„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 322
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 18/08/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/08/2023
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.024155
322
18/08/2023
ვებგვერდი, 21/08/2023
330110000.10.003.024155
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №322

2023 წლის 18 აგვისტო

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 154, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების“ დანართ №3-ის:

1. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ნუმერაციის ახალი სისტემა ითვალისწინებს საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების შემდეგ უნიფიცირებულ ერთიან სამნიშნა სპეციალურ მოკლე ნომრებს: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 111, საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სამნიშნა ევრონომერი – 112, გაზის საავარიო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 114, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 123, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 125, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 126, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის  ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 153 და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 199.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი 

       „1.

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 


 

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  პირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორ

მატის მოკლე ნომ-

რების (კო-დების)  მესამე ციფრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპე-რატორო კომპა-ნიების არჩევის პრე-ფიქსული კოდი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ −  სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარა

ლებულთა დახმარების სააგენტოს ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზის ერთიანი სამნიშნა ნომერი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

საავტომ. ტრანპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე ნომრები არა-ავტორი

ზებადი საქმია-

ნობი

სათვის

მოკლე ნომ-რები ავტორი

ზებადი საქმია-

ნობი

სათვის

რე-

ზერვი

რე-ზერვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ტაქსის გამოძახება

1420

სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

 

 

 

1522

ქვეყანაში არსებული პანდემიის გათვალი

სწინებით,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირველადი ჯანდაცვის ექიმების ცხელი ხაზის  მოკლე ნომერი, რომელიც ამ დადგენილების ძალაში შესვლიდან ერთი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებით საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების ერთიანი სამნიშნა მოკლე ნომრების მიმართ განსაზღვრული რეგულაციებით, ხოლო შემდეგ გააგრძელებს ფუნქციონირებას, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზის მოკლე ნომერი

1421

აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა. რ.-ის უმაღლესი საბჭო

1422

აჭარის ა. რ.-ის

უმაღლესი საბჭო

1525

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში

1423-1429

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1520-1521, 1523-1524, 1526-1529

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

ტრანსპორტის (აეროპორტები,

ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგა-დოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურები

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების მთავრობები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამ

ხედველობის დეპარტამენტი

4

გაზის საავარიო სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი   ხელისუფლების  ერთი-ანი საინფორმაციო        სამსახურის ნომერი, რომელიც დროებით გადაეცემა საქართველოს       

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს  „112",        

 საქართველოში       

ახალი კორონავირუსის   გავრცელების   შედეგად გამოწვეულ            

 მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის ამოქმედებისთვის

1545

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

1540-1544, 1546-1549

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

 

 

5

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრო-მომარაგება, წყალმომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) ~საავარიო სამსახურები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

რეზერვი

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

სსიპ −  საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და სსიპ - შემოსავლების სამსახური

6

საზოგა

დოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1270-1271-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს       რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ები:

1471 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,

1472 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო,

1474 იუსტიციის სახლი

1575

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდე-ბარებული სსიპ − შრომის ინსპექციის სამსახური

1272 -საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ − საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზი

1570-1574, 1576-1579

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

1273-1279 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს       რეზერვი

8

გაერთიანებ.

საინფორმ.-საცნობარო (ევრონომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს        რეზერვი

რეზერვი

1480

სსიპ − საპენსიო სააგენტო

საქართველოს

მთავრობის  რეზერვი

საფო-სტო კავშ. ოპერატო-რების საინ-ფორ-მაციო სამსა-ხური

1481

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან~ არსებული სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1483

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

1484

სსიპ-სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

1485

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

1486-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

 

რეზერვი1390-1397

1490-1498

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

რე-

ზერვი

პერსო-ნალურ მონა-ცემთა დაცვის სამსა-ხური

1398

სსიპ − ქალაქ თბილისის მუნიცი-პალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

1499

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს             სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

1399

ა(ა)იპ –მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო  

10

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ადგილობრივი თვითმ-მართველობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს

სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები

რე-ზერვი

.“.