„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/09/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016501
20
14/09/2023
ვებგვერდი, 18/09/2023
190020020.35.154.016501
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2023 წლის 14 სექტემბერი

დაბა თიანეთი

 

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისმე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისქვეპუნქტის, 61- მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოსზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“  63- მუხლის დანორმატიული აქტის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის #18 დადგენილებით  (www.matsne.gov.ge  19/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016479) დამტკიცებულ დანართში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

10396,9

15348,3

6464,1

8884,2

17106,9

7436,1

9724,8

გადასახადები

6496,0

8327,0

0,0

8327,0

9104,8

0,0

9104,8

გრანტები

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7696,1

7436,1

260,0

სხვა შემოსავლები

517,5

407,1

0,0

407,1

360,0

0,0

360,0

II.ხარჯები

5557,2

9201,7

714,6

8487,0

10213,3

494,0

9719,3

შრომის ანაზღაურება

1196,6

1971,5

0,0

1971,5

2470,7

0,0

2470,7

საქონელი და მომსახურება

1124,4

1680,0

407,9

1272,1

2127,4

494,0

1633,5

პროცენტი

20,9

20,0

0,0

20,0

26,2

0,0

26,2

სუბსიდიები

2819,2

3602,2

0,0

3602,0

4567,4

0,0

4567,4

გრანტები

16,0

921,6

0,0

921,6

298,1

0,0

298,1

სოციალური უზრუნველყოფა

259,3

470,9

0,0

470,9

530,9

0,0

530,9

სხვა ხარჯები

120,8

535,4

306,8

228,6

192,5

0,0

192,5

III.საოპერაციო სალდო

4839,7

6146,5

5749,5

397,1

6947,6

6942,1

5,5

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2626.2

7166,4

5882,9

1283,5

10652,2

8727,1

1925,0

ზრდა

2943.9

7210,3

5882,9

1327,4

10807,8

8727,1

2080,7

კლება

317.7

43,9

0,0

43,9

155,6

0,0

155,6

V.მთლიანი სალდო

2213.5

-1019,9

-133,4

-886,4

-3704,6

-1785,1

-1919,5

VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება

2173.0

-1060,3

-133,4

-926,9

-3745,1

-1785,1

-1960,0

ზრდა

2173.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2173.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0.0

1060,3

133,4

926,9

3745,1

1785,1

1960,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1060,3

133,4

926,9

3745,1

1785,1

1960,0

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-40.5

-40.5

0,0

-40.5

-40,5

0,0

-40,5

კლება

40.5

40.5

0,0

40.5

40,5

0,0

40,5

საშინაო

40.5

40.5

0,0

40.5

40,5

0,0

      40,5

VIII.ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

10714,6

15392,2

6464,1

8928,0

17316,5

7436,1

9880,4

შემოსავლები

10396,9

15348,3

6464,1

8884,2

17160,9

7436,1

9724,8

არაფინანსური აქტივების კლება

317,7

43,9

0.0

43,9

155,6

0,0

155,6

გადასახდელები

8541,6

16452,4

6597,5

9854,9

21061,6

9221,1

11840,5

ხარჯები

5557,2

9201,7

714,6

8487,0

10213,3

494,0

9719,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2943,9

7210,3

5882,9

1327,4

10807,8

8727,1

2080,7

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

0.0

40.5

40,5

0,0

40,5

ნაშთის ცვლილება

2173,0

-1060,3

-133,4

-926,9

-3745,1

-1785,1

-1960,0

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 17 160,9 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსავლები

10396,9

15348,3

6464,1

8884,2

17160,9

7436,1

9724,8

გადასახადები

6496,0

8327,0

0,0

8327,0

9104,8

0,0

9104,8

გრანტები

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7696,1

7436,1

260,0

სხვა შემოსავლები

517,5

407,1

0,0

407,1

360,0

0,0

360,0

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7 696,1 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გრანტები

13

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7696,1

7436,1

260,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

 

3383,4

6614,1

6464,1

150,0

7696,1

7436,1

260,0

 მიმდინარე გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

133

255,8

331,8

181,8

150,0

464,2

204,2

260,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

255,8

331,8

181,8

150,0

464,2

204,2

260,0

კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

3127,6

6282,3

6282,3

0,0

7231,8

7231,8

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (მ/შ)

