ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016534
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
27
16/12/2022
ვებგვერდი, 19/12/2022
190020020.35.117.016534
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (19/12/2022 - 26/12/2022)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2022 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ამბროლაური

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1
დამტკიცდეს  „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 20/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016506).

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2023  წლის 1 იანვრიდან.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან საგანელიძედანართი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 

18 886,0

 

   21 858,6  

        10 855,6  

      11 003,0  

12 331,3

12 081,3

250,0

 გადასახადები

8613,0

     9 935,6  

          9 935,6  

                 -    

11 118,1

11 118,1

-

 გრანტები

9628,0

   11 003,0  

                   -    

      11 003,0  

250,0

-

250,0

 სხვა  შემოსავლები

645,0

        920,1   

             920,1  

 

963,2

963,2

 

 II. ხარჯები

8,212,8

   10 455,4  

        10 137,8  

           317,5  

11 822,4

11 573,8

248,6

 შრომის ანაზღაურება

1,837.2

     2 535,1  

          2 466,6  

             68,5  

3 367,2

3 288,8

78,4

 საქონელი და მომსახურება

1,974,0

     2 144,2  

          1 966,4  

           177,8  

1 796,5

1 791,6

4,8

 პროცენტი

56.0

          61,6  

               61,6  

                 -    

61,6

61,6

-

 სუბსიდიები

3,650.5

     4 694,9  

          4 623,7  

             71,2  

5 455,6

5 338,3

117,4

გრანტები

-

              -    

                   -    

                 -    

-

-

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

502.4

        620,1  

             620,1  

                 -    

693,7

650,7

43,0

 სხვა ხარჯები

193.2

        399,4  

             399,4  

                 -    

447,8

442,8

5,0

 III. საოპერაციო სალდო

10673,2

   11 403,2  

             717,8  

      10 685,4  

508,9

507,5

1,4

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9750,5

   12 757,5   

          1 396,6  

      11 360,9  

2 401,1

2 399,7

1,4

 ზრდა

10,363.7

   13 217,5  

          1 856,6  

      11 360,9  

2 851,1

2 849,7

1,4

 კლება

613,2

        460,0  

             460,0  

                 -    

450,0

450,0

-

 V. მთლიანი სალდო

922.7

-    1 354,3  

-            678,8  

-          675,5  

-  1 892,2

- 1 892,2

0,0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

814,9

-    1 462,1  

-            786,6  

-          675,5  

0,0

0,0

-

 ზრდა

814,9

-

-

-

0,0

0,0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

814,9

-

-

-

0,0

0,0

-

 კლება

 

1 462,1

786,6

675,5

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

 

1 462,1

786,6

675,5

 

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

107,8

-107,8

-107,8

-

1 892,2

1 892,2

-

ზრდა

107,8

107,8

107,8

-

2 000,0

2 000,0

-

     საშინაო

 

107,8

107,8

-

2 000,0

2 000,0

-

           სესხები

 

107,8

107,8

-

2 000,0

2 000,0

 

კლება

 

 

 

 

107,8

107,8

-

        საშინაო

 

 

 

 

107,8

107,8

-

           სესხები

 

 

 

 

107,8

107,8

-

 VIII. ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

 დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

19499,2

   22 318,6  

        11 315,6  

      11 003,0  

14 781,3

14 531,3

250,0

 შემოსავლები

18886,0

   21 858,6  

        10 855,6  

      11 003,0  

12 331,3

12 081,3

250,0

 არაფინანსური აქტივების კლება

613,2

        460,0  

             460,0  

 

450,0

450,0

 

ვალდებულების ზრდა

 

 

 

 

2 000,0

2 000,0

 

 გადასახდელები

18684.3

   23 780,7  

        12 102,2  

      11 678,5  

14 781,3

14 531,3

250,0

 ხარჯები

8212,9

   10 455,4  

        10 137,8  

           317,5  

11 822,4

11 573,8

248,6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10363.7

   13 217,5  

          1 856,6  

      11 360,9  

2 851,1

2 849,7

1,4

 ვალდებულებების კლება

107.8

        107,8  

             107,8  

                 -    

107,8

107,8

-

 ნაშთის ცვლილება

814,9

-    1 462,1  

-            786,6  

-          675,5  

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  12 331,3   ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

 შემოსავლის სახეები

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

შემოსავლები

18886,0

                21 858,6  

                         12 331,3  

გადასახადები

8613,0

                  9 935,6  

                         11 118,1  

გრანტები

9627,9

                11 003,0  

                              250,0  

სხვა შემოსავლები

645,0

                      920,1  

                              963,2  

უცხოური ორგანიზაციიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

137,0

                    -    

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 11 118,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

 ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 გადასახადები, მათ შორის:

8613,0

                  9 935,6  

11 118,1

საშემოსავლო გადასახადი

 

                             -    

-

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9627,9

                  9 015,0  

10 268,1

      ქონების გადასახადი

937,4

                      920,6  

850,0

                 საწარმოთა ქონებაზე

813,0

                      860,0  

730,0

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

9,4

                             -    

-

                სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

39,0

                          6,0  

40,0

                არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

76,0

                        54,6  

80,0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

9627,9

11 003,0

250,0

სხვა ქვეყნის მთავრობიდან

 

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

 

-

-

გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

9627,9

11 003,0

250,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

289,2

319,3

250,0

კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან

9201,7

9949,6

 

სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

 

734,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

739,8

734,0

 

სხვა სპეციალური ტრანსფერები

 

-

 

გარდა ამისა, უცხოური ორგანიზაციიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

137,0

-

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  963,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

645,0

                      920,1  

963,2

        შემოსავლები საკუთრებიდან

319,0

                      565,0  

557,7

  პროცენტები

96,5

                      147,7  

155,0

დივიდენდები

 

 

 

  რენტა

222,3

                      417,3  

402,7

        მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

212,1

                      410,3  

363,7

        შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

10,2

                          7.0  

39,0

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

75,5

                        110,0  

125,5

  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

47,3

                        75,0  

90,5

       მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

33,6

                        30,0  

50,5

სანებართვო მოსაკრებელი

13,7

                        45,0  

40,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

28,2

                        35,0  

35,0

                       შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

28,2

                      35,0  

35,0

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

204,0

                        225,1  

                              260,0  

                     შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

191,0

200,0

                              250,0  

                    სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

2,0

 

 

                    სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

10,4

25,1

10,0

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

20,0

20,0

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

47,0

20,0

20,0

                  სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

47,0

0

                                                 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 11 822,4  ათასი ლარით. მათ შორის:

ათასი ლარი

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2021
 წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

8212,9

      10 455,4  

      10 137,8  

           317,5  

       11 822,4  

       11 573,8  

         248,6  

 შრომის ანაზღაურება

1837,2

        2 535,1  

        2 466,6  

             68,5  

         3 367,2  

         3 288,8  

           78,4  

 საქონელი და მომსახურება

1973,8

        2 144,2  

        1 966,4  

           177,8  

         1 796,5  

         1 791,6  

             4,8  

 პროცენტები

55,7

             61,6  

             61,6  

                 -    

              61,6  

              61,6  

              -    

 სუბსიდიები

3650,5

        4 694,9  

        4 623,7  

             71,2  

         5 455,6  

         5 338,3  

         117,4  

გრანტები

 

                 -    

                 -    

                 -    

                  -    

                  -    

              -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

502,4

           620,1  

           620,1  

                 -    

            693,7  

            650,7  

           43,0  

სხვა ხარჯები

193,2

           399,4  

           399,4  

                 -    

            447,8  

            442,8  

             5,0  

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2401,1 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2851,1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 450,0 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2745,3

182,6

2 020,0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2581,8

182,6

2 020,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

11419,1

12 008,0

772,5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4057,1

4966,8

250,0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

770,3

433,8

62,5

 02 03

    გარე განათება

518,5

3,2

-

 02 04

   სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

406,0

-

-

 02 05

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

 

