,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/02/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/02/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016494
4
01/02/2023
ვებგვერდი, 02/02/2023
190020020.35.140.016494
,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2023 წლის 1 თებერვალი

დაბა ასპინძა

 

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 19/12/2022 ; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.140.016487 ) და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი I

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის  ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

202წლის ფაქტი

202წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 953,7

10 615,3

4 944,6

5 670,8

12 582,1

2 862,1

9 720,0

შემოსავლები

9 951,6

10 615,3

4 944,6

5 670,8

12 572,1

2 862,1

9 710,0

არაფინანსური აქტივების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

გადასახდელები

9 348,0

11 077,2

4 472,4

6 604,8

14 102,1

3 952,4

10 149,7

ხარჯები

4 245,7

5 527,3

98,1

5 429,2

6 831,3

0,0

6 831,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 052,8

5 327,3

4 374,3

953,0

7 270,8

3 952,4

3 318,4

ვალდებულებების კლება

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

ნაშთის

ცვლილება

605,7

-461,9

472,2

-934,1

-1 520,0

-1 090,3

-429,7

 

მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული  რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლი ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 951,6

4 018,6

5 933,0

10 615,3

4 944,6

5 670,8

12 572,1

2 862,1

9 710,0

გადასახადები

4 580,0

0,0

4 580,0

4 607,9

0,0

4 607,9

8 850,0

0,0

8 850,0

გრანტები

4 772,9

4 018,6

754,3

5 089,6

4 944,6

145,0

3 112,1

2 862,1

250,0

სხვა შემოსავლები

598,7

0,0

598,7

917,9

0,0

917,9

610,0

0,0

610,0

ხარჯები

4 245,7

60,1

4 185,6

5 527,3

98,1

5 429,2

6 831,3

0,0

6 831,3

შრომის ანაზღაურება

1 190,1

0,0

1 190,1

1 860,7

0,0

1 860,7

2 125,0

0,0

2 125,0

საქონელი და მომსახურება

879,1

60,1

819,0

985,5

98,1

887,4

1 312,2

0,0

1 312,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

25,6

0,0

25,6

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 619,5

0,0

1 619,5

2 079,1

0,0

2 079,1

2 550,0

0,0

2 550,0

გრანტები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

314,5

0,0

314,5

335,9

0,0

335,9

528,1

0,0

528,1

სხვა ხარჯები

201,9

0,0

201,9

224,1

0,0

224,1

301,0

0,0

301,0

საოპერაციო სალდო

5 705,8

3 958,5

1 747,3

5 088,0

4 846,5

241,5

5 740,9

2 862,1

2 878,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 050,7

3 637,9

1 412,8

5 327,3

4 374,3

952,9

7 260,8

3 952,4

3 308,5

ზრდა

5 052,8

3 637,9

1 414,9

5 327,3

4 374,3

952,9

7 270,8

3 952,4

3 318,5

კლება

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

655,2

320,6

334,5

-239,2

472,2

-711,4

-1 520,0

-1 090,2

-429,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

605,7

320,6

285,1

-461,9

472,2

-934,1

-1 520,0

-1 090,2

-429,7

ზრდა

605,7

320,6

285,1

472,2

472,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

605,7

320,6

285,1

472,2

472,2

 

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

934,1

0,0

934,1

1 520,0

1 090,2

429,7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

934,1

 

934,1

1 520,0

1 090,2

429,7

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-49,5

0,0

-49,5

-222,6

0,0

-222,6

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

თავი II

მუხლი 3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 572,1 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

9 951,6

10 615,4

4 944,6

5 670,8

12 572,1

2 862,1

9 710,0

2

გადასახდელები

4 580,0

4 607,9

0,0

4 607,9

8 850,0

0,0

8 850,0

3

გრანტები

4 772,9

5 089,6

4 944,6

145,0

3 112,1

2 862,1

250,0

4

სხვა შემოსავლები

598,7

917,9

0,0

917,9

610,0

0,0

610,0

 

მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 850,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

4 580,0

4 607,9

0,0

4 607,9

8 850,0

0,0

8 850,0

ქონების გადასახადი

113

3 555,0

3 191,8

0,0

3 191,8

3 850,0

0,0

3 850,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

3 285,7

2 985,2

 

2 985,2

3 813,0

 

3 813,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,0

0,0

   

0,0

   

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

1,3

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

217,6

154,2

0,0

154,2

30,0

0,0

30,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

119,8

98,2

 

98,2

25,0

 

25,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

97,8

55,9

 

55,9

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

50,4

51,1

0,0

51,1

7,0

0,0

7,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

2,5

2,9

 

2,9

2,0

 

2,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

48,0

48,2

 

48,2

5,0

 

5,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

0,0

   

0,0

   

სხვა გადასახადები (დ.ღ.გ)

116

1 025,0

1 416,0

 

1 416,0

5 000,0

 

5 000,0

 

მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 3 112,1  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

4 772,9

5 089,6

4 944,6

145,0

3 112,1

2 862,1

250,0

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

637,7

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4 135,2

5 089,6

4 944,6

145,0

3 112,1

2 862,1

250,0

სპეციალური ტრანსფერი

1332

0,0

0,0

   

0,0

   

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

245,0

319,0

174,0

145,0

250,0

0,0

250,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0,0

0,0

   

0,0

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

186,0

243,1

98,1

145,0

250,0

 

250,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

59,0

76,0

76,0

 

0,0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3 890,1

4 770,5

4 770,5

0,0

2 862,1

2 862,1

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

3 596,1

4 476,5

4 476,5

 

2 568,1

2 568,1

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

294,0

294,0

294,0

 

294,0

294,0

 

 

მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 610,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

         2023  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

598,7

917,9

0,0

917,9

610,0

0,0

610,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

466,7

508,2

0,0

508,2

430,0

0,0

430,0

პროცენტები

1411

118,4

143,2

 

143,2

80,0

 

80,0

დივიდენდები

1412

0,0

0,1

 

0,1

0,0

 

 

რენტა

1415

348,3

365,0

0,0

365,0

350,0

0,0

350,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

119,5

149,0

 

149,0

350,0

 

350,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

34,9

32,5

 

32,5

0,0

 

0,0

სხვა   არაკლასიფიცირებული შშშემოსავალი

14159

193,9

183,5

 

183,5

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

19,8

45,7

0,0

45,7

30,0

0,0

30,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

16,6

45,7

0,0

45,7

30,0

0,0

30,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

 

8,5

25,7

 

25,7

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

 

0,0

0,0

   

0,0

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

 

8,1

19,7

0,0

19,7

25,0

 

25,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,0

0,0

   

0,0

   

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

3,2

0,0

 

0,0

0,0

   

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

73,9

243,1

 

243,1

150,0

 

150,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

144

 

121,0

 

121,0

 

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

38,2

0,0

 

0,0

0,0

 

 

თავი III

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  

მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 6 831,3 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

           2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

4 245,7

60,1

4 185,6

5 527,3

98,1

5 429,2

6 831,3

0,0

6 831,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 190,1

0,0

1 190,1

1 860,7

0,0

1 860,7

2 125,0

0,0

2 125,0

 