 

3127,6

6142,3

6142,3

0,0

5831,8

5831,8

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

3127,6

5561,3

5561,3

0,0

5380,0

5380,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

0,0

463,8

463,8

0,0

451,8

451,8

0,0

სახელმწიფოს სიპ-ებიდანგამოყოფილი თანხა

 

0,0

117,2

117,2

0,0

0,0

0,0

0,0

სპეციალური ტრანსფერი (მ/შ)

 

0,0

140,0

140,0

0,0

1400,0

1400,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

0,0

140,0

140,0

0,0

1400,0

1400,0

0,0

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10 213,3 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ხარჯები

5557,2

9201,7

714,6

8487,0

10213,3

494,0

9719,3

შრომის ანაზღაურება

1196,6

1971,5

0,0

1971,5

2470,7

0,0

2470,7

საქონელი და მომსახურება

1124,4

1680,0

407,9

1272,1

2127,4

494,0

1633,5

პროცენტი

20,9

20,0

0,0

20,0

26,2

0,0

26,2

სუბსიდიები

2819,2

3602,2

0,0

3602,2

4567,4

0,0

4567,4

გრანტები

16,0

921,6

0,0

921,6

298,1

0,0

298,1

სოციალური უზრუნველყოფა

259,3

470,9

0,0

470,9

530,9

0,0

530,9

სხვა ხარჯები

120,8

535,4

306,8

228,6

192,5

0,0

192,5

 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 10 652,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 10 807,8 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

პრ. კოდი

პრიორიტეტები/პროგრამები

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

0100

მმართველობა და საეთო დანიშნულების ხარჯები

8,2

9,3

54,3

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,2

9,3

54,3

0200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2869,7

6886,5

9928,2

0201

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1043,9

4903,3

4889,7

0202

წყლის სისტემების განვითარება

1022,3

843,4

561,7

0203

გარე განათება

0,0

0,0

190,5

0204

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება

0,0

65,0

606,0

0205

მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

4.9

12,6

273,7

0207

კეთილმოწყობა

0,0

35,5

20,0

0209

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

148,4

222,8

440,7

0210

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

516,0

697,0

1071,3

0211

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

134,1

106,9

1874,6

0300

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

21,6

40,5

0301

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

0,0

5,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

21,6

35,5

0400

განათლება

45,3

265,0

43,2

0401

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

12,7

57,9

10,0

0402

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

32,5

86,9

33,2

0405

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

120,2

0,0

0500

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

16,5

11,7

669,1

0501

სპორტის სფეროს განვითარება

3.0

0.0

581,6

0502

კულტურის სფეროს განვითარება

13,5

11,7

87,3

0600

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4,2

16,2

72,4

0601

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

16,2

56,2

0602

სოციალური დაცვა

4,2

0,0

16,2

 

სულ ჯამი

2943,9

7210,3

10807,8

ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 155,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

