“საქართველოს მცენარეთა საკარანტინო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

“საქართველოს მცენარეთა საკარანტინო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 2-13
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 31/01/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 15, 06/02/2006
ძალის დაკარგვის თარიღი 14/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი 340.020.000.22.032.008.111
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2-13
31/01/2006
სსმ, 15, 06/02/2006
340.020.000.22.032.008.111
“საქართველოს მცენარეთა საკარანტინო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (06/02/2006 - 11/05/2018)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 340.020.000.22.032.008.111

საქართველოს სოფლის მეურნეობის

მინისტრის ბრძანება №2-13

2006 წლის 31 იანვარი

ქ. თბილისი

საქართველოსთვის მცენარეთა საკარანტინო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

„სასოფლო-სამეურნეო კარანტინის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის აღსრულების, ევროკომისიის 2000/29 EC დირექტივასთან „მცენარეებისა და მცენარეთა პროდუქტებისათვის მავნე ორგანიზმების ევროგაერთიანების ფარგლებში შემოჭრისა და გავრცელებისაგან დამცავი ზომების შესახებ“ საქართველოს ფიტოსანიტარიული კანომდებლობის ჰარმონიზების მიზნით, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს: საქართველოსთვის მცენარეთა საკარანტინო ობიექტების თანდართული ნუსხა.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცენარეთა დაცვის სამსახურმა (ო. სხვიტარიძე) უზრუნველყოს აღნიშნული ბრძანების საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაცია და გამოქვეყნება „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

3. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის მოადგილე მ. დეკანოიძეს.

4. ბრძანება ძალაში შედის მისი გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სვიმონიშვილი

საქართველოსთვის მცენარეთა საკარანტინო ობიექტების ნუსხა

თავი I

საქართველოში არარეგისტრირებული საკარანტინო ობიექტების ნუსხა

    მუხლი 1. მცენარეთა მავნებლები

1. Aceria sholdoni Ewing.

2. Aleurocanthus woglumi Ashby.

3. Acleris gloverana Wals.     

 

4. Acleris variana Fern.

 

5. Anoplophora glabripennis  Mots.    

6. Bemisia tabaci Gen.  

7. Callosobruchus analis L.

8. Callosobruchus chinensis L.

9. Callosobruchus maculatus F.     

10. Carposina niponensis Wals  

11. Ceratitis capitata (Wied.) 

12. Dacus dorsalis Hend.   

13. Dendroctonus sp.                 

14.  Dendrolimus sibiricus Tscherw     

15. Diaphorina citri Kuw.      

ა) Xylella fastdiosa.

16. Diabrotica virgifera Le Conte.  

17. Dinoderus sp.        

18. Frankliniella occidentalis Perg. 

19. Ips sp.  

20. Lymantria dispar L. (asian race).    

21. Liriomyza huidobrensis Blanch.

22. Liriomyza trifolii Burg.

23. Listronotus bonariensis Kuschel.         

24. Monochamus sp.         

25. Parabemisia myricae Kuw.                  

26. Pissodes nemorensis G.    

27. Pissodes strobi (Peck). 

28. Pissodes terminalis Hopp.     

29. Popillia japonica Newman        

30. Sinoxilon sp.   

31. Spodoptera litura Fabri              

32 Spodoptera litoralis Boisd.     

33. Rhagoletis pomonella Walsh.         

34 Opogona sacchari (Bojer.)     

35. Trogoderma granarium Ev.                              

36. Trogoderma sp.                                                 

37. Thrips palmi. – Karny 

38. Toxoptera citricidus Kirk.     

39. Unaspis  yanonensis Kuw.    

40. Unaspis citri Comst.    

41. Zabrotes subfassiatus Boh.

ციტრუსების კვირტის ტკიპა

ციტრუსების შავი ფრთათეთრა

დასავლეთის შავთავიანი ფოთოლხვევია

-- კვირტიჭამია

აღმოსავლეთის შავთავიანი ფოთოლხვევია

-- კვირტიჭამია

აზიური ხარაბუზა

ბამბის ფრთათეთრა

აზიური ნაირჭამია მემარცვლია

ჩინური მემარცვლია

ოთხლაქიანი მემარცვლია

ატმის ნაყოფჭამია

ხმელთაშუა ზღვის ნაყოფის ბუზი

აღმოსავლური ნაყოფის ბუზი

დენდროკტონუსი

ციმბირის აბრეშუმმქსოვი

ციტრუსების აზიური ფსილა

გადამტანი

დასავლეთის სიმინდის ხოჭო

ცრუქერქიჭამიები

დასავლეთის (კალიფორნიის) თრიფსი

ქერქიჭამიები

არაფარდი პარკხვევია (აზიური რასა)

სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ბუზი

სამყურას ამერიკული მენაღმე ბუზი

არგენტინის ღეროს ცხვირგრძელა

მონოჰამუსის ოჯახის ხოჭოები

პარაბემიზია მირიკა

კედარის მეფისე

ენგელმანის ნაძვის მეფისე

პისოდეს ტერმინალის

იაპონური ხოჭო

ცრუქერქიჭამიები

აზიური ბამბის ხვატარი

ეგვიპტური ბამბის ხვატარი

ვაშლის ბუზი

ბანანის ჩრჩილი

კაპრის ხოჭო

 

პალმის თრიპსი

ციტრუსების ბუგრი

ციტრუსების აღმოსავლური ფარიანა

ფორთოხლის ფარიანა

ბრაზილიური მემარცვლია

    მუხლი 2. მცენარეთა დაავადების გამომწვევი აგენტები

1. სოკოები

ა) Atropellis pinicola Zeller and Goodding   

ბ) Atropellis piniphila (Weir.) Lohman     and Cash 

გ) Ceratocystis fagacearum  (Bretz) Hunt.

გ. ა) Pseudopityophthorus minutissimus   

გ. ბ) Pseudopityophthorus pruinosus  

დ) Cochliobolus heterostrophus Drechsler   

(=Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem (race T)    

ე) Diaporthe helianthi

(=Phomopsis helianthi Munt.Cvet et al.) 

ვ)  Didymella ligulicola

(K.F. Baker Dimock and Davis) von Arx

ზ) Melampsora medusae Thumen   

თ) Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr.

 

ი) Phymatotrichopsis omnivor

(Duggar) Hennebert 

კ) Phomopsis viticola Sacc.    

ლ) Phialophora cinerescens  

(Wollenweber) van Beyma

მ) Puccinia horiana P. Hennings     

ნ) Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton  

ო) Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton

პ) Tilletia (Neovossia) indica Mitra 

ჟ) Thecaphora solani

(Thirumulachar and O, Brien) Mordue

 

2. ბაქტერიები

ა) Clavibacter tritici (Carlson and Viderer) Davis.

ბ) Grapevine flavescence doree phytoplasma

გ) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.  

დ) Erwinia stewartii (Smith) Dye.            

ე)  Pseudomonas caryophylli (Burkholder              Starv and Burkholder).

ვ)  Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

ზ)  Xanthomonas campestris (Pammel)          Dowson pv. citri (Hasse) Day 1978.

თ) Xylophilus ampelinus (Panogopoulos)

Willems et al. (=Xanthomonas ampelina

(Panogopoulos)   

3. ვირუსები

ა) American  plum line pattern virus.  

ბ) Andean potato virus.         

 

 

 

 

 

გ) Barley stripe mosaic hordei virus.    

დ) Chrysanthemum stunt viroid.        

ე) Plum pox potyvirus. 

ვ)  Peach latent mosaic viroid.

 

ზ) Potato yellow dwarf rhabdovirus.  

 

თ) Potato yellow vein disease.   

 

ფიჭვის მერქნის და ტოტების კიბო

ფიჭვის მერქნის და ტოტების კიბო

მუხის ვილტი

გადამტანი

გადამტანი

სიმინდის სამხრეთული

ჰელმინთოსპორიოზი (რასა T)

მზესუმზირის ფომოფსისი

  

ქრიზანტემას  ასკოხიტოზი

  

ვერხვის ჟანგა

წიწვის ყავისფერი ლაქოვანი

სიდამწვრე

ფესვის ტეხასური სიდამპლე

 

ვაზის რქის ჭკნობა

მიხაკის ფიალოფოროზი

 

ქრიზანთემის თეთრი ჟანგა

სიმინდის დიპლოდიოზი

სიმინდის ღეროს ლპობა

ხორბლის ინდური გუდაფშუტა

კარტოფილის (ტუბერის)

გუდაფშუტა

 

 

ხორბლის ყვითელი (ლორწოვანი)      

ბაქტერიოზი

ვაზის ოქროსფერი გაყვითლება

ხეხილის ბაქტერიული სიდამწვრე

სიმინდის ბაქტერიული ვილტი

მიხაკის ვილტი

კარტოფილის მურა სიდამპლე

(ვილტი)

ციტრუსების ბაქტერიული კიბო

 

ვაზის ბაქტერიული ნეკროზი

    

 

 

ქლიავის ხაზოვანი სახე (ამერიკული)      კარტოფილის „ანდიური“ ვირუსები

(ინდური წინწკლოვანი ვირუსი

„ტ“ ვირუსი კარტოფილის ველური

კარტოფილის მოზაიკა. შავი

რგოლური ლაქიანობა).  

 

ქერის შტრიხული მოზაიკა

ქრიზანტემის ქონდრულობა

ქლიავის ჩოფურა  (შარკა)

ატმის ლატენტური მოზაიკის

ვიროიდი

კარტოფილის ყვითელი

ქონდრულობა

კარტოფილის ძარღვების

გაყვითლება გამომწვევი.

 

    მუხლი 3. ნემატოდები

1. Aphelenchoides besseyi Christie 

2. Bursaphelenchus xylophilus (Steineret

Buhrer)  Nickle  Monochamus spp.     

3. Ditylenchus dipsaci Filipjev

4. Globodera pallida (Stone) Behvens  

5. Heterodera glycines Ichinohe

 

6. Meloidogyne chitwoodi (Golden).

 

7. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and 

Allen (Sensu lato)

8. Radopholus similis (cobb) Thorne   

ბრინჯის ნემატოდა               

ფიჭვის მერქნის ნემატოდა

 

გადამტანი     

ღეროს ნემატოდა

კარტოფილის მკრთალი ნემატოდა

სოიის ნემატოდა

კოლუმბიის გალებიანი ფესვის

ნემატოდა

ცრუგალებიანი ნემატოდა

 

სოროს ნემატოდა „ბანანის რასა“

    მუხლი 4. სარეველა მცენარეები

1. Aeshinomene virginica /L/ B.S.P.

2. Aeshinomene indica /L/ B.S.P.    

3. Ambrosia psilostachya D.C.

4.Cenchrus pauciflorus Benth         

5. Diodia teres Walt.    

6. Emex spinosa L.   

7. Emex australis Stein  

8. Euphorbia dentata Michx

9. Helianthus Sp.Sp. 

10. Iva axillaris Pursh.  

11. Cassia occibentalis L.   

12. Cassia tora L. 

13. Croton capitatus Michx.  

14. Polygonum pensilvanicum L.    

15. Raimania laciniata L.

16. Sicyos agulota L.     

17. Sida spinosa L.        

18. Solanum rostratum Dun.

19. Solanum eleagnifolium Cav.

20. Solanum triflorum Nitt.   

21. Striga  sp. sp. 

ესხინომენე ვირჯინიის

ესხინომენე ინდოეთის

ამბროზია მრავალწლიანი

ცენხრუსი მეჩხერფოთლიანი

დიოდია თელვადი

ემეკსი ეკლიანი

ემეკსი ავსტრალიური

რძიანა დაკბილული                             მზესუმზირა (ველურად მზარდი)      ანწლი უბისებრი

კასია დასავლეთის

კასია ტორა

კროტონი თავიანი

პოლიგონუმ პენსილვანიის

რაიმანია გაპობილი                              სიციოს ანგუსტუმ

სიდა ეკლიანი

ძაღლყურძენა ეკლიანი

ძაღლყურძენა ხაზურფოთლიანი

ძაღლყურძენა სამყვავილიანი

სტრიგები

თავი II

საქართველოს ტერიტორიაზე შეზღუდულად გავრცელებული საკარანტინო ობიექტების ნუსხა

    მუხლი 5. მცენარეთა მავნებლები

1. Ceroplastes japonicus Green. 

2. Dialeurodes citri Rilley.

3. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

4. Hyphantria cunea Drury.  

5. Lopholeucaspis  japonica Ckll.    

6. Phthorimaea  operculella Zell.    

7. Phyllocnistis citrella Stair. 

8. Pseudococcus comstocki Kuw.    

9. Pseudococcus gahani Green.  

10. Pseudaulacaspis pentagona Targ.   

11. Viteus vitifolae (Fitch)     

იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა

ციტრუსების ფრთათეთრა

კალიფორნიის ფარიანა

ამერიკული თეთრი პეპელა

იაპონური ჩხირისებრი ფარიანა

კარტოფილის ჩრჩილი

ციტრუსების მენაღმე ჩრჩილი

კომსტოკის ცრუფარიანა

ციტრუსების ფქვილისებრი ცრუფარიანა

თუთის ფარიანა

ფილოქსერა

    მუხლი 6. მცენარეთა დაავადების გამომწვევი აგენტები

1. სოკოები

ა)  Diaporthe phaseolorum Sac. var. caulivora

(Athow et Cald);

ბ) Synchytrium endobioticum

(Schilb) Perc. 

2. ვირუსები

ა)  Citrus tristeza closterovirus   

 

სოიოს ღეროს კიბო

კარტოფილის კიბო

 

 

ციტრუსების ვირუსული დაავადება

(ტრისტეზა)

    მუხლი 7. ნემატოდები

1. Globodera rostochiensis                                         (Wollenweber) Behrens 

კარტოფილის ოქროსფერი ნემატოდა

    მუხლი 8. სარეველა მცენარეები

1. Ambrosia artemisifolia L.   

2. Ambrosia trifida L.

3.  Acroptilon repens D.C.

4.  Solanum carolinense L.

ამბროზია ავშანფოთლიანი

ამბროზია სამნაკვთიანი

ღიღილო მწარა

ძაღლყურძენა კაროლინის