,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.121.016496
22
15/09/2023
ვებგვერდი, 18/09/2023
010250050.35.121.016496
,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ვანის მუნიციპალიტეტი
 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2023 წლის 15 სექტემბერი

ქ. ვანი

 

„ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდი, 23/12/2022 წელი, 010250050.35.121.016474) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდეს  დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილიდანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1.  ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16523.8

9050.8

7473.0

18406.2

8954.9

9451.3

18528.5

7987.1

10541.4

გადასახადები

6974.5

0.0

6974.5

8607.9

0.0

8607.9

9347.8

0.0

9347.8

გრანტები

9050.8

9050.8

0.0

9404.9

8954.9

450.0

8737.1

7987.1

750.0

სხვა შემოსავლები

498.5

0.0

498.5

393.4

0.0

393.4

443.6

0.0

443.6

ხარჯები

7563.0

424.1

7138.9

9708.0

600.4

9107.6

12252.1

1620.3

10631.8

შრომის ანაზღაურება

1770.6

68.5

1702.1

2664.4

90.0

2574.4

3126.4

118.0

3008.4

საქონელი და მომსახურება

1270.2

291.1

979.1

1541.4

435.4

1106.0

1866.3

614.9

1251.4

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

27.0

0.0

27.0

სუბსიდიები

3709.2

64.5

3644.7

4541.5

75.0

4466.5

5430.7

123.0

5307.7

გრანტები

7.3

0.0

7.3

11.3

0.0

11.3

16.3

0.0

16.3

სოციალური უზრუნველყოფა

639.8

0.0

639.8

795.3

0.0

795.3

879.5

0.0

879.5

სხვა ხარჯები

137.1

0.0

137.1

126.6

0.0

126.6

905.9

764.4

141.5

საოპერაციო სალდო

8960.8

8626.7

334.1

8698.2

8354.5

343.7

6276.4

6366.8

-90.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7210.5

6716.4

494.1

10349.8

9980.4

369.4

7492.4

7239.8

252.6

ზრდა

7427.5

6716.4

711.1

10577.1

9980.4

596.7

8012.4

7239.8

772.6

კლება

217.0

0.0

217.0

227.3

0.0

227.3

520.0

0.0

520.0

მთლიანი სალდო

1750.3

1910.3

-160.0

-1651.6

-1625.9

-25.7

-1216.0

-873.0

-343.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1694.7

1910.3

-215.6

-1707.2

-1625.9

-81.3

-1271.6

-873.0

-398.6

ზრდა

1910.3

1910.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

215.6

0.0

215.6

1707.2

1625.9

81.3

1271.6

873.0

398.6

ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16740.8

9050.8

7690.0

18633.5

8954.9

9678.6

19048.5

7987.1

11061.4

შემოსავლები

16523.8

9050.8

7473.0

18406.2

8954.9

9451.3

18528.5

7987.1

10541.4

არაფინანსური აქტივების კლება

217.0

0.0

217.0

227.3

0.0

227.3

520.0

0.0

520.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

15046.1

7140.5

7905.6

20340.7

10580.8

9759.9

20320.1

8860.1

11460.0

ხარჯები

7563.0

424.1

7138.9

9708.0

600.4

9107.6

12252.1

1620.3

10631.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7427.5

6716.4

711.1

10577.1

9980.4

596.7

8012.4

7239.8

772.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

ნაშთის ცვლილება

1694.7

1910.3

-215.6

-1707.2

-1625.9

-81.3

-1271.6

-873.0

-398.6

 


მუხლი 3. ვანის ბიუჯეტის შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 18528,5 ათასი  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16523.8

9050.8

7473.0

18406.2

8954.9

9451.3

18528.5

7987.1

10541.4

გადასახადები

6974.5

0.0

6974.5

8607.9

0.0

8607.9

9347.8

0.0

9347.8

გრანტები

9050.8

9050.8

0.0

9404.9

8954.9

450.0

8737.1

7987.1

750.0

სხვა შემოსავლები

498.5

0.0

498.5

393.4

0.0

393.4

443.6

0.0

443.6

 


მუხლი 4. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9347,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6974.5

0.0

6974.5

8607.9

0.0

8607.9

9347.8

0.0

9347.8

ქონების გადასახადი

336.0

0.0

336.0

394.8

0.0

394.8

350.0

0.0

350.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

221.5

0.0

221.5

278.1

0.0

278.1

250.0

0.0

250.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

5.9

0.0

5.9

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

82.1

0.0

82.1

77.5

0.0

77.5

75.0

0.0

75.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

26.5

0.0

26.5

29.8

0.0

29.8

25.0

0.0

25.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6638.5

0.0

6638.5

8213.1

0.0

8213.1

8997.8

0.0

8997.8

 


მუხლი 5. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8737,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9050.8

9050.8

0.0

9404.9

8954.9

450.0

8737.1

7987.1

750.0

მიზნობრივი ტრანსფერი

338.0

338.0

0.0

493.9

493.9

0.0

716.7

716.7

0.0

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145.0

145.0

0.0

165.0

165.0

0.0

260.0

260.0

0.0

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

193.0

193.0

0.0

328.9

328.9

0.0

456.7

456.7

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი

8381.6

8381.6

0.0

8461.0

8461.0

0.0

5935.4

5935.4

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5471.2

5471.2

0.0

5240.8

5240.8

0.0

5242.4

5242.4

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

570.0

570.0

0.0

580.0

580.0

0.0

580.0

580.0

0.0

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

57.8

57.8

0.0

75.4

75.4

0.0

113.0

113.0

0.0

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა

2282.6

2282.6

0.0

2564.8

2564.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

331.2

331.2

0.0

450.0

0.0

450.0

2085.0

1335.0

750.0

სტიქიის ლიკვიდაციის პროგრამა

331.2

331.2

0.0

0.0

0.0

0.0

1335.0

1335.0

0.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

750.0

0.0

750.0

 


მუხლი 6. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 443,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

498.5

0.0

498.5

393.4

0.0

393.4

443.6

0.0

443.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

281.3

0.0

281.3

194.1

0.0

194.1

293.6

0.0

293.6

პროცენტები

39.7

0.0

39.7

32.7

0.0

32.7

50.0

0.0

50.0

რენტა

241.6

0.0

241.6

161.4

0.0

161.4

243.6

0.0

243.6

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42.0

0.0

42.0

54.1

0.0

54.1

50.0

0.0

50.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

24.8

0.0

24.8

34.6

0.0

34.6

30.0

0.0

30.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

17.2

0.0

17.2

19.5

0.0

19.5

20.0

0.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

41.6

0.0

41.6

36.2

0.0

36.2

50.0

0.0

50.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

133.6

0.0

133.6

109.0

0.0

109.0

50.0

0.0

50.0

 


მუხლი 7. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12252,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7563.0

424.1

7138.9

9708.0

600.4

9107.6

12252.1

1620.3

10631.8

შრომის ანაზღაურება

1770.6

68.5

1702.1

2664.4

90.0

2574.4

3126.4

118.0

3008.4

საქონელი და მომსახურება

1270.2

291.1

979.1

1541.4

435.4

1106.0

1866.3

614.9

1251.4

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

27.0

0.0

27.0

სუბსიდიები

3709.2

64.5

3644.7

4541.5

75.0

4466.5

5430.7

123.0

5307.7

გრანტები

7.3

0.0

7.3

11.3

0.0

11.3

16.3

0.0

16.3

სოციალური უზრუნველყოფა

639.8

0.0

639.8

795.3

0.0

795.3

879.5

0.0

879.5

სხვა ხარჯები

137.1

0.0

137.1

126.6

0.0

126.6

905.9

764.4

141.5

 


მუხლი 8. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 7492,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7210.5

6716.4

494.1

10349.8

9980.4

369.4

7492.4

7239.8

252.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7427.5

6716.4

711.1

10577.1

9980.4

596.7

8012.4

7239.8

772.6

არაფინანსური აქტივების კლება

217.0

0.0

217.0

227.3

0.0

227.3

520.0

0.0

520.0

 


მუხლი 9.  ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რეადაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

