„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2584-XIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/02/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი 040170310.05.001.020779
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2584-XIმს-Xმპ
09/02/2023
ვებგვერდი, 24/02/2023
040170310.05.001.020779
„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

საქართველოს კანონი

 

 

„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.ლატარიების , აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებსაქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე , №15, 19.04.2005, მუხ . 96) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება :

1. მე -3 მუხლის

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) აზარტული თამაშობებითამაშობები , რომელთა შედეგი მთლიანად ან ნაწილობრივ შემთხვევითობაზეა დამოკიდებული . ეს თამაშობები ტარდება ბანქოს , კამათლის (გარდა ნარდისა ), სათამაშო ბორბლის (რულეტის ), სათამაშო აპარატის , სამორინის მაგიდის , კლუბის მაგიდის ან /და სხვა სათამაშო ინვენტარის მეშვეობით და მათში მონაწილეობა ფულადი მოგების შესაძლებლობას იძლევა . აზარტული თამაშობების (გარდა აზარტული ტურნირისა ) ორგანიზება დასაშვებია მხოლოდ სამორინეში , სათამაშო აპარატების სალონში , აზარტულ კლუბში ან /და ამ მუხლის 1და 1ქვეპუნტებით გათვალისწინებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ;“;

) „ 1ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2ქვეპუნქტი :

2) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებაამ კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ინტერნეტის , ტელეფონის ან /და სპეციალურად მოწყობილი ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით გამართვა ;“;

) „ 1“−„ 3ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

1) თამაშზე დამოკიდებული პირი (შემდგომდამოკიდებული პირი ) − ფიზიკური პირი , რომელსაც აქვს აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების თამაშის დაუძლეველი სურვილი და მათზე დამოკიდებულება და რომლის შესახებ მონაცემებიც შეტანილია ამ მუხლის2ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დამოკიდებულ პირთა სიაში ;

2) დამოკიდებულ პირთა სიააზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებზე , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებზე (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა ) დამოკიდებულ პირთა შესახებ მონაცემების ბაზა , რომელშიც პირის თაობაზე მონაცემები შეიტანება მოსამართლის ბრძანების ან თავად ამ პირის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვისშემოსავლების სამსახურისთვის მიმართვის საფუძველზე ;

3) აკრძალული პირიპირი , რომელსაც ეკრძალება აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებში , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებში (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა ) მონაწილეობა . ამ კანონის მიზნებისთვის აკრძალული პირი არის :

3. ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებულ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებული პირი (მათ შორის , „საჯარო სამსახურის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო მოსამსახურე , საჯარო მოსამსახურე , სახელმწიფო -პოლიტიკური თანამდებობის პირი , პოლიტიკური თანამდებობის პირი );

3. ) „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებსაქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოში დასაქმებული პირი ;

3. ) „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ეროვნულ ბანკში დასაქმებული პირი ;

3. ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრი ;“;

) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1ქვეპუნქტი :

1) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზებასამორინეში დაშვებული აზარტული თამაშობების ინტერნეტის , ტელეფონის ან /და სპეციალურად მოწყობილი ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით გამართვა ;“;

) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1ქვეპუნქტი :

1) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზებასათამაშო აპარატების სალონში დაშვებული აზარტული თამაშობების ინტერნეტის , ტელეფონის ან /და სპეციალურად მოწყობილი ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით გამართვა ;“;

) „ .ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

. ) ტოტალიზატორითამაშობა , რომელიც იმართება მოთამაშეების მიერ შეჯიბრების მიმდინარეობის , თამაშობის , რაიმე მოვლენის /მოვლენების შედეგის პროგნოზზე ფსონების დადებით , ხოლო მოგება დამოკიდებულია ფსონის მოცულობასა და შედეგზე . აკრძალულია ტოტალიზატორის მოწყობა იმ შემთხვევებში , როდესაც შედეგი შესაძლოა წინასწარ იყოს ცნობილი ერთ -ერთი ან ორივე მხარისთვის . ტოტალიზატორი იმართება სპეციალურად მოწყობილ შენობა -ნაგებობაში ან შენობა -ნაგებობის ნაწილში ან /და ამ მუხლის . 1“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ;“;

) „ .ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის . 1ქვეპუნქტი :

. 1) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზებატოტალიზატორში დაშვებული მომგებიანი თამაშობების ინტერნეტის , ტელეფონის ან /და სპეციალურად მოწყობილი ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით გამართვა ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) თამაშობის ორგანიზატორიაზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვის ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელი ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე ორგანიზებული ობიექტის გარეთ განთავსებული , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის  სალაროსპეციალურად მოწყობილი ადგილი (გარდა კომერციული ბანკისა , მიკრობანკისა , მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა , საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისა ), სადაც მოლარის მეშვეობით ხდება თანხის მოთამაშისთვის გახსნილ დეპოზიტზე შეტანა ან /და ამ დეპოზიტიდან გაცემა ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) არსებითი პროდუქცია /მომსახურებასაქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პროდუქცია ან /და მომსახურება , რომელიც მოიცავს აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებს , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებს , შემთხვევითი რიცხვების გენერირების პლატფორმას (RNG), ჯეკპოტის პლატფორმას , სათამაშო პლატფორმას (მათ შორის , სერვერს /სერვერებს , რომელზედაც /რომლებზედაც უშუალოდ ხდება თამაშის შედეგის გამოვლენა ), მოთამაშეთა ბაზას , ფინანსურ ბაზას /სისტემას , მენეჯმენტის სისტემას , სათამაშო აპარატებს ან /და ამ კანონით გათვალისწინებულ სხვა პროდუქციას ან /და მომსახურებას და რომელმაც შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს ან /და რომელიც გავლენას ახდენს აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების შედეგებზე აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიმწოდებლის მონაწილეობით ან /და მისი მონაწილეობის გარეშე ;“;

) „ 1ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

​1) სათამაშო ბიზნესიპირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ლატარიის , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობა , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზება , რომლის /რომელთა შედეგი მთლიანად ან /და ნაწილობრივ შემთხვევითობაზეა დამოკიდებული და რომელშიც / რომლებშიც მოთამაშე ფულადი მოგების ან /და ნივთობრივი მოგების მისაღებად მონაწილეობს , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდება ;“.

