ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 17/03/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 39, 23/03/2006
სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.17.010.008.290
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
3
17/03/2006
სსმ, 39, 23/03/2006
320.110.000.17.010.008.290
ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/03/2006 - 21/08/2006)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.17.010.008.290

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

 დადგენილება №3

2006 წლის 17 მარტი

ქ. თბილისი

„ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის 64-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „გ“ ქვე­პუნქტის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

1. დამტკიცდეს „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელ­თა უფლებების დაცვის შესახებ“ თანდართული რეგლა­მენტი.

2. დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ საკითხთა სამსახურს (კ. ყურაშვილი) აღნიშნული დად­­გენი­ლების საქართველოს ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრში გატარება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

4. „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსა­ხუ­რების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლე­ბების დაც­ვის შესახებ“ თანდართული რეგლამენტის 24-ე მუხ­ლი ამოქმედდეს ამ დადგენილების გამოქვეყნე­ბიდან მე-15 დღეს.

კომისიის თავმჯდომარე  დ. ქიტოშვილი

რეგლამენტი

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1. რეგლამენტის ნორმატიული საფუძვლები

„ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსა­ხურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტი (შემდგომში – რეგლა­მენტი) შემუშავებულია „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ”, „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირე­ბელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონების, აგრეთვე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულებისა“ და „საქართველოს კომუნიკა­ციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგული­რებელი წესების“ შესაბამისად.

    მუხლი 2. რეგლამენტის მიზნები

ეს რეგლამენტი ადგენს მომხმარებლისათვის ელექ­ტრო­ნული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწო­დების ზოგად წესებს, აგრეთვე ადგილობრივი საკომუ­ნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების გა­წევის წესებსა და პირობებს, რაც სავალდებულოა შესასრულებლად ამ ტიპის საკომუნიკაციო მომსახუ­რების ნებისმიერი მიმწოდებლისა და მომხმარებ­ლისათვის. მისი მიზანია უზრუნველყოს სათანადო მომ­სა­ხურება და მომხმარებელთა უფლებებისა და კანო­ნიერი ინტერესების დაცვა.

    მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

1. ამ რეგლამენტში გამოყენებულ ტერმინებს ამ რეგლამენტის მიზნებისათვის აქვთ შემდეგი მნიშვნე­ლობა:

ა) ადგილობრივი დაშვების ქსელი – ადგილობრივი მომსახურების ზონაში ოპერატორის სადენიანი (ელექტროსადენიანი ან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი) საკაბელო-სახაზო მეურნეობა ან უსადენო (ფიქსირებული რადიო­სიხშირული ან ღია ოპტიკური) დაშვების ტექნი­კური საშუალებები ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახუ­რების მიწოდების მიზნით, ბოლო მომხმარებ­ლის ფიქსირებულ ტერმინალურ მოწყობილობასა და საკო­მუტაციო ან გადამცემ სადგურს შორის გამოძა­ხებების ან საინფორმაციო სიგნალების გასატარებლად, ციფ­რული მაუწყებლობის სიგნალების გადასაცემად;

ბ) ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურება – ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომხმარებლის სასარგებლოდ გაწეული ადგილობრივი ელექტრონული საკომუნიკაციო (სატელეფონო) კავში­რით მომსახურება;

გ) ანგარიში – მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომხმარებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინე­ბული ფორმით მიწოდებული ანგარიში გასულ საანგარიშო თვეს მის და/ან სხვა მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების სახის (მათ შორის სააბონენტო გადასახდელი, წუთობრივი მომსახურების საფასური ან/და სხვა გაწეული მომსახურების) საფასურის, მისი გადახდის ვადისა და საბანკო ანგარიშის (ანგარიშების) მითითებით.

დ) განვადება – წერილობითი შეთანხმება მომსა­ხურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის მიმდინარე მომსახურების ანგარიშის გადახდის გადავა­დებისა და შეთანხმებული გრაფიკით გადახდის შესახებ;

ე) გაფართოებული ელექტრონული საკო­მუნიკაციო მომსახურება – მომსახურების მიმწო­დებლის მიერ მომხმარებლისათვის ძირითადი მომსა­ხურების გარდა შეთავაზებული სხვა მომსახურება;

ვ) დეპოზიტი – მომხმარებლის მიერ მომსახურების მიმწოდებლის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული განსაზ­ღვრული თანხა;

ზ) ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურე­ბა – ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწო­დებ­ლის მიერ მომხმარებლისათვის ადგილობ­რივი, საერთაშორისო, საქალაქთაშორისო, მობილური საკო­მუ­ნი­კაციო კავშირითა და ინტერნეტით მომსახუ­რება, ასევე გაფართოებული ელექტრონული საკომუ­ნიკაციო მომსახურება;

