სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016501
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
13
23/12/2022
ვებგვერდი, 26/12/2022
190020020.35.108.016501
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2022 - 20/01/2023)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2022 წლის 23 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს  სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023  წლის  ბიუჯეტი  დანართი №1-ის  შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის  №42  დადგენილება (www.matsne.gov.ge; 29/11/2021 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016484).
მუხლი 3
დადგენილება  ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესაბა ოდიშარიადანართი №1

თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის  ბალანსი  
ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

20611,5

23839,6

7527,6

16312,0

18171,1

0,0

18171,1

გადასახადები

11689,7

14255,0

0,0

14255,0

16070,5

0,0

16070,5

გრანტები

7571,3

8218,0

7527,6

690,4

340,0

0,0

340,0

სხვა შემოსავლები

1350,5

1366,7

0,0

1366,7

1760,6

0,0

1760,6

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ხარჯები

9735,5

14754,9

1115,1

13639,8

16240,3

0,0

16240,3

შრომის ანაზღაურება

1819,9

3240,7

0,0

3240,7

3616,1

0,0

3616,1

საქონელი და მომსახურება

1443,3

1806,5

403,1

1403,4

1530,6

0,0

1530,6

პროცენტი

26,6

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სუბსიდიები

5333,6

7127,0

0,0

7127,0

9380,0

0,0

9380,0

გრანტები

30,0

45,5

0,0

45,5

50,0

0,0

50,0

სოციალური   უზრუნველყოფა

684,5

958,7

0,0

958,7

1212,7

0,0

1212,7

სხვა ხარჯები

397,6

1541,5

712,0

829,5

415,9

0,0

415,9

 

 

 

 

 

 

 

 

III. საოპერაციო სალდო

10876,0

9084,8

6412,5

2672,2

1930,8

0,0

1930,8

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9870,0

11344,4

6412,5

4931,9

3879,4

0,0

3879,4

ზრდა

10126,6

11494,4

6412,5

5081,9

4079,4

0,0

4079,4

კლება

256,6

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

V. მთლიანი სალდო

1006,0

-2259,7

0,0

-2259,7

-1948,7

0,0

-1948,7

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

954,7

-2311,0

0,0

-2311,0

-2000,0

0,0

-2000,0

ზრდა

954,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

954,7

0,0

 

0,0

0,0

 

 

კლება

0,0

2311,0

0,0

2311,0

2000,0

0,0

2000,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

2311,0

0,0

2311,0

2000,0

0,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის  ცვლილება
    ათასი ლარი

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20868,2

23989,6

7527,6

16462,0

18371,1

0,0

18371,1

შემოსავლები

20611,5

23839,6

7527,6

16312,0

18171,1

0,0

18171,1

არაფინანსური აქტივების კლება

256,6

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

19913,5

26300,6

7527,6

18773,0

20371,1

0,0

20371,1

ხარჯები

9735,5

14754,9

1115,1

13639,8

16290,3

0,0

16240,3

არაფინანსური აქტივების კლება

10126,6

11494,4

6412,5

5081,9

4079,4

0,0

4079,4

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

ნაშთის ცვლილება

954,7

-2311,0

0,0

-2311,0

-2000,0

0,0

-2000,0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 18171,1 ათასი ლარის ოდენობით.

                                                                                                                                                                                                              ათასი ლარი

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20611,5

23839,6

7527,6

16312,0

18171,1

0,0

18171,1

გადასახადები

11689,7

14255,0

0,0

14255,0

16070,5

0,0

16070,5

გრანტები

7571,3

8218,0

7527,6

690,4

340,0

0,0

340,0

სხვა შემოსავლები

1350,5

1366,7

0,0

1366,7

1760,6

0,0

1760,6

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 16070,5 ათასი ლარით

                                                                                                                                                                        ათასი ლარი

დასახელება

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11689,7

14255,0

0,0

14255,0

16070,5

0,0

16070,5

ქონების გადასახადი

1843,5

1685,0

0,0

1685,0

1700,0

0,0

1700,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1236,8

1385,0

 

1385,0

1385,0

 

1385,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

19,3

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

385,6

110,0

0,0

110,0

115,0

0,0

115,0

ფიზიკური პირებიდან

186,6

50,0

 

50,0

52,0

 

52,0

იურიდიული პირებიდან

199,0

60,0

 

60,0

63,0

 

63,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

201,7

190,0

0,0

190,0

200,0

0,0

200,0

ფიზიკური პირებიდან

35,3

30,0

 

30,0

32,0

 

32,0

იურიდიული პირებიდან

166,4

160,0

 

160,0

168,0

 

168,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

9846,3

12570,0

 

12570,0

14370,5

 

14370,5

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9846,3

12570,0

 

12570,0

14370,5

 

14370,5

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის  გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 340,0 ათასი ლარით

                                                                                                                                                                                                            ათასი ლარი

დასახელება

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

 

მათ შორის

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7571,3

8218,0

7527,6

690,4

340,0

0,0

340,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

50,0

120,4

0,0

120,4

0,0

0,0

0,0

მიმდინარე

50,0

120,4

0,0

120,4

0,0

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული გრანტები

7521,3

8097,6

7527,6

570,0

340,0

0,0

340,0

მიმდინარე

609,3

1458,0

1238,0

220,0

340,0

0,0

340,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

609,3

623,1

403,1

220,0

340,0

0,0

340,0

კაპიტალური

6912,0

6639,6

6289,6

350,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

6912,0

6639,6

6289,6

350,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6912,0

6639,6

6289,6

350,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური

6919,2

6289,6

6289,6

 

0,0

0,0

 

სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან

 

350,0

0,0

350,0

 

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის   სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1760,6 ათასი ლარით

                                                                                                                                                                                           ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1350.5

1366.7

1760.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

330.9

267.6

489.5

პროცენტები

182.7

100.0

200.0

დივიდენდები

10.0

0.0

60.0

რენტა

138.3

167.6

229.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

97.6

140.0

201.9

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

40.6

27.6

27.6

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

113.6

84.1

109.1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

92.6

75.0

100.0

სანებართვო მოსაკრებელი

35.5

30.0

50.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

56.9

45.0

50.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20.9

9.1

9.1

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.9

9.1

9.1

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

859.5

995.0

1112.0

ტრანსფერები რომლებიც არა არის კლასიფიცირებული

46.4

20.0

50.0

 


მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 16240,3 ათასი ლარით

                                                                                                                                                                                                              ათასი ლარი

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

II. ხარჯები

9735,5

14754,9

1115,1

13639,8

16240,3

0,0

16240,3

შრომის ანაზღაურება

1819,9

3240,7

0,0

3240,7

3616,1

0,0

3616,1

საქონელი და მომსახურება

1443,3

1806,5

403,1

1403,4

1530,6

0,0

1530,6

პროცენტი

26,6

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სუბსიდიები

5333,6

7127,0

0,0

7127,0

9380,0

0,0

9380,0

გრანტები

30,0

45,5

0,0

45,5

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

684,5

958,7

0,0

958,7

1212,7

0,0

1212,7

სხვა ხარჯები

397,6

1541,5

712,0

829,5

415,9

0,0

415,9

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება   განისაზღვროს  38879,4 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა  4079,4 ათასი  ლარით, ხოლო  არაფინანსური აქტივების კლება   200,0   ათასი  ლარით;

                                                                                                                                                                                               ათასი ლარი

ორგანიზ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

291.2

255.1

246.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

291.2

255.1

246.0

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2.2

75.0

85.5

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

233.3

172.6

151.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

55.7

7.5

9.5

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9276.3

10610.8

3541,3

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

6307.9

4750.8

703.7

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3.3

4.0

0.0

02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

433.4

464.8

500.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1409.4

3086.1

 

1522,6

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

2.5

0.0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

42.0

722.0

0.0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

68.0

240.4

165.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

680.0

773.5

0.0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

0.0

100.0

150.0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

332.3

466.8

500.0

04 00

განათლება

87.0

66.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

51.1

2.6

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

35.9

63.4

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

472.2

562.6

292.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

456.3

3.4

0.0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

     

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

9.4

3.4

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

446.9

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

15.9

559.2

292.1

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

13.0

13.8

23.0

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

2.9

528.2

269.1

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10126.6

11494.4

4079,4

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                                                                                                          ათასი ლარი

ორგანიზა ციული კოდი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

256.6

150.0

200.0

ძირითადი აქტივები

100.4

0.0

100.0

არასაცხოვრებელი შენობები

100.4

0.0

100.0

არაწარმოებული აქტივები

156.2

150.0

100.0

მიწა

156.2

150.0

100.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი  რედაქციით:

                                                                                                                                                                                            ათასი ლარი

 

დასახელება

2021 ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3036,5

4829,7

0,0

4829,7

5272,1

0,0

5272,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2928,8

4712,0

0,0

4712,0

5183,4

0,0

5183,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2928,8

4701,4

0,0

4701,4

5083,4

0,0

5083,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

10,6

0,0

10,6

100,0

0,0

100,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

29,8

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

29,8

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

77,9

87,7

0,0

87,7

88,7

0,0

88,7

702

თავდაცვა

122,6

120,1

0,0

120,1

144,1

0,0

144,1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7986,5

5029,0

3576,2

1452,7

912,1

0,0

912,1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,8

7,8

0,0

7,8

8,4

0,0

8,4

70421

სოფლის მეურნეობა

0,8

7,8

0,0

7,8

8,4

0,0

8,4

70422

სატყეო მეურნეობა

5374,5

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

50,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

6307,9

4750,8

3576,2

1174,6

703,7

0,0

703,7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6307,9

4750,8

3576,2

1174,6

703,7

0,0

703,7

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

99,5

270,4

0,0

270,4

200,0

0,0

200,0

70473

ტურიზმი

99,5

270,4

0,0

270,4

200,0

0,0

200,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1578,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

