„იმ საქონლის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, რომელთა მიწოდება ან/და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის №01- 132/ნ-№322 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„იმ საქონლის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, რომელთა მიწოდება ან/და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის №01- 132/ნ-№322 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 20/02/2024
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/02/2024
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.22.035.017134
17/ნ
20/02/2024
ვებგვერდი, 21/02/2024
470230000.22.035.017134
„იმ საქონლის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, რომელთა მიწოდება ან/და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის №01- 132/ნ-№322 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
„იმ საქონლის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, რომელთა მიწოდება ან/და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის №01- 132/ნ-№322 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება

ბრძანება №17/ნ/№49

2024 წლის 20 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„იმ საქონლის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, რომელთა მიწოდება ან/და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის №01- 132/ნ-№322 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებთ:

მუხლი 1
„იმ საქონლის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, რომელთა მიწოდება ან /და იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის №01-132/ნ-№322 ერთობლივ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2020, 470230000.22.035.016823) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული:
1. „სამკურნალო /ფარმაცევტული მიზნებისათვის განკუთვნილი, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე და 29-ე ჯგუფებში შემავალი ნედლეულისა და სუბსტანციების ნუსხა, რომელთა იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ (დანართი №1) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1

 

სამკურნალო /ფარმაცევტული მიზნებისათვის განკუთვნილი, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე და 29-ე ჯგუფებში შემავალი ნედლეულისა და სუბსტანციების ნუსხა, რომელთა იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან

 

სეს ესნ კოდი

არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ მიწათა ლითონების, რადიოაქტიური ელემენტებისა ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

 

I. ქიმიური ელემენტები

2801 20 000 00

– იოდი

2802 00 000 00

გოგირდი სუბლიმირებული ან დალექილი; გოგირდი კოლოიდური

2803 00 000 01

– მეთანის მური

2804 40 000 00

– ჟანგბადი

 

II. არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ნაერთები ჟანგბადებთან

2806 10 000 00

– წყალბადის ქლორიდი (მარილმჟავა)

2809 10 000 00

– დიფოსფორის პენტაოქსიდი

2809 20 000 00

– ფოსფორმჟავა და პოლიფოსფორმჟავები

2810 00 100 00

– დობორის ტრიოქსიდი

2810 00 900 00

– დანარჩენი

2811 22 000 00

– – სილიციუმის დიოქსიდი

2811 29 300 00

– – – აზოტის ოქსიდები

 

III. არალითონების ნაერთები ჰალოგენებთან ან გოგირდთან

2812 11 000 00

– –  ფოსგენი (კარბონილქლორიდი)

2812 12 000 00

– –  ფოსფორის ოქსიდ ქლორიდი

2812 13 000 00

– –  ფოსფორის ტრიქლორიდი

2812 14 000 00

– –  ფოსფორის პენტაქლორიდი

2812 15 000 00

– –  გოგირდის მონოქლორიდი (Sulphur dichloride)

2812 16 000 00

– –  გოგირდის დიქლორიდი

2812 17 000 00

– –  თიონილის ქლორიდი (Thionyl chloride)

2812 19 900 00

– – – დანარჩენი

 

IV. არაორგანული ფუძეები, ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები

2814 20 000 00

– ამიაკი წყალხსნარში

2815 12 000 00

– – წყალხსნარში (ნატრის თუთქი ან თხევადი სოდა)

2815 20 000 08

– – წყალხსნარში (კალიუმის თუთქი ან თხევადი პოტაში)

2816 10 000 00

– მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი

2817 00 000 00

თუთიის ოქსიდი; თუთიის პეროქსიდი

2818 30 000 00

– ალუმინის ჰიდროქსიდი

2821 10 000 00

– რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

2823 00 000 00

ტიტანის ოქსიდები

2825 10 000 00

– ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები

2825 20 000 00

– ლითიუმის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი

2825 90 850 00

– – დანარჩენი

 

V. არაორგანული მჟავებისა და ლითონების მარილები და პეროქსომარილები

2826 19 100 00

– – – ამონიუმის ან ნატრიუმის

2827 10 000 00

– ამონიუმის ქლორიდი

2827 20 000 00

– კალციუმის ქლორიდი

2827 31 000 00

– – მაგნიუმის

2827 32 000 00

– – ალუმინის

2827 39 200 00

– – – რკინის

2827 51 000 00

– – ნატრიუმისა ან კალიუმის ბრომიდები

2827 60 000 00

– იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები

2828 10 000 00

– კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური და კალციუმის ჰიპოქლორიტები დანარჩენი