თ) მომსახურების მიმწოდებელი – ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორი ან მისი ქსელის შესაბამის ელემენტებთან ან რესურსებთან დაშვებული ავტორიზებული პირი, რომელსაც განზრახული აქვს ან ახორციელებს ქსელის ამ ელემენტებით ან რესურ­სებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებას;

ი) მომსახურების შეზღუდვა – მომსახურების მიმწო­დებლის მიერ მომხმარებლისათვის მომსახურების შეზღუდული პირობებით მიწოდება (საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო კავშირთან დაშვების შეზღუდვა, შემომავალი ზარის შეზღუდვა, გამავალი ზარის შეზ­ღუდ­ვა და სხვ.), რა დროსაც დაუშვებელია საგანგებო ნომრებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა;

კ) მომსახურების შეწყვეტა – მომსახურების მიმწოდებელის მიერ მომხმარებელთან დადებული მომსახურების ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა, ამ რეგლამენტის შესაბამისად, რა დროსაც მომხმა­რებელს ერთმევა საშუალება ისარგებლოს ხელშეკრუ­ლებით განსაზღვრული ნომრით;

ლ) მომხმარებელი – ბოლო მომხმარებელი, რომე­ლიც საკუთარი მოხმარებისათვის იყენებს ან განზრა­ხული აქვს გამოიყენოს საერთო სარგებლობის ელექ­ტრო­ნული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუა­ლებებით განხორციელებული მომსახურება და მიზნად არ ისახავს მის შემდგომ მიყიდვას სხვა მომხმარებელზე;

მ) პერსონალური ინფორმაცია – ინფორმაცია მომ­ხმარებლის ვინაობის, ტექნიკური საშუალების განთავ­სების მისამართის, ტელეფონის ნომრის, მიღე­ბული მომსახურებისა და გადახდის შესახებ;

ნ) სააბონენტო გადასახდელი – მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომხმარებლის სატელეფონო (სააბონენტო) ხაზით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ერთჯერადი გადასახდელი;

ო) საგანგებო ნომრები – სახანძრო დახმარების, პოლიციის, სასწრაფო დახმარების, გაზის საავარიო დახმარების სატელეფონო ნომრები;

პ) სადავო ანგარიში – ანგარიში, რომლის გადახდაზეც უარს აცხადებს მომხმარებელი და სადავოს ხდის მას;

ჟ) სადემარკაციო წერტილი – წერტილი, სადაც ხდება მომსახურების მიმწოდებლისა და მომხმარებლის ვალდებულებების გამიჯვნა;

რ) საჩივარი – მომხმარებლის ან ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის მიერ მომსახურების მიმწო­დებლისათვის, კომისიასთან მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველისათვის წარდგენილი წერილობითი განცხადება მომსახურების გაწევისას დარღვეული უფლების აღდგენის მოთხოვნით;

ს) სატარიფო გეგმა – მომსახურების მიმწოდებლის მიერ დამტკიცებული ტარიფების ნუსხა;

ტ) ტარიფი – მომსახურების მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული მომსახურების სახეზე დადგენილი საფასური;

უ) უნებართვო ჩართვა – მესამე პირის მიერ მომხმარებლისათვის გამოყოფილი სააბონენტო ხაზით მისი ნებართვის გარეშე სარგებლობა;

ფ) შეტყობინება – მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომხმარებლისათვის წერილობითი, სატელეფონო (ტელეფონოგრამა) ან საჯაროდ მიწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია;

ქ) შეღავათი – საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, ან მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიისათვის დადგენი­ლი შეღავათები მომსახურების მიწოდების ან საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით;

ღ) ხარისხიანი მომსახურება – მომხმარებლე­ბისათვის გაწეული ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება, რომელიც შეესაბამება მოქმედ ტექნიკურ ნორმებს, ხელშეკრულების პირობებს, აგრეთვე ინფორმაციას (რეკლამას) მომსახურების შესახებ;

ყ) ხელშეკრულება ელექტრონული კომუნიკა­ციების სფეროში მომსახურების გაწევის შესახებ (შემდგომში ხელშეკრულება მომსახურების შესა­ხებ) – შეთან­ხმება (ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელე­ბითა და საშუალებებით მომსახურების თაობა­ზე – ყოველთვის წერილობითი ფორმის შეთანხმება) მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის ელექტრო­ნული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურე­ბის გაწევის თაობაზე, მის ხარისხზე, მომსახურების ტარიფზე და სხვა პირობებზე;

შ) წუთობრივი მომსახურების საფასური – მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომხმარებელზე მიწოდებული წუთობრივი მომსახურების საფასური.

