შპს „ინდექსის" საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე: იანა ემანულიძე-მამესწარაშვილი G 912)

შპს „ინდექსის" საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე: იანა ემანულიძე-მამესწარაშვილი G 912)
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „ინდექსი“
მიღების თარიღი 15/09/2023
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2023
სარეგისტრაციო კოდი
0
15/09/2023
ვებგვერდი, 18/09/2023
შპს „ინდექსის" საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე: იანა ემანულიძე-მამესწარაშვილი G 912)
შპს „ინდექსი“
 

საჯარო განცხადება

აუქციონის დანიშვნის შესახებ

2023 წლის 15 სექტემბერი

 

   

სპეციალისტი: შპს „ინდექსი“ (ს/კ 202463342)

აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგშელიძე; მისამართი: ქ. თბილისი, შ. ნუცუბიძის ქ. №129ა, სართული 4

ელფოსტა: specialist@indexi.ge სადეპოზიტო ანგარიში: GE61TB7600136020100002

სპეციალისტი აცხადებს მეორე საჯარო აუქციონს მესაკუთრის სახელზე რიცხულ, სს „თიბისი ბანკის“ სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაზე.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 3062 მუხლის მე-3 ნაწილის, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ვინაიდან მესაკუთრეს ორჯერ გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ რისი ჩაბარებაც მესაკუთრეზე ვერ მოხერხდა, აუქციონატორი იყენებს შესაძლებლობას შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

პუბლიკაცია გამოქვეყნებულია გაზეთ რეზონანსში, ხოლო მეორე საჯარო შეტყობინების საშუალებად გამოყენებულია „საკანონმდებლო მაცნე“. საჯარო შეტყობინება მესაკუთრისათვის ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაზეთში ან „საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

ყურადღება: თუ აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით ტარდება, განცხადებაში აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

საჯარო აუქციონის საიდენტიფიკაციო ნომერი: G 912

უძრავი ნივთის მესაკუთრს სახელი და მისამართი: იანა ემანულიძე-მამესწარაშვილი პ/ნ 11001000467 მის.: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, კორპუსი 21ა, ბინა 18

აუქციონის ჩატარების დრო: 25/09/2023 წლის 14:00 სთ-დან 27/09/2023 წლის 11:00 სთ-მდე

აუქციონის ჩატარების ადგილი:

Auction.livo.ge, განმკარგავი ორგანიზაცია შპს „ინდექსი”

უძრავი ნივთის საწყისი ფასი: 34 004.05 ლარი

უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა და აღწერა: მუნიციპალიტეტი გორი, ადმინისტრაციული ერთეული შინდისი, ბლოკი N005, ნაკვეთი №131; ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება; ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო); ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.42.13.000.096; დაზუსტებული ფართობი: 1464.00 კვ.მ., შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: №01; სხვა ფართი: 1360 კვ.მ., უფლების დამდგენი დოკუმენტით; 104 კვ.მ., თვითნებურად დაკავებულის წესით ასაღიარებელი ნაწილი; საკადასტრო კოდი: 66.42.13.005.131

შენიშვნა: სარეალიზაციოდ გადის მიწის ნაკვეთი 1360 კვ.მ, შენობა-ნაგებობასთან ერთად უფლების დამდგენი დოკუმენტით; საკადასტრო კოდი: 66.42.13.005.131

გარდამავალი უფლება: არა

სხვა უფლება: ფიქსირდება ვალდებულება. საგანი: 104 კვ.მ. თვითნებურად დაკავებულის წესით ასაღიარებელი ნაწილი  საკუთრების უფლების აღიარებისთვის წარმოსადგენია დოკუმენტი; მიწის ნაკვეთის სრულად განკარგვა შესაძლებელი იქნება თვითნებურად დაკავებულის წესით საკუთრების უფლების აღიარების შემდეგ. მხოლოდ უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის განკარგვა შესაძლებელია თვითნებურად დაკავებულის წესით აღიარების ნაწილის გამოყოფის შემთხვევაში;

აუქციონის პირობები:

ა) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის კრედიტორს (სს „თიბისი ბანკი“) მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს.

ბ) Auction.livo.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და გადაიხადოს საგარანტიო თანხა პერსონალური ბალანსის მეშვეობით. მომხმარებელს პერსონალურ ბალანსზე თანხის შეტანა შეუძლია ვებგვერდზე მითითებულ კომპანიის ანგარიშზე: ა) ნებისმიერი ბანკის მეშვეობით, სპეციალური დანიშნულების მითითებით; ბ) საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხვით; გ) ვებგვერდზე პლასტიკური ბარათის მონაცემების შეყვანით.

გ) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის 100, 500 და 1000 ლარიანი ბიჯის ოდენობით.

1 ბიჯის ოდენობა 100 000 ლარამდე ქონების შემთხვევაში განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. 100 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 500 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში, 1000 ლარის ოდენობით.

შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს.

დ) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს Auction.livo.ge-ს სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი.

ე) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში შპს „ინდექსი” მასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.

 

ყურადღება: ყველა პირი, რომელსაც აქვს რაიმე სახის უფლებები უძრავ ქონებაზე, ვალდებულია ამ უფლებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებანი წარმოადგინოს აუქციონის დაწყებამდე წერილობითი ფორმით, სპეციალისტთან.

 

სპეციალისტი: შპს „ინდექსი“, აღმასრულებელი დირექტორი                      გიორგი გოგშელიძე