2. მე -4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 4

ლატარიას , აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებს , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობებს არ მიეკუთვნება თამაშობები , რომლებიც ტარდება მანქანების , აპარატების , მოწყობილობების , ინტერნეტის , ტელეფონის , სპეციალურად მოწყობილი ელექტრონული საშუალებებისა და სხვა საშუალებების გამოყენებით და რომლებშიც გათვალისწინებული არ არის შემთხვევითობის ელემენტი . მათი მიზანია მონაწილეთა განსაკუთრებული ცოდნის , ინტელექტის , სიმარჯვის , მოხერხებულობის ან სხვა განსაკუთრებული უნარის ტესტირება ან დემონსტრირება .“.

3. მე -5 მუხლის :

) პირველი და მე -2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„1. საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა სახის აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ჩატარება , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზება , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდებალიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად ნებართვას მოითხოვს . უნებართვოდ აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ჩატარება , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზება , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდება , აგრეთვე სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა კანონის დარღვევად მიიჩნევა და იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პასუხისმგებლობის დაკისრებას , გარდა ამ მუხლის მე -3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა .

2. საქართველოს ტერიტორიაზე დასაშვებია მხოლოდ ამ კანონით გათვალისწინებული ლატარიის , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების მოწყობა , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზება და მათი ბილეთების გავრცელება .“;

) მე -4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„4. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია განსაზღვროს სათამაშო ბიზნესის სფეროში საქმიანობასთან დაკავშირებული ის მომსახურებები , რომელთა პირდაპირი ან /და არაპირდაპირი ფორმით გაწევაც აკრძალულია საქართველოს ტერიტორიის ფარგლების გარეთ აღნიშნული საქმიანობის განმახორციელებელი პირისთვის .“;

) მე -4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე -5 პუნქტი :

„5. „საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებსაქართველოს კანონით დადგენილ საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ყველა სახეობის მცურავ ობიექტზე საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის აკრძალულია ამ კანონით გათვალისწინებული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების მოწყობა .“.

4. მე -7 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„1. აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების ნებართვისა და აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის გაცემას , მათში ცვლილებების შეტანას , მათ გაუქმებას და შესაბამისი მონაცემების უწყებრივ სანებართვო რეესტრში შეტანასლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონისა და ამ კანონის შესაბამისად ახორციელებს შემოსავლების სამსახური .“.

5. მე -11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 11

1. ნებართვის გაცემას ექვემდებარება :

 აწამახალისებელი  გათამაშების  მოწყობა ;

სამორინის  მოწყობა ;

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზება ;

ტოტალიზატორის  მოწყობა ;

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზება ;

სათამაშო  აპარატების  სალონის  მოწყობა ;

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზება ;

ლოტოს  მოწყობა ;

ბინგოს  მოწყობა ;

აზარტული  კლუბის  მოწყობა ;

აზარტული  ან /და  მომგებიანი  თამაშების  მიწოდება .

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ნებართვა გაიცემა მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმეზე .

3. ლატარია და ამ მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული თამაშობა შეიძლება გაიმართოს სისტემურ -ელექტრონული ფორმით მხოლოდ ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით .

4. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა შესაძლებელია გაიცეს როგორც ამ მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნებართვის საფუძველზე , ისე მის გარეშე . ამასთანავე , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ერთი ნებართვით დასაშვებია მხოლოდ ერთი ინტერნეტდომენის სახელით არსებული ვებგვერდის ორგანიზება .

5. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა შესაძლებელია გაიცეს როგორც ამ მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნებართვის საფუძველზე , ისე მის გარეშე . ამასთანავე , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ერთი ნებართვით დასაშვებია მხოლოდ ერთი ინტერნეტდომენის სახელით არსებული ვებგვერდის ორგანიზება .

6. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა გაიცემა ამ მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნებართვის მფლობელზე . ამასთანავე , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ერთი ნებართვით დასაშვებია მხოლოდ ერთი ინტერნეტდომენის სახელით არსებული ვებგვერდის ორგანიზება .

7. აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვა გაიცემა მხოლოდ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სამორინის ან /და სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელზე . აზარტული კლუბი უნდა მოეწყოს სამორინის დარბაზისგან ან /და სათამაშო აპარატების სალონისგან დამოუკიდებლად , ცალკე ობიექტად .

8. აკრძალულია აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზება /თამაში ინტერნეტით მომსახურების გაწევის ობიექტში .

9. აკრძალულია აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობისთვის განკუთვნილ ობიექტში სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ თამაშობაში მონაწილეობისთვის კომპიუტერის ან /და სხვა , მსგავსი ელექტრონული მოწყობილობის განთავსება .

10. ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვით გათვალისწინებული საქმიანობის შეწყვეტისას /შეჩერებისას ამ ნებართვის საფუძველზე მიღებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვით საქმიანობის განხორციელება დაშვებულია მიმდინარე კვარტალის განმავლობაში , მაგრამ არაუმეტეს 60 კალენდარული დღისა . ყოველ მომდევნო კვარტალში სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების საქმიანობის განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკურად მოწყობილი ობიექტის ფუნქციონირების არანაკლებ 30 დღით განახლების შემთხვევაში .

11. თუ სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა გაცემულია სამორინის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე , სამორინის მოწყობის ნებართვით გათვალისწინებული საქმიანობის შეწყვეტისას /შეჩერებისას ამ ნებართვის საფუძველზე მიღებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვით საქმიანობის განხორციელება დაშვებულია მიმდინარე კვარტალის განმავლობაში , მაგრამ არაუმეტეს 60 კალენდარული დღისა . ყოველ მომდევნო კვარტალში სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების საქმიანობის განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკურად მოწყობილი ობიექტის ფუნქციონირების არანაკლებ 30 დღით განახლების შემთხვევაში .