2829 90 100 00

– – პერქლორატები

2830 90 110 00

– – კალციუმის, სტიბიუმისა ან რკინის სულფატები

2832 30 000 00

– თიოსულფატები

2833 11 000 00

– – დინატრიუმის სულფატი

2833 21 000 00

– – მაგნიუმის

2833 25 000 00

– – სპილენძის

2833 27 000 00

– – ბარიუმის

2833 29 200 00

– – – კადმიუმის; ქრომის; თუთიის (გარდა კადმიუმისა)

2833 29 800 00

– – – დანარჩენი (გარდა ვერცხლისწყლისა)

2833 30 000 00

– შაბი

2834 10 000 00

– ნიტრიტები

2834 21 000 00

– – კალიუმის

2834 29 800 00

– – – დანარჩენი

2835 31 000 00

– – ნატრიუმის ტრიფოსფატი (ნატრიუმის ტრიპოლიფოსფატი)

2836 20 000 00

– დინატრიუმის კარბონატი

2836 30 000 00

– ნატრიუმის წყალბადკარბონატი (ნატრიუმის ბიკარბონატი)

2836 50 000 00

– კალციუმის კარბონატი

2836 91 000 00

– – ლითიუმის კარბონატები

2836 99 110 00

– – – – მაგნიუმის; სპილენძის

2839 11 000 00

– – ნატრიუმის მეტასილიკატები

2840 11 000 00

– – უწყლო

2840 19 100 00

– – – დინატრიუმის ტეტრაბორატის პენტაჰიდრატი

2840 20 100 00

– – ნატრიუმის ბორატები უწყლო

2841 61 000 00

– – კალიუმის პერმანგანატი

2841 90 850 00

– – დანარჩენი

2842 10 000 00

– სილიკატები ორმაგი ან კომპლექსური, გასაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით

2842 90 100 00

– – მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის მჟავებისა

 

VI. სხვადასხვა არაორგანული პროდუქტები

2843 10 100 00

– – ვერცხლი

2843 21 000 00

– – ვერცხლის ნიტრატი

2843 30 000 00

– ოქროს ნაერთები

2843 90 100 00

– – ამალგამები

2846 10 000 00

– ცერიუმის ნაერთები

2846 90 100 00

– – ნაერთები ლანთანის, პრაზეოდიმიუმის, ნეოდიმიუმის ან სამარიუმის

2846 90 200 00

– – ნაერთები  ევროპიუმის, გადოლინიუმის, ტერბიუმის, დისპროზიუმის, ერბიუმის, თულიუმის, იტერბიუმის, ლუტეციუმი ან იტრიუმის

2846 90 300 00

– –  სკანდიუმის ნაერთები

2846 90 900 00

– – მეტალის ნარევების ნაერთები

2847 00 000 00

წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელი

2849 10 000 00

– კალციუმის

2849 20 000 00

– სილიციუმის

2849 90 100 00

– – ბორის

2849 90 300 00

– – ვოლფრამის

2849 90 500 00

– – ალუმინის; ქრომის; მოლიბდენის; ვანადიუმის; ტანტალის; ტიტანის

2849 90 900 00

– – დანარჩენი

2853 90 100 00

– – დისტილირებული და კონდუქტომეტრული წყალი და ანალოგიური სისუფთავის წყალი

 

ორგანული ქიმიური ნაერთები

 

I. ნახშირწყალბადები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული, წარმოებულები

2903 11 000 00

– – ქლორმეთანი (მეთილქლორიდი) და ქლორეთანი (ეთილქლორიდი)

2903 13 000 00

– – ქლოროფორმი (ტრიქლორმეთანი)

2903 19 001 00

– – – 1,1,1-ტრიქლორეთანი (მეთილქლოროფორმი)

 

II. სპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2905 22 009 00

– – – დანარჩენი

2905 31 000 00

– – ეთილენგლიკოლი (ეთანდიოლი)

2905 32 000 00

– – პროპილენგლიკოლი (პროპან-1,2-დიოლი)

2905 42 000 00

– – პენტაერითრიტი

2905 43 000 00

– – მანიტი

2905 44 110 00

– – – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

2905 44 910 00

– – – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

2905 45 000 00

– – გლიცერინი

2905 59 910 00

– – – – 2,2-ბის(ბრომეთილი)პროპანდიოლი

2906 11 000 00

– – მენთოლი

2906 13 100 00

– – – სტერინები

2906 13 900 00

– – – ინოზიტები

2906 19 000 00

– – დანარჩენი

2906 21 000 00

– – ბენზილის სპირტი

 