თავი II

ინფორმაცია

    მუხლი 4. საინფორმაციო და საანგარიშსწორებო უზრუნველყოფა

1. მომხმარებელს უფლება აქვს მომსახურების მიმწოდებლისაგან შეუფერხებლად და უფასოდ მიიღოს ინფორმაცია, მათ შორის არსებული და დაგეგმილი მომსახურების, გაწეული ელექტრონული საკომუნიკა­ციო მომსახურების ტარიფების, მომსახურე­ბის მიწო­დებისა და ანგარიშსწორების პირობების, მათ შორის გაფართოებული მომსახურების მიღების პირო­ბებისა და საშეღავათო სისტემის შესახებ, საანგარიშო პე­რიოდის დეტალური ბილინგის მონაცე­მების შესახებ, ხო­ლო განსაზღვრული თანხის გადახდის შემთხვევა­ში – მოითხოვოს განსაზღვრულ (არასაანგა­რიშო) პე­რიოდ­ზე დეტალური ანგარიში.

2. მომსახურების მიმწოდებელი მომხმარებელთა ინფორმაციული უზრუნველყოფისათვის მომხმარებელს მიაწვდის საინფორმაციო კატალოგებს საჩივრისა და საპრეტენზიო განცხადების შეტყობინების უფასო ნომრების მითითებით.

3. მომსახურების მიმწოდებელი მომსახურების წესისა და პირობების ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე ატყობინებს მომხმარებელს არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღით ადრე.

4. ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებუ­ლია მომსახურების გაწევის შესაბამისი თვის მომდევნო თვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებითა და დადგენილ რიცხვში მიაწოდოს მომხმარებელს ანგარიში.

    მუხლი 5. მომხმარებლის შესახებ მომსახურების მიმწოდებელთან დაცული ინფორმაცია

 1. მომსახურების მიმწოდებელთან დაცული უნდა იყოს ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს მომხმარებლის შესახებ სულ ცოტა შემდეგ მონაცემებს:

ა) მომხმარებლის სახელსა და გვარს;

ბ) მომსახურების მიწოდების ადგილმდებარეობას და მომსახურების სახეობას;

გ) გაწეული მომსახურების ოდენობასა და საფასურს, თარიღსა და საერთო თანხის ოდენობას დღგ-ს ჩათვლით;

დ) გადახდის ვადას ან თარიღს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვე­პუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაცია დაცულია მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 1 წლის განმავლობაში, ხოლო „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაცია დაცულია მომსახურების გაწევიდან 3 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 6. მომსახურების მიმწოდებლის მიერ კომისიის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ვალდებულება

მომსახურების მიმწოდებელი კომისიას წარუდგენს:

ა) ინფორმაციას შეთავაზებული და მიწოდებული მომსახურების შესახებ;

ბ) მომსახურების მოთხოვნის შესახებ განცხადების ფორმას (ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებლებისათ­ვის);

გ) მომსახურების მიწოდების შესახებ ხელშეკრუ­ლების ფორმას (ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელე­ბითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებ­ლებისათვის);

დ) ანგარიშის ფორმას;

ე) მომსახურების შეზღუდვის შესახებ შეტყობინების სახეებს;

ვ) მომსახურების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების ფორმას;

ზ) თანხის განვადებით გადახდის შესახებ ხელშეკრუ­ლების ფორმას;

თ) მომხმარებელთა საჩივრების განმხილველი სამსახურის დებულებას.

    მუხლი 7. სატელეფონო ცნობარი

სატელეფონო ცნობარი შეიცავს შემდეგ ინფორ­მაციას:

ა) მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით მომხმარებ­ლის სახელსა და გვარს, ტექნიკური საშუალების განთავსების მისამართსა და ტელეფონის ნომერს;

ბ) საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ნომრებს.

    მუხლი 8. პერსონალური ინფორმაცია

 მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია არ გასცეს მოხმარებელის პერსონალური ინფორმაცია თვით ამ პირის თანხმობის ან კანონით გათვალისწი­ნებულ შემთხვევებში – სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე.

თავი III

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება

    მუხლი 9. ძირითადი და გაფართოებული საკომუნიკაციო მომსახურების სახეები

1. ძირითადი საკომუნიკაციო მომსახურების სახეებია: ადგილობრივი, საქალაქთაშორისო, საერთაშორისო, მობილური კავშირითა და ინტერნეტით მომსახურება.

2. გაფართოებული საკომუნიკაციო მომსახურების სახეები განისაზღვრება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ და შეიტანება მომსახურების სახეთა ნუსხაში.

    მუხლი 10. ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების გაწევის წესი და პირობები

1. ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურება წარმოებს მომხმარებელსა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის წერილობითი დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

2. ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიღების თაობაზე მომხმა­რებელი განცხადებით მიმართავს მომსახურების მიმწო­დებელს.

3. განცხადებები ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიღების შესახებ აღრიცხვაზე აიყვანება და დაკმაყოფილდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ბინის მესაკუთ­რის ან ამ უკანასკნელის მიერ გაცემული ნოტარიულად გაფორმებული მინდობილობის საფუძველზე მოქმედი უფლებამოსილი პირის თანხმობა.