7.0

სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა

15046.1

7140.5

7905.6

20340.7

10580.8

9759.9

20320.1

8860.1

11460.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2583.6

0.0

2583.6

3563.1

0.0

3563.1

4497.6

0.0

4497.6

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2583.6

0.0

2583.6

3563.1

0.0

3563.1

4497.6

0.0

4497.6

7.2

თავდაცვა

97.4

80.0

17.4

136.1

90.0

46.1

150.8

137.0

13.8

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

97.4

80.0

17.4

136.1

90.0

46.1

150.8

137.0

13.8

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

7312.5

6635.2

677.3

8430.5

7819.7

610.8

7052.4

6652.1

400.3

7.4.5

ტრანსპორტი

7254.7

6635.2

619.5

8366.2

7819.7

546.5

6972.4

6652.1

320.3

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

57.8

0.0

57.8

64.3

0.0

64.3

80.0

0.0

80.0

7.5

გარემოს დაცვა

571.7

0.0

571.7

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

571.7

0.0

571.7

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

294.1

0.0

294.1

2127.2

1898.4

228.8

1108.6

839.1

269.5

7.6.4

გარე განათება

221.1

0.0

221.1

205.6

0.0

205.6

205.0

0.0

205.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

73.0

0.0

73.0

1921.6

1898.4

23.2

841.3

780.3

61.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

94.8

64.5

30.3

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

92.2

64.5

27.7

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1451.6

0.0

1451.6

1754.4

0.0

1754.4

2107.0

0.0

2107.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

568.7

0.0

568.7

681.4

0.0

681.4

815.0

0.0

815.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

782.9

0.0

782.9

973.0

0.0

973.0

1192.0

0.0

1192.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

7.9

განათლება

1961.1

360.8

1600.3

2741.9

697.7

2044.2

3115.5

592.1

2523.4

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

1674.7

78.4

1596.3

2339.3

295.1

2044.2

2532.0

8.6

2523.4

7.9.2

ზოგადი განათლება

286.4

282.4

4.0

402.6

402.6

0.0

583.5

583.5

0.0

7.1

სოციალური დაცვა

679.3

0.0

679.3

834.2

0.0

834.2

1445.2

516.8

928.4

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

403.2

0.0

403.2

513.4

0.0

513.4

586.0

0.0

586.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.10.3

მარჩენალდაკარ-გულ პირთა სოციალური დაცვა

21.5

0.0

21.5

22.5

0.0

22.5

22.0

0.0

22.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

109.0

0.0

109.0

103.4

0.0

103.4

100.0

0.0

100.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

43.4

0.0

43.4

49.3

0.0

49.3

568.8

516.8

52.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

94.2

0.0

94.2

138.6

0.0

138.6

161.4

0.0

161.4

 


მუხლი 10. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 6276,4 ათასი ლარის, ხოლო მთლიანი სალდო -1216,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

8960.8

8626.7

334.1

8698.2

8354.5

343.7

6276.4

6366.8

-90.4

მთლიანი სალდო

1750.3

1910.3

-160.0

-1651.6

-1625.9

-25.7

-1216.0

-873.0

-343.0

 


მუხლი 11. ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1271,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1694.7

1910.3

-215.6

-1707.2

-1625.9

-81.3

-1271.6

-873.0

-398.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

1910.3

1910.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

215.6

0.0

215.6

1707.2

1625.9

81.3

1271.6

873.0

398.6

 


მუხლი 12. ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -55,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 


მუხლი 13. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. ბოლო წლების განმავლობაშიც, სწორედ ამ სფეროს დაფინანსებაზე მოდის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის უდიდესი წილი. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საბიუჯეტო პროგრამები: საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, მუნიციპალიტეტის კეთლმოწყობის ღონისძიებები, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, სამოქალაქო ბიუჯეტი.

1.1) საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 01)

აღწერა: საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას, მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და პროექტის ზედამხედველობას. აღნიშნული ფონდიდან  2023 წელს განხორციელდება  გორას,  დიხაშხოს, ზეინდარის, ქ.ვანის, სალხინოს, ბზვანის, ზედა ვანის, სალომინაოს და ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საპრასია-რომანეთის დამკავშირებელ გზას, უხუთი -იმერუხუთის დამაკავშირებელ გზას, ტობანიერ კუშუბოურის დამაკვშირებელ გზას და გადიდის ტურისტულ ზონამდე მისასვლელ საავტომობილო გზას. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდება ტობანიერი-ზედა ეწერტობანიერის, ზეინდარი-ფერეთას საავტომობილო გზის  რეგულირების სამუშაოები და  მოეწყობა ქ. ვანში, წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის დამცავი კედელი.

მიზანი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.2) ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 02)

აღწერა: პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების  და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. უზრუნველყოფილი იქნება სტიქიის პრევენცია. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

მიზანი: მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან დაცვა,  სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

1.3) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 03)

აღწერა: წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, მიმდინარე წელს განმხორცილედება დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ისრითში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება.

1.4) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 04)

აღწერა: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის გამართულ ფუნქციონირებას. წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში განათების სისტემის ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ვანში და 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის ასიგნებები  მოხმარდება ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

მიზანი: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

1.5) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 05)

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერებისა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებების სამუშაოები. დასრულდება ქალაქ ვანში ყოფილი სატყეო მეურნეობის ტერიტორიაზე პარკისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის შენობის მშენებლობის სამუშაოები. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება შუამთის, ამაღლების, ფერეთას ადმინისტრაციული შენობების გადახურვის სამუშაოები, ასევე გადაიხურება სტადიონის ადმინისტრაციული შენობა და ქალაქ ვანში თავისუფლების ქ. N82 და N84 -ში მდებარე მრავალბინიანი სახლები.

მიზანი: მოსახლეობისათვის სარეკრეაციო, დასასვენებელი და გასართობი სივრცეების შექმნა და გაუმჯობესება.

1.6) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი 02 06)

აღწერა: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით, მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე გამოთქმული სხვადასხვა სახის პროექტების და ღონისძიებები.

მიზანი: მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.

1.7) სამოქალაქო ბიუჯეტი (კოდი 02 07)

2) დასუფთავება (კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურებისა და დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საბიუჯეტო პროგრამების დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის  სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება,  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

2.1) მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება (კოდი 03 01)

აღწერა:  პროგრამის ფარგლებში ვანის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და ნაგავსაყრელზე გატანას, რომელსაც ემსახურება სამი ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ვანის კომუნალური გაერთიანების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პერსონალის ხელფასებს.

მიზანი: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება,  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა.

2.2) დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა (კოდი 03 02)

3) განათლება (კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელებს საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

3.1) სკოლამდელი აღზრდა და განთლება (კოდი 04 01)

აღწერა:  ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-ზე მეტი ბავშვი.

მიზანი: საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის  სამუშაო პირობების შექმნა.

3.1.2) სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (კოდი 04 02)

აღწერა:  დღეისათვის მუნიციპალიტეტში ფუქნციონირების 26 ბაღი, საშუალოდ ერთ ბაღში სწავლობს 30 აღსაზრდელი (მ.შ. გოგო 15, ბიჭი 15) მუნიციპალიტეტში საშუალოდ წლიურად ბაღის ასაკის მოსახლეობის რიცხვი არის 700, (მ.შ. გოგო 350; ბიჭი 350) ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობისათვის, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის და აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით უნდა მოხდეს ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, მათ აღჭურვა სათანადო ინვენტარით. რეაბილიტაციის დროს გათვალისწინებული იქნება როგორც ქალთი და მამაკაცი პერსონალის, ასევე აღსაზრდელი გოგოების და ბიჭების საჭიროებების გათვალისწინება, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მოქნე პირების.

მიზანი: ბაგა-ბაღების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

3.2.1) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (კოდი 04 03)

აღწერა: მუნიციპალიტეტის განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები. კერძოდ მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საჯარო სკოლა, მომსახურებით სარგებლობს 25 სკოლის 878 მოსწავლე, მ.შ. 441 გოგო 437 ბიჭი. მომსახურებით სარგებლობს 11 შშმპ პირი, მ.შ. 4 გოგო 7 ბიჭი. მოსწავლეებს კერძო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ემსახურება მიკროავტობუსები 82 სხვადასხვა მარშრუტზე.

მიზანი: საჯარო სკოლის მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილება.

3.2.2) საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია (კოდი 04 04)

აღწერა: მუნიციპალიტეტის მიერ განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მიზანი: კომფორტული და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა.

4) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების  სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.  უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

4.1) სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01)

აღწერა:  მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

მიზანი: ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;  სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

4.1.1) სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოებას, წახალისებას ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარებას; პროექტებს: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები.