III. ფენოლები, ფენოლსპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2907 11 000 00

– – ფენოლი (ჰიდროქსიბენზოლი) და მისი მარილები

2907 12 000 00

– – კრეზოლები და მათი მარილები

2907 15 100 00

– – – 1-ნაფტოლი

2907 21 000 00

– – რეზორცინი და მისი მარილები

2907 22 000 00

– – ჰიდროქინონი (ქინოლი) და მისი მარილები

2908 91 000 00

– – დინოსები (ISO) და მისი მარილები

2908 99 000 00

– – დანარჩენი

 

IV. მარტივი ეთერები, სპირტების, მარტივი ეთერების, კეტონების პეროქსიდები, სამწევრა რგოლიანი ეპოქსიდები, აცეტალები და ნახევარაცეტალები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2909 11 000 00

– – დიეთილის ეთერი მარტივი

2909 41 000 00

– – 2,2'-ოქსიდიეთანოლი ეთერი (დიეთილენგლიკოლი, დიგლიკოლი)

2909 43 000 00

– – ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი მონობუთილური

2909 44 000 00

– – ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი მონოალკილური, დანარჩენი

 

V. ნაერთები ალდეჰიდურ ფუნქციურ ჯგუფთან

2912 11 000 00

– – მეთანალი (ფორმალდეჰიდი)

2912 12 000 00

– – ეთანალი (აცეტალდეჰიდი)

2912 21 000 00

– – ბენზალდეჰიდი

2912 60 000 00

– პარაფორმალდეჰიდი

 

VI. ნაერთები კეტონურ და ნაერთები ქინონურ ფუნქციურ ჯგუფებთან

2914 11 000 00

– – აცეტონი

2914 29 000 00*

 – – დანარჩენი (ქაფური)

2914 61 000 00

– – ანტრაქინონი

2914 69 100 00

– – – 1,4-ნაფტოქინოლი

 

VII. კარბონმჟავები და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2915 11 000 00

– – ჭიანჭველმჟავა

2915 12 000 00

– – ჭიანჭველმჟავას მარილები

2915 13 000 00

– – ჭიანჭველმჟავას რთული ეთერები

2915 21 000 00

– – ძმარმჟავა

2915 24 000 00

– – ძმრის ანჰიდრიდი

2915 29 000 00

– – დანარჩენი

2915 31 000 00

– – ეთილაცეტატი

2915 50 000 00

– პროპიონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2915 70 400 00

– – პალმიტინმჟავა და მისი მარილები და რთული ეთერები

2915 70 500 00

– – სტეარინმჟავა და მისი მარილები და რთული ეთერები

2915 90 300 00*

– – ლაურინმჟავა და მისი მარილები და რთული ეთერები (ლაურინმჟავა)

2916 12 001 00

– – – მეთილაკრილატი

2916 13 000 00

– – მეთაკრილმჟავა და მისი მარილები

2916 14 001 00

– – – მეთილმეთაკრილატი

2916 15 000 00

– – ოლეინის, ლინოლისა ან ლინოლენის მჟავები, მათი მარილები და რთული ეთერები

2916 19 100 00

– – – უნდეცილმჟავები, მათი მარილები და რთული ეთერები

2916 31 000 00

– – ბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2916 34 000 00

– – ფენილძმარმჟავა და მისი მარილები

2916 39 100 00

– – – ფენილძმარმჟავას რთული ეთერები

2917 11 000 00

– – მჟაუნმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2917 12 001 00

– – – ადიპინმჟავა და მისი მარილები

2917 12 009 00

– – – ადიპინმჟავას რთული ეთერები

2917 19 100 00

– – – მალონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2917 35 000 00

– – ფტალის ანჰიდრიდი

2917 36 000 00

– – ტერეფტალმჟავა და მისი მარილები

2918 11 000 00

– – რძის მჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 12 000 00

– – ღვინის მჟავა

2918 13 000 00

– – ღვინის მჟავას მარილები და რთული ეთერები

2918 14 000 00

– – ლიმონმჟავა

2918 15 000 00

– – ლიმონმჟავას მარილები და რთული ეთერები

2918 16 000 00

– – გლუკონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 19 300 00

– – – ქოლის მჟავა, 3-a, 12-a-დიჰიდროქსი-5-b-ქოლან-24-იანი მჟავა (დეზოქსიქოლის მჟავა), მათი მარილები და რთული ეთერები