4. მომსახურების მიმწოდებელი განცხადებას ადგი­ლობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუა­ლებე­ბით მომსახურების შესახებ აკმაყოფილებს 15 სამუშაო დღის ვადაში რიგითობის წესით, თანაბარი პირობებით, დისკრიმინაციის გარეშე, იმ უპირატესო­ბების და შეღავათების გათვალისწინებით, რომლებიც განსაზ­ღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით.

5. განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, განცხადების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში მომსახურების მიმწოდებელი იღებს დასაბუ­თებულ გადაწყვეტილებას განცხადების დაკმაყოფი­ლებაზე უარის თქმის შესახებ, რაც დაუყონებლივ ეცნობება განმცხადებელს.

6. თუ მომსახურების მიმწოდებელს არ გააჩნია ტე­ლე­ფონის დადგმისათვის საჭირო თავისუფალი სახა­ზო-საკაბელო წყვილი ან ტელეფონის დადგმა ტექნი­კურად შეუძლებელია, მომსახურების მიმწოდებე­ლი ვალდებულია აღნიშნული ინფორმაცია გამოაქ­ვეყნოს სათაო ოფისში და საგადასახადო პუნქტებში, ასევე მა­სობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

7. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი აბონენტისათვის უფასოდ ხელმისაწვდომი გახადოს საგანგებო მომსახურების სატელეფონო ნომრები.

    მუხლი 11. მომსახურების ხარისხი

მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწო­დოს მომხმარებელს საქართველოს კანონმდებ­ლობითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარისხის მომსახურება.

    მუხლი 12. ხელშეკრულება ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების შესახებ

1. ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის შესახებ უნდა შეიცავდეს:

ა) მომსახურების მიმწოდებლის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმას, დასახელებასა და მისამართს;

ბ) მომხმარებლის ვინაობასა და მისამართს;

გ) პირობებს მიწოდებული მომსახურების სახის, ხარისხისა და პირველადი ჩართვის ვადის შესახებ;

დ) მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი მომსახუ­რების პაკეტს;

ე) მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეული ძირითადი და გაფართოებული საკომუნიკაციო მომსახუ­რების სახეებსა და ტარიფებს დანართის სახით;

ვ) მომსახურების მიწოდების შეზღუდვისა და შეწ­ყვეტის პირობებს;

ზ) დაზიანების აღმოფხვრის პირობებსა და ვადებს;

თ) ინფორმაციულ უზრუნველყოფის პირობებს, მათ შორის, დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების ტარი­ფების, აგრეთვე ცვლილებების შემთხვევაში განახ­ლებული ინფორმაციის მიღების შესახებ;

ი) გადახდის ფორმებსა და შეღავათებს;

კ) ხელშეკრულების მოქმედების ვადის, ვადის შეწ­ყვეტისა და გაგრძელების პირობებს;

ლ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახუ­რების გაწევის ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისა და აღნიშნული ხარისხობრივი მაჩვენებლების დაუცვე­ლობის შემთხვევაში გათვალისწინებულ საკომპენსაციო მექანიზმებს;

მ) მომსახურებასთან დაკავშირებული საჩივრებისა და პრეტენზიების წარდგენის და დავის გადაწყვეტის პროცედურას.

2. ახალი ან გაფართოებული მომსახურების გაწევის შესახებ მომხმარებელსა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის იდება დამატებითი ხელშეკრულება.

3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახუ­რების სახის ცვლილებებთან დაკავშირებით შეტყობინება ხდება მხოლოდ წერილობითი ფორმით.

4. მომსახურების გაწევის შესახებ ხელშეკრუ­ლებების ფორმების დადგენისას ამ მუხლით გათვალის­წინებული მოთხოვნების და პირობების გარდა, მათში შეიძლება შეტანილ იქნეს დამატებითი მოთხოვნები და პირობები, რომლებიც არ არღვევენ მომხმარებლის უფლებებს.

    მუხლი 13. მომსახურების შეზღუდვის წესები და პირობები

1. მომსახურების შეზღუდვა ხორციელდება ადგი­ლობ­რივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალე­ბებით მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით, მომსახურების მიმწოდებელი პირის მიერ უშუალოდ ან ამ უკანასკნელის მიერ მომსახურების სხვა მიმწოდებლებთან დადებული ხელშეკრულებებით განსაზღვრული წესით.

2. მომსახურების შეზღუდვის ფორმები დგინდება მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის დადებული ხელშეკრულებით და შეიძლება ითვალის­წინებდეს:

ა) საერთაშორისო, საქალაქთაშორისო და მობი­ლური კავშირის შეზღუდვას:

ბ) შემომავალი ზარის შეზღუდვას;

გ) გამავალი ზარის შეზღუდვას;

დ) შეზღუდვის სხვა ფორმებს.

3. მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა გამოიყენოს მომსახურების შეზღუდვის ერთ-ერთი ისეთი ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, დარღვევის აღმოფხვრას, ხოლო, მეორე მხრივ, უსაფუძვლოდ არ შეზღუდავს მომხმარებლის ინტერესს ისარგებლოს მომსახურების სხვა სახეებით.

4. მომსახურების შეზღუდვის საფუძველი შეიძლება იყოს:

ა) მომხმარებლის მიერ სავალდებულო დეპოზიტის გადაუხდელობა;

ბ) წუთობრივი მომსახურების საფასურის გადაუხდე­ლობა;

გ) სააბონენტო გადასახდელის გადაუხდელობა;

დ) მომსახურების მიმწოდებლის მოწყობილობის დაზიანება;

ე) მომხმარებლის მიერ ტექნიკური მოწყობილობის დემარკაციის წერტილთან მომსახურების მიმწოდებლის წარმომადგენლის დაუშვებლობა.

5. მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომსახურების შეზღუდვა დაიშვება მომხმარებლის წინასწარი შეტყო­ბინებიდან არა უადრეს 3 დღისა, სამუშაო დღის წი­ნა სამუშაო დღეს.

6. მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია მომხმა­რებელს შეუზღუდოს მომსახურება წინასწარი გაფ­რთხი­ლების გარეშე, თუ მომხმარებელი არ ასრულებს განვადების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს, რაც უნდა აისახოს განვადების ხელშეკრულებაში.

7. მომსახურების მიმწოდებლის მიერ შეზღუდული მომსახურების აღდგენა ხდება შეზღუდვის მიზეზების აღმოფხვრიდან არა უგვიანეს მეორე დღის დასრუ­ლებამდე.

    მუხლი 14. მომსახურების შეწყვეტა

1. ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომსახურების შეწყვეტა დაიშვება მხოლოდ მომხმარებ­ლის მიერ სააბონენტო მომსახურების საფასურის 60 დღის განმავლობაში გადაუხდელობის შემთხვევაში.

2. დაუშვებელია ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებ­ლის მიერ მომხმარებლისაგან სააბონენტო თანხის მი­ღე­ბაზე უარის თქმა იმ მოტივით, რომ აბონენტს გააჩნია სხვა მომსახურების დავალიანება.

3. მომსახურების შეწყვეტის საფუძველი ასევე შეიძლება იყოს მომსახურების შეზღუდვის საფუძვლის 90 დღის ვადაში აღმოუფხვრელობა.

    მუხლი 15. დაზიანება და სხვა ფორსმაჟორული გარემოებები

მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია მასობ­რივი ინფორმაციის საშუალებებით გააფრთხილოს მომხმარებელი ავარიის, აგრეთვე სხვა გაუთვალისწი­ნებელი გარემოებების შესახებ, რაც შეუძლებელს ხდის მომსახურების მიწოდებას. იგი ვალდებულია აგრეთ­ვე შეატყობინოს შეწყვეტის მიზეზისა და ხან­გრძლივობის თაობაზე.

    მუხლი 16. შეტყობინება მომსახურების შეზღუდვისა შესახებ

1. მომსახურების შეზღუდვის შესახებ შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს:

ა) მომსახურების მოსალოდნელი შეზღუდვისა და მომსახურების შეზღუდვის მიზეზების დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მიღებული ზომების თაობაზე;

ბ) სატელეფონო საცნობარო-საინფორმაციო ნომერი, რომელზეც მომხარებელს შეუძლია უფასოდ გაიგოს დეტალური ინფორმაცია მოსალოდნელი შეზღუდვის ფორმის, შეზღუდვას დაქვემდებარებული მომსახურების სახეების, ვადის, აგრეთვე შეზღუდვის მიზეზებისა (დავა­ლიანებისა) და პრეტენზიების წარდგენის პრო­ცედურების თაობაზე.

2. ამ მუხლით განსაზღვრული შეტყობინების სატელეფონო გადაცემა, მომსახურების მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს ისე, რომ აისახოს საან­გარიშო პერიოდში მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების დეტალურ ანგარიშში შემო­მავალი ზარისა და შეტყობინების გადაცემის ხან­გრძლივობის (წუთობრივად) მითითებით.

    მუხლი 17. მომსახურების შეჩერება

ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუა­ლებებით მომსახურების მიმწოდებლისა და მომხმარებ­ლის წერილობითი ურთიერთშეთანხმებით, შესაძ­ლებელია ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელე­ბითა და საშუალებებით მომსახურების დროებით შეჩერება სააბონენტო ნომრის შენარჩუნებით შემდეგი პირობებით:

ა) სააბონენტო გადასახდელის წინასწარი გადახდით;

ბ) სააბონენტო გადასახდელის გადახდის გარეშე, რა დროსაც მომსახურების მიმწოდებელი უფლებამო­სილია სატელეფონო ნომერი დროებითი სარგებლო­ბისათვის გადასცეს სხვა მომხმარებელს.

