საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3974-XIIIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 15/12/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.102162
3974-XIIIმს-Xმპ
15/12/2023
ვებგვერდი, 26/12/2023
190020010.05.001.102162
საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

  მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ასახელება

20 2 2 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

16,450,247.4

18,239,900.0

20,731,000.0

20,680,000.0

51,000.0

გადასახადები

14,976,686.1

16,710,350.0

19,115,000.0

19,115,000.0

0.0

გრანტები

359,062.1

279,550.0

266,000.0

215,000.0

51,000.0

სხვა შემოსავლები

1,114,499.2

1,250,000.0

1,350,000.0

1,350,000.0

0.0

ხარჯები

15,350,159.1

16,899,923.2

19,120,890.2

18,935,284.2

185,606.0

შრომის ანაზღაურება

1,792,065.0

2,237,142.9

2,577,281.4

2,576,651.4

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,870,858.6

2,085,411.8

2,232,047.8

2,177,770.0

54,277.8

პროცენტი

746,805.3

1,201,047.0

1,540,039.0

1,540,039.0

0.0

სუბსიდიები

1,004,617.9

932,555.4

1,044,923.0

983,723.0

61,200.0

გრანტები

1,260,618.0

1,370,033.3

1,513,038.2

1,459,688.2

53,350.0

მათ შორის, კაპიტალური

914,883.3

1,028,557.0

1,182,450.0

1,162,100.0

20,350.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6,052,095.2

6,762,888.2

7,470,410.0

7,470,410.0

0.0

სხვა ხარჯები

2,623,099.1

2,310,844.6

2,743,150.9

2,727,002.6

16,148.3

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

1,136,794.4

610,070.0

840,219.0

830,217.0

10,002.0

საოპერაციო სალდო

1,100,088.4

1,339,976.8

1,610,109.8

1,744,715.8

-134,606.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,101,599.3

3,755,654.9

3,980,619.5

3,032,283.0

948,336.5

ზრდა

3,304,432.8

3,955,654.9

4,180,619.5

3,232,283.0

948,336.5

კლება

202,833.5

200,000.0

200,000.0

200,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-2,001,510.9

-2,415,678.1

-2,370,509.7

-1,287,567.2

-1,082,942.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

711,384.6

-253,155.6

-455,378.2

-760,928.2

305,550.0

ზრდა

855,613.5

337,200.0

305,550.0

0.0

305,550.0

ვალუტა და დეპოზიტები

366,177.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

477,347.0

337,200.0

305,550.0

0.0

305,550.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

12,089.5

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

144,228.9

590,355.6

760,928.2

760,928.2

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

140,355.6

460,928.2

460,928.2

0.0

სესხები

143,235.6

450,000.0

300,000.0

300,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

993.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

2,712,895.5

2,162,522.5

1,915,131.5

526,639.0

1,388,492.5

ზრდა

3,731,879.6

3,281,035.5

3,338,492.5

1,950,000.0

1,388,492.5

საშინაო

1,346,339.8

1,400,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

1,346,339.8

1,400,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

0.0

საგარეო

2,385,539.8

1,881,035.5

1,838,492.5

450,000.0

1,388,492.5

სესხები

2,385,539.8

1,881,035.5

1,838,492.5

450,000.0

1,388,492.5

კლება

1,018,984.1

1,118,513.0

1,423,361.0

1,423,361.0

0.0

საშინაო

42,854.4

42,913.0

42,741.0

42,741.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

2,854.4

2,913.0

2,741.0

2,741.0

0.0

საგარეო

976,129.7

1,075,600.0

1,380,620.0

1,380,620.0

0.0

სესხები

970,865.5

1,070,000.0

1,375,000.0

1,375,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

5,264.2

5,600.0

5,620.0

5,620.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

  2022 წლის ფაქტი

  2023 წლის გეგმა

  2024 წლის გეგმა

  მათ შორის

  საბიუჯეტო სახსრები

  დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

20,529,189.4

22,170,935.5

24,569,492.5

23,130,000.0

1,439,492.5

შემოსავლები

16,450,247.4

18,239,900.0

20,731,000.0

20,680,000.0

51,000.0

არაფინანსური აქტივების კლება

202,833.5

200,000.0

200,000.0

200,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

144,228.9

450,000.0

300,000.0

300,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

3,731,879.6

3,281,035.5

3,338,492.5

1,950,000.0

1,388,492.5

გადასახდელები

20,163,012.5

22,311,291.1

25,030,420.7

23,590,928.2

1,439,492.5

ხარჯები

15,350,159.1

16,899,923.2

19,120,890.2

18,935,284.2

185,606.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,304,432.8

3,955,654.9

4,180,619.5

3,232,283.0

948,336.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

489,436.5

337,200.0

305,550.0

0.0

305,550.0

ვალდებულებების კლება

1,018,984.1

1,118,513.0

1,423,361.0

1,423,361.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

366,176.9

-140,355.6

-460,928.2

-460,928.2

0.0

 

