საჯარო შესყიდვების შესახებ

საჯარო შესყიდვების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2549-XIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/02/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი 040090000.05.001.020812
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2549-XIმს-Xმპ
09/02/2023
ვებგვერდი, 27/02/2023
040090000.05.001.020812
საჯარო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საჯარო შესყიდვების შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო და მიზანი

1. ეს კანონი ადგენს საჯარო შესყიდვების განხორციელების ზოგად სამართლებრივ, ორგანიზაციულ და ეკონომიკურ პრინციპებს, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საჯარო შესყიდვების განხორციელების წესს, საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს უფლებამოსილებასა და დავის განხილვის წესს.

2. ამ კანონის მიზანია:

ა) უზრუნველყოს საჯარო შესყიდვებისთვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების ეფექტიანად, რაციონალურად, გამჭვირვალედ და კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ხარჯვა იმ წესების დადგენით, რომლებიც უნდა დაიცვან ნებისმიერმა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ და ეკონომიკურმა ოპერატორმა, აგრეთვე საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართულმა ნებისმიერმა სხვა პირმა;

ბ) უზრუნველყოს საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართულ პირთა კეთილსინდისიერი ქცევა და ანგარიშვალდებულება ისეთი მოთხოვნების დაწესებით, რომ ამ პირთა გადაწყვეტილებები და ქმედებები, მათი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების ჩათვლით, იყოს ყოველგვარი პოლიტიკური, მატერიალური და პირადი ინტერესებისგან თავისუფალი, გამჭვირვალე, ამ კანონის შესაბამისი და არ იყოს მიკერძოებული და დისკრიმინაციული, მათ შორის, სქესის ან სხვა ნიშნის მიხედვით;

გ) ხელი შეუწყოს შემსყიდველ ორგანიზაციებსა და ეკონომიკურ ოპერატორებს შორის კეთილსინდისიერებაზე, პროფესიონალიზმსა და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ინსტიტუციური გარემოს შექმნას;

დ) ხელი შეუწყოს მდგრად განვითარებას საჯარო შესყიდვების განხორციელებისას გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით.

მუხლი 2. საჯარო შესყიდვის პრინციპები

1. საჯარო შესყიდვა შემდეგ პრინციპებს ეფუძნება:

ა) საჯარო შესყიდვისთვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების ეფექტიანად და რაციონალურად ხარჯვა;

ბ) ღიაობა და გამჭვირვალობა;

გ) არადისკრიმინაციულობა და თანასწორი მოპყრობა;

დ) პროპორციულობა;

ე) საჯარო შესყიდვის საჯარო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელება;

ვ) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებში საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას მდგრადი განვითარების მიზნის მიღწევა.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია საჯარო შესყიდვა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით განახორციელოს.

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

1. ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) საჯარო შესყიდვა – შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ამ კანონით დადგენილი წესით საქონლის, სამშენებლო სამუშაოს (შემდგომ – სამუშაო) ან მომსახურების შესყიდვა, მიუხედავად ამ საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების შესყიდვის მიზნისა;

ბ) საჯარო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა (შემდგომ – ელექტრონული სისტემა) – საჯარო შესყიდვების განხორციელებისა და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვისთვის განკუთვნილი ერთადერთი ოფიციალური პორტალი – https://eprocurement.gov.ge;

გ) შემსყიდველი ორგანიზაცია – ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საჯარო შესყიდვის განმახორციელებელი პირი/ორგანო (გარდა პოლიტიკური პარტიისა, პროფესიული კავშირისა, რელიგიური ორგანიზაციისა):

გ.ა) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის ორგანო;

გ.ბ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა, რომელიც ამ პუნქტის „გ.გ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირობებს არ აკმაყოფილებს);

გ.გ) პირი (გარდა საწარმოსი) ან ორგანო, რომელიც:

გ.გ.ა) შემსყიდველმა ორგანიზაციამ საჯარო მიზნის მისაღწევად შექმნა (დააფუძნა) და რომელსაც სამეწარმეო (კომერციული) ხასიათი არ აქვს;

გ.გ.ბ) აკმაყოფილებს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

გ.გ.ბ.ა) დაფინანსების ნახევარზე მეტს იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ან სხვა შემსყიდველი ორგანიზაციისგან;

გ.გ.ბ.ბ) ექვემდებარება შემსყიდველი ორგანიზაციის კონტროლს;

გ.გ.ბ.გ) ჰყავს მმართველი ორგანო ან სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის წევრთა ნახევარზე მეტს შემსყიდველი ორგანიზაცია ნიშნავს;

გ.დ) საწარმო, რომელზედაც შემსყიდველი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენად მიიჩნევა ერთ-ერთი შემდეგი შემთხვევა:

გ.დ.ა) შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ საწარმოში კაპიტალის ნახევარზე მეტს ფლობს;

გ.დ.ბ) შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ საწარმოში ხმათა საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტს ფლობს;

გ.დ.გ) შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ საწარმოში თანამდებობაზე ნიშნავს მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტს;

დ) ეკონომიკური ოპერატორი – ნებისმიერი ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, პირთა გაერთიანება, სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი, რომელიც ბაზარზე საქონლის მიწოდების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის შეთავაზებას ახდენს. ამასთანავე, ეკონომიკური ოპერატორი საჯარო შესყიდვის შესაბამისი ეტაპის მიხედვით შეიძლება იყოს:

დ.ა) კანდიდატი – ეკონომიკური ოპერატორი, რომელმაც განაცხადით მოითხოვა შეზღუდულ პროცედურაში, კონკურენტულ დიალოგში, წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში, წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურაში, ინოვაციურ პარტნიორობაში ან კონკურსში მონაწილეობა ან რომელიც მასში მონაწილეობის მისაღებად იქნა მიწვეული;

დ.ბ) პრეტენდენტი – ეკონომიკური ოპერატორი, რომელმაც საჯარო შესყიდვის პროცესში წინადადება წარადგინა;

დ.გ) მიმწოდებელი – ეკონომიკური ოპერატორი, რომელთანაც შემსყიდველმა ორგანიზაციამ საჯარო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება დადო;

ე) ქვეკონტრაქტორი – ეკონომიკური ოპერატორი, რომელსაც ძირითადი ეკონომიკური ოპერატორი (მიმწოდებელი) ამ კანონით დადგენილი წესით შესასრულებლად გადასცემს საჯარო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ნაწილს;

ვ) სხვა ეკონომიკური ოპერატორი, რომლის შესაძლებლობებსაც ეკონომიკური ოპერატორი ეყრდნობა – ეკონომიკური ოპერატორი, რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ძირითადი ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად;

ზ) საჯარო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება (შემდგომ – შესყიდვის ხელშეკრულება) – ერთ ან რამდენიმე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ეკონომიკურ ოპერატორს შორის წერილობითი ფორმით დადებული ხელშეკრულება. შეიძლება დაიდოს შესყიდვის ხელშეკრულება:

ზ.ა) საქონლის მიწოდების შესახებ, თუ საჯარო შესყიდვის ობიექტია საქონელი, რომელიც 03000000-დან 45000000-მდე CPV-ის კოდებში ექცევა. საქონლის მიწოდების შესახებ შესყიდვის ხელშეკრულება შესაძლებელია მოიცავდეს აგრეთვე მის მონტაჟს ან/და განლაგებას ან/და საქონლის მიწოდების თანამდევ მომსახურებას, თუ ამ მონტაჟის/განლაგების/მომსახურების ღირებულება საქონლის ღირებულებას არ აღემატება;

ზ.ბ) სამუშაოს შესრულების შესახებ, თუ საჯარო შესყიდვის ობიექტია სამუშაო, რომელიც 45000000-დან 48000000-მდე CPV-ის კოდებში ექცევა. სამუშაოს შესრულების შესახებ შესყიდვის ხელშეკრულება შესაძლებელია მოიცავდეს როგორც მხოლოდ სამუშაოს შესრულებას, ისე ერთდროულად დაპროექტებასა და სამუშაოს შესრულებას;

ზ.გ) მომსახურების გაწევის შესახებ, თუ საჯარო შესყიდვის ობიექტია მომსახურება, რომელიც 48000000-დან 98910000-ის ჩათვლით CPV-ის კოდებში ექცევა;

თ) CPV – ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონი (Common Procurement Vocabulary), რომელიც საჯარო შესყიდვების განსახორციელებლად გამოსაყენებელ ერთიან ნომენკლატურას ადგენს და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ნორმატიულ აქტში აისახება;

ი) CPV-ის კოდი – CPV-ით გათვალისწინებული კოდი, რომელიც სხვადასხვა იერარქიული დონისგან შედგება, საქონელს, სამუშაოს ან მომსახურებას აღწერს და საჯარო შესყიდვის ობიექტს განსაზღვრავს;

კ) საჯარო შესყიდვის ობიექტი (შემდგომ – შესყიდვის ობიექტი) – საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოყენებით შესასყიდი საქონელი, სამუშაო, მომსახურება;

ლ) შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტები – შესყიდვის ობიექტები, რომლებიც მოქცეულია CPV-ის კოდის 1 დანაყოფში (პირველი 3 ციფრის ქვეშ);

მ) საჯარო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფა – შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ხელოვნურად შემცირებული რაოდენობით ან/და მოცულობით შესყიდვა ან სხვა ქმედების განხორციელება, რომელმაც ამ კანონით განსაზღვრული მონეტარული ზღვრებისთვის თავის არიდება გამოიწვია;

ნ) საჯარო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება (შემდგომ – შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება) – საჯარო შესყიდვის პირობებით დადგენილი, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისთვის გადასახდელი მაქსიმალური თანხა (დამატებული ღირებულების გადასახადის (შემდგომ – დღგ) გარდა), რომლის ფარგლებშიც ეკონომიკური ოპერატორი შემსყიდველ ორგანიზაციას სთავაზობს წინადადების ფასს ამ კანონის შესაბამისად. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურაში შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებად შესყიდვის ხელშეკრულების მოსალოდნელი ღირებულება მიიჩნევა;

ო) საჯარო შესყიდვის პირობები (შემდგომ – შესყიდვის პირობები) – შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ან განსაზღვრული დოკუმენტები, რომლებიც აღწერს ან ადგენს საჯარო შესყიდვის პროცედურის ელემენტებს. ასეთი დოკუმენტებია: შესყიდვის შესახებ განცხადება, შესყიდვის დოკუმენტაცია (რომელიც მოიცავს სპეციფიკაციებს, ეკონომიკური ოპერატორების მიმართ მოთხოვნებს, შესყიდვის ხელშეკრულების პირობებს, განაცხადებისა და წინადადებების წარდგენის ფორმატს, სხვა, დამატებით ინფორმაციას), მოწვევა წინადადებების წარსადგენად/დიალოგში ან მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად;

პ) საჯარო შესყიდვების წლიური გეგმა (შემდგომ – წლიური გეგმა) – შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული და ამ კანონის შესაბამისად დამტკიცებული გეგმა, რომლის მიხედვითაც იგი წლის განმავლობაში ახორციელებს საჯარო შესყიდვებს;

ჟ) სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია – „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სამხედრო პროდუქცია და ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია;

რ) გადაუდებელი აუცილებლობა – ვითარება, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციონირებას რეალურ საფრთხეს უქმნის და რომელიც წინასწარ გათვალისწინებული ვერ იქნებოდა, ან/და რომლის დადგომაც გამოწვეული არ არის შემსყიდველი ორგანიზაციის ქმედებით, ან რომელმაც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს ან/და საზოგადოებრივ ინტერესებს ან შემსყიდველი ორგანიზაციის ქონებას მნიშვნელოვანი ზიანი შეიძლება მიაყენოს;

ს) სააგენტო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო შესყიდვების სააგენტო;

ტ) საბჭო – საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭო;

უ) ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი – ამ კანონის მიზნებისთვის – საჯარო შესყიდვების სფეროში მოქმედი ევროკავშირის დირექტივები, რეგულაციები და უფლებამოსილი ორგანოს სხვა გადაწყვეტილებები;

ფ) სასიცოცხლო ციკლი – ყველა თანამიმდევრული და ურთიერთდაკავშირებული ეტაპი, რომლებიც მოიცავს, მათ შორის, განსახორციელებელ კვლევას, წარმოებას, ვაჭრობასა და მის პირობებს, ტრანსპორტირებას, გამოყენებასა და შენარჩუნებას, საქონლის არსებობის,სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის მთელ პერიოდს ნედლეულის შეძენიდან ან ხელთ არსებული რესურსის წარმოშობიდან, ნებართვის მიღების, მომსახურებისა და გამოყენების ჩათვლით;

ქ) სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯი – საქონლის მიწოდებასთან, სამუშაოს შესრულებასთან ან მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში არსებული ხარჯი, რომელიც მოიცავს, მათ შორის, შესყიდვასთან, სარგებლობასთან, ენერგიისა და სხვა რესურსების მოხმარებასთან, მოვლასთან, გადამუშავებასთან, აგრეთვე გარემოსთვის ზიანის მიყენების შედეგად წარმოშობილ ხარჯებთან (თუ მიყენებული ზიანის ფულადი ვალდებულების სახით განსაზღვრა შესაძლებელია) დაკავშირებულ დანახარჯებს.

2. თუ ამ კანონში ან მის საფუძველზე მიღებულ/გამოცემულ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში პირდაპირ არ არის მითითებული სიტყვები „სამუშაო დღე“, „დღე“ გულისხმობს კალენდარულ დღეს.

მუხლი 4. ენა

1. საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია უნდა მომზადდეს და გამოქვეყნდეს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, შესყიდვის შესახებ განცხადება და შესყიდვის დოკუმენტაცია ელექტრონულ სისტემაში შესაძლებელია განთავსდეს აგრეთვე ინგლისურ ენაზე. შესყიდვის შესახებ განცხადებასა და შესყიდვის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხის/საკითხების გადაწყვეტისას საქართველოს სახელმწიფო ენაზე შედგენილი შესყიდვის შესახებ განცხადებისა და შესყიდვის დოკუმენტაციის ტექსტსა და ინგლისურ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე შედგენილი განცხადებისა და დოკუმენტაციის ტექსტს.

3. თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს, წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინება, შესყიდვის შესახებ განცხადება, აგრეთვე წინადადებების წარსადგენად/დიალოგში ან მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვევა ელექტრონულ სისტემაში უნდა გამოქვეყნდეს აგრეთვე ინგლისურ ენაზე.

4. კანდიდატი/პრეტენდენტი ვალდებულია საჯარო შესყიდვის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად წინადადება და სხვა დოკუმენტები საქართველოს სახელმწიფო ენაზე წარადგინოს. თუ წინადადება და სხვა დოკუმენტები საქართველოს სახელმწიფო ენაზე არ არის შედგენილი, კანდიდატი/პრეტენდენტი ვალდებულია წარადგინოს მათი სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი. შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება სათანადო დოკუმენტის დედანს.

მუხლი 5. ელექტრონული სისტემა

1. ელექტრონული სისტემა არის საჯარო შესყიდვების ერთადერთი ოფიციალური პორტალი – ინფორმაციული სისტემა, რომელიც საჯარო შესყიდვების განხორციელებისა და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვისთვის ღია, გამჭვირვალე და კონკურენტულ გარემოს ქმნის.

2. ელექტრონული სისტემა შემდეგ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს:

ა) საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს;

ბ) უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემებისთვის დადგენილ მოთხოვნებს;

გ) უნდა იყენებდეს მომხმარებელთა ელექტრონულ იდენტიფიკაციას;

დ) მასში არსებული, საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული მონაცემები საჯაროდ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, გარდა ამ კანონით ან/და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა, როდესაც მონაცემის დაფარვა საჯარო შესყიდვის პროცედურის თავისებურებიდან, საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტის თავისებურებიდან, ელექტრონული სერვისის სპეციფიკურობიდან გამომდინარეობს და ლეგიტიმური მიზანი აქვს.

3. ელექტრონულ სისტემას ავითარებს და მის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სააგენტო.

4. ელექტრონული სისტემით სარგებლობის წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

5. ნებისმიერი პირი, რომელიც ელექტრონული სისტემით სარგებლობს, ავტომატურად ეთანხმება მისით სარგებლობისთვის დადგენილ წესებს.

6. ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შესყიდვა შესაძლებელია განახორციელოს აგრეთვე ნებისმიერმა პირმა (კერძო ორგანიზაციამ), რომელიცამ კანონით გათვალისწინებული შემსყიდველი ორგანიზაცია არ არის. ამ პირის მიერ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შესყიდვის განხორციელების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

7. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მაქსიმალური ღიაობის, გამჭვირვალობისა და კონკურენციის უზრუნველსაყოფად ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განახორციელოს ისეთი შესყიდვა, რომელზედაც ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება. აღნიშნული შესყიდვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელება არ იწვევს ამ კანონის მოქმედების სფეროსადმი მის დაქვემდებარებას. ასეთი შესყიდვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 6. ნომენკლატურა

1. ამ კანონითა და მის საფუძველზე მიღებული/გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით საჯარო შესყიდვების განსახორციელებლად გამოსაყენებელი ყველა ნომენკლატურა დგინდება CPV-ის კოდების მიხედვით.

2. ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე CPV-ის კოდები მტკიცდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 7. მონეტარული ზღვრები

1. მონეტარული ზღვარი არის დადგენილი წესით დაწესებული ფინანსური ზღვარი, რომელიც განსაზღვრავს საჯარო შესყიდვის განსახორციელებლად გამოსაყენებელ საჯარო შესყიდვის პროცედურებს, ვადებსა და მოთხოვნებს.

2. მონეტარული ზღვრები დგინდება ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით, რომელთა მიხედვითაც ეს ზღვრები აისახება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებაში.

3. თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია, გამოიყენება ამ კანონის 33-ე და 54-ე მუხლებით განსაზღვრული მონეტარული ზღვრები.

4. დაუშვებელია საჯარო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფა მონეტარული ზღვრების შესაბამისი საჯარო შესყიდვის პროცედურებისა და ვადების გამოყენებისა და კანონით დადგენილი სხვა მოთხოვნების შესრულებისთვის თავის ასარიდებლად.

 თავი II

გამონაკლისები

მუხლი 8. გამონაკლისებთან დაკავშირებული ზოგადი დებულებები

შემსყიდველი ორგანიზაცია საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას ხელმძღვანელობს მხოლოდ ამ კანონით დადგენილი გამონაკლისებით. აკრძალულია ნებისმიერი სხვა გამონაკლისის დაშვება ან ამ კანონის სხვა მიზეზით გამოუყენებლობა.

მუხლი 9. ზოგადი გამონაკლისები

ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა) შესყიდვაზე, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია:

ა.ა) ვალდებულია გამოიყენოს ამ კანონით განსაზღვრულისგან განსხვავებული შესყიდვის პროცედურები, რომლებიც:

ა.ა.ა) საერთაშორისო ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტმა ან/და უცხო ქვეყნის ეროვნულმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა დაადგინა;

ა.ა.ბ) განსაზღვრულია ერთ ან რამდენიმე სახელმწიფოსთან საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან/და სასესხო/დაფინანსების/თანამშრომლობის ხელშეკრულებით ან/და ასეთი ხელშეკრულების ტექსტის მისაღებად წარმართული შესაბამისი მოლაპარაკების დოკუმენტით (ოქმით, მემორანდუმით ან/და სხვა), თუ ამ ხელშეკრულების/დოკუმენტის (ოქმის, მემორანდუმის ან/და სხვა) მიზანია აღნიშნულიხელშეკრულებით/დოკუმენტით (ოქმით, მემორანდუმით ან/და სხვა) გათვალისწინებული პროექტის ერთობლივად განხორციელება მისი მხარეების მიერ;

ა.ბ) უფლებამოსილია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოიყენოს ამ კანონით განსაზღვრულისგან განსხვავებული შესყიდვის პროცედურები, რომლებიც ამ მუხლის „ა.ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულმა ორგანიზაციამ ან/და ინსტიტუტმა დაადგინა;

ა.გ) ასრულებს ამ მუხლის „ა.ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ორგანიზაციასთან ან/და ინსტიტუტთან დადებული სასესხო/დაფინანსების/თანამშრომლობის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს;

ბ) შესყიდვაზე, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციის, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ან/და უცხო ქვეყნის ეროვნული ფინანსური ინსტიტუტის მიერ დადგენილი წესებით რეგულირდება და რომელსაც ეს ორგანიზაცია ან ინსტიტუტი სრულად აფინანსებს. თუ თანადაფინანსება გამოიყენება და შესყიდვის უმეტეს ნაწილს ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ორგანიზაცია ან ინსტიტუტი აფინანსებს, მხარეები თავად თანხმდებიან შესყიდვის განხორციელებისას გამოსაყენებელ წესებზე;

გ) უძრავი ნივთის შესყიდვაზე ან სარგებლობის უფლებით მიღებაზე;

დ) „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მაუწყებლის მიერ:

დ.ა) ტელერადიოპროდუქციის, ვებგვერდისა და სოციალური ქსელისთვის განკუთვნილი პროდუქციის (პროგრამა, გადაცემა, ფილმი, სპექტაკლი, სერიალი, რეპორტაჟი, კულტურული ღონისძიება, ვიდეოკლიპი, სპორტული ღონისძიება, სიტუაციური კომედია, დოკუმენტური ფილმი, საბავშვო გასართობი პროგრამა, დრამა) ან/და მის შესაქმნელად საჭირო მომსახურების შესყიდვაზე, განვითარებაზე, წარმოებაზე ან თანაწარმოებაზე, აგრეთვე საეთერო დროსთან ან პროგრამის გავრცელებასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც მაუწყებელთან იდება;

დ.ბ) სატელიტური თანამგზავრის საშუალებით ტელერადიოპროდუქციის გავრცელებასთან ან/და მის მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე (გარდა ტელერადიოპროდუქციის შესაქმნელად ან/და მაუწყებლობისთვის საჭირო საქონლის/სამუშაოს/მომსახურების შესყიდვისა);

ე) საარბიტრაჟო და მედიაციის მომსახურებებზე;

ვ) შემდეგ იურიდიულ მომსახურებებზე:

ვ.ა) იურისტის/იურიდიული კომპანიის მიერ კლიენტის ინტერესების დაცვა:

ვ.ა.ა) საარბიტრაჟო წარმოების, მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის გამოყენების პროცესში საქართველოში ან უცხო ქვეყანაში, აგრეთვე საერთაშორისო არბიტრაჟის, მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის წინაშე;

ვ.ა.ბ) საქართველოს ან უცხო ქვეყნის სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ან სამართალდამცავ ორგანოში, აგრეთვე საერთაშორისო სასამართლოში, ტრიბუნალში ან ინსტიტუტში;

ვ.ბ) იურიდიული კონსულტაცია, თუ ის ამ მუხლის „ვ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნებისმიერი პროცესისთვის მომზადებას უკავშირდება, ან თუ არსებობს აშკარა ნიშანი და დიდი ალბათობა იმისა, რომ საკითხი, რომელსაც იურიდიული კონსულტაცია ეხება, გახდება განხილვის საგანი იმავე ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ.გ) დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმება და დადასტურება, აგრეთვე დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება ან ლეგალიზაცია;

ვ.დ) სასამართლოს მიერ ან კანონით დანიშნული წარმომადგენლისა და მეურვის მიერ გაწეული იურიდიული მომსახურება, რომლის მიზანია სასამართლოს ან კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს ზედამხედველობით სპეციალური ამოცანების შესრულება;

ვ.ე) საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა სახის იურიდიული მომსახურება;

ზ) ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გამოცემასთან, რეგისტრაციასთან, გაყიდვასთან, შეძენასთან, გადაცემასა და სხვა ქმედებებთან დაკავშირებულ ფინანსურ, საბანკო, სარეიტინგო, საკონსულტაციო, საბროკერო მომსახურებებსა და მათთან დაკავშირებულ სხვა მომსახურებებზე, აგრეთვე სუვერენული საკრედიტო სარეიტინგო მომსახურებისა და სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული საკრედიტო სარეიტინგო მომსახურების შესყიდვასა და აღნიშნული მომსახურებების მიმწოდებლისთვის საკრედიტო სარეიტინგო მომსახურების თანამდევი ხარჯების ანაზღაურებაზე;

თ) სესხზე, კრედიტზე, დეპოზიტსა და მათთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე, მიუხედავად იმისა, უკავშირდება თუ არა ეს მომსახურება ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გამოცემას, გაყიდვას, შეძენას ან გადაცემას;

ი) საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ:

ი.ა) ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის განხორციელებასთან, ნაღდი ფულით ეკონომიკის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე;

ი.ბ) განხორციელებულ შესყიდვებზე, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს მიერ დამტკიცებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციული და კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტიდან გამომდინარე შესყიდვებისა;

ი.გ) განხორციელებულ, არამატერიალურ აქტივებთან, ოქროს ზოდებთან, საკოლექციო ან/და სხვა საჭიროებისთვის განკუთვნილ ლარის ბანკნოტებსა და მონეტებთან, აგრეთვე ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების რეპროდუცირებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე;

ი.დ) საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშგების გარე აუდიტის განსახორციელებლად აუდიტორული ფირმის მომსახურების საჯარო შესყიდვაზე;

კ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო სააგენტოს მიერ საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე, საპენსიო სააგენტოს მიერ სპეციალიზებული დეპოზიტარის, აქტივების მმართველი კომპანიისა და საპენსიო სააგენტოს ანგარიშგების დამოუკიდებელი აუდიტორული შემოწმების ჩასატარებლად აუდიტორული ფირმის მომსახურებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე, აგრეთვე „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საინვესტიციო საბჭოს მიერ სპეციალიზებული დეპოზიტარის შერჩევისა და საინვესტიციო საბჭოს ან/და აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ ერთი ან ერთზე მეტი ღია საფონდო ინსტრუმენტის შერჩევის პროცესებზე;

ლ) საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლით „საქონელი და მომსახურება“ გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულებითა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების მომსახურების შესყიდვაზე;

მ) მეტროთი და რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურებებზე;

ნ) ელექტროენერგიის, გარანტირებული სიმძლავრისა და წყალმომარაგების შესყიდვაზე, აგრეთვე საქართველოს სარკინიგზო კოდექსით განსაზღვრული საზოგადოებრივი მომსახურების სარკინიგზო ოპერატორის შერჩევასა და მასთან დასადებ საზოგადოებრივი მომსახურების ხელშეკრულებაზე;

ო) შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ სხვა შემსყიდველი ორგანიზაციისგან იმ ექსკლუზიური მომსახურების შესყიდვაზე, რომლის გაწევის უფლებაც სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციას კანონით ან კანონის შესაბამისად მიენიჭა;

პ) ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოსგან ამ კანონის 41-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვაზე;

ჟ) სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე, გარდა იმ მომსახურებებისა, რომლებიც ექცევა 73000000-დან 73120000-ის ჩათვლით, 73300000, 73420000 და 73430000 CPV-ის კოდებში, თუ ერთდროულად დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები:

ჟ.ა) მიღებული სარგებელი ექსკლუზიურად ეკუთვნის შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომელიც მას საკუთარი საქმიანობისთვის იყენებს;

ჟ.ბ) მომსახურებას შემსყიდველი ორგანიზაცია სრულად აფინანსებს;

რ) „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების შესყიდვაზე, გარდა იმავე კანონის საფუძველზე კონტრაქტორის შერჩევისა, რომელიც ხორციელდება საჯარო შესყიდვისთვის ამ კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად. „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე კონტრაქტორი შეირჩევა ამ კანონით დადგენილი საჯარო შესყიდვის წესების შესაბამისად, იმ პირობით, რომ „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე კონტრაქტორის შერჩევის პროცესზე ამ კანონის 43-ე−48-ე მუხლებისა და IV, X და XIII თავების მოქმედება არ გავრცელდება;

ს) იმ მომსახურების შესყიდვაზე, რომლის ღირებულებაც ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული;

ტ) მივლინების დროს განსახორციელებელ შესყიდვაზე;

უ) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული, საზღვარგარეთ გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქის საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებულ შესყიდვაზე;

ფ) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულებისთვის, თავდაცვის ატაშესთვის, საქართველოს თავდაცვისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის საზღვარგარეთ წარმომადგენლებისთვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვებზე;

ქ) „საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის განსაკუთრებით საშიში პათოგენების აღმოჩენის, ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემისა და საქართველოს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და პასუხისმგებლობების გადაცემის შესახებ“ შეთანხმების შესაბამისად, ერთიანი ლაბორატორიული სისტემისთვის განკუთვნილ, იმ საქონლისა და მომსახურების საჯარო შესყიდვებზე, რომელთა ჩამონათვალიც განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით;

ღ) საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ადგილობრივ/საერთაშორისო გაზეთში/გამოცემაში/ინტერნეტრესურსში გამოქვეყნებასთან დაკავშირებულ შესყიდვაზე, აგრეთვე სამეცნიერო ნაშრომის ადგილობრივ/საერთაშორისო სამეცნიერო გაზეთში/გამოცემაში/ინტერნეტრესურსში გამოქვეყნებაზე;

ყ) საზღვარგარეთ თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებასთან, ტრენინგების ჩატარებასა და სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ შესყიდვებზე;

შ) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს მინისტრის, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის შეხვედრებისა და ვიზიტების, საქართველოს პარლამენტში დელეგაციების მიღებისა და საქართველოს პარლამენტის დელეგაციების საზღვარგარეთ ვიზიტების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დელეგაციების მიღებისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციების საზღვარგარეთ ვიზიტების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებით განსახორციელებელ შესყიდვებზე;

ჩ) საგანმანათლებლო-სამეცნიერო, საბიბლიოთეკო და ცოდნის სხვა რესურსების, ელექტრონული სერვისების, ლიტერატურის (ბეჭდური, ელექტრონულ ან აუდიოვიზუალურ მატარებელზე განთავსებული ლიტერატურა და სხვა), ელექტრონული გამოწერების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელ შესყიდვებზე. ამ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს შესყიდვაზე;

ც) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე. „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული შესყიდვის ობიექტების ნუსხასა და შესყიდვის განხორციელების წესს ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა;

ძ) პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 191 მუხლითა და „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-9 და მე-10 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებზე, აგრეთვე სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული ფუნქციების შესასრულებლად განსახორციელებელ ფარულ/საკონტროლო შესყიდვაზე;

წ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ არარეზიდენტი დაწესებულებისგან/საერთაშორისო ორგანიზაციისგან საერთაშორისო აკრედიტაციის/ავტორიზაციის/გარე შეფასების მოპოვების მიზნით მომსახურების შესყიდვაზე;

ჭ) ვაუჩერის გამოყენებით განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის შესაბამისი მომსახურების/საქონლის დაფინანსებაზე, მათ შორის, ვაუჩერის გამოყენებით სამედიცინო მომსახურების ან პირადი დაზღვევის შესყიდვაზე, აგრეთვე ვაუჩერის განაღდებისა და მის განაღდებასთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე;

ხ) სოციალური რეკლამის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით (მათ შორის, ვებგვერდითა და სოციალური ქსელით) გავრცელებასთან დაკავშირებულ საჯარო შესყიდვებზე (გარდა ტელერადიოეთერის დროის შესყიდვასთან დაკავშირებული საჯარო შესყიდვისა, რომელიც ამ კანონის შესაბამისად, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 661 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი პირობებით ხორციელდება);

ჯ) საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრებასა და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის საწევრო/სარეგისტრაციო გადასახადების გადახდასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე;

ჰ) საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის განხორციელებულ საჯარო შესყიდვაზე, თუ ამ მომსახურების შესყიდვა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 144-ე−147-ე მუხლების შესაბამისად ხორციელდება;

1) ჰონორარის (გასამრჯელოს) მიღების სანაცვლოდ შემსრულებლის მიერ მეცნიერების, ლიტერატურის ან/და ხელოვნების ნაწარმოების შესრულების შესყიდვაზე;

2) უცხო ქვეყანაში შემსყიდველი ორგანიზაციის ინტერესების დასაცავად საარბიტრაჟო წარმოების, მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის გამოყენების პროცესში საერთაშორისო არბიტრაჟის, მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის წინაშე, აგრეთვე უცხო ქვეყნის სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ან სამართალდამცავ ორგანოში, საერთაშორისო სასამართლოში, ტრიბუნალში ან ინსტიტუტში მოწმის, ექსპერტის ან/და თარჯიმნის მონაწილეობასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე;

3) ნედლი ნავთობის, ნავთობპროდუქტების ან/და ქიმიური მრეწველობის პროდუქტების შესყიდვაზე, რომელიც ხორციელდება მათი შემდგომი რეალიზაციით მოგების მიღების მიზნით, აგრეთვე იმავე მიზნით ნედლი ნავთობის, ნავთობპროდუქტების ან/და ქიმიური მრეწველობის პროდუქტების რეალიზაციასთან ან/და გადაზიდვასთან/ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე;

4) ბუნებრივი გაზის შესყიდვაზე ან/და ბუნებრივი გაზის დერივატივებით განხორციელებულ/განსახორციელებელ ოპერაციებზე, აგრეთვე მათთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე;

5) შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებული ფილიალის, წარმომადგენლობის, შვილობილი საწარმოს მიერ საზღვარგარეთ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მოგების მიღების მიზნით განსახორციელებელ შესყიდვაზე;

6) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 35-ე მუხლით განსაზღვრული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსური აუდიტის განსახორციელებლად აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტორის) მომსახურების შესყიდვაზე.

მუხლი 10. საჯარო სექტორში შესყიდვის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებული გამონაკლისები

1. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება იმ შესყიდვის ხელშეკრულებაზე, რომელსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია დებს კერძო ან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან, თუ ერთდროულად დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები:

ა) შემსყიდველი ორგანიზაცია დამოუკიდებლად ან სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციასთან ერთად სრულად აკონტროლებს ამ იურიდიულ პირს. სრული კონტროლი ნიშნავს აღნიშნული იურიდიული პირის როგორც სტრატეგიულ მიზნებზე, ისე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე გადამწყვეტი გავლენის მოხდენას, მათ შორის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების, მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობისა და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას. ასეთი კონტროლი შესაძლებელია განახორციელოს აგრეთვე სხვა იურიდიულმა პირმა, რომელსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია/ორგანიზაციები ამგვარადვე აკონტროლებს/აკონტროლებენ;

ბ) ამ იურიდიული პირის საქმიანობის 80%-ზე მეტს შეადგენს იმ დავალების/დავალებების შესრულება, რომელიც/რომლებიც მას მაკონტროლებელმა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ/ორგანიზაციებმა ან ასეთი შემსყიდველი ორგანიზაციის/ორგანიზაციების მიერ კონტროლირებულმა სხვა იურიდიულმა პირმა/პირებმა დააკისრა/დააკისრეს. ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პროცენტული მაჩვენებლის დადგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანო/ორგანოები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით;

გ) ამ იურიდიული პირის საქმიანობაში კერძო კაპიტალის პირდაპირი თანამონაწილეობა არ არსებობს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე იმ შემთხვევაზე, როდესაც იმავე პუნქტით გათვალისწინებული კონტროლირებული იურიდიული პირი, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციაა, შესყიდვის ხელშეკრულებას დებს მის მაკონტროლებელ შემსყიდველ ორგანიზაციასთან ან სხვა იურიდიულ პირთან, რომელსაც სრულად აკონტროლებს იგივე შემსყიდველი ორგანიზაცია, იმ პირობით, რომ იმ იურიდიული პირის საქმიანობაში, რომელთანაც შესყიდვის ხელშეკრულება იდება, კერძო კაპიტალის პირდაპირი თანამონაწილეობა არ არსებობს.

3. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება იმ შესყიდვის ხელშეკრულებაზე, რომელიც ორ ან ორზე მეტ შემსყიდველ ორგანიზაციას შორის დაიდო, თუ ერთდროულად დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები:

ა) მონაწილე შემსყიდველ ორგანიზაციებს შორის ყალიბდება ან ხორციელდება თანამშრომლობა მათ მიერ საჯარო უფლებამოსილების ერთობლივად განსახორციელებლად;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანამშრომლობის განხორციელებისას საჯარო ინტერესი ერთადერთი სახელმძღვანელო პრინციპია;

გ) მონაწილე შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის წილი ღია ბაზარზე 20%-ზე ნაკლებია. ამ წილის დადგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანო/ორგანოები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით.

მუხლი 11. ნებაყოფლობითი დაქვემდებარება

შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, მიუხედავად ამ თავით დადგენილი გამონაკლისებისა, ამავე თავით გათვალისწინებული შესყიდვა ნებაყოფლობით დაუქვემდებაროს ამ კანონის მოქმედებას. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ შესყიდვაზე სრულად გავრცელდება ამ კანონის მოთხოვნები.

თავი III

საჯარო შესყიდვის მონაწილეები

მუხლი 12. საჯარო შესყიდვის მონაწილეთა ზოგადი უფლება-მოვალეობები

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია:

ა) განახორციელოს საჯარო შესყიდვა, შეარჩიოს ეკონომიკური ოპერატორი და დადოს მასთან შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით;

ბ) საჯარო შესყიდვის განსახორციელებლად შეარჩიოს შესაბამისი საჯარო შესყიდვის პროცედურა და მისი განხორციელების მეთოდი ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით;

გ) მოითხოვოს ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით მისთვის მინიჭებული უფლებების დაცვა;

დ) ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს შესყიდვის ხელშეკრულებით/ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

ე) შეწყვიტოს შესყიდვის ხელშეკრულება, თუ მისთვის ცნობილი გახდება ამ კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის/შემთხვევის არსებობის შესახებ, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

ვ) ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს მდგრადი განვითარების მიზნის მისაღწევად სოციალური, გარემოსდაცვითი და შრომითი სამართლებრივი ნორმების დაცვა.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია:

ა) დაიცვას ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესები;

ბ) შეასრულოს შესყიდვის ხელშეკრულებით/ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები.

3. ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესების დაცვით საჯარო შესყიდვის ეფექტიანად და რაციონალურად განხორციელებისთვის პასუხისმგებლობა მთლიანად შემსყიდველ ორგანიზაციას ეკისრება.

4. ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს:

ა) ამ კანონით დადგენილი წესით დაუბრკოლებლად მიიღოს მონაწილეობა საჯარო შესყიდვის პროცედურაში;

ბ) მოითხოვოს ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით მისთვის მინიჭებული უფლებების დაცვა;

გ) შემსყიდველ ორგანიზაციას მოსთხოვოს შესყიდვის ხელშეკრულებით/ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

5. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია:

ა) დაიცვას ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესები;

ბ) შეასრულოს შესყიდვის ხელშეკრულებით/ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები;

გ) შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებისას დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით (მათ შორის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით) დადგენილი სოციალური, გარემოსდაცვითი და შრომითი სამართლებრივი ნორმები.

მუხლი 13. ინტერესთა კონფლიქტი

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას გაატაროს ინტერესთა კონფლიქტის ეფექტიანი პრევენციისთვის, იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრისთვის აუცილებელი ყველა ღონისძიება.

2. ინტერესთა კონფლიქტი მოიცავს ნებისმიერ შემთხვევას, როდესაც შემსყიდველ ორგანიზაციაში ან/და ეკონომიკურ ოპერატორში დასაქმებულ პირს, რომელიც საჯარო შესყიდვის განხორციელებაში მონაწილეობს, შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელით მოქმედებს ან/და რომელსაც შეუძლია შესყიდვის პროცედურების შედეგზე გავლენა მოახდინოს, აქვს პირდაპირი ან არაპირდაპირი, ფინანსური ან სხვა პერსონალური ინტერესი, რამაც საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას მის მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობას შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას.

3. საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის წევრს ან/და მისი აპარატის წევრს, ექსპერტს, კონსულტანტს, შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელ პირსა და შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილ პირს, რომელიც ჩართულია საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში, ინტერესთა კონფლიქტი ექმნება აგრეთვე, თუ არსებობს ერთი ან რამდენიმე შემდეგი გარემოება:

ა) იგი ან მისი ნათესავი არის ან ბოლო 2 წლის განმავლობაში იყო ეკონომიკური ოპერატორის ხელმძღვანელი, წილის მფლობელი, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;

ბ) იგი არის ეკონომიკური ოპერატორის ხელმძღვანელის, წილის მფლობელის, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ნათესავი;

გ) იგი ან მისი ნათესავი არის ეკონომიკური ოპერატორის, მისი ხელმძღვანელის, წილის მფლობელის, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის წარმომადგენელი;

დ) იგი არის ეკონომიკური ოპერატორის, მისი ხელმძღვანელის, წილის მფლობელის, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის წარმომადგენლის ნათესავი;

ე) იგი ეკონომიკურ ოპერატორთან, მის წარმომადგენელთან, ხელმძღვანელთან, წილის მფლობელთან, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთან ერთად არის სხვა ეკონომიკური ოპერატორის წილის მფლობელი, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;

ვ) იგი ეკონომიკურ ოპერატორთან, მის წარმომადგენელთან, ხელმძღვანელთან, წილის მფლობელთან, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთან ერთად პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს;

ზ) იგი თანამდებობრივად ექვემდებარება ეკონომიკური ოპერატორის ხელმძღვანელს, წილის მფლობელს, წევრს, მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს, მათ წარმომადგენლებს ან ეს პირი/პირები ექვემდებარება/ექვემდებარებიან თანამდებობრივად მას;

თ) იგი, გარდა ამ პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, სხვაგვარად, პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს ეკონომიკურ ოპერატორს;

ი) იგი, როგორც ფიზიკური პირი, თავად არის პრეტენდენტი/კანდიდატი საჯარო შესყიდვის პროცედურაში.

4. ამ მუხლის მიზნებისთვის ნათესავად მიიჩნევა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-19 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით განსაზღვრული პირი, ხოლო „კონტროლი“ განიმარტება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-19 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

5. ინტერესთა კონფლიქტის პირობები ვრცელდება როგორც ეკონომიკურ ოპერატორზე, ისე ქვეკონტრაქტორსა და სხვა ეკონომიკურ ოპერატორზე, რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ძირითადი ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად.

6. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ელექტრონულ სისტემაში გამოაქვეყნოს ინფორმაცია შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის წევრის ან/და მისი აპარატის წევრის, ექსპერტის, კონსულტანტის, შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირისა და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირის შესახებ. ამ მუხლის მე-2−მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული პირი ვალდებულია ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობა ხელწერილით დაადასტუროს. ხელწერილს როგორც შემსყიდველი ორგანიზაცია, ისე ეკონომიკური ოპერატორი სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით აქვეყნებს/ტვირთავს ელექტრონულ სისტემაში.

7. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემსყიდველ ორგანიზაციაში დასაქმებული პირი, შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის წევრი ან/და მისი აპარატის წევრი, ექსპერტი, შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირი ან/და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელსაც ინტერესთა კონფლიქტი ექმნება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ განაცხადოს თვითაცილების შესახებ და აღარ მიიღოს მონაწილეობა შესაბამის საჯარო შესყიდვაში.

8. ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს, დასვას ამ მუხლით გათვალისწინებული პირის აცილების საკითხი, თუ მას ინტერესთა კონფლიქტი ექმნება. შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის წევრის (ამ პირის მონაწილეობის გარეშე), შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის მთლიანი შემადგენლობის ან მისი აპარატის წევრის, შესყიდვების კომიტეტის მუშაობაში ჩართული ექსპერტისა და კონსულტანტის აცილების საკითხებს წყვეტს შესყიდვების კომიტეტი/ჟიური. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოწვეული ექსპერტის ან კონსულტანტის, რომელიც არ არის ჩართული შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის საქმიანობაში, შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირის ან საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირის აცილების საკითხს წყვეტს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან მის მიერ უფლებამოსილი სხვა პირი.

9. შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის მთელი შემადგენლობის ან იმ რაოდენობის წევრთა აცილების ან თვითაცილების შემთხვევაში, რომელიც კომიტეტს/ჟიურის გადაწყვეტილების მისაღებად არაუფლებამოსილს ხდის, იქმნება ახალი შესყიდვების კომიტეტი/ჟიური. შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის აპარატის ერთადერთი ან ყველა წევრის აცილების ან თვითაცილების შემთხვევაში შესყიდვების კომიტეტის/ჟიურის ახალი აპარატი იქმნება. ექსპერტის, კონსულტანტის, შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირის ან საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირის აცილების ან თვითაცილების შემთხვევაში განისაზღვრება შესაბამისი ახალი პირი.

10. ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის, აგრეთვე შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის დეტალური წესი და პირობები განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 14. შესყიდვების კომიტეტი

1. შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, შესყიდვის ობიექტის თავისებურების გათვალისწინებით, საჯარო შესყიდვა (გარდა კონკურსისა და წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურისა) შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც შესყიდვების კომიტეტის მიერ, ისე შესყიდვების კომიტეტის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქონლის ან/და მომსახურების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 100 000 ლარს ან შესყიდვის ობიექტი სამუშაოა. თუ საქონლის ან/და მომსახურების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 100 000 ლარს ან შესყიდვის ობიექტი სამუშაოა, საჯარო შესყიდვის შესყიდვების კომიტეტის გარეშე განხორციელება დაუშვებელია. შესყიდვების კომიტეტი შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელით მოქმედებს.

2. თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იღებს საჯარო შესყიდვის შესყიდვების კომიტეტის მიერ განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილებას, იგი ქმნის შესყიდვების კომიტეტს. შესყიდვების კომიტეტი საჯარო შესყიდვის განსახორციელებლად შეიძლება შეიქმნას კონკრეტული შესყიდვის ან კონკრეტული ტიპის შესყიდვის განხორციელების ვადით ან, ზოგადად, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შესყიდვების კომიტეტის კონკრეტული შესყიდვის ან კონკრეტული ტიპის შესყიდვის განხორციელებისთვის შექმნას, კომიტეტის წევრთა სპეციალიზაციის გათვალისწინებით.

3. შესყიდვების კომიტეტის წევრთა რაოდენობა კენტი უნდა იყოს. შესყიდვების კომიტეტის შემადგენლობა უნდა განისაზღვროს არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 9 წევრით. შესყიდვების კომიტეტის შემადგენლობაში შესაძლებელია შევიდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ან/და მისი მოადგილე. შესყიდვების კომიტეტის შემადგენლობაში შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა თანამშრომლის შეყვანა დასაშვებია, თუ ამ პუნქტით გათვალისწინებულ პირთა რაოდენობა საკმარისი არ არის.

4. შესყიდვების კომიტეტის გადაწყვეტილებით, მის მუშაობაში ექსპერტებად და კონსულტანტებად შესაძლებელია მოწვეულ იქნენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.

5. შესყიდვების კომიტეტის თავმჯდომარეა შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან მის მიერ დანიშნული პირი.

6. შესყიდვების კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით და აფორმებს თავისი სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილე კომიტეტის ყველა წევრი. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია შესყიდვების კომიტეტის თავმჯდომარის ხმა. შესყიდვების კომიტეტის გადაწყვეტილება შესაბამისი სხდომის ოქმში უნდა აისახოს. დაუშვებელია, საჯარო შესყიდვის პროცესში შემსყიდველი ორგანიზაცია/შესყიდვების კომიტეტი დაეყრდნოს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც კომიტეტის სხდომის ოქმში მითითებული არ ყოფილა. შესყიდვების კომიტეტის წევრი, რომელიც არ ეთანხმება კომიტეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, წერილობით აყალიბებს განსხვავებულ პოზიციას, რომელიც სხდომის ოქმს უნდა დაერთოს.

7. შესყიდვების კომიტეტის სხდომის ოქმი უნდა შეიცავდეს:

ა) შესყიდვების კომიტეტის დასახელებას;

ბ) სხდომის გამართვის თარიღსა და ადგილს;

გ) შესყიდვების კომიტეტის თავმჯდომარისა და წევრების ვინაობას (მათ შორის, იმ წევრზე მითითებას, რომელიც სხდომას არ ესწრებოდა);

დ) განხილვის საგანს;

ე) შესყიდვების კომიტეტის მსჯელობას;

ვ) მოწვეული ექსპერტებისა და კონსულტანტების მოსაზრებებს;

ზ) იმ საკანონმდებლო ან კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტსა და მის შესაბამის ნორმას, რომელსაც შესყიდვების კომიტეტი დაეყრდნო;

თ) კენჭისყრის შედეგებს;

ი) მიღებულ გადაწყვეტილებას.

8. შესყიდვების კომიტეტის სხდომის ოქმი ხელმოწერისთანავე სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით უნდა გამოქვეყნდეს ელექტრონულ სისტემაში. შესყიდვის პირობების დამტკიცების შესახებ სხდომის ოქმი შესყიდვის პირობებთან ერთად ქვეყნდება ელექტრონულ სისტემაში. სხდომის ოქმის ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნება მის ოფიციალურ გაცნობად მიიჩნევა.

9. შესყიდვების კომიტეტის საქმიანობის ორგანიზაციული ხელშეწყობისთვის შესყიდვების კომიტეტთან ერთად იქმნება მისი აპარატი, რომელიც, როგორც წესი, კომპლექტდება ამ კანონის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმებული პირისგან/პირებისგან. ამასთანავე, შესყიდვების კომიტეტის აპარატის 1 წევრი მაინც უნდა იყოს ამ პუნქტით განსაზღვრულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმებული პირი. შესყიდვების კომიტეტის აპარატს ხელმძღვანელობს კომიტეტის თავმჯდომარე.

10. თუ, შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საჯარო შესყიდვას შესყიდვების კომიტეტი არ ახორციელებს, საჯარო შესყიდვის პროცედურებს ამ კანონით დადგენილი წესების დაცვით წარმართავს შემსყიდველი ორგანიზაციის საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელიუფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული/პირი, ხოლო გადაწყვეტილებას იღებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან მის მიერ განსაზღვრული შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე. ასეთ შემთხვევაში საჯარო შესყიდვის პროცედურები წარიმართება და გადაწყვეტილება მიიღება ამ კანონის შესაბამისად, ამ მუხლით შესყიდვების კომიტეტისთვის დადგენილი წესების გათვალისწინებით.

მუხლი 15. საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული/პირი

შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია თავის სტრუქტურაში/საშტატო ნუსხაში განსაზღვროს საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული/პირი.

მუხლი 16. საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირება

1. ამ კანონის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულ სტრუქტურულ ერთეულში დასაქმებულ პირს, რომელიც უშუალოდ არის ჩართული საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში, უნდა ჰქონდეს საჯარო შესყიდვის სპეციალისტის სერტიფიკატი (შემდგომ ამ მუხლში – სერტიფიკატი).

2. სერტიფიკატს სერტიფიცირების საფუძველზე გასცემს სააგენტო. სერტიფიცირება ტარდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე, ელექტრონულად, წელიწადში არანაკლებ ორჯერ.

3. სერტიფიცირებაზე დაიშვება უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც:

ა) მას შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსის დარღვევისთვის სერტიფიკატი ჩამორთმეული აქვს და მისი ჩამორთმევიდან 1 წელი არ გასულა;

ბ) იგი ნასამართლევია ამ კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის.

4. წესდება საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირების საფასური. მისი ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. ამ საფასურის ოდენობა 300 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.

5. სააგენტო უფლებამოსილია სერტიფიცირების ხელშეწყობისთვის ჩაატაროს სერტიფიცირებისთვის მოსამზადებელი კურსი (განახორციელოს სერტიფიცირების პროგრამა). წესდება საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების მიერ სერტიფიცირების პროგრამის გავლის საფასური. მისი ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. სერტიფიკატის ასაღებად სერტიფიცირების პროგრამის გავლა სავალდებულო არ არის.

6. სერტიფიკატი უვადოა, თუ პირი დასაქმებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანამდებობაზე. სერტიფიკატი გაუქმდება, თუ სერტიფიკატის მფლობელი:

ა) სერტიფიკატის მიღებიდან 3 წლის განმავლობაში არ დასაქმდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანამდებობაზე;

ბ) გათავისუფლდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თანამდებობიდან და მას 3 წლის განმავლობაში არ დაიკავებს;

გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით დამნაშავედ იქნება ცნობილი ამ კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის;

დ) სისტემატურად ან უხეშად დაარღვევს შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსს.

7. სერტიფიკატის მფლობელთა რეესტრს სააგენტო აწარმოებს.

8. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს სააგენტოს სერტიფიკატის მფლობელის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმების ან თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ, აგრეთვე მიაწოდოს მას ინფორმაცია სერტიფიკატის გაუქმების საფუძვლის წარმოშობის თაობაზე, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა.

9. სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან გამოითხოვოს მხოლოდ ის ინფორმაცია სერტიფიკატის მფლობელის შესახებ, რომელიც აუცილებელია სერტიფიკატის გაუქმების საფუძვლის არსებობის დასადგენად, პერსონალური მონაცემების (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების) შემცველი ინფორმაციის ჩათვლით.

10. ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“, „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სერტიფიკატი ავტომატურად უქმდება შესაბამისი გარემოების დადგომის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურების მომენტიდან. ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სერტიფიკატის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო. სააგენტო ვალდებულია ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე უზრუნველყოს სერტიფიკატის მფლობელის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობა. სერტიფიკატის გაუქმება შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გასაჩივრდეს სასამართლოში.

11. სერტიფიკატის მფლობელთა რეესტრის წარმოების, სერტიფიცირების ჩატარებისა და სერტიფიცირების პროგრამის განხორციელების, აგრეთვე სერტიფიკატის გაცემისა და გაუქმების წესები დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

12. ამ მუხლის მოქმედება არ ვრცელდება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა და საკონსულო დაწესებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებულ ფილიალზე, წარმომადგენლობაზე, შვილობილ საწარმოზე, თავდაცვის ატაშეზე, საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის საზღვარგარეთ წარმომადგენლებზე.

მუხლი 17. შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსი

1. ამ კანონის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმებული პირი, შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელიც ჩართულია საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში, ვალდებულია საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებით საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას დაიცვას შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსი (შემდგომ ამ მუხლში – ეთიკის კოდექსი).

2. ეთიკის კოდექსი მტკიცდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

3. ეთიკის კოდექსის დარღვევა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. ეთიკის კოდექსის სისტემატურად ან უხეშად დარღვევა იწვევს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით საჯარო შესყიდვის სპეციალისტის სერტიფიკატის გაუქმებას.

მუხლი 18. საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება

1. სააგენტო უფლებამოსილია შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის, ეკონომიკური ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგები და სემინარები ჩაატაროს.

2. სააგენტო უფლებამოსილია ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დააწესოს საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობის საფასური.

3. საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობის საფასურის ოდენობა განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 19. ეკონომიკურ ოპერატორთან ურთიერთობის ზოგადი პირობები

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილი არ არის, უარი თქვას ეკონომიკური ოპერატორის წინადადებაზე იმ საფუძვლით, რომ მას არ აქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი ფორმა, მაგრამ შეუძლია საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა თავისი ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად. შემსყიდველ ორგანიზაციას ასევე უფლება არ აქვს, შეზღუდოს საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობა საქართველოს ტერიტორიაზე ან მის ნაწილზე მითითებით.

2. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ეკონომიკურ ოპერატორს შეიძლება მოსთხოვოს მხოლოდ ისეთი ინფორმაცია ან დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია, შესყიდვის პირობების შესაბამისად, გამარჯვებულის გამოვლენისა და შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დადების მიზნით შერჩევა-შეფასების განსახორციელებლად.

3. განაცხადი/წინადადება შეიძლება წარადგინოს როგორც ეკონომიკურმა ოპერატორმა, ისე ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფმა. შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფს განაცხადის/წინადადების წარდგენის წინაპირობად კონკრეტული სამართლებრივი ფორმით ორგანიზება განუსაზღვროს. ამასთანავე, ეს ჯგუფი უნდა აკმაყოფილებდეს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. გამარჯვების შემთხვევაში ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით შეიძლება მოეთხოვოს კონკრეტული სამართლებრივი ფორმით ორგანიზება, თუ ეს შესყიდვის ხელშეკრულების ჯეროვნად შესასრულებლად აუცილებელია, რაც შესყიდვის პირობებში უნდა დასაბუთდეს. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფის დისკვალიფიკაციას.

4. თუ ეკონომიკური ოპერატორი, მისი თანამშრომელი ან განაცხადში/წინადადებაში მითითებული პირი მონაწილეობდა საჯარო შესყიდვის რომელიმე წინამორბედ ეტაპზე ან შესყიდვის პირობების შემუშავებაში, ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება არ აქვს, მონაწილეობა მიიღოს საჯარო შესყიდვის შემდგომ ეტაპებზე, თუ ამ შესყიდვის პირობებით ეკონომიკურ ოპერატორს სხვა ეკონომიკურ ოპერატორებთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება, რითაც კონკურენცია იზღუდება.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების დადგენისთანავე იღებს სათანადო ზომებს, რათა იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიკური ოპერატორის საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობით კონკურენცია არ შეიზღუდოს. ეს ზომები გულისხმობს ამ ეკონომიკური ოპერატორის საჯარო შესყიდვის პროცედურის მომზადებაში მონაწილეობიდან გამომდინარე ინფორმაციის სხვა ეკონომიკურ ოპერატორებთან გაცვლას, აგრეთვე განაცხადის/წინადადების მიღებისთვის ადეკვატური ვადის დადგენას. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ეკონომიკური ოპერატორი საჯარო შესყიდვის პროცედურიდან დისკვალიფიცირებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თანასწორი მოპყრობის პრინციპის უზრუნველყოფის სხვა საშუალება არ არსებობს.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ეკონომიკურ ოპერატორს დისკვალიფიკაციამდე უნდა მისცეს საშუალება, წარადგინოს მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად, რომ მას იმავე პუნქტით განსაზღვრულ საჯარო შესყიდვის პროცედურაში არ აქვს უპირატესობა, რომლის ქონაც თანასწორი მოპყრობის პრინციპზე გავლენას მოახდენდა.

მუხლი 20. ქვეკონტრაქტორი

1. თუ ეკონომიკური ოპერატორი ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების გამოყენებას აპირებს, იგი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას განაცხადის/წინადადების წარდგენის ეტაპზე მიაწოდოს ამის შესახებ ინფორმაცია, თუ ქვეკონტრაქტორმა/ქვეკონტრაქტორებმა უნდა შეასრულოს/შეასრულონ:

ა) შესყიდვის ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10% მაინც;

ბ) შესყიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების კონკრეტული/მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუ ასეთი კონკრეტული/მნიშვნელოვანი ნაწილი განსაზღვრულია შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის პირობებში.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ამოწმებს ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების დისკვალიფიკაციის საფუძვლებს. თავდაპირველად წარდგენილი ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ ვადაში წარადგინოს სხვა ქვეკონტრაქტორი/ქვეკონტრაქტორები, ხოლო შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტების მოთხოვნისას – წარადგინოს დაზუსტებული ინფორმაცია. ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების შესახებ ინფორმაციის დაუზუსტებლობის (მათ შორის, არასრულად დაზუსტების), მისი დაზუსტების შემდეგ ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების დისკვალიფიკაციის, სხვა ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების წარუდგენლობის ან/და სხვა ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების წარდგენის შემდეგ მისი/მათი დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ახდენს ეკონომიკური ოპერატორის დისკვალიფიკაციას.

3. მიმწოდებელს ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების გამოყენება შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების პასუხისმგებლობისგან არ ათავისუფლებს. მიმწოდებელი შემსყიდველი ორგანიზაციის წინაშე თავად აგებს პასუხს.

4. თუ ეკონომიკური ოპერატორი ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების შესაძლებლობებს ეყრდნობა, გამოიყენება აგრეთვე ამ კანონის 63-ე მუხლი.

5. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება მოითხოვოს, რომ კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ვალდებულებები მხოლოდ ეკონომიკურმა ოპერატორმა შეასრულოს, რაც შესყიდვის პირობებში უნდა დასაბუთდეს.

6. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას მიაწოდოს ამ კანონით, შესაბამისი ნორმატიული აქტით ან/და შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის ცვლილების ან/და დამატების შესახებ, რომლის წარდგენაც სავალდებულოა.

7. ქვეკონტრაქტორის გამოყენების დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 21. შავი სია

1. შავი სია არის ოფიციალური რეესტრი, რომელსაც სააგენტო ელექტრონულად აწარმოებს და რომელში რეგისტრირებულ ეკონომიკურ ოპერატორსაც ეკრძალება საჯარო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობა ამ მუხლით განსაზღვრული ვადითა და პირობებით. შავი სია და მისი მონაცემები (გარდა იმ პერსონალური მონაცემებისა, რომლებიც, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არ უნდა გამოქვეყნდეს) საჯაროა.

2. ეკონომიკური ოპერატორი რეგისტრირებული უნდა იქნეს შავ სიაში, თუ არსებობს ერთი ან რამდენიმე შემდეგი საფუძველი:

ა) ეკონომიკური ოპერატორი ან პირი, რომელიც არის მისი მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რწმუნებული ან პირი, რომელსაც უფლება აქვს, შვილობილი საწარმოების საქმიანობაში ეკონომიკურ ოპერატორს წარმოადგენდეს, ნასამართლევია ერთ-ერთი შემდეგი დანაშაულის ჩადენისთვის:

ა.ა) ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა, ზეგავლენით ვაჭრობა, კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება, კომერციული მოსყიდვა;

ა.ბ) თაღლითობა, მითვისება ან გაფლანგვა, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება);

ა.გ) გადასახადისათვის თავის არიდება;

ა.დ) ტერორისტული აქტი, ტერორიზმის დაფინანსება, ტერორისტული საქმიანობის სხვაგვარი მატერიალური მხარდაჭერა ან რესურსებით უზრუნველყოფა, ტერორისტული საქმიანობის ან/და ტერორისტული ორგანიზაციის საჯაროდ მხარდაჭერა ან ტერორიზმისაკენ საჯაროდ მოწოდება, ტერორიზმის მუქარა, წვრთნის ჩატარება და ინსტრუქტაჟის გაწევა ტერორისტული საქმიანობის განხორციელებისათვის;

ა.ე) ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), არასრულწლოვანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის (დაზარალებულის) მომსახურებით სარგებლობა;

ა.ვ) სხვა დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელიც ამ პუნქტის „ა.ა“−„ა.დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული არ არის;

ბ) სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით დადასტურდა ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შრომითი უფლებების დარღვევა, კერძოდ:

ბ.ა) აკრძალულ შემთხვევაში არასრულწლოვანის დასაქმება;

ბ.ბ) ერთი ან ერთზე მეტი პირის დასაქმება, რომელიც/რომლებიც არ არის/არ არიან საქართველოს ან ადგილსამყოფელი ქვეყნის მოქალაქე/მოქალაქეები, თუ ის/ისინი საქართველოს ან ადგილსამყოფელი ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ იმყოფება/იმყოფებიან;

ბ.გ) პირის შრომითი ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადების გარეშე დასაქმება, როდესაც კანონმდებლობით შრომითი ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადების ვალდებულებაა დადგენილი, აგრეთვე კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში ამ პირის შესახებ შესაბამისი დეკლარაციის წარუდგენლობა, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს პირის მიერ საქმიანობის დაწყების შემთხვევაში;

გ) სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილებით, რომელიც გასაჩივრებას არ ექვემდებარება (გადაწყვეტილება საბოლოოა ან/და მისი გასაჩივრების ვადა გასულია), ეკონომიკური ოპერატორი მიჩნეულ იქნა კონკურენციის წესების დამრღვევად (დარღვევა გამოიხატა მის მიერ კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულების დადებით, გადაწყვეტილების მიღებით ან შეთანხმებულ ქმედებაში მონაწილეობით). ეს დებულება არ გამოიყენება, თუ ეკონომიკურმა ოპერატორმა ჯარიმა გადაიხადა ან უფლებამოსილმა ორგანომ ეკონომიკური ოპერატორის მიერ კონკურენციის წესების დარღვევის გამოვლენის შემდეგ იგი ჯარიმისგან გაათავისუფლა ან თანამშრომლობის წახალისების პროგრამის ფარგლებში მას ჯარიმა შეუმცირა, ამასთანავე, ეკონომიკურმა ოპერატორმა კონკურენციის წესების დარღვევის პრევენციისთვის სათანადო ზომები მიიღო;

დ) შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადოდ დასაბუთებული გადაწყვეტილებით დასტურდება საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობისას ეკონომიკური ოპერატორის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა, კერძოდ:

დ.ა) სხვა ეკონომიკურ ოპერატორთან მოლაპარაკება საჯარო შესყიდვის პროცედურაზე გავლენის მოხდენის ან/და მატერიალური გამორჩენის მიღების მიზნით;

დ.ბ) შესყიდვების პროცედურების მიმდინარეობისას ამ კანონით, შესაბამისი ნორმატიული აქტით ან შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მცდარი ინფორმაციის განზრახ ან გაუფრთხილებლად წარდგენა;

დ.გ) შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესისთვის ხელის შეშლა იმ ინფორმაციის მოსაპოვებლად, რომლითაც იგი საჯარო შესყიდვის პროცედურაში გაუმართლებელ უპირატესობას მიიღებდა;

დ.დ) ამ კანონის მე-20, 63-ე და 68-ე მუხლებით გათვალისწინებულ პირთა შესახებ ამ კანონით, შესაბამისი ნორმატიული აქტით ან/და შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული იმ ინფორმაციის წარუდგენლობა, რომლის წარდგენაც სავალდებულოა (გარდა ამ კანონის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა), ან/და მცდარი ინფორმაციის წარდგენა;

ე) ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შესყიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება. ამასთანავე, აუცილებელია, შესყიდვის ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გასული იყოს ან ეს ხელშეკრულება ვადაზე ადრე იყოს შეწყვეტილი.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტი ვრცელდება აგრეთვე:

ა) ეკონომიკური ოპერატორის წევრზე – თუ ეკონომიკური ოპერატორი პირთა გაერთიანებაა;

ბ) სხვა ეკონომიკურ ოპერატორზე, რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად, თუ აღნიშნული მუხლის შესაბამისად შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებისთვის სოლიდარული პასუხისმგებლობაა გათვალისწინებული.

4. თუ ეკონომიკური ოპერატორი არის უცხოური საწარმო/მუდმივი დაწესებულება/ფილიალი (წარმომადგენლობა), შავ სიასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მიიღება ძირითადი საწარმოს, აგრეთვე გადაწყვეტილების მიღების დროისთვის საქართველოში რეგისტრირებული და შავ სიაში რეგისტრაციის ან გაფრთხილების პერიოდში რეგისტრირებული მისი ყველა მუდმივი დაწესებულების/ფილიალის (წარმომადგენლობის) მიმართ, შავ სიაში რეგისტრაციის ან გაფრთხილების დარჩენილი პერიოდით. საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობა ეკრძალება აგრეთვე ყველა ეკონომიკურ ოპერატორს, რომლებშიც ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ფიზიკურ პირებს იმავე ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანამდებობები უკავიათ, და იმ ეკონომიკურ ოპერატორს, რომლის დამფუძნებელი ან/და წილის მფლობელი არის შავ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი.

5. შესაბამისი ეკონომიკური ოპერატორი შავ სიაში რეგისტრირდება:

ა) 3 წლის ვადით – ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობის აკრძალვის უფრო მეტი ვადა არ არის განსაზღვრული;

ბ) 2 წლის ვადით – ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“, „გ“ ან „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

გ) 1 წლის ვადით – ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

6. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ეკონომიკურ ოპერატორს შავ სიაში რეგისტრაციამდე შეიძლება მიეცეს გაფრთხილება, რომელიც 1 წლის განმავლობაში მოქმედებს. გაფრთხილება გამოიყენება მხოლოდ ერთხელ, თუ ეკონომიკური ოპერატორის შავ სიაში რეგისტრაციით თანასწორი მოპყრობის პრინციპი დაირღვევა. გაფრთხილება არ გამოიყენება, თუ ეკონომიკურმა ოპერატორმა რამდენიმე შესყიდვის ხელშეკრულება დაარღვია ან მას გაფრთხილება უკვე მიღებული აქვს. გაფრთხილება, რომლის მოქმედების ვადაც გასულია, ეკონომიკური ოპერატორის შავ სიაში რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას არ გაითვალისწინება.

7. შესაძლებელია, ეკონომიკური ოპერატორი:

ა) არ დარეგისტრირდეს შავ სიაში, თუ მასში რეგისტრაციით მნიშვნელოვნად დაირღვევა ბაზარზე კონკურენციის დაცვისა და საჯარო და კერძო ინტერესების პროპორციულობის პრინციპები;

ბ) არ დარეგისტრირდეს შავ სიაში ან ვადაზე ადრე იქნეს შავი სიიდან ამოღებული, თუ მას შეუძლია დაადასტუროს, რომ, მიუხედავად შავ სიაში რეგისტრაციის შესაბამისი საფუძვლის არსებობისა, იმის მიხედვით, თუ რომელია მისი შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი, საკუთარი სანდოობის დასადასტურებლად სათანადო ზომები მიიღო, კერძოდ:

ბ.ა) გადაიხადა დანაშაულის ან ადმინისტრაციული გადაცდომის ჩადენით გამოწვეული კომპენსაცია ან აიღო მისი გადახდის ვალდებულება;

ბ.ბ) წარადგინა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ინფორმაცია/ცნობა შესაბამის საგამოძიებო ორგანოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ამომწურავი ინფორმაციის/განმარტების, ფაქტებისა და გარემოებების წარდგენის შესახებ;

ბ.გ) მიიღო ეფექტიანი ზომები (მათ შორის, განახორციელა სათანადო ტექნიკური, ორგანიზაციული და საკადრო ღონისძიებები) დანაშაულის ან გადაცდომის თავიდან ასაცილებლად.