12. თუ სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა გაცემულია სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე , სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვით გათვალისწინებული საქმიანობის შეწყვეტისას /შეჩერებისას ამ ნებართვის საფუძველზე მიღებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვით საქმიანობის განხორციელება დაშვებულია მიმდინარე კვარტალის განმავლობაში , მაგრამ არაუმეტეს 60 კალენდარული დღისა . ყოველ მომდევნო კვარტალში სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების საქმიანობის განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკურად მოწყობილი ობიექტის ფუნქციონირების არანაკლებ 30 დღით განახლების შემთხვევაში .

13. ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში უქმდება აღნიშნული ნებართვის საფუძველზე მიღებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა .

14. თუ სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა გაცემულია სამორინის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე , სამორინის მოწყობის ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში უქმდება აღნიშნული ნებართვის საფუძველზე მიღებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა .

15. თუ სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა გაცემულია სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე , სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში უქმდება აღნიშნული ნებართვის საფუძველზე მიღებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა .

16. საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის ან /და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს , შემოიღოს აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების სანებართვო საქმიანობის განსხვავებული წესი .

17. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვით გათვალისწინებული საქმიანობის შეწყვეტის /შეჩერების ან /და ამ ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში მოთამაშის ანგარიშზე განთავსებული თანხის განკარგვის წესს ადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი .

18. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ნებართვები გაიცემა :

) სამორინის , ტოტალიზატორის , სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა , აგრეთვე სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა − 5 წლის ვადით , ხოლო სამორინის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე გაცემული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა , სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე გაცემული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა და აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვაიმ ნებართვის მოქმედების დარჩენილი ვადით , რომლის საფუძველზედაც გაცემულია აღნიშნული ნებართვა ;

) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვა − 1 წლის ვადით ;

) ლოტოს , ბინგოს მოწყობის ნებართვა და აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვა − 5 წლის ვადით .

19. სამორინის , ტოტალიზატორის , სათამაშო აპარატების სალონის , ლოტოს , ბინგოს , აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვა გაიცემა თითოეული ობიექტის ფუნქციონირებისთვის . ამასთანავე , აზარტული თამაშობები და მომგებიანი თამაშობები ერთმანეთისგან გამიჯნულად უნდა განხორციელდეს .

20. დაუშვებელია სამორინის , სათამაშო აპარატების სალონის , აზარტული კლუბის ან /და ტოტალიზატორის მისამართის შეცვლა უწყებრივ სანებართვო რეესტრში ცვლილებების შეტანით , თუსალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებსაქართველოს კანონით ახალი მისამართისთვის სანებართვო მოსაკრებლის სხვა განაკვეთია დადგენილი . აღნიშნულ შემთხვევაში სამორინის , სათამაშო აპარატების სალონის , აზარტული კლუბის ან /და ტოტალიზატორის მოწყობისთვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახალი ნებართვა უნდა გაიცეს .

21. შესაძლებელია ლოტოს და ბინგოს ობიექტების ადგილმდებარეობის შეცვლა უწყებრივ სანებართვო რეესტრში ცვლილებების შეტანით .

22. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატის თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში ინტერნეტმისამართის შეცვლა და ობიექტის ადგილმდებარეობის (მართვის ადგილის ) შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ უწყებრივ სანებართვო რეესტრში ცვლილებების შეტანით .

23. აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვა (გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვისა ), სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა და აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვა აღიარებული საგადასახადო დავალიანების არსებობის შემთხვევაში არ გაიცემა .

24. აკრძალულია ამ მუხლით გათვალისწინებული ნებართვის სხვა პირისთვის გადაცემა .

25. აკრძალულია სამორინის , ტოტალიზატორის , სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , ლოტოს , ბინგოს , აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვის ან აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის იმ პირზე გაცემა , რომლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირი , დამფუძნებელი /პარტნიორი (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრე არის მსჯავრდებული ან ნასამართლევი განზრახი ეკონომიკური დანაშაულისთვის , მათ შორის , საფინანსო საქმიანობის სფეროში დანაშაულისთვის , ან განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის და მას ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული არ აქვს .

26. აკრძალულია , სამორინის , ტოტალიზატორის , სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , ლოტოს , ბინგოს , აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვის ან აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის მფლობელის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირი , დამფუძნებელი /პარტნიორი (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრე იყოს მსჯავრდებული ან ნასამართლევი განზრახი ეკონომიკური დანაშაულისთვის , მათ შორის , საფინანსო საქმიანობის სფეროში დანაშაულისთვის , ან განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის და მას ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული არ ჰქონდეს .

27. დაუშვებელია , აზარტულ თამაშობაში მონაწილეობისას არსებობდეს ნივთობრივი მოგების მიღების შესაძლებლობა .“.

6. II თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მომგებიანი თამაშობების მოწყობის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზებისა და შესაბამისი ნებართვების გაცემის პირობები “.

7. მე -12 მუხლის :

) პირველი პუნქტის :

. ) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) მომგებიანი თამაშობის ბილეთის ნიმუში გაყალბებისგან დამცავი ნიშნების მითითებით . ბილეთის ნიმუში ხელმოწერილი უნდა იყოს ნებართვის მაძიებლის მიერ ;“;

. ) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს ;

. ) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

)ამ პუნქტის . ​2ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაშიაზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი . აღნიშნულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი /ნებართვის მფლობელი ვალდებულია ამ ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 2 დღისა შემოსავლების სამსახურს აცნობოს აღნიშნული ცვლილების შესახებ და წარუდგინოს ცვლილების დოკუმენტის ასლი ;“;

) 11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„1​1. მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით აკრძალულია იმ თამაშობის გამართვა , რომელიც მომგებიანი თამაშობის მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით ) გათვალისწინებული არ არის .“;

) 1პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1და 1პუნქტები :

„12. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა შემოსავლების სამსახურს , „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონის 25- მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა , უნდა წარუდგინოს :

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესი . ამ წესში მითითებული უნდა იყოს :

. ) ფაქტობრივი მისამართი , საიდანაც მოხდება მომგებიანი თამაშობების მართვა და ორგანიზება ;

. ) თამაშობების ჩამონათვალი და აღწერილობები ;

