„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3271-XIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 15/06/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/07/2023
სარეგისტრაციო კოდი 020000000.05.001.020943
3271-XIმს-Xმპ
15/06/2023
ვებგვერდი, 04/07/2023
020000000.05.001.020943
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 27.02.2023, სარეგისტრაციო კოდი: 020000000.05.001.020796) პირველი მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. 208-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 43​​​​1−44​​​​​​​3, 44​​​​​5, 44​​​​​7−44​​​​​11, 45-ე−46​​​​4, 48-ე, 49-ე, 50​​​​​1, 51-ე−55​​​1, 55​​3, 55​​4, 56-ე, 57-ე−59-ე, 59​​​​2−მე-60, 60​​​​​3−61​​​​1, 63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 694, 71-ე, 71​​​​​1, 72​​1−77-ე, 78-ე და 79​​​​​1−79​​​​​3 მუხლებით, 79​​​​​4 მუხლით (გარდა 79​​​​​​4 მუხლის   მე-2−მე-5 ნაწილებისა), 79​​​​​5−მე-80, 82​​​​1, 82​​​​2−82​​​​​5, 84-ე−86-ე, 87​​​1−89​​​​3, 91​​​​2, 91 3 , 94-ე,   95-ე, 99-ე, 100 ​​​​​1, 100 ​​​​​2, 103 ​​​​1, 104-ე და 105 ​​​​1 მუხლებით, 116-ე მუხლის მე-3, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 ნაწილებით, 116 4 მუხლის მე-2 ნაწილით, 116 მუხლის მე-2 ნაწილით, 116 მუხლის მე-2 ნაწილით, 116 7 მუხლის მე-2 ნაწილით, 127 1 მუხლის მე-5 ნაწილით, 128 1−128 ​​​6, 143-ე, 144-ე, 144 ​​​​​10, 145-ე და 150-ე მუხლებით, 151-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 153-ე, 153 ​​​​1, 153 ​​​3 და 153 ​​​5 მუხლებით, 153 6 მუხლის მე-2 და მე-5 ნაწილებით, 154-ე−154 ​​​​​​2, 155 ​​​1 და 155 ​​​2 მუხლებით, 155 ​​​​​3 მუხლის მე-11−მე-20 ნაწილებით, 155 ​​​6 მუხლის მე-3−მე-5 ნაწილებით, 155 ​​​7−156-ე და 157 1−158 ​​​1 მუხლებით, 158 ​​​​​5 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 159 ​​​​​4, 159 ​​​10, 163-ე, 164-ე, 164 ​​​4, 165 ​​​1−165 ​​​​​​3, 165 12−165 23, 166-ე, 166 ​​​1 და 170 1 მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 171 2−171 ​​​4 მუხლებით, 171 5 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4−მე-6, მე-8 და მე-9−მე-18 ნაწილებით, 172-ე, 172 ​​​4−172 ​​​6, 173-ე, 173 ​​​​​​4−173 ​​​7, 173 ​​​9, 173 ​​​14, 173 ​​​1​​​5 და 174 ​​​1  მუხლებით, 174 15  მუხლის მე-4 ნაწილით, 175 ​​​​​1  და 175 ​​ მუხლებით, 177-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებით, 177 ​​8, 177 ​​9, 177 ​​11  და 177 ​​1​​​2 მუხლებით, 177 ​13 მუხლით (მხოლოდ ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 4 ​​1  ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), 178-ე, 179 ​​1−179 3, 183-ე, 187-ე, 187 ​​​​​1, 189-ე, 192-ე, 195-ე, 196 ​​​3, 196 ​​​​​6, 197 ​​​1 და 197 2 მუხლებით, 197 ​​​3 მუხლის მე-2 ნაწილითა და 199 ​​​1 მუხლით.“.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

15 ივნისი 2023 წ.

N3271-XIმს-Xმპ