-

-

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4346,4

5370,8

60,0

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

773,6

795,0

-

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

120,4

94,9

80,0

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

326,1

343,5

320,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

702,9

13,1

14,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

618,8

2,0

4,0

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

57,2

-

-

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

24,4

11,1

10,0

 04 00

 განათლება

1308,1

99,4

-

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

73,3

1,4

-

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

-

-

04 03

განათლების ღონისძიებები

31,6

 

-

04 04

ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

151,3

 

-

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

218,5

98,0

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1919,5

914,3

43,2

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

916,3

909,2

18,5

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

991,1

5,1

9,7

05 03

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

 

15,0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

589,4

-

1,4

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

277,6

-

1,4

06 02

    სოციალური დაცვა

311,8

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

10 363,7

13 217,5

2851,1

 

ათასი ლარი

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

2021 წლის
ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

613,2

             460.0  

450,0

 ძირითადი აქტივები

29,1

             150.0  

40,0

არაწარმოებული აქტივები

582,0

               310.0  

410,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2570,7

          3 650,4  

6 431,4

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2514, 9

          3 588,8  

6 369,8

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2514, 9

          3 578,7  

6 339,8

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

               10,1  

30,0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

55,7

               61,6  

61,6

 7.2

 თავდაცვა

66,8

               78,8  

83,2

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

66,8

               78,8  

83,2

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5562,8

          5 557,8  

608,0

 7.4.5

 ტრანსპორტი

4 057,1

          5 557,8  

608,0

 7.4.5.1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 057,1

          5 557,8  

608,0

 7.5

 გარემოს დაცვა

937,9

957,5

1 031,0

 7.5.1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

757,8

957,5

1 031,0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5520,6

8 160,4

1 572,4

 7.6.2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

6 657,2

460,0

 7.6.3

 წყალმომარაგება

770,3

922,1

525,0

 7.6.4

 გარე განათება

403,9

566,3

587,4

 

 

 

 

 

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

277,6

71,2

118,8

 7.7.4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

277,6

71,2

118,8

 7.7.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 

 

-

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1919,5

2830,2

2 389,9

 7.8.1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

916,2

1728,1

1 016,3

 7.8.2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

906,3

1039,1

1 359,6

 7.8.3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

96,9

13,0

14,0

 7.8.4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

50,0

0

 7.9

 განათლება

1308,0

1691,5

1 647,8

 7.9.1

 სკოლამდელი აღზრდა

906,6

1 197,2

1 363,3

 7.9.2

 ზოგადი განათლება

31,6

494,3

284,4

 7.9.2.2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 

38,0

60,0

 7.9.2.3

 საშუალო ზოგადი განათლება

31,6

456,3

224,4

 7.10

 სოციალური დაცვა

412,3

673,4

791,0

 7.10.1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

412,3

260,0

275,0

 7.10.2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

0,5

-

 7.10.3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

11,0

36,0

 7.10.4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

118,1

161,0

 7 .10.6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

70,4

50,0

7 .10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

412,3

213,5

269,0

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 508,9 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1892,2 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

10673,2

11 403,2

508,9

მთლიანი სალდო

922,7

-1354,3

-1892,2

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – ლარით, მათ შორის:

ათასი ლარი

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

814,8

- 1462,1

-

 ზრდა

814,8

-

-

ვალუტა და დეპოზიტი

814,8

-

-

 კლება

0

1462,1

-

ვალუტა და დეპოზიტი

0

1462,1

-

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 1892,2 ათასი ლარით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

107,8

-  107,8

1892,2

ზრდა

107,8

-

2000,0

საშინაო

 

-

2000,0

სესხები

 

107,8

2000,0

კლება

 

 

107,8

საშინაო

 

 

107,8

სესხები

 

 

107,8

 

ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება განისაზღვროს 1892.2 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს: ა) მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას, რომლის გადახდა დაიწყო 2019 წლის ოქტომბერში და დასრულდება 2026 წლის აპრილში; ბ) მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2022 წელს მიღებული უსასყიდლო სესხი, რომლის დაფარვის ზღვრული თარიღია 2024 წლის 20 ნოემბერი. 2023 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებების საპროგნოზო მოცულობა ჯამში იქნება 2 323.3 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  2 215.4 ათასი ლარი.


თავი II
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს ათასი 2180,4 ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

2180,4

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

500,0

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

250,0

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

250,0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

525,0

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

465,0

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

100,0

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

365,0

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

60,0

 02 03

    გარე განათება

587,4

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

587,4

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

400,0

 02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

187,4

 02 04

 სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

60,0

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

80,0

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

320,0

 02 10

 სატრანსპორტო მომსახურება

108,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

500,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;
- გზების კაპიტალური შეკეთება;
გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 350000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
გზების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია;  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;                                                                                            პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. „ორმულ შეკეთებას“); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 350 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი  პროექტების განხორციელება:
- სოფლების: სადმელის და ძირაგეულის საუბნო გზების რეაბილიტაცია; დაგეგმილია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი  პროექტების განხორციელება:

- სოფლების:  ნიკორწმინდის, 1-ლი ტოლის, სადმელის, ჟოშხა-გენდუშის, ღვიარას, ლიხეთის, ძირაგეულის, ხოტევის, წესის, იწის, ზნაკვის, სხვავის და ქალაქ ამბროლაურში გურგენიძის ქუჩის რეაბილიტაცია, ჯვარისა-ქედისუბანი-ხონჭიორის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია,   ჭრებალო-წესიგორის გზის რეაბილიტაცია, ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის მე-2 ჩიხის გზის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამით  განხორციელდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და მაღამთიანი რეგიონების  განვითრების ფონდიდან დასაფინასებელი პროექტების თანადაფინანსება.  გარდა აღნიშნული პროექტებისა 2023  წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

525,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ „
მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;

-წყლის სისტემების მოერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი;

-ა(ა)იპ ‘მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე;
მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

465,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ „
მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“;

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 01

  100,0             

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების (14 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უზრუნველყოფა წყლით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 02

365,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2023  წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
სოფლების: ბარეულის, ხონჭიორის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია.              

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

587,4

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 60 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6090 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის, ქ. ამბროლაურში 1290 და სოფლებში 4800 წერტილი.
გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (6090 სანათი) წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 7 საშტატო ერთეული.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

400,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (5850 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

187,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 60 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 6090 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. ამბროლაურში 1290 და სოფლებში 4800 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 7 საშტატო ერთეული.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების  აღმოფხვრა დროულად.   

გამართული გარე განათების სისტემა. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2023  წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტების თანადაფინანსება: ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩისNN32-ში მდებარე შენობის გარე ფასადის და აივნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის N20 მდებარე შენობა-ნაგებობის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წესში ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის ეზოს გალავანის, ეკლესიის ეზოს და „საფურის კლდის“ დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის და სოფელ კვაცხუთში „ხიდიკრის კლდეკარის“ განათების მოწყობის“ სამუშაოები. ქალაქ ამბროლაურის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია/მშენებლობის სამუშაოები.