8. თუ ეკონომიკურ ოპერატორს საჯარო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობა სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით/განაჩენით აეკრძალა, მას არ აქვს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული შესაძლებლობით სარგებლობის უფლება სასამართლოს მიერ დაწესებული აკრძალვის პერიოდში. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული შესაძლებლობით სარგებლობის უფლება ეკონომიკურ ოპერატორს არ აქვს აგრეთვე, თუ მისი შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი არის ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლოს მიერ გამოტანილი, კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება/განაჩენი.

9. სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან გამოითხოვოს ეკონომიკური ოპერატორის ან სხვა პირის შესახებ საგადასახადო საიდუმლოების ან პერსონალური მონაცემების (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების) შემცველი ინფორმაცია ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძვლის არსებობის დასადგენად.

10. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას სააგენტო შავი სიის ადმინისტრაციულ წარმოებას იწყებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ან/და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე. შავი სიის წარმოების დეტალური წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 22. თეთრი სია

1. თეთრი სია არის ოფიციალური რეესტრი, რომელსაც სააგენტო ელექტრონულად აწარმოებს და რომელში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორიც საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობისას ამ მუხლით განსაზღვრული ვადითა და პირობებით სარგებლობს გამარტივებული პროცედურებით. თეთრი სია და მისი მონაცემები საჯაროა.

2. თეთრ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი ნებისმიერ საჯარო შესყიდვის პროცედურაში:

ა) სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით თავისუფლდება შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრული სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტის/დოკუმენტების წარდგენის ვალდებულებისგან;

ბ) შესყიდვის ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად მოთხოვნილ საბანკო გარანტიას ნახევარი ოდენობით წარადგენს. ამასთანავე, შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია თეთრ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი საბანკო გარანტიის წარდგენის ვალდებულებისგან სრულად გაათავისუფლოს;

გ) წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში წარადგენს წინასწარ გადასახდელი თანხის ნახევრის ოდენობის საბანკო გარანტიას.

3. ეკონომიკური ოპერატორი თეთრ სიაში 1 წლის ვადით რეგისტრირდება. დასაშვებია თეთრ სიაში განმეორებით რეგისტრაცია (თუ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადა გავიდა), აგრეთვე თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება (თუ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადა არ გასულა).

4. თეთრ სიაში რეგისტრაციის მიზნით განცხადება შეიძლება წარადგინოს ნებისმიერმა ეკონომიკურმა ოპერატორმა, რომელიც აკმაყოფილებს თეთრ სიაში რეგისტრაციისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. დაუშვებელია თეთრ სიაში იმ ეკონომიკური ოპერატორის რეგისტრაცია, რომელიც შავ სიაშია რეგისტრირებული, ან რომელსაც გაფრთხილება აქვს მიცემული, ან რომლის მიმართაც არსებობს ამ კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთი ან რამდენიმე საფუძველი.

5. დაუშვებელია ეკონომიკური ოპერატორისთვის საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობის წინაპირობად თეთრ სიაში რეგისტრაციის განსაზღვრა.

6. ეკონომიკური ოპერატორის თეთრ სიაში რეგისტრაციისთვის/რეგისტრაციის ვადის გაგრძელებისთვის დასაკმაყოფილებელი მოთხოვნები, თეთრ სიაში რეგისტრაციის/რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე განცხადების წარდგენისა და განხილვის პირობები, თეთრ სიაში რეგისტრაციის გაუქმების წესი და საფუძვლები, აგრეთვე ეკონომიკური ოპერატორის თეთრ სიაში რეგისტრაციის/რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

7. სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან გამოითხოვოს ეკონომიკური ოპერატორის ან ამ მუხლით გათვალისწინებული სხვა პირის შესახებ საგადასახადო საიდუმლოების ან პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი – ნასამართლობის შესახებ ინფორმაცია) ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია თეთრ სიაში რეგისტრაციის/რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე განცხადების განხილვისთვის ან/და თეთრ სიაში რეგისტრაციის გაუქმების საფუძვლის დადგენისთვის.

თავი IV

სააგენტო

 მუხლი 23. უფლებამოსილი ორგანო

1. ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვისა და შესრულების კონტროლის უფლებამოსილების მქონე ორგანოა სააგენტო, რომელიც არის კანონის საფუძველზე შექმნილი, დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.

2. სააგენტოს საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია: საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ეს კანონი, სააგენტოს დებულება და სხვა ნორმატიული აქტები.

3. სააგენტოს ძირითადი ფუნქციებია:

ა) ამ კანონის შესასრულებლად საჭირო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება და დადგენილი წესით გამოცემა, საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფისა და მისი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან მისადაგებისთვის მუშაობა;

ბ) საჯარო შესყიდვების სფეროში არსებული მდგომარეობის სისტემატური შესწავლა, გაანალიზება და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, ხოლო თუ საკითხის გადაწყვეტა მის კომპეტენციას სცილდება – შესაბამისი წინადადების საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა;

გ) საჯარო შესყიდვის პროცესის რეგულირების პოლიტიკის შემუშავება, საჯარო შესყიდვის (გარდა საიდუმლო საჯარო შესყიდვისა) პროცესის განხორციელების კანონიერებაზე ზედამხედველობა;

დ) საჯარო შესყიდვების სფეროში ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენა და მათზე რეაგირება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ე) შავი სიისა და თეთრი სიის წარმოება;

ვ) ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის განსახორციელებლად თანხმობის გაცემა;

ზ) ელექტრონული სისტემის სრულყოფა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს/სახელმძღვანელოების შექმნა;

თ) საჯარო შესყიდვების სფეროში სპეციალური სასწავლო პროგრამების მომზადება, შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის, ეკონომიკური ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება და სამუშაო შეხვედრების გამართვა;

ი) საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირება, საჯარო შესყიდვის სპეციალისტის სერტიფიკატის გაცემა და გაუქმება;

კ) საჯარო შესყიდვების პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად მეთოდური მითითებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;

ლ) საქართველოს კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.

4. სააგენტოს სტრუქტურა, უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სააგენტოს დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

5. სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე.

6. სააგენტო ადგენს წლიურ ანგარიშს თავისი საქმიანობის შესახებ, რომელსაც ყოველი მომდევნო წლის 1 ივნისამდე წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ეს ანგარიში ქვეყნდება სააგენტოს ვებგვერდზე.

7. სააგენტოს უფლება აქვს, საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელების, ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებისა და საჯარო შესყიდვების პროცესში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის უზრუნველყოფის მიზნით დაამუშაოს (მათ შორის, მიიღოს, შეინახოს, გამოსცეს ან/და გასცეს) ნებისმიერი ინფორმაცია ან/და დოკუმენტი, პერსონალური ინფორმაცია (განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემის/ინფორმაციის ჩათვლით). სააგენტო უფლებამოსილია იმავე მიზნით საგადასახადო ორგანოს მოსთხოვოს საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია.

8. სააგენტოს ელექტრონულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტზე ვრცელდება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლისთვის, გამოქვეყნებისთვის, საჯაროდ გამოცხადებისა და ოფიციალური გაცნობისთვის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი მოთხოვნები. ელექტრონული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნება დაინტერესებული მხარისთვის ამ აქტის ოფიციალურ გაცნობად მიიჩნევა.

მუხლი 24. სააგენტოს თავმჯდომარე

1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს სააგენტოს თავმჯდომარე, რომელსაც 5 წლის ვადით თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

2. სააგენტოს თავმჯდომარედ ინიშნება ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს:

ა) სამართლის/საერთაშორისო სამართლის, ფინანსების, ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

ბ) სამართლის/საერთაშორისო სამართლის, საფინანსო, ეკონომიკურ ან ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება.

3. სააგენტოს თავმჯდომარეს უფლებამოსილება უწყდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით.

4. სააგენტოს თავმჯდომარე:

ა) საქართველოს საკანონმდებლო აქტით დადგენილ შემთხვევებსა და ფარგლებში გამოსცემს კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტს – ბრძანებას;

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს – განკარგულებას;

გ) წყვეტს სააგენტოს გამგებლობისთვის მიკუთვნებულ საკითხებს;

დ) თანამდებობებზე ნიშნავს და თანამდებობებიდან ათავისუფლებს სააგენტოს თანამშრომლებს, დებს შრომით ხელშეკრულებებს;

ე) ამტკიცებს სააგენტოს შინაგანაწესს, ადგენს სამუშაო აღწერილობებს სააგენტოში არსებული თანამდებობებისთვის და სააგენტოს თანამშრომელთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ვ) იღებს გადაწყვეტილებებს სააგენტოს თანამშრომელთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების შესახებ;

ზ) ამტკიცებს სააგენტოში სტაჟირების გავლის წესს;

თ) განკარგავს სააგენტოს ასიგნებებს;

ი) წარმოადგენს სააგენტოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

კ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

5. სააგენტოს თავმჯდომარე კანონით დადგენილი წესით პასუხს აგებს სააგენტოს საქმიანობისთვის.

მუხლი 25. სააგენტოს დაფინანსება

1. სააგენტოს დაფინანსების წყაროებია:

ა) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები;

ბ) შესყიდვის პირობების გამოქვეყნების საფასური და განაცხადის/წინადადების წარდგენის საფასური;

გ) განაცხადის/წინადადების უზრუნველსაყოფად წარდგენილი გარანტია;

დ) ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურებების გაწევით მიღებული შემოსავალი;

ე) საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირების საფასური და საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების მიერ სერტიფიცირების პროგრამის გავლის საფასური;

ვ) საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობის საფასური;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავალი.

2. სააგენტოს აქვს ანგარიში სახელმწიფო ხაზინაში. ამასთანავე, სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ანგარიში ჰქონდეს აგრეთვე კომერციულ ბანკში.

თავი V

საჯარო შესყიდვის პროცედურები

მუხლი 26. საჯარო შესყიდვის პროცედურები

1. საჯარო შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი პროცედურების გამოყენებით:

ა) ღია პროცედურა;

ბ) შეზღუდული პროცედურა;

გ) კონკურენტული დიალოგი;

დ) ინოვაციური პარტნიორობა;

ე) კონკურსი;

ვ) წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა;

ზ) წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა;

თ) საჯარო შესყიდვის პროცედურები სოციალურ და სხვა სპეციფიკურ სფეროებში მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

2. საჯარო შესყიდვის პროცედურები, გარდა წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურისა, ხორციელდება ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. ამასთანავე, წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შესახებ ინფორმაცია ელექტრონულ სისტემაში უნდა გამოქვეყნდეს.

3. საჯარო შესყიდვის პროცედურების განხორციელების დეტალური წესი, ამ კანონისა და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ამ თავით განსაზღვრული საჯარო შესყიდვის პროცედურების გამოყენების საფუძვლების რამდენიმე წინაპირობის ერთდროულად არსებობისას საჯარო შესყიდვის პროცედურა შეარჩიოს საკუთარი შეხედულებისამებრ, ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სავალდებულოა კონკრეტული საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოყენება.

მუხლი 27. ღია პროცედურა

1. ღია პროცედურა ერთეტაპიანია.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია აცხადებს საჯარო შესყიდვას და აქვეყნებს სრულყოფილ, საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის შემცველ შესყიდვის პირობებს.

3. წინადადება შეიძლება წარადგინოს ნებისმიერმა ეკონომიკურმა ოპერატორმა. შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია შეამციროს პრეტენდენტთა რაოდენობა ამ კანონის მე-60 მუხლის შესაბამისად.

4. დაუშვებელია ღია პროცედურის განხორციელებისას მოლაპარაკების წარმოება.

მუხლი 28. შეზღუდული პროცედურა

1. შეზღუდული პროცედურა ორეტაპიანია.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია აცხადებს საჯარო შესყიდვას, განაცხადის წარსადგენად იწვევს ნებისმიერ ეკონომიკურ ოპერატორს და განსაზღვრავს წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხას.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია წარდგენილი განაცხადების მიხედვით ადგენს, აქვთ თუ არა ეკონომიკურ ოპერატორებს სათანადო კვალიფიკაცია, აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს, და შერჩეულ კანდიდატებს იწვევს წინადადებების წარსადგენად. შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეამციროს კანდიდატთა რაოდენობა ამ კანონის მე-60 მუხლის შესაბამისად.

4. დაუშვებელია შეზღუდული პროცედურის განხორციელებისას მოლაპარაკების წარმოება.

მუხლი 29. კონკურენტული დიალოგი

1. კონკურენტული დიალოგი ორეტაპიანი პროცედურაა.

2. კონკურენტული დიალოგი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს:

ა) საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად, თუ დაკმაყოფილდება ერთი ან რამდენიმე შემდეგი პირობა:

ა.ა) შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებები ბაზარზე ხელმისაწვდომი გადაწყვეტის გზების მისადაგების გარეშე ვერ დაკმაყოფილდება;

ა.ბ) საჯარო შესყიდვა მოიცავს დიზაინს ან ინოვაციურ გადაწყვეტას;

ა.გ) შესყიდვის ხელშეკრულება მის ბუნებასთან, სირთულესთან, სამართლებრივ და ფინანსურ სტრუქტურასთან ან რისკებთან დაკავშირებული გარემოებების გამო წინასწარი მოლაპარაკების გარეშე ვერ დაიდება;

ა.დ) შემსყიდველი ორგანიზაცია მკაფიოდ ვერ განსაზღვრავს სპეციფიკაციებს შესაბამის სტანდარტზე მითითებით;

ბ) თუ საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად გამოცხადებული ღია პროცედურა ან შეზღუდული პროცედურა არ შედგება ან უარყოფითი შედეგით დასრულდება.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში განსაზღვრავს საჭიროებებსა და მოთხოვნებს, აგრეთვე დაადგენს საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმებსა და ვადებს. ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობის კრიტერიუმის გამოყენება სავალდებულოა.

4. განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ ეკონომიკურ ოპერატორს.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია წარდგენილი განაცხადების მიხედვით ადგენს, აქვთ თუ არა ეკონომიკურ ოპერატორებს სათანადო კვალიფიკაცია, აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს, და შერჩეულ კანდიდატებს იწვევს კონკურენტულ დიალოგში მონაწილეობის მისაღებად. შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეამციროს კანდიდატთა რაოდენობა ამ კანონის მე-60 მუხლის შესაბამისად.

6. შემსყიდველი ორგანიზაცია შერჩეულ ეკონომიკურ ოპერატორებთან მართავს კონკურენტულ დიალოგს, რომლის მიზანია შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებების დაკმაყოფილების საუკეთესო საშუალების იდენტიფიცირება/განსაზღვრა. ამ დიალოგის განმავლობაში შესაძლებელია საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული ყველა ასპექტის (საკითხის) განხილვა.

7. დიალოგის განმავლობაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ყველა მონაწილის მიმართ თანაბარ მოპყრობას უზრუნველყოფს. მან მონაწილეებს ინფორმაცია სხვადასხვა ფორმით არ უნდა მიაწოდოს, რათა ზოგიერთ მათგანს სხვებთან შედარებით უპირატესობა არ მიენიჭოს. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია კანდიდატის მიერ შეთავაზებული გადაწყვეტის გზა ან სხვა კონფიდენციალური ინფორმაცია მისი თანხმობის გარეშე არ გაანდოს სხვა კანდიდატს. ასეთი თანხმობა ზოგადი არ უნდა იყოს და კონკრეტულ ინფორმაციაზე მითითებას უნდა შეიცავდეს.

8. კონკურენტული დიალოგი შესაძლებელია მოიცავდეს რამდენიმე თანამიმდევრულ ეტაპს, რომელთა მიზანია შეთავაზებული გადაწყვეტის გზის/გზების რაოდენობის შემცირება შესყიდვის პირობებით დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების გამოყენებით. შეთავაზებული გადაწყვეტის გზის/გზების რაოდენობის ეტაპობრივად შემცირება დასაშვებია, თუ ასეთი შესაძლებლობა შესყიდვის პირობებით წინასწარ არის გათვალისწინებული.

9. შემსყიდველი ორგანიზაცია დიალოგს განაგრძობს მანამ, სანამ იგი არ შეძლებს საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალების იდენტიფიცირებას.

10. მას შემდეგ, რაც შემსყიდველი ორგანიზაცია დიალოგს დასრულებულად გამოაცხადებს და ამის შესახებ აცნობებს შერჩეულ ეკონომიკურ ოპერატორებს, იგი ამ დიალოგის განმავლობაში გამოვლენილი და იდენტიფიცირებული/განსაზღვრული საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალების საფუძველზე სთხოვს მათ საბოლოო წინადადებების წარდგენას. ეს წინადადებები უნდა შეიცავდეს მოთხოვნილ, შესაბამისი პროექტის შესასრულებლად საჭირო ყველა ელემენტს. აღნიშნული წინადადებები შეიძლება შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნით დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს. ამასთანავე, დაზუსტება ან დახვეწა არ შეიძლება შეეხოს წინადადების ან საჯარო შესყიდვის არსებით ნაწილს, მათ შორის, შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ საჭიროებებსა და მოთხოვნებს, თუ ამ ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს კონკურენციის შეზღუდვა ან დისკრიმინაცია.

11. შემსყიდველი ორგანიზაცია წინადადებებს აფასებს შესყიდვის პირობებით დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების გამოყენებით.

12. შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნით, საუკეთესო წინადადების მქონე პრეტენდენტი შესყიდვის ხელშეკრულების საბოლოო პირობების განსაზღვრის მიზნით შეიძლება მოწვეულ იქნეს ფინანსური ვალდებულებებისა და წინადადებაში მითითებული სხვა პირობის დასადასტურებლად, მხოლოდ იმ პირობით, რომ ეს არ გამოიწვევს წინადადების ან შესყიდვის პირობების არსებითი ასპექტების (მათ შორის, შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული საჭიროებებისა და მოთხოვნების) ცვლილებას და კონკურენციის შეზღუდვას ან დისკრიმინაციას.

მუხლი 30. ინოვაციური პარტნიორობა

1. ინოვაციური პარტნიორობა ორეტაპიანი პროცედურაა.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებში მიუთითოს ინოვაციური (მათ შორის, ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული) საქონლის, სამუშაოს ან/და მომსახურების (მათ შორის, კვლევისა და განვითარების) საჭიროება, რომელიც საქართველოს ან საერთაშორისო ბაზარზე არსებული საქონლის, სამუშაოს ან/და მომსახურების შესყიდვით ვერ დაკმაყოფილდება. მან უნდა მიუთითოს აგრეთვე შესყიდვის ობიექტის ელემენტი, რომელიც განსაზღვრავს ყველა წინადადების მიერ დასაკმაყოფილებელ მინიმალურ მოთხოვნებს. ეს ინფორმაცია მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული, რათა ეკონომიკურმა ოპერატორებმა საჯარო შესყიდვის ბუნება, შინაარსი და ფარგლები განსაზღვრონ და, შესაბამისად, გადაწყვიტონ, წარადგინონ თუ არა განაცხადი საჯარო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად. ინოვაციური პარტნიორობის განხორციელების შემთხვევაში ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობის კრიტერიუმის გამოყენება სავალდებულოა.

3. განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ ეკონომიკურ ოპერატორს.

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია წარდგენილი განაცხადების მიხედვით ადგენს, აქვთ თუ არა ეკონომიკურ ოპერატორებს სათანადო კვალიფიკაცია, აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს, და შერჩეულ კანდიდატებს იწვევს ინოვაციურ პარტნიორობაში მონაწილეობის მისაღებად. შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეამციროს კანდიდატთა რაოდენობა ამ კანონის მე-60 მუხლის შესაბამისად.

5. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება ინოვაციური პარტნიორობა დაიწყოს ერთ პარტნიორთან ან რამდენიმე პარტნიორთან, რომლებიც კვლევისა და განვითარების საქმიანობებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ. ამ მიზნით შემსყიდველი ორგანიზაცია პარტნიორთან/პარტნიორებთან დებს ინოვაციური პარტნიორობის შესახებ ინდივიდუალურ ხელშეკრულებას/ხელშეკრულებებს.

6. ინოვაციური პარტნიორობის მიზანია ინოვაციური საქონლის, სამუშაოს ან/და მომსახურების შემუშავება/განვითარება და ასეთი საქონლის, სამუშაოს ან/და მომსახურების შესყიდვა იმ პირობით, რომ იგი აკმაყოფილებს შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მონაწილეებს შორის შეთანხმებულ ხარისხისა და მაქსიმალური ღირებულების კრიტერიუმებს.

7. ინოვაციური პარტნიორობა უნდა დაიგეგმოს თანამიმდევრული ფაზებით, რომლებიც მოსდევს კვლევის პროცესს და შეიძლება მოიცავდეს საქონლის წარმოებას, სამუშაოს შესრულებას ან მომსახურების გაწევას. ინოვაციური პარტნიორობის განხორციელების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს პარტნიორების მიერ მისაღწევი შუალედური მიზნები და ამ მიზნების საფუძველზე უნდა გამოიყოს შესაბამისი ნაწილის ანაზღაურება. ყოველი ფაზის დასრულების შემდეგ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება შეწყვიტოს ინოვაციური პარტნიორობა, ხოლო თუ ინოვაციური პარტნიორობა რამდენიმე პარტნიორთან მიმდინარეობს − შეამციროს პარტნიორთა რაოდენობა ინოვაციური პარტნიორობის შესახებ ინდივიდუალური ხელშეკრულების/ხელშეკრულებების შეწყვეტით, თუ ასეთი შესაძლებლობა და მისი გამოყენების წესი შესყიდვის პირობებით წინასწარ არის გათვალისწინებული.

8. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, შემსყიდველი ორგანიზაცია მოლაპარაკებას აწარმოებს მხოლოდ პირველად და მოდიფიცირებულ წინადადებებთან დაკავშირებით, მათი შემდგომი დახვეწის მიზნით, გარდა საბოლოო წინადადებებისა. მინიმალური მოთხოვნები და საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმები არ შეიძლება იყოს მოლაპარაკების საგანი.

9. მოლაპარაკების წარმოებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია ყველა პრეტენდენტის მიმართ თანაბარ მოპყრობას უზრუნველყოფს. მან პრეტენდენტებს ინფორმაცია სხვადასხვა ფორმით არ უნდა მიაწოდოს, რათა ზოგიერთ მათგანს სხვებთან შედარებით უპირატესობა არ მიენიჭოს. შემსყიდველი ორგანიზაცია ყველა პრეტენდენტს, გარდა ამ მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად შერჩეული პრეტენდენტებისა, წერილობით აცნობებს შესყიდვის პირობებში შეტანილ ნებისმიერ ცვლილებას. დაუშვებელია მინიმალური მოთხოვნების ცვლილება. შესყიდვის პირობებში ცვლილების შეტანის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტებს აძლევს გონივრულ ვადას წინადადებების მოდიფიცირებისა და ხელახლა წარდგენისთვის.

10. მოლაპარაკება შესაძლებელია მოიცავდეს რამდენიმე თანამიმდევრულ ეტაპს, რომელთა მიზანია შესყიდვის პირობებით დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების გამოყენებით იმ წინადადებების რაოდენობის შემცირება, რომლებთან დაკავშირებითაც უნდა წარიმართოს მოლაპარაკება. წინადადებების რაოდენობის ეტაპობრივად შემცირება დასაშვებია, თუ ასეთი შესაძლებლობა შესყიდვის პირობებით წინასწარ არის გათვალისწინებული.

11. შემსყიდველი ორგანიზაცია კანდიდატების შერჩევისას იმ კრიტერიუმებს იყენებს, რომლებიც ეხება კანდიდატთა შესაძლებლობებს კვლევისა და განვითარების სფეროში, ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებასა და დანერგვაში. მხოლოდ იმ ეკონომიკურმა ოპერატორებმა, რომლებსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია შეფასების შედეგად მოიწვევს, შეიძლება წარადგინონ კვლევისა და ინოვაციის პროექტი, რომლის მიზანია, დააკმაყოფილოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული საჭიროებები, რომლებიც არსებული გადაწყვეტის გზებით ვერ დაკმაყოფილდება.

12. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის პირობებით უნდა განსაზღვროს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები. თუ ინოვაციური პარტნიორობა რამდენიმე პარტნიორთან მიმდინარეობს, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია პარტნიორის მიერ შეთავაზებული გადაწყვეტის გზა ან სხვა კონფიდენციალური ინფორმაცია მისი თანხმობის გარეშე არ გაანდოს სხვა პარტნიორს. ასეთი თანხმობა ზოგადი არ უნდა იყოს და კონკრეტულ ინფორმაციაზე მითითებას უნდა შეიცავდეს.

13. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ინოვაციური პარტნიორობის სტრუქტურამ, კერძოდ, მისი ფაზების ხანგრძლივობამ და ღირებულებამ გავლენა მოახდინოს შეთავაზებული გადაწყვეტის გზის ინოვაციურობის ხარისხზე, აგრეთვე ინოვაციური გადაწყვეტის გზის კვლევისა და სხვა საქმიანობის შედეგზე, რომელიც ბაზარზე ჯერ ხელმისაწვდომი არ არის. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ინოვაციური შედეგის მისაღებად/განსავითარებლად საჭირო ინვესტიციის პროპორციული უნდა იყოს.

 მუხლი 31. კონკურსი

1. კონკურსი არის საჯარო შესყიდვის პროცედურა, რომლის მეშვეობითაც შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეისყიდოს გეგმა ან დიზაინი, მათ შორის, ქალაქისა და სხვა დასახლების დაგეგმარების, არქიტექტურულ და საინჟინრო ან მონაცემების დამუშავების სფეროებში.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შეზღუდოს კონკურსის მონაწილეთა რაოდენობა შესყიდვის პირობებით წინასწარ დადგენილი, მკაფიო და არადისკრიმინაციული შერჩევის კრიტერიუმების შესაბამისად. მოწვეულ კანდიდატთა რაოდენობა ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველსაყოფად საკმარისი უნდა იყოს.

3. კონკურსს ატარებს სპეციალური ჟიური, რომელიც შედგება კონკურსის მონაწილეთაგან დამოუკიდებელი პირებისგან. ჟიური შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელით მოქმედებს. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია კონკურსის მონაწილეებისთვის აუცილებელ პროფესიულ კვალიფიკაციას განსაზღვრავს, ჟიურის ერთ მესამედს მაინც იმავე ან ეკვივალენტური კვალიფიკაციის მქონე პირები უნდა შეადგენდნენ.

4. ჟიურის ქმნის შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს უფლება აქვს, ჟიურის საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით შექმნას აგრეთვე მისი აპარატი. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ჟიურიზე ვრცელდება ამ კანონის მე-14 მუხლით შესყიდვების კომიტეტისთვის დადგენილი წესები.

5. ჟიური გადაწყვეტილების მიღებისას დამოუკიდებელია. იგი შეისწავლის კანდიდატთა მიერ წარდგენილ გეგმებსა და პროექტებს მხოლოდ შესყიდვის პირობებით დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე.

6. ჟიური ადგენს ანგარიშს, რომელშიც აღინიშნება პროექტების რანჟირება, მათი ღირებულებიდან გამომდინარე, აგრეთვე შენიშვნები და დასაზუსტებელი საკითხები. ანგარიშს ხელს აწერენ ჟიურის წევრები. ჟიურის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე ანონიმურობა დაცული უნდა იყოს.

7. ჟიური უფლებამოსილია კითხვებზე პასუხის გასაცემად მოიწვიოს კანდიდატები. ჟიური ვალდებულია აწარმოოს სხდომების ოქმები.

მუხლი 32. წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა

წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა ორეტაპიანია. ეს პროცედურა შემსყიდველ ორგანიზაციას აძლევს საშუალებას, შესყიდვის პირობების წინასწარი გამოქვეყნების შემდეგ შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული საჭიროებებისა და მოთხოვნების, აგრეთვე მის მიერ დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების შესაბამისად, შერჩეულ ეკონომიკურ ოპერატორებთან აწარმოოს მოლაპარაკება. წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს:

ა) საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად, თუ დაკმაყოფილდება ერთი ან რამდენიმე შემდეგი პირობა:

ა.ა) შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებები ბაზარზე ხელმისაწვდომი გადაწყვეტის გზების მისადაგების გარეშე ვერ დაკმაყოფილდება;

ა.ბ) საჯარო შესყიდვა მოიცავს დიზაინს ან ინოვაციურ გადაწყვეტას;

ა.გ) შესყიდვის ხელშეკრულება მის ბუნებასთან, სირთულესთან, სამართლებრივ და ფინანსურ სტრუქტურასთან ან რისკებთან დაკავშირებული გარემოებების გამო წინასწარი მოლაპარაკების გარეშე ვერ დაიდება;

ა.დ) შემსყიდველი ორგანიზაცია მკაფიოდ ვერ განსაზღვრავს სპეციფიკაციებს შესაბამის სტანდარტზე მითითებით;

ბ) თუ საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად გამოცხადებული ღია პროცედურა ან შეზღუდული პროცედურა არ შედგება ან უარყოფითი შედეგით დასრულდება.

მუხლი 33. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა

1. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა შემსყიდველ ორგანიზაციას აძლევს საშუალებას, საჯარო შესყიდვის გამოცხადების გარეშე აწარმოოს მოლაპარაკება ეკონომიკურ ოპერატორთან/ოპერატორებთან შესყიდვის ხელშეკრულების დასადებად. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) ღია პროცედურა ან შეზღუდული პროცედურა შემსყიდველი ორგანიზაციისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო არ შედგა ან უარყოფითი შედეგით დასრულდა და ხელახალი პროცედურის გამოცხადება ვერ ესწრება. ამ ქვეპუნქტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებითად არ იცვლება შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებები და მოთხოვნები, რომლებიც ღია პროცედურის ან შეზღუდული პროცედურის შესყიდვის პირობებით იყო განსაზღვრული;

ბ) საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა ნებისმიერი შემდეგი გარემოების არსებობის გამო მხოლოდ ერთ ეკონომიკურ ოპერატორს შეუძლია:

ბ.ა) შესყიდვის მიზანია უნიკალური ხელოვნების ნიმუშის ან მხატვრული ნაწარმოების შექმნა ან შესყიდვა;

ბ.ბ) ტექნიკური გარემოებების (მათ შორის, შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლების) გამო კონკურენცია არ არსებობს;

ბ.გ) აუცილებელია ექსკლუზიური უფლებების (მათ შორის, ინტელექტუალური საკუთრების) დაცვა;

გ) შემსყიდველი ორგანიზაციისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ უცნობი მიზეზით გამოწვეული გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობის გამო სხვა საჯარო შესყიდვის პროცედურა გამოყენებული ვერ იქნება. ამ ქვეპუნქტის გამოყენება დაუშვებელია იმ შემთხვევაში, თუ გადაუდებელი აუცილებლობა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ხელოვნურად გამოიწვია;

დ) საქონელი მხოლოდ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განსახორციელებლად, ექსპერიმენტის ან გამოკვლევის ჩასატარებლად ან განვითარებისთვის არის წარმოებული. ამ ქვეპუნქტის ფარგლებში დაუშვებელია ისეთი შესყიდვის ხელშეკრულების დადება, რომლის მიზანია საქონლის სერიული წარმოება, კომერციული რენტაბელურობის მიღწევა ან ამავე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის ხარჯების ანაზღაურება;

ე) თავდაპირველი მიმწოდებლისგან ან იმავე მიმწოდებელთან დადებული შესყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქვეკონტრაქტორისგან შესყიდვის ობიექტის დამატებით შესყიდვის მიზანია თავდაპირველად შესყიდული შესყიდვის ობიექტის ან მისი კომპონენტის ნაწილობრივ ჩანაცვლება ან ამ შესყიდვის ობიექტის ან მისი კომპონენტის დამატება და შესყიდვის ობიექტის სხვა მიმწოდებლისგან შესყიდვა გამოიწვევს თავდაპირველად შესყიდული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის გაუარესებას, მათ შორის, განსხვავებული ტექნიკური პარამეტრების მქონე შესყიდვის ობიექტის შესყიდვას, რაც განაპირობებს შეუთავსებლობას ან შექმნის არაპროპორციულ ტექნიკურ სირთულეს შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციის ან მოვლა-შენახვის დროს. ასეთი შესყიდვის ხელშეკრულების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წელს, ხოლო მისი ღირებულება − თავდაპირველი შესყიდვის ხელშეკრულების ღირებულებას;

ვ) შესასრულებელია ახალი სამუშაო ან გასაწევია ახალი მომსახურება, რომელიც თავდაპირველი მიმწოდებლისგან შესყიდული სამუშაოს ან მომსახურების იდენტურია. აუცილებელია, აღნიშნული სამუშაო ან მომსახურება შეესაბამებოდეს ძირითად სამუშაოს ან მომსახურებას, რომლის შესასყიდადაც დაიდო თავდაპირველი შესყიდვის ხელშეკრულება. ძირითადი სამუშაოს ან მომსახურების შესყიდვის პირობები უნდა ითვალისწინებდეს დამატებითი სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის შესაძლებლობას, აგრეთვე წესებს, რომელთა შესაბამისადაც გამოყენებული იქნება ეს შესაძლებლობა. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მონეტარული ზღვრების სწორად განსაზღვრისთვის თავდაპირველი შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრისას გაითვალისწინოს დამატებითი სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა. ამ ქვეპუნქტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ თავდაპირველი შესყიდვის ხელშეკრულების დადებიდან 3 წლის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ დამატებითი სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის ღირებულება არ აღემატება თავდაპირველი შესყიდვის ხელშეკრულების ღირებულებას;

ზ) ხორციელდება წარმომადგენლობით ხარჯებთან დაკავშირებული საჯარო შესყიდვა;

თ) საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია ან/და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი არჩევნების შეუფერხებლად ჩასატარებლად საჯარო შესყიდვებს საარჩევნო/სარეფერენდუმო პერიოდში ახორციელებს;

ი) საჯარო სამართლის იურიდიული პირები – სახელმწიფო თეატრები, სახელმწიფო ორკესტრები, მუსიკალური ცენტრები, სახელოვნებო სასწავლებლები ან/და ანსამბლები ახორციელებენ სადადგმო და შემოქმედებითი საქმიანობისთვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების შესყიდვას;

კ) ხორციელდება ლაბორატორიული მომსახურების არარეზიდენტი ეკონომიკური ოპერატორისგან შესყიდვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ბაზარზე შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორია არ არსებობს ან არსებული ლაბორატორია ობიექტური მიზეზების გამო ვერ უზრუნველყოფს ლაბორატორიული მომსახურების გაწევას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა, მიზანშეწონილი ალტერნატივა არ არსებობს და კონკურენციის არარსებობა შემსყიდველ ორგანიზაციას ხელოვნურად არ გამოუწვევია.