არაფინანსური აქტივების კლება

317,7

43,9

0,0

43,9

155,6

0,0

155,6

ძირითადი აქტივები

129,4

38,9

0,0

38,9

0,0

0,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

129,4

38,9

0,0

    38,9

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

188,3

5,0

0,0

5,0

155,6

0,0

155,6

მიწა

188,3

5,0

0,0

5,0

155,6

0,0

155,6

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

ფუნცქიონალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

7.0

მთლიანი ხარჯები

8541,6

16452,4

21061,6

11840,5

9221,1

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1706,4

2626,2

3400,5

3400,5

0,0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1645,0

2565,7

3333,8

3333,8

0,0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1645,0

2565,7

3283,8

3283,8

0,0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

61,4

60,5

66,7

66,7

0,0

7.2

თავდაცვა

66,0

93,1

133,4

133,4

0,0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

66,0

93,1

133,4

133,4

0,0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

2074,8

7672,5

9789,6

2093,5

7696,1

7.4.5

ტრანსპორტი

1058,6

6170,9

6053,8

1392,6

4661,2

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1058,6

1058,6

6053,8

1392,6

4661,2

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1016,2

1501,6

3735,8

700,9

3034,9

7.5

გარემოს დაცვა

465,6

586,4

674,6

674,6

0,0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

465,2

583,6

662,6

662,6

0,0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,4

2,8

12,0

12,0

0,0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1470,4

1742,9

1782,0

1063,9

718,1

7.6.1

ბინათმშენებლობა

4.9

234,7

273,7

273,7

0,0

7.6.3

წყალმომარაგება

1349,5

1336,3

1136,7

609,2

527,6

7.6.4

გარე განათება

116,0

171,9

371,5

181,0

190,5

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

101,7

130,1

187,6

131,4

56,2

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101,7

116,2

131,4

131,4

0,0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის სფეროში

0,0

14,1

56,2

0,0

56,2

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1021,3

1081,2

2053,4

1540,6

512,8

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

209,6

286,0

946,2

433,4

512,8

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

711,6

750,2

1057,2

1057,2

0,0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100,0

45,0

50,0

50,0

0,0

7.9

განათლება

1110,6

1714,6

2081,2

1843,3

237,9

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

968,9

1408,0

1851,5

1818,3

33,2

7.9.2

ზოგადი განათლება

127,8

302,1

204,7

0,0

204,7

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

127,8

302,1

204,7

0,0

204,7

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

13,9

4,5

25,0

25,0

0,0

7.1

სოციალური დაცვა

524,8

805,4

959,4

959,4

0,0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

524,8

805,4

959,4

959,4

0,0

 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 6 947,6  ათასი ლარის, ხოლო მთლიანი სალდო  -3 704,6 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

საოპერაციო სალდო

4839,7

6146,5

5749,5

397,1

6947,6

6942,1

5,5

მთლიანი სალდო

2213,5

-1019,9

-133,4

-886,4

-3704,6

-1785,1

-1919,5

 

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3 745,1 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2173,0

-1060,3

-133,4

-926,9

-3745,1

-1785,1

-1960,0

ზრდა

2173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

1060,3

133,4

926,9

3745,1

1785,1

1960,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

1060,3

 133,4

926,9

3745,1

    1785,1

1960,0

 

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის

ა) პირველი პუნქტის 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.1.1, 1.2.1.2, 1.3, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.5.1,  1.7, 1.8 და 1.9 ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს - 11 571,5 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0200)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების, ადმინისტრაციული შენობების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების წინა პირობაა.

1.1 „საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების“  პროგრამისთვის განისაზღვროს 5 447,8 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში იგეგმება დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ხიდების და ტროტუარების მოვლა-შენახვის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები.

1.1.1 „გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს- 277,6 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 02 01 01)

მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. სამუშაო მოიცავს მოასფალტებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ორმოული შეკეთება), არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ზამთარში გზებზე თოვლის საფარის გაწმენდას.

1.1.2 „გზების მშენებლობა, რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 5 170,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოასაფალტების და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

1.2 „წყლის სისტემების განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს - 1 136,7 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას,  მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას,

1.2.1 „სასმელი წყლით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 1 136,7 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას,  წყლის დაქლორვის სამუშაოებს. წყლისჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.

1.2.1.1 „წყლის სისტემების ექსპლოატაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 601,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთებას,  წყლის დაქლორვის სამუშაოებს. წყლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.

1.2.1.1.1 „წყლის სისტემების მოვლა-შენახვის“  ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 471,6 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 02 01 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, აგრეთვე იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი სტანდარტებისა და ხარისხის სასმელი წყლის მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე წყალსადენის სისტემის მოვლა-შენახვის, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები.

1.2.1.2 „წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 535,6 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 02 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების სამშენებლო - სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 

1.3 „გარე განათების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს -371,5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები.

1.3..2 „გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 190,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაციას

1.4  „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 606,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს  სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას.

1.4.1  „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლების“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 606,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი  02 04 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას.

1.5 „კეთილმოწყობის“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 37,8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების,  მუნიციპალიტეტის შესასვლელების  მოვლა-შენახვას, კეთილმოწყობას.

1.5.1 „საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 37,8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 07 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების,  მუნიციპალიტეტის შესასვლელების  მოვლა-შენახვას, კეთილმოწყობას.