გარდა ამისა, შესაძლებელია შესრულდეს  სხვა პროექტებიც, რომელთა ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება;
კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.
დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100-მა ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200-მა ამომრჩეველმა.
თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში  2023 წლის განმავლობაში  არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროექტები განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძლივობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

320,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50 000 ლარს. პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50 000 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1031,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1031,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

922,0

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

89,0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

10,0

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

922,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ამბროლაურიდან და მუნიციპალიტეტის 67 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქვაბტკრის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 690 ერთეულს  მათ შორის 150 განთავსებულია ქ. ამბროლაურში და 540 - მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 65 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 71150 მ² ქუჩების, 19985 მ² ტროტუარების,  19243 მ² სკვერების და 6555 მ2 გაზონების დასუფთავება.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანის და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეულ იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივ ტუალეტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

89,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ-ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა მოვლითი  სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავისა და სანიტარული ნორმების დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებები, რათა უზრუნველყოფილი  იქნას  მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემო.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 647,8 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

1647,8

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

1363,3

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

60,0

 04 04

 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

224,4

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1363,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 13 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 307-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებსა და ადმინისტრსციაში ჯამში დასაქმებულია 178 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები განათლების სფეროს წარმომადგენელთათვის (აღმზრდელი/აღმზრდელის თანაშემწე, პედაგოგი, საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული, მოსწავლე) საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პირველი კურსის სტუდენტთათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან - 65001 ქულამდე) სწავლის საფასურის ანაზღაურებას; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურულ-გამაჯანსარებელ საზაფხულო ბანაკში დასვენების პროგრამა;

პროგრამის ფარგლებში, ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტები და  საგანმანათლებლო აქტივობები. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება:
- ხელს შეუწყობს განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას.
- პირველი კურსის სტუდენტებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, დაეხმარება უმაღლესი განათლების მიღებაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

224,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ ბაზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგნობრივი და კულტურულ-შემეცნებითი მიმართულებები. 2022 წლის მონაცემებით ცენტრში შესაბამის განათლებას იღებს საშუალოდ 260 მოსწავლე. მათ შორის, საგნობრივ მიმართულებებზე 125 და კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებში 135 მოსწავლე.
ცენტრში დასაქმებულია 27 შტატიანი და 7 შტატგარეშე თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ინტელექტუალური და შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და მოზარდთა შესაძლებლობების გამოვლენისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. პროფილური/საგნობრივი წრეების ხელშეწყობა და მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 05

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება დელეგირების თაობაზე გაფორმებული ტიპიური ხელშეკრულების  შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2389,9 ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2389,9

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

970,3

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

970,3

 05 01 01 01

 ა(ა)იპ  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

376,1

 05 01 01 02 

 ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

266,4

 05 01 01 03

 ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

124,0

 05 01 01 04

 ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ რაჭა „

203,8

05 01 02

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1373,6

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1050,1

 05 02 01 01

 ა(ა)იპ  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

737,2

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

140,4

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

89,4

 05 02 01 04

 ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

83,1

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

139,6

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0

 05 02 05

 გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

14,0

 05 02 06

 ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

169,9

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

46,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

970,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის საცურაო აუზი;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სპორტული სკოლა, ესენია:
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“.
სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 7  სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი, ჩოხიანი ჭიდაობა (სამბო-ძიუდო). სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 170  ბავშვი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ჭიდაობის კლუბ ფალავანში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 77 ბავშვი. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი).
ამბროლაურის საცურაო აუზით სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 300 ადამიანი. მათ შორის, სააბონენტო მომსახურებით სარგებლობს 350. აუზს გააჩნია როგორც ღია ისე დახურული აუზი.

 საფეხბურთო კლუბ რაჭაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 6 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 120 ბავშვი. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

376,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 7 სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი; ჭადრაკი; რაგბი; კარატე; მაგიდის ჩოგბურთი  და ფრენბურთი ჩოხოსანთა ჭიდაობა. სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 170  ბავშვი. სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 45 ადამიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 15 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბ ფალავნის“ ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

266,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“. გამოყოფილი თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ჭიდაობის განვითარებას. კლუბში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 77 ბავშვი. კლუბში ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგიონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი). ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებები და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა ჭიდაობაში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ჭიდაობით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

124,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“. აუზით  სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 300 ადამიანი. მათ შორის, საცურაო აუზი მომხმარებლებს, ასევე სთავაზობს მასაჟის მომსახურებასაც.
აუზს გააჩნია როგორც ღია ისე დახურული აუზი.
ა(ა)იპ-ში დასაქმებულია 16  ადამიანი, რომელიც მოიცავს როგორც ადმინისტრაციულ, ასევე ტექნიკურ პერსონალს.  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; 6 წლის ასაკიდან ყველა მოქალაქის მაქსიმალური ჩართულობა ცურვის შესწავლა-დაოსტატებაში; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მათში ცურვისადმი ინტერესის გაზრდის მიზნით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე აუზით მომსახურეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ რაჭას“ ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

203,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 6 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 120 ბავშვი. კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1050,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“
;
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

პროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 4 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა“;
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;
ა(ა)აპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და მოსწავლეთა თეატრი, 29 ბიბლიოთეკა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური, საესტრადო მუსიკალური ბენდი "Art New Life", სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული ანსამბლი „იავნანა“.

2023 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.როგორც ადგილობრივი ,ასევე გასვლითი ღონისძიებები.

ანსამბლების „იავნანა’’, „საგალობელი“, ჯგუფი ‘art new life”ის სოლო კინცერტები.

დაგეგმილია თოჯინების თეატრის ორი  პრემიერა და სახალხო თეატრის ორი პრემიერა.სპექტაკლების ჩვენება როგორც ადგილობრივად, ასევე  სხვადასხვა რეგიონებში.

მუნიციპალიტეტის 29 ბიბლიოთეკაში  წიგნის ფონდი  შეადგენს 93829 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით  სარგებლობს  მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2700 მოსახლე. 2023 წელს ბიბლიოთეკებში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ჩატარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება.

კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის  სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული  კულტურული    ძეგლებისმონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე    აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის კულტურულ იმემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს. წლის განმავლობაში სამსახური ახორციელებს ძეგლების მონიტორინგს, ფოტოფიქსაციას და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს.

საესტრადო ჯგუფი, სახალხო ანსამბლი საგალობელი და ფოლკლორული ანსამბლი იანვნანა მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო  განათლების სკოლა. სახელოვნებო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, ხალხური საკრავების და გიტარის, საესტრადო ვოკალის, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების, კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების მიმართულებები. სახელოვნებო  სკოლაში სახელოვნებო-სამუსიკო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 255 ბავშვი.

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70 ბავშვი.

პროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება, მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა;
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა, სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

737,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი  სახალხო  თეატრი, თოჯინების   თეატრი  და  მოსწავლეთ  თეატრი, 29 ბიბლიოთეკა,  კულტურული მემკვიდეობის  დაცვის სამსახური, საესტრადო   მუსიკალური  ბენდი "Art New Life", სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული  ანსამბლი „იანვნანა“.

2023 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.როგორც ადგილობრივი ,ასევე გასვლითი ღონისძიებები.

ანსამბლების „იავნანა’’, „საგალობელი“, ჯგუფი ‘art new life”ის სოლო კინცერტები.

დაგეგმილია თოჯინების თეატრის ორი  პრემიერა და სახალხო თეატრის ორი პრემიერა.სპექტაკლების ჩვენება როგორც ადგილობრივად, ასევე  სხვადასხვა რეგიონებში.

მუნიციპალიტეტის 29 ბიბლიოთეკაში  წიგნის ფონდი  შეადგენს 93829 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით  სარგებლობს  მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2700 მოსახლე. 2023 წელს ბიბლიოთეკებში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ჩატარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება.

კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის  სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული  კულტურული    ძეგლებისმონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე    აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის კულტურულ იმემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს. წლის განმავლობაში სამსახური ახორციელებს ძეგლების მონიტორინგს, ფოტოფიქსაციას და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს.

საესტრადო ჯგუფი, სახალხო ანსამბლი საგალობელი და ფოლკლორული ანსამბლი იანვნანა მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

140,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა.

სახელოვნებო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო (16 მოსწავლე), ხალხური საკრავების და გიტარის (39 მოსწავლე), საგუნდო და საესტრადო ვოკალის (45 მოსწავლე),  ქართული ხალხური სიმღერების (20 მოსწავლე), კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების (135 მოსწავლე) მიმართულებები. სახელოვნებო  სკოლაში სახელოვნებო სახელოვნებო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 255 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო   სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,ხალხური საკრავების,საესტრადო სიმღერების, ქართული და თანამედროვე კლასიკური ცეკვების შესწავლა ბავშვებსა და მოზარდებში. მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული, ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
მოსალოდნელი შედეგი: სახელოვნებო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

89,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა.