საქონელი და მომსახურება

879,1

60,1

819,0

985,5

98,1

887,4

1 312,2

0,0

1 312,2

 

პროცენტი

25,6

0,0

25,6

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 619,5

0,0

1 619,5

2 079,1

0,0

2 079,1

2 550,0

0,0

2 550,0

 

გრანტები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

314,5

0,0

314,5

335,9

0,0

335,9

528,1

0,0

528,1

 

სხვა ხარჯები

201,9

0,0

201,9

224,1

0,0

224,1

301,0

0,0

301,0

მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 260,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 270,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

14,1

0,0

14,1

139,0

0,0

139,0

900,7

0,7

900,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 139,6

3 013,8

1 125,8

4 034,6

3 353,7

680,8

5 436,0

3 372,7

2 063,3

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

განათლება

383,7

366,3

17,4

784,2

696,6

87,6

707,4

578,5

128,9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

513,6

256,0

257,6

364,8

324,0

40,8

226,2

0,0

226,2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

 სულ ჯამი

5 052,8

3 637,9

1 414,9

5 327,3

4 374,3

952,9

7 270,8

3 952,3

3 318,5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

       2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

0,0

   

0,0

   

0,0

 

 

მატერიალური მარაგები

0,0

   

0,0

   

0,0

 

 

ფასეულობები

0,0

   

0,0

   

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

მიწა

2,1

 

2,1

0,0

 

0,0

10,0

 

10,0

მუხლი 9. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც.

 კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

1 719,4   

0,0   

1 719,4   

2 745,7   

0,0   

2 745,7   

3 668,9   

0,7   

3 668,2   

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 643,8   

0,0   

1 643,8   

2 496,1   

0,0   

2 496,1   

3 606,9   

0,7   

3 606,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 643,8   

0,0   

1 643,8   

2 496,1   

0,0   

2 496,1   

3 606,9   

0,7   

3 606,2   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

75,6   

0,0   

75,6   

249,6   

0,0   

249,6   

62,0   

0,0   

62,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

94,9   

0,0   

94,9   

122,6   

0,0   

122,6   

154,0   

0,0   

154,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 612,0   

2 445,5   

1 166,5   

3 573,9   

2 634,1   

939,8   

5 062,4   

2 982,1   

2 080,3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

714,7   

294,0   

420,7   

769,4   

294,0   

475,4   

817,2   

294,0   

523,2   

70421

სოფლის მეურნეობა

714,7   

294,0   

420,7   

769,4   

294,0   

475,4   

817,2   

294,0   

523,2   

7045

ტრანსპორტი

2 897,3   

2 151,5   

745,8   

2 804,5   

2 340,1   

464,3   

4 245,2   

2 688,1   

1 557,1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 897,3   

2 151,5   

745,8   

2 804,5   

2 340,1   

464,3   

4 245,2   

2 688,1   

1 557,1   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

386,6   

54,7   

331,9   

389,3   

1,9   

387,4   

505,5   

5,2   

500,3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

165,5   

0,0   

165,5   

387,3   

0,0   

387,3   

500,0   

0,0   

500,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

138,7   

0,0   

138,7   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

82,5   

54,7   

27,8   

2,0   

1,9   

0,1   

5,5   

5,2   

0,3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 016,0   

513,6   

502,5   

1 139,1   

717,7   

421,4   

1 323,2   

385,5   

937,7   

7061

ბინათმშენებლობა

28,1   

5,9   

22,2   

14,7   

0,0   

14,7   

90,0   

0,0   

90,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

589,4   

507,7   

81,7   

748,4   

717,7   

30,7   

614,7   

385,5   

229,2   

7064

გარე განათება

315,1   

0,0   

315,1   

340,8   

0,0   

340,8   

435,0   

0,0   

435,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო)

83,4   

0,0   

83,4   

35,3   

0,0   

35,3   

183,5   

0,0   

183,5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

63,4   

1,8   

61,6   

68,7   

0,0   

68,7   

84,5   

0,4   

84,1   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

1,8   

1,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

1,8   

1,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61,6   

0,0   

61,6   

68,7   

0,0   

68,7   

84,0   

0,0   

84,0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,8   

1,8   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,5   

0,4   

0,1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 181,4   

256,0   

925,4   

1 145,5   

324,0   

821,5   

1 156,2   

0,0   

1 156,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

357,7   

56,6   

301,2   

367,3   

133,1   

234,2   

475,3   

0,0   

475,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

719,2   

199,4   

519,8   

596,0   

190,9   

405,0   

440,9   

0,0   

440,9   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

60,0   

0,0   

60,0   

90,0   

0,0   

90,0   

100,0   

0,0   

100,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

44,5    

0,0   

44,5   

92,2   

0,0   

92,2   

140,0   

0,0   

140,0   

709

განათლება

960,5   

426,4   

534,1   

1 559,2   

794,7   

764,5   

1 607,4   

578,5   

1 028,9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

826,5   

293,6   

533,0   

1 367,5   

602,9   

764,5   

1 602,4   

573,5   

1 028,9   

7092

ზოგადი განათლება

134,0   

132,8   

1,2   

191,7   

191,7   

0,0   

5,0   

5,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

313,7   

0,0   

313,7   

333,2   

0,0   

333,2   

540,1   

0,0   

540,1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

123,9   

0,0   

123,9   

115,2   

0,0   

115,2   

180,0   

0,0   

180,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

104,1   

0,0   

104,1   

89,3   

0,0   

89,3   

150,0   

0,0   

150,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19,9   

0,0   

19,9   

25,8   

0,0   

25,8   

30,0   

0,0   

30,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

38,0   

0,0   

38,0   

41,7   

0,0   

41,7   

60,0   

0,0   

60,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17,9   

0,0   

17,9   

17,6   

0,0   

17,6   

35,0   

0,0   

35,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

133,9   

0,0   

133,9   

158,7   

0,0   

158,7   

265,1   

0,0   

265,1   

 

სულ

9 348,0   

3 698,0   

5 650,0   

11 077,2   

4 472,4   

6 604,8   

14 102,1   

3 952,4   

10 149,7   

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  -1 520,0  ათასი ლარით,  ხოლო საოპერაციო სალდო  5 740,9  ათასი ლარით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

705,8

5 088,0

5 740,9

მთლიანი სალდო

655,2

-239,2

-1 520,0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  -1 520,0 ათასი ლარით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

605,7

-461,9

-1 520,0

ზრდა

605,7

472,2

0,0

ვალუტადადეპოზიტი

605,7

472,2

0,0

კლება

0,0

934,1

1 520,0

ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

934,1

1 520,0

ფინანსური აქტივების კლება 1 520,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 1 981,9 ათ.ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 618,0 ათ ლარი. აქედან:

 2021 წლის 04 თებერვლის №147 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 22,8 ათ.ლარი.

2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 7,8 ათ ლარი.

 2018 წლის 18 იანვრის № 136 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 13,0 ათ. ლარი.

2019 წლის 21 მაისის № 1168 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 0,7 ათ. ლარი.

 2020 წლის 31  დეკემბრის № 2685 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 432,9 ათ. ლარი.

2017 წლის 14 მარტის № 480 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 10,6 ათ. ლარი.

2019 წლის 15  მარტის № 554 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 0,4 ათ. ლარი.