2918 21 000 00

– – სალიცილმჟავა და მისი მარილები

2918 22 000 00

– – ო-აცეტისალიცილმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 23 001 00

– – – მეთილსალიცილატი და ფენილსალიცილატი (სალოლი)

2918 29 003 00

– – – 4-ჰიდროქსიბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 29 008 00

– – – დანარჩენი

 

VIII. არალითონების არაორგანული მჟავების რთული ეთერები, მათი მარილები და მათი ჰალოგინირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

2920 90 100 00

– – გოგირდმჟავას და ნახშირმჟავას რთული ეთერები და მათი მარილებ; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტვრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

 

IX. ნაერთები აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფით

2921 11 001 00

– – – მეთილამინი, დი- ან ტრიმეთილამინი

2921 19 001 00

– – – ტრიეთილამინი და მისი მარილები

2921 19 003 00

– – – იზოპროპილამინი და მისი მარილები

2921 19 500 00

– – – დიეთილამინი და მისი მარილები

2921 21 000 00

– – ეთილენდიამინი და მისი მარილები

2921 22 000 00

– – ჰექსამეთილენდიამინი და მისი მარილები

2921 41 000 00

– – ანილინი და მისი მარილები

2921 42 001 00

– – – ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული და ნიტროზირებული წარმოებულები და მათი მარილები

2921 44 000 00

– – დიფენილამინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2921 45 000 00

– – 1-ნაფთილამინი (a-ნაფთილამინი), 2-ნაფთილამინი (b-ნაფთილამინი) და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2921 46 000 00

– – ამფეტამინი (INN), ბენზფეტამინი (INN), დექსამფეტამინი (INN), ეთილამფეტამინი (INN), ფენკამფამინი (INN), ლეფეტამინი (INN), ლევამფეტამინი (INN), მეფენორექსი (INN) და ფენტერმინი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2922

ამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველი:

2922 11 000 00

– – მონოეთანოლამინი და მისი მარილები

2922 12 000 00

– – დიეთანოლამინი და მისი მარილები

2922 14 000 00

– – დექსტროპროპოქსიფენი (INN) და მისი მარილები

2922 15 000 00

– – ტრიეთანოლამინი

2922 17 000 00*

– – მეთილდიეთანოლამინი და ეთილდიეთანოლამინი (N-ეთილდიეთანოლამინი)

2922 19 000 00*

– – დანარჩენი (ტრეითანოლამინის მარილები)

2922 29 000 00

– – დანარჩენი

2922 31 000 00

– – ამფეპრამონი (INN), მეტადონი (INN) და ნორმეტადონი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2922 41 000 00

– – ლიზინი და მისი რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები

2922 42 000 00

– – გლუტამინმჟავა და მისი მარილები

2922 43 000 00

– – ანტრანილმჟავა და მისი მარილები

2922 44 000 00

– – თილიდინი (INN) და მისი მარილები

2922 49  850 00 

– – – დანარჩენი

2922 49 200 00

– – – b-ალანინი

2923 10 000 00

– ქოლინი და მისი მარილები

2923 20 000 00

– ლეციტინები და ფოსფოამინოლიპიდები დანარჩენი

2924 11 000 00

– – მეპრობამატი (INN)

2924 23 000 00

– – 2-აცეტამიდბენზომჟავა (N-აცეტალანტრანილმჟავა) და მისი მარილები

2924 29 100 00

– – – ლიდოკაინი (INN)

2924 29 700 00

– – – დანარჩენი

2925 11 000 00

– – საქარინი და მისი მარილები

2925 12 000 00

– – გლუტეტიმიდი (INN)

2926 30 000 00

– ფენპროპორექსი (INN) და მისი მარილები; მეტადონი (INN) – შუალედური პროდუქტი (4-ციანო-2-დიმეტილამინო-4,4-დიფენილბუტანი)

2928 00 100 00

– N,N-ბის(2-მეტოქსიეთილი)ჰიდროქსიდამინი

2928 00 900 00

– დანარჩენი

 

X. ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები და მათი მარილები, სულფონამიდები

2930 20 000 00

– თიოკარბამატები და დითიოკარბამატები

2930 40 100 00

– – მეთიონინი (INN)

2930 40 900 00

– – დანარჩენი

2930 90 130 00

– – ცისტეინი და ცისტინი

2930 90 160 00

– – ცისტეინისა ან ცისტინის წარმოებულები

2930 90 980 00**

– – დანარჩენი (გარდა თიოდიგლიკოლისა (2,2’-თიოდიეტანოლი))

