საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3438-XIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 30/06/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/07/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2026
სარეგისტრაციო კოდი 390000000.05.001.021010
3438-XIმს-Xმპ
30/06/2023
ვებგვერდი, 20/07/2023
390000000.05.001.021010
საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ტყის კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 28.05.2020, სარეგისტრაციო კოდი: 390000000.05.001.019838) 42-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 42. ტყით სპეციალური სარგებლობის წყალდაცვით ზოლში განხორციელება

წყალდაცვით ზოლში ტყით სპეციალური სარგებლობა ხორციელდება „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2026 წლის 1  სექტემბრიდან.

 


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

30 ივნისი 2023 წ.

N3438-XIმს-Xმპ