3. შემსყიდველ ორგანიზაციას ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ე“ ან „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის განსახორციელებლად სააგენტოს თანხმობა სჭირდება. შემსყიდველ ორგანიზაციას კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესით სააგენტოს თანხმობა სჭირდება აგრეთვე ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის განსახორციელებლად, თუ იმავე ქვეპუნქტის შესაბამისად შესასყიდი საქონლის/სამუშაოს/მომსახურების ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია. სააგენტოსთან შეთანხმების პროცესი სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განისაზღვრება და ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარიმართება. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიმართვა საჯაროა და უზრუნველყოფილია ამ მიმართვასთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირების მიერ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა. სააგენტო გადაწყვეტილების მიღებისას შემსყიდველი ორგანიზაციის მიმართვასთან ერთად განიხილავს დაინტერესებული პირების მიერ აღნიშნულ მიმართვასთან დაკავშირებით გამოხატულ მოსაზრებებს. სააგენტოს მიერ თანხმობის გაცემის შემდეგ სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევებში სააგენტოსთან იმავე წესით უნდა შეთანხმდეს წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შეთანხმებულ პირობებში ცვლილების შეტანა.

4. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების გარდა, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე შემდეგ შემთხვევებში, თუ ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთი დაფინანსების წყაროდან შესასყიდი შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ჯამური ღირებულება:

ა) 10 000 ლარზე ნაკლებია – საქონლის ან მომსახურების შემთხვევაში, ხოლო 20 000 ლარზე ნაკლებია – სამუშაოს შემთხვევაში;

ბ) ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია – საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების, აგრეთვე შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებული ფილიალის, წარმომადგენლობის, შვილობილი საწარმოს მიერ საჯარო შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში;

გ) 20 000 ლარზე ნაკლებია – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში შემავალი შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ, აგრეთვე საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ თავდაცვასთან, სახელმწიფო უსაფრთხოებასა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებული საქონლის ან მომსახურების შესყიდვის შემთხვევაში.

მუხლი 34. საჯარო შესყიდვის პროცედურები სოციალურ და სხვა სპეციფიკურ სფეროებში მომსახურების შესყიდვის მიზნით

1. სოციალურ და სხვა სპეციფიკურ სფეროებში მომსახურების შესყიდვის მიზნით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს განსხვავებული საჯარო შესყიდვის პროცედურები. ეს პროცედურები განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საჯარო შესყიდვის პროცედურების განსაზღვრა დასაშვებია მხოლოდ ისეთი მომსახურებისთვის, რომელიც ექცევა შემდეგ CPV-ის კოდებში:

ა) ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური და სხვა დაკავშირებული მომსახურება – 75200000; 75231200; 75231240; 79611000; 79622000; 79624000 და 79625000; 85000000-დან 85323000-ის ჩათვლით; 98133000, 98133100; 98200000; 98500000 და 98513000-დან 98514000-ის ჩათვლით;

ბ) სოციალური, საგანმანათლებლო, ჯანმრთელობის დაცვისა და კულტურული მომსახურების ადმინისტრირება:

ბ.ა) 85321000 და 85322000, 75000000, 75121000, 75122000, 75124000; 79995000-დან 79995200-ის ჩათვლით; 80000000-დან 80660000-ის ჩათვლით; 92000000-დან 92700000-ის ჩათვლით;

ბ.ბ) 79950000, 79951000, 79952000, 79952100, 79953000, 79954000, 79955000, 79956000;

გ) სავალდებულო სოციალური დაცვის მომსახურება – 75300000;

დ) შემწეობა – 75310000, 75311000, 75312000, 75313000, 75313100, 75314000, 75320000, 75330000, 75340000;

ე) სხვა საზოგადოებრივი, სოციალური, პერსონალური მომსახურება, მათ შორის, პროფესიული კავშირების, პოლიტიკური პარტიების, ახალგაზრდული გაერთიანებებისა და სხვა, წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომსახურება – 98000000; 98120000; 98132000; 98130000 და 98133110;

ვ) რელიგიური მომსახურება – 98131000;

ზ) სასტუმროსა და რესტორნის მომსახურება:

ზ.ა) 55100000-დან 55410000-ის ჩათვლით; 55521000-დან 55521200-ის ჩათვლით (55521000, 55521100, 55521200);

ზ.ბ) 55520000, 55522000, 55523000, 55524000;

ზ.გ) 55510000, 55511000, 55512000, 55523100;

თ) იურიდიული მომსახურება (რომელიც გამორიცხული არ არის ამ კანონის მოქმედების სფეროდან ამ კანონის მე-9 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად) – 79100000-დან 79140000-ის ჩათვლით; 75231100;

ი) სხვა ადმინისტრაციული და საჯარო მომსახურება – 75100000-დან 75120000-ის ჩათვლით; 75123000; 75125000-დან 75131000-ის ჩათვლით;

კ) საზოგადოებრივი მომსახურება – 75200000-დან 75231000-ის ჩათვლით;

ლ) ციხეებთან, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და სამაშველო ოპერაციებთან დაკავშირებული მომსახურება – 75231210-დან 75231230-ის ჩათვლით; 75240000-დან 75252000-ის ჩათვლით; 794300000; 98113100;

მ) საგამოძიებო და დაცვის მომსახურება – 79700000-დან 79721000-ის ჩათვლით, 79722000, 79723000;

ნ) საერთაშორისო მომსახურება – 98900000; 98910000;

ო) საფოსტო მომსახურება – 64000000, 64100000, 64110000, 64111000, 64112000, 64113000, 64114000, 64115000, 64116000, 64122000;

პ) სხვადასხვა მომსახურება – 50116510, 71550000.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საჯარო შესყიდვის პროცედურების განსაზღვრისას დაცული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) საჯარო შესყიდვის პროცედურა უნდა უზრუნველყოფდეს ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული პრინციპების დაცვას;

ბ) დაუშვებელია წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის ამ კანონის 33-ე მუხლით განსაზღვრულისგან განსხვავებული საფუძვლებითა და წესით გამოყენება;

გ) საჯარო შესყიდვის პროცედურა უნდა გამოცხადდეს, შესყიდვის პირობები (რომლებიც უნდა შეიცავდეს ამ კანონით გათვალისწინებულ ინფორმაციას) უნდა გამოქვეყნდეს ელექტრონულ სისტემაში და საჯარო შესყიდვის პროცედურაც ელექტრონული სისტემის მეშვეობით უნდა განხორციელდეს. ამასთანავე, საჯარო შესყიდვის შედეგები და შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება უნდა გამოქვეყნდეს ამ კანონით დადგენილი წესით;

დ) შესყიდვის პირობების დადგენისას შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება გაითვალისწინოს შემდეგი საკითხები: მომსახურების ხარისხი, უწყვეტობა, ხელმისაწვდომობა და ყოვლისმომცველობა, სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებელთა (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მოწყვლადი ჯგუფების წევრთა) საჭიროებები, მომხმარებელთა ჩართულობა და წახალისება, ინოვაცია. შესყიდვის პირობებით შესაძლებელია აგრეთვე განისაზღვროს, რომ მომსახურების გამწევი შეირჩეს ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობის კრიტერიუმის საფუძველზე, სოციალური მომსახურებისთვის ხარისხისა და მდგრადობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

მუხლი 35. საჯარო შესყიდვის პროცედურის დარეზერვება

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ამ მუხლით დადგენილი პირობების დაცვით საჯარო შესყიდვის პროცედურა გამოაცხადოს იმ ეკონომიკური ოპერატორისთვის, რომლის მთავარი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ან სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წევრთა (მათ შორის, ნაკლებად წარმოდგენილი სქესის პირთა) სოციალური და პროფესიული ინტეგრაცია. ასეთ შემთხვევაში ეკონომიკურ ოპერატორში დასაქმებულ პირთა 30% მაინც უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ან სხვა მოწყვლადი ჯგუფის წევრი. ამ პუნქტის შესაბამისად საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოცხადება დასაშვებია, თუ აღნიშნული ეკონომიკური ოპერატორი ნორმალურ პირობებში სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს კონკურენციას ვერ გაუწევს.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ ან კულტურულ სფეროში მომსახურების შესყიდვის მიზნით, ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით საჯარო შესყიდვის პროცედურა გამოაცხადოს მხოლოდ იმ ეკონომიკური ოპერატორისთვის, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით დადგენილ პირობებს, თუ ეს მომსახურება ექცევა შემდეგ CPV-ის კოდებში: 75121000, 75122000, 75123000, 79622000, 79624000, 79625000, 80110000, 80300000, 80420000, 80430000, 80511000, 80520000, 80590000, 85000000-დან 85323000-ის ჩათვლით, 92500000, 92600000, 98133000, 98133110. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოსაცხადებლად შემსყიდველ ორგანიზაციას სჭირდება საქართველოს მთავრობის თანხმობა, რომელიც ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მოქმედებს. საქართველოს მთავრობა აღნიშნულ შემსყიდველ ორგანიზაციას ამ პუნქტით გათვალისწინებული CPV-ის კოდების ფარგლებში, წლიური გეგმის მიხედვით განუსაზღვრავს ზღვრულ მოცულობას, რომლის ფარგლებშიც მას შეუძლია ამავე პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდის/კოდების შესაბამისად საჯარო შესყიდვის პროცედურის დარეზერვება. დაუშვებელია საჯარო შესყიდვის სრული მოცულობის დარეზერვება.

3. ეკონომიკური ოპერატორი სარგებლობს ამ მუხლის შესაბამისად გამოცხადებულ საჯარო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის უფლებით, თუ ერთდროულად დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები:

ა) იგი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია ან/და საქმიანობას არასამეწარმეო მიზნებისთვის ახორციელებს;

ბ) მისი საქმიანობის მიზანია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება;

გ) მასთან ბოლო 3 წლის განმავლობაში არ დადებულა შესყიდვის ხელშეკრულება ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოყენებით.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოყენებით დადებული შესყიდვის ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 3 წელს არ უნდა აღემატებოდეს.

 თავი VI

საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტები და აგრეგირებული საჯარო შესყიდვები

მუხლი 36. საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტები და აგრეგირებული საჯარო შესყიდვები

1. საჯარო შესყიდვის პროცედურების განხორციელებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოიყენოს საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტები და განახორციელოს აგრეგირებული საჯარო შესყიდვები.

2. საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტებია:

ა) ჩარჩოშეთანხმება;

ბ) დინამიკური შესყიდვის სისტემა;

გ) ელექტრონული რევერსიული აუქციონი;

დ) ელექტრონული კატალოგი.

3. აგრეგირებული საჯარო შესყიდვებია:

ა) ცენტრალიზებული შესყიდვა;

ბ) ერთობლივი შესყიდვა.

4. საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტების გამოყენებისა და აგრეგირებული საჯარო შესყიდვების განხორციელების დეტალური წესი, ამ კანონისა და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 37. ჩარჩოშეთანხმება

1. ჩარჩოშეთანხმება არის ერთ ან რამდენიმე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ერთ ან რამდენიმე ეკონომიკურ ოპერატორს შორის დადებული შეთანხმება, რომლის მიზანია ამ შეთანხმების ფარგლებში დასადები შესყიდვის ხელშეკრულებების პირობების დადგენა, კერძოდ, შესყიდვის ობიექტის მოსალოდნელ ფასთან და, საჭიროების შემთხვევაში, რაოდენობასთან დაკავშირებით. ჩარჩოშეთანხმება შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს, როდესაც შესყიდვის ობიექტის ზუსტი რაოდენობა ან/და მიწოდების კონკრეტული ვადა წინასწარ ცნობილი/განსაზღვრული არ არის. ჩარჩოშეთანხმების ფარგლებში შესყიდვის ხელშეკრულება შესაძლებელია დაიდოს მხოლოდ ჩარჩოშეთანხმების შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ შემსყიდველ ორგანიზაციას/ორგანიზაციებს და ჩარჩოშეთანხმების მონაწილე ეკონომიკურ ოპერატორს/ოპერატორებს შორის.

2. ჩარჩოშეთანხმების მოქმედების ვადა 4 წელს არ უნდა აღემატებოდეს, გარდა სათანადოდ დასაბუთებული შემთხვევისა, რომელიც ჩარჩოშეთანხმების საგნიდან გამომდინარეობს.

3. თუ ჩარჩოშეთანხმება ერთ ეკონომიკურ ოპერატორთან არის დადებული, შესყიდვის ხელშეკრულება იდება ჩარჩოშეთანხმების პირობების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს ეკონომიკურ ოპერატორს მის წინადადებაში დამატებითი პირობის გათვალისწინების თხოვნით. დაუშვებელია ისეთი დამატებითი პირობის გათვალისწინება, რომელიც ჩარჩოშეთანხმების პირობების არსებით ცვლილებას იწვევს.

4. თუ ჩარჩოშეთანხმება რამდენიმე ეკონომიკურ ოპერატორთან არის დადებული, შესყიდვის ხელშეკრულება იდება:

ა) ჩარჩოშეთანხმების მონაწილე ეკონომიკურ ოპერატორებს შორის კონკურენტული პროცესის გამართვის გარეშე, თუ ჩარჩოშეთანხმება ითვალისწინებს საქონლის მიწოდების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის ყველა პირობას და ეკონომიკური ოპერატორის შერჩევის ობიექტურ წესებს. ეს წესები გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის პირობებით;

ბ) ჩარჩოშეთანხმების მონაწილე ეკონომიკურ ოპერატორებს შორის კონკურენტული პროცესის გამართვით, თუ ჩარჩოშეთანხმება არ ითვალისწინებს საქონლის მიწოდების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის ყველა პირობას და ეკონომიკური ოპერატორის შერჩევის ობიექტურ წესებს;

გ) ჩარჩოშეთანხმების მონაწილე ეკონომიკურ ოპერატორებს შორის კონკურენტული პროცესის ნაწილობრივ გამართვით, თუ ჩარჩოშეთანხმება ითვალისწინებს ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ მიდგომებს. ამ ქვეპუნქტის გამოყენება დასაშვებია, თუ ასეთი შესაძლებლობა შესყიდვის პირობებით იყო გათვალისწინებული. არჩევანი, თუ რომელი საქონელი, სამუშაო ან/და მომსახურება იქნება შესყიდული კონკურენტული პროცესის გამართვით ან მისი გამართვის გარეშე, შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ ობიექტურ პირობებს უნდა ეფუძნებოდეს. შესყიდვის პირობებში მითითებული უნდა იყოს აგრეთვე ჩარჩოშეთანხმების პირობები, რომლებზედაც შესაძლებელია კონკურენტული პროცესის გამართვა.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ერთდროულად უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი პირობები:

ა) შესყიდვის ხელშეკრულების დადებამდე შემსყიდველი ორგანიზაცია წერილობით მიმართავს ეკონომიკურ ოპერატორებს;

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაცია ეკონომიკურ ოპერატორებს განუსაზღვრავს წინადადებების წარდგენის გონივრულ ვადას შესყიდვის ხელშეკრულების საგნის სირთულისა და წინადადებების წარსადგენად აუცილებელი ვადის გათვალისწინებით;

გ) წინადადებების წარდგენა წერილობით ხდება და ეს წინადადებები მათი წარდგენის ვადის ამოწურვამდე საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის;

დ) შესყიდვის ხელშეკრულება იდება საუკეთესო წინადადების მქონე ეკონომიკურ ოპერატორთან, რომელიც შესყიდვის პირობებით დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე ვლინდება.

6. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია სრულად არ შეისყიდოს ჩარჩოშეთანხმებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი, თუ ამის შესახებ მითითებულია ჩარჩოშეთანხმების პირობებში.

მუხლი 38. დინამიკური შესყიდვის სისტემა

1. დინამიკური შესყიდვის სისტემა ხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული საშუალებებით და გამოიყენება ბაზარზე ფართოდ გავრცელებული და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი შესყიდვის ობიექტის შესასყიდად, როდესაც ამ შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს. დინამიკური შესყიდვის სისტემა არ გამოიყენება ინდივიდუალურად განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის შესასყიდად.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტი კატეგორიებად დაყოს, საჯარო შესყიდვის თავისებურებიდან გამომდინარე, რაც უნდა დასაბუთდეს. ეს თავისებურება შეიძლება უკავშირდებოდეს შესყიდვის ხელშეკრულების მაქსიმალურ დასაშვებ მოცულობას ან გეოგრაფიულ არეალს, რომლის ფარგლებშიც დაიდება შესყიდვის ხელშეკრულება.

3. დინამიკური შესყიდვის სისტემის გამოყენებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია ეყრდნობა შეზღუდული პროცედურის განხორციელებისას გამოსაყენებელ წესებს (გარდა ამ კანონის 54-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებისა), ამ მუხლის თავისებურებების გათვალისწინებით. ყველა კანდიდატი, რომლებიც შერჩევის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, დაშვებული უნდა იქნეს დინამიკური შესყიდვის სისტემაში. ასეთ შემთხვევაში კანდიდატთა რაოდენობის შემცირება დაუშვებელია. თუ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის ობიექტი ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად კატეგორიებად დაყო, მან თითოეული კატეგორიისთვის შეფასების კრიტერიუმები უნდა დაადგინოს.

4. დინამიკური შესყიდვის სისტემის ფარგლებში შესყიდვის ხელშეკრულების დასადებად შემსყიდველი ორგანიზაცია ელექტრონული ფორმით აქვეყნებს შესყიდვის პირობებს, რომლებშიც სულ მცირე მითითებულია:

ა) დინამიკური შესყიდვის სისტემის გამოყენების შესახებ;

ბ) შესყიდვის ბუნება და შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო რაოდენობა/მოცულობა;

გ) შესყიდვის ობიექტის კატეგორიებად დაყოფის (არსებობის შემთხვევაში) შესახებ;

დ) დინამიკური შესყიდვის სისტემის მოქმედების ვადა;

ე) დინამიკური შესყიდვის სისტემასთან დაკავშირებული სხვა აუცილებელი ინფორმაცია.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია წინადადებების წარსადგენად ელექტრონული ფორმით იწვევს დინამიკური შესყიდვის სისტემაში დაშვებულ ყველა მონაწილეს. თუ დინამიკური შესყიდვის სისტემაში შესყიდვის ობიექტი კატეგორიებად არის დაყოფილი, წინადადებების წარსადგენად მოიწვევა ყველა მონაწილე, რომლებიც დინამიკური შესყიდვის სისტემაში შესყიდვის ობიექტის შესაბამის კატეგორიასთან არიან დაშვებული. შესყიდვის ხელშეკრულება იდება შესყიდვის პირობებით დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე. საჭიროების შემთხვევაში ეს კრიტერიუმები შესაძლებელია დამატებით, დეტალურად განისაზღვროს მოწვევაში წინადადებების წარსადგენად.

6. დინამიკური შესყიდვის სისტემის მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მონაწილეებს ელექტრონული ფორმით მოსთხოვოს განახლებული განაცხადის/დოკუმენტის 5 სამუშაო დღის ვადაში წარდგენა.

7. დინამიკური შესყიდვის სისტემა მისი მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში ღიაა ნებისმიერი ეკონომიკური ოპერატორისთვის, რომელიც შერჩევის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. ეკონომიკური ოპერატორი დინამიკური შესყიდვის სისტემაში დაშვების მიზნით შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგენს განაცხადს, რომელიც 10 სამუშაო დღის ვადაში განიხილება. ეს ვადა გამონაკლის შემთხვევაში, დასაბუთებული გადაწყვეტილებით შესაძლებელია გაგრძელდეს არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით, თუ საჭიროა დამატებითი დოკუმენტაციის შემოწმება, რომლის გარეშეც ვერ დადგინდება, აკმაყოფილებს თუ არა განაცხადი შეფასების კრიტერიუმებს.

8. დაუშვებელია, დინამიკური შესყიდვის სისტემაში მონაწილეობისთვის დაწესდეს სხვა, დამატებითი გადასახადი, გარდა ამ კანონის 55-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული განაცხადის/წინადადების წარდგენის საფასურისა.

მუხლი 39. ელექტრონული რევერსიული აუქციონი

1. ელექტრონული რევერსიული აუქციონი არის განმეორებადი ელექტრონული პროცესი, რომელიც იმართება წინადადებების სრულად შეფასების შემდეგ და უზრუნველყოფს მათი რიგითობის ავტომატურად განსაზღვრას ელექტრონულ სისტემაში არსებული ალგორითმის გამოყენებით, დაბალი ფასის, ეკონომიკური ეფექტიანობის ან ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობის კრიტერიუმის საფუძველზე.

2. ელექტრონული რევერსიული აუქციონის გამოყენება შესაძლებელია:

ა) ღია პროცედურაში;

ბ) შეზღუდულ პროცედურაში;

გ) წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში;

დ) კონკურენტულ დიალოგში;

ე) ჩარჩოშეთანხმებაში, ჩარჩოშეთანხმების მონაწილეებს შორის კონკურენტული პროცესის გამართვისას;

ვ) დინამიკური შესყიდვის სისტემაში, დინამიკური შესყიდვის სისტემაში დაშვებულ მონაწილეებს შორის.

3. ელექტრონული რევერსიული აუქციონი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვის პირობებით შეფასების თვლადი კრიტერიუმებია დადგენილი და ალგორითმს შეუძლია მათ საფუძველზე წინადადებების რიგითობა ავტომატურად განსაზღვროს. დაუშვებელია ელექტრონული რევერსიული აუქციონის გამოყენება შეფასების არათვლადი კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში.

4. ელექტრონული რევერსიული აუქციონის გამოყენების შესახებ მითითებული უნდა იყოს შესყიდვის პირობებში.

მუხლი 40. ელექტრონული კატალოგი

1. ელექტრონული კატალოგი არის წინადადების წარდგენის საშუალება, რომლითაც უზრუნველყოფილია ეკონომიკური ოპერატორის მიერ წინადადების შესყიდვის პირობებით დადგენილი წესით წარდგენა. საჯარო შესყიდვის პროცედურის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელებისას, აგრეგირებული საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას ან საჯარო შესყიდვის ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტების გამოყენებით განხორციელებისას შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება მოითხოვოს წინადადების შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული ელექტრონული კატალოგის ფორმით წარდგენა. ელექტრონული კატალოგის ფორმით წარდგენილ წინადადებას შეიძლება დაერთოს სხვა დოკუმენტები, რომლებიც მას ავსებს.

2. ელექტრონულ კატალოგს საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობის მისაღებად ეკონომიკური ოპერატორი ადგენს შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული ფორმისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად. სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით შესაძლებელია განისაზღვროს ის შესყიდვის ობიექტი/ობიექტები, რომელთან/რომლებთან დაკავშირებითაც წინადადებები ელექტრონული კატალოგის ფორმით უნდა იქნეს წარდგენილი.

3. წინადადების ელექტრონული კატალოგის ფორმით წარსადგენად შემსყიდველი ორგანიზაცია:

ა) ამის შესახებ უთითებს შესყიდვის პირობებში;

ბ) ელექტრონულ კატალოგთან დაკავშირებულ ყველა საჭირო ინფორმაციას (მათ შორის, ფორმასა და სპეციფიკაციებს, რომლებსაც უნდა შეესაბამებოდეს ელექტრონული კატალოგი) უთითებს შესყიდვის პირობებში.

4. თუ ჩარჩოშეთანხმება ელექტრონული კატალოგების გამოყენებით რამდენიმე ეკონომიკურ ოპერატორთან დაიდო, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება მოითხოვოს ჩარჩოშეთანხმების მონაწილეებს შორის კონკურენტული პროცესის განახლებული ელექტრონული კატალოგების საფუძველზე გამართვა. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ერთ-ერთ შემდეგ მეთოდს იყენებს:

ა) იწვევს პრეტენდენტებს შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან ადაპტირებული, განახლებული ელექტრონული კატალოგების წარსადგენად;

ბ) ატყობინებს პრეტენდენტებს, რომ იგი აპირებს წარდგენილი ელექტრონული კატალოგებიდან შეაგროვოს შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან ადაპტირებული წინადადებების შესადგენად საჭირო ინფორმაცია. ასეთი შესაძლებლობის გამოყენება დასაშვებია, თუ ეს მითითებულია ჩარჩოშეთანხმების შესყიდვის პირობებში.

5. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია სარგებლობს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესაძლებლობით, იგი ვალდებულია აცნობოს პრეტენდენტებს დღე და საათი, როდესაც იგი აპირებს ინფორმაციის შეგროვებას, და მისცეს მათ უფლება, უარი თქვან ინფორმაციის შეგროვებაზე. შემსყიდველი ორგანიზაცია განსაზღვრავს გონივრულ ვადას. შესყიდვის ხელშეკრულების დადებამდე შემსყიდველმა ორგანიზაციამ პრეტენდენტებს უნდა წარუდგინოს შეგროვებული ინფორმაცია და უნდა მისცეს მათ საშუალება, დაადასტურონ, რომ ამ ფორმით არსებული წინადადება არსებით შეცდომებს არ შეიცავს, ან გააპროტესტონ ასეთი შეცდომების არსებობა.

6. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება მოითხოვოს დინამიკური შესყიდვის სისტემის ფარგლებში ზოგიერთი შესყიდვის ხელშეკრულებისთვის გამიზნული წინადადებების ელექტრონული კატალოგის ფორმით წარდგენა. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ელექტრონული კატალოგის ფარგლებში შესყიდვის ხელშეკრულება შესაძლებელია დადოს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-5 პუნქტის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დინამიკური შესყიდვის სისტემაში მონაწილეობის მისაღებად წარდგენილ განაცხადს ერთოდა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი ფორმით და დადგენილი სპეციფიკაციების დაცვით შედგენილი ელექტრონული კატალოგი. კანდიდატები ამ კატალოგს მას შემდეგ ავსებენ, რაც შემსყიდველი ორგანიზაცია მათ მიაწვდის ინფორმაციას შესყიდვის ხელშეკრულების ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მეთოდით დადების განზრახვის შესახებ.

მუხლი 41. ცენტრალიზებული შესყიდვა

1. ცენტრალიზებული შესყიდვა არის ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოს მიერ ცენტრალიზებულ შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელება, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს:

ა) შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის განკუთვნილი, საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული ფართო მოხმარების/მუდმივი საჭიროების საქონლის ან/და მომსახურების შესყიდვას;

ბ) შესყიდვის ხელშეკრულების ან ჩარჩოშეთანხმების შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის განკუთვნილი ფართო მოხმარების/მუდმივი საჭიროების საქონელზე, სამუშაოზე ან/და მომსახურებაზე დადებას.

2. გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისისა, ცენტრალიზებული შესყიდვა გამოიყენება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ შემთხვევებში, როდესაც საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტითა და შესყიდვის პირობებით გათვალისწინებული შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია საქონელი, სამუშაო ან მომსახურება ცენტრალიზებული შესყიდვის ფარგლებში შეისყიდოს.

3. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ საქონელი, სამუშაო ან/და მომსახურება შეიძლება შეისყიდოს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოს მიერ:

ა) დადებული შესყიდვის ხელშეკრულების გამოყენებით;

ბ) დადებული ჩარჩოშეთანხმების გამოყენებით;

გ) ადმინისტრირებული დინამიკური შესყიდვის სისტემის გამოყენებით.

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შესყიდვის ხელშეკრულებას დებს ამ კანონის 37-ე ან 38-ე მუხლით დადგენილი წესით.

5. გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო ცენტრალიზებულ შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობას ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიმართვის საფუძველზე, სათანადო ანაზღაურების გარეშე ან სათანადო ანაზღაურებით, რომლის ოდენობასაც განსაზღვრავს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო. ცენტრალიზებულ შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობასთან ერთად შესაძლებელია განხორციელდეს შესყიდვის დამხმარე საქმიანობა, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს:

ა) შესყიდვის პროცედურების დაგეგმვასთან ან განხორციელებასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევას;

ბ) შესყიდვის პროცედურების შესაბამისი შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ და მისივე ხარჯით დაგეგმვასა და განხორციელებას.

6. ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოსგან ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვაზე ამ კანონის მე-9 მუხლის „პ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება.

7. ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო არის საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს და დებულებას ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

8. ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო საქმიანობის განხორციელებისას მოქმედებს, როგორც შემსყიდველი ორგანიზაცია. იგი შეზღუდულია ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტით შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის განსაზღვრული უფლება-მოვალეობებით.

9. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კონკრეტულ სეგმენტში ცენტრალიზებულ შესყიდვასთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელების უფლება დამატებით შესაძლებელია მიენიჭოს სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციას. ამის მიუხედავად, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოქმედება ვრცელდება აღნიშნულ სეგმენტში მოქმედ შემსყიდველ ორგანიზაციაზე.

მუხლი 42. ერთობლივი შესყიდვა

1. ორი ან ორზე მეტი შემსყიდველი ორგანიზაცია შესაძლებელია შეთანხმდეს საჯარო შესყიდვის ერთობლივად განხორციელებაზე.

2. შემსყიდველ ორგანიზაციათა შეთანხმება იდება წერილობითი ფორმით. ამ შეთანხმებას ხელს აწერენ შესაბამისი შემსყიდველი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ან მათ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირები. აღნიშნული შეთანხმებით უნდა განისაზღვროს შემსყიდველი ორგანიზაციების უფლება-მოვალეობები.

3. თუ ერთობლივ შესყიდვას ერთ სისტემაში შემავალი შემსყიდველი ორგანიზაციები ახორციელებენ, ერთობლივი შესყიდვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ზემდგომი თანამდებობის პირის ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი VII

საჯარო შესყიდვის მომზადება

მუხლი 43. წლიური გეგმა

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია საჯარო შესყიდვებს ახორციელებს წინასწარ განსაზღვრული წლიური გეგმის შესაბამისად. ამ გეგმის შემუშავების, დამტკიცებისა და წარდგენის წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. დაუშვებელია საჯარო შესყიდვის განხორციელება, თუ ეს წლიურ გეგმაში მითითებული არ არის, გარდა ამ კანონის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რომლებიც წლიურ გეგმაში უნდა აისახოს.

2. წლიური გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს:

ა) საჯარო შესყიდვის განხორციელების აუცილებლობა;

ბ) შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნება;

გ) მსგავსი საჯარო შესყიდვის განხორციელების გამოცდილება;

დ) შესყიდვის ობიექტის (საქონელი, სამუშაო, მომსახურება) განსაზღვრა;

ე) პოტენციური ეკონომიკური ოპერატორების გამოვლენისა და შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის მისაღები შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრის მიზნით განხორციელებული ბაზრის კვლევის შედეგები;

ვ) გამოსაყენებელი საჯარო შესყიდვის პროცედურები და მათი განხორციელების სავარაუდო ვადები;

ზ) მისაწოდებელი საქონლის რაოდენობა, შესასრულებელი სამუშაოს ან გასაწევი მომსახურების მოცულობა, არსებული მარაგების გათვალისწინებით;

თ) შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, დღგ-ის ჩათვლით;

ი) საჯარო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების გათვალისწინებით;

კ) გრძელვადიანი შესყიდვის ხელშეკრულებებით ან წინა წელს დადებული შესყიდვის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ფინანსური ვალდებულებები მიმდინარე წლისთვის;

ლ) დასადები შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების სავარაუდო ვადები;

მ) საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული სხვა გარემოებები.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია მომდევნო წლის დამტკიცებულ წლიურ გეგმას არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 ნოემბრისა ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარუდგენს სააგენტოს, რის შემდეგაც შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია დაიწყოს მომდევნო წლისთვის/წლებისთვის აუცილებელი საჯარო შესყიდვის პროცედურების განხორციელება.

4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ შესაბამისი ნორმატიული აქტის ამოქმედებამდე საჯარო შესყიდვების ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული სახსრებით განმახორციელებელი ორგანიზაციის წლიური გეგმა უნდა შეესაბამებოდეს ამ გეგმის წარდგენის მომენტისთვის სათანადო წარმომადგენლობითი ორგანოსთვის წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტს.

5. თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შესაბამისი ნორმატიული აქტის ამოქმედების შედეგად საჭირო გახდება სააგენტოსთვის წარდგენილი წლიური გეგმის მასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, საჯარო შესყიდვების ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული სახსრებით განმახორციელებელმა ორგანიზაციამ აღნიშნული ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებიდან 10 დღის ვადაში, დადგენილი წესით სათანადო ცვლილება უნდა შეიტანოს წლიურ გეგმაში და ეს გეგმა სააგენტოს უნდა წარუდგინოს.

6. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია იქმნება (ფუძნდება) ან დამატებით დაფინანსებას იღებს ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული სახსრებით, წლიური გეგმა მტკიცდება და სააგენტოს წარედგინება ამ კანონის შესაბამისად, შემსყიდველი ორგანიზაციის შექმნის (დაფუძნების) ან მის მიერ დამატებითი დაფინანსების მიღების თვის მომდევნო თვის არაუგვიანეს ბოლო დღისა.

7. დასაშვებია წლიურ გეგმაში ცვლილების შეტანა. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია წლიურ გეგმაში ცვლილების შეტანისას დაიცვას წლიური გეგმის დამტკიცებისთვის დადგენილი წესები და შეცვლილი წლიური გეგმა ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით წარუდგინოს სააგენტოს. წლიურ გეგმაში ცვლილების შეტანა უნდა დასაბუთდეს.

მუხლი 44. მრავალწლიანი საჯარო შესყიდვა

1. საჯარო შესყიდვა, როგორც წესი, ერთწლიანია. ერთწლიანი საჯარო შესყიდვის ანაზღაურება ხორციელდება მიმდინარე საბიუჯეტო წლისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებით. შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებიდან და საჯარო შესყიდვის თავისებურებიდან გამომდინარე, საჯარო შესყიდვა შეიძლება მრავალწლიანი იყოს.

2. თუ საჯარო შესყიდვა არ მიიჩნევა ერთწლიანად ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, იგი მრავალწლიანია. საჯარო შესყიდვა მრავალწლიანია აგრეთვე, თუ მისი ანაზღაურება ხორციელდება ორი ან ორზე მეტი საბიუჯეტო წლისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებით.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მრავალწლიანი საჯარო შესყიდვა შეუთანხმოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსებისთვის პასუხისმგებელ სამინისტროს ან შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანოს და მიღებული თანხმობა სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით გამოაქვეყნოს ელექტრონულ სისტემაში, თუ ეს საჯარო შესყიდვა ფინანსდება:

ა) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით;

ბ) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების სახსრებით.