2020 წლის 18  მარტის № 551 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 8,9 ათ. ლარი.

2021 წლის 12  აპრილის № 589 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 120,9 ათ. ლარი.

სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან 1 363,9 ათ ლარი მიიმართა 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

მუხლი 12.  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი IV

ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი13. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები

1. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6 391,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

4 710,5

 

4 715,1

6 391,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2 897,3

2 804,5

4 245,2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 198,4

1 305,1

1 375,1

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

589,4

748,4

614,7

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

315,1

340,8

435,0

02 02 03 01

ა(ა)იპ გარე  განათება

109,2

125,6

135,0

02 02 03 02

გარე განათების ექსპლუატაცია

205,9

215,1

300,0

02 02 04

სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია

183,3

199,1

230,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

28,1

14,7

90,0

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

82,5

2,0

5,4

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

83,4

35,3

183,5

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

531,4

570,3

587,2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსებ
ათას ლარში

 

 

4 245,2

 

02 01 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების  (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას. ასევე გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობით შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

2023 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

614,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 85%,  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება -დ. ასპინძას, სოფლებს ოთას, ოშორას და იდუმალას- 1582 ოჯახს.  ასპინძის  მუნიციპალიტეტის 9 სოფელს სასმელი წყალის მიწოდებას ზედამხედველობას და მომსახურეობას უწევს ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი. ემსახურება მასში მცხოვრებ 805 ოჯახს. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია დაბის მთლიან ტერიტორიაზე.  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების და წყალარინების  ქსელების მოწყობა-გაფართოება.  პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ  ძველის და ჭობარეთის სასმელი წყლის მაგისტრალის  რეაბილიტაციას. ასევე სარწყავი და სანიაღვრე არხების

 მოწყობა და სხვა.

სოფლებში წყლის სისტემების მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია. მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. ხარისხიანი წყლის მიწოდება ამცირებს დაავადებათა რისკებს, სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის, რადგან უფრო მეტად სწორედ მათ უწევთ ოჯახის ჰიგიენაზე ზრუნვა.
    

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და ქალაქისა და დაბის მრავალბინიანი სახლების წყალარინება, რაც გამოიწვევს  სოციალური პირობების გაუმჯობესებას

 

პროგრამი სდასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 03

435,0

პროგრამი სგანმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად, საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

პროგრამა ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის გაფართოებას.  ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების  მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია,  რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია.  ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ასპინძის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. პროგრამის მიზანს  წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელიშედეგი

მოწყობილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარე განათების სისტემა, განათებულია ქუჩები, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია ოპერატიულად და ღამის საათებში უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 04

230,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ასპინძის მელიორაციის და სოფლების  სასმელი  წყლის  ცენტრი

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      გრავიტაციული არხების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა შენახვა, წყალსაცავის მოვლა-პატრონობა შენახვა, სოფლების სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობა შენახვა და სხვა.

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დაბის ტერიტორიზე არის 10 გრავიტავიული არხი, რომლის სიგრძეა  21319 მეტრი და სარგებლობს 720 ბენეფიციალი, სოფელ რუსთავის სადაწნეო ქსელის სიგრძეა 1360 მეტრი და სარგებლობს 97 მოსახლე, ასევე ნიჯგორის გრავიტაციული არხი, რომლის სიგრძეა 2757 მეტრი, სარგებლობს 43 მოსახლე და სოფელ ხიზაბავრის გრავიტაციული არხი, რომლის სიგრძეა 4125 მეტრი, სარგებლობს 175 ბენეფიციალი. აგრეთვე განხორციელდება დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების(ტუმბო,ძრავი)მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები,ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი  სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე – შემავსებელი და სამომხმარებლო გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, წყალსაცავის  ტერიტორიის კეთილმოწყობა გრავიტაციული არხების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა შენახვა, წყალსაცავის მოვლა-პატრონობა შენახვა, სოფლების სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობა შენახვა,  სოფლების სასმელი წყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ცხრა სოფელში, სოფელი ძველი სასმელი წყლით ამარაგებს 79 ბენეფიციალს, სარო -50-ს, ნიჯგორი -78-ს, ხიზაბავრა 120--ს, ივერია – 71-ს, ტოლოში 101-ს, დამალა – 123-ს, ხერთვისი -34-ს და სოფელი ჭობარეთი 71 ბენეფიციალს.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და  შენახვა.  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  გრავიტაციული  არხების,  სატუმბო  სადგურების, წყალსაცავის  და სოფლების სსამელი  წყლის  ექსპლოატაცია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 05

90,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის იერსახის გაუმჯობესება. განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების და სხვა შენობების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის  შეძენა და სხვა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის  მრავალსართულიანი კორპუსები  რომელებიც საჭიროებენ საძირკვლის  გამაგრებას ფასადებისა და სახურავების  რეაბილიტაციას.  პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს დაბაში არსებული კორპუსების კეთილმოწყობა.

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2023 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 06

5,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებისაგან და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 03

183,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.

      პროგრამის მიზანია სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.

მოსალოდნელიშედეგი

 

     ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 04

587,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტები შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორიელების პროცესში მუნიციპალიტეტის მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის, ქალებისა და კაცების თანაბარი ჩართულობა, მათთან კონსულტაციები, გენდერული საჭიროებების საჭირობების გათვალისწინება პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.

მოსალოდნელიშედეგი

 

 

მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 500,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

304,2

387,3

500,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

138,7

0,0

0,0

03 02

ა(ა)იპ კეთილმოწყობა

165,5

387,3

500,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

2023

წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 01

500,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის  მუნიციპალიტეტის  მერია და ა(ა)იპ ასპინძის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, დაბაში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ 270 ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; დაბის ტერიტორიიდან, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიებიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 117 559 კვმ ფართობი. პროგრამის ფარგლებში 2022 წლისათვის იგეგმება 2 400 კვმ-ით მეტი ფართობის დაგვა, სულ ყოველდღიურად მოხდება  119 959 კვმ ფართობის   დაგვა-დასუფთავება. ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების დამატება, გატანის ინტენსივობის გაზრდა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს ნარჩენების მართვის სისტემა და გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა

3. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჰქონდეთ აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების განვითარებას. იგი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო  განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, მათი ფიზიკური, გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა, შემოქმედებითი შესაძლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასპინძის მუნისიპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.  ასევე  მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 607,4  ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

04 00

განათლება

960,5

1 559,2

1 607,4

04 01

სკოლამდელი განათლება

826,5

1 367,5

1 602,4

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

522,3

677,0

900,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

304,2

690,5

702,4

04 03

საჯარო სკოლები

134,0

191,7

5,0

04 03 01

ზოგადი საჯარო სკოლები

134,0

191,7

5,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ასპინძის  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებათა  გაერთიანება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