. ) მოგების გაცემის ადგილი /ადგილები და ზღვრული ვადა (თუ მოგება ამ კანონის 28- მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტების საფუძველზე გაიცემასალაროს მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების მისამართი /მისამართები ), მოგების გაცემის წესი და ვადა , პრეტენზიის განხილვის წესი და ვადა ;

. ) თამაშობის ინტერნეტით მოწყობის შემთხვევაშითამაშობისთვის განკუთვნილი ვებგვერდის მისამართი , მოთამაშის რეგისტრაციის წესი , დეპოზიტის /ბალანსის მართვის წესი . აღნიშნულ ვებგვერდზე ქართულ ენაზე მითითებული უნდა იყოს თამაშობის ორგანიზატორის დასახელება , იურიდიული მისამართი , ტელეფონის ნომერი , შესაბამისი ნებართვის ნომერი , თამაშობების ჩამონათვალი , თამაშის დეტალური წესები , ინფორმაცია 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის , 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქის /მოქალაქეობის არმქონე პირის , დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირების თამაშობაში მონაწილეობის აკრძალვის შესახებ ;

. ) თამაშობის ტელეფონით მოწყობის შემთხვევაშისაქართველოში რეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი ;

. ) თუ ნებართვის მაძიებელი თამაშობის მოწყობისას სხვა პირის მიერ მიწოდებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშს /თამაშებს ან /და არსებით პროდუქციას /მომსახურებას იყენებსამ პირზე გაცემული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების მოქმედი ნებართვის ნომერი ;

. ) მოთამაშის რეგისტრაციის /იდენტიფიკაციის /ვერიფიკაციის ფორმა და წესი ;

. ) მოთამაშის პერსონალური მონაცემების შენახვის წესი და ტექნოლოგიური აღწერილობა ;

. ) ინტერნეტპლატფორმის /სისტემის დაცვის მექანიზმების ჩამონათვალი ;

. ) თამაშობების მართვის სისტემის აღწერილობა ;

. ) ფინანსური ტრანზაქციების აღრიცხვისა და შენახვის დეტალური აღწერილობა ;

. ) იმ ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვის ნომერი და ობიექტის მოწყობის მისამართი , რომლის საფუძველზედაც მოთხოვნილია სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა ;

) გამოსაყენებელი /გამოყენებული არსებითი პროდუქციის /მომსახურების საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოღებულ /დადგენილ სტანდარტებთან /მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი ავტორიზაციის სერტიფიკატი ;

) თამაშების მართვის სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია ;

) საპრიზო ფონდის არანაკლებ 10 000 ლარის ოდენობით უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი ;

) ნებართვის (გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვისა ) მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირის , დამფუძნებლის /პარტნიორის (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრის ნასამართლობის შესახებ ცნობა . აღნიშნული ნასამართლობის შესახებ ცნობა გაცემული უნდა იყოს იმ ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ , რომლის მოქალაქეც არის ნებართვის (გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვისა ) მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირი , დამფუძნებელი /პარტნიორი (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრე ;

) სანებართვო მოსაკრებლის გადასახდელად საჭირო ფულადი სახსრების წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი . ამ დოკუმენტის სისწორისთვის პასუხისმგებლობა ნებართვის მაძიებელს ეკისრება ;

) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი /ინფორმაცია , რომელსაც შემოსავლების სამსახური ნებართვის გაცემის შესახებ ნებართვის მაძიებლის განცხადების განხილვისას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად მოითხოვს ;

) ამ პუნქტის .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაშიაზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი . აღნიშნულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი /ნებართვის მფლობელი ვალდებულია ამ ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 2 დღისა შემოსავლების სამსახურს აცნობოს აღნიშნული ცვლილების შესახებ და წარუდგინოს ცვლილების დოკუმენტის ასლი .

13. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვით აკრძალულია იმ თამაშობის გამართვა , რომელიც ნებართვის მფლობელის მიერ წარდგენილი სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესით გათვალისწინებული არ არის .“.

8. მე -13 მუხლის :

) პირველი პუნქტის “−„ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

) ხელშეკრულება ნებართვის მფლობელსა და იმ პირს შორის , რომელიც ამზადებს მომგებიანი თამაშობის ბილეთებს . ამ ხელშეკრულებაში მითითებული უნდა იყოს დასამზადებელი ბილეთების რაოდენობა და ნუმერაცია ;

მომგებიანი  თამაშობის  მოწყობის  პირობები  (რეგლამენტი );

) მომგებიანი თამაშობის ბილეთის ნიმუში ;“;

) 11 პუნქტი ამოღებულ იქნეს ;

) მე -2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„2. მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი (გარდა წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორისა ), სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელი ვალდებულია ამ კანონის მე -12 მუხლის პირველი პუნქტის .და .ქვეპუნქტებითა და იმავე მუხლის 1პუნქტის .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ თამაშობის ზოგად წესში , თამაშობების ჩამონათვალსა და დეტალურ აღწერილობაში ან თამაშობების ჩამონათვალსა და აღწერილობებში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის თანხმობის მისაღებად შესაბამისი ცვლილების განხორციელებამდე მიმართოს შემოსავლების სამსახურს , ხოლო სხვა ცვლილების განხორციელების შემთხვევაშიამ ცვლილების განხორციელებამდე არაუგვიანეს 1 დღისა შემოსავლების სამსახურს მიაწოდოს ინფორმაცია აღნიშნული ცვლილების თაობაზე . ამასთანავე , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა ) ორგანიზატორმა ამ კანონის მე -12 მუხლის 1პუნქტის .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ თამაშობების ჩამონათვალსა და აღწერილობებში ცვლილების შეტანის შესახებ შეტყობინება მისი შეტანიდან 2 დღის ვადაში უნდა განათავსოს თამაშობისთვის განკუთვნილ ვებგვერდზე (თამაშობის ინტერნეტით მოწყობის შემთხვევაში ).“.

9. 16მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 161

1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია დაადგინოს მომგებიანი თამაშობების მოწყობის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზებისა და ნებართვების გაცემის დამატებითი პირობები , რომელთა შესრულება /დაკმაყოფილება ნებართვის მაძიებლისთვის /ნებართვის მფლობელისთვის სავალდებულოა და რომელთა შეუსრულებლობა /დაუკმაყოფილებლობა მიიჩნევა სანებართვო პირობების შეუსრულებლობად /დარღვევად .

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია დაადგინოს /სამოქმედოდ შემოიღოს მოთხოვნები /სტანდარტები , რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვის მაძიებლის /ნებართვის მფლობელის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მაძიებლის /ნებართვის მფლობელის მიერ თავის საქმიანობაში გამოსაყენებელი /გამოყენებული არსებითი პროდუქცია /მომსახურება ან /და ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა .“.

10. III თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

აზარტული თამაშობების მოწყობის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობების ორგანიზების , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდებისა და შესაბამისი ნებართვების გაცემის პირობები “.

11. მე -19 მუხლის :

) პირველი პუნქტის :

. ) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს ;

. ) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) ამ პუნქტის .ქვეპუნქტით ან ამ მუხლის 1პუნქტის .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაშიაზარტული ან /და მომგებიანი თამაშის /თამაშების ან /და არსებითი პროდუქციის /მომსახურების მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი . აღნიშნულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი /ნებართვის მფლობელი ვალდებულია ამ ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 2 დღისა შემოსავლების სამსახურს აცნობოს აღნიშნული ცვლილების შესახებ და წარუდგინოს ცვლილების დოკუმენტის ასლი ;“;

) 1პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1პუნქტი :

„13. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა შემოსავლების სამსახურს , „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონის 25- მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა , უნდა წარუდგინოს :

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესი . ამ წესში მითითებული უნდა იყოს :

. ) ფაქტობრივი მისამართი , საიდანაც მოხდება თამაშობის მართვა და ორგანიზება ;

. ) თამაშობების ჩამონათვალი და აღწერილობა ;

. ) მოგების გაცემის წესი , ადგილი /ადგილები და ზღვრული ვადა (თუ მოგება ამ კანონის 28- მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტების საფუძველზე გაიცემასალაროს მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების მისამართი /მისამართები ), პრეტენზიის განხილვის წესი და ვადა ;

. ) თამაშობის ინტერნეტით მოწყობის შემთხვევაშითამაშობისთვის განკუთვნილი ვებგვერდის მისამართი , მოთამაშის რეგისტრაციის წესი , დეპოზიტის /ბალანსის მართვის წესი . აღნიშნულ ვებგვერდზე ქართულ ენაზე მითითებული უნდა იყოს თამაშობის ორგანიზატორის დასახელება , იურიდიული მისამართი , ტელეფონის ნომერი , შესაბამისი ნებართვის ნომერი , თამაშობების ჩამონათვალი , თამაშობის დეტალური წესები , ინფორმაცია 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის , 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქის /მოქალაქეობის არმქონე პირის , დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირების თამაშობაში მონაწილეობის აკრძალვის შესახებ

. ) თამაშობის ტელეფონით მოწყობის შემთხვევაშისაქართველოში რეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი ;

. ) თუ ნებართვის მაძიებელი თამაშობის მოწყობისას სხვა პირის მიერ მიწოდებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშს /თამაშებს ან /და არსებით პროდუქციას /მომსახურებას იყენებსამ პირზე გაცემული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების მოქმედი ნებართვის ნომერი ;

. ) მოთამაშის რეგისტრაციის /იდენტიფიკაციის /ვერიფიკაციის ფორმა და წესი ;

. ) მოთამაშის პერსონალური მონაცემების შენახვის წესი და ტექნოლოგიური აღწერილობა ;

. ) ინტერნეტპლატფორმის /სისტემის დაცვის მექანიზმების ჩამონათვალი ;

. ) თამაშობების მართვის სისტემის აღწერილობა ;

. ) ფინანსური ტრანზაქციების აღრიცხვისა და შენახვის დეტალური აღწერილობა ;

. ) თუ ნებართვა მოთხოვნილია სამორინის მოწყობის ნებართვის საფუძველზეამ ნებართვის ნომერი და ობიექტის მოწყობის მისამართი ;

. ) ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია , რომელსაც შემოსავლების სამსახური მოითხოვს ;

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესში მითითებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშის /თამაშების ტექნიკურ სტანდარტებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი ავტორიზაციის სერტიფიკატი ;

) გამოსაყენებელი /გამოყენებული არსებითი პროდუქციის /მომსახურების საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოღებულ /დადგენილ სტანდარტებთან /მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი ავტორიზაციის სერტიფიკატი ;

) თამაშობების მართვის სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია ;

) ნებართვის (გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვისა ) მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირის , დამფუძნებლის /პარტნიორის (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრის ნასამართლობის შესახებ ცნობა . აღნიშნული ნასამართლობის შესახებ ცნობა გაცემული უნდა იყოს იმ ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ , რომლის მოქალაქეც არის ნებართვის (გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვისა ) მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირი , დამფუძნებელი /პარტნიორი (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრე ;

) სანებართვო მოსაკრებლის გადასახდელად საჭირო ფულადი სახსრების წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი . ამ დოკუმენტის სისწორისთვის პასუხისმგებლობა ნებართვის მაძიებელს ეკისრება ;

  ) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი /ინფორმაცია , რომელსაც შემოსავლების სამსახური ნებართვის გაცემის შესახებ ნებართვის მაძიებლის განცხადების განხილვისას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად მოითხოვს .“;

) მე -2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„2. სამორინეში აკრძალულია იმ თამაშობის გამართვა , რომელიც გათვალისწინებული არ არის სამორინის მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით ), ხოლო სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაშიამ კანონით დადგენილი სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესით .“. 