1.7 „სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 443,7 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, შესრულებული სამუშაოების საექსპერტო-საზედამხედველო მომსახურების ხარჯებს.

1.8  „მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 273,7 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციული და მრავალბინიანი შენობების, მათი მიმდებარე ტერიტორიების და სხვა მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, კეთილმოწყობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

1.9 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს  1 371,3 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -0210)

პროგრამა ითვალისწინებს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სასმელი წყლის სისტემების, გამანაწილებელი ქსელის და სათავე-ნაგებობის მოწყობა-რეაბილიტაციას, გარე განათების სისტემების, სოფლების შიდა და დამაკავშირებელი გზების, ხიდების და გადასასვლელების მიმდინრე შეკეთების და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

ბ) მე-2 პუნქტის 2.0 და 2.3 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

2.0 „დასუფთავება და გარემოს დაცვის“ პრიორიტეტისათვის განისაზღვროს 674,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და ეფექტიანობის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება.

2.3 „კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში“  პროგრამისათვის განისაზღვროს 35,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0303)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერების შეძენა-განახლება.

გ) მე-4 პუნქტის  4.2.1,  4.2.1.4 და 4.2.2  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2.1 „კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს   883,1 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კულტურის სფეროში დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას.

4.2.1.4 კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის“  ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს   439,2 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, კულტურის ცენტრის შემადგენლობაში შედის კულტურის სახლი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი და ვაჟა-ფშაველას სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკი. ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული და საესტრადო სიმღერების, გარმონის დაკვრის, სახვითი ხელოვნების, გიტარის შემსწავლელი, ქსოვის, დიზაინის და რუსული ენის წრეები. ცენტრი ორგანიზებას უწევს ფესტივალების, საქველმოქმედო კონცერტების, საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების საღამოების ჩატარებას.

4.2.2 „კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  71,1 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

 

სულ ჯამი

8541.6

16452.4

9854.9

6597.5

21061.6

11840.5

9221.1

 

ხარჯები

5557.2

9201.7

8487.0

714.6

10213.3

9719.3

494.0

 

შრომის ანაზღაურება

1196.6

1971.5

1971.5

0.0

2470.7

2470.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1124.4

1680.0

1272.1

407.9

2127.4

1633.5

494.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

სუბსიდიები

2819.2

3602.2

3602.2

0.0

4567.4

4567.4

0.0

 

გრანტები

16.0

921.6

921.6

0.0

298.1

298.1

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

259.3

470.9

470.9

0.0

530.9

530.9

0.0

 

სხვა ხარჯები

120.8

535.3

228.6

306.8

192.5

192.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2943.9

7210.3

1327.4

5882.9

10807.8

2080.7

8727.1

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1772.4

2719.3

2719.3

0.0

3533.8

3533.8

0.0

 

ხარჯები

1723.7

2669.6

2669.6

0.0

3439.0

3439.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1196.6

1971.5

1971.5

0.0

2470.7

2470.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

450.2

532.4

532.4

0.0

786.6

786.6

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

გრანტები

16.0

15.9

15.9

0.0

17.6

17.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

3.1

3.1

0.0

10.7

10.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

39.1

126.5

126.5

0.0

127.2

127.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

9.3

9.3

0.0

54.3

54.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 01

საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1711.0

2658.8

2658.8

0.0

3417.1

3417.1

0.0

 

ხარჯები

1702.8

2649.5

2649.5

0.0

3362.8

3362.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1196.6

1971.5

1971.5

0.0

2470.7

2470.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

450.2

532.4

532.4

0.0

736.6

736.6

0.0

 

გრანტები

16.0

15.9

15.9

0.0

17.6

17.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

3.1

3.1

0.0

10.7

10.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

39.1

126.5

126.5

0.0

127.2

127.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

9.3

9.3

0.0

54.3

54.3

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

492.1

786.5

786.5

0.0

906.7

906.7

0.0

 

ხარჯები

489.4

781.7

781.7

0.0

898.3

898.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

358.3

604.8

604.8

0.0

691.6

691.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.1

114.4

114.4

0.0

133.4

133.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

33.9

62.5

62.5

0.0

71.3

71.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

4.8

4.8

0.0

8.4

8.4

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1152.9

1779.2

1779.2

0.0

2377.1

2377.1

0.0

 