900,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 6-წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, 2 ასპინძაში, 1 სოფელ რუსთავში და 1 სოფელ ტოლოშში. ოთხივე საბავშვო ბაღში ამჟამად 400 ბავშვია რეგისტრირებული. 2023 წლიდან ექსპლუატაციაში შევა სოფელ ძველის ახლად აშენებული საბავშვო ბაღი (გათვლილია 60 აღსაზრდელზე), რაც გაზრდის სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობას. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 85  ადამიანი. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან ხორციელდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება ასპინძის საბავშვო ბაღებში. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში  შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო გარემო და ხელშეწყობილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღების რეაბილიტაცია

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

702,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების კეთილმოწყობა. ბაღების რეაბილიტაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები, ადაპტირდება ბაღის შენობები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია  სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა, შექმნილია გენდერულად მგრძნობიარე, სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო ფიზიკური გარემო ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და სკოლამდელი განათლების შეუფერხებლად მისაღებად  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება -ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლები, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლების იერსახის გაუმჯობესება, უკეთესი ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 156,2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

05 00

კულტურა,რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 181,4

1 145,5

1 156,2

05 01

  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

357,7

367,1

475,3

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

122,8

144,2

225,3

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

234,9

223,1

250,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

126,9

145,0

160,0

05 01 02 03

ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

108,0

80,0

90,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

719,2

595,9

440,9

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

719,2

595,9

440,9

05 02 01 02

ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა

გაერთიანება კულ-ტურის ცენტრი

165,5

190,6

209,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

65,9

74,2

80,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

107,0

125,7

132,0

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

380,8

205,4

19,9

05 03

ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება

44,5

92,2

140,0

05 04

რელიგია

60,0

 

90,0

100,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2023 წ დაფინანსება
ათასლარებში

05 01 01

225,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის,ძეგლთა დაცვის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური და ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისას

ურთიერთსაპირისპირო სქესი წარმომადგენლების თანაბარი ჩართულობის უზრუნველყოფა,  სპორტული ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება თასებით, მედლებით და ფასიანი საჩუქრებით; 

 სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ასპინძის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. მუნიციპალიტეტში  სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია – სპორტული ინვენტარის შეძენა, სპორტული ღონისძიებეის სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები, სპორტულ ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა. სპორტული მოედნების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესი, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ასპინძის   სასპორტო   გაერთიანება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 02

160,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში და პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სასპორტო გაერთიანების სერვისების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს.

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში  არსებული სპორტული წრეების: ბ/რ ჭიდაობის, ფეხბურთის რაგბის,  ძიუდოს,  მძლეოსნობის  მხარდაჭერა, მონიტორინგის განხორციელება მათი საჭიროებების შეფასება. სულ  6-დან 18 წლამდე  189 ბავშვი და მოზარდი დადის სპორტულ წრეებზე, მათ შორის 174 ბიჭია და 15 გოგო. სულ სპორტულ წრეებს ემსახურება  10 მწვრთნელი ემსახურებათ და მათ შორის 1 ქალი . მუნიციპალიტეტში სპორტული წრეები ფუნქციონირებს დაბა ასპინძაში

ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება – გაერთიანების ბაზაზე არსებული სპორტის სახეობათა განვითარება; კერძოდ: ფეხბურთის სექცია, რაგბის სექცია, ძიუდოს სექცია, მძლეოსნობის სექცია, ბ/რ ჭიდაობის სექცია; – სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება; – ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; – აღნიშნული სპორტის მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; – სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; – გაერთიანების შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; – სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება; – სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილდოების შეძენა; – სასპორტო გაერთიანებისათვის სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა; – სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება; – მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; – ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; – სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა;  გაერთიანებაში არსებული სპორტის სახეობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; 

მოსალოდნელიშედეგი

უზრუნველყოფილია სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 03

90,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი,,ტაო“, ა(ა)იპ   სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონული  სარაგბო  კლუბ    „ტაო“-ს    მთავარი    მიზანი არის, სამცხე- ჯავახეთის რეგიონში ბავშვების,   მოზარდების   და   ახალგაზრდობის   ჯანსაღი   ცხოვრების   წესის   დანერგვა, ახალგაზრდობის    რეგიონში   დაკავებისა   და   დასაქმების ხელშეწყობა,   სამცხე-ჯავახეთში   რაგბის   განვითარება   და    პოპულარიზაცია.

 კლუბის სამომავლო გეგმები:    პანდემიის  დროს   შეფერხებული   ბავშვთა რაგბის  ამოქმედება   და      ახალი კერების გაჩენა,   გოგონათა    გუნდის   შექმნა, 16   წლამდელთა    და   კაცთა    გუნდის გაძლიერება.    მომდევნო წლებში უმაღლესი ლიგისთვის ბრძოლა.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

გაუმჯობესებულია სპორტული მიღწევები, ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობა რაგბში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 02

209,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება  – კულტურის  ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება_კულტურის ცენტრში ერთიანდება ფოლკლორული თეატრალური და  საესტრადო მიმართულებები სახელოვნებო წრები, რომელშიც 40 ბავშვი და მოზარდი დადის, მათ შორის 17 ბიჭია და 23 გოგო, სულ სახელოვნებო წრეებს ემსახურება 4 პედაგოგი, 1 კაცი და  3 ქალი,  მუნიციპალიტეტში  სახელოვნებო  წრეები ფუნქციონირებს მხოლოდ დაბა ასპინძაში.   წლის განმავლობაში  კულტურის ცენტრი ახორციელებს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში აქტიურად ჩაბმის მიზნით,   ფოლკლორულ, საესტრადო, თეატრალურ, სახალხო და სხვა ღონისძიებების  ჩატარებას, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობის ხელშეწყობას  და მათი დასვენებას. 

ზემო აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების დაცვასა და  მოვლა-პატრონობას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას.

მიზანია: კულტურის დარგების  განვითარებისათვის ხელშეწყობა  და პოპულარიზაცია, ხელოვნების  ტრადიციული დარგების: ფოლკლორის, საესტრადო და თეატრალური მიმართულების   მხარდაჭერა; მოსახლეობაში კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში აქტიური ჩართვა,   მუნიციპალიტეტის  კულტურულ ცხოვრებაში  და ორგანიზაციაში არსებულ სახელოვნებო წრებში ჩართულობის მიზნით  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური მოზიდვა, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, გენდერული ასპექტების გათვალისწინება სერვისის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, უზრუნველყოფილია სახელოვნებო წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სახელოვნებო წრეებით სარგებლობისთვის

 

ქეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 03

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  მიზანი: ყველა ასაკის მკითხველის  საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და  ბიბლიოგრაფიული  მომსახურება. ბიბლიოთეკის  მომხმარებელთა  მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნილების შესწავლა  და ანალიზი, მათი მომსახურებისთვის  სათანადო პირობების  შექმნა და ინტერესების სრულად და ხარისხიანად დაკმაყოფილება. საბიბლიოთეკო ფონდებისა და სხვა რესურსების  სრულად და ეფექტურად  გამოყენება.  მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში შემავალ სოფლებში  მკითხველთა საბიბლიოთეკო მომსახურების კოორდინაცია .ქართული კულტურის განვითარებისათვის გარემოს შექმნა, ეროვნული ფასეულობების სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილის დამკვიდრება და მისი როლის განმტკიცება, საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების ესთეტიკური განვითარების  სრული ხელშეწყობა.საზოგადოების და ხელოვნების სფეროში მოღვაწეთა ურთიერთდამოკიდებულების სტიმულირება, ხელოვნების მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესების გაღვივება. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის  ბიბლიოთეკით სარგებლობის    ხელმისაწვდომობა    ყველა ასაკის  დაინტერესებულ პირთათვის.   

