ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016566
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
16/12/2022
ვებგვერდი, 20/12/2022
190020020.35.132.016566
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/12/2022 - 13/02/2023)

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2022 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი, დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2

დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები, დანართი №2-ის შესაბამისად.

მუხლი 3

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

მუხლი 4
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №26 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 29/11/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.132.016532).

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერამაზ ჯინჭარაძედანართი

 


თავი I
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

180,451.5

252,290.3

266,650.0

 

266,650.0

გადასახადები

77,736.0

88,255.0

96,206.8

 

96,206.8

გრანტები

59,638.5

115,000.0

116,196.7

 

116,196.7

სხვა შემოსავლები

43,077.0

49,035.3

54,246.5

 

54,246.5

ხარჯები

118,798.5

182,257.3

191,164.1

 

191,164.1

შრომის ანაზღაურება

24,983.2

29,255.7

37,158.4

 

37,158.4

საქონელი და მომსახურება

40,439.7

59,603.3

64,871.9

 

64,871.9

პროცენტი

179.5

5,867.6

4,858.4

 

4,858.4

სუბსიდიები

15,891.2

23,693.2

23,269.1

 

23,269.1

გრანტები

4.8

15.0

15.0

 

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

9,875.6

13,112.5

15,460.3

 

15,460.3

სხვა ხარჯები

27,424.6

50,710.0

45,531.0

 

45,531.0

საოპერაციო სალდო

61,653.0

70,033.0

75,485.9

 

75,485.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

40,024.6

71,367.0

52,734.1

 

52,734.1

ზრდა

56,795.3

85,067.0

65,734.1

 

65,734.1

კლება

16,770.7

13,700.0

13,000.0

 

13,000.0

მთლიანი სალდო

21,628.4

-1,334.0

22,751.8

 

22,751.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

18,863.7

-27,809.8

-5,300.0

 

-5,300.0

ზრდა

18,867.9

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

18,867.9

 

 

 

 

კლება

4.2

27,809.8

5,300.0

 

5,300.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

27,809.8

5,300.0

 

5,300.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

4.2

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-2,764.8

-26,475.8

-28,051.8

 

-28,051.8

ზრდა

0.1

 

 

 

 

საგარეო

0.1

 

 

 

 

კლება

2,764.8

26,475.8

28,051.8

 

28,051.8

საშინაო

2,764.8

26,475.8

28,051.8

 

28,051.8

ბალანსი

0

0

0

0

0

 

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

197,226.5

265,990.3

279,650.0

 

279,650.0

შემოსავლები

180,451.5

252,290.3

266,650.0

 

266,650.0

არაფინანსური აქტივების კლება

16,770.7

13,700.0

13,000.0

 

13,000.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

4.2

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0.1

 

 

 

 

გადასახდელები

178,358.6

293,800.1

284,950.0

 

284,950.0

ხარჯები

118,798.5

182,257.3

191,164.1

 

191,164.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,795.3

85,067.0

65,734.1

 

65,734.1

ვალდებულებების კლება

2,764.8

26,475.8

28,051.8

 

28,051.8

ნაშთის ცვლილება

18,867.9

-27,809.8

-5,300.0

 

-5,300.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 266,650.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

შემოსავლები

180,451.5

252,290.3

266,650.0

გადასახადები

77,736.0

88,255.0

96,206.8

გრანტები

59,638.5

115,000.0

116,196.7

სხვა შემოსავლები

43,077.0

49,035.3

54,246.5

 


მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 96,206.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

11

გადასახადები

77,736.0

88,255.0

96,206.8

113

გადასახადები ქონებაზე

29,511.7

37,425.0

40,000.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

29,511.7

37,425.0

40,000.0

11311

ქონების გადასახადი

29,511.7

37,425.0

40,000.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

24,988.4

33,425.0

35,000.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,510.7

2,100.0

2,700.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

2,012.6

1,900.0

2,300.0

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადები

48,224.3

50,830.0

56,206.8

 


მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 116,196.7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

 

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

13

გრანტები

59,638.5

115,000.0

116,196.7

132

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

 

 

196.7

1321

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

 

 

196.7

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

59,638.5

115,000.0

116,000.0

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

14,809.7

59,400.1

63,790.0

133121

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

14,809.7

59,400.1

63,790.0

1331211

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

14,809.7

59,400.1

63,790.0

133131

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან

500.0

 

 

1331311

სპეციალური ტრანსფერი

500.0

 

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

44,328.8

55,599.9

52,210.0

133112

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1,548.2

 

 

1331119

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

 

1331123

სხვა ტრანსფერი

1,548.2

 