861,7

1185,1

0,0

1185,1

1819,0

0,0

1819,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

474,3

748,1

0,0

748,1

1149,0

0,0

1149,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

387,4

437,0

0,0

437,0

670,0

0,0

670,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2429,0

8017,8

3484,9

4532,9

4387,3

0,0

4387,3

7061

ბინათმშენებლობა

167,5

677,1

577,1

100,0

129,6

0,0

129,6

7064

გარე განათება

844,5

1102,8

0,0

1102,8

1427,1

0,0

1427,1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1417,0

6237,9

2907,8

3330,1

2830,6

0,0

2830,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

591,9

763,7

0,0

763,7

805,2

0,0

805,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

198,3

218,7

0,0

218,7

259,2

0,0

259,2

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

393,6

545,0

0,0

545,0

546,0

0,0

546,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1930,7

2734,7

0,0

2734,7

3024,9

0,0

3024,9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1021,8

832,4

0,0

832,4

1076,1

0,0

1076,1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

777,1

1783,2

0,0

1783,2

1751,2

0,0

1751,2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

35,0

38,8

0,0

38,8

50,0

0,0

50,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

80,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

16,9

30,3

0,0

30,3

47,6

0,0

47,6

709

განათლება

2319,9

2785,4

466,5

2318,9

2822,6

0,0

2822,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1739,7

2204,0

0,0

2204,0

2700,1

0,0

2700,1

7092

ზოგადი განათლება

543,8

526,5

466,5

60,0

60,0

0,0

60,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

543,8

526,5

466,5

60,0

60,0

0,0

60,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

36,3

54,9

0,0

54,9

62,5

0,0

62,5

710

სოციალური დაცვა

593,9

834,2

0,0

834,2

1183,8

0,0

1183,8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

78,9

80,0

0,0

80,0

110,0

0,0

110,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

78,9

80,0

0,0

80,0

110,0

0,0

110,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

126,6

226,0

0,0

226,0

318,0

0,0

318,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

388,4

528,2

0,0

528,2

755,8

0,0

755,8

 

სულ

18749,4

26299,6

7527,6

18772,0

20371,1

0,0

20371,1

 


მუხლი 10. საოპერაციო და მთლიანი სალდო
                                                                                                                                                                                                           ათასი ლარი

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

10876,0

9084,8

1930,8

მთლიანი სალდო

1006,0

-2259,7

-1948,7

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  2000,0 ათასი ლარით.

 

                                                                                                                                                                                                 ათასი ლარი              

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

167,7

-2311,0

-2000,0

ზრდა

954,7

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

კლება

0

2311,0

2000,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

2311,0

2000,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება 
 ბიუჯეტის   ვალდებულებების  ცვლილება   განისაზღვროს  51,321 ათ.ლარის  ოდენობით.

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

                                                                                                                                                                                                            ათასი ლარი

  დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-51,3

-51,3

-51,3

კლება

51,3

51,3

51,3

საშინაო

51,3

51,3

51,3

 


თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის, მრეწველობისა და სხვა დარგების განვითარებას.

 

                                                                                                                                                                                                         ათასი ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5299,4

6023,3

6598,0

7375,4

02 01

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

703,7

1500,0

1500,0

2000,0

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1427,1

1133,1

1133,8

1133,8

02 03

ბინათმშენებლობა

129,6

0,0

0,0

0,0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

8,4

8,7

8,8

9,1

02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

500,0

500,0

500,0

500,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1522,6

1830,5

2365,4

2602,5

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

158,0

171,0

190,0

200,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

200,0

230,0

250,0

280,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

150,0

150,0

150,0

150,0 

02 12

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

500,0

500,0

500,0

500,0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

2023 წლის დაფინანსება            ათას ლარში

02 01

703.7

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების რეკონსტრუქცია მოვლა-შენახვის სამუშაოები სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას და მიმდინარე შეკეთებას. ქ. სენაკი, მშვიდობის ქუჩაზე ნატოჩაოს უბანში კიუვეტისა და ღელეს ჯებირების რეაბილიტაცია, ნოსირის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბარკალიოს უბანში ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ალ.არჩაიას ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია. ასევე დასრულდება გარდამავალი პროექტები.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათების ქსელის რეაბიტაცია და ექსპლუატაციისს პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება            ათას ლარში

02 02

1427,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.       

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ.მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: - გარე განათების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

129,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქ. სენაკში საცხოვრებული კორპუსების ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

სოფლის  მეურნეობის ღონისძიება

2023 წლის დაფინანსება  

  ათას ლარში

02 04

8,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამა „დამწყები მეფუტკრე“, რომელიც ითვალისწინებს სოფლად მცხოვრები განსაკუთრებით მოწყვლადი კატეგორიების (ახალგაზრდები, ქალები, მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახები) ჩართვას მეფუტკრეობის სფეროში, თეორიული და პრაქტიკული სწავლებით საჭირო უნარჩვევების გამომუშავებას და დარგის განვითარებისათვის საჭირო ინვენტარებით (ბუკი, ფუტკრის ოჯახი) უზრუნველყოფას.

2. პროგრამა „აგროტური“ ფერმერების, მცირე მეწარმეებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების სპეციალისტებისათვის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებში მიღებული ახალი სტანდარტების გაცნობისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით.

3. „აგროფესტივალი-სენაკი 2023“, რომლის მიზანია აგრარულ სექტორში ჩართული ფერმერების, კოოპერატივებისა და მცირე საწარმოების გაცნობა, მათ მიერ წარმოებულის პოპულარიზება, ცნობადობის გაზრდა და ხელშეწყობა. აგროფესტივალის შემადგენელი ნაწილი იქნება „ყველის ფესტივალი“, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ფერმერთა/მეწარმეთა ხელშეწყობა. ასევე „თაფლის ფესტივალი“, რომლის მიზანია ქართული ფუტკრის პოპულარიზაცია, თაფლისა და ფუტკრის სხვა პროდუქტების გამოფენა დამწყები მეფუტკრეების წახალისებისა და მეფუტკრეობის დარგის პოპულარიზაციის მიზნით. გასტრონომიული ტურიზმის დანერგვა და პოპულარიზაცია სენაკის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 პროგრამა „დამწყები მეფუტკრე“-მეფუტკრეობის დარგის პოპულარიზაცია, მეფუტკრეობით დაინტერესებული და მოწყვლადი კატეგორიების ჩართულობით; პროგრამაში ჩართული მოტივირებული, თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით ცნობიერება ამაღლებული და ეკონომიკურად გაძლიერებული დამწყები მეფუტკრეები.

 „აგროტური“- საქართველოს მთავრობის მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული პროგრამების, პრაქტიკაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და რეგულაციების საკითხებზე ინფორმირებული ფერმერები და მცირე მეწარმეები. აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

პროგრამა „აგროფესტივალი-სენაკი 2023“ - სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადგილობრივი ფერმერების წახალისება, მათი ცნობადობის გაზრდა. დამკვიდრებული „ქართული ყველის ფესტივალის” გამრავალფეროვნება. „თაფლის ფესტივალის’’ ტრადიციის დამკვიდრება სენაკის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი წარმოების პროდუქციით გამოყენებით ქართული (მეგრული) სამზარეულოს გაცნობის გზით გასტრონომიული ტურიზმის დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების პოპულარიზაცია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპრტო მომსახურების შესყიდვა

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 05

500,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს, პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
 

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 06

1522,6

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებულ კორპუსებზე წყალსაწრეტის სისტემის მოწყობა, #6 და #2 ბაგა-ბაღის სახურავების რეაბილიტაცია, ვაჩნაძის ქუჩის დასაწყისში და მშვიდობის ქუჩაზე #4 ბაგა-ბაღის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა, ზემო ფოცხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსაცდელის მოწყობა. ასევე განხორციელდება გარდამავალი პროექტები.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 07

158,0

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მოწესრიგება.       

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე        არსებული 14 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.
 პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის        საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი’’-ს შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას უმეთვალყურეოდ დარჩენილი პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 შეკეთდება და შეიღებება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 09

200,0

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების,

სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სენაკის მუნიპალიტეტში არსებული კულტურულ-ისტორიული ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაცია:

კულტურულ და ისტორიული ძეგლების/ობიექტების პასპორტიზაცია, მათზე ინფორმაციის შევსება, ძირითადი მონაცემების განახლება, ფოტოდოკუმენტაცია, რომელიც აიტვირთება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ შექმნილ გის პორტალზე.

ტურისტული მარშრუტების შექმნა:

სენაკის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ბილიკების ქსელის შექმნა, რომელიც დაიწყება ქ. სენაკიდან და მოიცავს ნოქალაქევის, შხეფის, ეკის თემებს. ვიზიტორები გაეცნობიან  სენაკის კულტურულ და ბუნებრივ  მემკვიდრეობას, ისტორიას. მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები სათავგადასავლო და რეკრეაციული ტურიზმისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. განხორციელდება მარშრუტების მარკირება, მანიშნებლებისა და საინფორმაციო დაფების დამზადება-მონტაჟი. ასევე, შეიქმნება ტურისტული ბილიკების ელექტრონული ვერსიები, რომელიც დატანილი იქნება ტურისტებისთვის განკუთვნილ შესაბამის აპლიკაციებზე.