საბიბლიოთეკო  საქმის  ორგანიზება,  საბიბლიოთეკო  ფონდების  შეგროვება,  აღრიცხვა,  დამუშავება  და  საკატალოგე  მეურნეობის  წარმოება,  საბიბლიოთეკო  წესების  შესაბამისად  მათი   დაცვის  უზრუნველყოფა,  საცნობარო  ბიბლიოგრაფიული   აპარატის  სრულყოფა,   საბიბლიოთეკო  მაჩვენებლების  შედგენა  და სტსტისტიკის  წარმოება,  მონაცემტა  ბაზის  შექმნა,   ეროვნული  ფასეულობების სისტემაში  კულტურის  მნიშვნელოვანი  ადგილის  დამკვიდრება  და მისი  როლის  განმტკიცება  ქარტული კულტურის  გავითარების  გარემოს  შექმნა.  ქართული  კულტურის  მემკვიდრეობის  და  თანამედროვე  ხელოვნების  პოპულარიზაცია.                                        

მოსალოდნელიშედეგი

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა, განახლებული წიგნადი ფონდი და კმაყოფილი მკითხველი.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 04

132,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  ასპინძის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო- საგანმანათლებლო დაწესებულება, ააიპ ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა,რომელსაც ფუნქციონირების 60 -წლიანი ისტორია გააჩნია. სკოლა  გამოირჩევა მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი პედაგოგებითა და წარმატებული მოსწავლეებით.

   სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საესტრადო და გიტარის შემსავლელი  კლასები. სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები 130 ბავშვი მათ შორის ბიჭი – 30 და გოგო-100. დასაქმებულთა რაოდენობა 16 თანამშრომელს ( ქალი – 15 და კაცი – 1 )შეადგენს. პროგრამის ფარგლებში სკოლა ახორციელებს  კულტურის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული სამუსიკო საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლებას.

სკოლაის მიზანია     მოსწავლეებს მისცეს  დაწყებითი მუსიკალური განათლება, აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს როგორც ქართულს, ასევე მსოფლიო ხელოვნების  ნიმუშებს,  შეაყვაროს  ეროვნული  კულტურული  მემკვიდრეობა, ასევე,  კონკურსების,  ფესტივალების და სხვა აქტივობების საშუალებით,  გამოავლინოს  განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული  მოსწავლეები, ჩამოუყალიბოს  ესთეტიკური  გემოვნება   და აღზარდოს  აქტიური და ინტელექტუალური მსმენელი. ასევე პროგრამის მეშვეობით  ხორციელდება სკოლაში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება.

   მნიშვნელოვანია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ასევე მოსწავლეთა და პედაგოგთა წახალისება სკოლის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

მოსალოდნელიშედეგი

სრულად განხორციელდება  სასწავლო კალენდარული გეგმის მიხედვით დამტკიცებული კონცერტებისა და ღონისძიებების ჩატარება, რაც  ხელს შეუწყობს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა აქტიურ ჩართვას  სასკოლო და კულტურულ ცხოვრებაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 07

19,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  კლუბის შენობების რეაბილიტაცია. არსებულ შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება  სტანდარტების შესაბამისად,         სახურავის შეცვლა, რეაბილიტაცია, ფასადის, შიდა სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ეზოს კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ობიექტების ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთადაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        2022-2025 წლებში პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;  კულტურული, ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსებას;  წარმატებული შემოქმედებითი ახალგაზრდებისა და ჯგუფების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსწავლე- ახალგაზრდებში, ცნობიერების დონის ამაღლება წიგნიერების, კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კუთხით კულტურული და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზებას  ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითრებისათვის ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობას, ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვისა და ეკოლოგიის მიმართულებით. ახალგაზრდების  მოტივაციის გაზრდას, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიური ჩართვასა და წახალისებას  ახალგაზრდებში სასცენო ხელოვნებისა და თეატრის პოპულარიზაციას.

  ახალგაზრდებში მოტივაციის გაზრდა, რათა სამომავლოდ უფრო მეტი მონდომებით, მეტი რაოდენობით და გაუმჯობესებული ხარისხით იყვნენ წარმოდგენილები ამა თუ იმ კულტურულ, თუ შემოქმედებით კონკურსებზე.

 ახალაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით უნარების გაზრდას. მოზარდ ახალგაზრდებში პატრიოტული გრძნობისა და სულისკვეთების ამაღლებას. ბავშვთა ჩართულობას საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური უნარების განვითრებასა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ სამოქალაქო აქტივობებში მეტი ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება. მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 უზრუნველყოფილია ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია, მოზარდ ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა და  ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაზრდილია  მათი შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგია

2023 წლის დაფინანსება
ათასლარში

05 04 

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და შენარჩუნების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთაც გააჩნიათ უმნიშვნელოვანესი კულტურული-რელიგიური მნიშვნელობა და ისტორია. ეს ტაძრები ქართული ხუროთმოძღვრების ნიმუშებია. დროდადრო ტაძრები საჭიროებენ რესტავრაციას და რეაბილიტაციას.

მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა- პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ეკლესია-მონასტრების ტერიტორიაზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 624,6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

377,1

401,9

624,6

06 01

ჯანდაცვა

63,4

68,7

84,5

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

61,6

68,7

84,0

06 01 02

ამბულატორიები

1,8

0,0

0,5

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

313,7

333,2

540,1

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

38,0

41,7

60,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

104,1

89,3

150,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

17,9

17,5

35,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

2,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

133,9

158,7

263,1

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

19,9

25,8

30,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

დაფინანსება
/ათას ლარში/

2023 წელი

06 01 01

84,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

 

პროგრამის აღწერა

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნო პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდ საშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და      “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება, თამბაქოს კონტროლის  მონიტორინგი...

 

პროგრამის მიზანი

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება

 


სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამისდასახელება

კოდი

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით

უზრუნველყოფის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 01

60,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური

დპროგრამისაღწერადამიზანი

ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელიშედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური

პროგრამისაღწერადამიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით, არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება:

ა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც  რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების  თანადაფინანსება შეადგენს:

ა.ა. 500 ლარამდე სრულად;;

ა.ბ. 500-1500 ლარამდე 50%;

ა.გ. 1500 – 3000 ლარამდე 40%;

ა.დ. 4 000 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად (ბოლო 9 თვის განმავლობაში) მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე იმ მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, რომელთა დასაფინანსებელი თანხა აღემატება 500 (ხუთას) ლარს, მუნიციპალური თანადაფინანსება შეადგენს:

ა. 500-1500 ლარამდე 50%;

ბ. 1500-2500 ლარამდე 40%;

გ. 2500-3500 ლარამდე 35%;

დ. 3500 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

4. თანადაფინანსება განხორციელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან პაციენტის მიერ

წარმოდგენილი ოპერაციამდელი (წინასწარ გაცემული) და ოპერაციის შემდგომ

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად.

მოსალოდნელიშედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალდაბადებულ ბავშვთა ახმარების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

35,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამისაღწერადამიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესება. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული ოჯახების ახალდაბადებულ ბავშვთა  ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ერთჯერადი დახმარებით ახალდაბადებული ბავშვის საჭიროებებისთვის

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთ სარიტუალო ხარჯები

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

2,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

პროგრამისაღწერადამიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები„ვეტერანისა“ და „იძულებით გადაადგილებულის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების  სარიტუალო ხარჯების დაფარვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმატივის შესაბამისად: „ვეტერანისათვის“ 250 (ორას ორმოცდაათი) და

„დევნილისათვის“ 200(ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახის წევრის, ნათესავის ან/და მემკვიდრის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარებები

2023 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 05

263,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

პროგრამისაღწერადამიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის  მქონე არასრულწლოვანთათვის და სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

მოსალოდნელიშედეგი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესება, მათი ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე და გენდერულ საჭიროებების გათვალისწინებით სერვისების მიწოდება

                                                    

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

2023 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 06

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ  საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.


6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება.აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, რაც შეადგენს 3 822,9 ათას ლარს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 50,0 ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა

პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

01 00

მმართვება და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 814,2

2 868,3

3 822,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

 

1 738,7

2 618,6

3 760,9

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

454,1

779,5

890,1

01 01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

1 189,7

1 716,5

2 716,8

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

94,9

122,6

154,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

75,6

249,6

62,0

მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია

ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

9 348,0

3 698,0

5 650,0

11 077,2

4 472,4

6 604,8

14 102,1

3 952,4

10 149,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

97,0

0,0

97,0

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

4 245,7

60,1

4 185,6

5 527,3

98,1

5 429,2

6 831,3

0,0

6 831,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 190,1

0,0

1 190,1

1 860,7

0,0

1 860,7

2 125,0

0,0

2 125,0

 

საქონელი და მომსახურება

879,1

60,1

819,0

985,5

98,1

887,4

1 312,2

0,0

1 312,2

 

პროცენტი

25,6

0,0

25,6

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 619,5

0,0

1 619,5

2 079,1

0,0

2 079,1

2 550,0

0,0

2 550,0

 

გრანტები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

314,5

0,0

314,5

335,9

0,0

335,9

528,1

0,0

528,1

 

სხვა ხარჯები

201,9

0,0

201,9

224,1

0,0

224,1

301,0

0,0

301,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 052,8

3 637,9

1 414,9

5 327,3

4 374,3

952,9

7 270,8

3 952,4

3 318,5

 

ძირითადი აქტივები

5 052,8

3 637,9

1 414,9

5 327,3

4 374,3

952,9

7 270,8

3 952,4

3 318,5

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

01 00

მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები

1 814,2

0,0

1 814,2

2 868,3

0,0

2 868,3

3 822,9

0,7

3 822,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

97,0

0,0

97,0

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

1 750,6

0,0

1 750,6

2 506,7

0,0

2 506,7

2 922,2

0,0

2 922,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 190,1

0,0

1 190,1

1 860,7

0,0

1 860,7

2 125,0

0,0

2 125,0

 

საქონელი და მომსახურება

389,0

0,0

389,0

469,0

0,0

469,0

597,2

0,0

597,2

 

პროცენტი

25,6

0,0

25,6

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,7

0,0

20,7

28,6

0,0

28,6

18,0

0,0

18,0

 

სხვა ხარჯები

110,2

0,0

110,2

106,4

0,0

106,4

167,0

0,0

167,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,1

0,0

14,1

139,0

0,0

139,0

900,7

0,7

900,0

 

ძირითადი აქტივები

14,1

0,0

14,1

139,0

0,0

139,0

900,7

0,7

900,0

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 738,7

0,0

1 738,7

2 618,7

0,0

2 618,7

3 760,9

0,7

3 760,2

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

97,0

0,0

97,0

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

1 724,5

0,0

1 724,5

2 479,6

0,0

2 479,6

2 860,2

0,0

2 860,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 190,1

0,0

1 190,1

1 860,7

0,0

1 860,7

2 125,0

0,0

2 125,0

 

საქონელი და მომსახურება

388,5

0,0

388,5

469,0

0,0

469,0

587,2

0,0

587,2

 

გრანტები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,7

0,0

20,7

28,6

0,0

28,6

18,0

0,0

18,0

 

სხვა ხარჯები

110,2

0,0

110,2

106,4

0,0

106,4

115,0

0,0

115,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,1

0,0

14,1

139,0

0,0

139,0

900,7

0,7

900,0

 

ძირითადი აქტივები

14,1

0,0

14,1

139,0

0,0

139,0

900,7

0,7

900,0

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

454,1

0,0

454,1

779,5

0,0

779,5

890,1

0,0

890,1

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

 

22,0

25,0

 

25,0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

454,1

0,0

454,1

779,5

0,0

779,5

890,1

0,0

890,1

 

შრომის ანაზღაურება

331,1

0,0

331,1

614,9

0,0

614,9

705,0

0,0

705,0

 

საქონელი და მომსახურება

51,4

0,0

51,4

59,2

0,0

59,2

75,1

0,0

75,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

0,0

2,4

9,5

0,0

9,5

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

69,3

0,0

69,3

95,9

0,0

95,9

105,0

0,0

105,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01  02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

1 189,7

0,0

1 189,7

1 716,5

0,0

1 716,5

2 716,8

0,7

2 716,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

1 175,5

0,0

1 175,5

1 577,5

0,0

1 577,5

1 816,1

0,0

1 816,1

 

შრომის ანაზღაურება

805,0

0,0

805,0

1 170,1

 

1 170,1

1 330,0

0,0

1 330,0

 

საქონელი და მომსახურება

300,2

0,0

300,2

365,4

0,0

365,4

451,1

0,0

451,1

 

გრანტები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

0,0

16,9

16,6

0,0

16,6

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

38,4

0,0

38,4

10,5

0,0

10,5

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,1

0,0

14,1

139,0

0,0

139,0

900,7

0,7

900,0

 

ძირითადი აქტივები

14,1

0,0

14,1

139,0

0,0

139,0

900,7

0,7

900,0

01 01  03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

94,9

0,0

94,9

122,6

0,0

122,6

154,0

0,0

154,0

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

94,9

0,0

94,9

122,6

0,0

122,6

154,0

0,0

154,0

 

შრომის ანაზღაურება

54,1

0,0

54,1

75,8

0,0

75,8

90,0

0,0

90,0

 

საქონელი და მომსახურება

36,9

0,0

36,9

44,3

0,0

44,3

61,0

0,0

61,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

0,0

1,4

2,4

0,0

2,4

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

75,6

0,0

75,6

249,6

0,0

249,6

62,0

0,0

62,0

 