 

133212

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

42,780.5

55,599.9

52,210.0

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

42,780.5

55,599.9

52,210.0

 


მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 54,246.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

 

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

43,077.0

49,035.3

54,246.5

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

6,979.5

6,954.4

3,420.0

1411

პროცენტები

4,929.0

5,600.0

1,590.0

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

4,929.0

5,600.0

1,590.0

1412

დივიდენდები

 

 

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

2,050.5

1,354.4

1,830.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

153.5

154.4

155.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,897.0

1,200.0

1,675.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

28,249.9

32,300.0

43,750.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

28,203.4

32,300.0

43,750.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

1,137.6

500.0

750.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

1,137.6

500.0

750.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

1.3

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.4

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

23,440.8

28,200.0

37,700.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,199.1

3,600.0

5,300.0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

421.2

 

 

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

46.5

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

46.5

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

46.5

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

6,457.9

8,100.0

5,900.0

144

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1,389.8

1,680.9

1,176.5

 


მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 191,164.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

2

ხარჯები

118,798.5

182,257.3

191,164.1

21

შრომის ანაზღაურება

24,983.2

29,255.7

37,158.4

22

საქონელი და მომსახურება

40,439.7

59,603.3

64,871.9

24

პროცენტი

179.5

5,867.6

4,858.4

25

სუბსიდიები

15,891.2

23,693.2

23,269.1

26

გრანტები

4.8

15.0

15.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9,875.6

13,112.5

15,460.3

28

სხვა ხარჯები

27,424.6

50,710.0

45,531.0

 


მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 52,734.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,734.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

7.5

613.0

570.7

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

46,143.1

60,353.3

42,437.2

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,263.9

8,290.7

6,284.6

04 00

განათლება

636.3

11,883.5

12,064.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4,495.0

1,725.5

1,535.8

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

231.1

30.7

1,318.5

07 00

ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება

12.2

1,390.0

1,125.7

08 00

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

6.2

780.3

397.4

სულ

56,795.3

85,067.0

65,734.1

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13,000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

16,770.7

13,700.0

13,000.0

311

ძირითადი აქტივები

618.5

 

 

314

არამწარმოებლური აქტივები

16,152.3

13,700.0

13,000.0


მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 256,898.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

7

სულ

175,593.8

267,324.3

256,898.2

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

12,345.1

27,215.3

28,522.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,178.9

11,732.9

12,433.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,178.9

8,432.9

10,583.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

3,300.0

1,850.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5,986.7

9,514.8

11,131.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

5,986.7

9,514.8

11,131.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

179.5

5,867.6

4,858.4

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

100.0

100.0

702

თავდაცვა

8.4

15.5

20.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

8.4

15.5

20.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

61,922.5

62,552.4

60,168.9

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

6.8

 

 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საკითხები

6.8

 

 

7045

ტრანსპორტი

61,431.3

61,947.4

59,149.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

61,431.3

61,947.4

59,149.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

484.3

605.0

1,019.0

705

გარემოს დაცვა

17,888.6

28,045.3

26,305.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

10,078.1

12,262.0

16,104.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

7,810.5

15,783.3

10,200.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

26,560.2

69,870.1

52,048.8

7061

ბინათმშენებლობა

258.7

29,825.7

22,503.3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

8,070.0

18,562.4

12,179.7

7063

წყალმომარაგება

7,412.5

2,306.8

3,500.0

7064

გარე განათება

7,440.8

12,100.6

7,891.1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,378.2

7,074.6

5,974.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

4,322.6

6,276.9

7,981.7

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

1,008.4

1,211.9

1,628.6

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

1,008.4

1,211.9

1,628.6

7072

ამბულატორიული მომსახურება

125.8

250.9

165.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

125.8

250.9

165.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

404.7

718.6

830.4

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

113.6

113.6

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

404.7

605.0

716.8

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

2,783.8

4,095.5

4,357.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

25,365.3

28,947.8

28,886.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

16,795.6

21,030.5

19,036.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

8,372.9

7,649.3

9,522.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

196.8

268.0

328.0

709

განათლება

14,784.8

30,463.3

36,329.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

14,672.0

30,268.1

36,154.2

7092

ზოგადი განათლება

12.8

25.2

 

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

12.8

25.2

 

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

100.0

130.0

130.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

100.0

130.0

130.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

40.0

45.0

710

სოციალური დაცვა

12,396.3

13,937.7

16,635.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2,564.9

3,563.7

4,938.3

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

7,520.7

10,374.0

11,697.1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,310.6

 

 

 


მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 22,751.8 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5,300.0 ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5,300.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