12. მე -20 მუხლის :

) პირველი პუნქტის :

. ) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს ;

. ) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) ამ პუნქტის .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაშიაზარტული ან /და მომგებიანი თამაშის /თამაშების ან /და არსებითი პროდუქციის /მომსახურების მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი . აღნიშნულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი /ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შემოსავლების სამსახურს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამ ცვლილების შესახებ და წარუდგინოს ცვლილების დოკუმენტის ასლი ;“;

. ) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს ;

) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი :

„11. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა შემოსავლების სამსახურს , „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონის 25- მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა , უნდა წარუდგინოს :

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესი . ამ წესში მითითებული უნდა იყოს :

. ) ფაქტობრივი მისამართი , საიდანაც მოხდება თამაშობის მართვა და ორგანიზება ;

. ) თამაშობების ჩამონათვალი და აღწერილობა ;

. ) მოგების გაცემის წესი , ადგილი /ადგილები და ზღვრული ვადა (თუ მოგება ამ კანონის 28- მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტების საფუძველზე გაიცემასალაროს მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების მისამართი /მისამართები ), პრეტენზიის განხილვის წესი და ვადა ;

. ) თამაშობის  ინტერნეტით მოწყობის შემთხვევაშითამაშობისთვის განკუთვნილი ვებგვერდის მისამართი , მოთამაშის რეგისტრაციის წესი , დეპოზიტის /ბალანსის მართვის წესი , საქართველოში რეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი . აღნიშნულ ვებგვერდზე ქართულ ენაზე მითითებული უნდა იყოს თამაშობის ორგანიზატორის დასახელება , იურიდიული მისამართი , ტელეფონის ნომერი , შესაბამისი ნებართვის ნომერი , თამაშობების ჩამონათვალი , თამაშობის დეტალური წესები , ინფორმაცია 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის , 18 წლამდე ასაკის უცხო  ქვეყნის მოქალაქის /მოქალაქეობის არმქონე პირის , დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირების თამაშობაში მონაწილეობის აკრძალვის შესახებ ;

. ) თამაშობის ტელეფონით მოწყობის შემთხვევაშისაქართველოში რეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი ;

. ) თუ ნებართვის მაძიებელი თამაშობის მოწყობისას სხვა პირის მიერ მიწოდებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშს /თამაშებს ან /და არსებით პროდუქციას /მომსახურებას იყენებსამ პირზე გაცემული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების მოქმედი ნებართვის ნომერი ;

. ) მოთამაშის რეგისტრაციის /იდენტიფიკაციის /ვერიფიკაციის ფორმა და წესი ;

. ) მოთამაშის პერსონალური მონაცემების შენახვის წესი და ტექნოლოგიური აღწერილობა ;

. ) ინტერნეტპლატფორმის /სისტემის დაცვის მექანიზმების ჩამონათვალი ;

. ) თამაშობების მართვის სისტემის აღწერილობა ;

. ) ფინანსური ტრანზაქციების აღრიცხვისა და შენახვის დეტალური აღწერილობა ;

. ) თუ ნებართვა მოთხოვნილია სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის საფუძველზეამ ნებართვის ნომერი და ობიექტის მოწყობის მისამართი ;

. ) ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია , რომელსაც შემოსავლების სამსახური მოითხოვს ;

) ნებართვის მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირის , დამფუძნებლის /პარტნიორის (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრის ნასამართლობის შესახებ ცნობა . აღნიშნული ნასამართლობის შესახებ ცნობა გაცემული უნდა იყოს იმ ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ , რომლის მოქალაქეც არის ნებართვის მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირი , დამფუძნებელი /პარტნიორი (არსებობის შემთხვევაში ), ბენეფიციარი მესაკუთრე ;

) სანებართვო მოსაკრებლის გადასახდელად საჭირო ფულადი სახსრების წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი . ამ დოკუმენტის სისწორისთვის პასუხისმგებლობა ნებართვის მაძიებელს ეკისრება ;

) გამოსაყენებელი /გამოყენებული არსებითი პროდუქციის /მომსახურების საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოღებულ /დადგენილ სტანდარტებთან /მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი ავტორიზაციის სერტიფიკატი ;

) თამაშობების მართვის სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია ;

) ამ პუნქტის .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაშიაზარტული ან /და მომგებიანი თამაშის /თამაშების ან /და არსებითი პროდუქციის /მომსახურების მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი . აღნიშნულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი /ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შემოსავლების სამსახურს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამ ცვლილების შესახებ და წარუდგინოს ცვლილების დოკუმენტის ასლი .“;

) მე -2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„2. სათამაშო აპარატების სალონში აკრძალულია იმ თამაშობის გამართვა , რომელიც გათვალისწინებული არ არის სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით ), ხოლო სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაშისისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესით .“;

) მე -2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე -3 პუნქტი :

„3. სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა შემოსავლების სამსახურს უნდა წარუდგინოს ნებისმიერი დოკუმენტი /ინფორმაცია , რომელსაც შემოსავლების სამსახური ნებართვის გაცემის შესახებ ნებართვის მაძიებლის განცხადების განხილვისას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად მოითხოვს .“.

13. 20მუხლის :

) პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს ;

) მე -3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს ;

) მე -4 და მე -5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„4. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელი ამ კანონის 28- მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტებით გათვალისწინებული სალაროს მოწყობის /ცვლილების შემთხვევაში სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესში ცვლილების შეტანამდე 2 სამუშაო დღით ადრე შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს ინფორმაციას სალაროს მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების მისამართის /მისამართების შესახებ .

5. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელი მის მიერ გამოსაყენებელი /გამოყენებული არსებითი პროდუქციის /მომსახურების ცვლილების შემთხვევაში ვალდებულია ამ ცვლილების განხორციელებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა შემოსავლების სამსახურს აცნობოს აღნიშნული ცვლილების შესახებ და წარუდგინოს ავტორიზაციის სერტიფიკატი (არსებითი პროდუქციის /მომსახურების ჩანაცვლების ან /და დამატების შემთხვევაში ).“.