4. მრავალწლიანი საჯარო შესყიდვის შეთანხმება და მიღებული თანხმობის ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნება საჭირო არ არის, თუ ამ საჯარო შესყიდვის ანაზღაურება ხორციელდება მომდევნო წლის 1 თებერვლამდე, ხოლო შესყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება ან/და მომსახურების გაწევა – მიმდინარე საბიუჯეტო წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

5. საქართველოს ეროვნული ბანკი მრავალწლიან საჯარო შესყიდვას ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე.

6. მრავალწლიანი საჯარო შესყიდვა ყოველწლიურად აისახება წლიურ გეგმაში.

მუხლი 45. შერეული შესყიდვა

1. შესყიდვა შერეულია, თუ შესყიდვის ხელშეკრულება ერთმანეთთან ორგანულად დაკავშირებულ სხვადასხვა შესყიდვის ობიექტს მოიცავს ან/და იგი სხვადასხვა სამართლებრივი რეჟიმით რეგულირდება.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია დაყოს შერეული შესყიდვა და შესყიდვის ხელშეკრულებები ცალ-ცალკე დადოს, გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული გამონაკლისისა, როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია დადოს შერეული შესყიდვის ხელშეკრულება.

3. დასაშვებია წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად ერთი შესყიდვის ხელშეკრულებით სხვადასხვა შესყიდვის ობიექტის შესყიდვა. ეს შესყიდვის ობიექტები შესყიდვის ხელშეკრულებაში მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია თითოეული შესყიდვის ობიექტის მიმართ დაიცვას ამ კანონით მონეტარულ ზღვრებსა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით დადგენილი მოთხოვნები.

4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისისა, შერეული შესყიდვის ხელშეკრულების დადება დასაშვებია აგრეთვე, თუ შესყიდვის დაყოფა ობიექტურად შეუძლებელია, რაც უნდა დასაბუთდეს. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ მუხლის მე-5–მე-9 პუნქტებით დადგენილი წესებით ხელმძღვანელობს.

5. შესყიდვის ხელშეკრულება, რომლის საგანია სხვადასხვა შესყიდვის ობიექტი, უნდა დაიდოს შესყიდვის ხელშეკრულების ძირითადი საგნის მარეგულირებელი წესების შესაბამისად. შესყიდვის ხელშეკრულების ძირითადი საგანია ყველაზე მაღალი სავარაუდო ღირებულების მქონე შესყიდვის ობიექტი.

6. შესყიდვის ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს როგორც ამ კანონის 34-ე მუხლით განსაზღვრულ მომსახურებას, ისე სხვა სახის მომსახურებას, უნდა დაიდოს შესყიდვის ხელშეკრულების იმ ნაწილის მარეგულირებელი წესების შესაბამისად, რომლით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაც უფრო მაღალია.

7. შესყიდვის ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს როგორც ამ კანონით გათვალისწინებულ საჯარო შესყიდვას, ისე იმ შესყიდვას, რომელზედაც ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება, შესყიდვის ხელშეკრულების ძირითადი საგნის მიუხედავად, უნდა დაიდოს ამ კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ მუხლის შესაბამისად შესყიდვის ხელშეკრულებების ცალ-ცალკე დადებას გადაწყვეტს, თითოეული შესყიდვის ხელშეკრულების მარეგულირებელი სამართლებრივი რეჟიმი განისაზღვრება მათი ბუნებიდან გამომდინარე.

8. შესყიდვის ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს როგორც ამ კანონის XI თავით გათვალისწინებულ საჯარო შესყიდვას, ისე ამავე კანონით გათვალისწინებულ სხვა საჯარო შესყიდვას, უნდა დაიდოს იმავე თავით დადგენილი წესების შესაბამისად.

9. თუ შესყიდვის ხელშეკრულება მოიცავს საქონელს, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს როგორც სამოქალაქო უსაფრთხოების, ისე თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებისთვის, შესყიდვის ხელშეკრულების დასადებად გამოსაყენებელი წესები განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ უპირატესად რა მიზნისთვისაა განკუთვნილი ეს საქონელი.

მუხლი 46. ბაზრის კვლევა

1. საჯარო შესყიდვის მოსამზადებლად შემსყიდველი ორგანიზაცია ახორციელებს ბაზრის კვლევას. ამ მიზნით შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია რჩევისთვის დამოუკიდებელ ექსპერტს, ორგანიზაციას ან/და ეკონომიკურ ოპერატორს მიმართოს, აგრეთვე შეაგროვოს საჭირო ინფორმაცია. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ბაზრის კვლევის განხორციელების პერიოდში მიღებული რჩევებისა და ინფორმაციის გამოყენებით არ დაირღვეს ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული პრინციპები.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია განახორციელოს აგრეთვე ბაზრის პირველადი კვლევა წლიური გეგმის შესამუშავებლად.

3. ბაზრის კვლევის განხორციელების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 47. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრა

1. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრისას შემსყიდველი ორგანიზაცია ითვალისწინებს საჯარო შესყიდვის გამოცხადების დღისთვის საჯარო შესყიდვის ფარგლებში საჯარო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, შესყიდვის ხელშეკრულების მოქმედების სავარაუდო ვადას, აგრეთვე შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისთვის გადასახდელ თანხას, გარდა დღგ-ისა.

2. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ჩარჩოშეთანხმებისა და დინამიკური შესყიდვის სისტემის შემთხვევაში განისაზღვრება ჩარჩოშეთანხმებისა და დინამიკური შესყიდვის სისტემის მოქმედების პერიოდში დასადები შესყიდვის ხელშეკრულებების ღირებულებების ჯამური ოდენობით, გარდა დღგ-ისა.

3. თუ საჯარო შესყიდვა ლოტებად ხორციელდება და, შესაბამისად, შესყიდვის ხელშეკრულება შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ლოტებად დაყოფის შედეგად იდება, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება ლოტების სავარაუდო ღირებულებების ჯამური ოდენობით, გარდა დღგ-ისა.

4. შერეული შესყიდვის დაყოფისას და შესყიდვის ხელშეკრულებების ცალ-ცალკე დადებისას შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება დასადები შესყიდვის ხელშეკრულებების ღირებულებების ჯამური ოდენობით, გარდა დღგ-ისა.

5. დაუშვებელია შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების იმ განზრახვით დაანგარიშება, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ამ კანონით განსაზღვრული შესაბამისი მონეტარული ზღვრებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულებას თავი აარიდოს.

6. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის დეტალური წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 48. საჯარო შესყიდვის ლოტებად განხორციელება

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, საკუთარი საჭიროებების გათვალისწინებით, შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების შესასყიდად საჯარო შესყიდვა განახორციელოს ლოტებად ამ მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად. შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ლოტებად დაყოფას საფუძვლად უნდა დაედოს ტექნიკური ან ეკონომიკური ასპექტები. თუ შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების წლიური ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებში დაასაბუთოს შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ლოტებად დაყოფის შეუძლებლობა და საჯარო შესყიდვის ამგვარად განუხორციელებლობა.

2. შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ლოტებად დაყოფისა და საჯარო შესყიდვის ამგვარად განხორციელების შემთხვევაში მონეტარული ზღვრების დაანგარიშებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს განხორციელებული/განსახორციელებელი საჯარო შესყიდვის პროცედურების ჯამური ღირებულება თითოეული ლოტის მიმართ. ამ კანონის 33-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მიზნებისთვის ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთი დაფინანსების წყაროდან შესასყიდი შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების საჯარო შესყიდვა ერთ შესყიდვად მიიჩნევა. ასეთ შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებების გათვალისწინებით, დასაშვებია საჯარო შესყიდვის პროცედურების ცალ-ცალკე განხორციელება, თუმცა მონეტარული ზღვრების დაანგარიშებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს განხორციელებული/განსახორციელებელი საჯარო შესყიდვის პროცედურების ჯამური ღირებულება.

3. გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ერთ შესყიდვად მიიჩნევა აგრეთვე ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების საჯარო შესყიდვა, რომელიც ერთიანი მიზნის მისაღწევად ან/და ერთიანი შედეგის მისაღებად ხორციელდება. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია საჯარო შესყიდვის პროცედურებს, როგორც წესი, ლოტებად ახორციელებს. თუ საჯარო შესყიდვის პროცედურები ცალ-ცალკე ვერ ხორციელდება და შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების წლიური ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებში დაასაბუთოს შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ლოტებად დაყოფის შეუძლებლობა. საჯარო შესყიდვის ლოტებად განხორციელების შემთხვევაში მონეტარული ზღვრების დაანგარიშებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს განხორციელებული/განსახორციელებელი ლოტების სავარაუდო ჯამური ღირებულება.

4. საჯარო შესყიდვის ლოტებად განხორციელების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებში განსაზღვროს იმ ლოტების რაოდენობა, რომლებში განაცხადის/წინადადების წარდგენაც ერთ ეკონომიკურ ოპერატორს შეუძლია. თუ ერთ ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს, განაცხადი/წინადადება რამდენიმე ან ყველა ლოტში წარადგინოს, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება განსაზღვროს იმ ლოტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა ფარგლებშიც შესყიდვის ხელშეკრულება ერთ ეკონომიკურ ოპერატორთან დაიდება. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებით დაადგინოს და დაასაბუთოს ობიექტური და არადისკრიმინაციული კრიტერიუმები ან წესები, რომელთა მიხედვითაც იგი განსაზღვრავს ლოტებს, რომელთა ფარგლებშიც დაიდება შესყიდვის ხელშეკრულება ეკონომიკურ ოპერატორთან, თუ იგი დასაშვებზე მეტი რაოდენობის განაცხადს/წინადადებას წარადგენს.

5. დაუშვებელია საჯარო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფა მონეტარული ზღვრებისთვის თავის ასარიდებლად. საჯარო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფად არ მიიჩნევა ნებისმიერი შემდეგი შემთხვევა:

ა) საჯარო შესყიდვის პროცედურების ცალ-ცალკე განხორციელება გამოწვეულია ობიექტური პირობებით, რომლებსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია წინასწარ ვერ გაითვალისწინებდა, რაც უნდა დასაბუთდეს;

ბ) საჯარო შესყიდვის პროცედურების ცალ-ცალკე განხორციელება გამართლებულია სახსრების რაციონალური ხარჯვით, რაც უნდა დასაბუთდეს;

გ) საჯარო შესყიდვის პროცედურების ცალ-ცალკე განხორციელება არის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრული შემთხვევა, როდესაც განხორციელებული/განსახორციელებელი საჯარო შესყიდვის ღირებულებები, საჯარო შესყიდვის ბუნებიდან და მასთან დაკავშირებული ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე, არ უნდა დაჯამდეს.

6. შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ლოტებად დაყოფისა და საჯარო შესყიდვის განხორციელების წესი, აგრეთვე საჯარო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფის თავიდან აცილებისა და გამოვლენის მეთოდოლოგია განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 49. შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაციები

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში განსაზღვრავს სპეციფიკაციებს, რომლებიც აღწერს შესასყიდი საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების მახასიათებლებს.

2. თუ საჯარო შესყიდვა გამიზნულია ფიზიკური პირებისთვის ან ფართო საზოგადოებისთვის, სპეციფიკაციების შემუშავებისას, გარდა სათანადოდ დასაბუთებული შემთხვევისა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები, აგრეთვე ყველა კატეგორიის მომხმარებლის (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა) ინტერესები.

3. შესყიდვის პირობები შესაძლებელია ითვალისწინებდეს პირობას, მოითხოვება თუ არა შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების გადაცემა.

4. სპეციფიკაციები ეკონომიკურ ოპერატორებს საჯარო შესყიდვის პროცედურებში თანაბრად მონაწილეობის შესაძლებლობას უნდა აძლევდეს და ხელოვნურად არ უნდა უქმნიდეს დაბრკოლებებს. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ტექნიკური სპეციფიკაციები შესაძლებელია ეხებოდეს აგრეთვე შესყიდვის ობიექტის სასიცოცხლო ციკლის ნებისმიერ ეტაპს, იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს სპეციფიკაციები არ უკავშირდება შესყიდვის ობიექტის შემადგენელ არსებით ნაწილს ან შესყიდვის ობიექტის სხვა ფიზიკურ მახასიათებელს, იმ პირობით, რომ აღნიშნული მოთხოვნა შესყიდვის ხელშეკრულების საგნის თავისებურებებიდან გამომდინარეობს და ამ ხელშეკრულების მიზნის პროპორციულია.

5. სპეციფიკაციები შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს ერთ-ერთი შემდეგი მეთოდით:

ა) შესრულების სპეციფიკაციების ან/და ფუნქციური სპეციფიკაციების სახით, მათ შორის, გარემოსდაცვით მახასიათებლებსა და კრიტერიუმებზე მითითებით;

ბ) ტექნიკური სპეციფიკაციების სახით, რომელთა აღწერისას გამოყენებული ტექსტური მასალები და სხვა მაჩვენებლები უნდა შეესაბამებოდეს სათანადო სტანდარტს შემდეგი თანამიმდევრობის დაცვით: საერთაშორისო სტანდარტი, მისი არარსებობის შემთხვევაში – რეგიონალური სტანდარტი, რეგიონალური სტანდარტის არარსებობისას – საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში მოქმედი სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი, ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – საქართველოს სტანდარტი. სტანდარტზე ყოველი მითითება უნდა შეიცავდეს დათქმას „ან ეკვივალენტური“;

გ) შესრულების სპეციფიკაციების ან/და ფუნქციური სპეციფიკაციების სახით, ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე მითითებით, რისი მიზანიცაა შესრულების სპეციფიკაციების ან/და ფუნქციური სპეციფიკაციების დაკმაყოფილების შემოწმება;

დ) შერეულად, შესრულების, ფუნქციური და ტექნიკური სპეციფიკაციების სახით.

6. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შესრულებისა და ფუნქციური სპეციფიკაციების ზოგად აღწერას.

7. სპეციფიკაციების აღწერა ბუნდოვანი არ უნდა იყოს. დაუშვებელია კონკრეტული სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის, ცალკეული პროცესების, წარმოშობის წყაროს ან მწარმოებლის პირდაპირ ან/და ირიბად მითითება, გარდა შესყიდვის ობიექტის თავისებურებიდან გამომდინარე, სათანადოდ დასაბუთებული შემთხვევისა, როდესაც აღწერის სხვა, ზუსტი საშუალება არ არსებობს. ასეთ შემთხვევაში აღწერას უნდა დაერთოს დათქმა „ან ეკვივალენტური“.

8. შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია უარი თქვას წინადადებაზე იმ საფუძვლით, რომ შემოთავაზებული საქონელი, სამუშაო ან მომსახურება არ შეესაბამება შესყიდვის პირობებით გათვალისწინებულ სპეციფიკაციებს, თუ პრეტენდენტი ამ მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად დაასაბუთებს, რომ წინადადება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის პირობებში ტექნიკური სპეციფიკაციების სახით განსაზღვრული მოთხოვნების ეკვივალენტურია.

9. თუ შემსყიდველ ორგანიზაციას სურს შესყიდვის ობიექტის აღწერისას გაითვალისწინოს გარემოსდაცვითი, სოციალური ან სხვა, მსგავსი მახასიათებლები, იგი უფლებამოსილია სპეციფიკაციებში მიუთითოს, რომ შემოთავაზებული საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების ამ პუნქტით განსაზღვრულ მახასიათებლებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად აუცილებელია კონკრეტული ეტიკეტის („ეკო“, „ბიო“, „ორგანული“ ან/და სხვა) ქონა. ასეთ შემთხვევაში ეტიკეტი ერთდროულად უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) ეტიკეტი უნდა ეხებოდეს მხოლოდ იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც დაკავშირებულია შესყიდვის ობიექტთან და გამოიყენება, როგორც დამკვიდრებული მეთოდი, ამ შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლების განსაზღვრისთვის;

ბ) ეტიკეტის მისაღებად დაწესებული მოთხოვნები უნდა ეფუძნებოდეს არადისკრიმინაციულ კრიტერიუმებს, რომელთა ობიექტურად გადამოწმებაც შესაძლებელია;

გ) ეტიკეტი დამტკიცებული უნდა იყოს პროცესით, რომელში მონაწილეობის მიღებაც შეეძლო ყველა დაინტერესებულ პირს, მათ შორის, ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მომხმარებლებს, მეწარმეებს, მწარმოებლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს;

დ) ეტიკეტის მიღება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უნდა შეეძლოს;

ე) ეტიკეტის მისაღებად მოთხოვნები უნდა დააწესოს მესამე პირმა, რომელზედაც ეტიკეტის მიღების მსურველი ეკონომიკური ოპერატორი გავლენას ვერ მოახდენს.

10. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია არ მოითხოვს, რომ შესყიდვის ობიექტი ეტიკეტთან დაკავშირებულ ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებდეს, მან უნდა მიუთითოს ის მოთხოვნა, რომლის დაკმაყოფილებაც სავალდებულოა.

11. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია კონკრეტულ ეტიკეტს მიუთითებს, იგი ვალდებულია მიიღოს ნებისმიერი ეტიკეტი, რომელიც ადასტურებს, რომ შესყიდვის ობიექტი ეკვივალენტურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.

12. თუ ეკონომიკური ოპერატორი დაადასტურებს, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ მოიპოვებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ ეტიკეტს ან მის ეკვივალენტურ ეტიკეტს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიიღებს სხვა, სათანადო მტკიცებულებას, მათ შორის, მწარმოებლის მიერ გაცემულ ოფიციალურ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს, რომ ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შეთავაზებული შესყიდვის ობიექტი სრულად აკმაყოფილებს მოთხოვნებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მითითებულ ეტიკეტთან დაკავშირებით.

13. თუ ეტიკეტი ამ მუხლის მე-9 პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, მაგრამ იმავდროულად დაწესებულია სხვა მოთხოვნები, რომლებიც შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული არ არის, შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია მოითხოვოს ასეთი ეტიკეტი. ასეთ შემთხვევაში მან უნდა აღწეროს შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაციები.

14. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ წინადადების სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის დასადგენად ეკონომიკურ ოპერატორს შეიძლება მოსთხოვოს:

ა) აღწერა, მწარმოებლის მიერ გაცემული დოკუმენტი, ფოტოსურათი ან ნიმუში, აგრეთვე მისი ავთენტურობის დადასტურება;

ბ) ექსპერტიზის, ინსპექტირების ან სხვა შემფასებელი პირის/ორგანოს დასკვნა, ანგარიში ან სხვა, მსგავსი ტიპის დოკუმენტი. ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია დასკვნის, ანგარიშის ან სხვა, მსგავსი ტიპის დოკუმენტის გამცემი კონკრეტული პირის/ორგანოს მითითება.

15. შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაციების განსაზღვრის, აგრეთვე ამ მუხლით გათვალისწინებული სტანდარტების ეკვივალენტურად ცნობის დეტალური წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 50. ეკონომიკური ოპერატორის შერჩევის კრიტერიუმები

1. ეკონომიკური ოპერატორის შერჩევის კრიტერიუმები შეიძლება ეხებოდეს:

ა) მისი პროფესიული საქმიანობის შესაბამისობას;

ბ) მის ეკონომიკურ და ფინანსურ მდგომარეობას;

გ) მის ტექნიკურ და პროფესიულ შესაბამისობას.

2. ეკონომიკური ოპერატორის შერჩევის კრიტერიუმების მიზანი უნდა იყოს მხოლოდ იმის შემოწმება, აქვს თუ არა ეკონომიკურ ოპერატორს დასადები შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებისთვის საჭირო სამართლებრივი, ფინანსური, ტექნიკური და პროფესიული შესაძლებლობები. შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული ნებისმიერი მოთხოვნა შესყიდვის ობიექტს უნდა უკავშირდებოდეს და პროპორციული უნდა იყოს.

3. პროფესიული საქმიანობის შესაბამისობასთან დაკავშირებით შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ეკონომიკურ ოპერატორს შესყიდვის პირობებით შეიძლება მოსთხოვოს, რომ იგი თავისი ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით იყოს რეგისტრირებული, აკრედიტებული, ავტორიზებული, ლიცენზირებული ან სერტიფიცირებული ან იყოს შესაბამისი ორგანიზაციის ან გაერთიანების წევრი, თუ შესყიდვის ობიექტის მისაწოდებლად შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობა ამ წინაპირობას განსაზღვრავს. დაუშვებელია, დადგინდეს მინიმალური ვადა, რომელიც გასული უნდა იყოს ასეთი რეგისტრაციიდან, აკრედიტაციიდან, ავტორიზაციიდან, ლიცენზირებიდან, სერტიფიცირებიდან ან გაწევრებიდან.

4. ეკონომიკურ და ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება განსაზღვროს წლიური ბრუნვის მინიმალური ოდენობა, რომელიც ეკონომიკურ ოპერატორს უნდა ჰქონდეს, მათ შორის, წლიური ბრუნვის მინიმალური ოდენობა, რომელიც მას უნდა ჰქონდეს შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებულ სფეროში. წლიური ბრუნვის მინიმალური ოდენობა შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების ორმაგ ოდენობას არ უნდა აღემატებოდეს, გარდა სათანადოდ დასაბუთებული გამონაკლისი შემთხვევისა, რომელიც გამომდინარეობს შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკასთან დაკავშირებული რისკებიდან, მათ შორის, შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადიდან. თუ შესყიდვის ხელშეკრულება იდება ჩარჩოშეთანხმების ფარგლებში კონკურენტული პროცესის გამართვით, მოთხოვნილი წლიური ბრუნვის მაქსიმალური ოდენობა ითვლება დასადები შესყიდვის ხელშეკრულების შესაძლო მაქსიმალური ღირებულების მიხედვით, ხოლო როდესაც ასეთი ღირებულება ცნობილი არ არის – ჩარჩოშეთანხმების სავარაუდო ღირებულების მიხედვით. დინამიკური შესყიდვის სისტემის შემთხვევაში წლიური ბრუნვის მაქსიმალური ოდენობა ითვლება ამ სისტემის მეშვეობით დასადები შესყიდვის ხელშეკრულების შესაძლო მაქსიმალური ღირებულების მიხედვით. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება განსაზღვროს მოთხოვნები ეკონომიკური ოპერატორის აქტივებსა და პასივებს შორის ბალანსთან დაკავშირებით.

5. ტექნიკურ და პროფესიულ შესაბამისობასთან დაკავშირებით შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ეკონომიკურ ოპერატორს შეიძლება მოსთხოვოს საკმარისი ადამიანური და ტექნიკური რესურსების, აგრეთვე გამოცდილების ქონა.

6. ეკონომიკური ოპერატორის შერჩევის კრიტერიუმების აღწერის დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 51. საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმები

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში ადგენს საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ეკონომიკურად ყველაზე მოგებიანი წინადადების გამოვლენას.

2. საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმები შეიძლება დაეფუძნოს:

ა) დაბალ ფასს;

ბ) ეკონომიკურ ეფექტიანობას, როგორიცაა სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯი, რომელიც მოიცავს საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების სასიცოცხლო ციკლის ეტაპის დანახარჯს ან მთლიან ხარჯს, კერძოდ:

ბ.ა) შემსყიდველი ორგანიზაციის ან სხვა მომხმარებლის მიერ გაწეულ ხარჯს, მათ შორის:

ბ.ა.ა) შესყიდვასთან დაკავშირებულ ხარჯს;

ბ.ა.ბ) სარგებლობასთან, ენერგიისა და სხვა რესურსების მოხმარებასთან დაკავშირებულ ხარჯს;

ბ.ა.გ) მოვლასთან დაკავშირებულ ხარჯს;

ბ.ა.დ) სიცოცხლისუნარიანობის დასრულების ხარჯს, როგორიცაა შეგროვებისა და გადამუშავების ხარჯი;

ბ.ბ) საქონელთან, სამუშაოსთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებულ, გარემოსდაცვითი გარე ფაქტორებით განპირობებულ ხარჯს მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, მათ შორის, გარემოსთვის ზიანის მიყენების შედეგად წარმოშობილ ხარჯებს (თუ მიყენებული ზიანის ფულადი ვალდებულების სახით განსაზღვრა შესაძლებელია). ასეთი ხარჯი შესაძლებელია მოიცავდეს სათბურის აირების ან სხვა დაბინძურების ემისიას, აგრეთვე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების შემცირების ხარჯს;

გ) ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობას. ამ შემთხვევაში გაითვალისწინება შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული ხარისხობრივი, გარემოსდაცვითი ან სოციალური ასპექტები, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს:

გ.ა) ხარისხს, მათ შორის, ტექნიკურ, ესთეტიკურ და ფუნქციურ მახასიათებლებს, ხელმისაწვდომობას, ყველა მომხმარებელზე მორგებას, სოციალურ, გარემოსდაცვით და ინოვაციურ მახასიათებლებს, აგრეთვე ვაჭრობასა და მის პირობებს;

გ.ბ) ორგანიზაციულ მოწყობას, შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების შესასრულებლად განსაზღვრული პერსონალის კვალიფიკაციასა და გამოცდილებას, თუ მისმა კვალიფიკაციამ და გამოცდილებამ ვალდებულებების შესრულებაზე შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს;

გ.გ) შესყიდვის შემდგომ მომსახურებასა და ტექნიკურ მომსახურებას, აგრეთვე მიწოდების პირობებს (მიწოდების თარიღი, პერიოდი, პროცესი ან მისი დასრულების პერიოდი).

3. სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით შესაძლებელია განისაზღვროს შემთხვევები, როდესაც დასაშვებია ან აკრძალულია მხოლოდ დაბალი ფასის კრიტერიუმის დაწესება. ამ კანონის 29-ე–31-ე მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობის კრიტერიუმის გამოყენება სავალდებულოა.

4. საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმები შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებულად მიიჩნევა, თუ ეს კრიტერიუმები ეხება შესყიდვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული საქონლის მიწოდებას, სამუშაოს შესრულებას ან მომსახურების გაწევას მისი სასიცოცხლო ციკლის ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერი სახით, მათ შორის, შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით:

ა) საქონლის წარმოების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის კონკრეტული პროცესი;

ბ) მისი სასიცოცხლო ციკლის სხვა ეტაპის კონკრეტული პროცესი.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული კონკრეტული პროცესები გაითვალისწინება იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს პროცესები საქონლის წარმოების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის შემადგენელი არსებითი ნაწილი ან სხვა ფიზიკური მახასიათებელი არ არის.

6. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმები ხელს უნდა უწყობდეს ჯანსაღ კონკურენციას. ეს კრიტერიუმები შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაციებში ისე უნდა აღიწეროს, რომ სათანადოდ შეფასდეს ეკონომიკური ოპერატორების მიერ წარდგენილი ინფორმაციის შერჩევის კრიტერიუმებთან შესაბამისობა. ბუნდოვანების არსებობის შემთხვევაში შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ეფექტიანად უნდა გადაამოწმოს ეკონომიკური ოპერატორების მიერ წარდგენილი ინფორმაციისა და შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების სიზუსტე.

7. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმი მხოლოდ დაბალი ფასია, შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში განსაზღვრავს თითოეული კრიტერიუმის ხვედრით წონას. თუ ობიექტური მიზეზების გამო კრიტერიუმის ხვედრითი წონა ვერ განისაზღვრება, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიუთითებს კრიტერიუმების რიგითობას კლებადობის მიხედვით.

8. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია საჯარო შესყიდვის ღირებულების ხარჯს სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯის მეთოდით გამოთვლის, მან შესყიდვის პირობებში უნდა მიუთითოს მონაცემები, რომელთა წარდგენაც ევალებათ ეკონომიკურ ოპერატორებს, და მეთოდი, რომლითაც ამ მონაცემების საფუძველზე დადგინდება სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯი. მეთოდი, რომლითაც გარემოსდაცვითი გარე ფაქტორებით განპირობებული ხარჯი ფასდება, ერთდროულად უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) იგი უნდა ეფუძნებოდეს არადისკრიმინაციულ კრიტერიუმებს, რომელთა ობიექტურად გადამოწმებაც შესაძლებელია. კერძოდ, თუ მეთოდი განმეორებადი ან განგრძობადი გამოყენებისთვის არ არის განკუთვნილი, იგი ეკონომიკურ ოპერატორს გაუმართლებლად არ უნდა ანიჭებდეს უპირატესობას ან არ უნდა აყენებდეს არახელსაყრელ მდგომარეობაში;

ბ) იგი ყველა მხარისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს;

გ) მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდება გონივრული ძალისხმევის გამოყენებით უნდა შეეძლოს ნებისმიერ ეკონომიკურ ოპერატორს, მათ შორის, უცხო ქვეყნის ეკონომიკურ ოპერატორს.

9. საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმის აღწერის დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

თავი VIII

საჯარო შესყიდვის გამოცხადება. განაცხადისა და წინადადების წარდგენა

 მუხლი 52. წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინება

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია საჯარო შესყიდვის განხორციელების შესახებ თავისი განზრახვა გაავრცელოს ელექტრონულ სისტემაში წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინების გამოქვეყნებით.

2. დადგენილი წესით გავრცელებული წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინება შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლებას აძლევს, ამ კანონის 54-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად შეამციროს შესყიდვის პირობების გაცნობისთვის განსაზღვრული მინიმალური ვადა.

3. წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინების ფორმა და გამოქვეყნების წესი, ამ კანონისა და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 53. შესყიდვის პირობები

1. საჯარო შესყიდვის (გარდა წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურისა) გამოსაცხადებლად შემსყიდველი ორგანიზაცია აქვეყნებს შესყიდვის შესახებ განცხადებას.

2. შესყიდვის შესახებ განცხადებას უნდა ერთოდეს შესყიდვის დოკუმენტაცია.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია შეზღუდულ პროცედურაში, წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში, კონკურენტულ დიალოგში ან ინოვაციურ პარტნიორობაში კანდიდატებს წინადადებების წარსადგენად, აგრეთვე დიალოგის/მოლაპარაკების გამართვისას მასში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს მოწვევის გამოქვეყნებით.

4. შესყიდვის პირობები ქვეყნდება ელექტრონულ სისტემაში.

5. შესყიდვის პირობების ფორმა და გამოქვეყნების წესი, ამ კანონისა და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

6. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შესყიდვის პირობებში შეიტანოს ცვლილება მათი გაცნობისთვის განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ შესყიდვის პირობებში ცვლილების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ დიალოგის/მოლაპარაკების საფუძველზე, თუ ცვლილების შეტანის შესაძლებლობა შესყიდვის პირობებით არის გათვალისწინებული. დაუშვებელია საჯარო შესყიდვის პროცედურის/საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტის/აგრეგირებული საჯარო შესყიდვის ან შესყიდვის ობიექტის შეცვლა და შესყიდვის პირობებში ამ კანონით აკრძალული ცვლილების ან სხვა არსებითი ცვლილების შეტანა. შესყიდვის პირობების გაცნობისთვის განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე მათში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ეს ვადა ავტომატურად გრძელდება შესყიდვის პირობების გამოქვეყნებიდან შესაბამისი ცვლილების გამოქვეყნებამდე გასული ვადით.

7. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შესყიდვის პირობებში ცვლილება შეიტანოს შესყიდვის პირობების გაცნობის ვადის გასახანგრძლივებლად. ასეთ შემთხვევაზე არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-6 პუნქტის მე-4 წინადადება.

8. შესყიდვის პირობების გაცნობისთვის განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე მათში ცვლილება შეიტანება და ეს ცვლილება ქვეყნდება შესყიდვის პირობების დამტკიცებისა და გამოქვეყნებისთვის დადგენილი წესით. დიალოგის/მოლაპარაკების საფუძველზე შესყიდვის პირობებში ცვლილება შეიტანება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით.

9. შესყიდვის პირობების ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნებისთვის შემსყიდველი ორგანიზაცია სააგენტოს ანგარიშზე იხდის შესყიდვის პირობების გამოქვეყნების საფასურს. მისი ოდენობა და გადახდისა და დაბრუნების წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. ამ საფასურის ოდენობა 100 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. ეს საფასური არ ბრუნდება, გარდა ელექტრონული სისტემის გაუმართაობის ან შეცდომით საფასურის ზედმეტად გადახდის შემთხვევისა.

10. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შესყიდვის პირობები გაავრცელოს აგრეთვე დამატებითი საშუალებით.

11. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შესყიდვის პირობებით განსაზღვროს, საჯარო შესყიდვის პროცედურაში დაშვებულია თუ არა წინადადების ვარიანტების წარდგენა, აგრეთვე რა სახის წინადადების ვარიანტები შეიძლება წარადგინოს ეკონომიკურმა ოპერატორმა. თუ წინადადების ვარიანტების წარდგენის შესაძლებლობა შესყიდვის პირობებში მკაფიოდ არ არის მითითებული, მათი წარდგენა დაუშვებელია.

12. წინადადების ვარიანტების წარდგენის დაშვების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში განსაზღვრავს მინიმალურ მოთხოვნებს და ადგენს საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმებს, რომლებსაც ეკონომიკური ოპერატორის მიერ წარდგენილი წინადადების ვარიანტი უნდა აკმაყოფილებდეს.

13. წინადადების ვარიანტების წარდგენისა და მათი წარდგენის შესაძლებლობის გამოყენების დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

14. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებში გაითვალისწინოს მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელი მახასიათებლები. საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას მდგრადი განვითარებისთვის იმ შესყიდვის ობიექტის (საქონლის, სამუშაოს, მომსახურების) CPV-ის კოდები, რომლის შესყიდვისას მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელი მახასიათებლების გათვალისწინება სავალდებულოა, აგრეთვე საჯარო შესყიდვის პროცედურაში ამ მახასიათებლების მითითების წესი და მეთოდოლოგია, მათ შორის, ხარჯეფექტიანობის, ეკონომიკური მიზანშეწონილობის, მდგრადობის ფართო დიაპაზონის, ტექნიკური შესაბამისობისა და სათანადო კონკურენციის გათვალისწინებით, განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

მუხლი 54. შესყიდვის პირობების გაცნობისა და განაცხადის/წინადადების წარდგენის ვადები

1. ღია პროცედურასა და კონკურსში შესყიდვის პირობების გაცნობისა და წინადადების წარდგენისთვის განისაზღვრება შემდეგი ვადები:

ა) როდესაც შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს, შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 25 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – მომდევნო 5 დღე;

ბ) როდესაც შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია:

ბ.ა) შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 5 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – მომდევნო 2 დღე, თუ საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება 150 000 ლარზე ნაკლებია;

ბ.ბ) შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 7 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – მომდევნო 3 დღე, თუ საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 150 000 ლარს;

ბ.გ) შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 7 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – მომდევნო 3 დღე, თუ სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება 300 000 ლარზე ნაკლებია;

ბ.დ) შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 15 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – მომდევნო 5 დღე, თუ სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 300 000 ლარს.