18,863.7

-27,809.8

-5,300.0

 

ზრდა

18,867.9

 

 

321

საშინაო

18,867.9

 

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

18,867.9

 

 

 

კლება

4.2

27,809.8

5,300.0

322

საშინაო

4.2

27,809.8

5,300.0

3222

ვალუტა და დეპოზიტები

 

27,809.8

5,300.0

3252

   აქციები და სხვა კაპიტალი

4.2

 

 

 


მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -28,051.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 28,051.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-2,764.8

-26,475.800

-28,051.8

 

ზრდა

0.1

 

 

331

საგარეო

0.1

 

 

 

კლება

2,764.8

26,475.8

28,051.8

331

საშინაო

2,764.8

26,475.8

28,051.8

             
             

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2023 წლის ბოლოსთვის:

(ათას ლარებში)

 

კოდი

დასახელება

ვალის ნაშთი
2023 წლის
ბოლოსათვის

 

ვალის საპროგნოზო მოცულობა

212,833.7

1

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის I ფაზა (KfW) *

41,864.1

2

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის II ფაზა (KfW) *

43,718.4

3

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა - (KfW) *

26,096.4

4

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა - სანიაღვრე (KfW) *

19,624.0

5

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის IV ფაზა (KfW) *

72,864.0

6

ბათუმის ავტობუსის პროექტი (EBRD) *

8,666.7

             
             

შენიშვნა * - საპროგნოზოდ გამოყენებული  (ევრო/ლარის სავარაუდო კურსი 1/3.0


თავი II
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები (ქვეპროგრამები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

პრიორიტეტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანი - ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. კეთილმოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას. საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებსა და დონეს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის. კეთილმოწყობილი ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე. ქალაქის მოვლილი და განათებული ქუჩები, გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ.

აუცილებელია ქალაქში საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებას, მგზავრობის დროის დაზოგვას, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით  გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნას, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირებას, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვას, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა; საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა; გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა;

- გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება 

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 01 01; 02 01 04)

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

 ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა.

1.1.2

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა (პროგრამული კოდები 02 01 02; 02 01 05)

ქვეპროგრამა მოიცავს ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის ერთიანი  თანამედროვე სტანდარტის დანერგვას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

გრიგორ ფერაძის ქუჩის კეთილმოწყობა;  ივანე მესხის ქ. №14-16-18-ის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია;

გიორგი ლეონიძის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ხახულის მე-2 შესახვევის №10-დან გზის რეაბილიტაცია;

ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე,  ალ. პუშკინის ქუჩიდან  იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე რებილიტაცია;

შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე;

ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები;

შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა;

მამია ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების (ალ. სულაბერიძისა და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფრ. ხალვაშის გამზირამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები;

ხახულისა და ოშკის ქუჩის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია;

ბაღის ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია;

ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით, ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით (გარდამავალი პროექტი);

ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია - შარაშიძის და მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის კეთილმოწყობა,  ქ. ბათუმში, ლორთქიფანიძის ქ. №116ა-ს მიმდებარედ ხიდის მოწყობა,  ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქ. №45-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა,  ქ. ბათუმში, ზედაღელის დასახლება №76-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა,  ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება №26-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა,  ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება №31-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა;

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (53 ლოკაცია);

პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება;

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა- მონტაჟი;

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;            

1.1.3

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 01 03; 02 01 06)

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების სისტემის გაფართოებას და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფას,  კერძოდ, გათვალისწინებულია:

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი;

ქ. ბათუმში, ქუჩების  გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები;

 

1.1.4

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 02 01 07)

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები;

დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა;

1.2

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი - სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება.

მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია საზოგადოების ეფექტიანი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელი წარმოადგენს ყველაზე იაფ გადაადგილების საშუალებას, რის გამოც საზოგადოების ფართო მასაა მისი მომხმარებელი. აქედან გამომდინარე მუნიციალური სატრანსპორტო ქსელის გამართული ფუნქციონირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - 'ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია  შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.

1.2.1

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კერძოდ:

 შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა)

'შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-სათვის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.

1.3

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი - ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა.

ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 2007 წლიდან მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი“, რომელიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) შეღავათიანი სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი გულისხმობს ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაციას.

ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც   ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;

- ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება.

1.3.1

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 03 01-02 03 05)

 

ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაფართოების და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია; სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა.

სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია.