14. 21- მუხლის :

) მე -2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„2. აზარტული თამაშობის ორგანიზატორი ვალდებულია სამორინეში , სათამაშო აპარატების სალონში ან აზარტულ კლუბში მიმდინარე თამაშობების წესში , თამაშობების ჩამონათვალსა და აღწერილობაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის თანხმობის მისაღებად შესაბამისი ცვლილების განხორციელებამდე მიმართოს შემოსავლების სამსახურს , ხოლო სხვა ცვლილების განხორციელების შემთხვევაშიამ ცვლილების განხორციელებამდე არაუგვიანეს 1 დღისა შემოსავლების სამსახურს მიაწოდოს ინფორმაცია აღნიშნული ცვლილების შესახებ .“;

) მე -2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი :

„21. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული აზარტული თამაშობების ორგანიზატორი ვალდებულია ვებგვერდზე მიმდინარე თამაშობების წესში , თამაშობების ჩამონათვალსა და აღწერილობაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის თანხმობის მისაღებად შესაბამისი ცვლილების განხორციელებამდე მიმართოს შემოსავლების სამსახურს , ხოლო სხვა ცვლილების განხორციელების შემთხვევაშიამ ცვლილების განხორციელებამდე არაუგვიანეს 1 დღისა შემოსავლების სამსახურს მიაწოდოს ინფორმაცია აღნიშნული ცვლილების თაობაზე . ამასთანავე , მან აღნიშნული ცვლილების განხორციელების შესახებ შეტყობინება მისი განხორციელებიდან 2 დღის ვადაში უნდა განათავსოს თამაშობისთვის განკუთვნილ ვებგვერდზე (თამაშობის ინტერნეტით მოწყობის შემთხვევაში ).“.

15. 24- მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით ;

„1. სამორინეში დამონტაჟებული უნდა იყოს და უნდა ფუნქციონირებდეს არანაკლებ 5 სამორინის მაგიდისა , მათგან 1 − სათამაშო ბორბალზე (რულეტზე ) სათამაშოდ .“.

16. 24მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 242

1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია დაადგინოს აზარტული თამაშობების მოწყობის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების და ნებართვების გაცემის დამატებითი პირობები , რომელთა შესრულება /დაკმაყოფილება ნებართვის მაძიებლისთვის /ნებართვის მფლობელისთვის სავალდებულოა და რომელთა შეუსრულებლობა /დაუკმაყოფილებლობა მიიჩნევა სანებართვო პირობების შეუსრულებლობად /დარღვევად .

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია დაადგინოს /სამოქმედოდ შემოიღოს მოთხოვნები /სტანდარტები , რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს აზარტული თამაშობების მოწყობის ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის მაძიებლის /ნებართვის მფლობელის მიერ თავის საქმიანობაში გამოსაყენებელი /გამოყენებული არსებითი პროდუქცია /მომსახურება ან /და ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა .“.

17. 28- მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 28

1. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორს უფლება აქვს , გამოიყენოს მის სახელზე გაცემული სამორინის , აზარტული კლუბის , სათამაშო აპარატების სალონის ან /და ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებულ ობიექტებზე არსებული სალაროები (არსებობის შემთხვევაში ).

2. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორს უფლება აქვს , სხვა პირებზე გაცემული სამორინის , აზარტული კლუბის , სათამაშო აპარატების სალონის ან /და ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებულ ობიექტებზე მოაწყოს სალაროები .

3. სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორს უფლება აქვს , სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის შემთხვევაში მოაწყოს ამ კანონის მე -3 მუხლისქვეპუნქტით გათვალისწინებული სალარო .“.

18. 29- მუხლის პირველი პუნქტის :

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) ჩაატაროს თამაშობა და გასცეს მოგებები წარდგენილი თამაშობის მოწყობის პირობების (რეგლამენტის ) ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესის შესაბამისად ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) მოთამაშის პრეტენზიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღოს თამაშობის მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით )/სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესით გათვალისწინებულ ვადაში ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) დროულად გადაიხადოს თამაშობის მოწყობისთვის /სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოსაკრებლები და გადასახადები ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის /სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების საქმიანობის შეწყვეტამდე /განახლებამდე წერილობით აცნობოს შემოსავლების სამსახურს ამ საქმიანობის შეწყვეტის /განახლების თაობაზე ;“;

) „ “−„ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) კონტროლის ელექტრონული სისტემის დანერგვის ან /და ოპერირების მიზნით შემოსავლების სამსახურს ან /და შერჩეულ პირს შეუქმნას შესაბამისი სამუშაო პირობები , მიაწოდოს მოთხოვნილი დოკუმენტები /ინფორმაცია და უზრუნველყოს მათი დაშვება აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ადგილზე , აგრეთვე თამაშობების მოწყობისთვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისთვის ან /და აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდებისთვის გამოსაყენებელ /გამოყენებულ ნებისმიერ და ყველა მოწყობილობასთან , მოთხოვნის შემთხვევაში მიაერთებინოს ელექტრონული კონტროლისთვის საჭირო მოწყობილობები მის საკუთრებაში /სარგებლობაში არსებულ , თამაშობების მოწყობისთვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისთვის ან /და აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიწოდებისთვის გამოსაყენებელ /გამოყენებულ მოწყობილობებზე და მათთვის ხელმისაწვდომი გახადოს მის მიერ გამოყენებულ არსებით პროდუქციაში /მომსახურებაში არსებული ინფორმაცია ;

) სამორინე , აზარტული კლუბი , სათამაშო აპარატების სალონი , ტოტალიზატორისთვის , ლოტოსთვის , ბინგოსთვის სპეციალურად მოწყობილი შენობა /ნაგებობა , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზება უზრუნველყოს მუდმივი დენის წყაროთი და აღჭურვოს სათამაშო დარბაზში , სალაროსთან , შემოსასვლელში და გარე პერიმეტრზე დამონტაჟებული ავტომატური ვიდეოტექნიკით . ეს ვიდეოტექნიკა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს . ვიდეოჩაწერა სათამაშო დარბაზში , სალაროსთან და შემოსასვლელში უნდა მიმდინარეობდეს სამორინის , აზარტული კლუბის , სათამაშო აპარატების სალონის , ტოტალიზატორის , ლოტოს , ბინგოს მუშაობის მთელ პერიოდში , ხოლო გარე პერიმეტრზემუდმივად . ვიდეოჩაწერის შედეგად მიღებული ელექტრონული მატარებლებიშესაბამისი ჩანაწერებით არანაკლებ 30 დღისა უნდა ინახებოდეს სათანადოდ დაცულ ადგილზე და დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში მოთხოვნისთანავე უნდა წარედგინოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან /და სხვა უფლებამოსილ ორგანოებს . სალარო უნდა აღიჭურვოს ჯავშნიანი ფანჯრით და შესაბამის დაცვის სამსახურთან დამაკავშირებელი საგანგაშო სიგნალით ;

