„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/01/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/01/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 20/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.023876
43
30/01/2023
ვებგვერდი, 31/01/2023
040030000.10.003.023876
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №43

2023 წლის 30 იანვარი

   ქ. თბილისი

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ III, 33, 31/03/2010 წელი) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1. დადგენილების:

ა) 19 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. „სსიპ − შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-3, 35-ე, მე-40, 78-ე − 783, 79-ე − 793,  133-ე, 134-ე, 136-ე − 141-ე, 146-ე − 149-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისგან თავისუფლდება პირი, თუ იგი ამ მომსახურების გაწევის მოთხოვნით სსიპ − შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენს ელექტრონული ფორმით ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.“;

ბ) 19 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:

„5. „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 142-ე და 143-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისგან თავისუფლდება პირი, თუ იგი ამ მომსახურების გაწევის მოთხოვნით სსიპ − შემოსავლების სამსახურს მიმართავს ვიდეოზარის ან სსიპ − შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის მეშვეობით.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“:

ა) 37-ე − 39-ე  გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

„37

ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდის მინიჭება

 

1 სამუშაო დღე

 

1 ობიექტზე – 150 ლარი

 

38

ნავთობპროდუქტების  სტაციონარული ობიექტის სარგებლობის ვადის გაგრძელება

1 სამუშაო დღე

1 ობიექტზე – 150 ლარი

39

 

ნავთობპროდუქტების სტაციონარული ობიექტის მოსარგებლედ რეგისტრაცია

1 სამუშაო დღე

1 ობიექტზე – 150 ლარი“;

 

 

ბ) 76-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„76

მატერიალური ფორმის საგადასახადო დეკლარაციის მიღება

 

1 დეკლარაცია − 100 ლარი“;

 

გ) 78-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„78

ფიზიკური პირისათვის

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

1 სამუშაო დღე

50 ლარი“;

 

დ) 78-ე გრაფის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 781 − 783 გრაფები:

„781

ფიზიკური პირისათვის მინიჭებული მიკრო

ბიზნესის სტატუსის გაუქმება

 

1 სამუშაო დღე

 

50 ლარი

782

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისათვის გაცემული სერტიფიკატის აღდგენა

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

783

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის საქმიანობის ცვლილება

1 სამუშაო დღე

50 ლარი“;

 

ე) 79-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„79

მეწარმე ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

1 სამუშაო დღე

100 ლარი“;

 

ვ) 79-ე გრაფის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 791 − 793 გრაფები:

„791

მეწარმე ფიზიკური პისათვის მინიჭებული მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმება

1 სამუშაო დღე

100 ლარი

792

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისათვის გაცემული სერტიფიკატის აღდგენა

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

793

 

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის საქმიანობის ცვლილება

1 სამუშაო დღე

100 ლარი“;

 

ზ) 88-ე გრაფის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 881 გრაფა:

„881

დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის სავაჭრო ობიექტების/ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნუსხაში ცვლილება 

1 სამუშაო დღე

 

 

100 ლარი“;

 

         

თ) 133-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„133

ფიზიკური პირისათვის საკუთარი შემოსავლების შესახებ ცნობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

60 ლარი“;

 

ი) 135-ე გრაფის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 136-ე − 155-ე გრაფები:

 

„136

გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ ცნობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღეზე მეტი

50 ლარი

30 ლარი

უფასო

 

137

პირისთვის ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება

 

1 სამუშაო დღე

 

50 ლარი

138

 

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმება

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

139

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისთვის ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის შეჩერება/განახლება

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

140

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისთვის  ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის მისამართის, დასაბეგრი საქმიანობის სახის ან/და ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

141

მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტა/განახლება

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

142

ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე გამოსაყენებელი სახელწოდებისა და პაროლის აღდგენა

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

143

ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებული საკონტაქტო ტელეფონის

ნომრის ცვლილება 

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

 

144

გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნის საგადასახადო აღრიცხვა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

250 ლარი

150 ლარი

100 ლარი

145

უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის, მისი მუდმივი დაწესებულების ან მისი მართვის ადგილის გადმოტანის საგადასახადო აღრიცხვა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

250 ლარი

150 ლარი

100 ლარი

146

პირის განცხადების საფუძველზე მონაცემების საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში შეტანა

 

50 ლარი

147

პირის განცხადების საფუძველზე, საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში შეტანილი მონაცემების ცვლილება

 

50 ლარი

148

პირის განცხადების საფუძველზე, მონაცემების საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრიდან ამოღება

 

50 ლარი

149

საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემასთან დაკავშირებით, ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის მიზნით, განცხადების წარდგენა

1 სამუშაო დღე

50 ლარი

150

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის თაობაზე განცხადების წარდგენა

 

200 ლარი

151

სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადების წარდგენა

 

200 ლარი

152

სპეციალური საწარმოს სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადების წარდგენა

 

200 ლარი

153

ტურისტული საწარმოს სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადების წარდგენა

 

200 ლარი

154

ბაზრობის ორგანიზატორის სტატუსის მინიჭების თაობაზე  განცხადების წარდგენა

 

200 ლარი

155

ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადების  წარდგენა

 

 

 

 

 

 

 

200 ლარი.“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 20 თებერვლიდან.

 


პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი