საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4045-XIVმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/02/2024
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/03/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 020000000.05.001.102227
4045-XIVმს-Xმპ
21/02/2024
ვებგვერდი, 07/03/2024
020000000.05.001.102227
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) 44მუხლის:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„უკანონო სამედიცინო, საექიმო, საექთნო, მეან-ექთნის საქმიანობა“;

ბ) მე-3 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3და 3ნაწილები:

„31. საექთნო საქმიანობა სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის/სერტიფიკატის გარეშე −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

32. მეან-ექთნის საქმიანობა სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის/სერტიფიკატის გარეშე −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

 


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

21 თებერვალი 2024 წ.

N4045-XIVმს-Xმპ