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 75 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 13 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა–კერვა, ტიხრული მინანქარი, ხალიჩა–ფარდაგი, ხატწერა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

83,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მუზეუმი

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 503 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს. მუზეუმში წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე), ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. მოსახლეობის ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

139,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა, ესენია:
- სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო/კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლთა ორგანიზებაც ასევე ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის/რეგიონის პოპულარიზაცია/ცნობადობის ამაღლებას, ადგილობრივი არტისტების კულტურული პროდუქტების საზოგადოებისთვის გაცნობას და სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი  ღონისძიებების დაფინანსება: დამოუკიდებლობის დღისადმი (26 მაისი) მიძღვნილი ღონისძიება;  ახალი წლის ღონისძიება; რეგიონული ფოლკლორული ფესტივალი „ფუძეობა“

საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდების მინიჭება.
ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემა.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდება წლის განმავლობაში მიენიჭება აქტიურ და ინიციატორ მოქალაქეს. პროგრამის არსი მდგომარეობს დევიზში: "ჩემი პასუხისმგებლობაა არა მხოლოდ ის, რასაც ვაკეთებ, არამედ ისიც, რომ შემეძლო და არ გავაკეთე".

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირება.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

169,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრი“. ცენტრი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ-საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში, სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. „ტურისტული ცენტრი“ შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.
ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრში“ დასაქმებულია 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის მდგრადი განვითარება, ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე.

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 03

46,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ქ. ამბროლაურში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების  შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობია;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების ინკლუზია ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდაში;
- ახალგაზრდული სივრცის მოწყობის ღონისძიებები;
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;

პროგრამის ფარგლებში, ფინანსური რესურსის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 909,8 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

909,8

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

393,8

 06 01 01

    საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

118,8

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

 06 01 03

 ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების  (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

30,0

 06 01 04

 ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

140,0

 06 01 06

 ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა  

25,0

 06 01 07

 ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა 

80,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

516,0

 06 02 01

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა 

45,0

 06 02 02

 ახალშობილთა და  ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

40,0

 06 02 03

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

1,5

 06 02 04

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა და „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

139,5

 06 02 05

 ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

20,0

 06 02 06

სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

71,0

 06 02 07

 მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  

36,0

 06 02 08

 უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა 

30,0

 06 02 09

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

2,0

 06 02 10

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება

23,0

 06 02 11

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

60,0

 06 02 12

 100 წლისა და 100  წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

 06 02 13

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

48,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

118,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი);
2. იმუნიზაცია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4 . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. COVID-19 ინფექციის მართვა;

6. თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი;

7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების მოძიებისა და შემდგომ კონფირმაციულ კვლევებში ჩართვის პროგრამა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ბევრია მედიკამენტების მომხმარებელი ხანგრძლივად მოავადე ადამიანები, რომელთაც მედიკამენტების ღირებულებიდან გამომდინარე, არ აქვთ მათი შეძენის ფინანსური საშუალება.
 
             ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ეპილეფსიით, პარკინსონით, გლაუკომით, ფსორიაზით, პოლიათროზით, პოლიართრიტით, კუნთოვანი დისტროფიით, სისხლის ქრონიკული დაავადებებით (თრომბოციტოპენიური პურპურა), მიასთენიით, ციროზით, ინსულტით (მოძრაობის მკვეთრი მოშლა), შაქრიანი დიაბეტით, ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული დაავადებებით (დიფუზიური ტოქსიკური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი, აუტოიმუნური თირეოიდიტი, ჰიპოთირეოზი), ბრონქული ასთმით, ფილტვის ქრონიკული ობეტრუქციული დაავადებით (ფქოდ) ხანგრძლივად მოავადე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიული  მკურნალობის კურსი. ასევე ფინანსდება გულის უკმარისობის  III  და IVკლასის დაავადების მქონე პირი, რომელიც საჭიროებს მედიკამენტებით მკურნალობას;

დახმარება გაეწევა  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს.

               პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 200 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე; გულის უკმარისობის  III  და IVკლასის დაავადების მქონე პირების მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 400 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე;

ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ფენილკეტონური დაავადების მქონე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი დიეტოთერაპია.

დიეტოთერაპიისათვის აუცილებელი სპეციალური უცილო პროდუქტი დაფინანსდება წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარისა.

პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 130 ბენეფიციარზე.


 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მედიკამენტებზე;

ბავშვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი დიეტური კვებითი მკურნალობის ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 04

140,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება ონკოლოგიური ავადმყოფების დიდი რაოდენობა, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის მკურნალობა, რაც საკმაოდ ძვირადღირებულია.
ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა.
ბენეფიციარი ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 3000 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე. პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 170 ბენეფიციარზე.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06

25,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  1. ა) დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა და მე-4 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტით მოსარგებლე ბენეფიციარებისა)

                ბ) დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ სტატუსის მქონე პირებს, რომელთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 -ს.

  1.  ბენეფიციარი დაფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან :

ა) მე-4 პუნქტის ,,ა“, ,,ბ“, ,,დ“ და ,,ე“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 500 ლარისა.

ბ)  მე-4 პუნქტის „გ“ და ,,ვ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 800 ლარისა.

3. ქვეპროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება საზღვარგარეთ ჩასატარებელი და უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხა.

4. ქვეპროგრამით დაფინანსდება შემდეგი მომსახურებები:

ა) კომპიუტერული ტომოგრაფია;

ბ) მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია;

გ) კორონაროგრაფია/ანგიოგრაფია;

დ) ელასტოგრაფია;

ე)  დოპლეროგრაფია;

ვ) აორტოგრაფია

პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 60 ბენეფიციარზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 07

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის დიდ ნაწილს ხშირ შემთხვევაში ესაჭიროება ოპერაციული მკურნალობა, რომელიც ძვირადღირებულია და არ არის ხელმისაწვდომი, რაც იწვევს მათი ჯანმრთელობის გაუარესებას;
        1.  ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭირიოება ქირურგიული მკურნლობა.

  1.  დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 150 000-ს (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომელთაც ჩაუტარდათ მწვავე გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია). მოსარგებლე ფინანსდება, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, წლიური 1000  ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.
  2. ასევე დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირს, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აღემატება 150 000-ს, ან საერთოდ არ არის რეგისტრირებული აღნიშნულ ბაზაში დაფინანსდება, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. 
  3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სტუდენტებზე, რომელთაც შეჩერებული აქვთ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი, გავრცელდება პროგრამის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ფინანსური დახმარება.   

პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 135 ბენეფიციარზე.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და 10 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

45,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
1 - ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება, რომელიც  გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ან მარტოხელა პენსიონერს (რომელსაც არ ჰყავს ოჯახის წევრი)  რომლის  სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 65 000-ს.
2 - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირზე/ოჯახზე, საახალწლოდ და სააღდგომოდ გაიცემა სასურსათო პაკეტი არაუმეტეს 100 ლარისა, რომელთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აქვს 10 001-მდე სარეიტინგო ქულა.
    პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 37 ბენეფიციარზე.  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით მოსარგებლე ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
შეჭირვებულთა ოჯახებისათვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილის მშობელზე, რომლის ახალშობილიც დარეგისტრირდა ამავე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლად. ახალშობილზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500  ლარის ოდენობით,  ტყუპის შეძენის შემთხვევაში - 1200 ლარის ოდენობით.
2. ახლად დაქორწინებულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. დახმარება გაიცემა ახლად დაქორწინებულთაგან ერთ პირზე, რომელიც ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი  სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის აუცილებელი წინაპირობაა:

ა) ქორწინების რეგისტრაციის თარიღიდან 3 თვის ვადაში, მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარადგინოს დოკუმენტაცია;

ბ) ორივე მეუღლე რეგისტრირებული იყოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი - მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსით.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილთა  და ახლად დაქორწინებული ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

1,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ანაზღაურდება:

ა) ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება;

ბ) ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის (ომის მონაწილის) დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება.