ვებ-გვერდის მარკეტინგული მომსახურება:

UNDP-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში შექმნილია ახალი ვებ-გვერდი tourism.senaki.gov.ge, ფეისბუქ გვერდი visit senaki, რომელიც მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტულად მნიშვნელოვანი ძეგლების და ამ სფეროში დაინტერესებული ადამიანების გაცნობა-პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ამ გვერდის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საჭიროა ვებ-გვერდის მარკეტინგული მომსახურების გაწევა და ასევე, სოციალური ქსელის სათანადოდ ადმინისტრირება და რეკლამაზე გაშვება („დაბუსტვა“).

დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია:

დმო-ს დანიშნულებაა სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის ტურიზმის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების/ობიექტების დოკუმენტირება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან თანამშრომლობით, პოპულარიაზაციას გაუწევს ჩვენს კულტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობას. ტურისტული მარშრუტების მოწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, ამ ტურისტული ბილიკების ელ. ვერსიები ხელს შეუწყობს ტურისტების კომფორტულ გადაადგილებას. გამართული ინფრასტრუქტურის, გაზრდილი საინფორმაციო კამპანიის პირობებში გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც გამოიწვევს ადგილობრივი ბიზნესების განვითარებას. ჩვენ მიერ დაგეგმილი ტრენინგები ხელს შეუწყობს ტურიზმის სფეროში ჩართულ ადამიანებს განავითარონ უნარები და გააუმჯობესონ სერვისები/საქმიანობები. ასევე, მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროში არსებული ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის, ამ სფეროში ჩართული ადამიანების გაცნობა-პოპულარიზაცია მოხდება ახალი ვებ-გვერდის მეშვეობით, რომლის სწორად დაგეგმილი მარკეტინგული მომსახურება ეფექტური და სასარგებლო იქნება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებისთვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამოქალაქო ბიუჯეტი

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 11

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

1. პროგრამით ყოველწლიურად განსახორციელებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის პროექტის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. განხორციელდება, პროექტი, რომელიც შერჩეული იქნება მოსახლეობის მიერ მათ მიერვე წარმოდგენილი პროექტების სიიდან.

 2. სამუშაო ჯგუფმა, შესაძლებელია, მუნიციპალიტეტის მერს მიმართოს წინადადებით მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით დადგენილი დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობაზე დაფინანსების წინადადებით. დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობის გაზრდის გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ კენჭისყრის ეტაპის დაწყებამდე.

 3. პროგრამის განხორციელების ეტაპები განისაზღვრება მერის შესაბამისი ბრძანებით

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

საბოლოო მიზანია გაიზარდოს მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო ფინანსების მართვის საქმეში და გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის ეფექტურობა განსახორციელებელი პროექტების ადგილობრივი მოსახლეობის პრიორიტეტების შესაბამისად შერჩევის გზით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 12

500,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების        თანადაფინანსება.

პროგრამის აღწერა

ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს  დაცვა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

                                                                                                                                                                                                       ათასი ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1819,0

2146,0

2149,0

2169,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

1149,0

1406,0

1409,0

1409,0

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

650,0

720,0

720,0

740,0

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

20,0

20,0

20,0

20,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 01

1149,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 66000 კვ.მ. ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 %-ია. წელიწადში  ხდება 6000 ტონა ნარჩენის გატანა.  დაგეგმილია დასასუფთავებელი  ტერიტორიების გაფართოება  50%-მდე, ამისათვის საჭიროა მეეზოვეების  მუშა მეეზოვეების დამატება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 02

650,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა; პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლის და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამა მოიცავს სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობას, დღეს არსებული მდგომარეობით უხვი ნალექის პირობებში ი. ჭავჭავაძის, აკ. ხორავას და ნაწილობრივ დ. აღმაშენებლის, მ. კოსტავას  ქუჩები იტბორება და არ ხდება ნალექის გატარება, ასევე გაუმართავია არსებული სისტემები, რადგან არ ხდებოდა დროული გაწმენდა. მუნიციპალიტეტი გეგმავს ახალი რამოდენიმე სანიაღვრე სისტემის მოწყობას. არსებული სისტემის გაწმენდას უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, მოწესრიგებული პარკები, რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმეთვალყურეოდ  დარჩენი  ცხოველების იზოლაცია

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 02

20, 0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 


მუხლი 15. განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება. სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობა, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

       ათასი ლარი

ორგანიზ. კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

04 00

განათლება

2822,6

2823,6

2825,6

2827,6

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2700,1

2700,1

2700,1

2700,1

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

60,0

60,0

60,0

60,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

62,5

63,5

65,5

67,5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 01

2700,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,, სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება’’

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.          

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. სენაკის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 27 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1100 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი, 240 სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. სულ 340 თანამშრომელი.          

 „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;                   ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;           ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების“ თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1100 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 90%-ს შეადგენს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 02

 

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან სოფელში და სოფლიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მასწავლებელთა კმაყოფილების დონის ამაღლება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

 

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 04

62,5

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და  ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა მოიცავს:

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; საგანმანათლებლო ექსკურსიებში მონაწილეობას; სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ბილეთების შეძენას; სახელოვნებო სფეროში მაღალი რანგის პროფესიონალი ხელოვანების მოწვევას და მასტერ კლასების ჩატარებას; კლასიკური და ხალხური მუსიკალური ფესტივალების გამართვას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში ფულადი ჯილდოთი,

სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრით წახალისებას; საცნობარო ბუკლეტებისა და სიგელების დამზადებას;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება წარმატებული მოსწავლეების წახალისება. მოზარდთა ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა. მათი პატრიოტული სულისკვეთებით აღზრდა და ეროვნული ცნობიერების ამაღლება;

საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

კლასიკური და საგუნდო მუსიკის პოპულარიზაცია და ხელოვნების ამ დარგით მოზარდი თაობის დაინტერესება

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების მიმართულებით აუცილებელია ხელი შევუწყოთ კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

      ათასი ლარი

ორგანიზ.

 კოდი

 

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3024,9

3025,7

3339,5

3574,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1076,1

1254,8

1452,5

1572,7

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

656,1

840,0

1000,0

1105,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

395,0

389,8

426,0

439,7

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

25,0

25,0

26,5

28,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1751,2

1623,3

1739,4

1853,9

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

884,4

990,6

1089,7

1198,7

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

430,0

465,0

482,0

487,5

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

167,7

167,7

167,7

167,7

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

269,1

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

47,6

47,6

47,6

47,6

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

100,0

50,0

50,0

50,0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

50,0

50,0

50,0

50,0

        

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა

 

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 01

656,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის  ცნობიერების  ამაღლება,   დაინტერესება და ჩართულობის   ზრდა  სპორტით დაინტერესებული მოსახლეობის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით: სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, სპორტის განვითარება; სპორტისა  და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება; სპორტის ინდუსტრიის განვითარება. ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ ახორციელებს სწავლებებს სპორტის შემდეგი მიმართულებებით: ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, კრივი, რაგბი, ჭადრაკი, კარატე-დო, კალათბურთი, ძიუდო, ტაეკვანდო,  ხელბურთი,  მაგიდის ჩოგბურთი, მკლავჭიდი, სამბო.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელი შეუწყოს მოზარდებში  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. სპორტული ცენტრის ფუნქციონირებას შეუფერხებლად. ყველა მსურველის დაკმაყოფილება ცენტრის მომსახურებით. მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეების სარგებლობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ფეხბურთის ხელშეწყობის პროგრამა

 

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 02

395,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 1. ბავშვთა  და  მოზარდთა  მაქსიმალური  რაოდენობის  ჩაბმა ფეხბურთში. სელექციის  მეშვეობით   შერჩეული   პერსპექტიული   სპორტსმენების  მომზადება  ნაკრები  გუნდებისათვის  თანამედროვე  საწვრთნელი  პროცესის  დანერგვა (2023-2026 ) წწ. პროგრამის  /ქვეპროგრამის  დასაბუთება,  შეჯიბრებებსა  და  ტურნირებში  მონაწილეობის  მიღება. ბავშვთა  რაოდენობის  გაზრდა, მწვრთნელთა  მომზადება,  ტრენინგის  გავლა  ლიცენზიიის  კატეგორიების  მოპოვებისათვის. შემუშავება  პროგრამის, რომელიც  ხელს შეუწყობს   ფეხბურთის  განვითარებას.
 2. პროგრამის  /ქვეპროგრამის   აღწერა - ასაკობრივი  ჯგუფები, მოსამზადებელი  ჯგუფები,  გუნდი „ეგრისი“-ს   დაკომპლექტება,  განვითარება,  ხელშეწყობა,  ინფრასტრუქტურის  მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანმრთელი  ცხოვრების  წესის დამკვიდრება,  ქართული  ფეხბურთის  განვითარება  და  გამორჩეული ბავშვების  წარმოჩენა საქართველოს  ეროვნული ნაკრებისა  და  სხვადასხვა  ასაკობრივი  ჯგუფებისათვის, საფეხბურთო  კლუბი  „ეგრისი“-ს   დაკომპლექტება  ადგილობრივი  აღსაზრდელებით.