 

 

1.3.2

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გახორციელდება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-5 ფაზის სამუშაოებთან დაკავშირებით გასაფორმებელი შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულების შესრულება და მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, კერძოდ ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების თანადაფინანსება;

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება;

 

 

1.4

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის მიზანი - ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება.

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებასა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო.

1.4.1

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 02 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანია საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა. რომლის ფარგლებში განხორციელდება:

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავები რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ლიფტების ი რეაბილიტაცია;   

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია;

1.4.2

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 04 01- 02 04 04)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ბენეფიციართათვის საცხობრებელი ბინების გადაცემის მიზნით განხორციელდება აპლიკანტი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა - ოჯახებში ვიზიტი და ინტერვიუს წარმოება-ანკეტის შევსება, შემსყიდველის მიერ დადგენილი კრიტერიუმებისა და შერჩევის ინსტრუმენტის მიხედვით ოჯახებისთვის სარეიტინგო ქულების მინიჭება და რეიტინგის მიხედვით მონაცემთა ბაზის შექმნა;

ქ. ბათუმში ე.წ. შანხაის დასახლებაში სოციალური სახლის მშენებლობა.

ავარიული სახლების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი:

1.5

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალური სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტს მოვლა-პატრონობაში აქვს 44.3 ჰა მუნიციპალური სასაფლაოებისათვის განკუთვნილი ტერიტორია, სადაც ხორციელდება, როგორც მოვლა-პატრონობის, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის  ღონისძიებები. საჭიროა მუდმივი მუშაობა სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის განახლება-გაუმჯობესებისა და ხელმისაწვდომი მომსახურების სერვისით უზრუნველყოფისათვის. სასაფლაოების პასპორტიზაციის დასრულებით მუნიციპალიტეტს ექნება ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია თავისუფალი, უპატრონო და სამემკვიდრეო სასაფლაოების შესახებ. ამასთან შექმნილი სრული ბაზა და საფლავების ნომერაცია გაადვილებს საფლავის ძებნას და მემკვიდრის დადგენას. პასპორტიზაციით უკვე მიღებულია პირველი შედეგები, უსახელო საფლავების მოძიებასა და მეპატრონის დაზუსტების საქმეში, აგრეთვე მნიშვნელოვანია  ერთიანი ელექტრონული  სისტემის დანერგვა, სასაფლაოზე საფლავების დასუფთავების, მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა. საფლავებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების გამოყოფასა და დაკრძალვის პროცესზე ყოველდღიური მონიტორინგის განხორციელება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება.

1.5.1

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05 01)

ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ადმინისტრირება და მართვა;

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა;

1.6

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის მიზანი - საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია.

საქალაქო ინფრასტრუქტურის  კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქ ბათუმის სტრატეგიული განვითარებისათვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად.

1.6.1

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო (პროგრამული კოდი 02 06 01)

ქვეპროგრამის მიზანია - საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და კომუნალური საკითხების კოორდინაცია;

სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების მართვა;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ადმინისტრირება და მართვა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

1.6.2

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 06 02)

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით);

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების  სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა.

1.6.3

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 03)

მოქალაქეთა მიმართ საკომპენსაციო თანხების გაცემა

1.7

ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 07)

პროგრამის მიზანია ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა, რომლის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

1.7.1

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 02 07 02)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

1.7.2

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდები 02 07 04)

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება;

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი.

 

2

პრიორიტეტი: ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 00)

 

2.1

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი - ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ

მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც  მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  •  ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
  • საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

2.1.1

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები;

ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები;

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა;

ნარჩენების გატანა;

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

2.1

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი - ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება.

ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა; ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები; ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა;

- ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები;

- ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი;

- შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

2.1.2

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდები 03 02 01-03 02 02)

განხორციელდება  შემდეგი ღონისძიებები:

ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა);

ქ. ბათუმში,  დ. აღმაშენებლის ქუჩა №32-ის მიმდებარედ  სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში,  დ. აღმაშენებლის ქუჩა №30-ის მიმდებარედ  სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში,  დ. აღმაშენებლის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ  სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, გ. ანწუხელიძისა და ადლიის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში,  კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ  სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა №13-15-ის მიმდებარედ  სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა;

გორგილაძეზე, ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია;

აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბლიტაცია;

ქ.ბათუმში, ევროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

გუდიაშვილის №3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;

ცენტრალური პარკის დაცვა.

