ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016416
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
02/12/2022
ვებგვერდი, 05/12/2022
190020020.35.144.016416
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/12/2022 - 30/12/2022)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №21

2022 წლის 2 დეკემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №07 დადგენილება „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 30/11/2021 190020020.35.144.016389).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 01 იანვრიდან.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ შუბითიძედანართი #1

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

 


თავი I

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                       ლარი

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

შემოსავლები

23 517 779,02

26 330 803,7

19 670 000,00

გადასახადები

13 219 372,04

15 900 000,0

17 517 500,00

გრანტები

8 364 670,77

8 477 603,7

265 000,00

სხვა შემოსავლები

1 933 736,21

1 953 200,0

1 887 500,00

ხარჯები

9 511 046,88

12 740 689,9

14 157 900,00

შრომის ანაზღაურება

1 755 661,96

2 525 300,0

2 946 000,00

საქონელი და მომსახურება

962 273,15

1 349 299,9

841 200,00

პროცენტი

25 585,00

30 000,0

30 000,00

სუბსიდიები

5 631 958,21

6 887 127,0

8 669 000,00

გრანტები

54 100,00

131 515,0

141 900,00

სოციალური უზრუნველყოფა

773 228,94

1 148 685,0

1 083 200,00

სხვა ხარჯები

308 239,62

668 763,0

446 600,00

საოპერაციო სალდო

14 006 732,14

13 590 113,8

5 512 100,00

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 515 254,40

17 255 922,2

5 444 100,00

ზრდა

14 072 038,37

17 564 359,1

5 444 100,00

კლება

556 783,97

308 436,9

0,00

მთლიანი სალდო

491 477,41

-3 665 808,4

68 000,00

ფინანსური აქტივების ცვლილება

442 001,74

-3 731 908,4

0,0

ზრდა

445 802,87

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

445 802,87

0,0

0,0

კლება

3 801,13

3 731 908,4

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 801,13

3 731 908,4

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-49 476,00

-66 100,0

-68 000,00

კლება

49 476,00

66 100,0

68 000,0

საშინაო

49 476,00

66 100,0

68 000,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,00

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ლარი

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

შემოსულობები

24 074 562,99

26 639 240.62

19 670 000.0

შემოსავლები

23 517 779,02

26 330 803.69

19 670 000.0

არაფინანსური აქტივების კლება

556 783,97

308 436,93

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

23 632 561,25

30 371 149,00

19 670 000,0

ხარჯები

9 511 046,88

12 740 689,91

14 157 900,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 072 038,37

17 564 359.09

5 444 100.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100.0

68 000

ნაშთის ცვლილება

442 001,74

-3 731 908.38

0,00

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 670 000.0 ლარის ოდენობით:

 ლარი

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

შემოსავლები

23 517 779,02

26 330 803.69

19 670 000.0

გადასახადები

13 219 372,04

15 900 000,00

17 517 500.0

გრანტები

8 364 670,77

8 477 603.69

265 000.0

სხვა შემოსავლები

1 933 736,21

1 953 200,00

1 887 500.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  17 517 500.0 ლარის ოდენობით:

 ლარი

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

 
 

გადასახადები

13 219 372,04

15 900 000.00

17 517 500.0

 

ქონების გადასახადი

1 425 578,13

1 555 000.00

1 600 000.00

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

889 433,65

1 155 000.00

1 200 000.0

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,00

0,00

0,00

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7 948,53

0,00

0,00

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

7 948,53

0,00

0,00

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

288 003,86

200 000,00

200 000,0

 

ფიზიკურ პირებიდან

254 081,69

180 000,00

170 000,0

 

იურიდიულ პირებიდან

33 922,17

20 000,00

30 000,0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

240 192,09

200 000,00

200 000,0

 

ფიზიკურ პირებიდან

43 901,03

0,00

20 000,0

 