შედეგების   შესრულების  შეფასების   ინდიკატორები -  საფეხბურთო  კლუბის ფეხბურთელთა  გუნდი   „ეგრისისა“  და   ასაკობრივი   ჯგუფების  მიერ  სხვადასხვა  ტურნირებში  მონაწილეობის  შედეგად   დაკავებული  ადგილები;  საანგარიშო პერიოდში ბავშვთა  დაინტერესება  და  ჩართვა  სპორტულ  ცხოვრებაში  ფეხბურთის  განვითარებისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

 

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 03

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე მოყვარული სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  ჯილდოებითა და ფასიანი საჩუქრებით; საანგარიშო წლის მანძილზე წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების წახალისება ერთჯერადი ფულადი ჯილდოებით; წლის წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოვება,  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება;

   პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა; სპორტი ბარიერების გარეშე; მოყვარულთა ფეხბურთის ლიგა, მასტერ ლიგა  და ევროპის სპორტული კვირეულის სენაკის მუნიციპალური თამაშების ჩატარება-ორგანიზება და გამარჯვებულებისათვის რეგიონალურ და ზონალურ ეტაპებზე ტრანსპორტირებაში და ფორმებით უზრუნველყაფაში ხელშეწყობა. სენაკში საცხენოსნო სპორტის ხელშეწყობა.

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოვება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული პროექტი, შესაძლებელი იქნება  წარმატებული მოყვარული, ვეტერანი, თუ მოქმედი სპორტსმენის წახალისება  და  ეროვნული ცნობიერების ამაღლება, განვითარების ახალ ეტაპზე გადავა სენაკის საცხენოსნო სპორტი;

 

კულტურის  განვითარების  ხელშეწყობა

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

2023წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 01

884,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია სენაკისა და მის ადმინისტარციულ ერთეულებში  მაცხოვრებელი  მოსწავლე- ახალგაზრდობის  ესთეტიკურ-შემეცნებითი აღზრდა, განვითარება და  მთლიანად მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება, მათი შემოქმედებითი ცხოვრების გამრავალფეროვნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და ზოგადად მოსახლეობის ესთეტიკურ-კულტურული დონის განვითარების მიზნით აღნიშნულ ცენტრში ფუნქციონირებენ ხალხური და საესტრადო ცეკვებისა და სიმღერის ანსამბლები, ახალგაზრდული თეატრი „ფიროსმანი„ წრეები-საესტრადო საკრავების მხატვრული კითხვის. აგრეთვე ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის სექცია „მწვანე ერთობა“.

ცენტრში ფუნქციონირებს 1 საჯარო და სენაკის სხვადასხვა სოფლებში განლაგებული 14 ბიბლიოთეკა. სულ დღეის მდგომარეობით წიგნადი ფონდის ღირებულეებაა 353317,98 ლარი.  ბიბლიოთეკების უმრავლესობა საჭიროებს განახლებას, ახალ ტექნიკურ აღჭურვილობას. მიზანშეწონილია ბიბლიოთეკებში დაინერგოს  ელექტრონული სისტემა. საჭიროა  ცნობიერების დონის ამაღლება ელექტრონული სერვისების მომსახურების სიკეთეზე და ამით მივაღწიოთ მიზანს „მკითხველის დაინტერესება“. ცენტრის შემავალი ორგანიზაციებიდან ფუნქციონირებს ქალაქის  2  და  სოფლის 2 მუზეუმი. მუზეუმების ფონდების მოცულობა შეადგენს სულ 7398 ექსპონატს. მუზეუმები საჭიროებენ კეთილმოწყობას თანამედროვე სტანდარტებით.

2022-2023 სასწავლო წლისათვის  განსახორციელებელი მომსახურების ნუსხა:

 • მხატვრული კითხვის სექცია (უფასო);
 • ეკოლოგიის (უფასო);
 • საესტრადო საკრავების   სწავლების სექცია (ფასიანი);
 • სპორტული ცეკვების სწავლების სექცია (ფასიანი);
 • ქართული ხალხური  ცეკვის სწავლების სექცია(ფასიანი);
 • საესტრადო სიმღერების სწავლების სექცია(ფასიანი);
 • საბავშვო თეატრალური სკოლა-სტუდია (უფასო)
 • ახალგაზრდული თეატრი „ფიროსმანი“ (უფასო);
 • ქორეოგრაფიული ანსამბლი „კოლხი“ (უფასო);
 • ტურიზმის განვითარების სექცია (უფასო)
 • წიგნის სიყვარულთა სექცია (უფასო)
 • საესტრადო მუსიკალური ბენდი „აკუსტიკა“ (უფასო)

თითოეულ ფასიან სექციაზე სწავლის ღირებულება უნდა შეადგენდეს 20 ლარს,

ფასიანი წრეების ყოველთვიური გადასახადის გადახდისაგან განთავისუფლდებიან იმ ოჯახის მოზარდები და ახალგაზრდები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან საქართველოს სოციალური  მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 70 000 (სამოცდაათი ათასს) ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ომებში და სამშვიდობო ოპერაციების განხორციელებისას დაღუპული, უგზოუკვლოდ დაკარგული მებრძოლთა შვილები და ასევე ცენტრის  თანამშრომელთა  ოჯახის წევრები (შვილები, შვილიშვილები).

დევნილებზე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე (შშმპ) გავრცელდება 50%-იანი შეღავათი.

ერთ ოჯახიდან  ორი ბენეფიციარის ერთ პედაგოგთან სიარულის შემთხვევაში მე-2 ბენეფიციარის ყოველთვიური გადასახადის ოდენობა განახევრდება (საფასური 50%),

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სრულიად  სენაკისა და მისი თემების მაცხოვრებლების (მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩათვლით) ესთეტიკურ-კულტურული დონის ამაღლება, მათი ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ტრადიციების  დაცვა და სხვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

 

2023 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 02

 

430,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

   

პროგრამის მიზანია   „ტრადიციული  და თანამედროვე ხელოვნების  პოპულარიზაცია“,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისთვის სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, დასაქმებულთა საქმიანობის გარემოს გაუმჯობესება, ნიჭიერთა გამოვლენა და განვითარება,  სასწავლო  პროცესის  საგანმანათლებლო რესურსებით უზრუნველყოფა,  სახელოვნებო, საგანმაანათლებლო და  შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამა უზრუნველყოფს  ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნები ცენტრი”-ს დაფინანსებას, რომლის  სისტემაში ფუნქციონირებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ცენტრის სუბსიდიური დაფინანსება და დანერგილია მშობელთა მხრიდან მოსწავლეთა თანადაფინანსების სისტემა. ამ პროგრამის                     გზით ხორციელდება ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია.

სცენური ხელოვნების - ბავშვთა საბალეტო ჯგუფი, ხელოვნების  საზაფხულო და საკვირაო სკოლები. სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ცენტრის სუბსიდიური   დაფინანსება და  დანერგილია მშობელთა მხრიდან მოსწავლეთა  თანადაფინასების სისტემა. ამ პროგრამის გზით განხორციელდება ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია.

     ცენტრი  კოორდინაციას  უწევს სახელოვნებო-საგანმანათლებლო და შემოქმედებით  საქმიანობას, საზოგადებასთან ურთიერთობას და ახალი ბენეფიციარების გამოვლენას და მათი მოთხოვნით დაკმაყოფილებას,  აქტიურად თანამშრომლობს  მუნიციპალიტეტის  საჯარო და კერძო სკოლებთან და მომიჯნავე სფეროებთან, ახორციელებს საკუთარი ინიციატივით ორგანიზებულ პროექტებს, მოწვევით ჩართულია ადგილობრივ, რეგიონულ და რესპუბლიკურ 60-ზე მეტ ღონისძიებაში.   დასაქმებულია  41 ადამიანი, მ/შორის 31 პედაგოგი. მოქმედებს სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა. ცენტრი  ემსახურება 300-ზე მეტ მომხმარებელს.   ცენტრში შემავალი სამუსიკო  და სამხატვრო სკოლებში მიმდინარეობს მოსწავლეთა  შემოქმედებითი  და  კომუნიკაციური უნარების გაძლიერება. მუსიკის, მხატვრობის, ქორეოგრაფიის   და ხელოვნების  სხვა დარგებისადმი  სიყვარულისა და ინტერესის გაღვივება, მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა და პოპულარიზაცია, საგნობრივი სწავლებით უნარის განვითარება. იმართება მისაღები, გამოსაშვები და გადასაყვანი გამოცდები.  სასწავლო პროცესში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო, ჩელო, საქსაფონი, ფლეიტა, ალტი) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხურ  საკრავთა ჯგუფები.    სამუსიკო სკოლაში ჩარიცხულია  220 მოსწავლე. მშობელთა მონაწილეობის ღირებულება ერთი თვე შეადგენს: ა)საფორტეპიანო 25 ლარი; ბ) საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება-ბაკალავრი პედაგოგისათვის - 25 ლარი, პროფესიული განათლების პედაგოგისათვის - 20 ლარი. ჩელო, საქსაფონი, ფლეიტა, ალტის სწავლება უფასო; გ) საგუნდო-25 ლარი; დ) საესტრადო - 23 ლარი; ე) კლასიკური გიტარა - ბაკალავრი პედაგოგისათვის 25 ლარი, პროფესიული განათლების პედაგოგისათვის -20 ლარი; ვ) ქართული ხალხური საკრავები (ფანდური) - 20 ლარი:

  სამხატვრო  სკოლაში ეწყობა შიდა და   საკლასო  გამოფენები,  გაკვეთილ-პლენერები, ისწავლება:  ხატვა,  ფერწერა, ხელოვნების ისტორია,  გრაფიკა,  ძერწვა,  კომპოზიცია. სკოლაში ჩარიცხულია 70-ზე მეტი მოსწავლე. ფასიანი მომსახურეობის ღირებულება ერთი თვე შეადგენს:

ა) სამხატვრო სკოლა-10 ლარი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 • შეუფერხებელად ფუნქციონირებენ სახელოვნებო-საგანმანათლებლო სკოლები და სასწავლო ჯგუფები ხელოვნების დარგების შესაბამისად.
 • ცენტრი მონაწილეობს მუნიციპალიტეტში და ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილ სახელოვნებო, საგანმნათლებლო, კულტურულ,  შემოქმედებით აქტივობებში.
 • ბენეფიციარები და პედაგოგები უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო რესურსებით, ცენტრის ფუნქციონირებისთვის შექმნილია პერსონალის (მ/შორის დისტანციური საქმიანობისთვის) სამუშაო   გარემო და პირობები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

ლარში

05 02 04

167,7

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული თვითმყოფადობის გაღრმავების ხელშეწყობა და შემოქმედებითი პროცესების წარმართვა,  კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა და განვითარება; ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება; ადამიანის სულიერი, ინტელექტუალური, მორალური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობა. სადღესასწაულო დღეების კულტურული ღონისძიებების, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება; ადგილობრივ მწერალთა, საზოგადო მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა, ხელოვნების საღამოების მოწყობა, შემოსული მცირე პროექტების ხელშეწყობა. კულტურული პროექტების დაფინანსება, კულტურის სფეროში მოღვაწე, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება. მატერიალური და არამატერიალური (ეთნოგრაფიული მასალები,ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები) კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ რელიგიურ, ესთეტიკურ, მხატრულ, მეცნიერულ, ტექნიკურ თუ სხვა ღირებულებათა აღრიცხვას, დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას. შესაბამისი პროფილის საქართველოს სხვა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას; მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნების მიზნით ამ პროფილის საგანმანათლებლო საქმიანობის, პროფესიული დაოსტატების ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელებას უფლებამოსილია განახორციელოს:  კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუზეუმო სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, მისი მატერიალური უზრუნველყოფის ზედამხედველობა; მუნიციპალიტეტის მმართველობის სფეროში შემავალ დაწესებულებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის უკვდავსაყოფად; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; მოსწავლე-ახალგაზრდებში კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობების შეცნობის მიზნით სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება; კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების პოპულარიზება; გამოჩენილ ღვაწლმოსილ ადამიანებთან შეხვედრა და მათი ღვაწლის  პოპულარიზება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და სხვა ღირშესანიშნავი ნაგებობების თუ მასალების ამსახველი ბროშურების დამზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 

უზრუნველყოფილია საზოგადოების სხადასხვა ჯგუფებისთვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა, კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, აღდგენა განვითარება და პოპულარიზაცია; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაზიარდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია, მოსახლეობაში შეიქმნება პოზიტიური განწყობა, მოხდება ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, გაიზრდება მონაწილეთა ჩართულობა და გახდება მასობრივი, წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა. უზრუნველყოფილი იქნება კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების  რეაბილიტაციის პროგრამა

2023  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

ლარში

05 02 05

269,1     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის და მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი  შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

05 03

47,6

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ახალგაზრდებისათვის მოტივაციის ამაღლება, მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან, შშმ ახალგაზრდების ჩართულობა, წახალისებული ახალგაზრდების, შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

05 05

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 სენაკისა  და  ჩხოროწყის  ეპარქიის   განვითარებისათვის   ხელშეწყობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 რელიგიური ორგანიზაციების პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

05 06

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს საინფორმაციო ცენტრი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 ინფორმაციული უზრუნველყოფა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

                                                                                                                                                                              ათასი ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1989,0

1999,0

2009,0

2019,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

805,2

805,2

805,2

805,2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

259,2

259,2

259,2

259,2

06 01 02

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

480,0

480,0

480,0

480,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება

60,0

60,0

60,0

60,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

6,0

6,0

6,0

6,0

06 02

სოციალური დაცვა

1183,8

1193,8

1203,8

1213,8

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

370,0

370,0

370,0

370,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

258,0

258,0

258,0

258,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

60,0

70,0

80,0

90,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

18,7

18,7

18,7

18,7

06 02 05

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

72,0

72,0

72,0

72,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

34,0

34,0

34,0

34,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის  პროგრამა

25,0

25,0

25,0

25,0

06 02 08

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

110,0

110,0

110,0

110,0

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

54,0

54,0

54,0

54,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

60,0

60,0

60,0

60,0

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

8,0

8,0

8,0

8,0

06 02 13

პროექტი  საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

36,7

36,7

36,7

36,7

06 02 14

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

77,4

77,4

77,4

77,4

 

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • ეპიდზედამხედველობის პროგრამა, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელება; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა;
 • იმუნიზაციის  პროგრამა, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას;  ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელება მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.
 • პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და  ჰელმინთური დაავადებების  სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის  დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას.
 • პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების  დაცვის ზედამხედველობას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 01 01

259,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული  რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ  პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში  მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ზ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა); 2. მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი;  3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე,  ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული  მკურნალობის

დაფინანსება და თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 01 02

480,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიურ პაციენტებისა და 18 წლამდე მოზარდების შემთხვევაში.

ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება: ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა;

ბ) სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება: ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა (თითოეული ბენეფიციარის შემთხვევაში წლიური ლიმიტი 1000 ლარი,  2000 ლარს ზემოთ გადასახდელი თანხის შემთხვევაში შესაძლებელია წლიური ლიმიტის ერთიანად გამოყენება);

გ) მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების შემთხვევაში (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია; კომპიუტერული ტომოგრაფია; პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია): თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, 18 წლამდე მოზარდებზე, შშმ პირებზე და ონკოლოგიურ პაციენტებზე. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინასება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა.

სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში  წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება: განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №100; ანგარიშფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშფაქტურაშივე განსაზღვრულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა). შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე.

გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარი ან მისი უფლებამოსილი პირი გაწერიდან 10 დღის ვადაში წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, შესრულებული სამედიცინო მომსახურების დამადასტურებელ სამედიცინო ფორმა №100; ანგარიშფაქტურა; (კალკულაცია); მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ; ცნობა ან სხვა დოკუმენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან (ხელშეკრულება, შეთანხმება) გადასახდელი თანხის დავალიანების (გადავადების) თაობაზე.

ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე  განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი  სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებისა და  თანადაფინანსების  ქვეპროგრამა

 

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 01 03

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება  განხორციელდება  სამ თვეში ერთხელ 70 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 და ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზიდან.

ბ)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე საპენსიო ასაკის პირზე, რომელიც სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში ფიქსირდება მარტოხელად ან მარტო მცხოვრებად, მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება  განხორციელდება სამ თვეში ერთხელ 70 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100; და ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

ბ)ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100;

 გ)თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სამ თვეში ერთხელ 100 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100; და ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან

დ) შშმ პირებზე მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სამ თვეში ერთხელ 100 ლარის ფარგლებში;

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 და სსე აქტის ამონაწერი.

ე) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებზე და მათ შვილებზე მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სამ თვეში ერთხელ 100 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი;  მოზარდის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ვ)ვეტერანის სტატუსის მქონე პირთათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სამ თვეში ერთხელ 100 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100; ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

წარმოდგენილი დოკუმენტაციების საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე. ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიქო დაწესებულება წარმოადგენს მედიკამენტების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი  დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დაავადებულთა მედიკამენტებით მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.  ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 01 04

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას, აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიებზე (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი), ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით.  პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები. პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია  1050  მოზარდისათვის ხელმისაწვდომობა  აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში  ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების პრევენციაზე;  ჯანმრთელი მოზარდები

 


მუხლი 18. სოციალური დაცვა
ითვალისწინებს სოციალური რისკების პრევენციისა და კრიზისზე დროულ რეაგირებას, მოწყვლადი ჯგუფებისა და პირების დაცვა-გაძლიერების მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მზრუნველობამოკლებული ნაწილის კვებით უზრუნველყოფას,  კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობას, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას,  დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას. აღნიშნული პროგრამები მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა  კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2023წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 02 01

370,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი’’

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სოციალურად დაუცველი და მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის ყოფითი პირობების ხელშეწყობა. ა(ა)იპ ,,სენაკის მზრუნველობამოკლებულთა კვების  ცენტრის’’ სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს ყოველდღიურად დღეში ერთჯერადი ცხელი საკვებით. რაციონში შედის სამი დასახელების მზა საკვები. ა(ა)იპ ,,სენაკის მზრუნველობამოკლებულთა კვების  ცენტრთან’’ არსებული კომისიის დასკვნის საფუძველზე,  საჭიროების შემთხვევაში ხდება  მოსარგებლე პირთა ჩანაცვლება და ცვლილებების შეტანა კვებით მოსარგებლეთა სიაში. მომსახურებით  ისარგებლებენ მზრუნველობამოკლებული ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, შშმ პირები და ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა უფასო კვებით მომსახურება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 02 02

258.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დასაძლევად და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენციისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;

დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში – გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი;  შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 100  მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება-გაძლიერება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება 

(ათასი ლარი)

06 02 03

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ა) დედ-მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება: ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 200 ლარი (3 ბენეფიციარი).

დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის  სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ცენტრიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის

პირადობის მოწმობის ასლი.

ბ) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა დახმარება. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულზე ყოველთვიურად 150 ლარის გაცემას (7 ბენეფიციარი). დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება.

 

გ) ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა - ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2020 წლის სახელმწიფო  პროგრამით“ გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ და არის მოლოდინის რეჟიმში  მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების დაფინანსებას, ერთ გაცემაზე არაუმეტეს 80 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად ოჯახის კანონიერ წარმომადგენელის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობა; მომართვა/ცნობა სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ცენტრიდან ბავშვთახელოვნური კვებით. უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად დარეგისტრირების თაობაზე.   ანგარიშფაქტურა სააფთიაქო დაწესებულებიდან ხელოვნური საკვების მისაღებად; წარმოდგენილი დოკუმენტაციების საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა  წერილი დაფინანსების თაობაზე.

ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიქო დაწესებულება წარმოადგენს მედიკამენტების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი  დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

2023  წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 02 04

18,7

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის და ომის ვეტერანის ოჯახზე დახმარების გაწევა 300 ლარით.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილის მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი   იძულებით გადაადგილებული პირის დევნილის მოწმობის ასლი; ასევე, სხვა სახის დოკუმენტი. განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის  მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი;  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე, სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების  განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის  მუნიციპალიტეტის  მერის სამართლებრივი  აქტით, სენაკის  მუნიციპალიტეტის     მერიის ჯანმრთელობისა  და სოციალური  დაცვის სამსახურის  მოხსენებითი  ბარათის საფუძველზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და დევნილი  ოჯახის წევრებს  გაეწევათ  მატერიალური დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 02 05

72,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია შემეცნებითი, სოციალურ-ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური-ინტერდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი/ ფიზიკური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში, არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის: გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ: კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, ფიზიკური თერაპია, არტთერაპია, მუსიკალური თერაპია. მათ შორის, ჯგუფური თერაპია და სხვა.

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება. მათ შორის, შესაბამისი უნარ–ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. ქვეპროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 14 სეანსი. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით. ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად,თვეში 20სთ.–ის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3/4–ს (15 ვიზიტი). წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბენეფიციარი არასაპატიო მიზეზით მინიმალურზე ნაკლები რაოდენობის სეანსების მიღების შემთხვევაში, იღებს მომსახურების შეწყვეტაზე წერილობით გაფრთხილებას და განმეორებითი შემთხვევის გამოვლენისას მიმწოდებლის მიერ შეუწყდება ქვეპროგრამით მომსახურება, ხოლო ჩატარებული სეანსების ანაზღაურება მოხდება შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის შესაბამისად. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. „ABLLS–R“, „VB–MAPP“, „ESDM“ „Curriculum Checklist“ და სხვა) შეფასების შედეგებს. მიმწოდებლის მიერ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე (ანაზღაურებას არ ექვემდებარება საშვებულებო დღეები - ჯამში 20 კალენდარული დღე), შემდეგი ფორმის მიხედვით: ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ; ანგარიშ–ფაქტურა, მომსახურების შესაბამისი პერიოდის დამადასტურებელი წერილი, დამოწმებული მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ.

პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღება შეუძლიათ 2- 18 წლამდე ბენეფიციარებს, რომლებიც არიან შეფასებული შესაბამისი ინსტრუმენტით და აქვთ დიაგნოზი:

F84.0 - ბავშვთა აუტიზმი, ან F84.9 - განვითარების ზოგადი, აშლილობა დაუზუსტებელი.

დახმარების მისაღებად მშობლის/კანონიერ წარმომადგენელის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;ბავშვის დაბადების მოწმობა ADOS-2 (შეფასების დასკვნა) ;ფორმა 100 ( სადაც მითითებულია შესაბამისი დიაგნოზი F84.0 - ბავშვთა აუტიზმი, ან F84.9 - განვითარების ზოგადი, აშლილობა დაუზუსტებელი)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე მოზარდების სოციალურ – ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების განვითარების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

 

06 02 06

 

34,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 4000 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1500 ლარით.

დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა  მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს  ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ;  ასევე, სხვა სახის დოკუმენტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში.

დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

  ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება-არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის  პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

 

06 02 07

 

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა  ითვალისწინებს ფინანსური დახმარების გაწევას დამოუკიდებლად ცხოვრების, სოციალური ინტეგრაციისა და ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით, ასევე ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერისათვის შემდეგ პირებზე:

ა) სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებებიდან. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 400 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში (დახმარება გაიცემა 30 წლამდე პირებზე)

ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი,  სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი, თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე. ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი ფართი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის  საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

გ) სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებზე. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

დ) მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ მასზე გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარი.

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებებისდამადასტურებელი დოკუმენტები. ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველიჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

ე) ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა  თავშესაფრის ხარჯების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა.

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „მერკურს“ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის მიერ ასოციაცია „მერკურის“ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა  თავშესაფრის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში განხორციელდება თავშესაფრით სარგებლობის დღიური ხარჯის ანაზღაურება 30 ლარის ოდენობით. მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს  მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე  განხორციელდება თანხის გადარიცხვა დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოწყვლადი კატეგორიების ფინანსური ხელშეწყობა და მათი გაუმჯობესებული  სოციალური მდგომარეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარება

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 02 08

110.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ა) ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ ფინანსურ დახმარებას: ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება:

გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (57 ბენეფიციარი) ყოველთვიურად თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 100 ლარი;   მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (49 ბენეფიციარი)  წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 200 ლარი;   სმენადაქვეითებული  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (30 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 200 ლარი.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა) სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი.

ბ) შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება;

ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოსა და  არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების/ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

135 შშმ პირს გაეწევა ფინანსური დახმარება და გაუმჯობესდება  მათი სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 02 09

54,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა, ვეტერანთა და საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებზე სოციალური დახმარებას, კერძოდ:

ა) 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 300 ლარი (3 ბენეფიციარი);

ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი  (15 ბენეფიციარი).

გ)აგვისტოს ომის დროს და  ISAF-ის მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე (8 აგვისტოს) გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი).

დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ ფორმირებული ბაზის მიხედვით სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე მათი  ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით (450 ბენეფიციარი).

დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარება.

2023 წლის დაფინანსება                    (ათასი ლარი)

06 02  10

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის  ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური  ხარჯების დაფინანსებას 

200 ლარით (21 ბენეფიციარი.) დაფინანსების  მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის     მიერ  მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი   განცხადება; პირადობის მოწმობის  ასლი; ფორმა N100  სამედიცინო  დაწესებულებიდან სადაც  მითითებულია  შესაბამისი  სამედიცინო  ჩვენება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე 21 ბენეფიციარს გაეზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა დიალეზის პროგრამით მომსახურების მისაღებად

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება 

  (ათასი ლარი)

06 01 12

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამით გათვალისწინებულია დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“-თვის ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დღის ცენტრის ფინანსური  მხარდაჭერა

                                                                     

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება               ათას ლარში

06 02 13

36,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

„საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. პროექტის ამოცანაა თემის მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევასთან, დაავადებებთან და ეპიდემიებთან, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბა/განვითარება  კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა  და სოციალური მხარდაჭერა

                                                                   

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი ვიზრუნოთ უფროს თაობაზე“ დაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება   

  (ათასი ლარი)