1. ფულადი ჯილდო გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე ვანის მუნიციპალიტეტის სახელით და საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს სახელით მოასპარეზე ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სპორტსმენებზე, რომლებიც სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებზე, ტურნირებზე, ჩემპიონატებზე და სხვა ასპარეზობებზე წარადგინა: ა) სპორტის ფედერაციამ; ბ) ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულმა სასპორტო დაწესებულებამ ან შესაბამისმა ორგანიზაციამ; გ) შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღო პირადი ინიციატივით. 2. ფულადი ჯილდო გაიცემა აღნიშნული სპორტსმენების მწვრთნელებზე რომლებიც სასწავლო-საწვრთნელ საქმიანობას ახორციელებენ ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სპორტულ დაწესებულებებში და რეგისტრირებული არიან ვანის მუნიციპალიტეტში. 3. ულადი ჯილდო გაიცემა გუნდურ და ეკიპაჟურ სახეობებში პირველი საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, გამარჯვებული გუნდის წევრებზე და მათ მწვრთნელებზე. 4. წვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად, საუკეთესო შედეგის მქონე ერთ სპორტსმენზე გასაცემი ჯილდოს ოდენობის არაუმეტეს 50%-ისა. 5.ფულადი ჯილდო არ გაიცემა კომერციულ ტურნირში მონაწილე სპორტსმენებზე და მათ მწვრთნელებზე 6. ერთიდაიმავე სპორტსმენის მიერ სპორტის ერთ სახეობაში რამოდენიმე საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, სპორტსმენს მიეცემა ერთი ჯილდო საუკეთესო შედეგის ჩვენებისათვის 7. სპორტის სახეობაში, რომელშიც ჩემპიონატი ტარდება წელიწადში რამოდენიმეჯერ, სპორტსმენი მიიღებს წელიწადში ერთ ჯილდოს. თუ იმავე წელს გამართულ ჩემპიონატში, სპორტსმენი გააუმჯობესებს შედეგს ანუ დაიკავებს უფრო მაღალ საპრიზო ადგილს, მას გადაეცემა ჯილდოებს შორის სხვაობის ოდენობის თანხა. წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ფულადი ჯილდოს ოდენობები განისაზღვრება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 მარტის N 9 დადგენილების შესაბამისად.

მიზანი: სპორტის მხარდაჭერა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნებელი წახალისება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამტკიცება. მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.

4.1.2) სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭრა (კოდი 05 01 02)  

აღწერა:  სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი,  ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო, ველოსპორტი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

მიზანი:  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

4.1.3) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01 03)

აღწერა:  საფეხბურთო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყობს სამი ასაკობრივი კლუბის აღსაზრდელების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე ცენტრალური სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინასნებას.

მიზანი: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში,  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

4.1.4) რაგბის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01 04)

აღწერა:  სარაგბო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყობს სამი ასაკობრივი  და პროფესიული კლუბის მორაგბეების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე სარაგბო სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას.

მიზანი:  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში,  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

4.1.5) სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (კოდი 05 01 05)

4.2) კულტურის სფეროს განვითარება (კოდი 05 02)

აღწერა:  კულტურის სფეროს განვითარების პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამების: კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 01); სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 02); კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04); კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 05); დაფინანსებას.

4.2.1) კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 01)

აღწერა:  ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ კულტურული ღონისძებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვანებთან. შეიმუშაოს კულტურული პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამი კულტურის სახლი, კარლო საკანდელიძის სახელობის ვანის სახალხო თეატრი. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები.

მიზანი: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი ჩართულობის გაზრდა.

4.2.2) სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 02)

აღწერა:  ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს.

მიზანი: მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას. სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები და სხვა. უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურეობით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.

4.2.3 კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (კოდი 05 02 03)

4.2.4) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04)

აღწერა:  მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერას.

მიზანი:  ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა.

4.2.5) კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 05)

აღწერა:  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში; დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;  

მიზანი: ვანის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

5) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს უზრუნველყოფს დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01)

აღწერა:  მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

5.1.1) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01 01)

აღწერა:  მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

5.1.2) ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია (კოდი 06 01 02)

5.2) სოციალური დაცვა (კოდი 06 02)

აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მიზანი: ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.1) ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (კოდი 06 02 01)

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას 300 ლარის, მეორე შვილის შეძენისას 350 ლარის, მესამე 400 ლარის, მეოთხე და ყოველი მომდევნო შვილის შეძენისას  500 ლარის, ტყუპების შემთხვევაში თითოეულ ბავშვზე 500 ლარის ოდენობით.  

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.2) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (კოდი 06 02 02)

აღწერა:  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველწლიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 100 ლარს.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.3) სამედიცინო დახმარება (კოდი 06 02 03)

აღწერა:  ა)დახმარებით ისარგებლებენ ვანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-150000-ის ჩათვლით. ბ) ვანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის პირები, რომლებიც დაფინანსების მოთხოვნის მომენტში რეგისტრირებულნი არ არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში ან მინიჭებული აქვთ 150000 - ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარებით ისარგებლებენ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე, რომელშიც აღწერილი იქნება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და დახმარების დასაბუთებული აუცილებლობა. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება პაციენტის კატეგორიის მიხედვით. პირველ კატეგორიაში შედიან ონკოლოგიური  (ავთვისებიანი სიმსივნე) დაავადების მქონე პირები; მეორე კატეგორიაში შედიან: ა) გულის დაავადებათა  მქონე პაციენტები; ბ)  C ქრონიკული ჰეპატიტით და ღვიძლის ციროზით დაავადებული პირები; გ) ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირები. მესამე კატეგორიაში შედიან: ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 70000-ის ჩათვლით; ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 120000-ის ჩათვლით; გ) 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები; მეოთხე კატეგორიაში შედიან: ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ   სარეიტინგო ქულა 70001-დან 150000 -ის ჩათვლით; ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები; გ) 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები; დ) შშმ პირები.  მეხუთე კატეგორიაში შედის დახმარების მიმღები ყველა სხვა მოქალაქე. პირველ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიის ბენეფიციარებს უფლება აქვთ ლიმიტით განსაზღვრული თანხა გამოიყენონ ძირითადი დაავადების სამკურნალო მედიკამენტების შესაძენად, ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტისა და ფარმაცევტული დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. თუ მოქალაქეს ჭირდება სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება პირველ კატეგორიაში არ შემავალი დაავადებების სამკურნალოდ, შეუძლოა დამატებით ისარგებლოს მისი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე მეორე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დადგენილი წესით, იმის გათვალისწინებით, რომ წლიური დაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1200 (ათასორასი) ლარს. მეორე კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს, თუ ისინი გადიან მკურნალობის კურსს განსაზღვრული დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. თუ მოქალაქეს ჭირდება სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება მეორე კატეგორიაში არშემავალი დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, მათ დამატებით შეუძლიათ ერთჯერადად ისარგებლონ დაფინანსებით, მათი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დადგენილი წესით, იმის გათვალისწინებით, რომ მოქალაქის წლიური დაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 800 (რვაასი) ლარს. მესამე კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებზე არ ვრცელდება მე-10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა და მათთვის ორსულობის, საკეისრო კვეთის ან ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 300 (სამასი) ლარით. მეოთხე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 600 (ექვსასი) ლარისა. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროგრამით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და მათთვის პროგრამა არ ითვალისწინებს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხის დაფინანსებას. მეხუთე კატეგორიის მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარისა. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროგრამით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და მათთვის პროგრამა არ ითვალისწინებს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხის დაფინანსებას. თუ სამედიცინო დაწესებულებაში ბენეფიციარის მიერ ერთჯერადად გადასახდელი თანხა აღემატება 5000 ლარს, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება 1000 ლარს დამატებული 5000 ლარს ზემოთ გადასახდელი თანხის 10 % - ით, არაუმეტეს 2500 ლარისა.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.4) ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა დახმარება (კოდი 06 02 04)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარების მგზავრობის ღირებულებისა და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად  ყოველთვიური ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. ბ) 18 წლამდე ასაკის არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით (ფენილკეტონურია და სხვა ჰიპერფენილალანინემიები) დაავადებული ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით. გ) 18 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა 150 ლარის ოდენობით. დ) 18 წლამდე შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის მქონე ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა 150 ლარის ოდენობით ე) ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე 100  ლარის ოდენობით. ) დიპლეგიით, ჰემიპლეგიით, პარაპლეგიით, ტრიპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, კვადრიპლეგიით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 100 ლარის ოდენობით ) მხედველობის გამო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის - 50 ლარის ოდენობით ) ცელიაკიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის – 250 ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.5)  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (კოდი 06 02 05)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 ლარის ოდენობით. ბ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 ლარის ოდენობით. გ) შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს „ნათელი მომავალი“ - - ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. გ) მეტყველების პრობლემების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სარეაბილიტაციო სეანსების დაფინანსება.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.6) მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა (კოდი 06 02 06)

