„კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის N173/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის N173/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 57/04
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 15/03/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2023
სარეგისტრაციო კოდი 220020020.18.011.016680
57/04
15/03/2023
ვებგვერდი, 16/03/2023
220020020.18.011.016680
„კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის N173/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება №57/04

2023 წლის 15 მარტი

ქ. თბილისი

 

„კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის №173/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე და საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის 2023 წლის 15 მარტის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის №173/04 ბრძანების (www.matsne.gov.ge; 21/12/2017; ს/კ: 220020200.18.011.016262) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

კონტრციკლური კაპიტალის ბუფერის განაკვეთად განისაზღვროს 1%.“.

მუხლი 2
კომერციული ბანკები ვალდებულნი არიან კონტრციკლური კაპიტალის ბუფერის მოთხოვნა დააკმაყოფილონ ამ ბრძანების ამოქმედებიდან 1 წლის ვადაში.
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე–პრეზიდენტი (მოვალეობის შემსრულებელი)არჩილ მესტვირიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.