ხარჯები

1147.4

1774.7

1774.7

0.0

2344.9

2344.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

788.5

1289.4

1289.4

0.0

1682.5

1682.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

336.9

402.2

402.2

0.0

580.2

580.2

0.0

 

გრანტები

16.0

15.9

15.9

0.0

17.6

17.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

3.1

3.1

0.0

8.7

8.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

5.2

64.0

64.0

0.0

55.9

55.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

4.5

4.5

0.0

32.2

32.2

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66.0

93.1

93.1

0.0

133.4

133.4

0.0

 

ხარჯები

66.0

93.1

93.1

0.0

119.6

119.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

49.9

77.3

77.3

0.0

96.6

96.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.1

15.8

15.8

0.0

23.0

23.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.8

13.8

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

61.4

60.5

60.5

0.0

116.7

116.7

0.0

 

ხარჯები

20.9

20.0

20.0

0.0

76.2

76.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

61.4

60.5

60.5

0.0

66.7

66.7

0.0

 

ხარჯები

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 02 02 02

მ.გ.ფ.-ის სესხის მომსახურება და დაფარვა

61.4

60.5

60.5

0.0

66.7

66.7

0.0

 

ხარჯები

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

პროცენტი

20.9

20.0

20.0

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

40.5

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია განვითარება

3545.2

9415.4

3221.0

6194.4

11571.5

3157.4

8414.2

 

ხარჯები

675.5

2528.9

1996.1

532.8

1643.3

1354.0

289.3

 

საქონელი და მომსახურება

382.8

766.2

540.2

226.1

768.2

478.9

289.3

 

სუბსიდიები

292.6

480.2

480.2

0.0

594.6

594.6

0.0

 

გრანტები

0.0

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

376.8

70.1

306.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2869.7

6886.5

1224.9

5661.6

9928.2

1803.4

8124.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1058.6

6105.9

1444.8

4661.1

5447.8

786.6

4661.2

 

ხარჯები

14.7

1202.6

1202.6

0.0

558.1

558.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.7

247.7

247.7

0.0

225.6

225.6

0.0

 

სუბსიდიები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

 

გრანტები

0.0

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1043.9

4903.3

242.2

4661.1

4889.7

228.5

4661.2

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა

13.3

296.9

296.9

0.0

277.6

277.6

0.0

 

ხარჯები

13.3

296.9

296.9

0.0

277.6

277.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.3

247.7

247.7

0.0

225.6

225.6

0.0

 

სუბსიდიები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

02 01 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

7.3

247.7

247.7

0.0

225.6

225.6

0.0

 

ხარჯები

7.3

247.7

247.7

0.0

225.6

225.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.3

247.7

247.7

0.0

225.6

225.6

0.0

02 01 01 02

გზების მოვლა-შენახვა

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

 

სუბსიდიები

6.0

49.3

49.3

0.0

52.0

52.0

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1045.3

5809.0

1147.9

4661.1

5170.2

509.0

4661.2

 

ხარჯები

1.3

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

905.7

905.7

0.0

280.5

280.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1043.9

4903.3

242.2

4661.1

4889.7

228.5

4661.2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1349.2

1336.3

1139.7

196.6

1136.7

609.2

527.6

 

ხარჯები

327.2

492.9

492.9

0.0

575.0

575.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

157.6

157.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1022.3

843.4

646.8

196.6

561.7

34.2

527.6

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1349.5

1336.3

1139.7

196.6

1136.7

609.2

527.6

 

ხარჯები

327.2

492.9

492.9

0.0

575.0

575.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

157.6

157.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1022.3

843.4

646.8

196.6

561.7

34.2

527.6

02 02 01 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

339.4

466.8

466.8

0.0

601.2

601.2

0.0

 

ხარჯები

327.2

451.6

451.6

0.0

575.0

575.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

116.3

116.3

0.0

129.6

129.6

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

15.2

15.2

0.0

26.2

26.2

0.0

02 02 01 01 01

წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა

264.8

350.5

350.5

0.0

471.6

471.6

0.0

 