აღწერა:  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.7) სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (კოდი 06 02 07)

აღწერა:  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მიწისძვრა, მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალდნენ. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს  3000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოსახლეობას გადაეცემა სხვადასხვა სახის მასალა.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.8) დღეგრძელთა დახმარება (კოდი 06 02 08)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.9) ვეტერანთა დახმარება (კოდი 06 02 09)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ბ) სქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 300 (სამასი)ლარის ოდენობით. გ) 26 აპრილისთვის, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებისათვის 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დ) 1989 წლის 9 აპრილის დაზარალებულთათვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.10) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება (კოდი 06 02 10)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა: ა) მარჩენალდაკარგულ პირებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით.  ბ) დედ-მამით ობლებს, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.11) სტუდენტთა დახმარება (კოდი 06 02 11)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში ერჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ბოლო ერთი წლის მანძილზე უწყვეტად რეგისტრირებულ, უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან -100000-მდე ან არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.12) ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (კოდი 06 02 12)

აღწერა:  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა − მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.13) ბინის ქირით  უზრუნველყოფა (კოდი 06 02 13)

აღწერა:  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა) ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი“-ს საფუძველზე რეგისტრირებული პირების/ოჯახების ბ) ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების და მათი შვილების გ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების ბინის ქირით უზრუნველყოფას. ბინის ქირის ოდენობა, უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, განისაზღვრება შემდეგნაირად: ა) ქ. ვანის ტერიტორიაზე - არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარი თვეში; ბ) შუამთის, ზეინდრის, დიხაშხოს ტერიტორიაზე - არაუმეტეს 120(ასოცი) ლარი თვეში; გ) მთისძირის, ტობანიერის, ციხესულორის, ზედავანის, სალხინოს, ბზვანის, ამაღლების, გორას ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი თვეში; გ) ყუმურის, მუქედის, გადიდის, სულორის, ძულუხის, საპრასიის, ფერეთას, სალომინაოს, უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარი თვეში;

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.14) სარიტუალო დახმარება (კოდი 06 02 14)

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 1-70000-ის ჩათვლით, ხოლო არასრულწლოვან გარდაცვლილზე 1-120000-ის ჩათვლით) გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ბ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. გ) გარდაცვლილი ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანის ოჯახის დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. დ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის დაკრძალვის ხარჯების გამღებ პირზე დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ე) უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.15) მარტოხელა მშობელთა დახმარება (კოდი 06 02 15)

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას. ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა თითოეულ ბავშვზე, რომელთა მიმართაც პირს დაუდგინდა მარტოხელა მშობლის სტატუსი,  100  (ასი) ლარის ოდენობით.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.17) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა (კოდი 06 02 16)

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიან ოჯახებზე (მიტოვების რისკის მქონე ბავშვიანი ოჯახები;  ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ შშმ ბავშვი/ბავშვები; ობოლი ბავშვები;  ის ბავშვები, რომელთაც ჰყავთ შშმ მშობლები; ბავშვები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი/ჰყავთ ძალადობის მსხვერპლი მშობელი; ბავშვები, რომელთა ჯანმრთელობა გაუარესდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება; უკიდურესად ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 30000-ს ქვემოთაა;  სხვა სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი ოჯახები) გაიცემა  ფულადი დახმარება: ერთ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით, ორბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარით, სამბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარით, ოთხ და მეტ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 2000 (ორიათასი) ლარით. დახმარება შეიძლება გაიცეს როგორც ფლადი, ისე არაფულადი(საქონლის ან/და მომსახურების შესყიდვა) სახით,  ერთჯერადად, ასევე ნაწილ-ნაწილ.

მიზანი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.

5.2.17) სხვა სოციალური ღონისძიებები (კოდი 06 02 17)

5.2.3) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (კოდი 06 03)

აღწერა: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების,  იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.

მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

6) ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

აღწერა:  ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლებას, ტურისტული ლოკაციების შესახებ ცნობადობის ამაღლებას და პოპულარიზაციას.

მიზანი: მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე. ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება; ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება.

6.1) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 01)

აღწერა:  პროგრამის ფარგლებში ფინასდება ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში.

მიზანი: მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე. ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება; ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება.


მუხლი 14. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს 20320,1 ათასი ლარით, შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

15046.1

7140.5

7905.6

20340.7

10580.8

9759.9

20320.1

8860.1

11460.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165.0

7.0

158.0

165.0

7.0

158.0

165.0

7.0

158.0

 

ხარჯები

7563.0

424.1

7138.9

9708.0

600.4

9107.6

12252.1

1620.3

10631.8

 

შრომის ანაზღაურება

1770.6

68.5

1702.1

2664.4

90.0

2574.4

3126.4

118.0

3008.4

 

საქონელი და მომსახურება

1270.2

291.1

979.1

1541.4

435.4

1106.0

1866.3

614.9

1251.4

 

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

27.0

0.0

27.0

 

სუბსიდიები

3709.2

64.5

3644.7

4541.5

75.0

4466.5

5430.7

123.0

5307.7

 

გრანტები

7.3

0.0

7.3

11.3

0.0

11.3

16.3

0.0

16.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

639.8

0.0

639.8

795.3

0.0

795.3

879.5

0.0

879.5

 

სხვა ხარჯები

137.1

0.0

137.1

126.6

0.0

126.6

905.9

764.4

141.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7427.5

6716.4

711.1

10577.1

9980.4

596.7

8012.4

7239.8

772.6

 

ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2681.0

80.0

2601.0

3699.2

90.0

3609.2

4648.4

137.0

4511.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165.0

7.0

158.0

165.0

7.0

158.0

165.0

7.0

158.0

 

ხარჯები

2619.0

80.0

2539.0

3626.0

90.0

3536.0

4193.2

137.0

4056.2

 

შრომის ანაზღაურება

1770.6

68.5

1702.1

2664.4

90.0

2574.4

3126.4

118.0

3008.4

 

საქონელი და მომსახურება

711.3

11.5

699.8

833.4

0.0

833.4

929.9

19.0

910.9

 

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

27.0

0.0

27.0

 

გრანტები

7.3

0.0

7.3

11.3

0.0

11.3

16.3

0.0

16.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

0.0

4.7

15.2

0.0

15.2

3.6

0.0

3.6

 

სხვა ხარჯები

96.3

0.0

96.3

74.2

0.0

74.2

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

6.4

17.6

0.0

17.6

399.6

0.0

399.6

 

ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2446.6

80.0

2366.6

3466.4

90.0

3376.4

4415.8

137.0

4278.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165.0

7.0

158.0

165.0

7.0

158.0

165.0

7.0

158.0

 

ხარჯები

2440.2

80.0

2360.2

3448.8

90.0

3358.8

4016.2

137.0

3879.2

 

შრომის ანაზღაურება

1770.6

68.5

1702.1

2664.4

90.0

2574.4

3126.4

118.0

3008.4

 

საქონელი და მომსახურება

561.3

11.5

549.8

683.7

0.0

683.7

779.9

19.0

760.9

 

გრანტები

7.3

0.0

7.3

11.3

0.0

11.3

16.3

0.0

16.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

0.0

4.7

15.2

0.0

15.2

3.6

0.0

3.6

 

სხვა ხარჯები

96.3

0.0

96.3

74.2

0.0

74.2

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

6.4

17.6

0.0

17.6

399.6

0.0

399.6

01 01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

695.7

0.0

695.7

919.4

0.0

919.4

1111.0

0.0

1111.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

695.7

0.0

695.7

914.8

0.0

914.8

1106.8

0.0

1106.8

 

შრომის ანაზღაურება

475.5

0.0

475.5

686.8

0.0

686.8

845.0

0.0

845.0

 

საქონელი და მომსახურება

120.1

0.0

120.1

153.8

0.0

153.8

171.8

0.0

171.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

96.3

0.0

96.3

74.2

0.0

74.2

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

4.2

0.0

4.2

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1653.5

0.0

1653.5

2410.9

0.0

2410.9

3154.0

0.0

3154.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0

0.0

125.0

125.0

0.0

125.0

125.0

0.0

125.0

 

