ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბულიშის, გიმოზგონჯილისა და დურღენას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბულიშის, გიმოზგონჯილისა და დურღენას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/09/2023
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.106.016005
22
08/09/2023
ვებგვერდი, 15/09/2023
000000000.00.106.016005
ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბულიშის, გიმოზგონჯილისა და დურღენას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №22

2023 წლის 8 სექტემბერი

ქ. ხობი

ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბულიშის, გიმოზგონჯილისა და დურღენას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებით დამტკიცებული წესის  მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-7 მუხლის შესაბამისად:

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფელ ბულიშში არსებულ უსახელო ქუჩებს,  თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას  №1-ლი ქუჩა;

მეორე  ქუჩას  №მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას  №მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას  №მე-4 ქუჩა.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბულიშში არსებულ უსახელო შესახვევებს,  თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველი ქუჩის I შესახვევს   №1-ლი  ქუჩის I შესახვევი;

მეორე ქუჩის I შესახვევს  №მე-2  ქუჩის I შესახვევი.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ გიმოზგონჯილში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას  №1-ლი ქუჩა;

მეორე ქუჩას  №მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას  №მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას  №მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას  №მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას  №მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას  №მე-7 ქუჩა;

მერვე ქუჩას  №მე-8 ქუჩა;

მეცხრე ქუჩას  №მე-9 ქუჩა;         

მეათე ქუჩას  №მე-10 ქუჩა;

მეთერთმეტე ქუჩას  №მე-11 ქუჩა;

მეთორმეტე ქუჩას  №მე-12 ქუჩა;

მეცამეტე ქუჩას  №მე-13 ქუჩა.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ გიმოზგონჯილში არსებულ  შესახვევებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

მეორე ქუჩის პირველ შესახვევს    მე-2 ქუჩის I შესახვევი;

მეექვსე ქუჩის პირველ შესახვევს  №მე-6 ქუჩის I შესახვევი.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის  ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გიმოზგონჯილში  არსებულ მე-4 ქუჩის I ჩიხს თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად ეწოდოს  №მე-4  ქუჩის  I  ჩიხი.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ დურღენაში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას  №1-ლი ქუჩა;

მეორე  ქუჩას  №მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას  №მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას  №მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას  №მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას  №მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას  №მე-7 ქუჩა;

მერვე ქუჩას  №მე-8 ქუჩა;

მეცხრე ქუჩას  №მე-9 ქუჩა.

7. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის  ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ დურღენაში არსებულ  შესახვევს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელი:

მესამე ქუჩის პირველ შესახვევს  №მე-3 ქუჩის I შესახვევი;

8. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის  ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ დურღენაში  არსებულ ჩიხებს თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად ეწოდოს შემდეგი სახელი;

მეხუთე ქუჩის პირველ ჩიხს  №მე-5 ქუჩის I ჩიხი;

მეცხრე ქუჩის პირველ ჩიხს  №მე-9 ქუჩის I ჩიხი;

9. განკარგულება 10 დღის ვადაში გადაეგზავნოს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.

10. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

11. განკარგულება გამოქვეყნდეს  „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფიციალურ ვებგვერდზე.

12. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი; ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3).

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                           ლევან  ქავთარაძე