ხარჯები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

სუბსიდიები

252.6

335.3

335.3

0.0

445.4

445.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

15.2

15.2

0.0

26.2

26.2

0.0

02 02 01 01 02

წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

74.6

116.3

116.3

0.0

129.6

129.6

0.0

 

ხარჯები

74.6

116.3

116.3

0.0

129.6

129.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.6

116.3

116.3

0.0

129.6

129.6

0.0

02 02 01 02

წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1010.2

869.5

672.9

196.6

535.6

8.0

527.6

 

ხარჯები

0.0

41.3

41.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

41.3

41.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1010.2

828.2

631.6

196.6

535.6

8.0

527.6

02 03

გარე განათება

116.0

171.9

171.9

0.0

371.5

181.0

190.5

 

ხარჯები

116.0

171.9

171.9

0.0

181.0

181.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.0

105.8

105.8

0.0

110.0

110.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

190.5

0.0

190.5

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

116.0

171.9

171.9

0.0

181.0

181.0

0.0

 

ხარჯები

116.0

171.9

171.9

0.0

181.0

181.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.0

105.8

105.8

0.0

110.0

110.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

 

ხარჯები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

66.2

66.2

0.0

71.0

71.0

0.0

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

97.0

105.8

105.8

0.0

110.0

110.0

0.0

 

ხარჯები

97.0

105.8

105.8

0.0

110.0

110.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.0

105.8

105.8

0.0

110.0

110.0

0.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

190.5

0.0

190.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

190.5

0.0

190.5

02 04

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება

0.0

65.0

65.0

0.0

606.0

606.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

65.0

65.0

0.0

606.0

606.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლება

0.0

65.0

65.0

0.0

606.0

606.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

65.0

65.0

0.0

606.0

606.0

0.0

02 05

მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

4.9

234.7

79.1

155.6

273.7

273.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

222.0

66.5

155.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

222.0

66.5

155.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

12.6

12.6

0.0

273.7

273.7

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

7.8

83.1

83.1

0.0

37.8

37.8

0.0

 

ხარჯები

7.8

47.6

47.6

0.0

17.8

17.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.7

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

7.8

21.9

21.9

0.0

17.8

17.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.5

35.5

0.0

20.0

20.0

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვა

7.8

21.9

21.9

0.0

37.8

37.8

0.0

 

ხარჯები

7.8

21.9

21.9

0.0

17.8

17.8

0.0

 

სუბსიდიები

7.8

21.9

21.9

0.0

17.8

17.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

02 07 02

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

61.2

61.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.7

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.7

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.5

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

ხარჯები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

სუბსიდიები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

ხარჯები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

 

სუბსიდიები

7.2

7.5

7.5

0.0

8.4

8.4

0.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

148.4

229.3

229.3

0.0

443.7

443.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.6

6.6

0.0

3.0

3.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.5

3.5

0.0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.4

222.8

222.8

0.0

440.7

440.7

0.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

718.7

934.3

0.0

934.3

1371.3

211.0

1160.3

 

ხარჯები

202.6

237.3

0.0

237.3

300.0

10.7

289.3

 

საქონელი და მომსახურება

202.6

226.1

0.0

226.1

300.0

10.7

289.3

 

სხვა ხარჯები

5.5

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

516.0

697.0

0.0

697.0

1071.3

200.3

871.0

02 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

134.1

247.4

0.5

246.9

1874.6

0.0

1874.6

 

ხარჯები

0.0

140.5

0.5

140.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

140.5

0.5

140.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.1

106.9

0.0

106.9

1874.6

0.0

1874.6

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

465.6

586.4

586.4

0.0

674.6

674.6

0.0

 

ხარჯები

465.6

564.8

564.8

0.0

634.1

634.1

0.0

 

სუბსიდიები

465.6

564.8

564.8

0.0

634.1

634.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.6

21.6

0.0

40.5

40.5

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

465.2

562.0

562.0

0.0

627.1

627.1

0.0

 

ხარჯები

465.2

562.0

562.0

0.0

622.1

622.1

0.0

 