ხარჯები

1647.1

0.0

1647.1

2397.9

0.0

2397.9

2758.6

0.0

2758.6

 

შრომის ანაზღაურება

1226.1

0.0

1226.1

1874.7

0.0

1874.7

2163.4

0.0

2163.4

 

საქონელი და მომსახურება

412.8

0.0

412.8

496.7

0.0

496.7

575.3

0.0

575.3

 

გრანტები

7.3

0.0

7.3

11.3

0.0

11.3

16.3

0.0

16.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.0

0.9

15.2

0.0

15.2

3.6

0.0

3.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

6.4

13.0

0.0

13.0

395.4

0.0

395.4

01 01 03

მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

97.4

80.0

17.4

136.1

90.0

46.1

150.8

137.0

13.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

97.4

80.0

17.4

136.1

90.0

46.1

150.8

137.0

13.8

 

შრომის ანაზღაურება

69.0

68.5

0.5

102.9

90.0

12.9

118.0

118.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.4

11.5

16.9

33.2

0.0

33.2

32.8

19.0

13.8

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

234.4

0.0

234.4

232.8

0.0

232.8

232.6

0.0

232.6

 

ხარჯები

178.8

0.0

178.8

177.2

0.0

177.2

177.0

0.0

177.0

 

საქონელი და მომსახურება

150.0

0.0

150.0

149.7

0.0

149.7

150.0

0.0

150.0

 

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

27.0

0.0

27.0

 

ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

150.0

0.0

150.0

149.7

0.0

149.7

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

150.0

0.0

150.0

149.7

0.0

149.7

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

150.0

0.0

150.0

149.7

0.0

149.7

150.0

0.0

150.0

01 02 03

ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

84.4

0.0

84.4

83.1

0.0

83.1

82.6

0.0

82.6

 

ხარჯები

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

27.0

0.0

27.0

 

პროცენტი

28.8

0.0

28.8

27.5

0.0

27.5

27.0

0.0

27.0

 

ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7548.8

6635.2

913.6

10493.4

9718.1

775.3

8081.0

7491.2

589.8

 

ხარჯები

287.9

63.6

224.3

329.2

106.5

222.7

662.3

386.8

275.5

 

საქონელი და მომსახურება

287.9

63.6

224.3

329.2

106.5

222.7

414.7

139.2

275.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

247.6

247.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7260.9

6571.6

689.3

10164.2

9611.6

552.6

7418.7

7104.4

314.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6844.2

6224.9

619.3

7686.6

7146.3

540.3

6267.8

5978.9

288.9

 

ხარჯები

3.8

0.2

3.6

17.4

0.0

17.4

78.5

6.0

72.5

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.2

3.6

17.4

0.0

17.4

78.5

6.0

72.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6840.4

6224.7

615.7

7669.2

7146.3

522.9

6189.3

5972.9

216.4

02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

62.3

58.8

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

62.3

58.8

3.5

02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

221.1

0.0

221.1

205.6

0.0

205.6

205.0

0.0

205.0

 

ხარჯები

218.4

0.0

218.4

204.4

0.0

204.4

203.0

0.0

203.0

 

საქონელი და მომსახურება

218.4

0.0

218.4

204.4

0.0

204.4

203.0

0.0

203.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

2.7

1.2

0.0

1.2

2.0

0.0

2.0

02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

73.0

0.0

73.0

1921.6

1898.4

23.2

841.3

780.3

61.0

 

ხარჯები

2.3

0.0

2.3

3.1

2.4

0.7

247.6

247.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.3

0.0

2.3

3.1

2.4

0.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

247.6

247.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.7

0.0

70.7

1918.5

1896.0

22.5

593.7

532.7

61.0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

410.5

410.3

0.2

679.6

673.4

6.2

704.6

673.2

31.4

 

ხარჯები

63.4

63.4

0.0

104.3

104.1

0.2

133.2

133.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

63.4

63.4

0.0

104.3

104.1

0.2

133.2

133.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

347.1

346.9

0.2

575.3

569.3

6.0

571.4

540.0

31.4

03 00

დასუფთავება

571.7

0.0

571.7

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

571.7

0.0

571.7

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

 

საქონელი და მომსახურება

48.8

0.0

48.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

522.9

0.0

522.9

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

03 01

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება

522.9

0.0

522.9

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

522.9

0.0

522.9

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

 

სუბსიდიები

522.9

0.0

522.9

644.6

0.0

644.6

720.0

0.0

720.0

03 02

დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა

48.8

0.0

48.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48.8

0.0

48.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

48.8

0.0

48.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1961.1

360.8

1600.3

2741.9

697.7

2044.2

3115.5

592.1

2523.4

 

ხარჯები

1812.0

216.0

1596.0

2351.6

328.9

2022.7

2941.7

456.7

2485.0

 

საქონელი და მომსახურება

216.0

216.0

0.0

328.9

328.9

0.0

456.7

456.7

0.0

 

სუბსიდიები

1596.0

0.0

1596.0

2022.7

0.0

2022.7

2485.0

0.0

2485.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.1

144.8

4.3

390.3

368.8

21.5

173.8

135.4

38.4

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1594.7

0.0

1594.7

2039.3

0.0

2039.3

2500.0

0.0

2500.0

 

ხარჯები

1592.0

0.0

1592.0

2022.7

0.0

2022.7

2485.0

0.0

2485.0

 

სუბსიდიები

1592.0

0.0

1592.0

2022.7

0.0

2022.7

2485.0

0.0

2485.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

2.7

16.6

0.0

16.6

15.0

0.0

15.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

80.0

78.4

1.6

300.0

295.1

4.9

32.0

8.6

23.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.0

78.4

1.6

300.0

295.1

4.9

32.0

8.6

23.4

04 03

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

216.0

216.0

0.0

328.9

328.9

0.0

456.7

456.7

0.0

 

ხარჯები

216.0

216.0

0.0

328.9

328.9

0.0

456.7

456.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

216.0

216.0

0.0

328.9

328.9

0.0

456.7

456.7

0.0

04 04

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

70.4

66.4

4.0

73.7

73.7

0.0

126.8

126.8

0.0

 

ხარჯები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.4

66.4

0.0

73.7

73.7

0.0

126.8

126.8

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი

1451.6

0.0

1451.6

1754.4

0.0

1754.4

2107.0

0.0

2107.0

 

ხარჯები

1444.9

0.0

1444.9

1749.4

0.0

1749.4

2088.6

0.0

2088.6

 

საქონელი და მომსახურება

6.2

0.0

6.2

45.3

0.0

45.3

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

1437.7

0.0

1437.7

1695.2

0.0

1695.2

2018.6

0.0

2018.6

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

8.9

0.0

8.9

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

0.0

6.7

5.0

0.0

5.0

18.4

0.0

18.4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

568.7

0.0

568.7

681.4

0.0

681.4

815.0

0.0

815.0

 

ხარჯები

562.9

0.0

562.9

680.3

0.0

680.3

811.4

0.0

811.4

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

1.0

3.1

0.0

3.1

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

560.9

0.0

560.9

668.3

0.0

668.3

791.4

0.0

791.4

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

8.9

0.0

8.9

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

5.8

1.1

0.0

1.1

3.6

0.0

3.6

05 01 01

სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

2.0

0.0

2.0

12.0

0.0

12.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

12.0

0.0

12.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

1.0

3.1

0.0

3.1

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

8.9

0.0

8.9

10.0

0.0

10.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა

197.5

0.0

197.5

227.6

0.0

227.6

308.0

0.0

308.0

 

ხარჯები

197.5

0.0

197.5

226.5

0.0

226.5

305.0

0.0

305.0

 

სუბსიდიები

197.5

0.0

197.5

226.5

0.0

226.5

305.0

0.0

305.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

3.0

0.0

3.0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

209.3

0.0

209.3

247.3

0.0

247.3

275.0

0.0

275.0

 

ხარჯები

206.3

0.0

206.3

247.3

0.0

247.3

274.4

0.0

274.4

 

სუბსიდიები

206.3

0.0

206.3

247.3

0.0

247.3

274.4

0.0

274.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

05 01 04

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

159.9

0.0

159.9

194.5

0.0

194.5

212.0

0.0

212.0

 

ხარჯები

157.1

0.0

157.1

194.5

0.0

194.5

212.0

0.0

212.0

 

სუბსიდიები

157.1

0.0

157.1

194.5

0.0

194.5

212.0

0.0

212.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

877.7

0.0

877.7

1029.8

0.0

1029.8

1242.0

0.0

1242.0

 