2. შეზღუდულ პროცედურაში, წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში, კონკურენტულ დიალოგსა და ინოვაციურ პარტნიორობაში შესყიდვის შესახებ განცხადებისა და შესყიდვის დოკუმენტაციის გაცნობისა და განაცხადების წარდგენის ვადები დგინდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. შეზღუდულ პროცედურასა და წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში წინადადებების წარსადგენად მოწვევის გაცნობისა და წინადადებების წარდგენის ვადები დგინდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. კონკურენტულ დიალოგსა და ინოვაციურ პარტნიორობაში წინადადებების წარსადგენად/დიალოგში მონაწილეობის მისაღებად მოწვევის გაცნობისა და წინადადებების წარდგენის ვადები, აგრეთვე წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვევის გაცნობის ვადები დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. დინამიკური შესყიდვის სისტემაში წინადადებების წარსადგენად მოწვევის გაცნობისა და წინადადებების წარდგენის საერთო ვადა არ უნდა იყოს 10 დღეზე ნაკლები – თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს, ხოლო 5 დღეზე ნაკლები – თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია.

3. თუ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის გამოცხადებამდე არაუადრეს 12 თვისა და არაუგვიანეს 35 დღისა, დადგენილი წესით გამოაქვეყნა წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინება, რომელიც, თავის მხრივ, არ იყო გამიზნული წინადადებების წარსადგენად მოწვევისთვის, შესყიდვის პირობების გაცნობის ვადა, რომელიც ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „ბ.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სათანადო მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით, უნდა ყოფილიყო არანაკლებ 25 ან 15 დღე, ღია პროცედურის შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს არანაკლებ 10 დღე, ხოლო შეზღუდული პროცედურის შემთხვევაში − არანაკლებ 5 დღე. განაცხადის/წინადადების წარდგენის ვადები არ იცვლება.

4. თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით დგინდება, რომ არსებობს საგანგებო სიტუაცია, თუმცა ის არ არის იმ მოცულობის/მასშტაბის, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ, ამ კანონის 33-ე მუხლის შესაბამისად, წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა გამოიყენოს, ღია პროცედურასა და კონკურსში შესყიდვის პირობების გაცნობისა და წინადადების წარდგენისთვის განისაზღვრება შემდეგი ვადები:

ა) როდესაც შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს, შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 10 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – არანაკლებ მომდევნო 5 დღე;

ბ) როდესაც შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია:

ბ.ა) შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 5 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – მომდევნო 2 დღე, თუ საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 150 000 ლარს;

ბ.ბ) შესყიდვის პირობების გასაცნობად დგინდება არანაკლებ 7 დღე, ხოლო წინადადების წარსადგენად – მომდევნო 3 დღე, თუ სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 300 000 ლარს.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეზღუდულ პროცედურაში შესყიდვის შესახებ განცხადებისა და შესყიდვის დოკუმენტაციის გაცნობისა და განაცხადების წარდგენის ვადები, აგრეთვე წინადადებების წარსადგენად მოწვევის გაცნობისა და წინადადებების წარდგენის ვადები დგინდება იმავე პუნქტის შესაბამისად.

6. თუ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის პირობების გაცნობისთვის ამ მუხლით დადგენილ მინიმალურ ვადაზე მეტი ვადა განსაზღვრა, დაუშვებელია საჯარო შესყიდვის გამოცხადების შემდეგ მისი შემცირება.

7. განაცხადის/წინადადების წარდგენის ვადის დადგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ კანონის მე-19 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა ადეკვატური ვადის დადგენის შესახებ.

8. ამ მუხლით განსაზღვრული ვადის ათვლა იწყება ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნების მომდევნო დღიდან.

მუხლი 55. განაცხადებისა და წინადადებების წარდგენა

1. განაცხადებისა და წინადადებების წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, ამ კანონით, სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებითა და შესყიდვის პირობებით დადგენილი წესით.

2. ეკონომიკური ოპერატორი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაცხადის წარსადგენად, ხოლო მისი არარსებობისას – წინადადების წარსადგენად სააგენტოს ანგარიშზე იხდის განაცხადის/წინადადების წარდგენის საფასურს. მისი ოდენობა და გადახდისა და დაბრუნების წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. ამ საფასურის ოდენობა 100 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. ეს საფასური არ ბრუნდება, გარდა ელექტრონული სისტემის გაუმართაობის ან შეცდომით საფასურის ზედმეტად გადახდის შემთხვევისა.

3. ცენტრალიზებული შესყიდვის შემთხვევაში გამარჯვებული პრეტენდენტი, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული განაცხადის/წინადადების წარდგენის საფასურისა, ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოს ანგარიშზე იხდის თანხას დასადები შესყიდვის ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 1%-ის ოდენობით.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანხის ოდენობა და მისი გადახდისა და დაბრუნების წესი განისაზღვრება ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოს ხელმძღვანელის სამართლებრივი აქტით.

5. ეკონომიკურმა ოპერატორმა განაცხადის/წინადადების უზრუნველყოფის მიზნით უნდა წარადგინოს განაცხადის/წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების 1%-ის ოდენობით, გარდა ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ამასთანავე, თუ საჯარო შესყიდვა ლოტებად ხორციელდება, განაცხადის/წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობის გამოთვლისას გაითვალისწინება თითოეული ლოტის სავარაუდო ღირებულება. განაცხადის/წინადადების უზრუნველყოფის მიზნით განაცხადის/წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის წარდგენის, ამოქმედებისა და დაბრუნების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

6. ცენტრალიზებული შესყიდვის შემთხვევაში განაცხადის/წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის წარდგენის სავალდებულოობა, აგრეთვე ამ გარანტიის ოდენობა და მისი წარდგენის, ამოქმედებისა და დაბრუნების წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. თუ ცენტრალიზებული შესყიდვის შემთხვევაში განაცხადის/წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის წარდგენა არ მოითხოვება, შესყიდვის ხელშეკრულების დადების უზრუნველსაყოფად სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით შესაძლებელია განისაზღვროს მისი უზრუნველყოფის სხვა საშუალება/საშუალებები.

მუხლი 56. ინფორმაციის/განმარტების მოთხოვნისა და მიღების უფლება

1. ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს, შემსყიდველ ორგანიზაციას მოსთხოვოს და მიიღოს ინფორმაცია/განმარტება შესყიდვის პირობებსა და საჯარო შესყიდვის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის/განმარტების მოთხოვნა შესაძლებელია როგორც შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული შემსყიდველი ორგანიზაციის საკონტაქტო პირის, ისე ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის/განმარტების მოთხოვნისთვის ელექტრონულ სისტემაში იქმნება კითხვა-პასუხის მოდული. ამ მოდულით სარგებლობის წესი, აგრეთვე შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის/განმარტების მოთხოვნის წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

თავი IX

შერჩევა-შეფასება

 მუხლი 57. ზოგადი წესი

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია კანდიდატებს/პრეტენდენტებს აფასებს შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული სპეციფიკაციებისა და შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით, ამ კანონითა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით.

2. თუ განაცხადი/წინადადება მოთხოვნილ ინფორმაციას სრულყოფილად ან საერთოდ არ შეიცავს და კანდიდატის/პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის პირდაპირი საფუძველი არ არსებობს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მოსთხოვს მას განაცხადის/წინადადების გონივრულ ვადაში, სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით დაზუსტებას. განაცხადის/წინადადების დაზუსტებით არ უნდა დაირღვეს გამჭვირვალობისა და თანასწორი მოპყრობის პრინციპები. განაცხადის/წინადადების დადგენილ ვადაში დაუზუსტებლობა ან არასრულყოფილად დაზუსტება კანდიდატის/პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის საფუძველია.

3. დაუშვებელია კანდიდატისთვის/პრეტენდენტისთვის საჯარო შესყიდვის პირობებით გაუთვალისწინებელი ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება პირდაპირ არის განსაზღვრული საქართველოს კანონმდებლობით. დაუშვებელია კანდიდატისთვის/პრეტენდენტისთვის შესყიდვის პირობებით გაუთვალისწინებელი გარემოების ხარვეზად ჩათვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მისი ხარვეზად ჩათვლა პირდაპირ გამომდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობიდან.

მუხლი 58. დისკვალიფიკაცია

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია კანდიდატის/პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას ახდენს, თუ:

ა) კანდიდატი/პრეტენდენტი შავ სიაშია რეგისტრირებული;

ბ) არსებობს ამ კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთი ან რამდენიმე საფუძველი;

გ) კანდიდატის/პრეტენდენტის მიმართ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება, შეჩერდა ან შეწყდა მისი საქმიანობა, დაიწყო მისი ლიკვიდაციის პროცესი ან იგი ლიკვიდირებულ იქნა/გარდაიცვალა (თუ კანდიდატი/პრეტენდენტი ფიზიკური პირია);

დ) კანდიდატს/პრეტენდენტს საგადასახადო დავალიანება აქვს, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

ე) კანდიდატის/პრეტენდენტის მიმართ ამ კანონის მე-13 მუხლით განსაზღვრული ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს და იგი იმავე მუხლით გათვალისწინებული ყველა შესაძლო ღონისძიების გატარებითაც ვერ იქნება თავიდან აცილებული;

ვ) არსებობს ეკონომიკური ოპერატორის ამ კანონის მე-19 მუხლის მე-3−მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის საფუძვლები და დისკვალიფიკაცია სხვა, ნაკლებად შემზღუდავი გზით თავიდან აცილებული ვერ იქნება;

ზ) განაცხადი/წინადადება შესყიდვის პირობებს არ შეესაბამება და იგი, ამ კანონისა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების შესაბამისად, დაზუსტებას არ ექვემდებარება, ხოლო თუ მისი დაზუსტება შესაძლებელია – იგი დადგენილ ვადაში არ დაზუსტდება ან არასრულყოფილად დაზუსტდება;

თ) ვერ დასაბუთდება ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ამ კანონის 64-ე მუხლის შესაბამისად;

ი) კანდიდატი/პრეტენდენტი უარს ამბობს შესაბამისი ხელშეკრულების დადებაზე ან მის დადებაზე უარს სხვაგვარად გამოხატავს;

კ) კანდიდატი/პრეტენდენტი უარს ამბობს განაცხადზე/წინადადებაზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის საფუძვლები ეხება აგრეთვე:

ა) ეკონომიკური ოპერატორის წევრს – თუ ეკონომიკური ოპერატორი პირთა გაერთიანებაა;

ბ) ქვეკონტრაქტორს – ამ კანონის მე-20 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

გ) სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს, რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად.

3. პოტენციური ეკონომიკური რისკებისა და შესყიდვის ხელშეკრულების საგნის თავისებურებების გათვალისწინებით, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება არ გამოიყენოს ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძველი, თუ კანდიდატის/პრეტენდენტის მიმართ რეაბილიტაციის საქმის წარმოება მიმდინარეობს და შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია დაასკვნას, რომ ეკონომიკური ოპერატორი შეძლებს შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებას.

4. დაუშვებელია კანდიდატის/პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი გარემოება:

ა) კანდიდატის/პრეტენდენტის საგადასახადო დავალიანება 1 000 ლარზე ნაკლებია;

ბ) კანდიდატს/პრეტენდენტს გაფორმებული აქვს საგადასახადო შეთანხმება ან აღებული აქვს საგადასახადო დავალიანების გადახდის ვალდებულება უფლებამოსილ ორგანოსთან შეთანხმების გაფორმებით.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია კანდიდატის/პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას ახდენს საჯარო შესყიდვის ნებისმიერ ეტაპზე, თუ გამოვლინდება კანდიდატის/პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის საფუძველი. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია დაასაბუთოს დისკვალიფიკაციის შესახებ გადაწყვეტილება.

6. დისკვალიფიკაციის დეტალური პროცედურა განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

7. შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან დადგენილი წესით გამოითხოვოს ეკონომიკური ოპერატორის ან ამ მუხლით გათვალისწინებული სხვა პირის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მისი დისკვალიფიკაციის საფუძვლის არსებობის/არარსებობის დასადგენად, მათ შორის, გამოითხოვოს საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია ეკონომიკური ოპერატორის ან ამ მუხლით გათვალისწინებული სხვა პირის წერილობითი/ელექტრონული ნებართვის შემთხვევაში, აგრეთვე პერსონალური მონაცემების (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების) შემცველი ინფორმაცია.

მუხლი 59. დისკვალიფიკაციის საფუძვლების არარსებობისა და შერჩევის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემოწმება

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებში განსაზღვროს დოკუმენტები, რომელთა წარდგენასაც სთხოვს ეკონომიკურ ოპერატორს დისკვალიფიკაციის საფუძვლების არარსებობის ან შერჩევის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შესამოწმებლად.

2. ამ კანონის 58-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“–„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის საფუძვლების არარსებობა შესაძლებელია შემოწმდეს აგრეთვე შესაბამისი ქვეყნის უფლებამოსილი სასამართლო ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტით/ცნობით.

3. პროფესიული საქმიანობის შესაბამისობა შესაძლებელია შემოწმდეს რეგისტრაციის, აკრედიტაციის, ავტორიზაციის, ლიცენზირების, სერტიფიცირების ან შესაბამისი ორგანიზაციის ან გაერთიანების წევრობის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტით/ცნობით.

4. ეკონომიკურ და ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობა შესაძლებელია შემოწმდეს შესაბამისი ქვეყნის უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს ან ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტით/ცნობით, ეკონომიკური ოპერატორის ფინანსური ან წლიური ანგარიშით და ამ ანგარიშიდან ამონაწერით. წლიურ ბრუნვასთან დაკავშირებით შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს ინფორმაცია არაუმეტეს ბოლო 3 ფინანსური წლის შესახებ, ეკონომიკური ოპერატორის დაფუძნების ან მის მიერ საქმიანობის დაწყების თარიღის გათვალისწინებით. თუ ეკონომიკური ოპერატორი ადასტურებს, რომ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილ დოკუმენტს ვერ წარადგენს, მას შეუძლია საკუთარი ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობა დაადასტუროს სხვა დოკუმენტით, რომელსაც ამ კანონით გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით შემსყიდველი ორგანიზაცია მისაღებად მიიჩნევს.

5. შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული ტექნიკური და პროფესიული შესაბამისობა შესაძლებელია შემოწმდეს:

ა) არაუმეტეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიწოდებული საქონლის ან გაწეული მომსახურების შესახებ ინფორმაციით. ეს ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს მონაცემებს საქონლის/მომსახურების ღირებულების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის თარიღისა და მიმღების შესახებ. მას უნდა ერთოდეს ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. თუ საჭიროა კონკურენციის ადეკვატური დონის მიღწევა, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება გაითვალისწინოს ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრულზე უფრო ადრე განხორციელებული საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა;

ბ) არაუმეტეს ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციით. ეს ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს მონაცემებს სამუშაოს ღირებულების, შესრულების თარიღისა და მიმღების შესახებ. მას უნდა ერთოდეს ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. თუ საჭიროა კონკურენციის ადეკვატური დონის მიღწევა, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება გაითვალისწინოს ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრულზე უფრო ადრე განხორციელებული სამუშაოს შესრულება;

გ) ტექნიკური პერსონალისა და სტრუქტურული ერთეულების შესახებ ინფორმაციით, მიუხედავად მათი ეკონომიკური ოპერატორის საწარმოსადმი კუთვნილებისა, განსაკუთრებით − ხარისხზე პასუხისმგებელი ან სამუშაოს შემსრულებელი პერსონალისა/სტრუქტურული ერთეულისა;

დ) ხელმძღვანელის ან ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტებით;

ე) ხარისხის უზრუნველსაყოფად გამოსაყენებელი ტექნიკური აღჭურვილობისა და რესურსების აღწერით;

ვ) ვალდებულებების შესასრულებლად გამოსაყენებელი მიწოდებისა და მონიტორინგის მართვის სისტემის აღწერით;

ზ) ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი ღონისძიებების აღწერით;

თ) შესყიდვის ხელშეკრულების იმ ნაწილზე მითითებით, რომელიც ქვეკონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს;

ი) ინსპექტირებით, რომელსაც ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაცია ან მისი სახელით − კომპეტენტური ორგანო, თუ შესყიდვის ობიექტი სირთულით გამოირჩევა ან სპეციალური დანიშნულებისაა. ინსპექტირება უნდა ეხებოდეს ეკონომიკური ოპერატორის საწარმოო სიმძლავრეს ან ტექნიკურ შესაძლებლობებს, საჭიროების შემთხვევაში − ხარისხის კონტროლის უზრუნველსაყოფად მისაღებ ზომებს.

6. ეკონომიკურ ოპერატორს ამ მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის/დოკუმენტის წარდგენა არ მოეთხოვება, თუ შესაძლებელია, მონაცემები სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ელექტრონულ სისტემაში ან მონაცემთა სხვა ღია/საჯარო ბაზაში გადამოწმდეს.

მუხლი 60. კანდიდატთა რაოდენობის შემცირება

1. შეზღუდულ პროცედურაში, წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში, კონკურენტულ დიალოგსა და ინოვაციურ პარტნიორობაში შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება შეამციროს იმ კანდიდატთა რაოდენობა, რომლებიც შერჩევის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ და მოწვეული იქნებიან წინადადებების წარსადგენად ან დიალოგში/მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად, იმ პირობით, რომ მათი რაოდენობა ამ მუხლით განსაზღვრულზე ნაკლები არ იქნება.

2. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის პირობებით უნდა დაადგინოს ობიექტური და არადისკრიმინაციული კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც იგი მოიწვევს კანდიდატებს, და განსაზღვროს მოსაწვევი კანდიდატების მინიმალური რაოდენობა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში – მაქსიმალური რაოდენობა. კანდიდატთა რაოდენობა ისე უნდა განისაზღვროს, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს ჯანსაღი კონკურენცია. მათი რაოდენობის განსაზღვრისას შემსყიდველი ორგანიზაცია ითვალისწინებს შესყიდვის ობიექტისა და შესაბამისი ბაზრის თავისებურებებს, მათ შორის, ამ ბაზარზე არსებულ კონკურენციას.

3. შეზღუდულ პროცედურაში კანდიდატთა მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 5, ხოლო წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში, კონკურენტულ დიალოგსა და ინოვაციურ პარტნიორობაში – 3.

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია წინადადებების წარსადგენად ან დიალოგში/მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს სულ მცირე მინიმალური რაოდენობის კანდიდატებს. თუ იმ კანდიდატთა რაოდენობა, რომლებიც შერჩევის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, მინიმალურ რაოდენობაზე ნაკლებია, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება მოიწვიოს სხვა კანდიდატები, რომლებიც მინიმალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია იმავე საჯარო შესყიდვაში მოიწვიოს ეკონომიკური ოპერატორი, რომელსაც განაცხადი არ წარუდგენია ან/და რომელიც მინიმალურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს.

5. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია სარგებლობს ამ კანონის 29-ე მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული შეთავაზებული გადაწყვეტის გზის/გზების ეტაპობრივად შემცირების უფლებით, ეს უფლება შესყიდვის პირობებით დადგენილი წესებით უნდა განხორციელდეს. პრეტენდენტებისა და შეთავაზებული გადაწყვეტის გზების რაოდენობა ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველსაყოფად საკმარისი უნდა იყოს. ამ მიზნით შემსყიდველი ორგანიზაცია ითვალისწინებს შესყიდვის ობიექტისა და შესაბამისი ბაზრის თავისებურებებს, მათ შორის, ამ ბაზარზე არსებულ კონკურენციას.

მუხლი 61. შესყიდვების ერთიანი ევროპული დოკუმენტი

1. შესყიდვების ერთიანი ევროპული დოკუმენტი (European Single Procurement Document) (შემდგომ ამ მუხლში – ESPD) არის საწყისი დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ასაბუთებს ეკონომიკური ოპერატორის დისკვალიფიკაციის საფუძვლების არარსებობას, მის მიერ შერჩევის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას და ამ კანონის მე-60 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ პირობებთან მის შესაბამისობას. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიიღოს ESPD. თუ ეკონომიკური ოპერატორი მიიღებს გადაწყვეტილებას ESPD-ის წარდგენის შესახებ, მან ის უნდა წარადგინოს აგრეთვე შემდეგ პირებთან (არსებობის შემთხვევაში) დაკავშირებით:

ა) ეკონომიკური ოპერატორის წევრთან დაკავშირებით – თუ ეკონომიკური ოპერატორი პირთა გაერთიანებაა;

ბ) ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებით – ამ კანონის მე-20 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

გ) სხვა ეკონომიკურ ოპერატორთან დაკავშირებით, რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ქვეკონტრაქტორი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად.

2. ESPD უნდა შეიცავდეს ეკონომიკური ოპერატორის ფორმალურ დასტურს, რომ დისკვალიფიკაციის საფუძვლები არ არსებობს და კმაყოფილდება ეკონომიკური ოპერატორის შერჩევის კრიტერიუმები ან/და ამ კანონის მე-60 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული პირობები. ESPD-ში მითითებული უნდა იყოს აგრეთვე უფლებამოსილი ორგანო ან მესამე პირი, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისთვის, და ეკონომიკური ოპერატორის მზადყოფნა, მოთხოვნის შემთხვევაში ეს დოკუმენტები დაუყოვნებლივ წარადგინოს.

3. ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს, შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს ESPD, რომელიც მან ადრე საჯარო შესყიდვის სხვა პროცედურაში წარადგინა. ასეთ შემთხვევაში ეკონომიკურმა ოპერატორმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ამ ESPD-ში მითითებული ინფორმაცია კვლავ ძალაშია.

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია საჯარო შესყიდვის პროცედურის ნებისმიერ ეტაპზე მოსთხოვოს კანდიდატს/პრეტენდენტს დისკვალიფიკაციის საფუძვლების არარსებობის, შერჩევის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისა და ამ კანონის მე-60 მუხლით განსაზღვრულ პირობებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა. შესყიდვის ხელშეკრულების დადებამდე, გარდა ამ კანონის 37-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, შემსყიდველი ორგანიზაცია იმ ეკონომიკურ ოპერატორს, რომელთანაც შესყიდვის ხელშეკრულება იდება, მოსთხოვს, წარადგინოს განახლებული დოკუმენტები ამ კანონის 59-ე მუხლის შესაბამისად, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში – 62-ე მუხლის შესაბამისად. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება ეკონომიკურ ოპერატორს მისცეს წარდგენილი დოკუმენტების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით დაზუსტების საშუალება. შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია მოითხოვოს ის ინფორმაცია, რომელიც მას უკვე აქვს ან ხელმისაწვდომია ელექტრონულ სისტემაში ან მონაცემთა სხვა ღია/საჯარო ბაზაში.

5. ESPD-ის გამოყენების დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 62. ხარისხის უზრუნველყოფისა და გარემოს დაცვის მართვის სტანდარტები

1. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში ეკონომიკური ოპერატორის ხარისხის სისტემის შემოწმებას მოითხოვს, მან უნდა მიმართოს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემებს, რომლებიც შესაბამისი ქვეყნის სერტიფიცირების კონკრეტულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს და კანონით დადგენილი წესებით სერტიფიცირებულია აკრედიტებული ორგანიზაციების მიერ. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ უნდა აღიაროს შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული სერტიფიკატი, აგრეთვე ეკონომიკური ოპერატორის მიერ თანაბარი ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წარდგენილი სხვა, შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები.

2. ეკონომიკური ოპერატორის შესაძლებლობა, განახორციელოს ამ კანონის 59-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები, შესაძლებელია დადასტურდეს ერთ-ერთი შემდეგი გზით:

ა) გარემოს დაცვის მართვისა და აუდიტის სისტემაში (EMAS) რეგისტრაციით;

ბ) აკრედიტებული ორგანოს მიერ საქართველოს ან შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით გაცემული სერტიფიკატით, რომელიც ადასტურებს გარემოს დაცვის ევროპულ ან საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას;

გ) საქმიანობის გარემოსდაცვით მოთხოვნებთან შესაბამისობის ეკვივალენტური შეფასებით, რომელიც საქართველოში შეესაბამება ამ პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ გარემოს დაცვის მართვის სისტემას/სტანდარტს.

მუხლი 63. სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შესაძლებლობებზე დაყრდნობა

1. ეკონომიკურ ოპერატორს (ძირითად ეკონომიკურ ოპერატორს) უფლება აქვს, საჯარო შესყიდვაში ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობის კრიტერიუმისა და ტექნიკური და პროფესიული შესაბამისობის კრიტერიუმის დასაკმაყოფილებლად შესაძლებლობის შემთხვევაში დაეყრდნოს სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შესაძლებლობებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა სამართლებრივი კავშირი აქვს მასთან.

2. ეკონომიკური ოპერატორისხვა ეკონომიკური ოპერატორის გამოცდილებას, აგრეთვე მისი პერსონალის კვალიფიკაციასა და გამოცდილებას შეიძლება დაეყრდნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა ეკონომიკური ოპერატორი შესყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში შეასრულებს იმ სამუშაოს ან/და გასწევს იმ მომსახურებას, რომლის შესასრულებლადაც/გასაწევადაც საჭიროა ეს კვალიფიკაცია და გამოცდილება. ეს პუნქტი ვრცელდება მხოლოდ ქვეკონტრაქტორზე.

3. თუ ეკონომიკური ოპერატორი სხვა ეკონომიკური ოპერატორის რესურსებს ეყრდნობა, იგი ვალდებულია დაადასტუროს მათი ხელმისაწვდომობა და ამ რესურსებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ეს შეიძლება დადასტურდეს აღნიშნულ ეკონომიკურ ოპერატორთან დადებული შეთანხმებით და სხვაგვარად.

4. თუ ეკონომიკური ოპერატორი ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობის კრიტერიუმის დასაკმაყოფილებლად სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შესაძლებლობებს ეყრდნობა, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება მათ შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებისთვის სოლიდარული პასუხისმგებლობა მოსთხოვოს.

5. თუ ეკონომიკური ოპერატორი პირთა გაერთიანებაა, იგი შეიძლება დაეყრდნოს როგორც ამ გაერთიანების წევრთა, ისე სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შესაძლებლობებს.

6. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ორგანიზაცია აფასებს აგრეთვე სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს, რომლის შესაძლებლობებსაც ეკონომიკური ოპერატორი ეყრდნობა. უნდა შემოწმდეს სხვა ეკონომიკური ოპერატორის როგორც დისკვალიფიკაციის საფუძვლები, ისე შერჩევის კრიტერიუმები. თუ არსებობს სხვა ეკონომიკური ოპერატორის დისკვალიფიკაციის საფუძვლები ან იგი ვერ აკმაყოფილებს შერჩევის კრიტერიუმებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია ეკონომიკურ ოპერატორს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით მის შეცვლას მოსთხოვს. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს ამ კანონის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტით.

7. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის პირობებით შეიძლება მოითხოვოს, რომ კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ვალდებულებები მხოლოდ ძირითადმა ეკონომიკურმა ოპერატორმა შეასრულოს.

8. სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შესაძლებლობების გამოყენების, აგრეთვე პირთა გაერთიანების მიერ ამ გაერთიანების წევრთა შესაძლებლობების გამოყენების დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 64. შეუსაბამოდ დაბალი ფასის მქონე წინადადება

1. თუ წინადადებას შეუსაბამოდ დაბალი ფასი აქვს, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას მოსთხოვს. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში წინასწარ განსაზღვრავს ისეთ შემთხვევას, როდესაც წინადადება შეუსაბამოდ დაბალი ფასის მქონედ მიიჩნევა, და დოკუმენტებს, რომლებითაც ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა უნდა დადასტურდეს.

2. წინადადების შეუსაბამოდ დაბალი ფასის გამო ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შეიძლება დასაბუთდეს:

ა) წარმოების პროცესის, მშენებლობის მეთოდის ან მომსახურების გაწევის ხარჯებით;

ბ) საქონლის მისაწოდებლად, სამუშაოს შესასრულებლად ან მომსახურების გასაწევად შერჩეული ტექნიკური გადაწყვეტის გზით ან ეკონომიკური ოპერატორისთვის ხელმისაწვდომი განსაკუთრებული პირობებით;

გ) ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შეთავაზებული საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების ორიგინალურობით;

დ) ეკონომიკური ოპერატორის მიერ ვალდებულებების შესრულებით, გარემოს დაცვის, სოციალური და შრომის კანონმდებლობის სფეროებში აღებული ვალდებულებების გათვალისწინებით;

ე) ქვეკონტრაქტორის გამოყენებით;

ვ) ეკონომიკური ოპერატორის მიერ სახელმწიფო დახმარების მიღების შესაძლებლობით.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია აფასებს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. თუ იგი ვერ დაასაბუთებს წინადადების ფასის ადეკვატურობას ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების გათვალისწინებით, პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია უნდა მოხდეს. თუ წინადადების დაბალი ფასი პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო დახმარების მიღებით არის განპირობებული, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოახდენს, თუ იგი შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ ვადაში ვერ დაასაბუთებს ასეთი დახმარების მიღების კანონიერებას.

4. პირობები, რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც წინადადება შეუსაბამოდ დაბალი ფასის მქონედ მიიჩნევა, აგრეთვე ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადასტურების დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 65. საჯარო შესყიდვის უშედეგოდ დასრულება ან შეწყვეტა

1. საჯარო შესყიდვა, რომელშიც არცერთი განაცხადი/წინადადება არ ყოფილა წარდგენილი, შეუმდგარად მიიჩნევა.

2. საჯარო შესყიდვა, რომელშიც ყველა კანდიდატმა/პრეტენდენტმა დისკვალიფიკაცია მიიღო ან შემსყიდველმა ორგანიზაციამ საკმარისი რაოდენობის კანდიდატები ვერ შეარჩია, უარყოფითი შედეგით დასრულებულად მიიჩნევა.

3. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის ხელშეკრულების/ ჩარჩოშეთანხმების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეიძლება შეწყვიტოს საჯარო შესყიდვის მიმდინარეობა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზების გამო, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც უნდა დასაბუთდეს.

 თავი X

შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დადება,

მასში ცვლილების შეტანა და მისი შესრულება

მუხლი 66. შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დადება

1. შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება იდება წერილობითი ფორმით.

2. შესყიდვის ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადება სავალდებულო არ არის, თუ იგი იდება წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად, შემდეგ შემთხვევებში:

ა) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებული ფილიალის, წარმომადგენლობის, შვილობილი საწარმოს, თავდაცვის ატაშეს, საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის საზღვარგარეთ წარმომადგენლების მიერ, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ბ) საჯარო შესყიდვის ინტერნეტით გამოწერის გზით განხორციელებისას, აგრეთვე ინფორმაციის სოციალურ ქსელში განთავსების ან ინტერნეტგვერდის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ან ლიცენზიის/ნებართვის შესყიდვის მიზნით;

გ) წარმომადგენლობით ხარჯებთან დაკავშირებული საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას;

დ) ლაბორატორიული მომსახურების არარეზიდენტი ეკონომიკური ოპერატორისგან შესყიდვისას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ბაზარზე შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორია არ არსებობს ან არსებული ლაბორატორია ობიექტური მიზეზების გამო ვერ უზრუნველყოფს ლაბორატორიული მომსახურების გაწევას.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შესყიდვის ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების დამადასტურებელი დოკუმენტით ჩანაცვლდება. ეს დოკუმენტი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. აღნიშნულ დოკუმენტზე ვრცელდება ამ მუხლის მე-9 პუნქტის მოქმედება.

4. შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება შესაძლებელია დაიდოს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენაზე. შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების უცხოურ ენაზე დადების შემთხვევაში იგი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ქართულ ენაზე უნდა ითარგმნოს. შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება დედანს. შესყიდვის ხელშეკრულებას/ჩარჩოშეთანხმებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით თარგმნა არ სჭირდება, თუ იგი იდება ერთი დოკუმენტის სახით, რომელშიც ტექსტი პარალელურად ქართულ და უცხოურ ენებზეა. ასეთ შემთხვევაში შეუსაბამობის არსებობისას უპირატესობა ენიჭება ქართულ ენას.

5. შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან/პრეტენდენტებთან იდება შესყიდვის პირობებისა და მის/მათ მიერ წარდგენილი წინადადებების მიხედვით, სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად. თუ შესყიდვის ხელშეკრულება წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად იდება, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, შესაბამისი საჯარო შესყიდვის (შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების) მიმართ შეიძლება ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულისგან განსხვავებული პირობები დადგინდეს. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება იდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ეკონომიკურ ოპერატორს შორის მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად. თუ წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება სააგენტოს თანხმობით დაიდო, აუცილებელია აგრეთვე სააგენტოსთან შეთანხმებული პირობების დაცვა.

6. დაუშვებელია შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დადება შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დასადებად მოწვევის/ წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შესახებ გადაწყვეტილების ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნების/ატვირთვის მომდევნო:

ა) 10 დღის ვადაში – თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს;

ბ) 5 დღის ვადაში – თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებზე:

ა) შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება იდება ამ კანონის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლებით წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად, აგრეთვე წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად დასადები შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია;

ბ) შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დადების უფლება მხოლოდ ერთმა პრეტენდენტმა მოიპოვა და არ არსებობს სხვა კანდიდატი/პრეტენდენტი, რომელსაც შეუძლია გაასაჩივროს შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილება/ქმედება. ეს ქვეპუნქტი არ გამოიყენება, თუ ამ კანონითა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საჯარო შესყიდვის პროცედურის ან/და საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტის არსიდან გამომდინარე, დაფარულია საჯარო შესყიდვის მონაწილეთა ვინაობის, რაოდენობისა და წინადადებების შესახებ ინფორმაცია;

გ) შესყიდვის ხელშეკრულება ჩარჩოშეთანხმების ან დინამიკური შესყიდვის სისტემის ფარგლებში იდება.

8. შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების პირობები განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. სააგენტოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია დაამტკიცოს შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების სტანდარტული ფორმა/ფორმები, რომელიც/რომლებიც შესაძლებელია სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით აისახოს ელექტრონულ სისტემაში.

9. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება, აგრეთვე ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტი (მათ შორის, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრული ინფორმაციის შემცველი, შესყიდვის ობიექტის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი) სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით, შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დადებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში გამოაქვეყნოს ელექტრონულ სისტემაში. ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა და საკონსულო დაწესებულებაზე, აგრეთვე შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებულ ფილიალზე, წარმომადგენლობაზე, შვილობილ საწარმოზე, თავდაცვის ატაშეზე, საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის საზღვარგარეთ წარმომადგენლებზე, რომლებიც ვალდებული არიან შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრული ინფორმაციის შემცველი, შესყიდვის ობიექტის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით, შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების დადებიდან 10 დღის ვადაში გამოაქვეყნონ ელექტრონულ სისტემაში.