ხარჯები

26,1

0,0

26,1

27,0

0,0

27,0

62,0

0,0

62,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

პროცენტი

25,6

0,0

25,6

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

75,1

0,0

75,1

249,6

0,0

249,6

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

25,6

0,0

25,6

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

25,6

0,0

25,6

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

222,6

0,0

222,6

0,0

0,0

0,0

01 02 04

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 710,5

3 013,8

1 696,7

4 715,1

3 353,7

1 361,3

6 391,0

3 372,7

3 018,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

571,0

0,0

571,0

680,5

0,0

680,5

955,0

0,0

955,0

 

საქონელი და მომსახურება

255,8

0,0

255,8

340,9

0,0

340,9

590,0

0,0

590,0

 

სუბსიდიები

292,5

0,0

292,5

324,8

0,0

324,8

365,0

0,0

365,0

 

სხვა ხარჯები

22,7

0,0

22,7

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 139,5

3 013,8

1 125,8

4 034,6

3 353,7

680,8

5 436,0

3 372,7

2 063,3

 

ძირითადი აქტივები

4 139,5

3 013,8

1 125,8

4 034,6

3 353,7

680,8

5 436,0

3 372,7

2 063,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2 897,3

2 151,5

745,8

2 804,5

2 340,1

464,3

4 245,2

2 688,1

1 557,1

 

ხარჯები

56,1

0,0

56,1

121,7

0,0

121,7

330,0

0,0

330,0

 

საქონელი და მომსახურება

56,1

0,0

56,1

121,7

0,0

121,7

330,0

0,0

330,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 841,2

2 151,5

689,7

2 682,7

2 340,1

342,6

3 915,2

2 688,1

1 227,1

 

ძირითადი აქტივები

2 841,2

2 151,5

689,7

2 682,7

2 340,1

342,6

3 915,2

2 688,1

1 227,1

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 198,4

568,2

630,1

1 305,1

719,6

585,4

1 375,1

390,7

984,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

510,4

0,0

510,4

554,7

0,0

554,7

615,0

0,0

615,0

 

საქონელი და მომსახურება

195,2

0,0

195,2

215,1

0,0

215,1

250,0

0,0

250,0

 

სუბსიდიები

292,5

0,0

292,5

324,8

0,0

324,8

365,0

0,0

365,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

687,9

568,2

119,7

750,4

719,6

30,8

760,1

390,7

369,5

 

ძირითადი აქტივები

687,9

568,2

119,7

750,4

719,6

30,8

760,1

390,7

369,5

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

589,4

507,7

81,7

748,4

717,7

30,7

614,7

385,5

229,2

 

ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

588,9

507,7

81,2

748,4

717,7

30,7

614,7

385,5

229,2

 

ძირითადი აქტივები

588,9

507,7

81,2

748,4

717,7

30,7

614,7

385,5

229,2

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

315,1

0,0

315,1

340,8

0,0

340,8

435,0

0,0

435,0

 

ხარჯები

304,4

0,0

304,4

340,8

0,0

340,8

385,0

0,0

385,0

 

საქონელი და მომსახურება

195,2

0,0

195,2

215,1

0,0

215,1

250,0

0,0

250,0

 

სუბსიდიები

109,2

 

109,2

125,6

 

125,6

135,0

 

135,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

02 02 03 01

აიპ გარე განათება

109,2

0,0

109,2

125,6

0,0

125,6

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

109,2

0,0

109,2

125,6

0,0

125,6

135,0

0,0

135,0

 

სუბსიდიები

109,2

 

109,2

125,6

 

125,6

135,0

 

135,0

02 02 03 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

205,9

0,0

205,9

215,1

0,0

215,1

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

195,2

0,0

195,2

215,1

0,0

215,1

250,0

0,0

250,0

 

საქონელი და მომსახურება

195,2

0,0

195,2

215,1

0,0

215,1

250,0

0,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

02 02 04

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

183,3

0,0

183,3

199,2

0,0

199,2

230,0

0,0

230,0

 

ხარჯები

183,3

0,0

183,3

199,2

0,0

199,2

230,0

0,0

230,0

 

სუბსიდიები

183,3

 

183,3

199,2

0,0

199,2

230,0

 

230,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

28,1

5,9

22,2

14,7

0,0

14,7

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

22,2

0,0

22,2

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

22,2

0,0

22,2

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

 

ძირითადი აქტივები

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

82,5

54,7

27,8

2,0

1,9

0,1

5,5

5,2

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,5

54,7

27,8

2,0

1,9

0,1

5,5

5,2

0,3

 

ძირითადი აქტივები

82,5

54,7

27,8

2,0

1,9

0,1

5,5

5,2

0,3

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

83,4

0,0

83,4

35,3

0,0

35,3

183,5

0,0

183,5

 

ხარჯები

4,4

0,0

4,4

4,1

0,0

4,1

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

4,1

0,0

4,1

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,0

0,0

79,0

31,2

0,0

31,2

173,5

0,0

173,5

 

ძირითადი აქტივები

79,0

0,0

79,0

31,2

0,0

31,2

173,5

0,0

173,5

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

531,4

294,0

237,4

570,3

294,0

276,3

587,2

294,0

293,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

531,4

294,0

237,4

570,3

294,0

276,3

587,2

294,0

293,2

 

ძირითადი აქტივები

531,4

294,0

237,4

570,3

294,0

276,3

587,2

294,0

293,2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

304,2

0,0

304,2

387,3

0,0

387,3

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

304,2

0,0

304,2

382,6

0,0

382,6

500,0

0,0

500,0

 

საქონელი და მომსახურება

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

165,5

0,0

165,5

382,6

0,0

382,6

500,0

0,0

500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

ა(ა)იპ კეთილმოწყობა

165,5

0,0

165,5

387,3

0,0

387,3

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

165,5

0,0

165,5

382,6

0,0

382,6

500,0

0,0

500,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

165,5

 

165,5

382,6

 

382,6

500,0

 

500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

960,5

426,4

534,1

1 559,2

794,7

764,5

1 607,4

578,5

1 028,9

 

ხარჯები

576,8

60,1

516,7

775,1

98,1

677,0

900,0

0,0

900,0

 

საქონელი და მომსახურება

60,1

60,1

0,0

98,1

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

516,7

0,0

516,7

677,0

0,0

677,0

900,0

0,0

900,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,7

366,3

17,4

784,2

696,6

87,6

707,4

578,5

128,9

 

ძირითადი აქტივები

383,7

366,3

17,4

784,2

696,6

87,6

707,4

578,5

128,9

04 01

სკოლამდელი განათლება

826,5

293,6

533,0

1 367,5

602,9

764,5

1 602,4

573,5

1 028,9

 

ხარჯები

516,7

0,0

516,7

677,0

0,0

677,0

900,0

0,0

900,0

 

სუბსიდიები

516,7

0,0

516,7

677,0

0,0

677,0

900,0

0,0

900,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,8

293,6

16,3

690,5

602,9

87,6

702,4

573,5

128,9

 

ძირითადი აქტივები

309,8

293,6

16,3

690,5

602,9

87,6

702,4

573,5

128,9

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

522,3

0,0

522,3

677,0

0,0

677,0

900,0

0,0

900,0

 

ხარჯები

516,7

0,0

516,7

677,0

0,0

677,0

900,0

0,0

900,0

 

სუბსიდიები

516,7

 

516,7

677,0

 

677,0

900,0

 