ხარჯები

876.8

0.0

876.8

1026.9

0.0

1026.9

1227.2

0.0

1227.2

 

სუბსიდიები

876.8

0.0

876.8

1026.9

0.0

1026.9

1227.2

0.0

1227.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

2.9

0.0

2.9

14.8

0.0

14.8

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

429.8

0.0

429.8

517.8

0.0

517.8

602.0

0.0

602.0

 

ხარჯები

429.8

0.0

429.8

516.7

0.0

516.7

600.7

0.0

600.7

 

სუბსიდიები

429.8

0.0

429.8

516.7

0.0

516.7

600.7

0.0

600.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

1.3

0.0

1.3

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

347.9

0.0

347.9

412.0

0.0

412.0

540.0

0.0

540.0

 

ხარჯები

347.0

0.0

347.0

410.2

0.0

410.2

526.5

0.0

526.5

 

სუბსიდიები

347.0

0.0

347.0

410.2

0.0

410.2

526.5

0.0

526.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

1.8

0.0

1.8

13.5

0.0

13.5

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

05 03

კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება

5.2

0.0

5.2

43.2

0.0

43.2

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

5.2

0.0

5.2

42.2

0.0

42.2

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.2

0.0

5.2

42.2

0.0

42.2

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

774.1

64.5

709.6

942.9

75.0

867.9

1568.2

639.8

928.4

 

ხარჯები

771.5

64.5

707.0

942.9

75.0

867.9

1568.2

639.8

928.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

96.6

64.5

32.1

114.7

75.0

39.7

129.0

123.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

635.1

0.0

635.1

780.1

0.0

780.1

875.9

0.0

875.9

 

სხვა ხარჯები

39.8

0.0

39.8

43.5

0.0

43.5

558.3

516.8

41.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

94.8

64.5

30.3

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

 

ხარჯები

92.2

64.5

27.7

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

 

სუბსიდიები

92.2

64.5

27.7

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

92.2

64.5

27.7

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

 

ხარჯები

92.2

64.5

27.7

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

 

სუბსიდიები

92.2

64.5

27.7

108.7

75.0

33.7

123.0

123.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

679.3

0.0

679.3

829.6

0.0

829.6

1440.2

516.8

923.4

 

ხარჯები

679.3

0.0

679.3

829.6

0.0

829.6

1440.2

516.8

923.4

 

სუბსიდიები

4.4

0.0

4.4

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

635.1

0.0

635.1

780.1

0.0

780.1

875.9

0.0

875.9

 

სხვა ხარჯები

39.8

0.0

39.8

43.5

0.0

43.5

558.3

516.8

41.5

06 02 01

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

80.1

0.0

80.1

72.7

0.0

72.7

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

80.1

0.0

80.1

72.7

0.0

72.7

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80.1

0.0

80.1

72.7

0.0

72.7

70.0

0.0

70.0

06 02 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

28.9

0.0

28.9

30.7

0.0

30.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

28.9

0.0

28.9

30.7

0.0

30.7

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.9

0.0

28.9

30.7

0.0

30.7

30.0

0.0

30.0

06 02 03

სამედიცინო დახმარება

269.3

0.0

269.3

360.7

0.0

360.7

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

269.3

0.0

269.3

360.7

0.0

360.7

400.0

0.0

400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

269.3

0.0

269.3

360.7

0.0

360.7

400.0

0.0

400.0

06 02 04

ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება

55.6

0.0

55.6

83.3

0.0

83.3

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

55.6

0.0

55.6

83.3

0.0

83.3

110.0

0.0

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.6

0.0

55.6

83.3

0.0

83.3

110.0

0.0

110.0

06 02 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

78.3

0.0

78.3

69.4

0.0

69.4

76.0

0.0

76.0

 

ხარჯები

78.3

0.0

78.3

69.4

0.0

69.4

76.0

0.0

76.0

 

სუბსიდიები

4.4

0.0

4.4

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73.9

0.0

73.9

63.4

0.0

63.4

70.0

0.0

70.0

06 02 06

მზრუნველობა-მოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

39.6

0.0

39.6

45.0

0.0

45.0

53.4

0.0

53.4

 

ხარჯები

39.6

0.0

39.6

45.0

0.0

45.0

53.4

0.0

53.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39.6

0.0

39.6

45.0

0.0

45.0

53.4

0.0

53.4

06 02 07

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

39.5

0.0

39.5

43.5

0.0

43.5

556.8

516.8

40.0

 

ხარჯები

39.5

0.0

39.5

43.5

0.0

43.5

556.8

516.8

40.0

 

სხვა ხარჯები

39.5

0.0

39.5

43.5

0.0

43.5

556.8

516.8

40.0

06 02 08

დღეგრძელთა დახმარება

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

06 02 09

ვეტერანთა დახმარება

12.3

0.0

12.3

12.7

0.0

12.7

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

12.3

0.0

12.3

12.7

0.0

12.7

13.0

0.0

13.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.3

0.0

12.3

12.7

0.0

12.7

13.0

0.0

13.0

06 02 10

მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება

21.5

0.0

21.5

22.5

0.0

22.5

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

21.5

0.0

21.5

22.5

0.0

22.5

22.0

0.0

22.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.5

0.0

21.5

22.5

0.0

22.5

22.0

0.0

22.0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

24.0

0.0

24.0

34.5

0.0

34.5

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

24.0

0.0

24.0

34.5

0.0

34.5

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

0.0

24.0

34.5

0.0

34.5

35.0

0.0

35.0

06 02 12

 ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.4

0.0

0.4

2.3

0.0

2.3

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.4

0.0

0.4

2.3

0.0

2.3

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.0

0.4

2.3

0.0

2.3

3.0

0.0

3.0

06 02 13

ბინის ქირით უზრუნველყოფა

3.9

0.0

3.9

5.8

0.0

5.8

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

3.9

0.0

3.9

5.8

0.0

5.8

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

0.0

3.9

5.8

0.0

5.8

12.0

0.0

12.0

06 02 14

სარიტუალო დახმარება

17.9

0.0

17.9

16.2

0.0

16.2

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

17.9

0.0

17.9

16.2

0.0

16.2

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

0.0

17.6

16.2

0.0

16.2

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

5.1

0.0

5.1

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.1

0.0

5.1

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.1

0.0

5.1

7.0

0.0

7.0

06 02 16

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

18.2

0.0

18.2

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

18.2

0.0

18.2

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

18.2

0.0

18.2

28.5

0.0

28.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

06 03

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

5.0

0.0

5.0

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

57.8

0.0

57.8

64.3

0.0

64.3

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

56.0

0.0

56.0

64.3

0.0

64.3

78.1

0.0

78.1

 

სუბსიდიები

56.0

0.0

56.0

64.3

0.0

64.3

78.1

0.0

78.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

07 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

57.8

0.0

57.8

64.3

0.0

64.3

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

56.0

0.0

56.0

64.3

0.0

64.3

78.1

0.0

78.1

 

სუბსიდიები

56.0

0.0

56.0

64.3

0.0

64.3

78.1

0.0

78.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

 


მუხლი 15. ასიგნებების დაფინანსება
ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. ასიგნებების გადანაწილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2023 წლის განმავლობაში ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში

მუხლი 18. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 19. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 260,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. ა),,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  123,0 ათასი  ლარი. ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  137,0 ათასი  ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 20. სარეზერვო ფონდი
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


დანართი №2

 

ვანის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

(დანართი ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ)

2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები


1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)
 

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,081.0

 7,491.2

 589.8

 637.0

 687.9

 743.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

 6,267.8

 5,978.9

 288.9

 312.0

 337.0

 363.9

02 02

ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

 -

 -

 -

 -

 -

 -

02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 62.3

 58.8

 3.5

 3.8

 4.1

 4.4

02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 205.0

 -

 205.0

 221.4

 239.1

 258.2

02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 841.3

 780.3

 61.0

 65.9

 71.2

 76.8

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 704.6

 673.2

 31.4

 33.9

 36.6

 39.6

02 07

სამოქალაქო ბიუჯეტი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 01

ფუნქციონალური კოდი

7.4.5.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას, მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და პროექტის ზედამხედველობას. აღნიშნული ფონდიდან 2023 წელს განხორციელდება გორას, დიხაშხოს, ზეინდარის, ქ.ვანის, სალხინოს, ბზვანის, ზედა ვანის, სალომინაოს და ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საპრასია-რომანეთის დამკავშირებელ გზას, უხუთი -იმერუხუთის დამაკავშირებელ გზას, ტობანიერ კუშუბოურის დამაკვშირებელ გზას და გადიდის ტურისტულ ზონამდე მისასვლელ საავტომობილო გზას. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდება ტობანიერი-ზედა ეწერტობანიერის, ზეინდარი-ფერეთას საავტომობილო გზის რეგულირების სამუშაოები და მოეწყობა ქ. ვანში, წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის დამცავი კედელი.