2932 11 000 00

– – ტეტრაჰიდროფურანი

2932 20*

– ლაქტონები (კუმარინი, მეთილკუმარინები და ეთილკუმარინები, ფენოლფთალეინი) 

2932 95 000 00

– – ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (ყველა იზომერი)

2932 99 000 10

– – – ეპოქსიდები ოთხწევრა რგოლით

2932 99 000 80

– – – დანარჩენი

2933 11 100 00

– – – პროპიფენაზონი (INN)

2933 11 900 00

– – – დანარჩენი

2933 19 100 00

– – – ფენილბუტაზონი (INN)

2933 21 000 00

– – ჰიდანთოინი და მისი წარმოებულები

2933 29 100 00

– – – ნაფაზოლინჰიდროქლორიდი (INNM) და ნაფაზოლინის ნიტრატი (INNM); ფენტოლამინი (INN); ტოლაზოლინ ჰიდროქლორიდი (INNM)

2933 29 900 00

– – – დანარჩენი

2933 31 000 00

– – პირიდინი და მისი მარილები

2933 32 000 00

– – პიპერიდინი და მისი მარილები

2933 33 000 00

– – ალფენტანილი (INN), ანილერიდინი (INN), ბეზიტრამიდი (INN), ბრომაზეპამი (INN), კარფენტანილი (INN), დიფენოქსინი (INN), დიფენოქსიდატი (INN), დიპიპანონი (INN), ფენტანილი (INN), კეტობემიდონი (INN), მეტილფენიდატი (INN), პენტაზოცინი (INN), პეტიდინი (INN), პეტიდინ (INN) – შუალედური პროდუქტი A, ფენციკლიდინი (INN) (PჩP), ფენოპერიდინი (INN), პიპრადროლი (INN), პრპტრამიდი (INN), პროპირამი (INN), რემიფენტანილი ((INN) და ტრიმეპირიდი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2933 34 000 00

– – ფენტანილები და მათი წარმოებულები დანარჩენი

2933 35 000 00

– – 3-ქინუკლიდინოლი

2933 36 000 00

– – 4-ანილინო- N-ფენეთილპიპერიდინი (ANPP)

2933 37 000 00  

– – N-ფენეთილ-4-პიპერიდონი (NPP)

2933 39 100 00

– – – იპრონიაზიდი (INN); კეტობემიდონჰიდ-როქლორიდი (INNM); პირიდოსტიგმინბრომი-დი (INN)

2933 39 200 00

– – – 2,3,5,6-ტეტრაქლორპირიდინი

2933 39 250 00

– – – 3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბონმჟავა

2933 39 350 00

– – – 2-ჰიდროქსიეთილამონიუმი-3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბოქსილატი

2933 39 400 00

– – – 2-ბუტოქსიეთილი(3,5,6-ტრიქლორ-2-პირიდილოქსი)აცეტატი

2933 39 450 00

– – – 3,5-დიქლორ-2,4,6-ტრიფტორპირიდინი

2933 39 500 00

– – – ფთორქსიპირი (ISO), რთული მეთილის ეთერი

2933 39 550 00

– – – 4-მეთილპირიდინი

2933 39 990 00

– – – დანარჩენი

2933 41 000 00

– – ლევორფანოლი (INN) და მისი მარილები

2933 49 100 00

– – – ქინოლინის ჰალოგენირებული წარმოებულები; ქინოლინკარბონმჟავას წარმოებულები

2933 49 300 00

– – – დექსტრომეტორფანი (INN) და მისი მარილები

2933 49 900 00

– – – დანარჩენი

2933 52 000 00

– – მალონილშარდოვანა (ბარბიტურმჟავა) და მისი მარილები

2933 53 100 00

– – – ფენობარბიტალი (INN), ბარბიტალი (INN) და მათი მარილები

2933 53 900 00

– – – დანარჩენი

2933 54 000 00

– – მალონილშადროვანას (ბარზიტურმჟავას) დანარჩენი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2933 55 000 00

– – ლოპრაზოლამი (INN), მეკლოკვალონი (INN), მეტაკვალონი (INN) და ზიპეპროლი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2933 59 100 00

– – – დიაზინონი (ISO)

2933 59 950 00*

– – – დანარჩენი (ენროფლოქსაცინი)

