ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბია, ბია-საშონიო და ზემო ბიას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბია, ბია-საშონიო და ზემო ბიას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2023
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.106.016004
21
08/09/2023
ვებგვერდი, 18/09/2023
000000000.00.106.016004
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბია, ბია-საშონიო და ზემო ბიას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №21

2023 წლის 8 სექტემბერი

ქ. ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: ბია, ბია-საშონიო და ზემო ბიას უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-7 მუხლის შესაბამისად:

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბიაში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

 პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

 მეორე ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

 მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

 მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

 მეხუთე ქუჩას – № მე-5 ქუჩა;

 მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა;

 მეშვიდე ქუჩას – № მე-7 ქუჩა;

 მერვე ქუჩას – № მე-8 ქუჩა;

 მეცხრე ქუჩას – № მე-9 ქუჩა.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბიაში არსებულ უსახელო შესახვევს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელი:

მეოთხე ქუჩის I შესახვევს – № მე-4 ქუჩის I შესახვევი.

3.  ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბიაში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

 მეოთხე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-4 ქუჩის I ჩიხი;

 მეხუთე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-5 ქუჩის I ჩიხი;

 მეხუთე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-5 ქუჩის II ჩიხი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბია-საშონიოში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

 პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

 მეორე ქუჩას – № მე-2 ქუჩა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბია-საშონიოში არსებულ უსახელო შესახვევს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელი:

 პირველი ქუჩის I შესახვევს – № 1-ლი ქუჩის I შესახვევი.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბია-საშონიოში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები;

 პირველი ქუჩის პირველ ჩიხს – № 1-ლი ქუჩის I ჩიხი;

 მეორე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-2 ქუჩის I ჩიხი.

7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზემო ბიაში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

 პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

 მეორე ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

 მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

 მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა.

8.  ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზემო ბიაში არსებულ ჩიხს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხის შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელი:

 მესამე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-3 ქუჩის I ჩიხი.

9. განკარგულება 10 დღის ვადაში გადაეგზავნოს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.

10. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

11. განკარგულება გამოქვეყნდეს „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფიციალურ ვებგვერდზე.

12. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი; ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3).

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                           ლევან ქავთარაძე

 

 

 

დანართი