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისათვის გაიცემა  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გარდაცვალების რეგისტრაციის თარიღიდან 1 (ერთი)  თვის ვადაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა და „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

139,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობას მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც დაკავშირებული არის გარკვეულ ხარჯებთან.

            ქვეპროგრამის ფარგლებში:
1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით,

გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან (ქუადრიპლეგია, ტეტრაპლეგია, სპასტიური ცერებრალური დამბლა (ოთხივე კიდურის ღრმა პარეზით), ღრმა პარაპარეზი მენჯის და ორგანოების ფუნქციის დარღვევით) გამომდინარე ვერ იყენებს ზედა და ქვედა კიდურებს და საჭიროებს მომვლელს.

3.  ყოველთვიური ფულადი  დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან (პარაპლეგია, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზი, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზი, ქვემო ღრმა პარაპარეზი, კუნთთა პროგრესული ატროფია, ორივე ქვედა ამპუტირებული კიდური,  ცერებრალური დამბლა ორივე თვალის ნერვის ატროფიით) გამომდინარე ვერ იყენებს ქვედა კიდურებს/დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გადაადგილებას, საჭიროებს მომვლელს.

4. ყოველთვიური ფულადი  დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე არის უსინათლო და  აქვს ორივე თვალის სრული/პრაქტიკული სიბრმავე  დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გადაადგილებას და საჭიროებს მომვლელს. 

5.  ა) ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქე, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება და სარგებლობს შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის" ამბროლაურის სამედიცინო დაწესებულებაში ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფის პროგრამა/სერვისით. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

      ბ) ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქე, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება და სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

6, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე დღის ცენტრის - ,,ბაო" თანადაფინანსება, სსმ ბავშვთა მომსახურების მიზნით.

პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 96 ბენეფიციარზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


შშმ და სსს პირების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დაზარალებული ოჯახები, რომლებსაც გაუნადგურდათ საცხოვრებელი და ქონება, რჩებიან თავშესაფრის გარეშე საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას.

 

საცხოვრებელ სახლზე ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით, არა უმეტეს  10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული მოსახლეობის ფინანსური ხელშეწყობა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

71,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ყოფითი პირობებიდან გამომდინარე მცირეა შობადობის რიცხვი, რაც პირდაპირ აისახება მრავალშვილიანი ოჯახების სიმცირეზე.


1. სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე, რომელთა ორივე მშობელი (გამონაკლისის შემთხვევაში ერთი) რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში და აქვს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი გაიცემა ერთჯერადი ფულადი  დახმარება 600 ლარის ოდენობით.

  1. სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე, რომელთა ორივე მშობელი (გამონაკლისის შემთხვევაში ერთი) რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში გაიცემა ერთჯერადი ფულადი  დახმარება 400 ლარის ოდენობით.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 130 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგული (18 წლამდე ასკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

36,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული ოჯახები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი,  რამაც გამოიწვია მათი შემოსავლების შემცირება და განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ ოჯახზე/წარმომადგენელზე:
ა) ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - მშობელზე 600 ლარის ოდენობით;
ბ) ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში წარმომადგენელზე - 800 ლარის ოდენობით.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 34 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე, სოციალურად დაუცველ 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, უსახლკარო პირთა ოჯახებზე (უპირატესობა მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მცირეწლოვანი ბავშვის ოჯახებს), რომლებიც სტიქიური მოვლენების და სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დარჩნენ უსახლკაროდ და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი, ყოველთვიურად ბინის ქირისათვის გაიცემა (ერთი წლის ვადით) ფულადი დახმარება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 9 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პოირობების გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

2,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ები.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 5 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა ოჯახების თანადგომა;
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

23,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ ქვეყნის და ერის წინაშე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანზე 200 ლარის ოდენობით.
პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 110 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში,  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირზე/ოჯახზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 001-ს,  არის მარტოხელა პირი (გარდა შრომისუნარიანი პირისა) და  არ ჰყავს ოჯახის წევრი,   ან არის  შშმ პირი, რომელსაც არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა,  ზამთრის თბობისთვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 ლარისა.

სამუშაო ჯგუფი უფლებამოსილია დაუშვას გამონაკლისი და მიმართოს რეკომენდაციით მერს, დახმარება ერთჯერადად გაიცეს პირზე/ოჯახზე, რომელიც ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს და არის უკიდურესად შეჭირვებული.

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 210 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეჭირვებული ოჯახების დახმარება ზამთრის სიცივისაგან დასაცავად; გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

48,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადმისტრაციული  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში  ცხოვრობენ ოჯახები, რომელთაც არ  აქვთ საშუალება ბავშვის მატერიალური უზრუნველყოფისა და კეთილდღეობისათვის.

 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა, რომლებიც  სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან მძიმე კრიზისულ მდგომარეობას.

 

პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 80 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

       პროგრამის მიზანია ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახების მხარდაჭერა,  ბავშვის ოჯახების გაძლიერება, მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარების  გაუმჯობესება, კრიზისული მდგომარეობის დაძლევაში მხარდაჭერა.     

       სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.                                                                                                                                                         

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული ხასიათისაა და ბიუჯეტს არ ახლავს დანართის სახით.

თავი III
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრ. კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

18684,3

23 780,7

12 102,1

11 678,5

14 781,3

14 531,3

250,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

150

154

149

5

159

154

5

 

ხარჯები

8212,9

10 455,4

10 137,8

317,5

11 822,4

11 573,8

248,6

 

შრომის ანაზღაურება

1837,2

2 535,1

2 466,6

68,5

3 367,2

3 288,8

78,4

 

საქონელი და მომსახურება

1973,8

2 144,2

1 966,4

177,8

1 796,5

1 791,6

4,8

 

პროცენტი

55,7

61,6

61,6

-

61,6

61,6

-

 

სუბსიდიები

3650,5

4 694,9

4 623,7

71,2

5 455,6

5 338,3

117,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

502,4

620,1

620,1

-

693,7

650,7

43,0

 

სხვა ხარჯები

193,2

399,4

399,4

-

447,8

442,8

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10363,7

13 217,5

1 856,6

11 360,9

2 851,1

2 849,7

1,4

 

ვალდებულებების კლება

107,8

107,8

107,8

-

107,8

107,8

-

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2745,3

3 838,6

3 759,8

78,8

6 622,4

6 539,2

83,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

150

154

149

5

159

154

5

 

ხარჯები

2589,4

3 548,2

3 471,2

77,0

4 494,6

4 411,4

83,2

 

შრომის ანაზღაურება

1837,2

2 535,1

2 466,6

68,5

3 367,2

3 288,8

78,4

 

საქონელი და მომსახურება

570,0

770,3

761,8

8,5

828,5

823,6

4,8

 

პროცენტი

55,7

61,6

61,6

-

61,6

61,6

-

 

სუბსიდიები

20,0

21,5

21,5

-

31,5

31,5

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

25,0

25,0

-

30,0

30,0

-

 

სხვა ხარჯები

76,9

134,7

134,7

-

175,9

175,9

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

182,6

180,9

1,8

2 020,0

2 020,0

-

 

ვალდებულებების კლება

107,8

107,8

107,8

-

107,8

107,8

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2581,8

3 657,5

3 578,7

78,8

6 423,0

6 339,8

83,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

150

154

149

5

159

154

5

 

ხარჯები

2533,7

3 474,8

3 397,8

77,0

4 403,0

4 319,8

83,2

 

შრომის ანაზღაურება

1837,3

2 535,1

2 466,6

68,5

3 367,2

3 288,8

78,4

 

საქონელი და მომსახურება

570,0

770,3

761,8

8,5

828,5

823,6

4,8

 