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 20,731,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

შემოსავლები

16,450,247.4

18,239,900.0

20,731,000.0

გადასახადები

14,976,686.1

16,710,350.0

19,115,000.0

გრანტები

359,062.1

279,550.0

266,000.0

სხვა შემოსავლები

1,114,499.2

1,250,000.0

1,350,000.0

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 19,115,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის

გეგმა

გადასახადები

14,976,686.1

16,710,350.0

19,115,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგება ზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

6,574,528.7

7,486,350.0

9,035,066.0

გადასახადები საქართველოს ფიზიკური პირებიდან

4,644,377.3

5,486,350.0

6,345,066.0

საშემოსავლო გადასახადი

4,644,377.3

5,486,350.0

6,345,066.0

გადასახადები საწარმოებიდან

1,930,151.4

2,000,000.0

2,690,000.0

მოგების გადასახადი

1,930,151.4

2,000,000.0

2,690,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

8,047,051.3

9,024,000.0

9,763,334.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

6,036,823.5

6,804,000.0

7,388,334.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6,036,823.5

6,804,000.0

7,388,334.0

აქციზი

2,010,227.8

2,220,000.0

2,375,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

125,992.0

150,000.0

150,000.0

იმპორტის გადასახადი

125,992.0

150,000.0

150,000.0

სხვა გადასახადები

229,114.1

50,000.0

166,600.0

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 266,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

გრანტები

359,062.1

279,550.0

266,000.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

242,220.4

168,650.0

129,800.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

223,639.6

145,300.0

110,500.0

EU-NIF

2,651.7

3,500.0

3,000.0

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა (KfW) (EU-NIF, KfW)

2,651.7

3,500.0

3,000.0

IFAD

1,251.3

1,800.0

2,500.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

1,251.3

1,800.0

2,500.0

EU

112,041.1

140,000.0

105,000.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

2,441.1

5,000.0

5,000.0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

13,327.4

35,000.0

12,600.0

ENPARD IV ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU)

0.0

26,000.0

16,900.0

ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU)

0.0

11,000.0

0.0

ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU)

0.0

36,000.0

63,000.0

სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (EU)

42,086.4

0.0

0.0

EU4 მდგრადი მმართველობა და მოქნილობა (EU)

0.0

0.0

7,500.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

6,137.6

27,000.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

48,048.6

0.0

0.0

სხვადასხვა დონორი

107,695.6

0.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

107,695.6

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

18,580.7

23,350.0

19,300.0

E5P

2,170.5

2,900.0

7,300.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

2,069.0

2,900.0

5,300.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

101.6

0.0

0.0

საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P, NEFCO)

0.0

0.0

2,000.0

EU-NIF

13,374.5

5,000.0

2,600.0

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW)

0.0

0.0

150.0

ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური (EU-NIF, EBRD, KfW)

0.0

0.0

1,450.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი (EU-NIF, KfW)

13,374.5

5,000.0

1,000.0

SIDA

0.0

0.0

1,600.0

ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

1,600.0

CNF

1,889.4

2,300.0

2,300.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF, WB-TF)

1,889.4

2,300.0

2,300.0

WB-TF

95.1

50.0

0.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

95.1

50.0

0.0

EU

714.7

11,500.0

2,400.0

ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD)

0.0

1,500.0

2,400.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვ (EU, KfW)

714.7

0.0

0.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB)

0.0

10,000.0

0.0

AFD

0.0

0.0

2,500.0

საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა (AFD, WB)

0.0

0.0

2,500.0

EBRD

336.5

1,600.0

600.0

საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა (EBRD, KfW)

0.0

1,600.0

600.0

ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB)

336.5

0.0

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

18,679.7

7,600.0

20,000.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

14,975.2

2,100.0

2,700.0

KfW

14,975.2

2,100.0

2,700.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (KfW, EU)

586.5

0.0

0.0

იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)

1,540.0

2,100.0

2,000.0

ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW)

816.4

0.0

700.0

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB)

12,032.3

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3,704.5

5,500.0

17,300.0

KfW

3,704.5

4,500.0

17,300.0

ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)

0.0

0.0

1,000.0

საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა (KfW, EBRD)

