შპს “ინდექსის“ საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე: გენად ქამაშიძე G 782)

შპს “ინდექსის“ საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე: გენად ქამაშიძე G 782)
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „ინდექსი“
მიღების თარიღი 14/03/2023
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/03/2023
სარეგისტრაციო კოდი
0
14/03/2023
ვებგვერდი, 14/03/2023
შპს “ინდექსის“ საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე: გენად ქამაშიძე G 782)
შპს „ინდექსი“

საჯარო განცხადება

აუქციონის დანიშვნის შესახებ

2023 წლის 13 მარტი

სპეციალისტი:  შპს „ინდექსი“ (ს/ 202463342) 

აღმასრულებელი დირექტორი: გიორგი გოგშელიძე; მისამართი: . თბილისი, შ. ნუცუბიძის ქ. N129ა, სართული 4

ელფოსტა: specialist@indexi.ge   სადეპოზიტო ანგარიში: GE61TB7600136020100002

სპეციალისტი აცხადებს პირველ საჯარო აუქციონს მესაკუთრის   სახელზე რიცხულ, სს „თიბისი ბანკის“ სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაზე.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 3062 მუხლის მე-3 ნაწილის, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ვინაიდან მესაკუთრეს ორჯერ გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ რისი ჩაბარებაც მესაკუთრეზე ვერ მოხერხდა, აუქციონატორი იყენებს შესაძლებლობას შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

პუბლიკაცია  გამოქვეყნებულია გაზეთ რეზონანსში, ხოლო მეორე საჯარო შეტყობინების საშუალებად გამოყენებულია „საკანონმდებლო მაცნე“. საჯარო შეტყობინება მესაკუთრისათვის ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაზეთში ან აკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

ყურადღება: თუ აუქციონი სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით ტარდება , განცხადებაში აგრეთვე უნდა აღინიშნოს , რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს .

საჯარო აუქციონის საიდენტიფიკაციო ნომერი: G 782

 

უძრავი ნივთის მესაკუთრ ს სახელი და მისამართი : 

გენად ქამაშიძე  პ/ნ 61005006988   მის:   ქ. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. N 131

 

აუქციონის ჩატარების დრო : 21/ 03 /202 3   წლის 14:00 სთ-დან 23/ 03 /202 3 წლის 11 : 30 სთ-მდე

 

აუქციონის ჩატარების ადგილი :

Auction.livo.ge , განმკარგავი ორგანიზაცია შპს „ინდექსი”

 

უძრავი ნივთის საწყისი ფასი :   274 965.91 ლარი

საწყისი ფასი შეადგენს კრედიტორის მოთხოვნის ოდენობისა და აუქციონის ხარჯების ჯამს, კერძოდ, მოთხოვნის ოდენობა 102 742.44 აშშ დოლარი. (1 აშშ დოლარი შეადგენს 2.5933 ლარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2023 წლის 10 მარტს დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად). სპეციალისტის საზღაური - 6049.25 ლარი, ასევე შპს „თიბისი ნეთი“-ს მომსახურების საფასური 0.9%  - 2474.69 ლარი.                      

 

უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა და აღწერა:  ქალაქი ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩა N 131; ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება; ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო; ნაკვეთის წინა ნომერი: 22.04.01.168; დაზუსტებული ფართობი: 466.00 კვ.მ., შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 - მშენებარე ფართი: 202.5 კვ.მ.,;  საკადასტრო კოდი: 05.31.03.012

 

გარდამავალი უფლება: არა

 

სხვა უფლება: არა

 

აუქციონის პირობები :

) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის კრედიტორს (სსთიბისი ბანკი“) მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს.

) Auction.livo.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და   გადაიხადოს საგარანტიო თანხა პერსონალური ბალანსის მეშვეობით. მომხმარებელს პერსონალურ ბალანსზე თანხის შეტანა შეუძლია ვებგვერდზე მითითებულ კომპანიის ანგარიშზე: ა) ნებისმიერი ბანკის მეშვეობით, სპეციალური დანიშნულების მითითებით; ბ) საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხვით; გ) ვებგვერდზე პლასტიკური ბარათის მონაცემების შეყვანით.

) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის 100, 500 და 1000 ლარიანი ბიჯის ოდენობით.

1 ბიჯის ოდენობა 100 000 ლარამდე ქონების შემთხვევაში განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. 100 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 500 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში, 1000 ლარის ოდენობით.

შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს.

) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს Auction.livo.ge - ს სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი.

) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში  შპსინდექსიმასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.

ყურადღება: ყველა პირი, რომელსაც აქვს რაიმე სახის უფლებები უძრავ ქონებაზე, ვალდებულია ამ უფლებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებანი წარმოადგინოს აუქციონის დაწყებამდე წერილობითი ფორმით, სპეციალისტთან.

 

სპეციალისტი: შპს „ინდექსი“, აღმასრულებელი დირექტორ გიორგი გოგშელიძე