პროგრამის მიზანი

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

გაეროს მდგრადი

განვითარების SDG მიზანი

 SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების

ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

საბოლოო შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი

2023 წელს დაგეგმილია 40 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა

მიზნობრივი მაჩვენებელი

50 კმ გზის მშნებლობა

50 კმ გზის მშნებლობა

50 კმ გზის მშნებლობა

50 კმ გზის მშნებლობა

ცდომილების ალბათობა (%)

10%

10%

10%

10%

შესაძლო რისკები

 სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

 

პროგრამის დასახელება

ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 02

ფუნქციონალური კოდი

7.5.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. უზრუნველყოფილი იქნება სტიქიის პრევენცია. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან დაცვა, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%)

10%

10%

10%

10%

შესაძლო რისკები

 სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

 

პროგრამის დასახელება

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამული კოდი

02 04

ფუნქციონალური კოდი

7.6.4

პროგრამის განმახორციე-

ლებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის გამართულ ფუნქციონირებას. წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში განათების სისტემის ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ვანში და 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის ასიგნებები მოხმარდება გახარჯული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

პროგრამის მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

გაეროს მდგრადი

განვითარების SDG მიზანი

მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

პროგრამის 

განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

საბოლოო შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი


გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

განათებული სანათების რაოდენობა

შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი

ექსპლუატაცია გაეწევა 7 000-მდე სანათს და საჭიროებისამებრ მოეწყობა ახალი სანათები

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ექსპლუატაცია გაეწევა 7 000-მდე სანათს და საჭიროები-სამებრ მოეწყობა ახალი სანათები

ექსპლუატაცია გაეწევა 7 000-მდე სანათს და საჭიროები-სამებრ მოეწყობა ახალი სანათები

ექსპლუატაცია გაეწევა 7 000-მდე სანათს და საჭიროები-სამებრ მოეწყობა ახალი სანათები

ექსპლუატაცია გაეწევა 7 000-მდე სანათს და საჭიროები-სამებრ მოეწყობა ახალი სანათები

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

0.02

0.02

0.02

0.02

შესაძლო რისკები

შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

 

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამული კოდი

02 05

ფუნქციონალური კოდი

7.6.6

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერებისა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებების სამუშაოები. დასრულდება ქალაქ ვანში ყოფილი სატყეო მეურნეობის ტერიტორიაზე პარკისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის შენობის მშენებლობის სამუშაოები. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება შუამთის, ამაღლების, ფერეთას ადმინისტრაციული შენობების გადახურვის სამუშაოები, ასევე გადაიხურება სტადიონის ადმინისტრაციული შენობა და ქალაქ ვანში მრავალბინიანი სახლი.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის სარეკრეაციო, დასასვენებელი და გასართობი სივრცეების შექმნა და გაუმჯობესება.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%)

10%

10%

10%

10%

შესაძლო რისკები

 სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

 

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამული კოდი

02 06

ფუნქციონალური კოდი

7.4.5.1

პროგრამის განმახორციე-

ლებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინასებით, მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე გამოთქმული სხვადასხვა სახის პროექტების და ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება

პროგრამის განხორციელების

ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

საბოლოო შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

ახლადაშენებული გზების რაოდენობა

შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

მოსახლეობის გადაწყვეტილების შესაბამისად დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

     

ცდომილების ალბათობა (%)

10%

10%

10%

10%

შესაძლო რისკები

 სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

 

პროგრამის დასახელება

სამოქალაქო ბიუჯეტი

პროგრამული კოდი

02 07

ფუნქციონალური კოდი

7.4.5.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაგეგმვის, პროექტების განხორციელების და მონიტორინგის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობას. პროგრამა ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შინაარსი უნდა ემთხვეოდეს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს, განხორციელების ლოკაცია იყოს ვანის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში, პროექტის მიზანი იყოს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნა და წარმოადგენდეს საზოგადოებრივ საკუთრებას. სპეციალური კომისიის მიერ შერჩეული პროექტები მიიღებენ დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებას. იგი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაგეგმვის, პროექტების განხორციელების და მონიტორინგის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობას.

გაეროს მდგრადი განვითარების 

SDG მიზანი

მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

საბოლოო შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

 პროექტები განხორციელებულია მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილებების შესაბამისად

პროექტების რაოდენობა

შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

მოსახლეობის გადაწყვეტილების შესაბამისად დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

     

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

10%

10%

10%

10%

შესაძლო რისკები

 სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

 

2) დასუფთავება (03 00)

 

დასახელება

2023 წლის პროექტი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

დასუფთავება

 720.0

 -

 720.0

 777.6

 839.8

 907.0

03 01

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება

 720.0

 -

 720.0

 777.6

 839.8

 907.0

03 02

დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება

პროგრამული კოდი

03 01

ფუნქციონალური კოდი

7.5.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ვანის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და ნაგავსაყრელზე გატანას, რომელსაც ემსახურება სამი ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ვანის კომუნალური გაერთიანების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პერსონალის ხელფასებს.

პროგრამის მიზანი

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

სუფთა წყალი და სანიტარია

პროგრამის განხორციელების

ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

საბოლოო შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

შენარჩუნებული სანიტარული წესრიგი

3500 ტონა გატანილი ნარჩენი

შსრულებული სამუშაოს აქტი

საბაზისო მაჩვენებელი

მოცულია მუნიციპალიტეტის ყველა (21) ადმინისტრაციული ერთეული, გატანილია 3500 ტონა ნარჩენი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება

საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება

საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება

საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

0.02

0.02

0.02

0.02

შესაძლო რისკები

 სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

 

3) განათლება (04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტი, განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელებს საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

 

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

 3,115.5

 592.1

 2,523.4

 2,725.3

 2,943.3

 3,178.8

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

 2,500.0

 -

 2,500.0

 2,700.0

 2,916.0

 3,149.3

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და

რეაბილიტაცია

 32.0

 8.6

 23.4

 25.3

 27.3

 29.5

04 03

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით

უზრუნველყოფა

 456.7

 456.7

 -

 -

 -

 -

04 04

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

 126.8

 126.8

 -

 -

 -

 -


 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

პროგრამული კოდი

04 01

ფუნქციონალური კოდი

7.9.1

პროგრამის განმახორციე-

ლებელი

ა(ა)იპ ვანის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-ზე მეტი ბავშვი.

პროგრამის მიზანი

საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა.

გაეროს მდგრადი

განვითარების

SDG მიზანი

 SDG 4. ხარისხიანი განათლება

პროგრამის განხორციელების

ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

შუალედური შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

 ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილე-ბულია სრულად

სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილე-ბულია სრულად

სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილე-ბულია სრულად

სკოლემდელი აღზრდის განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა დაკმაყოფილე-ბულია სრულად

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

04 02

ფუნქციონალური კოდი

7.9.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დღეისათვის მუნიციპალიტეტში ფუქნციონირების 26 ბაღი, საშუალოდ ერთ ბაღში სწავლობს 30 აღსაზრდელი (მ.შ. გოგო 15, ბიჭი 15) მუნიციპალიტეტში საშუალოდ წლიურად ბაღის ასაკის მოსახლეობის რიცხვი არის 700, (მ.შ. გოგო 350; ბიჭი 350) ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობისათვის, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის და აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით უნდა მოხდეს ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, მათ აღჭურვა სათანადო ინვენტარით. რეაბილიტაციის დროს გათვალისწინებული იქნება როგორც ქალთი და მამაკაცი პერსონალის, ასევე აღსაზრდელი გოგოების და ბიჭების საჭიროებების გათვალისწინება, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მოქნე პირების.