2.1.3

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები;

სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია;

ხე-მცენარეების შეძენა-დარგვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

2.1.4

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მართვა ადმინისტრირება;

 

2.1.5

შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მართვა ადმინისტრირება;

3

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

3.1

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი - სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა

სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ხელმისაწვდომია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო

3.1.1

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა:

საბავშვო ბაღების მართვა-ადმინისტრირება;

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ტრენინგები.

3.1.1

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02-04 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოერფექტიანობა - KfW ბანკი) პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება;

ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი №82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

 ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნანეიშვილის ქ. №12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

საბავშვო ბაღების გამაგრება-რეაბილიტაცია.

 

3.2

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის მიზანი -  ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების ხელშწყობა და ბათუმელ ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება.

ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი ადამიანური კაპიტალია. განათლება ქალაქის განვითარებისთვის გამორჩეულად პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა. შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარებისა და  შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა.

ამ ეტაპზე ქალაქში ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 10-მდე კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტია. ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება.  უმაღლესი და პროფესიული განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს, თუმცა, ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების განვითარება, ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, მათი უცხოეთში სტაჟირებისა და  დეფიციტურ და მოთხოვნად სპეციალობებზე მომზადება - გადამზადების ხელშეწყობა,  ბათუმელი ნიჭიერი და  მიზანდასახული ახალგაზრდების სტიმულირების გზით მათი აკადემიური მოსწრების ამაღლება.

პროგრამა 2023-2026 წლებში მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

2. სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის.

 

 

3.2.1

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 01)

 

ბათუმში, დინამიურად მზარდ ქალაქში, ყოველწლიურად იზრდება ბაზრის მოთხოვნა ცალკეული სფეროს კვალიფიციურ სპეციალისტებზე.  ქალაქის შემდგომი  განვითარებისათვის  გადამწყვეტი სწორედ ადამიანური რესურსების ხარისხია.

დღესდღეობით სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიისწრაფის პროფესიული განვითარებისკენ. დამსაქმებლების ერთ–ერთ მთავარ მოთხოვნას პოტენციური თანამშრომლის მიმართ მისი გამოცდილება წარმოადგენს. №ACE-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, დამსაქმებელთა დაახლოებით 50% სტუდენტის რეზიუმეში სტაჟირებებს ანიჭებს უპირატებობას. ამავე ორგანიზაციის ცნობით, დაქირავებული თანამშრომლების 36% სწორედ სტაჟირების გავლის შედეგადაა მიღებული.

მუნიციპალიტეტისათვის არსებითადაა მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსების გაძლიერება, ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობა შრომის ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

ამ მიმართულებით ყურადღება უნდა მიექცეს მაღალი ხარისხის კომპეტენციების განვითარებას, ახალგაზრდა კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის;  ახალგაზრდებისათვის პროფესიული და პიროვნული განვითარების სრული და თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფას, მათ  მომზადებას დასაქმებისა  და თვითდასაქმებისათვის, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და თვითრეალიზაციის პერსპექტივით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების მხარდაჭერას - გამოცდილების, უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების და კარიერული განვითარების თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განორციელდება შემდეგ ღონისძიებებს:

1. ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა -

ღონისძიება ითვალისწინებს იმ ახალგაზრდების მხარდაჭერას (თანადაფინანსების ფორმატში), რომლებიც პროფესიულ სტაჟირებას და/ან გადამზადებას (არანაკლებ 5 დღიანი) გაივლიან უცხოეთში, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ წინსვლა - განვითარებას. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18-29 წლის ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს უმაღლესი ან პროფესიული განათლება ან სწავლობს ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ფლობს არანაკლებ ერთ უცხო ენას და წარმოადგენს  მოწვევის დამადასტურებელ დოკუმენტს. თითოეულ სტაჟიორზე გათვალისწინებული თანხა შეადგენს - არაუმეტეს 3 000 ლარისა (მ.შ. მგზავრობის; ვიზის; დაზღვევის; მონაწილეობის / სარეგისტრაციო ან სხვა საფასური).

ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.

კონკურსანტთა შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს.

ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და წერილობითი ანგარიში.

ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) შევსებული განაცხადის ფორმა:

ბ საერთაშორისო პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლები:

გ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი:

დ) სარეკომენდაციო წერილი;

ე) მოწვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 ვ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4);

ზ) თანადაფინანსების  დამადასტურებელი საბუთი.

თ) განათლების დამადასტურებელი საბუთი ან ცნობა სამსახურიდან, ხოლო თუ სტაჟირების მსურველი სწავლობს ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ცნობა ამ დაწესებულებიდან.

დოკუმეტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმეტი უნდა იყოს ნათარგმ