სუბსიდიები

20,0

21,5

21,5

-

31,5

31,5

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,7

25,0

25,0

-

30,0

30,0

-

 

სხვა ხარჯები

76,9

122,9

122,9

-

145,9

145,9

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,1

182,6

180,9

1,8

2 020,0

2 020,0

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

621,3

995,1

995,1

-

1 192,8

1 192,8

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

29

30

30

 

30

30

 

 

ხარჯები

621,3

917,6

917,6

-

1 182,8

1 182,8

-

 

შრომის ანაზღაურება

478,1

662,3

662,3

-

877,3

877,290

-

 

საქონელი და მომსახურება

64,9

136,8

136,8

-

159,2

159,2

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,9

5,0

5,0

 

10,0

10,0

 

 

სხვა ხარჯები

66,4

113,4

113,4

 

136,4

136,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

77,5

77,5

 

10,0

10,0

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1893,6

2 583,6

2 583,6

-

5 147,0

5 147,0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

116

119

119

 

124

124

 

 

ხარჯები

1847,3

2 480,3

2 480,3

-

3 137,0

3 137,0

-

 

შრომის ანაზღაურება

1297,2

1 804,3

1 804,3

-

2 411,5

2 411,5

-

 

საქონელი და მომსახურება

501,9

625,0

625,0

-

664,5

664,5

-

 

სუბსიდიები

20,0

21,5

21,5

 

31,5

31,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,7

20,0

20,0

 

20,0

20,0

 

 

სხვა ხარჯები

10,5

9,5

9,5

 

9,5

9,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,3

103,4

103,4

 

2 010,0

2 010,0

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66,8

78,8

-

78,8

83,2

-

83,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

5

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

65,0

77,0

-

77,0

83,2

-

83,2

 

შრომის ანაზღაურება

61,9

68,5

-

68,5

78,4

-

78,4

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

8,5

-

8,5

4,8

-

4,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

1,8

 

1,8

-

-

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

163,5

181,2

181,2

-

199,4

199,4

-

 

ხარჯები

55,7    

73,4

73,4

-

91,6

91,6

-

 

პროცენტი

55,7

61,6

61,6

-

61,6

61,6

-

 

სხვა ხარჯები

 

11,8

11,8

-

30,0

30,0

-

 

ვალდებულებების კლება

107,8

107,8

107,8

-

107,8

107,8

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

10,1

10,1

-

30,0

30,0

-

 

ხარჯები

 

10,1

10,1

-

30,0

30,0

-

 

სხვა ხარჯები

 

10,1

10,1

 

30,0

30,0

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

1,6

1,6

-

-

-

-

 

ხარჯები

 

1,6

1,6

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

 

1,6

1,6

 

-

-

-

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

163,4

169,4

169,4

-

169,4

169,4

-

 

ხარჯები

55,7

61,6

61,6

-

61,6

61,6

-

 

პროცენტი

55,7

61,6

61,6

 

61,6

61,6

 

 

ვალდებულებების კლება

107,8

107,8

107,8

 

107,8

107,8

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11419,1

13 718,1

3 348,1

10 370,0

2 180,4

2 180,4

-

 

ხარჯები

1468,0

1 710,1

1 710,1

-

1 407,9

1 407,9

-

 

საქონელი და მომსახურება

1085,6

1 126,8

1 126,8

-

858,0

858,0

-

 

სუბსიდიები

371,3

507,9

507,9

-

549,9

549,9

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

11,2

75,4

75,4

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9951,0

12 008,0

1 638,0

10 370,0

772,5

772,5

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4057,1

5 416,8

1 087,7

4 329,1

500,0

500,0

-

 

ხარჯები

361,5

450,0

450,0

-

250,0

250,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

359,1

450,0

450,0

-

250,0

250,0

-

 

სხვა ხარჯები

2,4

     

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3695,6

4966,8

637,7

4329,1

250,0

250,0

-

02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

359,0

450,0

450,0

-

250,0

250,0

-

 

ხარჯები

359,0

450,0

450,0

-

250,0

250,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

359,0

450,0

450,0

-

250,0

250,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

-

-

-

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

3698,0

4 966,8

637,7

4 329,1

250,0

250,0

-

 

ხარჯები

2,4

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

2,4

-

-

 

-

-

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3695,6

4 966,8

637,7

4 329,1

250,0

250,0

 

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

770,3

922,1

589,3

332,9

525,0

525,0

-

 

ხარჯები

390,7

488,3

488,3

-

462,5

462,5

-

 

საქონელი და მომსახურება

134,0

147,9

147,9

-

100,0

100,0

-

 

სუბსიდიები

256,7

325,3

325,3

-

362,5

362,5

-

 

სხვა ხარჯები

 

15,1

15,1

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379,6

433,8

101,0

332,9

62,5

62,5

-

02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

342,1

422,4

422,4

-

465,0

465,0

-

 

ხარჯები

338,6

420,4

420,4

-

462,5

462,5

-

 

საქონელი და მომსახურება

81,9

95,1

95,1

-

100,0

100,0

-

 

სუბსიდიები

256,7

325,3

325,3

-

362,5

362,5

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

2,0

2,0

-

2,5

2,5

-

02 02 01 01

წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

81,9

95,1

95,1

-

100,0

100,0

-

 

ხარჯები

81,9

95,1

95,1

-

100,0

100,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

81,9

95,1

95,1

-

100,0

100,0

-

02 02 01 02

ა(ა)ი.პ. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

260,2

327,3

327,3

-

365,0

365,0

-

 

ხარჯები

256,7

325,3

325,3

-

362,5

362,5

-

 

სუბსიდიები

256,7

325,3

325,30

 

362,5

362,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

2,0

2,0

 

2,5

2,5

 

02 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

428,3

499,7

166,8

332,9

60,0

60,0

-

 

ხარჯები

52,1

67,8

67,8

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

52,7

52,7

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

 

15,1

15,1

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376,1

431,8

99,0

332,9

60,0

60,0

 

02 03

გარე განათება

518,5

566,3

566,3

-

587,4

587,4

-

 

ხარჯები

505,9

563,1

563,1

-

587,4

587,4

-

 

საქონელი და მომსახურება

391,3

394,9

394,9

-

400,0

400,0

-

 

სუბსიდიები

114,6

168,3

168,3

-

187,4

187,4

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

3,2

3,2

-

-

-

-

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

505,9

563,1

563,1

-

587,4

587,4

-

 

ხარჯები

505,9

563,1

563,1

-

587,4

587,4

-

 

საქონელი და მომსახურება

391,3

394,9

394,9

-

400,0

400,0

-

 

სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)

114,6

168,3

168,3

-

187,4

187,4

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

-

-

-

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

391,3

394,9

394,9

-

400,0

400,0

-

 

ხარჯები

391,3

394,9

394,9

-

400,0

400,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

391,3

394,9

394,9

-

400,0

400,0

-

02 03 01 02

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

114,6

168,3

168,3

-

187,4

187,4

-

 

ხარჯები

114,6

168,3

168,3

-

187,4

187,4

-

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

-

-

-

 

სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)

114,6

168,3

168,3

-

187,4

187,4

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

-

-

-

02 03 02

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

12,6

3,2

3,2

 

-

-

-

 

ხარჯები

 

 

 

 

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

3,2

3,2

 

-

-

-

02 04

სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

406,0

14,8

14,8

-

-

-

-

 

ხარჯები

8,8

14,8

14,8

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

8,8

     

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

14,8

14,8

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

397,3

-

 

-

-

-

-

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4346,4

5 375,8

401,8

4 974,1

60,0

60,0

 

 

ხარჯები

17,6

5,0

5,0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

17,6

5,0

5,000

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       4328,8    

5 370,8

396,8

4 974,1

60,0

60,0

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

773,6

795,0

61,0

734,0

-

-

-

 

ხარჯები

82,9

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

82,9

     

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

690,7

795,0

61,0

734,0

-

-

-

02 08

სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

120,4

129,9

129,9

-

80,0

80,0

 

 

ხარჯები

 