პროგრამის მიზანი

ბაგა-ბაღების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი

SDG 4. ხარისხიანი განათლება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

საჯარო სკოლის მოსწავლეების მგზავრობენ უსაფრთხოთ

ბენეფიციართა რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

0.02

0.02

0.02

0.02

შესაძლო რისკები

შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

 

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი

04 03

ფუნქციონალური კოდი

7.9.2.3

პროგრამის

განმახორციელებელი

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები. კერძოდ მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საჯარო სკოლა, მომსახურებით სარგებლობს 25 სკოლის 878 მოსწავლე, მ.შ. 441 გოგო 437 ბიჭი. მომსახურებით სარგებლობს 11 შშმპ პირი, მ.შ. 4 გოგო 7 ბიჭი. მოსწავლეებს კერძო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ემსახურება მიკროავტობუსები 82 სხვადასხვა მარშრუტზე.

პროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლის მოწავლეების უსაფრთხო გადაადგილება

გაეროს მდგრადი

განვითარების SDG მიზანი

SDG 4. ხარისხიანი განათლება

პროგრამის

განხორციელების

ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

შუალედური შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

საჯარო სკოლის მოსწავლეების მგზავრობენ უსაფრთხოთ

ბენეფიციართა რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი

30 სკოლის 2500 მოსწავლე უზრუნველყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით

მიზნობრივი მაჩვენებელი

30 სკოლის 2500 მოსწავლე უზრუნველ-ყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით

30 სკოლის 2500 მოსწავლე უზრუნველ-ყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით

30 სკოლის 2500 მოსწავლე უზრუნველ-ყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით

30 სკოლის 2500 მოსწავლე უზრუნველ-ყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

0.02

0.02

0.02

0.02

შესაძლო რისკები

შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

 

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

04 04

ფუნქციონალური კოდი

7.9.2.3

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიერ განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება საჯარო სკოლებში სველი წერტილებისა და ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გათბობის სისტემების მოწყობა-მონტაჟი.

პროგრამის მიზანი

კომფორტული და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

SDG 4. ხარისხიანი განათლება

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

საჯარო სკოლის მოწავლეები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში

ბენეფიციართა რაოდენობა

 

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

4) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00)

 

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი

 2,107.0

 -

 2,107.0

 2,276.6

 2,459.2

 2,656.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

 815.0

 -

 815.0

 880.2

 950.6

 1,026.7

05 01 01

სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

 20.0

 -

 20.0

 21.6

 23.3

 25.2

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა

 308.0

 -

 308.0

 332.6

 359.3

 388.0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

 275.0

 -

 275.0

 297.0

 320.8

 346.4

05 01 04

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

 212.0

 -

 212.0

 229.0

 247.3

 267.1

05 01 05

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

და რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 -

 -

 -

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

 1,242.0

 -

 1,242.0

 1,341.4

 1,448.7

 1,564.6

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

 602.0

 -

 602.0

 650.2

 702.2

 758.3

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

 540.0

 -

 540.0

 583.2

 629.9

 680.2

05 02 03

კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

და რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 -

 -

 -

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 100.0

 -

 100.0

 108.0

 116.6

 126.0

05 03

კულტურისა და ახალგაზრდული

ღონისძიებების ორგანიზება

 50.0

 -

 50.0

 55.0

 60.0

 64.7

 

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 01

ფუნქციონალური კოდი

7.8.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

პროგრამის მიზანი

სპორტის მხარდაჭერა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნებელი წახალისება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამტკიცება. მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი

 SDG 3, SDG 4, SDG 5

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
 
მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

პროგრამული კოდი

05 01 01

ფუნქციონალური კოდი

7.8.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოებას, წახალისებას ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარებას; პროექტებს: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები.

1. ფულადი ჯილდო გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე ვანის მუნიციპალიტეტის სახელით და საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს სახელით მოასპარეზე ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სპორტსმენებზე, რომლებიც სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებზე, ტურნირებზე, ჩემპიონატებზე და სხვა ასპარეზობებზე წარადგინა: ა) სპორტის ფედერაციამ; ბ) ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულმა სასპორტო დაწესებულებამ ან შესაბამისმა ორგანიზაციამ; გ) შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღო პირადი ინიციატივით. 2. ფულადი ჯილდო გაიცემა აღნიშნული სპორტსმენების მწვრთნელებზე რომლებიც სასწავლო-საწვრთნელ საქმიანობას ახორციელებენ ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სპორტულ დაწესებულებებში და რეგისტრირებული არიან ვანის მუნიციპალიტეტში. 3. ულადი ჯილდო გაიცემა გუნდურ და ეკიპაჟურ სახეობებში პირველი საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, გამარჯვებული გუნდის წევრებზე და მათ მწვრთნელებზე. 4. წვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად, საუკეთესო შედეგის მქონე ერთ სპორტსმენზე გასაცემი ჯილდოს ოდენობის არაუმეტეს 50%-ისა. 5.ფულადი ჯილდო არ გაიცემა კომერციულ ტურნირში მონაწილე სპორტსმენებზე და მათ მწვრთნელებზე 6. ერთიდაიმავე სპორტსმენის მიერ სპორტის ერთ სახეობაში რამოდენიმე საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, სპორტსმენს მიეცემა ერთი ჯილდო საუკეთესო შედეგის ჩვენებისათვის 7. სპორტის სახეობაში, რომელშიც ჩემპიონატი ტარდება წელიწადში რამოდენიმეჯერ, სპორტსმენი მიიღებს წელიწადში ერთ ჯილდოს. თუ იმავე წელს გამართულ ჩემპიონატში, სპორტსმენი გააუმჯობესებს შედეგს ანუ დაიკავებს უფრო მაღალ საპრიზო ადგილს, მას გადაეცემა ჯილდოებს შორის სხვაობის ოდენობის თანხა. წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ფულადი ჯილდოს ოდენობები განისაზღვრება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 მარტის N 9 დადგენილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი

სპორტის მხარდაჭერა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნებელი წახალისება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამტკიცება. მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 SDG 3, SDG 4, SDG 5

პროგრამის განხორციელების

ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი

შუალედური შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026პროგნოზი

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

 
მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა

პროგრამული კოდი

05 01 02

ფუნქციონალური კოდი

7.8.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი, ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო, ველოსპორტი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

პროგრამის მიზანი

 ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG

მიზანი

SDG 3, SDG 5

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

გაერთიანება მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 01 03

ფუნქციონალური კოდი

7.8.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი

პროგრამის აღწერა

საფეხბურთო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყობს სამი ასაკობრივი კლუბის აღსაზრდელების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე ცენტრალური სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინასნებას.

პროგრამის მიზანი

 ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 SDG 4

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის წრეებით სარგებლობა;

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 01 04

ფუნქციონალური კოდი

7.8.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი აიეტი

პროგრამის აღწერა

სარაგბო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყობს სამი ასაკობრივი და პროფესიული კლუბის მორაგბეების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე სარაგბო სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი

ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 SDG 4

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია რაგბის წრეებით სარგებლობა;

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამული კოდი

05 02

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

კულტურის სფეროს განვითარების პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამების: კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 01); სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 02); კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04); კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 05); დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი

 

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ()იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

პროგრამული კოდი

05 02 01

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ კულტურული ღონისძებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვანებთან. შეიმუშაოს კულტურული პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამი კულტურის სახლი, კარლო საკანდელიძის სახელობის ვანის სახალხო თეატრი. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი ჩართულობის გაზრდა.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ()იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 02 02

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ ვანის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს.

პროგრამის მიზანი

მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას. სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები და სხვა. უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურეობით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებზე და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ()იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 


 

პროგრამის დასახელება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 02 04

ფუნქციონალური კოდი

7.8.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანისა და ბაღდათის ეპარქია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერას.

პროგრამის მიზანი

ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერა.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

     

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

პროგრამის დასახელება

კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება

პროგრამული კოდი

05 03

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში; დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;

პროგრამის მიზანი

ვანის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების

SDG მიზანი

 

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი შუალედური

შედეგი

შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დადასტურების საშუალება

ინდიკატორის მაჩვენებლები

2023 გეგმა

2024 პროგნოზი

2025 პროგნოზი

2026 პროგნოზი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან.

   

საბაზისო მაჩვენებელი

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

       

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

       

შესაძლო რისკები

 

 

5) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

 

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1,568.2

 639.8

 928.4

 1,002.7

 1,082.9

 1,169.5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

 123.0

 123.0

 -

 -

 -

 -

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

 123.0

 123.0

 -

 -

 -

 -

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 -

 -

 -

06 02

სოციალური დაცვა

 1,440.2

 516.8

 923.4

 997.3

 1,077.1

 1,163.2

06 02 01