2933 69 100 00

– – – ატრაზინი (ISO); პროპაზინი (ISO); სიმაზინი (ISO); ჰექსაჰიდრო-1,3,5-ტრი-ნიტრო-1,3,5-ტრი-აზინი (ჰექსოგენი, ტრიმეთილენტრინიტრამინი)

2933 69 400 00

– – – მეთენამინი (INN) (ჰექსამეთილენტეტრამინი); 2,6-დი-ტრეტ-ბუტილ-4-[4,6-ბის(ოქტილტიო)-1,3,5-ტრიაზინ-2-ილ-ამინო] ფენოლი

2933 69 800 00

– – – დანარჩენი

2933 71 000 00

– – 6-ჰექსანლაქტამი (e-კაპროლაქტამი)

2933 72 000 00

– – კლობაზამი (INN) და მეთიპრილონი (INN)

2933 79 000 00

– – ლაქტამები დანარჩენი

2933 91 100 00

– – – ქლორდიაზეპოქსიდი (INN)

2933 91 900 00

– – – დანარჩენი

2933 92 000 00

– –  აზინფოს-მეთილი (ISO) (Azinphos-methyl (ISO))

2933 99 800 01

– – – –  ბენზიმიდაზოლ-2-ტიოლ (მერკაპტობენზიმიდაზოლი); მონოაზეპინები; დიაზეპინები

2933 99 200 00

– – – ინდოლი, 3-მეთილინდოლი (სკატოლი), 6-ალილ-6,7-დიპიდრო-5H-დიბენზ[c,e]აზეპინი(აზეპიტან), ფენინდამინი (INN) და მათი მარილები; იმიპრამინ ჰიდროქლორიდი (INNM)

2933 99 500 00

– – – 2,4-დი-ტერტ-ბუთილ-6(5-ქლორბენზოტრიაზოლ-2-ილ)ფენოლი

2933 99 800 09

– – – –  დანარჩენი

2934 10 000 00

– ნაერთები სტრუქტურაში არაკონდენსირებული თიაზოლის რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი

2934 20 200 00

– – დი(ბენზოთიაზოლ-2-ილ)დისულფიდი; ბენზოთიაზოლ-2-თიოლ (მერკაპტობენზოთიაზოლი) და მისი მარილები

2934 20 800 00

– – დანარჩენი

2934 30 100 00

– – თიეთილპერაზინი (INN); თიორიდაზინი (INN) და მისი მარილები

2934 30 900 00

– – დანარჩენი

2934 91 000 00

– – ამინორექსი (INN), ბროტიზოლამი (INN), კლოტიზეპამი (INN), კლოქსაზოლამი (INN), დექსტრომორამიდი (INN), გალოქსაზოლამი (INN), კეტაზოლამი (INN), მეზოკარბი (INN), ოქსაზოლამი (INN), პემოლინი (INN), ფენდიმეტრაზინი (INN), და სუფენტანილი (INN); ამ ნაერთების მარილები

2934 92 000 00

– – ფენტანილები და მათი წარმოებულები დანარჩენი

2934 99 600 00

– – – ქლორპროტიქსენი (INN); ტენალიდინი (INN) და მისი ტარტრატები და მალეატები; ფურაზოლიდონი (INN); 7-ამინოცეფალოსპორანმჟავა; (7R,7R)-3-აცეტოქსიმეთილ-7-[(R)-2-ფორმილოქსი-2-ფენილაცეტამიდო]-8-ოქსო-5-ტია-1-აზაბიციკლო[4,2,0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონმჟავის მარილები და რთული ეთერები; 1-[2-(1,3-დიოქსან-2-ილ)ეთილ]-2-მეთილპერიდინ ბრომიდი

2934 99 900 00

– – – დანარჩენი

2935 10 000 00

– N-მეთილპერფთოროქტანსულფონამიდი

2935 20 000 00

– N-ეთილპერფთოროქტანსულფონამიდი

2935 30 000 00

– N-ეთილ-N-(2-hydroxyethyl) პერფთოროქტანსულფონამიდი

2935 40 000 00

– N-(2-Hydroxyethyl)-N-მეთილპერფთოროქტანსულფონამიდი

2935 50 000 00

– დანარჩენი პერფთოროქტანსულფონამიდები

2935 90 300 00

– – 3-(1-[7-(გექსადეცილსულფონილამინო)-1H-ინდოლ-3-ილ]-3-ოქსო-1H,3H-ნაფტო[1,8-cd]-პირან-1-ილ]-N,N-დიმეთილ-1H-ინდოლ-7-სულფონამიდი; მეთოსულამი (ISO)

2935 90 900 00

– – დანარჩენი

 

XI. პროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონები

2936 21 000 00

– – A ვიტამინები და მათი წარმოებულები

2936 22 000 00

– – ვიტამინი B1 და მისი წარმოებულები

2936 23 000 00

– – ვიტამინი B2 და მისი წარმოებულები

2936 24 000 00

– – მჟავა D- ან DL პანთოტენმჟავა (ვიტამინი B5), მისი წარმოებულები

2936 25 000 00

– – ვიტამინი B6 და მისი წარმოებულები

2936 26 000 00

– – ვიტამინი B12 და მისი წარმოებულები

2936 27 000 00

– – ვიტამინი C და მისი წარმოებულები

2936 28 000 00

– – ვიტამინი E და მისი წარმოებულები

2936 29 000 01

– – – ვიტამინი B9 და მისი წარმოებულები

2936 29 000 03

– – – ვიტამინი H და მისი წარმოებულები

2936 29 000 09

– – – დანარჩენი

2936 90 000 00

– დანარჩენი, ბუნებრივი კონცენტრატების ჩათვლით

2937 11 000 00

– – სომოტოტროპინი, მისი წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები

2937 12 000 00

– – ინსულინი და მისი მარილები

2937 19 000 00

– – დანარჩენი

2937 21 000 00

– – კორტიზონი, ჰიდროკორტიზონი, პრედნიზონი (დეჰიდროკორტიზონი) და პრედნიზოლონი (დეჰიდროჰიდროკორტიზონი)

2937 22 000 00

– – ქორდიკოსტეროიდული ჰორმონების ჰალოგენირებული წარმოებულები

2937 23 000 00

– – ესტროგენები და პროგესტინები

2937 29 000 00

– – დანარჩენი

2937 50 000 00

– პროსტაგლანდინები, ტრომბოქსანები და ლეიკოტრიენები, მათი წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები

2937 90 000 00*

– დანარჩენი (ეპინეფრინი,ამინომჟავების წარმოებულები)

 

XII. გლიკოზიდები და ალკალოიდები მცენარეული წარმოშობისა, ბუნებრივი ან სინთეზირებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა წარმოებულები

2938 10 000 00

– რუტოზიდი (რუტინი) და მისი წარმოებულები

2938 90 100 00

– – სათითურას გლიკოზიდები

2938 90 300 00

– – გლიცირიზინმჟავა და გლიცირ-იზინატები

2938 90 900 00

– – დანარჩენი

2939 11 000 00

– – კონცენტრატები ხაშხაშის ჩალისაგან; ბუპრენორფინი (INN), კოდეინი, დიჰიდროკოდეინი (INN), ეთილმორფინი, ეტორფინი (INN), ჰეროინი, ჰიდროკოდონი (INN), ოქსიკოდონი (INN), ოქსიმორფონი (INN), ფოლკოდინი (INN), ტებაკონი (INN) და ტებაინი; ამ ნაერთების მარილები

2939 19 000 00

– – დანარჩენი

2939 20 000 00

– ალკალოიდები, გამოყოფილი ქინაქინის ხის ქერქისაგან, და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2939 30 000 00

– კოფეინი და მისი მარილები

2939 41 000 00

– – ეფედრინი და მისი მარილები

2939 42 000 00

– – ფსევდოეფედრინი (INN) და მისი მარილები

2939 43 000 00

– – კატინი (INN) და მისი მარილები

2939 45 000 00

– – ლევომეტამფეტამინი, მეტამფეტამინი (INN), მეტამფეტამინის რაცემატი და მათი მარილები

2939 49 000 00

– – დანარჩენი

2939 51 000 00

– – ფენეტილინი (INN) და მისი მარილები

2939 59 000 00

– – დანარჩენი

2939 61 000 00

– – ერგომეტრინი (INN) და მისი მარილები

2939 62 000 00

– – ერგოტამინი (INN) და მისი მარილები

2939 63 000 00

– – ლიზერგინმჟავა და მისი მარილები

2939 69 000 00

– – დანარჩენი

2939 72 000 01

– – – – გაუსუფთავებელი კოკაინი

2939 72 000 09

– – – – დანარჩენი

2939 72 008 00

– – – დანარჩენი

2939 79 100 00

– – – ნიკოტინი და მისი მარილები, რთული ეთერები და მათი დანარჩენი წარმოებულები

2939 79 900 00

– – დანარჩენი

2939 80 000 00

– დანარჩენი

 