06 02 14

77,4

პროგრამის განმახორციელებელი:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია „ჰანგი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია  სენაკის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებისა და შშმ პირებისათვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა მათთვის შინ მომსახურების მიწოდების დანერგვით; პროექტის ფარგლებში, შინ მომსახურების სერვისის მიწოდება ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში მისი 15 ადმინისტრაციული ერთეულის ჩათვლით. აღნიშნული სერვისის მისაწოდებლად შეიქმნა მულტიდისციპლინარული ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა შემდეგი სპეციალობების ადამიანებისაგან: სოციალური მუშაკი, ხელოსანი, დამლაგებელი და მძღოლი, რომელსაც ასევე შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეაკეთოს საოჯახო ინვენტარი, ელექტრო მოწყობილობები, ავეჯი, ელექტრო გაყვანილობა.  შერჩეულ 20 ბენეფიციარს მომსახურება მიეწოდება, წინასწარ შექმნილი ინდივიდვალური გეგმის მიხედვით, რომელიც მოიცავს საჭიროებისამებრ  სხვადასხვა სამუშაოებს, საოჯახო საქმეებში დახმარებას, ჯანდაცვის სერვისის მიღებას, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერას, სოციალურ საკითხებს, ზამთრისთვის მზადებაში დახმარებას. თითო ბენეფიციარის ოჯახში მომსახურეობის დრო მოიცავს საშუალოდ  2-4 საათს რაც თვეში საერთო მოცულობით ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 36 კაცი-საათს, ხოლო ყველა ბენეფიციარზე საშუალოდ 720 კაცი-საათის მომსახურება თვეში. შესაძლებელია, თვეში   მომსახურეობის მიწოდება განხორციელდეს სხვადასხვა ინტესივობით. ამას განაპირობებს მათი ჯამრთელობის მდგომარეობა, მხედველობის თუ მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის ფუნქციონირების ხარისხი. დიასახლისის მიერ ყოველი ვიზიტისას ხდება სახლის მშრალი და სველი ტიპით დალაგება, ირეცხება ჭურჭელი, იწმინდება ფანჯრები,  წესრიგდება  სანიტარულ-ჰიგიენური ქსელი.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: შინმომსახურება მიეწოდება 25 მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულს, მათ შორის არიან სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, შშმ პირები, რომლებიც განსაკუთრებულ  მოვლა-პატრონობას საჭიროებენ.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ჰიგიენური პირობების მოწესრიგებით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების პრევენცია და ღირსეული პირობების შექმნა.

 


მუხლი 19. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) 
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს.

 

ორგანიზაციული კოდი

 

დასახელება

 

რიცხოვნობა

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

154

5416,2

5521,0

5664,8

5823,7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

154

5227,5

5329,3

5473,1

5632,0

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

34

1754,5

1866,5

1995,0

2137,1

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

 

116

3328,9

3318,7

3334,0

3350,8

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

 

4

144,1

144,1

144,1

144,1

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

 

188,7

218,7

218,7

218,7

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

100,0

100,0

100,0

100,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

1,0

1,0

1,0

1,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

 

87,7

87,7

87,7

87,7

01 02 04

საგანგებო  მდგომარეობასთან  დაკავშირებულ  ღონისძიებათა  პროგრამა 

 

 

 

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  დაფარვა

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 03

87,7

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა,  „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი)  საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 


მუხლი 20. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების /პროგრამების/  ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართული პროგრამული  ბიუჯეტის  დანართში.

თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. ბიუჯეტის ასიგნებები  განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:  
 

ორგანიზ.

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

19913,5

26300,6

7527,6

18773,0

20371,1

0,0

20371,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

9735,5

14754,9

1115,1

13639,8

16240,3

0,0

16240,3

 

შრომის ანაზღაურება

1819,9

3240,7

0,0

3240,7

3616,1

0,0

3616,1

 

საქონელი და მომსახურება

1443,3

1806,5

403,1

1403,4

1530,6

0,0

1530,6

 

პროცენტი

26,6

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

5333,6

7127,0

0,0

7127,0

9380,0

0,0

9380,0

 

გრანტები

30,0

45,5

0,0

45,5

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

684,5

958,7

0,0

958,7

1212,7

0,0

1212,7

 

სხვა ხარჯები

397,6

1541,5

712,0

829,5

415,9

0,0

415,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10126,6

11494,4

6412,5

5081,9

4079,4

0,0

4079,4

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

3159,1

4950,8

0,0

4950,8

5416,2

0,0

5416,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

2816,6

4644,4

0,0

4644,4

5118,9

0,0

5118,9

 

შრომის ანაზღაურება

1819,9

3240,7

0,0

3240,7

3616,1

0,0

3616,1

 

საქონელი და მომსახურება

860,3

1101,7

0,0

1101,7

1254,8

0,0

1254,8

 

პროცენტი

26,6

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,7

20,0

0,0

20,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

91,1

247,0

0,0

247,0

198,0

0,0

198,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291,2

255,1

0,0

255,1

246,0

0,0

246,0

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

3051,4

4821,5

0,0

4821,5

5227,5

0,0

5227,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

154,0

0,0

154,0

154,0

0,0

154,0

 

ხარჯები

2760,2

4566,4

0,0

4566,4

4981,5

0,0

4981,5

 

შრომის ანაზღაურება

1819,9

3240,7

0,0

3240,7

3616,1

0,0

3616,1

 

საქონელი და მომსახურება

854,2

1093,4

0,0

1093,4

1254,8

0,0

1254,8

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,7

20,0

0,0

20,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

67,4

212,3

0,0

212,3

95,6

0,0

95,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291,2

255,1

0,0

255,1

246,0

0,0

246,0

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

742,4

1596,0

0,0

1596,0

1754,5

0,0

1754,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

34,0

 

34,0

34,0

 

34,0

 

ხარჯები

740,3

1521,0

0,0

1521,0

1669,0

0,0

1669,0

 

შრომის ანაზღაურება

470,0

1037,2

0,0

1037,2

1140,9

0,0

1140,9

 

საქონელი და მომსახურება

206,8

341,2

0,0

341,2

430,5

0,0

430,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

63,5

132,6

0,0

132,6

92,6

0,0

92,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

75,0

0,0

75,0

85,5

0,0

85,5

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

2186,4

3105,4

0,0

3105,4

3328,9

0,0

3328,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,0

116,0

 

116,0

116,0

 

116,0

 

ხარჯები

1953,0

2932,8

0,0

2932,8

3177,9

0,0

3177,9

 

შრომის ანაზღაურება

1300,3

2123,3

0,0

2123,3

2387,0

0,0

2387,0

 

საქონელი და მომსახურება

630,2

722,8

0,0

722,8

780,9

0,0

780,9

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,7

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

3,9

76,7

0,0

76,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,3

172,6

0,0

172,6

151,0

0,0

151,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

122,6

120,1

0,0

120,1

144,1

0,0

144,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

66,9

112,6

0,0

112,6

134,6

0,0

134,6

 

შრომის ანაზღაურება

49,7

80,2

0,0

80,2

88,2

0,0

88,2

 

საქონელი და მომსახურება

17,2

29,4

0,0

29,4

43,4

0,0

43,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

7,5

0,0

7,5

9,5

0,0

9,5

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

107,7

129,3

0,0

129,3

188,7

0,0

188,7

 

ხარჯები

107,7

129,3

0,0

129,3

188,7

0,0

188,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,2

8,3

0,0

8,3

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

26,6

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

23,7

34,7

0,0

34,7

102,4

0,0

102,4

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

10,6

0,0

10,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

10,6

0,0

10,6

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,6

0,0

10,6

100,0

0,0

100,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

77,9

87,7

0,0

87,7

87,7

0,0

87,7

 

ხარჯები

26,6

36,3

0,0

36,3

36,4

0,0

36,4

 

პროცენტი

26,6

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,3

0,0

1,3

1,4

0,0

1,4

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 02 04

საგანგებო  მდგომარეობასთან  დაკავშირებულ  ღონისძიებათა  პროგრამა 

29,8

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

29,8

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,2

8,3

0,0

8,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

23,7

21,7

0,0

21,7

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10521,4

13046,7

7061,1

5985,6

5299,4

0,0

5299,4

 

ხარჯები

1245,1

2436,0

712,0

1724,0

1758,1

0,0

1758,1

 

საქონელი და მომსახურება

58,2

23,3

0,0

23,3

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

902,1

1208,0

0,0

1208,0

1585,1

0,0

1585,1

 

გრანტები

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

254,7

1174,7

712,0

462,7

138,0

0,0

138,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9276,3

10610,8

6349,2

4261,6

3541,3

0,0

3541,3

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

6307,9

4750,8

3576,2

1174,6

703,7

0,0

703,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6307,9

4750,8

3576,2

1174,6

703,7

0,0

703,7

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

844,5

1102,8

0,0

1102,8

1427,1

0,0

1427,1

 

ხარჯები

841,3

1098,8

0,0

1098,8

1427,1

0,0

1427,1

 

სუბსიდიები

841,3

1098,8

 

1098,8

1427,1

 

1427,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,3

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ბინათმშენებლობა

167,5

677,1

577,1

100,0

129,6

0,0

129,6

 

ხარჯები

167,5

677,1

577,1

100,0

129,6

0,0

129,6

 

სხვა ხარჯები

167,5

677,1

577,1

100,0

129,6

0,0

129,6

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

0,0

7,8

0,0

7,8

8,4

0,0

8,4

 

ხარჯები

0,0

7,8

0,0

7,8

8,4

0,0

8,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,6

0,0

5,6

8,4

0,0

8,4

02 05

პროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

433,4

467,8

0,0

467,8

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433,4

464,8

0,0

464,8

500,0

0,0

500,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1538,8

3418,3

1334,9

2083,4

1522,6

0,0

1522,6

 

ხარჯები

129,3

332,3

0,0

332,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

48,3

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

81,1

313,5

0,0

313,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1409,4

3086,1

1334,9

1751,1

1522,6

0,0

1522,6

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

60,9

114,0

0,0

114,0

158,0

0,0

158,0

 

ხარჯები

60,9

111,5

0,0

111,5

158,0

0,0

158,0

 

სუბსიდიები

60,9

105,6

 

105,6

158,0

 