35,0

35,0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

 

2,4

2,4

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

 

32,6

32,6

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,4

94,9

94,9

-

80,0

80,0

 

02 09

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

326,1

356,4

356,4

-

320,0

320,0

-

 

ხარჯები

 

13,0

13,0

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

 

13,0

13,0

 

-

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326,1

343,5

343,5

 

320,0

320,0

 

02 10

სატრანსპორტო მომსახურება

100,6

141,0

141,0

-

108,0

108,0

-

 

ხარჯები

100,6

141,0

141,0

-

108,0

108,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

100,6

126,6

126,6

-

108,0

108,0

-

 

სუბსიდიები

 

14,4

14,4

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

-

-

-

-

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

702,9

                     957,5   

                957,5  

                       -    

1 031,0

1 031,0

-

 

ხარჯები

697,7

                     944,4  

                944,4  

                       -    

1 017,0

1 017,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

26,9

                           -     

                      -    

                       -    

10,0

10,0

-

 

სუბსიდიები

670,8

                     944,4  

                944,4  

                       -    

1 007,0

1 007,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

                       13,1  

                  13,1  

                       -    

14,0

14,0

-

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

618,8

                     877,1  

                877,1  

                       -    

922,0

922,0

-

 

ხარჯები

613,6

                     875,1  

                875,1  

                       -    

918,0

918,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 

   

 

-

-

-

 

სუბსიდიები

613,6

                     875,1  

                875,1  

                 -    

918,0

918,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

                         2,0  

                    2,0  

                 -    

4,0

4,0

-

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება ა(ა)იპ

57,2

                       69,3  

                  69,3  

                 -    

89,0

89,0

-

 

ხარჯები

57,2

                       69,3  

                  69,3  

                 -    

89,0

89,0

 

 

სუბსიდიები

57,2

                       69,3  

                  69,3  

 

89,0

89,0

-

03 03

კაპიტალური  დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

24,4

                       11,1  

                  11,1  

                       -    

10,0

10,0

-

 

ხარჯები

24,4

                           -    

                      -    

                       -    

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

24,4

                           -    

                      -    

                       -    

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                       11,1  

                  11,1  

                       -    

10,0

10,0

-

03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2,5

                           -    

                      -    

                 -    

10,0

10,0

-

 

ხარჯები

2,5

                           -    

                      -    

                 -    

10,0

10,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

-

-

-

10,0

10,0

-

04 00

განათლება

1308,1

1 691,5

1 424,2

267,3

1 647,8

1 647,8

-

 

ხარჯები

         1234,8

1 592,1

1 422,8

169,3

1 647,8

1 647,8

-

 

საქონელი და მომსახურება

153,3

169,3

-

169,3

-

-

-

 

სუბსიდიები

1046,8

1 384,8

1 384,8

-

1 587,8

1 587,8

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

31,6

38,0

38,0

-

60,0

60,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,3

99,4

1,4

98,0

-

-

-

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

906,7

1 197,2

1 197,2

-

1 363,3

1 363,3

-

 

ხარჯები

895,6

1 195,8

1 195,8

-

1 363,3

1 363,3

-

 

სუბსიდიები

895,6

1 195,8

1 195,8

 

1 363,3

1 363,3

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,1

1,4

1,4

 

-

-

-

04 03

განათლების ღონისძიებები

31,6

38,0

38,0

-

60,0

60,0

-

 

ხარჯები

31,6

38,0

38,0

-

60,0

60,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

-

 

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

31,6

38,0

38,0

 

60,0

60,0

 

04 04

ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

151,3

189,0

189,0

-

224,4

224,4

-

 

ხარჯები

151,3

189,0

189,0

-

224,4

224,4

-

 

სუბსიდიები

151,3

189,0

189,0

 

224,4

224,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

-

-

 

-

-

-

04 05

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

218,5

267,3

-

267,3

-

-

-

 

ხარჯები

156,3

169,3

-

169,3

-

-

 

 

საქონელი და მომსახურება

156,3

169,3

-

169,3

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,2

98,0

-

98,0

-

-

-

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1919,5

2 830,2

1 939,1

891,1

2 389,9

2 389,9

-

 

ხარჯები

1635,9

1 915,9

1 915,9

-

2 346,7

2 346,7

-

 

საქონელი და მომსახურება

135,0

76,8

76,8

-

100,0

100,0

-

 

სუბსიდიები

1477,9

1 765,1

1 765,1

-

2 162,1

2 162,1

-

 

სხვა ხარჯები

23,0

74,0

74,0

-

84,6

84,6

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,6

914,3

23,2

891,1

43,2

43,2

-

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

916,3

1 708,1

817,0

891,1

970,3

970,3

-

 

ხარჯები

677,9

798,9

798,9

-

951,8

951,8

-

 

სუბსიდიები

677,9

798,9

798,9

-

951,8

951,8

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238,3

909,2

18,1

891,1

18,5

18,5

-

05 01 01

სპორტული  დაწესებულებების ხელშეწყობა

678,5

802,5

802,5

-

970,3

970,3

-

 

ხარჯები

677,9

798,9

798,9

-

951,8

951,8

-

 

სუბსიდიები

677,9

798,9

798,9

-

951,8

951,8

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

3,6

3,6

-

18,5

18,5

-

05 01 01 01

ა(ა)იპ  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

266,0

323,2

323,2

-

376,1

376,1

-

 

ხარჯები

265,5

320,4

320,4

-

373,6

373,6

-

 

სუბსიდიები

265,5

320,4

320,4

 

373,6

373,60

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

2,8

2,8

 

2,5

2,5

 

05 01 01 02

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

175,0

202,6

202,6

-

266,4

266,4

-

 

ხარჯები

175,0

202,6

202,6

-

250,4

250,4

-

 

სუბსიდიები

175,0

202,6

202,610

 

250,4

250,4

 

 

არაფინანსური აქტივები ზრდა

 

-

 

 

16,0

16,0

 

05 01 01 03

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

104,9

116,3

116,3

-

124,0

124,0

-

 

ხარჯები

104,9

116,3

116,3

-

124,0

124,0

-

 

სუბსიდიები

104,9

116,3

116,3

 

124,0

124,0

 

05 01 01 04

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

         132,5  

160,5

160,5

-

203,8

203,8

-

 

ხარჯები

132,5

159,7

159,7

-

203,8

203,8

-

 

სუბსიდიები

132,5

159,7

159,7

 

203,8

203,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,8

0,8

 

-

-

-

05 01 02

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

237,8

905,6

14,5

891,1

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237,8

905,6

14,5

891,1

-

-

-

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

991,1

1 102,1

1 102,1

-

1 373,6

1 373,6

-

 

ხარჯები

948,8

1 097,0

1 097,0

-

1 363,9

1 363,9

-

 

საქონელი და მომსახურება

125,9

56,8

56,8

-

69,0

69,0

-

 

სუბსიდიები

800,0

966,2

966,2

-

1 210,3

1 210,3

-

 

სხვა ხარჯები

23,0

74,0

74,0

-

84,6

84,6

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,3

5,1

5,1

-

9,7

9,7

-

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

718,4

855,5

855,5

-

1 050,1

1 050,1

-

 

ხარჯები

716,0

851,4

851,4

-

1 048,1

1 048,1

-

 

სუბსიდიები

716,0

851,4

851,4

-

1 048,1

1 048,1

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

4,1

4,1

-

2,0

2,0

-

05 02 01 01

ა(ა)იპ  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

510,8

605,5

605,5

-

737,2

737,2

-

 

ხარჯები

508,4

604,8

604,8

-

737,2

737,2

-

 

სუბსიდიები

508,4

604,8

604,8

 

737,2

737,2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,7

0,7

 

-

-

-

05 02 01 02

ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

98,9

108,4

108,4

-

140,4

140,4

-

 

ხარჯები

98,9

107,7

107,7

-

140,4

140,4

-

 

სუბსიდიები

98,9

107,7

107,7

 

140,4

140,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,7

0,7

 

-

-

-

05 02 01 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

59,8

69,1

69,1

-

89,4

89,4

-

 