    მუხლი 18. დაზიანების აღმოფხვრა

1. ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებუ­ლია დროულად აღმოფხვრას დაზიანებები.

2. გაუმართავი მომსახურების შესახებ მომხმა­რებლის შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, მომსახუ­რების მიმწოდებელი ვალდებულია შეამოწმოს სატელე­ფონო ხაზი შეტყობინების შემოსვლიდან არა უგვიანეს 1 დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ:

ა) დაზიანება სადემარკაციო წერტილიდან მომსახუ­რების მიმწოდებლის მხარეზეა, ეს უკანასკნელი ვალ­დებულია დაზიანება აღმოფხვრას უფასოდ;

ბ) დაზიანება სადემარკაციო წერტილიდან მომხმარებ­ლის მხარეზეა, მომსახურების მიმწოდებელი ვალდე­ბულია აცნობოს ბოლო მომხმარებელს ამის შესახებ და შესთავაზოს მას დაზიანების აღმოფხვრა თანხის გადახდით მომსახურების მიმწოდებლის მიერ დადგე­ნილი ტარიფის შესაბამისად.

    მუხლი 19. შეღავათები

1. მომხმარებლებს ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება გაეწევათ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შეღავათების გათვალისწინებით.

2. მომსახურებლის მიმწოდებელი უფლებამოსილია დაადგინოს დამატებითი შეღავათები, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.

თავი IV

მომსახურების საფასურის გადახდის წესები

    მუხლი 20. ანგარიშის დეტალური ამონაბეჭდის მიღების წესი

1. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია მომ­ხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში მიწოდებულ ანგარიშს თან დაურთოს ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდის შესაბამისი მომსახურების სახის, ტარიფის, თარიღის, მომსახურების გაწევის დროის, დროის ხანგრძლივობის (წუთობრივად), შემომავალი და გამავალი ზარების ნომრების შესახებ.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდის თაობაზე უფასოა.

    მუხლი 21. ანგარიშსწორება

1. მომსახურების მიმწოდებელთან მომხმარებლის ანგარიშსწორება ხორციელდება წარდგენილი მომსახუ­რების ანგარიშის საფუძველზე, მომსახურების მიმწო­დებელსა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილი წესით, ამ რეგლამენტით განსაზღვრულ თავისებურებათა გათვალისწინებით.

2. იმ შემთხვევაში, თუ აბონენტისაგან დამოუკი­დებელი მიზეზებით დაზიანებული სატელეფონო ხაზი აღდგენილი არ იქნება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დაცვით, მომხმარებელი ამ პერიოდში სააბონენტო გადასახადს არ იხდის.

3. ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის დარიცხვა წარმოებს მომსახურების აღდგენის დღიდან.

4. მომხმარებელის განცხადების საფუძველზე შეიძლება მოხდეს ტელეფონის დადგმისა და დამატებითი სამუშაოებისათვის გადახდილი თანხის დაბრუნება, თუ მომხმარებელი უარს განაცხადებს გაფორმებული შეკვეთის მიღებაზე სამუშაოების დაწყებამდე, ხოლო სამუშაოს დაწყების შემდეგ მომხმარებელს უბრუნდება თანხა გაწეული სამუშაობისათვის დახარჯული თანხის გამოკლებით.

5. მომსახურების მიმწოდებელი უფლებამოსილია დაადგინოს მომსახურების საფასურის გადახდის ალტერ­ნა­ტიული ფორმა (განვადება).

6. განვადებით მომსახურების საფასურის გადახდის შემთხვევაში მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმა­რე­ბელს შორის იდება განვადების გადახდის ხელშეკ­რულება.

    მუხლი 22. ზედმეტად გადახდილი თანხის რეგულირების წესი

1. ზედმეტად გადახდილი თანხა აღირიცხება მომხმარებლის დეპოზიტურ ანგარიშზე, თუ მომხმა­რებელი არ ითხოვს ამ თანხის უკან დაბრუნებას.

2. ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელ­დეს მომხმარებლის განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 10 დღეში.

    მუხლი 23. ანგარიშში ტექნიკური შეცდომის რეგულირების წესი

საანგარიშსწორებო პერიოდის ანგარიშში ტექნიკური შეცდომის მიზეზით მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომხმარებლისათვის ნაკლები თანხის დაკისრების შემთხვევაში მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია, მოთხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელს გაუფორმოს გასწორებული თანხის (დავალიანების) განვადებით გადახდის შესახებ ხელშეკრულება.

    მუხლი 24. ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრისა და დარიცხვის წესი

1. მომსახურების მიმწოდებელი უფლებამოსილია გაფრთხილებით, განსაზღვრული დროის გასვლის შემდეგ, დააჯარიმოს მომხმარებელი სააბონენტო გადა­სახდელის, ან/და წუთობრივი მომსახურების საფასურის გადაუხდე­ლობისათვის, ან/და განვადების ხელშეკრუ­ლებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებ­ლობი­სათვის.

2. ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის დადებული ხელშეკრულებით დადგენილი წესით, რომელიც არ შეიძლება აღემატებოდეს გადასახდელი საფასურის ოდენობის 20%-ს.

თავი V

მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა

    მუხლი 25. მომხმარებელთა უფლებები და კანონიერი ინტერესები

1. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომხმა­რებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვაზე ზედამხედველობას ახორციელებს კომისია, რომელთანაც მოქმედებს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური.

2. ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებუ­ლია მომხმარებელს მიაწოდოს მომსახურება ამ რეგ­ლამენტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრუ­ლების საფუძველზე.

3. კომისია ადგენს მომსახურების გაწევის ხარისხს და უზრუნველყოფს მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ამ ხარისხის დაცვაზე ზედამხედველობას.

4. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მომხმარებელთა მიერ გადაცემული ინფორმაციის საიდუმლოობა და მისი დაცვა. სატელე­ფონო საუბრების მოსმენა, მათ შესახებ ცნობების გაცემა დასაშვებია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას თავის საკუთრებაში არსებული ქსელის შეუვა­ლობა, ასევე არ დაუშვას ქსელებითა და საშუალებებით არასანქცირებული სარგებლობა.

6. თუ ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებელი ტექნი­კური მიზეზით ვერ ახერხებს თავის საკუთრებაში არსე­ბული ქსელის დაცვას, მომსახურების მიმწოდებე­ლი ვალდებულია წინასწარ მიაწოდოს მომხმარებელს ინფორმაცია მესამე პირთა მიერ უნებართვო ჩართვის რისკის არსებობის თაობაზე და ტექნიკური შესაძლებ­ლობის არსებობის შემთხვევაში შესთავაზოს მას გაფარ­თოებული მომსახურება უნებართვო ჩართვისაგან თავის დასაცავად.

    მუხლი 26. მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა

1. მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მომსახურების გაწევისას ან მომსახურების გაწევით დარღვეული უფლების აღდგენა და მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება.

2. მომსახურებისას მომხმარებლის დარღვეული თუ სადავოდ ქცეული უფლებისა და კანონით გათვა­ლისწინებული ინტერესების აღდგენის საფუძველს წარმოადგენს საჩივარი.

3. საჩივარი შედგენილ უნდა იყოს წერილობითი ფორმით.

4. მომხმარებელს უფლება აქვს საჩივარი წარად­გინოს უშუალოდ მომსახურების მიმწოდებლის მომხმა­რებელთა საჩივრების განმხილველ სამსახურში, კომი­სიის მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში ან სასამართლოში.

5. დაუშვებელია საჩივრის განხილვის მთელ პე­რიოდში მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომსა­ხურების შეზღუდვა ან შეწყვეტა.

    მუხლი 27. საჩივრის შინაარსი

საჩივარში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) სამსახურის დასახელება, რომელშიც შეიტანება საჩივარი;

ბ) საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობა და მისამარ­თი;

გ) მომსახურების მიმწოდებლის დასახელება და მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ნომერი;

დ) მოთხოვნა;

ე) გარემოებანი, რომელთაც ეფუძნება მოთხოვნა.

    მუხლი 28. მომსახურების მიმწოდებლის მომხმარებელთა საჩივრების განმხილველი სამსახური

1. მომხმარებელთა საჩივრების მიღების, განხილვისა და დროულად გადაწყვეტის მიზნით მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მომხმა­რებელ­თა საჩივრების განმხილველი სამსახურის (შემ­დგომში – სამსახური) შექმნა.

2. სამსახურის უფლებამოსილება და სტრუქტურა განისაზღვრება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ დამტკიცებული სამსახურის დებულებით.

3. სამსახური ვალდებულია:

ა) აწარმოოს შემოსული საჩივრების რეესტრი (რეგისტრაცია, კატეგორიებად დაყოფა) და შეინახოს სამი წლის მანძილზე;

ბ) კომისიას, აგრეთვე კომისიასთან მოქმედი მომხმა­რებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს ყოველი კვარტლის ბოლოს წარუდგინოს საჩივრების განხილვის შედეგების შესახებ დეტალური ანგარიში, ასევე ამ საკითხებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია.

    მუხლი 29. საჩივრის განხილვა და გადაწყვეტა მომსახურების მიმწოდებლის მიერ

1. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია საჩივარი განიხილოს და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს საჩივრის რეგისტრაციიდან არა უგვიანეს მე-15 დღისა.

2. მომსახურების მიმწოდებლის გადაწყვეტილება უნდა იყოს ყოველმხრივ სრული, ობიექტური და დასაბუთებული. იგი სავალდებულო წესით უნდა შეი­ცავ­დეს იმ მეთოდოლოგიასა და პროცედურების აღწერილობას, რომლის გამოყენებითაც მოხდა პრეტენ­ზიისა და მოთხოვნის შესწავლა და მითითებული გა­რე­მოებების გამოკვლევა.