158,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

42,0

864,3

834,9

29,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

142,3

134,9

7,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,0

722,0

700,0

22,0

0,0

0,0

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

99,5

270,4

0,0

270,4

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

31,5

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,5

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

გრანტები

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,0

240,4

0,0

240,4

165,0

0,0

165,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

688,4

773,5

738,0

35,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

680,0

773,5

738,0

35,5

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქლაქო ბიუჯეტი

0,0

100,0

0,0

100,0

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,0

100,0

150,0

0,0

150,0

02 12

რეგ. ფონდის თნადაფინანსება

338,4

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

6,2

33,2

0,0

33,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

6,2

33,2

0,0

33,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332,3

466,8

0,0

466,8

500,0

0,0

500,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

729,6

1185,1

0,0

1185,1

1819,0

0,0

1819,0

 

ხარჯები

729,6

1185,1

0,0

1185,1

1819,0

0,0

1819,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

723,6

1175,1

0,0

1175,1

1799,0

0,0

1799,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

474,3

748,1

0,0

748,1

1149,0

0,0

1149,0

 

ხარჯები

474,3

748,1

0,0

748,1

1149,0

0,0

1149,0

 

სუბსიდიები

474,3

748,1

 

748,1

1149,0

0,0

1149,0

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

249,3

427,0

0,0

427,0

650,0

0,0

650,0

 

ხარჯები

249,3

427,0

0,0

427,0

650,0

0,0

650,0

 

სუბსიდიები

249,3

427,0

 

427,0

650,0

 

650,0

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

6,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

6,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

04 00

განათლება

2319,9

2785,4

466,5

2318,9

2822,6

0,0

2822,6

 

ხარჯები

2232,9

2719,4

403,1

2316,3

2822,6

0,0

2822,6

 

საქონელი და მომსახურება

489,7

444,1

403,1

41,0

52,5

0,0

52,5

 

სუბსიდიები

1733,3

2262,4

0,0

2262,4

2760,1

0,0

2760,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,8

12,9

0,0

12,9

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,0

66,0

63,4

2,6

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1739,7

2204,0

0,0

2204,0

2700,1

0,0

2700,1

 

ხარჯები

1688,6

2201,4

0,0

2201,4

2700,1

0,0

2700,1

 

სუბსიდიები

1688,6

2201,4

 

2201,4

2700,1

 

2700,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,1

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

543,8

526,5

466,5

60,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

507,9

463,1

403,1

60,0

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

463,2

403,1

403,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

44,7

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,9

63,4

63,4

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

36,3

54,9

0,0

54,9

62,5

0,0

62,5

 

ხარჯები

36,3

54,9

0,0

54,9

62,5

0,0

62,5

 

საქონელი და მომსახურება

26,5

41,0

0,0

41,0

52,5

0,0

52,5

 

სუბსიდიები

0,0

1,0

 

1,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,8

12,9

0,0

12,9

10,0

0,0

10,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1997,7

2734,7

0,0

2734,7

3024,9

0,0

3024,9

 

ხარჯები

1525,6

2172,2

0,0

2172,2

2732,8

0,0

2732,8

 

საქონელი და მომსახურება

28,6

227,4

0,0

227,4

198,3

0,0

198,3

 

სუბსიდიები

1484,7

1867,3

0,0

1867,3

2492,5

0,0

2492,5

 

გრანტები

0,0

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,3

62,0

0,0

62,0

22,0

0,0

22,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

472,2

562,6

0,0

562,6

292,1

0,0

292,1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1088,7

832,4

0,0

832,4

1076,1

0,0

1076,1

 

ხარჯები

632,5

829,0

0,0

829,0

1076,1

0,0

1076,1

 

საქონელი და მომსახურება

1,4

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სუბსიდიები

618,8

812,0

0,0

812,0

1051,1

0,0

1051,1

 

სხვა ხარჯები

12,3

14,0

0,0

14,0

22,0

0,0

22,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456,3

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

399,6

527,4

0,0

527,4

656,1

0,0

656,1

 

ხარჯები

399,6

527,4

0,0

527,4

656,1

0,0

656,1

 

სუბსიდიები

399,6

527,4

 

527,4

656,1

 

656,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

228,6

288,0

0,0

288,0

395,0

0,0

395,0

 

ხარჯები

219,2

284,6

0,0

284,6

395,0

0,0

395,0

 

სუბსიდიები

219,2

284,6

 

284,6

395,0

 

395,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

13,6

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

13,6

17,0

0,0

17,0

25,0

0,0

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,4

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

12,3

14,0

0,0

14,0

22,0

0,0

22,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

446,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

446,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

777,1

1783,2

0,0

1783,2

1751,2

0,0

1751,2

 

ხარჯები

761,2

1224,1

0,0

1224,1

1459,1

0,0

1459,1

 

საქონელი და მომსახურება

10,3

196,2

0,0

196,2

147,7

0,0

147,7

 

სუბსიდიები

750,9

966,5

0,0

966,5

1291,4

0,0

1291,4

 

გრანტები

0,0

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

45,9

0,0

45,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,9

559,2

0,0

559,2

292,1

0,0

292,1

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

526,0

667,0

0,0

667,0

884,4

0,0

884,4

 

ხარჯები

513,1

653,2

0,0

653,2

861,4

0,0

861,4

 

სუბსიდიები

513,1

653,2

 

653,2

861,4

 

861,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

13,8

0,0

13,8

23,0

0,0

23,0

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

215,0

295,6

0,0

295,6

430,0

0,0

430,0

 

ხარჯები

215,0

295,6

0,0

295,6

430,0

0,0

430,0

 

სუბსიდიები

215,0

295,6

 

295,6

430,0

 

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

33,2

253,2

0,0

253,2

167,7

0,0

167,7

 

ხარჯები

33,2

236,1

0,0

236,1

167,7

0,0

167,7

 

საქონელი და მომსახურება

10,3

196,2

0,0

196,2

147,7

0,0

147,7

 

სუბსიდიები

22,9

17,7

 

17,7

 

 

0,0

 

გრანტები

0,0

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

2,9

567,4

0,0

567,4

269,1

0,0

269,1

 

ხარჯები

0,0

39,2

0,0

39,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

528,2

0,0

528,2

269,1

0,0

269,1

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

16,9

30,3

0,0

30,3

47,6

0,0

47,6

 

ხარჯები

16,9

30,3

0,0

30,3

47,6

0,0

47,6

 

საქონელი და მომსახურება

16,9

28,2

0,0

28,2

47,6

0,0

47,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

80,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

80,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

80,0

50,0

 

50,0

100,0

 

100,0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

35,0

38,8

0,0

38,8

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

35,0

38,8

0,0

38,8

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

35,0

38,8

 

38,8

44,0

 

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1185,9

1597,9

0,0

1597,9

1989,0

0,0

1989,0

 

ხარჯები

1185,9

1597,9

0,0

1597,9

1989,0

0,0

1989,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

489,8

614,2

0,0

614,2

743,3

0,0

743,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

665,8

938,7

0,0

938,7

1197,7

0,0

1197,7

 

სხვა ხარჯები

29,7

45,0

0,0

45,0

48,0

0,0

48,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

591,9

763,7

0,0

763,7

805,2

0,0

805,2

 

ხარჯები

591,9

763,7

0,0

763,7

805,2

0,0

805,2

 

სუბსიდიები

198,3

218,7

0,0

218,7

259,2

0,0

259,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

390,4

540,0

0,0

540,0

540,0

0,0

540,0

 

სხვა ხარჯები

3,2

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

198,3

218,7

0,0

218,7

259,2

0,0

259,2

 

ხარჯები

198,3

218,7

0,0

218,7

259,2

0,0

259,2

 

სუბსიდიები

198,3

218,7

 

218,7

259,2

 

259,2

06 01 02

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

348,5

490,0

0,0

490,0

480,0

0,0

480,0

 

ხარჯები

348,5

490,0

0,0

490,0

480,0

0,0

480,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

348,5

490,0

0,0

490,0

480,0

0,0

480,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება

41,9

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

41,9

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,9

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,2

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

3,2

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

3,2

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

06 02

სოციალური დაცვა

593,9

834,2

0,0

834,2

1183,8

0,0

1183,8

 

ხარჯები

593,9

834,2

0,0

834,2

1183,8

0,0

1183,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

291,5

395,5

0,0

395,5

484,1

0,0

484,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

275,4

398,7

0,0

398,7

657,7

0,0

657,7

 

სხვა ხარჯები

26,5

40,0

0,0

40,0

42,0

0,0

42,0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

237,6

288,5

0,0

288,5

370,0

0,0

370,0

 

ხარჯები

237,6

288,5

0,0

288,5

370,0

0,0

370,0

 

სუბსიდიები

237,6

288,5

 

288,5

370,0

 

370,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

109,5

200,0

0,0

200,0

258,0

0,0

258,0

 

ხარჯები

109,5

200,0

0,0

200,0

258,0

0,0

258,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,5

200,0

0,0

200,0

258,0

0,0

258,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

17,2

26,0

0,0

26,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

17,2

26,0

0,0

26,0

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,2

26,0

0,0

26,0

60,0

0,0

60,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

11,7

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

11,7

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

06 02 05

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქნე ბავშვთა რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

0,0

72,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

0,0

72,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

0,0

72,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

21,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

21,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

 

სხვა ხარჯები

21,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის  პროგრამა

16,8

20,0

0,0

20,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

16,8

20,0

0,0

20,0

25,0

0,0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,8

20,0

0,0

20,0

25,0

0,0

25,0