XIII. ორგანული ნაერთები დანარჩენი

2940 00 000 00

ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას გარდა; შაქრების მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების რთული ეთერები მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისა

2941 10 000 00

– პენიცილინები და მათი წარმოებულები, პენიცილანმჟავას სტრუქტურის მქონე; ამ ნაერთების მარილები

2941 20 300 00

– – დიჰიდროსტრეპტომიცინი, მისი მარილები, რთული ეთერები და ჰიდრატები

2941 20 800 00

– – დანარჩენი

2941 30 000 00

– ტეტრაციკლინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2941 40 000 00

– ქლორამფენიკოლი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2941 50 000 00

– ერიტრომიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

2941 90 000 00

– დანარჩენი

2942 00 000 00

ორგანული ნაერთები დანარჩენი

შენიშვნა: „*“-თი აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონლიდან გათავისუფლება შეეხება მხოლოდ იმ საქონელს, რომელთა დასახელებაც ფრჩხილებშია ჩასმული.“.

 

2. „სამკურნალო/სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის ნუსხის, რომელთა იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ (დანართი №2)  პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის:
ა) „ა“ ქვეპუქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) 3822 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული ტესტები;“;

ბ) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) 4015 11 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში კლასიფიცირებული ნიტრილის ხელთათმანები;“;

გ) „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ი) 9025 19 000 09 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში კლასიფიცირებული თერმომეტრები უკონტაქტო;“;

დ) „ლ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ.ა) 3822 19 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში კლასიფიცირებული ნერწყვის/ნაცხის შესაგროვებელი აპლიკატორის რეაგენტი;“.

 

3. „ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის გადაადგილებისათვის აუცილებელი საქონლის ნუსხა, რომელთა იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ (დანართი №3)  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №3

ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის გადაადგილებისათვის აუცილებელი საქონლის ნუსხა, რომელთა იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან

 

სეს ესნ კოდი

საქონლის დასახელება

3926 90 970 00

 

 

 

 

 

 

 

 

ტაქტილური ბილიკები უსინათლოთათვის – პლასტმასის, რეზინის, ბუნებრივი ქვის, ხელოვნური ქვის, კერამიკის, მინაკერამიკის, შავი ლითონის ან ალუმინის

4008 21 100 00

6802

6810 19 000 00

 

6907

 

7016 90 700 00

7326 90 980 00

7606

 

6602 00 000 00

უსინათლოთა ხელჯოხი

 

6815 13 000 00

7616 99 900 00

 

მობილური პანდუსები ალუმინის ან კარბონის

 

7616 99 900 00

ასაწყობი მოდულარული პანდუსები ალუმინის

 

8428 90 900 00

კიბის პლატფორმული ლიფტი გადაადგილების სიჩქარით არაუმეტეს 0,10-0,15-ისა

 

 

8428 10 200 00

8428 10 800 00

სავარძელ-ეტლის ვერტიკალური ამწე (მათ შორის, ელექტრონული მართვის) გადაადგილების სიჩქარით არაუმეტეს 0,10-0,15-ისა

 

8428 90 900 00

ამწე პიროვნების ტრანსფერისათვის

 

8479 89 970 00

სავარძელ-ეტლის კიბეზე ტრანსპორტიორი

 

8713 10 000 00

8713 90 000 00

 

საევაკუაციო სავარძელ-ეტლი (მათ შორის, მექანიკური მოწყობილობების გარეშე)

 

9021 10 100 00

ინდივიდუალური სასიარულო ჩარჩო

.“.

4. „საქართველოში წარმოებული სამკურნალო/სამედიცინო მიზნისთვის განკუთვნილი საქონლის ან ფარმაცევტული საწარმოს მიერ, მისივე წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქციის ნუსხის, რომელთა მიწოდება გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან“ (დანართი №5) პირველი მუხლის პირველი პუნქტის:
ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) 3822 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული ტესტები;“;

ბ) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) 4015 12 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში კლასიფიცირებული ნიტრილის ხელთათმანები;“;

გ) „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ი) 9025 19 000 09  სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში კლასიფიცირებული თერმომეტრები უკონტაქტო;“;

დ) „ლ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ.ა) 3822 19 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში კლასიფიცირებული ნერწყვის/ნაცხის შესაგროვებელი აპლიკატორის რეაგენტი;“.

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2024 წლის 26 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიზურაბ აზარაშვილი
საქართველოს ფინანსთა მინისტრილაშა ხუციშვილი