    მუხლი 30. მომსახურების მიმწოდებლის გადაწყვეტილების გასაჩივრება

დაინტერესებულ მხარეს უფლება აქვს მომსახურების მიმწოდებლის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს კომისიაში ან სასამართლოში.

    მუხლი 31. სამართლებრივი დახმარების გაწევის მოვალეობა

კომისიის მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებ­რივი დამცველის სამსახური ვალდებულია საჩივრის წარმდგენს განუმარტოს მისი უფლებები და მოვალეო­ბები, გააცნოს საჩივრის განხილვის წესი და ვადა, აგრეთვე ის მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყო­ფილებდეს საჩივარი, მიუთითოს საჩივარში დაშვებული შეცდომების შესახებ.

    მუხლი 32. მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის დავის განხილვის წესი

1. მომსახურების მიმწოდებელს და მომხმარებელს შორის დავის წარმოშობის შემთხვევაში ურთიერთობა რეგულირდება „ელექტრონული კომუნიკაციების შესა­ხებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს საკანონ­მდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, აგრეთვე ამ რეგლამენტით.

2. მომხმარებელთა განცხადებებისა და საჩივრების, ასევე მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის განცხადების საფუძველზე მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის დავა განიხი­ლება კომისიის მიერ ზეპირი მოსმენით, ფორმა­ლური ადმინისტრაციულ წარმოების წესით, გარდა საქართვე­ლოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენი­ლი გამონაკლისებისა და იმ შემთხვევებისა, როდესაც სადავო საკითხების გადაწყვეტა არ მოითხოვს ორგანი­ზე­­ბული პროცედურების განხორციელებას. მომხმა­რებელთა ის განცხადებები და საჩივრები, რომლებიც ეხება პირთა ფართო წრის ინტერესებს, აგრეთვე საქარ­თველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 115-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალის­წინებულ შემთხვევაში – კომისიის მიერ განიხილება მხოლოდ საჯარო ადმინისტრაციული წესით.

3. ზეპირი მოსმენის სხდომის თავმჯდომარე ვალდებულია უზრუნველყოს საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა გამოკვლევა, საკითხთან დაკავშირე­ბული დოკუმენტაციის გამოთხოვა და დამსწრე პირთა მიერ საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლების განხორ­ციელება.

4. მომხმარებელსა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის დავის განხილვისას კომისია ხელმძღვანელობს „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვ­ნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების შესაბამისად.

5. კომისია ვალდებულია დავის განხილვის შედე­გების შესახებ წერილობით აცნობოს დაინტერესებულ მხარეებს.

 6. მომხმარებელსა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის დავის განხილვისას კომისიასთან მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი წარმოადგენს მომხმარებლის ინტერესებს.

    მუხლი 33. გარდამავალი დებულებები

1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ამ რეგლამენტის ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში მოამზადოს შემდეგი შინაარსის დამატებე­ბი ამ რეგლამენტში:

ა) „ინტერნეტით მომსახურების მიწოდების წესები“;

ბ) „მობილური სატელეფონო მომსახურების მიწო­დების წესები“;

გ) „სამაუწყებლო მომსახურების მიწოდების წესები“.

დ) „საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო სატე­ლეფონო კავშირით მომსახურების წესები“.

2. მომსახურების მომწოდებლებმა ამ რეგლამენტის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში შესაბამისობაში მოიყვანონ მომხარებლებთან გაფორმებული მომსახუ­რების ხელშეკრულებები ამ რეგლამენტის მოთხოვ­ნებთან.

18. 09/06/2022 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 10/06/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 17. 20/04/2021 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 28/04/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 16. 19/03/2020 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 20/03/2020 15. 02/08/2019 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/7/1275 - ვებგვერდი, 07/08/2019 14. 27/07/2017 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 28/07/2017 13. 14/03/2013 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 15/03/2013 12. 17/10/2011 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 111017016, 17/10/2011 11. 23/09/2011 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 110928003, 30/09/2011 10. 29/07/2011 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 110803008, 04/08/2011 9. 27/05/2011 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 110530014, 02/06/2011 8. 03/12/2010 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 7 - სსმ, 162, 13/12/2010 7. 13/08/2010 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 4 - სსმ, 100, 17/08/2010 6. 20/11/2009 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 4 - სსმ, 145, 25/11/2009 5. 30/01/2009 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 1 - სსმ, 15, 10/02/2009 4. 28/12/2007 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 9 - სსმ, 2, 09/01/2008 3. 09/11/2007 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 7 - სსმ, 162, 19/11/2007 2. 20/10/2006 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 9 - სსმ, 148, 31/10/2006 1. 21/08/2006 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება - 8 - სსმ, 117, 31/08/2006