10. თუ შესყიდვის ობიექტი არის ნავთობპროდუქცია (საწვავი), რომლის ღირებულება მისი სპეციფიკის გამო დამოკიდებულია საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე არსებულ ცვალებად ფასზე ან/და ეროვნული ვალუტის ოფიციალურ გაცვლით კურსზე, ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია ამ მუხლით გათვალისწინებული შესყიდვის ხელშეკრულების/ ჩარჩოშეთანხმების დადებამდე შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს მისაწოდებელი საქონლის ერთეულის ფასი, რომელიც გამოთვლილია კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესით. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების, აგრეთვე შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებული ფილიალის, წარმომადგენლობის, შვილობილი საწარმოს, თავდაცვის ატაშეს, საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის საზღვარგარეთ წარმომადგენლების მიერ ნავთობპროდუქციის (საწვავის) შესყიდვაზე.

მუხლი 67. შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილების შეტანა

1. ახალი საჯარო შესყიდვის პროცედურის გარეშე შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილების შეტანა დასაშვებია ერთ ან რამდენიმე შემდეგ შემთხვევაში:

ა) როდესაც საჭიროა დამატებითი საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა და თავდაპირველი მიმწოდებლის შეცვლა ერთდროულად:

ა.ა) შეუძლებელია ეკონომიკური ან ტექნიკური მიზეზების გამო, კერძოდ, მისი შეცვლა შეუძლებელს ხდის თავდაპირველი შესყიდვის განხორციელებისას შეძენილ მოწყობილობასთან, დანადგართან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით ურთიერთმონაცვლეობისა და ფუნქციური თავსებადობის მოთხოვნათა დაცვას;

ა.ბ) მნიშვნელოვან სირთულეებს შექმნის ან შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯებს არანაკლებ ორჯერ გაზრდის;

ბ) როდესაც ერთდროულად არსებობს შემდეგი გარემოებები:

ბ.ა) შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილების შეტანა საჭირო გახადა იმ ფაქტორმა, რომელსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია წინასწარ ვერ განსაზღვრავდა, ან/და არსებობს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით განსაზღვრული შეცვლილი გარემოებები;

ბ.ბ) შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილება არ მიიჩნევა არსებითად ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად;

გ) როდესაც იცვლება თავდაპირველი მიმწოდებელი მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლებამონაცვლეობის გამო, რაც გამოწვეული იყო ორგანიზაციული ცვლილებებით, მათ შორის, რეორგანიზაციით, შეძენით ან გადახდისუუნარობით, თუ უფლებამონაცვლე მიმწოდებელი აკმაყოფილებს თავდაპირველად განსაზღვრულ შერჩევის კრიტერიუმებს და აღნიშნული ცვლილება არ გამოიწვევს სხვა არსებით ცვლილებას;

დ) როდესაც შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილება, შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების ღირებულების მიუხედავად, არ მიიჩნევა არსებითად ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად;

ე) როდესაც ინფორმაცია შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების ღირებულების მიუხედავად, შესყიდვის პირობებში მკაფიოდ არის მითითებული და ეს ცვლილება არსებითი არ არის.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დაუშვებელია შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების ღირებულების 10%-ზე მეტით გაზრდა. ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ნავთობპროდუქციის (საწვავის) საჯარო შესყიდვაზე.

3. შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილება არსებითად მიიჩნევა, თუ იგი:

ა) შესყიდვის პირობებით თავიდანვე რომ ყოფილიყო გათვალისწინებული, საჯარო შესყიდვაში სხვა ეკონომიკური ოპერატორების მონაწილეობასაც შესაძლებელს გახდიდა ან არ გამოიწვევდა საჯარო შესყიდვაში მონაწილე ეკონომიკური ოპერატორების დისკვალიფიკაციას/მათი რაოდენობის შემცირებას;

ბ) შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ეკონომიკურ ბალანსს ეკონომიკური ოპერატორის სასარგებლოდ ცვლის ისეთი გზით, რომელიც შესყიდვის ხელშეკრულებით/ჩარჩოშეთანხმებით თავიდანვე არ ყოფილა გათვალისწინებული;

გ) გონივრულზე მეტად აფართოებს ან ამცირებს შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების ფარგლებს;

დ) იწვევს თავდაპირველი მიმწოდებლის ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულისგან განსხვავებული გზით შეცვლას.

4. თუ საჭიროა შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებულისგან განსხვავებული ცვლილების შეტანა, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია განახორციელოს ახალი საჯარო შესყიდვის პროცედურა.

5. შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილების შეტანა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ უნდა დაასაბუთოს. შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვისთვის პასუხისმგებლობა მთლიანად შემსყიდველ ორგანიზაციას ეკისრება.

6. შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში ცვლილება შეიტანება იმავე ფორმით, რომლითაც დადებულია შესყიდვის ხელშეკრულება/ჩარჩოშეთანხმება. ეს ცვლილება შესყიდვის ხელშეკრულებაში/ჩარჩოშეთანხმებაში შეტანიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა ქვეყნდება ელექტრონულ სისტემაში.

7. შესყიდვის ხელშეკრულების/ჩარჩოშეთანხმების ღირებულების ცვლილების წესი და პირობები განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 68. შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების პროცესში ჩართული პერსონალის, ქვეკონტრაქტორისა და სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შეცვლა/დამატება

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შეცვალოს შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების პროცესში ჩართული პერსონალი, ამ კანონის მე-20 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქვეკონტრაქტორი/ქვეკონტრაქტორები და სხვა ეკონომიკური ოპერატორი/ოპერატორები, რომლის/რომელთა შესაძლებლობებსაც დაეყრდნო იგი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად, აგრეთვე დაამატოს პერსონალი, ქვეკონტრაქტორი/ქვეკონტრაქტორები და სხვა ეკონომიკური ოპერატორი/ოპერატორები შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე, გარდა ამ მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2. შესყიდვის ხელშეკრულების დადების შემდეგ მიმწოდებლის თანამშრომელი, რომელიც ჩართული იყო შესყიდვის ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში, რომლის შესახებ ინფორმაციაც პრეტენდენტმა შემსყიდველ ორგანიზაციას მიაწოდა და რომლის კვალიფიკაციის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაც შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეაფასა, ამ კანონის მე-20 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქვეკონტრაქტორი ან სხვა ეკონომიკური ოპერატორი, რომლის შესაძლებლობებსაც დაეყრდნო ეკონომიკური ოპერატორი, მისი კვალიფიკაციის შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად, შეიცვლება/დაემატება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია გასცემს წერილობით თანხმობას ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესების შესაბამისად.

3. დაუშვებელია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მიმწოდებლის თანამშრომლის, ქვეკონტრაქტორის ან სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შეცვლა/დამატება, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი გარემოება:

ა) მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი მიმწოდებლის თანამშრომელი, ქვეკონტრაქტორი ან სხვა ეკონომიკური ოპერატორი, რომლის შესაძლებლობებსაც დაეყრდნო მიმწოდებელი, არ შეესაბამება შესყიდვის პირობებით ეკონომიკური ოპერატორის თანამშრომლისთვის, ქვეკონტრაქტორისთვის ან სხვა ეკონომიკური ოპერატორისთვის დადგენილ მოთხოვნებს;

ბ) ქვეკონტრაქტორი ან სხვა ეკონომიკური ოპერატორი, რომლის შესაძლებლობებსაც დაეყრდნო ეკონომიკური ოპერატორი საჯარო შესყიდვის პროცედურაში, მისი კვალიფიკაციის შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად, შეიცვალა და შეთავაზებულ ქვეკონტრაქტორს ან სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს არ აქვს ისეთი კვალიფიკაცია, როგორსაც მიმწოდებელი დაეყრდნო.

4. ამ მუხლის შესაბამისად შეთავაზებული ქვეკონტრაქტორისა და სხვა ეკონომიკური ოპერატორის მიმართ არ უნდა არსებობდეს ამ კანონის 58-ე მუხლით გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის საფუძვლები.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების პროცესში ჩართული პერსონალის, ქვეკონტრაქტორის ან სხვა ეკონომიკური ოპერატორის შეცვლას/დამატებას ითანხმებს ან უარყოფს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით.

მუხლი 69. შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია გააკონტროლოს შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულება.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი დაავალოს როგორც შემსყიდველი ორგანიზაციის თანამშრომელს ან თანამშრომელთა ჯგუფს, ისე ნებისმიერ სხვა პირს.

3. შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის პირობები განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების/შეუსრულებლობის შესახებ ინფორმაცია სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით გამოაქვეყნოს ელექტრონულ სისტემაში.

მუხლი 70. შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საშუალებები

1. შესყიდვის ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გაითვალისწინოს პირგასამტეხლო ან/და მოითხოვოს საბანკო გარანტია.

2. საბანკო გარანტიის მოთხოვნა სავალდებულოა, თუ შესყიდვის ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200 000 ლარს.

3. თუ შესყიდვის ხელშეკრულების ღირებულება 200 000 ლარზე ნაკლებია, საბანკო გარანტიის მოთხოვნა დასაშვებია მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, საჯარო შესყიდვის თავისებურებიდან გამომდინარე, რაც უნდა დასაბუთდეს.

4. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთებული მიმართვის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ეკონომიკური ოპერატორი შესაძლებელია გათავისუფლდეს საბანკო გარანტიის წარდგენისგან.

5. ცენტრალიზებული შესყიდვის შემთხვევაში საბანკო გარანტიის მოთხოვნის სავალდებულოობა, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში − მისი უფრო მაღალი ზღვარი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

6. თეთრ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი საბანკო გარანტიას წარადგენს ამ კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით.

7. საბანკო გარანტიის მოთხოვნისა და წარდგენის დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 71. ანგარიშსწორების პირობები

1. ანგარიშსწორების პირობები განისაზღვრება შესყიდვის პირობებითა და შესყიდვის ხელშეკრულებით/ჩარჩოშეთანხმებით.

2. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, გარდა ამ მუხლითა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრული შემთხვევებისა.

3. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიმართვის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ეკონომიკური ოპერატორი შესაძლებელია გათავისუფლდეს წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის წარდგენისგან.

4. თეთრ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი წარადგენს წინასწარ გადასახდელი თანხის ნახევრის ოდენობის საბანკო გარანტიას.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარი ანგარიშსწორების შედეგად მიღებული თანხები მხოლოდ შესყიდვის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად გამოიყენოს. იგი პასუხს აგებს თანხების არამიზნობრივი ხარჯვისთვის.

6. წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის მოთხოვნისა და წარდგენის დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

 თავი XI

თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საჯარო შესყიდვის განხორციელება

მუხლი 72. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საჯარო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული ზოგადი დებულებები

1. ამ თავის მოქმედება ვრცელდება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში დადებულ/დასადებ შესყიდვის ხელშეკრულებაზე, რომლის მიზანია:

ა) სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის (მათ შორის, მისი ნებისმიერი ნაწილის ან/და კომპონენტის) მიწოდება;

ბ) ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პროდუქციისა და მისი სასიცოცხლო ციკლის ნებისმიერ ელემენტთან დაკავშირებული საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება და მომსახურების გაწევა;

გ) სამხედრო მიზნებისთვის ან თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის განკუთვნილი (თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებული) სამუშაოს შესრულება ან/და მომსახურების გაწევა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პროდუქციის ჩამონათვალი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

3. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია იყენებს ამ კანონის დებულებებს, თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით გამოიყენოს ამ კანონით დადგენილი სტანდარტული საჯარო შესყიდვის წესი, ან იხელმძღვანელოს ამ თავის დებულებებით, ან ისარგებლოს ამ კანონის 73-ე მუხლით გათვალისწინებული გამონაკლისით. სტანდარტული საჯარო შესყიდვის წესის გამოყენების შემთხვევაში საჯარო შესყიდვაზე ამ თავის დებულებები არ ვრცელდება. ამ კანონის 73-ე მუხლით გათვალისწინებული გამონაკლისით სარგებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია დაასაბუთოს, რომ მისი არჩევანი მიზნად არ ისახავს ამ კანონის გამოყენების ხელოვნურად თავიდან აცილებას და ობიექტურ კრიტერიუმებს ეფუძნება.

5. თუ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებული საქონლის, სამუშაოს და მომსახურების შესყიდვა საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს ხორციელდება, მათზე ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება.

6. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებულ საჯარო შესყიდვაზე ამ კანონის 61-ე მუხლის მოქმედება არ ვრცელდება.

მუხლი 73. დამატებითი გამონაკლისები

1. ამ კანონის დებულებები, გარდა ამ კანონის მე-9 და მე-10 მუხლებით დადგენილი გამონაკლისებისა, ასევე არ გამოიყენება, თუ:

ა) მათი გამოყენებით გამჟღავნდება სახელმწიფო საიდუმლოებისთვის მიკუთვნებული ინფორმაცია;

ბ) შესყიდვის ხელშეკრულება საზღვარგარეთ განლაგებული საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის არის გამიზნული და მათ, ოპერატიული საჭიროებებიდან გამომდინარე, მისი შესაბამის ტერიტორიაზე არსებულ ეკონომიკურ ოპერატორთან დადება სჭირდებათ;

გ) საქართველოს მთავრობა უცხო ქვეყნის მთავრობასთან დებს შესყიდვის ხელშეკრულებას, რომელიც ეხება ერთ ან რამდენიმე შემდეგ შემთხვევას:

გ.ა) სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის მიწოდებას;

გ.ბ) ამ პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციასთან პირდაპირ დაკავშირებულ სამუშაოს ან მომსახურებას;

გ.გ) სპეციალურად სამხედრო მიზნებისთვის განკუთვნილ სამუშაოს ან მომსახურებას, აგრეთვე საიდუმლო დანიშნულების სამუშაოს ან მომსახურებას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საიდუმლო საჯარო შესყიდვის განხორციელების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ ეს შესაძლებელია, საიდუმლო საჯარო შესყიდვის განხორციელების განზრახვა, რომელიც საიდუმლო საჯარო შესყიდვის შესახებ ზოგად, არასაიდუმლო ინფორმაციას შეიცავს, უნდა გამოქვეყნდეს ელექტრონულ სისტემაში. საიდუმლო საჯარო შესყიდვის განხორციელების წესის დადგენისას საქართველოს მთავრობა ხელმძღვანელობს ამ კანონით გათვალისწინებული საჯარო შესყიდვის პროცედურებით და განსაზღვრავს საიდუმლო საჯარო შესყიდვაში მათი გამოყენების თავისებურებებს.

მუხლი 74. საჯარო შესყიდვაში უცხო ქვეყნის ეკონომიკური ოპერატორის მონაწილეობა

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრება იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელთა ეკონომიკურ ოპერატორებსაც უფლება აქვთ, მონაწილეობა მიიღონ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებულ საჯარო შესყიდვებში, როგორც ძირითადმა ეკონომიკურმა ოპერატორებმა, დამოუკიდებლად ან საქართველოში რეგისტრირებულ ეკონომიკურ ოპერატორებთან ერთად, აგრეთვე − როგორც ქვეკონტრაქტორებმა.

მუხლი 75. საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა

1. თუ შესყიდვის ხელშეკრულება მოიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებისთვის მიკუთვნებულ ინფორმაციას, შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, განსაზღვრავს იმ მოთხოვნებს, რომელთა შესრულებაც აუცილებელია ასეთი ინფორმაციის დასაცავად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ეკონომიკურ ოპერატორს, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში – ქვეკონტრაქტორსა და სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს, რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად, უნდა ჰქონდეთ სახელმწიფო საიდუმლოებისთვის მიკუთვნებულ ინფორმაციასთან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული, შესაბამისი დაშვება.

მუხლი 76. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების უზრუნველყოფა

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების უზრუნველსაყოფად შესყიდვის პირობებში განსაზღვრავს შესაბამის მოთხოვნებს. მათ შორისაა:

ა) იმ სერტიფიკატებისა და დოკუმენტების წარდგენა (მათ შორის, ეკონომიკური ოპერატორის ადგილსამყოფელი ქვეყნიდან), რომლებიც შემსყიდველ ორგანიზაციას დაარწმუნებს, რომ ეკონომიკურ ოპერატორს შეუძლია შეასრულოს შესყიდვის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული საქონლის ექსპორტთან, გადაზიდვასა და ტრანზიტთან დაკავშირებული ვალდებულებები;

ბ) მითითება შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის დაწესებულ ნებისმიერ შეზღუდვაზე, რომელიც ეხება საქონლის ან მომსახურების ან მისი მიწოდების შედეგის გამჟღავნებას, გადაცემას ან გამოყენებას და რომელიც შეიძლება საექსპორტო კონტროლიდან ან უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარეობდეს;

გ) იმ სერტიფიკატებისა და დოკუმენტების წარდგენა, რომლებითაც დადასტურდება ეკონომიკური ოპერატორის მიწოდების ჯაჭვის ისეთი ორგანიზებულობა, რომ დაკმაყოფილდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების უზრუნველსაყოფად შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნები, აგრეთვე ვალდებულების აღება, რომ ამ ჯაჭვში ცვლილების შეტანა აღნიშნული მოთხოვნების შესრულებაზე უარყოფით გავლენას არ მოახდენს;

დ) ეკონომიკური ოპერატორის ვალდებულება, კრიზისულ სიტუაციაში გამონახოს საშუალება შეთანხმებული პირობების შესაბამისად შემსყიდველი ორგანიზაციის დამატებითი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად;

ე) ეკონომიკური ოპერატორის ადგილსამყოფელი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოებისგან კრიზისულ სიტუაციაში ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შემსყიდველი ორგანიზაციის დამატებითი საჭიროებების დაკმაყოფილების შესახებ ინფორმაციის მიღება;

ვ) ეკონომიკური ოპერატორის ვალდებულება, განახორციელოს შესყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მომარაგება, მოდერნიზაცია და ცვლილება;

ზ) ეკონომიკური ოპერატორის ვალდებულება, შემსყიდველ ორგანიზაციას გონივრულ ვადაში აცნობოს თავისი ორგანიზაციული მოწყობის, მიწოდების ჯაჭვის ან ინდუსტრიული სტრატეგიის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, რომელმაც შესაძლებელია ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე გავლენა მოახდინოს;

თ) ეკონომიკური ოპერატორის ვალდებულება, შეთანხმებული პირობების შესაბამისად შემსყიდველ ორგანიზაციას მიაწოდოს საქონლის სათადარიგო ნაწილების, კომპონენტებისა და გამოსაცდელი აღჭურვილობის საწარმოებლად აუცილებელი ყველა საშუალება (მათ შორის, ტექნიკური ნახაზები, ლიცენზიები და გამოყენების ინსტრუქციები), თუ ამ საქონლის მიწოდება შესაძლებელი აღარ არის.

2. ამ მუხლის მიზნებისთვის კრიზისულ სიტუაციად მიიჩნევა შეიარაღებული კონფლიქტი ან/და ომი, აგრეთვე მდგომარეობა, როდესაც ქვეყანაში ხდება ისეთი საზიანო მოვლენა, რომლის მოცულობაც აშკარად აჭარბებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მომხდარი საზიანო მოვლენის მოცულობას და რომელიც არსებით საფრთხეს უქმნის ან ზღუდავს ადამიანთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ან არსებით გავლენას ახდენს უძრავი ან მოძრავი ქონების ღირებულებაზე, ან მოითხოვს მოსახლეობის პირველადი საჭიროების საგნებით მომარაგებას. კრიზისული სიტუაცია წარმოშობილად ჩაითვლება აგრეთვე, როდესაც აღნიშნული საზიანო მოვლენის დადგომა გარდაუვალად მიიჩნევა.

მუხლი 77. დისკვალიფიკაციის დამატებითი საფუძვლები

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია, გარდა ამ კანონის 58-ე მუხლით გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის საფუძვლებისა, კანდიდატის/პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას ახდენს, თუ არსებობს უფლებამოსილი სამართალდამცავი ორგანოს/სასამართლოს ინფორმაცია, რომ კანდიდატი/პრეტენდენტი ან პირი, რომელიც არის მისი მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რწმუნებული ან პირი, რომელსაც უფლება აქვს, შვილობილი საწარმოს საქმიანობაში ეკონომიკურ ოპერატორს წარმოადგენდეს, სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დისკვალიფიკაციის საფუძვლები ეხება აგრეთვე:

ა) ეკონომიკური ოპერატორის წევრს, თუ ეკონომიკური ოპერატორი პირთა გაერთიანებაა;

ბ) ქვეკონტრაქტორს – ამ კანონის მე-20 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

გ) სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს, რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უფლებამოსილი სამართალდამცავი ორგანოსგან/სასამართლოსგან ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აგრეთვე სააგენტოსთვის.

მუხლი 78. საჯარო შესყიდვის პროცედურების თავისებურებები

1. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში შემსყიდველი ორგანიზაცია იყენებს შეზღუდულ პროცედურას, კონკურენტულ დიალოგს, წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურას ან წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურას. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ღია პროცედურა გამოიყენოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საჯარო შესყიდვა არ მოიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებისთვის მიკუთვნებულ ინფორმაციას და შესყიდვის ხელშეკრულების ყველა ტექნიკური, სამართლებრივი და ფინანსური ასპექტი წინასწარ არის ცნობილი.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა, გარდა ამ კანონის 33-ე მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლებისა, გამოიყენოს აგრეთვე, როდესაც შესყიდვის ხელშეკრულება საზღვარგარეთ განლაგებული ან განსალაგებელი საქართველოს თავდაცვის ძალების საჰაერო ან საზღვაო გზით გადაყვანას ეხება და შემსყიდველი ორგანიზაცია იძულებულია აღნიშნული მომსახურება იმ ეკონომიკური ოპერატორისგან შეისყიდოს, რომელიც ვალდებულების შესრულების გარანტიას მხოლოდ ისეთი მოკლე პერიოდისთვის იძლევა, რომ ვერ იქნება გამოყენებული ამ კანონით დადგენილი შესყიდვის პირობების გაცნობისა და განაცხადის/წინადადების წარდგენის ვადები, მათ შორის, ამ კანონის 54-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად შემცირებული ვადები.

მუხლი 79. ქვეკონტრაქტი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია ქვეკონტრაქტორი თავისუფლად, ამ კანონის მე-20 მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვების გარეშე შეარჩიოს.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ეკონომიკურ ოპერატორს სთხოვს:

 ა) განაცხადში/წინადადებაში მიუთითოს, აპირებს თუ არა შესყიდვის ხელშეკრულების საგნის ნაწილის შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორისთვის გადაცემას, ხოლო თუ აპირებს − მიუთითოს აგრეთვე ქვეკონტრაქტორი და ქვეკონტრაქტის საგანი;

ბ) შეატყობინოს მას შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში განხორციელებული, ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შესყიდვის პირობებში გაითვალისწინოს ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შესყიდვის ხელშეკრულების საგნის ნაწილის შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორისთვის გადაცემის ვალდებულება. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია განსაზღვრავს ქვეკონტრაქტით გადასაცემი შესყიდვის ხელშეკრულების საგნის ნაწილის მინიმალურ და მაქსიმალურ პროცენტულ ოდენობებს. მაქსიმალური პროცენტული ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ხელშეკრულების ღირებულების ან/და შესყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ჯამის 30%-ს. ამ პუნქტით განსაზღვრული პროცენტული დიაპაზონი ადეკვატური უნდა იყოს. ამ მიზნით შემსყიდველი ორგანიზაცია ითვალისწინებს შესყიდვის ობიექტისა და შესაბამისი ბაზრის თავისებურებებს, მათ შორის, ამ ბაზარზე არსებულ კონკურენციასა და ტექნიკურ შესაძლებლობებს.

4. კანდიდატი/პრეტენდენტი ვალდებულია განაცხადში/წინადადებაში მიუთითოს შესყიდვის ხელშეკრულების საგნის ნაწილი, რომელსაც იგი შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორს გადასცემს.

მუხლი 80. დავის განხილვის თავისებურებები

1. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული საჯარო შესყიდვა შესაძლებელია დადგენილი წესით გასაჩივრდეს საბჭოში ან სასამართლოში. საჩივარს საბჭო განიხილავს ამ კანონით დადგენილი წესით, ამ მუხლის თავისებურებების გათვალისწინებით.

2. საჯარო შესყიდვის საბჭოში გასაჩივრება არ იწვევს საჯარო შესყიდვის პროცედურის ავტომატურად შეჩერებას. საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საბჭო საჩივარში არსებული დასაბუთების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საჯარო შესყიდვის პროცედურის შეჩერების შესახებ ან მის შეჩერებაზე უარის თქმის თაობაზე.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად საჯარო შესყიდვის პროცედურის შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია არ მიიღოს გადაწყვეტილება ან არ განახორციელოს ქმედება გასაჩივრებულ საჯარო შესყიდვის პროცედურასთან დაკავშირებული საჩივრის განხილვის ვადაში. საჯარო შესყიდვის პროცედურის შეჩერებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გააგრძელოს შესყიდვის პროცედურა, თუმცა მას საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე შესყიდვის ხელშეკრულების დადება ეკრძალება.

4. საიდუმლო საჯარო შესყიდვა საბჭოში არ საჩივრდება. იგი შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გასაჩივრდეს სასამართლოში.

 თავი XII

დავის განმხილველი ორგანოები და დავის განხილვა

მუხლი 81. დავის განმხილველი ორგანოები

1. საჯარო შესყიდვასა და „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შერჩევის პროცესთან (შემდგომ ამ თავში – შერჩევის პროცესი) დაკავშირებული დავები შესაძლებელია განიხილოს საბჭომ ან სასამართლომ.

2. ეს თავი ადგენს საჯარო შესყიდვასა და შერჩევის პროცესთან დაკავშირებული დავების საბჭოს მიერ განხილვის წესებს.

მუხლი 82. გადაწყვეტილების/ქმედების საბჭოში გასაჩივრების უფლება

1. ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს, საჯარო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილება/ქმედება ამ კანონით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საბჭოში.

2. ეკონომიკურ ოპერატორს წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურასთან დაკავშირებული შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილების/ქმედების საბჭოში გასაჩივრების უფლება აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო შესყიდვის ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს.

3. შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მსურველს ან შერჩევის პროცესის მონაწილეს უფლება აქვს, „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილი ორგანოს/შესარჩევი კომისიის (შემდგომ – უფლებამოსილი ორგანო/შესარჩევი კომისია) საბჭოს რეგლამენტით განსაზღვრული გადაწყვეტილება/ქმედება ამ კანონით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საბჭოში.

მუხლი 83. საბჭო

1. საბჭო არის კანონის საფუძველზე შექმნილი, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის მიზანია დავების სწრაფად, ეფექტიანად და სამართლიანად გადაწყვეტა.

2. საბჭო ყველა ორგანოსგან/პირისგან განცალკევებულია, თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და მხოლოდ კანონს ემორჩილება. დაუშვებელია საბჭოზე ან საბჭოს წევრზე ზემოქმედება გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენის მოსახდენად.

3. საბჭო თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ამ კანონით, საბჭოს რეგლამენტითა და სხვა ნორმატიული აქტებით.

4. საბჭოს რეგლამენტი მტკიცდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

5. საბჭოს თავმჯდომარე არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 მარტისა საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობასა და სააგენტოს წარუდგენს გასული წლის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას. მასში მიეთითება სტატისტიკური მონაცემები და მათი ანალიზი, ძირითადი ტენდენციები, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში − შესაბამისი წინადადებები საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწის თაობაზე. ეს ინფორმაცია ქვეყნდება საბჭოს ვებგვერდზე.

მუხლი 84. საბჭოს წევრთა დანიშვნა და მათი უფლებამოსილების შეწყვეტა

1. საბჭო შედგება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ 5 წლის ვადით დანიშნული 5 წევრისგან. ერთი და იგივე პირი საბჭოს წევრად შესაძლებელია დაინიშნოს მხოლოდ ორჯერ.

2. საბჭოს წევრად შესაძლებელია დაინიშნოს ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება/უმაღლესი ეკონომიკური განათლება არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით და სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება. ამასთანავე, საბჭოს წევრთა არანაკლებ ნახევარს უნდა ჰქონდეს ამ პუნქტით განსაზღვრული იურიდიული განათლება.

3. საბჭოს წევრი არ შეიძლება:

ა) დასაქმებული იყოს სხვა საჯარო დაწესებულებაში ან/და კერძო დაწესებულებაში;

ბ) ახორციელებდეს სხვა ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური ან/და შემოქმედებითი საქმიანობისა;

გ) კონსულტაციას უწევდეს შემსყიდველ ორგანიზაციას, ეკონომიკურ ოპერატორს, შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მსურველს ან შერჩევის პროცესის მონაწილეს;

დ) იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი ან/და მონაწილეობდეს პოლიტიკურ საქმიანობაში.

4. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით ქმნის შესარჩევ კომისიას, რომლის შემადგენლობაში სხვა წევრებთან ერთად შედიან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეები. შესარჩევი კომისიის დებულება განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით.

5. საბჭოს წევრობის კანდიდატთა ღია, გამჭვირვალე და კონკურენტულ გარემოში შერჩევის მიზნით შესარჩევი კომისია აცხადებს საჯარო კონკურსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. საბჭოს წევრობის კანდიდატს კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადის წარსადგენად ეძლევა კონკურსის გამოცხადებიდან არანაკლებ 10 დღის ვადა.

6. განაცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 20 დღისა შესარჩევი კომისია იმ პირთაგან, რომლებიც საბჭოს წევრობისთვის ამ კანონით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ, შეარჩევს საბჭოში არსებული ვაკანტური თანამდებობების რაოდენობაზე ორჯერ მეტ კანდიდატს. საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესში შესარჩევმა კომისიამ ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებით უნდა იხელმძღვანელოს. შესარჩევი კომისია გადაწყვეტილებას იღებს მის სხდომაზე დამსწრე შესარჩევი კომისიის წევრთა ხმების უმრავლესობით. საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შეფასება მათ რეპუტაციას, პროფესიულ ცოდნას, აქტივობასა და სამუშაო გამოცდილებას უნდა ეყრდნობოდეს.

7. თუ შესარჩევი კომისია საბჭოს წევრობის კანდიდატებს ვერ შეარჩევს, იგი არაუგვიანეს 5 დღისა ხელახლა აცხადებს კონკურსს ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

8. შესარჩევი კომისია შერჩეულ საბჭოს წევრობის კანდიდატებს დასანიშნად წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 10 დღის ვადაში ნიშნავს საბჭოს წევრს/წევრებს ან უარს ამბობს მის/მათ დანიშვნაზე. პრემიერ-მინისტრის მიერ საბჭოს წევრის/წევრების დანიშვნაზე უარის თქმის შემთხვევაში შესარჩევი კომისია არაუგვიანეს 5 დღისა ხელახლა აცხადებს კონკურსს ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

9. საბჭოს წევრმა უფლებამოსილების განხორციელების დაწყების დღიდან უნდა დატოვოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შეუთავსებელი თანამდებობა ან შეწყვიტოს იმავე პუნქტით განსაზღვრული შეუთავსებელი საქმიანობა.

10. საბჭოს წევრს უფლებამოსილება უწყდება მისი ვადის გასვლით, თუ იგი ხელახლა არ დაინიშნა თანამდებობაზე ისე, რომ შენარჩუნდეს მისი უფლებამოსილების უწყვეტობა. დაუშვებელია საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა:

ა) პირადი განცხადების წარდგენა;

ბ) გარდაცვალება;

გ) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება;

დ) სასამართლოს მიერ შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული;

ე) საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა;

ვ) სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;

ზ) ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან იმავე პუნქტით განსაზღვრული შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელება;

თ) ბოლო 12 თვეში 4 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში უფლებამოსილების განუხორციელებლობა და სამედიცინო დასკვნის არსებობა, რომლითაც დასტურდება, რომ საბჭოს წევრი უფლებამოსილებას ვეღარ განახორციელებს.

11. საბჭოს წევრს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე უწყდება:

ა) ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მის მიერ განცხადების საბჭოს თავმჯდომარისთვის წარდგენისთანავე. საბჭოს თავმჯდომარეს უფლებამოსილება უწყდება მის მიერ განცხადების საბჭოსთვის წარდგენისთანავე;

ბ) ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „ბ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში – შესაბამისი გარემოების დადგომის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურების მომენტიდან;

გ) ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „ზ“ ან „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამართლებრივი აქტის გამოცემის მომენტიდან.

12. საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ ან მისი შეწყვეტის საფუძვლის/საფუძვლების წარმოშობის თაობაზე. თუ საბჭოს თავმჯდომარეს შეუწყდა უფლებამოსილება ან მისი უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი/საფუძვლები წარმოიშვა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შესაბამის ინფორმაციას აწვდის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

13. პირს, რომელსაც შეუწყდა საბჭოს წევრის უფლებამოსილება, შეუძლია მისი შეწყვეტა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაასაჩივროს სასამართლოში.

14. საბჭოს წევრის შერჩევის პროცესი უნდა დაიწყოს საბჭოს შესაბამისი წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე არაუადრეს 60 დღისა და არაუგვიანეს 40 დღისა, ხოლო საბჭოს შესაბამისი წევრის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში – მისი უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. საბჭოს ახალდანიშნული წევრი უფლებამოსილების განხორციელებას დაიწყებს საბჭოს წინამორბედი წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვისთანავე. თუ საბჭოს წინამორბედ წევრს უფლებამოსილება უკვე შეუწყდა, საბჭოს ახალდანიშნული წევრი უფლებამოსილების განხორციელებას დანიშვნისთანავე დაიწყებს.

მუხლი 85. საბჭოს თავმჯდომარე და საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

1. საბჭოს ჰყავს თავმჯდომარე. საბჭოს თავმჯდომარე:

ა) ნიშნავს, ხსნის, თავმჯდომარეობს და წარმართავს საბჭოს სხდომას;

ბ) წარმოადგენს საბჭოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აგრეთვე მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

გ) ხელს აწერს საბჭოს კორესპონდენციას;

დ) საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საბჭოს აპარატს;

ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს (შემდგომ − კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო) აღმასრულებელი დირექტორის წინაშე აყენებს შუამდგომლობებს საბჭოს აპარატის თანამშრომელთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების შესახებ;

ვ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საბჭოს რეგლამენტითა და საბჭოს აპარატის დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

2. საბჭოს თავმჯდომარეს ჰყავს მოადგილე. საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას მისი არყოფნისას ან უფლებამოსილების შეწყვეტისას. საბჭოს თავმჯდომარისა და საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ერთდროულად არყოფნის შემთხვევაში საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას საბჭოს თავმჯდომარის დავალებით ასრულებს საბჭოს ერთ-ერთი წევრი.

