ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: გაშფერდი, ზუბი და ახალი ხიბულის უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: გაშფერდი, ზუბი და ახალი ხიბულის უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2023
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.106.016003
20
08/09/2023
ვებგვერდი, 18/09/2023
000000000.00.106.016003
ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: გაშფერდი, ზუბი და ახალი ხიბულის უსახელო ქუჩების სახელდების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №20

2023 წლის 8 სექტემბერი

ქ. ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების: გაშფერდი, ზუბი და ახალი ხიბულის უსახელო ქუჩების  სახელდების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-7 მუხლის შესაბამისად:

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ გაშფერდში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

მეორე ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – № მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას – № მე-7 ქუჩა;

მერვე ქუჩას – № მე-8 ქუჩა;

მეცხრე ქუჩას – № მე-9 ქუჩა;

მეათე ქუჩას – № მე-10 ქუჩა;

მეთერთმეტე ქუჩას – № მე-11 ქუჩა;

მეთორმეტე ქუჩას – № მე-12 ქუჩა;

მეცამეტე ქუჩას – № მე-13 ქუჩა;

მეთოთხმეტე ქუჩას – № მე-14 ქუჩა;

მეთხუთმეტე ქუჩას – № მე-15 ქუჩა;

მეთექვსმეტე ქუჩას – № მე-16 ქუჩა;

მეჩვიდმეტე ქუჩას – № მე-17 ქუჩა;

მეთვრამეტე ქუჩას – № მე-18 ქუჩა.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ გაშფერდში არსებულ უსახელო შესახვევებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

მეთორმეტე ქუჩის პირველ შესახვევს – № მე-12 ქუჩის I შესახვევი;

მეთექვსმეტე ქუჩის პირველ შესახვევს – №მე-16 ქუჩის I შესახვევი;

3. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ გაშფერდში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

მეორე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-2 ქუჩის I ჩიხი;

მეორე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-2 ქუჩის II ჩიხი;

მეორე ქუჩის მესამე ჩიხს – № მე-2 ქუჩის III ჩიხი;

მესამე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-3 ქუჩის I ჩიხი;

მერვე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-8 ქუჩის I ჩიხი;

მეცხრე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-9 ქუჩის I ჩიხი;

მეათე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-10 ქუჩის I ჩიხი;

მეთერთმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-11 ქუჩის I ჩიხი;

მეთერთმეტე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-11 ქუჩის II ჩიხი;

მეთოთხმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-14 ქუჩის I ჩიხი;

მეთხუთმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-15 ქუჩის I ჩიხი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზუბში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

მეორე ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – № მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას – № მე-7 ქუჩა;

მერვე ქუჩას – № მე-8 ქუჩა;

მეცხრე ქუჩას – № მე-9 ქუჩა;

მეათე ქუჩას – № მე-10 ქუჩა;

მეთერთმეტე ქუჩას – № მე-11 ქუჩა;

მეთორმეტე ქუჩას – № მე-12 ქუჩა;

მეთხუთმეტე ქუჩას – № მე-15 ქუჩა;

მეჩვიდმეტე ქუჩას – № მე-17 ქუჩა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზუბში არსებულ უსახელო შესახვევებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

მეხუთე ქუჩის I შესახვევს – № მე-5 ქუჩის I შესახვევი;

მეთხუთმეტე ქუჩის I შესახვევს – № მე-15 ქუჩის I შესახვევი.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზუბში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები;

პირველი ქუჩის პირველ ჩიხს – № 1-ლი ქუჩის I ჩიხი;

მეორე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-2 ქუჩის I ჩიხი;

მეორე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-2 ქუჩის I ჩიხი;

მეორე ქუჩის მესამე ჩიხს – № მე-2 ქუჩის III ჩიხი;

მესამე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-3 ქუჩის I ჩიხი;

მესამე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-3 ქუჩის II ჩიხი;

მეოთხე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-4 ქუჩის I ჩიხი;

მერვე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-8 ქუჩის I ჩიხი;

მეცხრე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-9 ქუჩის I ჩიხი;

მეცხრე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-9 ქუჩის II ჩიხი;

მეათე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-10 ქუჩის I ჩიხი;

მეთორმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-12 ქუჩის I ჩიხი;

მეთხუთმეტე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-15 ქუჩის I ჩიხი;

მეთხუთმეტე ქუჩის მეორე ჩიხს – № მე-15 ქუჩის II ჩიხი.

7. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალ ხიბულაში არსებულ უსახელო ქუჩებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები:

პირველ ქუჩას – № 1-ლი ქუჩა;

მეორე ქუჩას – № მე-2 ქუჩა;

მესამე ქუჩას – № მე-3 ქუჩა;

მეოთხე ქუჩას – № მე-4 ქუჩა;

მეხუთე ქუჩას – № მე-5 ქუჩა;

მეექვსე ქუჩას – № მე-6 ქუჩა;

მეშვიდე ქუჩას – № მე-7 ქუჩა; 

მერვე ქუჩას – № მე-8 ქუჩა;

მეცხრე ქუჩას – № მე-9 ქუჩა;

ოცდამეთერთმეტე ქუჩას – № 31-ე ქუჩა.

8. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალ ხიბულაში არსებულ უსახელო შესახვევს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული შესახვევის შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელი:

მერვე ქუჩის I შესახვევს – № მე-8 ქუჩის I შესახვევი.

9. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალ ხიბულაში არსებულ ჩიხებს, თანდართულ რუკაზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები;

მეორე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-2 ქუჩის I ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-5 ქუჩის I ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის მეორე ჩიხს – №მე-5 ქუჩის II ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის მესამე ჩიხს – №მე-5 ქუჩის III ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის მეოთხე ჩიხს – № მე-5 ქუჩის IV ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის მეხუთე ჩიხს – № მე-5 ქუჩის V ჩიხი;

მეხუთე ქუჩის მეექვსე ჩიხს – № მე-5 ქუჩის VI ჩიხი;

მეექვსე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-6 ქუჩის I ჩიხი;

მეშვიდე ქუჩის პირველ ჩიხს – № მე-7 ქუჩის I ჩიხი.

10. განკარგულება 10 დღის ვადაში გადაეგზავნოს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.

11. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

12. განკარგულება გამოქვეყნდეს „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფიციალურ ვებგვერდზე.

13. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. № 3).

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                      ლევან ქავთარაძე

 

 

დანართი