,,ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისა და დამტკიცების წესის შესახებ“

  • Word
,,ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისა და დამტკიცების წესის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 117
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/05/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 70, 08/05/2008
სარეგისტრაციო კოდი 300.160.070.10.003.001.062
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
117
07/05/2008
სსმ, 70, 08/05/2008
300.160.070.10.003.001.062
,,ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისა და დამტკიცების წესის შესახებ“
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (08/05/2008 - 08/02/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №117

2008 წლის 7 მაისი

ქ. თბილისი

ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისა და დამტკიცების წესის შესახებ

    მუხლი 1

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, დამტკიცდეს ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი.

    მუხლი 2.

ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გაცემის მსურველთა მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავების წესი

1. ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ხორციელდება ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გაცემის მსურველთა მიმართ „ელექტრონული ხელმოწერის და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ზოგადი მოთხოვნების საფუძველზე.

2. ტექნიკური რეგლამენტი უნდა შეიცავდეს:

ა) ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემთა მიერ სერტიფიკატების გაცემის მომსახურების გაწევის პირობებს;

ბ) ციფრული ხელმოწერის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების ნორმებს;

გ) ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გაცემისათვის საჭირო მოთხოვნებს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით;

დ) ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემთა საქმიანობის შეჩერება-შეწყვეტისა და ხელახალი ამოქმედების პროცედურებს;

ე) მოთხოვნებს სერტიფიკატის გამცემი ცენტრის მომსახურე პერსონალის მიმართ;

ვ) ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გაცემის შეჩერება-ამოქმედების, მოქმედების ვადის გაგრძელების, გაუქმების ზუსტი თარიღისა და დროის დადგენის საშუალებებსა და მექანიზმებს;

ზ) ციფრული ხელმოწერის დახურული და ღია გასაღებების გენერირებისათვის განკუთვნილი საიმედო არასანქცირებული და მოდიფიცირებისაგან დაცული ელექტრონული საშუალებების, მათ შორის, ალგორითმების სისტემას;

თ) ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის შესახებ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შენახვის პირობებს და სხვა.

3. ამ დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების გარდა, თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ტექნიკურ რეგლამენტში შესაძლებელია გაიწეროს დამატებითი მოთხოვნები და პირობები აკრედიტაციის მსურველთა მიმართ.

4. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ:

ა) ამ დადგენილების შესაბამისად შეიმუშაოს ტექნიკური რეგლამენტი ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემთა მიმართ;

ბ) შექმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს ტექნიკურ რეგლამენტს და მოამზადებს რეკომენდაციებს ელექტრონული ხელმოწერის უსაფრთხოების პოლიტიკის უზრუნველსაყოფად;

გ) განუსაზღვროს ჯგუფს ამოცანები და ვადები ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისათვის.

    მუხლი 3.

ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების წესი

1. დადგენილების საფუძველზე შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტი დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს მთავრობას.

2. საქართველოს მთავრობა იხილავს ტექნიკურ რეგლამენტს და „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ამტკიცებს ტექნიკურ რეგლამენტს.

    მუხლი 4.

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ვ. გურგენიძე

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.