3. საბჭოს თავმჯდომარე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე აირჩევა საბჭოს შემადგენლობიდან. შესაბამისი კანდიდატის დასახელების უფლება აქვს საბჭოს არანაკლებ 2 წევრს. კანდიდატი არჩეულად მიიჩნევა, თუ მას ფარული კენჭისყრისას მხარს დაუჭერს საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ნახევრისა. ერთი და იგივე პირი საბჭოს თავმჯდომარედ შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ერთხელ. საბჭოს თავმჯდომარედ, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ შეიძლება აირჩეს საბჭოს მხოლოდ ის წევრი, რომელსაც აქვს ამ კანონის 84-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული იურიდიული განათლება.

4. საბჭოს თავმჯდომარე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე არჩეულად მიიჩნევა მისი, როგორც საბჭოს წევრის, უფლებამოსილების ვადით. ამ ვადის გასვლისთანავე საბჭოს აღნიშნულ წევრს უწყდება, შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარის, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილება, მიუხედავად იმისა, კვლავ დაინიშნება თუ არა იგი საბჭოს წევრად.

5. საბჭოს თავმჯდომარეს, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე უწყდება პირადი განცხადებით, ამ განცხადების საბჭოსთვის წარდგენისთანავე.

6. საბჭოს ახალი თავმჯდომარის, საბჭოს თავმჯდომარის ახალი მოადგილის არჩევნები იმართება, შესაბამისად, საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარის, საბჭოს თავმჯდომარის მოქმედი მოადგილის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 5 დღისა, ხოლო მისი უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში – უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 5 დღისა.

საქართველოს 2023 წლის 29 ნოემბრის კანონი №3756 – ვებგვერდი, 11.12.2023წ.

მუხლი 86. საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული და ფინანსური უზრუნველყოფა

1. საბჭოს წევრს ეძლევა შრომის ანაზღაურება. საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს ტოლფასი ოდენობით, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობრივი სარგო – რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს ტოლფასი ოდენობით, ხოლო საბჭოს სხვა წევრის თანამდებობრივი სარგო – რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობრივი სარგოს ტოლფასი ოდენობით.

2.  საბჭო ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებებიდან, იმ ოდენობით, რომელიც უზრუნველყოფს საბჭოს ფუნქციების შესრულებას და მის დამოუკიდებლობას.

3.  საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფისთვის საბჭოს ჰყავს აპარატი. საბჭოს აპარატის თანამშრომელთა რიცხოვნობასა და შრომის ანაზღაურებას განსაზღვრავს „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საბჭო. საბჭოს აპარატის დებულებასა და სტრუქტურას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის წარდგინებით განსაზღვრავს „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საბჭო. საბჭოს აპარატი კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულია.

4. საბჭოს აპარატი:

ა) წარმართავს დავების განხილვის მომზადების შინაუწყებრივ პროცედურებს;

ბ) ორგანიზებას უწევს საბჭოს სხდომებს;

გ) ადგენს საბჭოს სხდომათა ოქმებს;

დ) აწარმოებს საბჭოს კორესპონდენციასა და შინაუწყებრივ დოკუმენტაციას;

ე) ასრულებს ამ კანონით, საბჭოს რეგლამენტითა და საბჭოს აპარატის დებულებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

5. საბჭოს აპარატი ანგარიშვალდებულია საბჭოს თავმჯდომარის/საბჭოს წინაშე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების კანონიერად გამოყენებისთვის საბჭოს აპარატი ანგარიშვალდებულია აგრეთვე კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის წინაშე.

6. საბჭოს აპარატის თანამშრომლები შეირჩევიან კონკურსით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. კონკურსის ჩასატარებლად შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში შედიან აგრეთვე საბჭოს წევრები.

7. საბჭოს აპარატის თანამშრომელს დისციპლინური პასუხისმგებლობა ეკისრება კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს შინაგანაწესით დადგენილი წესით. საბჭოს აპარატის თანამშრომელს დისციპლინური პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ საბჭოს თავმჯდომარის თანხმობით.

8. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საბჭოსა და საბჭოს აპარატს უზრუნველყოფს მათი საქმიანობისთვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით.

საქართველოს 2023 წლის 29 ნოემბრის კანონი №3756 – ვებგვერდი, 11.12.2023წ.

მუხლი 87. საბჭოსთვის განკუთვნილი სპეციალური ელექტრონული მოდული

1. საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანად და საჯაროდ წარმართვისთვის ელექტრონულ სისტემაში ფუნქციონირებს საბჭოსთვის განკუთვნილი სპეციალური ელექტრონული მოდული (შემდგომ – ელექტრონული მოდული).

2. ელექტრონულ მოდულში ქვეყნდება საბჭოსთვის წარდგენილი საჩივრები და მათთვის დართული დოკუმენტები, საჩივრებთან დაკავშირებული საბჭოს გადაწყვეტილებები, საჩივრების განხილვასთან დაკავშირებული სხვა მასალები, აგრეთვე ამ კანონითა და საბჭოს რეგლამენტით განსაზღვრული სხვა ინფორმაცია.

3. საბჭო/საბჭოს აპარატი საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შეტყობინებას/ინფორმაციას აგზავნის ელექტრონული მოდულის მეშვეობით, რაც შეტყობინების/ინფორმაციის შესაბამისი პირისთვის ჩაბარებად მიიჩნევა.

4. საბჭო/საბჭოს აპარატი უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინება/ინფორმაცია გაგზავნოს აგრეთვე კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (ფოსტა, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონი (მათ შორის, მოკლე ტექსტური შეტყობინება)). ასეთი შეტყობინება/ინფორმაცია ოფიციალურად გაგზავნილ შეტყობინებად მიიჩნევა.

5. ელექტრონულ მოდულში არსებული ინფორმაცია საჯაროა, გარდა იმ პერსონალური მონაცემებისა, რომლებიც, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, გამოქვეყნებას არ ექვემდებარება.

6. ელექტრონული მოდული ელექტრონული სისტემის ნაწილია. ელექტრონული მოდულის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სააგენტო. სააგენტო ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ამ მუხლით გათვალისწინებული მოქმედებების შესასრულებლად საბჭოს წევრებს/საბჭოს აპარატის შესაბამის თანამშრომლებს აღნიშნულ სისტემაზე ხელი შეუფერხებლად მიუწვდებოდეთ. ელექტრონულ მოდულს ავითარებს და მასში სათანადო ცვლილებები შეაქვს სააგენტოს საბჭოს მიმართვის ან თანხმობის საფუძველზე. საბჭო ვალდებულია საბჭოს რეგლამენტის ან მასში შესატანი ცვლილების პროექტის ის ნაწილი, რომლის მისაღებად ელექტრონულ სისტემაში/ელექტრონულ მოდულში სათანადო ცვლილების შეტანაა საჭირო, საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენამდე სააგენტოს შეუთანხმოს.

მუხლი 88. გადაწყვეტილების/ქმედების საბჭოში გასაჩივრება

1. გარდა ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილება/ქმედება შესაძლებელია გასაჩივრდეს გადაწყვეტილების გაცნობიდან/ქმედების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილება/ქმედება არ გასაჩივრდება, თუ შესყიდვის ხელშეკრულება უკვე დადებულია, გარდა ამ კანონის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შედეგად შესყიდვის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების, აგრეთვე დინამიკური შესყიდვის სისტემის ან ჩარჩოშეთანხმების ფარგლებში შესყიდვის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებული შესაბამისი გადაწყვეტილების/ქმედების საბჭოში გასაჩივრებისა.

3. შესყიდვის პირობები, შესყიდვის შესახებ განცხადება ან/და შესყიდვის დოკუმენტაცია შესაძლებელია გასაჩივრდეს მისი/მათი გაცნობისთვის დადგენილ ვადაში, ხოლო წინადადებების წარსადგენად მოწვევა – წინადადებების წარდგენის ვადაში.

4. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილების/ქმედების გასაჩივრების უფლება აქვს:

ა) ნებისმიერ ეკონომიკურ ოპერატორს – თუ საჩივარი ეხება შესყიდვის პირობებთან, წინასწარ საინფორმაციო შეტყობინებასთან, შესყიდვის შესახებ განცხადებასთან ან შესყიდვის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას/ქმედებას;

ბ) კანდიდატს – თუ საჩივარი ეხება განაცხადების წარდგენის ეტაპიდან წინადადებების წარდგენის ეტაპის ჩათვლით მიღებულ/განხორციელებულ გადაწყვეტილებას/ქმედებას;

გ) პრეტენდენტს – თუ საჩივარი ეხება წინადადებების წარდგენის ეტაპიდან მიღებულ/განხორციელებულ გადაწყვეტილებას/ქმედებას;

დ) ჩარჩოშეთანხმების მონაწილეს – თუ შესყიდვის ხელშეკრულება ჩარჩოშეთანხმების ფარგლებში იდება;

ე) დინამიკური შესყიდვის სისტემის მონაწილეს – თუ შესყიდვის ხელშეკრულება დინამიკური შესყიდვის სისტემის ფარგლებში იდება;

ვ) სხვა შემთხვევაში − ეკონომიკურ ოპერატორს – თუ საჩივარი ეხება გადაწყვეტილებას/ქმედებას, რომელიც პირდაპირ და უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს მის კანონიერ უფლებას ან ინტერესს ან მას უკანონოდ უზღუდავს უფლებას.

5. საბჭოს საჩივარი ელექტრონულად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარედგინება. საჩივრის ფორმა და წარდგენის წესი განისაზღვრება საბჭოს რეგლამენტით.

6. საჩივრის წარდგენიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა საბჭო იხილავს საჩივრის დასაშვებობის საკითხს. საბჭო საჩივარს დაუშვებლად ცნობს, თუ:

ა) იგი არაუფლებამოსილმა პირმა წარადგინა;

ბ) მისი წარდგენის ვადა გავიდა;

გ) იგი არ ეხება შემსყიდველი ორგანიზაციის/უფლებამოსილი ორგანოს/შესარჩევი კომისიის გადაწყვეტილებას/ქმედებას;

დ) შემსყიდველი ორგანიზაციის/უფლებამოსილი ორგანოს/შესარჩევი კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილება/ქმედება, ამ კანონის შესაბამისად, საბჭოში გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;

ე) დავის საგანი არ არსებობს;

ვ) საბჭოს წარმოებაშია საქმე დავაზე იმავე მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე საფუძვლით;

ზ) არსებობს საბჭოს გადაწყვეტილება იმავე მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე საფუძვლით;

თ) მასში მითითებული საკითხი სასამართლოს განსჯადია;

ი) სასამართლოს წარმოებაშია საქმე დავაზე იმავე მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე საფუძვლით;

კ) მის შინაარსს არ აქვს შერჩეული საბჭოს რეგლამენტით განსაზღვრული საჩივრის შესაბამისი ფორმა;

ლ) მისი დასაშვებობის საკითხის განხილვის დროისთვის შესყიდვის ხელშეკრულება უკვე დადებულია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შესაძლებელია გადაწყვეტილების/ქმედების გასაჩივრება შესყიდვის ხელშეკრულების დადების შემდეგ.

7. თუ საჩივარი ამ კანონითა და საბჭოს რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს არ შეესაბამება, მაგრამ არ არსებობს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული საჩივრის დაუშვებლად ცნობის საფუძველი, საბჭო მომჩივანს საჩივრის დასაზუსტებლად აძლევს ვადას 1 სამუშაო დღის ოდენობით. თუ მომჩივანი საჩივარს არ დააზუსტებს, იგი ელექტრონულ სისტემაში ავტომატურად დაუშვებლად იქნება ცნობილი (რაც საჩივრის დაუშვებლად ცნობის შესახებ გადაწყვეტილებას უთანაბრდება). თუ მომჩივანი დაზუსტებულ საჩივარს წარადგენს, საბჭო დაზუსტებული საჩივრის წარდგენიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა განიხილავს ამსაჩივრის დასაშვებობის საკითხს. თუ მომჩივანი საჩივარს არასრულყოფილად დააზუსტებს, იგი დაუშვებლად იქნება ცნობილი.

8. საბჭო საჩივარს დასაშვებად ან დაუშვებლად ცნობს გადაწყვეტილებით, გარდა ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, როდესაც საჩივარი ელექტრონულ სისტემაში ავტომატურად დაუშვებლად იქნება ცნობილი (რაც საჩივრის დაუშვებლად ცნობის შესახებ გადაწყვეტილებას უთანაბრდება). საბჭო საჩივარს დაუშვებლად ცნობს აგრეთვე, თუ საჩივრის დაუშვებლად ცნობის საფუძვლის არსებობა მისი დასაშვებად ცნობის შემდეგ დადგინდება.

9. საჩივრის დასაშვებად ან დაუშვებლად ცნობის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, საბჭოს რეგლამენტით დადგენილი წესით ქვეყნდება ელექტრონულ მოდულში.

10. ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა, გასაჩივრებული საჯარო შესყიდვის/შერჩევის პროცესის პროცედურები საჩივრის დასაშვებად ცნობისთანავე ავტომატურად ჩერდება, გარდა შესყიდვის შესახებ განცხადებისა და შესყიდვის დოკუმენტაციის გაცნობის, აგრეთვე განაცხადის/წინადადების წარდგენის ვადებისა. საჩივრის დასაშვებად ცნობის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაცია/უფლებამოსილი ორგანო/შესარჩევი კომისია ვალდებულია არ მიიღოს გადაწყვეტილება ან არ განახორციელოს ქმედება გასაჩივრებულ საჯარო შესყიდვის/შერჩევის პროცესის პროცედურებთან დაკავშირებული საჩივრის განხილვის ვადაში. შემსყიდველი ორგანიზაცია/უფლებამოსილი ორგანო/შესარჩევი კომისია ასევე ვალდებულია იმავე საკითხზე არ გამოაცხადოს ან შეაჩეროს უკვე გამოცხადებული ხელახალი საჯარო შესყიდვის/შერჩევის პროცესის პროცედურები (არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ამ კანონით დადგენილი წესით განახორციელოს საჯარო შესყიდვა ამ კანონის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საჯარო შესყიდვის/შერჩევის პროცესის პროცედურები ჩერდება აგრეთვე ეკონომიკური ოპერატორებისთვის/შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მსურველებისთვის/შერჩევის პროცესის მონაწილეებისთვის. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის განხორციელებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება იწვევს წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შეჩერებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს პროცედურა ამ კანონის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ხორციელდება. დინამიკური შესყიდვის სისტემის ან ჩარჩოშეთანხმების ფარგლებში შესყიდვის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებული შესაბამისი გადაწყვეტილების/ქმედების საბჭოში გასაჩივრება არ იწვევს საჯარო შესყიდვის პროცედურების შეჩერებას.

11. მომჩივანს უფლება აქვს, საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე ნებისმიერ დროს წერილობით გამოიხმოს საჩივარი. ასეთ შემთხვევაში საჩივარი აღარ განიხილება. მომჩივნის მიერ საჩივრის გამოხმობის შესახებ ინფორმაცია არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, საბჭოს რეგლამენტით დადგენილი წესით ქვეყნდება ელექტრონულ მოდულში.

მუხლი 89. საჩივრის წარდგენის საფასური

1. საბჭოსთვის საჩივრის წარსადგენად წესდება საჩივრის წარდგენის საფასური. საჩივრის წარდგენის საფასურის ოდენობაა:

ა) საჯარო შესყიდვასთან (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისისა) დაკავშირებული საჩივრისა – შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების 2%, ხოლო წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურასთან დაკავშირებული საჩივრისა – საჯარო შესყიდვის ღირებულების 2%, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა და არაუმეტეს 500 ლარისა. ამასთანავე, თუ საჯარო შესყიდვა ლოტებად ხორციელდება, საჩივრის წარდგენის საფასურის ოდენობის გამოთვლისას გაითვალისწინება თითოეული ლოტის სავარაუდო ღირებულება;

ბ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტთან დაკავშირებული საჩივრისა – ამ პროექტის სავარაუდო ღირებულების 0,15%, მაგრამ არანაკლებ 22 000 ლარისა და არაუმეტეს 150 000 ლარისა.

2. საჩივრის წარდგენის საფასური არ გადაიხდება, თუ საჩივარი ეხება:

ა) შესყიდვის პირობებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას/ქმედებას;

ბ) გადაწყვეტილებას/ქმედებას, რომელიც არ არის ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება/ქმედება და განაცხადების/წინადადებების მიღების დაწყებამდე იქნა მიღებული/განხორციელებული;

გ) გადაწყვეტილებას, რომლითაც საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გადაისინჯა ამ პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება.

3. საჩივრის წარდგენის საფასური ბრუნდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საჩივარი არ დაკმაყოფილდება.

4. თუ მომჩივანმა საჩივარი გამოიხმო, საჩივრის წარდგენის საფასური ბრუნდება:

ა) სრული ოდენობით − თუ საჩივარი საბჭოს სხდომის გამართვამდეა გამოხმობილი;

ბ) ნახევარი ოდენობით − თუ საჩივარი საბჭოს სხდომაზე ან მისი გამართვის შემდეგ არის გამოხმობილი.

5. საჩივრის წარდგენის საფასურის გადახდისა და დაბრუნების წესი განისაზღვრება საბჭოს რეგლამენტით.

მუხლი 90. საბჭოს მიერ საჩივრის განხილვა

1. საბჭო საჩივარს იხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2. თუ საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დადგენა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში ვერ ესწრება, საბჭოს გადაწყვეტილებით, ეს ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღით.

3. საბჭო საჩივარს იხილავს ღია სხდომაზე, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. საბჭოს სხდომაზე იმართება ზეპირი მოსმენა, რომლის დროსაც საბჭო უსმენს მხარეებსა და დაინტერესებულ პირებს (არსებობის შემთხვევაში).

4. საბჭოს სხდომაზე საჩივრის განხილვის დღესა და საათს საბჭოს აპარატის წარდგინებით ნიშნავს საბჭოს თავმჯდომარე. ეს ინფორმაცია ელექტრონული მოდულის მეშვეობით მიეწოდებათ მხარეებსა და დაინტერესებულ პირებს (არსებობის შემთხვევაში). დადგენილი წესით მოწვეულ მხარეთა და დაინტერესებულ პირთა საბჭოს სხდომაზე გამოუცხადებლობა არ აბრკოლებს საჩივრის განხილვას.

5. საბჭოს სხდომას ხსნის, წარმართავს და ასრულებს საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე. საბჭოს სხდომას თავმჯდომარეობს საბჭოს თავმჯდომარე. საბჭოს სხდომაზე საბჭოს თავმჯდომარის არყოფნისას მის მოვალეობას ასრულებს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. საბჭოს სხდომაზე საბჭოს თავმჯდომარისა და საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ერთდროულად არყოფნის შემთხვევაში საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას საბჭოს თავმჯდომარის დავალებით ასრულებს საბჭოს ერთ-ერთი წევრი.

6. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ნახევრისა.

7. საბჭოს წევრი საჩივრის განხილვასა და გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, თუ არსებობს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 92-ე მუხლით განსაზღვრული საფუძველი (გარემოება). ასეთ შემთხვევაში საბჭოს წევრი ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილების შესახებ. ამასთანავე, საბჭოს წევრის აცილების საფუძვლის არსებობისას მხარეს, დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს, საბჭოს სხდომის დასრულებამდე წერილობით წარადგინოს შუამდგომლობა საბჭოს წევრის აცილების შესახებ. საბჭოს წევრის აცილების საკითხს მის დაუსწრებლად წყვეტენ საბჭოს სხვა წევრები ხმების უმრავლესობით. საბჭოს სხვა წევრთა ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში საბჭოს წევრი აცილებულად მიიჩნევა.

8. საბჭოს სხდომის მიმდინარეობა აისახება საბჭოს სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე და საბჭოს სხდომის მდივანი.

9. საბჭოს მიერ საჩივრის განხილვის წესი განისაზღვრება საბჭოს რეგლამენტით.

მუხლი 91. საბჭოს გადაწყვეტილება

1. საბჭო საჩივარს იხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს ამ კანონის 90-ე მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში.

2. საბჭოს სხდომის გამართვის შემდეგ გადაწყვეტილების მისაღებად იმართება თათბირი, რომელშიც საბჭოს წევრები მონაწილეობენ. გადაწყვეტილება მიიღება საბჭოს სხდომაზე დამსწრე საბჭოს წევრთა ხმების უმრავლესობით. საბჭოს წევრთა ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია საბჭოს სხდომის თავმჯდომარის ხმა.

3. საბჭოს წევრს უფლება არ აქვს, თავი შეიკავოს ხმის მიცემისგან. საბჭოს წევრს, რომელიც მიღებულ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, შეუძლია წერილობით ჩამოაყალიბოს განსხვავებული აზრი, რომელიც გადაწყვეტილებას დაერთვება.

4. საბჭოს გადაწყვეტილებას ხელს აწერს საბჭოს სხდომაზე დამსწრე და გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილე საბჭოს ყველა წევრი, მათ შორის, საბჭოს განსხვავებული აზრის მქონე წევრი.

5. თუ საბჭოს სხდომაზე დამსწრე საბჭოს წევრი გადაწყვეტილების მიღებას არ ესწრება, ეს გადაწყვეტილებაში აღინიშნება.

6. საბჭოს წევრი წარდგენილ მტკიცებულებებს აფასებს შინაგანი რწმენით, რომელიც მათ ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ განხილვას უნდა ემყარებოდეს.

7. საბჭო საჩივარს იხილავს მასში აღნიშნული მოთხოვნის ფარგლებში. გადაწყვეტილების მიღებისას საბჭო უფლებამოსილია იმსჯელოს იმ დარღვევაზე, რომელიც ჩადენილია გასაჩივრებული გადაწყვეტილების/ ქმედების მიღებისას/განხორციელებისას და საჩივარში აღნიშნული არ არის.

8. საბჭო უფლებამოსილია საჩივრისა და მასთან დაკავშირებული გარემოებების დეტალურად შესწავლის შედეგად საჩივარი:

ა) სრულად დააკმაყოფილოს;

ბ) ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს;

გ) არ დააკმაყოფილოს.

9. საჩივრის სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში საბჭო უფლებამოსილია:

ა) შემსყიდველ ორგანიზაციას მის არასწორ ქმედებაზე მიუთითოს და შესყიდვის პროცედურების საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება მოსთხოვოს;

ბ) შემსყიდველ ორგანიზაციას მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვა ან გაუქმება მოსთხოვოს;

გ) შესყიდვის მონაწილის მიერ კანონის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი ორგანოების წინაშე დასვას მისი პასუხისმგებლობის საკითხი.

10. საბჭოს გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს და შესავალი, აღწერილობითი, სამოტივაციო და სარეზოლუციო ნაწილებისგან უნდა შედგებოდეს.

11. საბჭოს გადაწყვეტილება მიღებისთანავე ქვეყნდება ელექტრონულ მოდულში, საჯაროა და მხარისა და დაინტერესებული პირისთვის (არსებობის შემთხვევაში) ჩაბარებულად მიიჩნევა.

12. საბჭოს გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ შესრულება სავალდებულოა. მისი შეუსრულებლობა იწვევს კანონით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

13. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს უფლება, საჯარო შესყიდვის შემთხვევაში – სააგენტოს, ხოლო შერჩევის პროცესის შემთხვევაში – საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს მიაწოდოს ინფორმაცია საბჭოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის შესახებ ან მისი შესრულების შეფერხების თაობაზე.

14. საბჭო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოების წინაშე დასვას საჯარო შესყიდვის/შერჩევის პროცესის მონაწილის/უფლებამოსილი ორგანოს პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ საჩივრის განხილვისას დადგინდა, რომ მან დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები და ჩაიდინა გადაცდომა.

15. საბჭო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან გამოითხოვოს შესაბამისი საგადასახადო საიდუმლოების ან პერსონალური მონაცემების (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების) შემცველი ინფორმაცია ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია საჩივრის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის.

მუხლი 92. გადაწყვეტილების/ქმედების სასამართლოში გასაჩივრების უფლება

1. ეკონომიკურ ოპერატორს, შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მსურველს, შერჩევის პროცესის მონაწილეს უფლება აქვს, შესაბამისად, შემსყიდველი ორგანიზაციის/უფლებამოსილი ორგანოს/შესარჩევი კომისიის გადაწყვეტილება/ქმედება პირდაპირ სასამართლოში გაასაჩივროს.

2. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს, მის საჩივართან დაკავშირებული საბჭოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივროს. ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ იწვევს მისი მოქმედების შეჩერებას.

3. საბჭოს გადაწყვეტილება სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიძლება გაასაჩივროს აგრეთვე სააგენტომ, თუ იგი, როგორც ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვისა და შესრულების უფლებამოსილების მქონე ორგანო, მიიჩნევს, რომ საბჭომ საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა არსებითად არასწორად განმარტა. ასეთ შემთხვევაში სააგენტოს სარჩელის მიზანი უნდა იყოს საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სწორი განმარტების დადგენა და არა კონკრეტულ დავასთან დაკავშირებული საქმის გარემოებების განხილვა და შეფასება. საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ იწვევს მისი მოქმედების შეჩერებას.

4. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს, სააგენტოს გადაწყვეტილება/ქმედება სასამართლოში გაასაჩივროს. სააგენტოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ იწვევს მისი მოქმედების შეჩერებას, თუ ეს გადაწყვეტილება ეხება შავი სიის ან თეთრი სიის წარმოებას ან შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მიღებული წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილების სააგენტოსთან შეთანხმებას.

 თავი XIII

ანგარიშგება და კონტროლი

მუხლი 93. სააგენტოს მიერ მონიტორინგის განხორციელება

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია სააგენტოს საჯარო შესყიდვის მიმდინარეობის თაობაზე ანგარიშგებისთვის ამ კანონითა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით წარუდგინოს ამ კანონითა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრული ინფორმაცია/დოკუმენტი საჯარო შესყიდვის მიმდინარეობის შესახებ.

2. თუ საჯარო შესყიდვის მიმდინარეობის შესახებ ამ კანონითა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრული ინფორმაცია/დოკუმენტი ელექტრონულ სისტემაში უნდა გამოქვეყნდეს, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აღნიშნული ინფორმაციის/დოკუმენტის ამ კანონითა და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ელექტრონულ სისტემაში განთავსება სააგენტოსთვის მის წარდგენად მიიჩნევა.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვალდებულია სააგენტოს ყოველწლიურად მიაწოდოს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისთვის ფაქტობრივად გამოყოფილი სახსრების შესახებ ინფორმაცია, აგრეთვე მასში განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე ინფორმაცია სააგენტოს მოთხოვნის შესაბამისად.

4. სააგენტო საჯარო შესყიდვის პროცესის კანონიერებაზე ზედამხედველობის მიზნით ახორციელებს საჯარო შესყიდვის პროცედურებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საჯარო შესყიდვასთან (გარდა საიდუმლო საჯარო შესყიდვისა) დაკავშირებით განხორციელებული სხვა საქმიანობის მონიტორინგს შემდეგი პრინციპების დაცვით: ღიაობა და გამჭვირვალობა, მიუკერძოებლობა და ობიექტურობა, დადგენილი პროცედურების ზედმიწევნით შესრულება და ანგარიშგება, ღია და ეფექტიანი კონკურენციის უზრუნველყოფა, რაციონალური და თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა.

5. სააგენტო უფლებამოსილია საჯარო შესყიდვის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე, აგრეთვე მისი დასრულების შემდეგ შემსყიდველ ორგანიზაციას, ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტი/ინფორმაცია (მათ შორის, შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია). შემსყიდველი ორგანიზაცია, ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია სააგენტოს მიაწოდოს აღნიშნული დოკუმენტი/ინფორმაცია.

6. შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

მუხლი 94. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საჯარო შესყიდვის შემოწმება

1. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საჯარო შესყიდვას ამოწმებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შემსყიდველი ორგანიზაციის აუდიტის მეშვეობით.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მისი მოთხოვნით წარუდგინოს საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტი/ინფორმაცია.

3. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას მისი მოთხოვნით წარუდგინოს საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული შესაბამისი დოკუმენტი/ინფორმაცია, რომელიც შემსყიდველ ორგანიზაციას ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესასრულებლად სჭირდება.

მუხლი 95. ინფორმაციის საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენა

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრული შესაბამისი უწყებები საქართველოს პარლამენტს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით წარუდგენენ დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი არასაიდუმლო საჯარო შესყიდვის შესახებ, აგრეთვე წელიწადში არანაკლებ ერთხელ – მოხსენებას საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებით განხორციელებული და მიმდინარე არასაიდუმლო საქმიანობის შესახებ.

მუხლი 96. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების ზოგადი წესი

1. ამ კანონის დარღვევისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, აგრეთვე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების წესი განისაზღვრება ამ მუხლითა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით.

2. საჯარო შესყიდვების სფეროში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების ვადა სამართალდარღვევის გამოვლენის დღიდან 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს, მაგრამ ეს ვადა უნდა იყოს სამართალდარღვევის ჩადენიდან არაუმეტეს 3 წლისა.

3. თუ ჩადენილია მცირემნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირს შეუძლია არ შეადგინოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და დამრღვევს წერილობითი შენიშვნა მისცეს. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირი ვალდებულია შეადგინოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, თუ დამრღვევმა იგივე ქმედება ჩაიდინა ამ პუნქტის საფუძველზე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ წერილობითი შენიშვნის გამოყენებიდან 1 წლის განმავლობაში.

4. საჯარო შესყიდვების სფეროში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მიზნებისთვის პასუხისმგებელ პირად მიიჩნევა:

ა) ფიზიკური პირი, რომელმაცშესაბამისი გადაწყვეტილება/ქმედება მიიღო/განახორციელა;

ბ)კოლეგიური ორგანოს წევრი, რომელმაც მხარი დაუჭირა შესაბამისი გადაწყვეტილების/ქმედების მიღებას/განხორციელებას, – თუ გადაწყვეტილება/ქმედება კოლეგიურად იქნა მიღებული/განხორციელებული.

 თავი XIV

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

მუხლი 97. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტები

2025 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 2005 წლის 20 აპრილის კანონი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №22, 18.05.2005, მუხ. 151) და მის საფუძველზე მიღებული/გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. აღნიშნული კანონი და მის საფუძველზე მიღებული/გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს 2025 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების ფარგლებში, მათ დასრულებამდე, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

მუხლი 98. ამ კანონის ამოქმედებისთვის განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. 2025 წლის 1 იანვრიდან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ეწოდოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საჯარო შესყიდვების სააგენტო. ამ თარიღის დადგომამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო შესყიდვების სააგენტოს დებულების დამტკიცება.

2. 2025 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს ეწოდოს საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭო. ამ თარიღის დადგომამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცება. ამ კანონის ამოქმედება არ იწვევს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე არჩეული სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს წევრის/წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას.

3. საქართველოს მთავრობამ:

ა) 2025 წლის 1 იანვრამდე:

ა.ა) მიიღოს ამ კანონის 53-ე მუხლის მე-14 პუნქტით, 72-ე მუხლის მე-2 პუნქტით, 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტითა და 74-ე მუხლით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები;

ა.ბ) სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ამ კანონის 55-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული თანხის ოდენობა და მისი გადახდისა და დაბრუნების წესი;

ა.გ) სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ამ კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტითა და იმავე მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილი ორგანო/ორგანოები;

ბ) 2027 წლის 1 იანვრამდე შექმნას ამ კანონის 41-ე მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, დაამტკიცოს მისი დებულება და დანიშნოს მისი ხელმძღვანელი.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარემ 2025 წლის 1 იანვრამდე გამოსცეს ამ კანონის მე-100 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულ ამ კანონის მუხლებთან დაკავშირებული, ამავე კანონით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი/აქტები, ხოლო სააგენტომ 2027 წლის 1 იანვრამდე გამოსცეს ამ კანონის მე-100 მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ ამ კანონის მუხლებთან დაკავშირებული, ამავე კანონით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი/აქტები. ამასთანავე, საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ 2025 წლის 1 იანვრამდე შექმნას ამ კანონისა და მის საფუძველზე მიღებული/გამოცემული შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნებთან მისადაგებული ელექტრონული სისტემა.

5. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ 2027 წლის 1 იანვრიდან, ამ კანონის მე-15 მუხლის შესაბამისად, თავის სტრუქტურაში/საშტატო ნუსხაში საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის/პირის განსაზღვრისთვის განახორციელოს სათანადო ღონისძიებები.

6. 2025 წლის 1 იანვრიდან ამ კანონის 41-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და 55-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ამოქმედებამდე ცენტრალურ შემსყიდველ ორგანოს, აგრეთვე ამ კანონის 55-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული თანხის ოდენობას და მისი გადახდისა და დაბრუნების წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 99. ამ კანონის ამოქმედებამდე განხორციელებული/ განსახორციელებელი შესყიდვები

1. ამ კანონის მოქმედება გავრცელდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან გამოცხადებულ საჯარო შესყიდვებზე.

2. 2025 წლის 1 იანვრამდე გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელდეს და დასრულდეს 2025 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი კანონმდებლობით.

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია არაუგვიანეს 2024 წლის 1 ნოემბრისა შესაბამის სისტემაში წარადგინოს ამ კანონის მე-100 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული ნორმების შესაბამისად შედგენილი წლიური გეგმა. ამ გეგმაში უნდა აისახოს 2025 წლის 1 იანვრიდან გამოსაცხადებელი საჯარო შესყიდვები, აგრეთვე ინფორმაცია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2024 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში გამოსაცხადებელი, 2025 წლის საჯარო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული სახელმწიფო შესყიდვის/შესყიდვების შესახებ.

მუხლი 100. კანონის ამოქმედება

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი−96-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კანონის პირველი−მე-14 და მე-17–მე-40 მუხლები, 41-ე მუხლის პირველი−მე-6, მე-8 და მე-9 პუნქტები, 42-ე−54-ე მუხლები, 55-ე მუხლის პირველი−მე-3, მე-5 და მე-6 პუნქტები და 56-ე−96-ე მუხლები ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კანონის მე-15 მუხლი, მე-16 მუხლის მე-2−მე-11 პუნქტები, 41-ე მუხლის მე-7 პუნქტი და 55-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ამოქმედდეს 2027 წლის 1 იანვრიდან.

4. ამ კანონის მე-16 მუხლის პირველი და მე-12 პუნქტები ამოქმედდეს 2029 წლის 1 იანვრიდან.

 


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

9 თებერვალი 2023 წ.

N2549-XIმს-Xმპ