0.0

1,200.0

2,300.0

ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (KfW)

564.7

0.0

11,500.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW)

1,024.3

1,000.0

1,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ფაზა IV (KfW)

341.7

0.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)

564.7

0.0

0.0

პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW)

1,209.1

1,500.0

1,500.0

მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)

0.0

800.0

0.0

SIDA

0.0

1,000.0

0.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

1,000.0

0.0

უცხოეთის იურიდიული პირი

0.0

3,300.0

1,200.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

0.0

3,300.0

1,200.0

EPTATF

0.0

3,300.0

1,200.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

0.0

3,300.0

1,200.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

98,162.1

100,000.0

115,000.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,350,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის

გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,114,499.2

1,250,000.0

1,350,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

642,725.8

755,000.0

826,200.0

პროცენტები

251,360.7

265,500.0

280,000.0

დივიდენდები

356,242.8

463,500.0

516,200.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

182.8

720.0

51,200.0

შემოსავალი აქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

356,060.0

462,780.0

465,000.0

რენტა

35,122.3

26,000.0

30,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

93,084.9

93,000.0

93,800.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

89,086.1

89,900.0

89,800.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

551.9

500.0

300.0

სანებართვო მოსაკრებელი

57,317.6

61,000.0

60,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

2,071.2

2,000.0

2,500.0

სახელმწიფო ბაჟი

25,521.0

23,000.0

24,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,825.5

1,700.0

1,700.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,051.3

1,000.0

500.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

747.6

700.0

800.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,998.8

3,100.0

4,000.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.6

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,984.9

3,100.0

4,000.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

13.3

0.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

129,720.2

150,000.0

150,000.0

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

248,968.3

252,000.0

280,000.0

მიმდინარე ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

248,968.3

252,000.0

280,000.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

248,968.3

252,000.0

280,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

248,968.3

252,000.0

280,000.0

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები,

არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 19,120,890.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

15,350,159.1

16,899,923.2

19,120,890.2

18,935,284.2

185,606.0

შრომის ანაზღაურება

1,792,065.0

2,237,142.9

2,577,281.4

2,576,651.4

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,870,858.6

2,085,411.8

2,232,047.8

2,177,770.0

54,277.8

პროცენტი

746,805.3

1,201,047.0

1,540,039.0

1,540,039.0

0.0

სუბსიდიები

1,004,617.9

932,555.4

1,044,923.0

983,723.0

61,200.0

გრანტები

1,260,618.0

1,370,033.3

1,513,038.2

1,459,688.2

53,350.0

მათ შორის, კაპიტალური

914,883.3

1,028,557.0

1,182,450.0

1,162,100.0

20,350.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6,052,095.2

6,762,888.2

7,470,410.0

7,470,410.0

0.0

სხვა ხარჯები

2,623,099.1

2,310,844.6

2,743,150.9

2,727,002.6

16,148.3

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

1,136,794.4

610,070.0

840,219.0

830,217.0

10,002.0

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,980,619.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,180,619.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

სულ ჯამი

3,304,432.8

3,955,654.9

4,180,619.5

3,232,283.0

948,336.5

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2,867.0

8,368.1

10,412.7

10,412.7

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

222.8

200.0

362.0

362.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

0.0

5.0

9.5

9.5

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

5,267.9

2,495.2

1,770.0

1,770.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

417.8

1,500.0

1,436.0

1,436.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,156.1

32,238.0

63,680.0

63,680.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

211.2

400.0

150.0

150.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

782.7

437.0

50.0

50.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

5,642.6

19,720.0

26,755.0

26,755.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

191.2

910.0

2,470.0

2,470.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

14.8

100.0

53.4

53.4

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

45.7

52.8

54.1

54.1

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

7.4

105.0

98.5

98.5

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

18.7

90.0

57.0

57.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

27.3

50.5

56.0

56.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

5.2

48.7

48.7

48.7

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

0.0

43.0

39.0

39.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

12.6

115.0

40.0

40.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

9.3

67.0

63.0

63.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

14,725.6

15,737.0

27,677.0

27,677.0

0.0

21 00

საქართველოს პროკურატურა

2,654.8

3,440.0

2,977.0

2,977.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

75.5

20.0

40.0

40.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

11,443.3

13,188.0

15,695.0

15,695.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

54,251.2

53,219.0

54,412.0

5,762.0

48,650.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

2,392,864.0

2,539,860.0

2,584,050.0

1,752,750.0

831,300.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

61,209.7

50,039.0

44,322.0

44,319.5

2.5