900,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

304,2

293,6

10,6

690,5

602,9

87,6

702,4

573,5

128,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304,2

293,6

10,6

690,5

602,9

87,6

702,4

573,5

128,9

 

ძირითადი აქტივები

304,2

293,6

10,6

690,5

602,9

87,6

702,4

573,5

128,9

04 03

საჯარო სკოლები

134,0

132,8

1,2

191,7

191,7

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

60,1

60,1

0,0

98,1

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

60,1

60,1

0,0

98,1

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,9

72,7

1,2

93,7

93,7

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

73,9

72,7

1,2

93,7

93,7

0,0

5,0

5,0

0,0

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

134,0

132,8

1,2

191,7

191,7

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

60,1

60,1

0,0

98,1

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

60,1

60,1

0,0

98,1

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,9

72,7

1,2

93,7

93,7

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

73,9

72,7

1,2

93,7

93,7

0,0

5,0

5,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 181,4

256,0

925,4

1 145,5

324,0

821,5

1 156,2

0,0

1 156,2

 

ხარჯები

667,8

0,0

667,8

780,6

0,0

780,6

930,0

0,0

930,0

 

საქონელი და მომსახურება

35,5

0,0

35,5

77,5

0,0

77,5

125,0

0,0

125,0

 

სუბსიდიები

563,4

0,0

563,4

600,1

0,0

600,1

671,0

0,0

671,0

 

სხვა ხარჯები

69,0

0,0

69,0

103,0

0,0

103,0

134,0

0,0

134,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

513,6

256,0

257,6

364,8

324,0

40,9

226,2

0,0

226,2

 

ძირითადი აქტივები

513,6

256,0

257,6

364,8

324,0

40,9

226,2

0,0

226,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

357,7

56,6

301,2

367,3

133,1

234,2

475,3

0,0

475,3

 

ხარჯები

234,9

0,0

234,9

220,6

0,0

220,6

269,0

0,0

269,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

234,9

0,0

234,9

217,8

0,0

217,8

250,0

0,0

250,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,8

56,6

66,2

146,7

133,1

13,7

206,3

0,0

206,3

 

ძირითადი აქტივები

122,8

56,6

66,2

146,7

133,1

13,7

206,3

0,0

206,3

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

122,8

56,6

66,2

144,2

133,1

11,2

225,3

0,0

225,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

19,0

0,0

19,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,8

56,6

66,2

141,5

133,1

8,4

206,3

0,0

206,3

 

ძირითადი აქტივები

122,8

56,6

66,2

141,5

133,1

8,4

206,3

0,0

206,3

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

234,9

0,0

234,9

223,1

0,0

223,1

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

234,9

0,0

234,9

217,8

0,0

217,8

250,0

0,0

250,0

 

სუბსიდიები

234,9

0,0

234,9

217,8

0,0

217,8

250,0

0,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

126,9

0,0

126,9

143,1

0,0

143,1

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

126,9

0,0

126,9

137,8

0,0

137,8

160,0

0,0

160,0

 

სუბსიდიები

126,9

 

126,9

137,8

 

137,8

160,0

 

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

05 01 02 03

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

108,0

0,0

108,0

80,0

0,0

80,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

108,0

0,0

108,0

80,0

0,0

80,0

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

108,0

 

108,0

80,0

 

80,0

90,0

 

90,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

719,2

199,4

519,8

596,0

190,9

405,0

440,9

0,0

440,9

 

ხარჯები

328,4

0,0

328,4

377,8

0,0

377,8

421,0

0,0

421,0

 

სუბსიდიები

308,3

0,0

328,4

377,8

0,0

377,8

421,0

0,0

421,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

390,8

199,4

191,4

218,1

190,9

27,2

19,9

0,0

19,9

 

ძირითადი აქტივები

390,8

199,4

191,4

218,1

190,9

27,2

19,9

0,0

19,9

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

719,2

199,4

519,8

596,0

190,9

405,0

440,9

0,0

440,9

 

ხარჯები

328,4

0,0

328,4

377,8

0,0

377,8

421,0

0,0

421,0

 

სუბსიდიები

308,3

0,0

328,4

377,8

0,0

377,8

421,0

0,0

421,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

390,8

199,4

191,4

218,1

190,9

27,2

19,9

0,0

19,9

 

ძირითადი აქტივები

390,8

199,4

191,4

218,1

190,9

27,2

19,9

0,0

19,9

05 02 01 02

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო   და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება  – კულტურის ცენტრი

165,5

0,0

165,5

190,6

0,0

190,6

209,0

0,0

209,0

 

ხარჯები

162,3

0,0

162,3

182,8

0,0

182,8

209,0

0,0

209,0

 

სუბსიდიები

162,3

 

162,3

182,8

 

182,8

209,0

 

209,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

0,0

3,2

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,2

0,0

3,2

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

65,9

0,0

65,9

74,2

0,0

74,2

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

59,1

0,0

59,1

69,4

0,0

69,4

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

59,1

69,4

 

69,4

80,0

 

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

0,0

6,8

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

6,8

0,0

6,8

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

107,0

0,0

107,0

125,7

0,0

125,7

132,0

0,0

132,0

 

ხარჯები

107,0

0,0

107,0

125,7

0,0

125,7

132,0

0,0

132,0

 

სუბსიდიები

99,5

 

107,0

125,7

 

125,7

132,0

 

132,0

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

380,8

199,4

181,4

205,4

190,9

14,5

19,9

0,0

19,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380,8

199,4

181,4

205,4

190,9

14,5

19,9

0,0

19,9

 

ძირითადი აქტივები

380,8

199,4

181,4

205,4

190,9

14,5

19,9

0,0

19,9

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

44,5

0,0

44,5

92,2

0,0

92,2

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

44,5

0,0

44,5

92,2

0,0

92,2

140,0

0,0

140,0

 

საქონელი და მომსახურება

35,5

0,0

35,5

74,7

0,0

74,7

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

4,5

 

4,5

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

9,0

0,0

9,0

13,0

0,0

13,0

20,0

0,0

20,0

05 04

რელიგია

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

377,1

1,8

375,3

401,9

0,0

401,9

624,6

0,4

624,2

 

ხარჯები

375,3

0,0

375,3

401,9

0,0

401,9

624,1

0,0

624,1

 

სუბსიდიები

81,5

0,0

81,5

94,6

0,0

94,6

114,0

0,0

114,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

293,9

0,0

293,9

307,4

0,0

307,4

510,1

0,0

510,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

 

ძირითადი აქტივები

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

06 01

ჯანდაცვა

63,4

1,8

61,6

68,7

0,0

68,7

84,5

0,4

84,1

 

ხარჯები

61,6

0,0

61,6

68,7

0,0

68,7

84,0

0,0

84,0

 

სუბსიდიები

61,6

0,0

61,6

68,7

0,0

68,7

84,0

0,0

84,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

 

ძირითადი აქტივები

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

61,6

0,0

61,6

68,7

0,0

68,7

84,0

0,0

84,0

 

ხარჯები

61,6

0,0

61,6

68,7

0,0

68,7

84,0

0,0

84,0

 

სუბსიდიები

61,6

 

61,6

68,7

0,0

68,7

84,0

 

84,0

06 01 02

ამბულატორიები

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4