) ლატარიის მოწყობის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში უზრუნველყოს თითოეული მოთამაშის რეგისტრაცია , იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია (შემოწმება ) ამ პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემების მიხედვით , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ;

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში უზრუნველყოს მონაცემთა ბაზის დაცვა ;

) ჩაატაროს თამაშობა და გასცეს მოგებები სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისთვის გაცემული შესაბამისი ნებართვის მისაღებად წარდგენილი სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობებისა და შეთანხმებული სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესის შესაბამისად ;“;

) „ 1და 2ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

1) აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა ) მოწყობის ადგილზე , მათ შორის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში , სათამაშოდ არ დაუშვას 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე , 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქე /მოქალაქეობის არმქონე პირი , დამოკიდებულ პირთა სიაში ან /და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირები ;

2) აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა ) მოწყობის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში მოთამაშის ვერიფიკაციის დღიდან ყოველწლიურად მოახდინოს ამ პირის ხელახალი ვერიფიკაცია ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) ლატარიის მოწყობის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში თანხის ანგარიშზე შეტანა და ამ ანგარიშიდან გატანა უზრუნველყოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად ;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

) მოთამაშის პრეტენზიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღოს თამაშობის მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით ) ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესით გათვალისწინებული პრეტენზიის განხილვის წესისა და ვადის შესაბამისად .“.

19. 30- მუხლის მე -3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„3. თამაშობების ორგანიზებასთან დაკავშირებული პრეტენზიები მიიღება თამაშობის მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით ) ან /და სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობის წესით გათვალისწინებულ ვადებში .“.

20. 32- მუხლის პირველი და 11 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„1. აკრძალულია 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის , 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქის /მოქალაქეობის არმქონე პირის აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა ) მოწყობის ადგილზე სათამაშოდ შესვლა ან /და თამაშობაში (მათ შორის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ ან /და მომგებიან თამაშობაში ) მონაწილეობა . თამაშობის ორგანიზატორი ვალდებულია აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ადგილზე შესულ პირს მოსთხოვოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პირის ვინაობისა და საიდენტიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი სხვა , კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული დოკუმენტის ასლი მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით და ამ დოკუმენტის მეშვეობით უზრუნველყოს აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ადგილზე შესული პირის ასაკის შემოწმება .

11. აკრძალულია დამოკიდებულ პირთა სიაში ან /და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირების აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა ) მოწყობის ადგილზე სათამაშოდ შესვლა ან /და თამაშობაში მონაწილეობისთვის დაშვება (მათ შორის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში ).“.

21. 36მუხლის :

) მე -2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სათამაშო ბიზნესის კონტროლის ელექტრონული სისტემით კონტროლდება სამორინის მოწყობის ნებართვის მფლობელის, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელის, ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვის მფლობელის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელისა და სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულება.“;

საქართველოს 2023 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3901 – ვებგვერდი, 25.12.2023წ.

) მე -8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„8. თუ სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მაძიებელი /ნებართვის მფლობელი თავისი საქმიანობისთვის საკუთარი რესურსებით შექმნილ სისტემას იყენებს , საქართველოს ფინანსთა მინისტრის სამართლებრივი აქტით შემოღებული /დადგენილი სტანდარტების /მოთხოვნების შესაბამისად , შერჩეულმა პირმა უნდა შეამოწმოს ეს სისტემა და უნდა გასცეს ავტორიზაციის სერტიფიკატი .“.

22. 37- მუხლის მე -2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„2. თამაშობის ორგანიზატორთა და აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშების მიმწოდებელ პირთა მიერ ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა არის სანებართვო პირობების დარღვევა და გამოიწვევს მათთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებასლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონის 34- მუხლის შესაბამისად .“.

23. 37მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსისდაქვეპუნქტები :

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელთა მიმართ − 7 000 ლარს ;

) სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის , სისტემურ -ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მფლობელთა მიმართ , მათ მიერ სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში − 20 000 ლარს .“.

 

მუხლი 2

1. აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორები , რომლებიც 2024 წლის 1 ივნისამდე ახორციელებდნენ სისტემურ -ელექტრონული ფორმით თამაშობების მოწყობას , ვალდებული არიან 2024 წლის 1 ივლისამდე უზრუნველყონ შესაბამისი ნებართვების ამ კანონით გათვალისწინებულ შეცვლილ პირობებთან შესაბამისობა .

2. 2024 წლის 1 ივნისამდე სისტემურ -ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების მომწყობმა პირებმა 2024 წლის 1 ივლისამდე უზრუნველყონ სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისთვის შესაბამისი ნებართვის აღება .

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორებს 2024 წლის 1 ივლისამდე ამ კანონით გათვალისწინებულ სანებართვო პირობებთან შეუსაბამობა არ ჩაეთვლებათ სანებართვო პირობების შეუსრულებლობად /დარღვევად , ხოლო ამ მუხლის მე -2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორებს 2024 წლის 1 ივლისამდე სისტემურ -ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების მოწყობა არ ჩაეთვლებათ საქმიანობის უნებართვოდ განხორციელებად .

4. საქართველოს მთავრობამ და საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა 2024 წლის 1 ივნისამდე უზრუნველყონლატარიების , აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებსაქართველოს კანონის საფუძველზე მიღებული /გამოცემული კანონქვემდებარე აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა

5. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა 2024 წლის 1 ივნისამდე უზრუნველყოს ამ კანონით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების გამოცემა

 

მუხლი 3

1. ეს კანონი , გარდა ამ კანონის პირველი მუხლისა და მე -2 მუხლის პირველიმე -3 პუნქტებისა , ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .

2. ამ კანონის პირველი მუხლი და მე -2 მუხლის პირველიმე -3 პუნქტები ამოქმედდეს 2024 წლის 1 ივნისიდან .

 

 


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

9 თებერვალი 2023 წ.

N2584-XIმს-Xმპ