სუბსიდიები

465.2

562.0

562.0

0.0

622.1

622.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.4

2.8

2.8

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

0.4

2.8

2.8

0.0

12.0

12.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.4

2.8

2.8

0.0

12.0

12.0

0.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

21.6

21.6

0.0

35.5

35.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.6

21.6

0.0

35.5

35.5

0.0

04 00

განათლება

1110.6

1714.6

1325.6

389.0

2081.2

1843.3

237.9

 

ხარჯები

1065.3

1449.6

1267.8

181.8

2038.0

1833.3

204.7

 

საქონელი და მომსახურება

139.8

181.8

0.0

181.8

209.7

5.0

204.7

 

სუბსიდიები

923.6

1263.3

1263.3

0.0

1808.3

1808.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.9

4.5

4.5

0.0

20.0

20.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

265.0

57.9

207.1

43.2

10.0

33.2

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

936.4

1321.1

1321.1

0.0

1818.3

1818.3

0.0

 

ხარჯები

923.6

1263.3

1263.3

0.0

1808.3

1808.3

0.0

 

სუბსიდიები

923.6

1263.3

1263.3

0.0

1808.3

1808.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

57.9

57.9

0.0

10.0

10.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

32.5

86.9

0.0

86.9

33.2

0.0

33.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.5

86.9

0.0

86.9

33.2

0.0

33.2

04 03

განათლების ღონისძიებები

13.9

4.5

4.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

13.9

4.5

4.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.9

4.5

4.5

0.0

20.0

20.0

0.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

127.8

181.8

0.0

181.8

204.2

0.0

204.2

 

ხარჯები

127.8

181.8

0.0

181.8

204.2

0.0

204.2

 

საქონელი და მომსახურება

127.8

181.8

0.0

181.8

204.2

0.0

204.2

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენემლობა, რეაბილიტაცია

0.0

120.2

0.0

120.2

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

120.2

0.0

120.2

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1021.3

1081.2

1081.2

0.0

2053.4

1540.6

512.8

 

ხარჯები

1004.8

1069.5

1069.5

0.0

1384.3

1384.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

10.1

10.1

0.0

113.0

113.0

0.0

 

სუბსიდიები

921.1

1032.2

1032.2

0.0

1228.3

1228.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

79.5

27.2

27.2

0.0

43.0

43.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.5

11.7

11.7

0.0

669.1

156.3

512.8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

209.6

286.0

286.0

0.0

946.2

433.4

512.8

 

ხარჯები

206.6

286.0

286.0

0.0

364.4

364.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.1

2.1

0.0

15.0

15.0

0.0

 

სუბსიდიები

183.0

280.7

280.7

0.0

334.4

334.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

3.2

3.2

0.0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

581.8

69.0

512.8

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

209.4

280.7

280.7

0.0

356.7

356.7

0.0

 

ხარჯები

206.4

280.7

280.7

0.0

334.4

334.4

0.0

 

სუბსიდიები

206.4

280.7

280.7

0.0

334.4

334.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

22.3

22.3

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.2

5.3

5.3

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

0.2

5.3

5.3

0.0

30.0

30.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.1

2.1

0.0

15.0

15.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

3.2

3.2

0.0

15.0

15.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

559.5

46.7

512.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

559.5

46.7

512.8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

811.6

795.2

795.2

0.0

1107.2

1107.2

0.0

 

ხარჯები

798.2

783.4

783.4

0.0

1019.9

1019.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

8.0

8.0

0.0

98.0

98.0

0.0

 

სუბსიდიები

714.6

751.5

751.5

0.0

893.9

893.9

0.0

 

სხვა ხარჯები

79.3

24.0

24.0

0.0

28.0

28.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

11.7

11.7

0.0

87.3

87.3

0.0

05 02 01

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

707.4

741.2

741.2

0.0

883.1

883.1

0.0

 

ხარჯები

693.9

729.5

729.5

0.0

866.9

866.9

0.0

 

სუბსიდიები

693.9

729.5

729.5

0.0

866.9

866.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

11.7

11.7

0.0

16.2

16.2

0.0

05 02 01 01

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

71.8

69.5

69.5

0.0

74.7

74.7

0.0

 

ხარჯები

67.2

67.5

67.5

0.0

74.7

74.7

0.0

 