ხარჯები

59,8

68,4

68,4

-

89,4

89,4

-

 

სუბსიდიები

59,8

68,4

68,4

 

89,4

89,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,7

0,7

 

-

-

-

05 02 01 04

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

48,9

72,5

72,5

-

83,1

83,1

-

 

ხარჯები

48,9

70,5

70,5

-

81,1

81,1

-

 

სუბსიდიები

48,9

70,5

70,5

 

81,1

81,1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

05 02 02

კულტურის ღონისძიებები

135,9

68,8

68,8

-

139,6

139,6

-

 

ხარჯები

135,9

67,8

67,8

-

139,6

139,6

-

 

საქონელი და მომსახურება

112,9

43,8

43,8

-

55,0

55,0

-

 

სხვა ხარჯები

23,0

24,0

24,0

 

84,6

84,6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,0

1,0

 

-

-

-

05 02 03

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

39,9

     

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 39,9

-

-

 

-

-

-

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

50,0

50,0

               -    

-

-

-

 

ხარჯები

 

50,0

50,0

               -    

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

 

50,0

50,0

 

-

-

-

05 02 05

გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

13,0

13,0

13,0

               -    

14,0

14,0

 

 

ხარჯები

13,0

13,0

13,0

               -    

14,0

14,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 3,0      

13,0

13,0

 

14,0

14,0

 

05 02 06

ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

83,9

114,8

114,8

 

169,9

169,9

-

 

ხარჯები

83,9

114,8

114,8

 

162,2

162,2

-

 

სუბსიდიები

83,9

114,8

114,8

 

162,2

162,2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

     

7,7

7,7

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

12,1

20,0

20,0

-

46,0

46,0

-

 

ხარჯები

9,1

20,0

20,0

-

31,0

31,0

-

 

საქონელი და მომსახურება

9,1

20,0

20,0

-

31,0

31,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

-

   

15,0

15,0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

589,4

744,6

673,4

71,2

909,8

743,0

166,8

 

ხარჯები

587,0

744,6

673,4

71,2

908,4

743,0

165,4

 

საქონელი და მომსახურება

 

1,0

1,0

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

63,7

71,2

-

71,2

117,4

-

117,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

472,8

595,1

595,1

-

663,7

620,7

43,0

 

სხვა ხარჯები

50,5

77,3

77,3

-

127,3

122,3

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

-

-

-

1,4

-

1,4

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

277,6

331,2

260,0

71,2

393,8

275,0

118,8

 

ხარჯები

275,2

331,2

260,0

71,2

392,4

275,0

117,4

 

სუბსიდიები

63,7

71,2

-

71,2

117,4

-

117,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

211,5

260,0

260,0

-

275,0

275,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

-

-

-

1,4

-

1,4

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

63,7

71,2

-

71,2

118,8

-

118,780

 

ხარჯები

63,7

71,2

-

71,2

117,4

-

117,4

 

სუბსიდიები

63,7

71,2

 

71,2

117,4

 

117,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1,4

 

1,4

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2,4

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

-

-

 

-

-

 

06 01 03

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების  (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

15,0

27,0

27,0

-

30,0

30,0

-

 

ხარჯები

15,0

27,0

27,0

-

30,0

30,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,0

27,0

27,0

 

30,0

30,0

 

06 01 04

ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

106,8

133,0

133,0

-

140,0

140,0

-

 

ხარჯები

106,8

133,0

133,0

-

140,0

140,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106,8

133,0

133,0

 

140,0

140,0

 

06 01 06

ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

18,9

25,0

25,0

-

25,0

25,0

-

 

ხარჯები

18,9

25,0

25,0

-

25,0

25,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,9

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

06 01 07

ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

70,7

75,0

75,0

-

80,0

80,0

-

 

ხარჯები

70,7

75,0

75,0

-

80,0

80,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70,7

75,0

75,0

 

80,0

80,0

 

06 01 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა

 

     

-

-

-

 

ხარჯები

 

     

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

     

-

-

-

06 02

სოციალური დაცვა

311,8

413,4

413,4

-

516,0

468,0

48,0

 

ხარჯები

311,8

413,4

413,4

-

516,0

468,0

48,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

1,0

1,0

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,3

335,1

335,1

-

388,7

345,7

43,0

 

სხვა ხარჯები

50,5

77,3

77,3

-

127,3

122,3

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

-

-

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

33,0

35,0

35,0

-

45,0

45,0

-

 

ხარჯები

33,0

35,0

35,0

-

45,0

45,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,0

35,0

35,0

 

45,0

45,0

-

06 02 02

ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

38,7

36,2

36,2

-

40,0

40,0

-

 

ხარჯები

38,7

36,2

36,2

-

40,0

40,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,6

33,2

33,2

 

34,0

34,0

 

 

სხვა ხარჯები

8,1

4,2

4,2

 

6,0

6,0

 

06 02 03

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

0,3

1,5

1,5

-

1,5

1,5

 

 

ხარჯები

0,3

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

 

საქონელი და მომსახურება

 

1,0

1,0

-

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

0,5

0,5

 

1,5

1,5

-

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე  ასაკის ბავშვების  ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

92,3

100,0

100,0

-

139,5

139,5

-

 

ხარჯები

92,3

100,0

100,0

-

139,5

139,5

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91,7

89,0

89,0

 

120,0

120,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,6

11,0

11,0

 

19,5

19,5

 

06 02 05

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

31,1

50,4

50,4

-

20,0

20,0

-

 

ხარჯები

31,1

50,4

50,4

-

20,0

20,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,1

0,4

0,4

 

-

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

50,0

50,0

 

20,0

20,0

 

06 02 06

სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

48,0

51,4

51,4

-

71,0

71,0

-

 

ხარჯები

48,0

51,4

51,4

-

71,0

71,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,6

44,4

44,4

 

61,0

61,0

 

 

სხვა ხარჯები

6,4

7,0

7,0

 

10,0

10,0

 

06 02 07

მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

9,5

11,0

11,0

 

36,0

36,0

-

 

ხარჯები

9,5

11,0

11,0

 

36,0

36,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,7

9,6

9,6

 

30,0

30,0

 

 

სხვა ხარჯები

1,8

1,4

1,4

 

6,0

6,0

 

06 02 08

უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

15,4

20,0

20,0

 

30,0

30,0

-

 

ხარჯები

15,4

20,0

20,0

 

30,0

30,0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,4

20,0

20,0

 

30,0

30,0

 

06 02 09

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

1,8

2,0

2,0

 

2,0

2,0

-

 

 ხარჯები

1,8

2,0

2,0

 

2,0

2,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

2,0

2,0

 

2,0

2,0

-

 06 02 10

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება

3,2

23,0

23,0

 

23,0

23,0

-

 

 ხარჯები

3,2

23,0

23,0

 

23,0

23,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3,2

22,8

22,8

 

22,2

22,2

-

 

სხვა ხარჯები

 

0,2

0,2

 

0,8

0,8

-

 06 02 11

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

38,5

54,0

54,0

 

60,0

60,0

-

 

 ხარჯები

38,5

54,0

54,0

 

60,0

60,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

 

     

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

36,0

 

 

 

-

 

 

 

სხვა ხარჯები

2,5

51,5

51,5

 

60,0

60,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,5

2,5

 

-

-

 

 06 02 12

 100 წლისა და 100  წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

0,5

0,5

               

-

-

-

 

 ხარჯები

 

0,5

0,5

                

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,5

0,5

 

-

-

 

06 02 13

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

 

28,5

28,5

 

48,0

-

48,0

 

ხარჯები

 

28,5

28,5

 

48,0

-

48,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

27,5

27,5

 

43,0

-

43,0

 

სხვა ხარჯები

 

1,0

1,0

 

5,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის განსაზღვრული წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2023 წლის განმავლობაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 24. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ლარი მიიმართოს, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 118,8 ათ. ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 83,2 ათ. ლარი.;

გ) „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 48,0 ათ. ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30,0 ათ. ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.