ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: დასახლება, ნოჯიხევი, ზენი, კუთხე ნოჯიხევი და ნაფოშტუს უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: დასახლება, ნოჯიხევი, ზენი, კუთხე ნოჯიხევი და ნაფოშტუს უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2023
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.106.016010
25
08/09/2023
ვებგვერდი, 18/09/2023
000000000.00.106.016010
ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: დასახლება, ნოჯიხევი, ზენი, კუთხე ნოჯიხევი და ნაფოშტუს უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება 25

2023 წლის 8 სექტემბერი

ქ. ხობი

ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: დასახლება, ნოჯიხევი, ზენი, კუთხე ნოჯიხევი და ნაფოშტუს უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტისა და   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებით დამტკიცებული წესის  მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-7 მუხლის შესაბამისად:

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფელ დასახლებაში არსებულ უსახელო ქუჩებს,  თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – №1-ლი ქუჩა;

მეორე ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – № მე-5 ქუჩა.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ დასახლებაში  არსებულ უსახელო შესახვევებს,  თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელი:

პირველი ქუჩის I შესახვევს – № 1-ლი ქუჩის I შესახვევი.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ დასახლებაში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველი ქუჩის პირველ ჩიხს – №  1-ლი ქუჩის I ჩიხი;

პირველი ქუჩის მეორე  ჩიხს – №  1-ლი ქუჩის II ჩიხი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნოჯიხევში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

მეორე  ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – №  მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას – № მე-7 ქუჩა;

მერვე ქუჩას – №  მე-8 ქუჩა;

მეცხრე ქუჩას – №  მე-9 ქუჩა;

მეათე ქუჩას – №  მე-10 ქუჩა;

მეთერთმეტე ქუჩას – № მე-11 ქუჩა;

მეთორმეტე ქუჩას – № მე-12 ქუჩა;

მეცამეტე ქუჩას – № მე-13 ქუჩა;

მეთოთხმეტე ქუჩას – № მე-14 ქუჩა;

მეთხუთმეტე ქუჩას – № მე-15 ქუჩა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნოჯიხევში  არსებულ უსახელო შესახვევებს,  თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველი ქუჩის I შესახვევს – №  1-ლი ქუჩის I შესახვევი;

პირველი ქუჩის II შესახვევს – №  1-ლი ქუჩის II შესახვევი;

მეხუთე ქუჩის I შესახვევს – №  მე-5 ქუჩის I შესახვევი.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნოჯიხევში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველი ქუჩის პირველ ჩიხს – №  1-ლი ქუჩის I ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის პირველ ჩიხს – №  მე-5 ქუჩის I ჩიხი;

მეექვსე ქუჩის პირველ ჩიხს – №  მე-6 ქუჩის I ჩიხი;

მერვე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-8 ქუჩის I ჩიხი;

მეათე ქუჩის პირველ ჩიხს -  №  მე-10 ქუჩის I ჩიხი;

მეთორმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – №  მე-12 ქუჩის I ჩიხი;

მეცამეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – №  მე-13 ქუჩის I ჩიხი;

მეცამეტე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-13 ქუჩის II ჩიხი;

მეთოთხმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – №  მე-14 ქუჩის I ჩიხი;

მეთხუთმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-15 ქუჩის I ჩიხი.

7. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზენში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

მეორე  ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – №  მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა.

8. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზენში  არსებულ  ჩიხს თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხის შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელი;

მეხუთე ქუჩის პირველ ჩიხს – №  მე-5 ქუჩის I ჩიხი.

9. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კუთხე ნოჯიხევში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

მეორე  ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – №  მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას – № მე-7 ქუჩა;

მერვე ქუჩას – №  მე-8 ქუჩა.

10. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კუთხე ნოჯიხევში  არსებულ უსახელო შესახვევს,  თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელი:

მეშვიდე ქუჩის I შესახვევს – № მე-7 ქუჩის I შესახვევი.

11. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კუთხე ნოჯიხევში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები;

მესამე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-3 ქუჩის I ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-5 ქუჩის I ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის მეორე ჩიხს -  № მე-5 ქუჩის II ჩიხი;

მეექვსე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე- 6 ქუჩის I ჩიხი.

12. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნაფოშტუში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

მეორე  ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – №  მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას – № მე-7 ქუჩა;

მერვე ქუჩას – №  მე-8 ქუჩა;

მეცხრე ქუჩას – №  მე-9  ქუჩა.

13. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნაფოშტუში  არსებულ უსახელო შესახვევებს,  თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

მეორე ქუჩის I შესახვევს – №  მე-2 ქუჩის I შესახვევი;

მეცხრე ქუჩის I შესახვევს – №  მე-9 ქუჩის I შესახვევი.

14. ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ნაფოშტუში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები;

მეოთხე ქუჩის პირველ ჩიხს – №  მე-4 ქუჩის I ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის პირველ ჩიხს -  №  მე-5 ქუჩის I ჩიხი.

15. განკარგულება 10 დღის ვადაში გადაეგზავნოს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.

16. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

17. განკარგულება გამოქვეყნდეს „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფიციალურ ვებგვერდზე.

18. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3).

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ლევან  ქავთარაძე