სუბსიდიები

67.2

67.5

67.5

0.0

74.7

74.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

136.6

142.5

142.5

0.0

177.6

177.6

0.0

 

ხარჯები

133.1

138.5

138.5

0.0

167.4

167.4

0.0

 

სუბსიდიები

133.1

138.5

138.5

0.0

167.4

167.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

4.0

4.0

0.0

10.2

10.2

0.0

05 02 01 03

მუზეუმების ხელშეწყობა

105.4

109.8

109.8

0.0

141.9

141.9

0.0

 

ხარჯები

105.4

107.1

107.1

0.0

137.9

137.9

0.0

 

სუბსიდიები

105.4

107.1

107.1

0.0

137.9

137.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.7

2.7

0.0

4.0

4.0

0.0

05 02 01 04

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

354.9

372.9

372.9

0.0

439.2

439.2

0.0

 

ხარჯები

349.5

371.7

371.7

0.0

437.2

437.2

0.0

 

სუბსიდიები

349.5

371.7

371.7

0.0

437.2

437.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

1.1

1.1

0.0

2.0

2.0

0.0

05 02 01 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

38.8

46.6

46.6

0.0

49.7

49.7

0.0

 

ხარჯები

38.8

44.7

44.7

0.0

49.7

49.7

0.0

 

სუბსიდიები

38.8

44.7

44.7

0.0

49.7

49.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

71.1

71.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

71.1

71.1

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

4.2

9.0

9.0

0.0

103.0

103.0

0.0

 

ხარჯები

4.2

9.0

9.0

0.0

103.0

103.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

8.0

8.0

0.0

98.0

98.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.0

1.0

0.0

5.0

5.0

0.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100.0

45.0

45.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

45.0

45.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.7

22.0

22.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

79.3

23.0

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

626.5

935.6

921.4

14.1

1147.1

1090.8

56.2

 

ხარჯები

622.3

919.3

919.3

0.0

1074.6

1074.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

სუბსიდიები

216.3

261.8

261.8

0.0

302.1

302.1

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

258.4

467.8

467.8

0.0

520.2

520.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.3

0.3

0.0

2.3

2.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

16.2

2.1

14.1

72.4

16.2

56.2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

101.7

130.1

116.0

14.1

187.6

131.4

56.2

 

ხარჯები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

სუბსიდიები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.2

2.1

14.1

56.2

0.0

56.2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

101.7

116.0

116.0

0.0

131.4

131.4

0.0

 

ხარჯები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

სუბსიდიები

101.7

113.9

113.9

0.0

131.4

131.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

14.1

0.0

14.1

56.2

0.0

56.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.1

0.0

14.1

56.2

0.0

56.2

06 02

სოციალური დაცვა

524.8

805.4

805.4

0.0

959.4

959.4

0.0

 

ხარჯები

520.5

805.4

805.4

0.0

943.2

943.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

სუბსიდიები

114.5

147.9

147.9

0.0

170.7

170.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

258.4

467.8

467.8

0.0

520.2

520.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.3

0.3

0.0

2.3

2.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

0.0

0.0

0.0

16.2

16.2

0.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება

258.4

467.6

467.6

0.0

520.5

520.5

0.0

 

ხარჯები

258.4

467.6

467.6

0.0

520.5

520.5

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

258.2

467.3

467.3

0.0

518.5

518.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.3

0.3

0.0

2.0

2.0

0.0

06 02 02

ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

0.3

0.5

0.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

0.3

0.5

0.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.5

0.5

0.0

1.7

1.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

06 02 03

უფასო სასადილოს ხელშეწყობა

98.8

117.9

117.9

0.0

151.9

151.9

0.0

 

ხარჯები

94.5

117.9

117.9

0.0

135.7

135.7

0.0

 

სუბსიდიები

94.5

117.9

117.9

0.0

135.7

135.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.2

0.0

0.0

0.0

16.2

16.2

0.0

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხლშეწყობა

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

ხარჯები

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.4

189.4

189.4

0.0

250.0

250.0

0.0

06 02 05

პროექტის „გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში“ დაფინანსება

20.0

30.0

30.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

30.0

30.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.0

30.0

30.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

მუხლი 2.       
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესოსო მამულაშვილი