იურიდიულ პირებიდან

196 291.06

200 000,00

180 000.0

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

11 793 793.91

14 345 000.00

15 917 500.0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 265 000.0 ლარის ოდენობით

ლარი

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      ფაქტი

2023      გეგმა

 
 

გრანტები

8 364 670,77

8 477 603.69

265 000.0

 

სხვა დონის სახელმწოფო ერთეულებიდან მოღებული გრანტები

8 364 670,77

8 477 603.69

265 000.0

 

მიმდინარე

376 500.13

687 072.69

265 000.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი

376 500.13

687 072.69

265 000.0

 

კაპიტალური

7 988 170.64

7 790 531.0

0.0

 

კაპიტალური ტრანსფერი

7 988 170.64

7 790 531.0

0.0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 887 500.0 ლარის ოდენობით:

 ლარი

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

1 933 736,21

1 953 200,00

1 887 500.0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

370 621.20

342 700,00

252 000.0

 

პროცენტები

133 397,25

173 700,00

82 000.0

 

რენტა

237 223,95

169 000,00

170 000.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით       სარგებლობისათვის                    

205 893,17

109 000,00

110 000.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

31 330,78

60 000,00

60 000,0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

160 025,17

230 000,00

245 000.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

142 079,72

215 000,00

230 000.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

20 878,05

        25 000,00

        30 000,0

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

121 201,67

190 000,00

200 000,0

 

არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევ. გაყიდვები

17 945,45

15 000,00

15 000,0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

17 945,45

15 000,00

15 000,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 251 715,71

1 300 500,00

1 310 000.0

 

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

151 374,13

80 000,00

80 500,0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები თანდართული რედაქციით:

 ლარი

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      ფაქტი

2023      გეგმა

 
 

ხარჯები

9 511 046.88

12 740 689.91

14 157 900.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 755 661.96

2 525 300.0

2 946 000.0

 

საქონელი და მომსახურება

962 273.15

1 349 299.91

841 200.0

 

პროცენტი

25 858.00

30 000.0

30 000.0

 

სუბსიდიები

5 631 958.21

6 887 127.00

8 669 000.0

 

გრანტები

54 100.00

131 515.0

141 900.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

773 228.94

1 148 685.0

1 083 200.0

 

სხვა ხარჯები

308 239.62

668 763.0

446 600.0

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 444 100.0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 444 100.0 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

     ლარი

კოდი

დასახელება

2021 ფაქტი

2022       ფაქტი

2023      გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 806.00

177 600.00

63 000.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 947 296.36

13 223 944.45

4 631 100.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

22 912.00

819 380.0

100 000.0

04 00

განათლება

660 309.46

464 812.00

150 000.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 438 714.55

2 878 622.56

500 000.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

14 072 038.37

17 564 359.09

5 444 100.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ლარი

დასახელება

2021 ფაქტი

2022       ფაქტი

2023      გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

556 783.97

308 436,93

0

ძირითადი აქტივები

169 691.61

172 040,00

0

შენობება ნაგებობები

169 691.61

172 040,00

0

არაწარმოებული აქტივები

387 092.36

136 396,93

0

მიწა

387 092.36

136 396,93

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2021 ფაქტი

2022  გეგმა

2023      გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 347 131,14   

3 482 079,2   

3 848 700,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 272 070,14   

3 442 179.2

3 808 700.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 272 070,14   

3 418 929.0

3 768 700.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,00   

23 5250.0

40 000.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

25 585,00   

30 000.0

30 000.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,00   

9 900.0

10 000.0

702

თავდაცვა

105 685,77   

162 000.0

190 000.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9 146 269,44   

10 168 094.7

3 404 100.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

336 019,62   

662 047.0

223 000.0

70421

სოფლის მეურნეობა

336 019,62   

662 047.0

223 000.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

398 742,64   

428 500.0

300 000.0

70443

მშენებლობა

398 742,64   

428 500.0

300 000.0

7045

ტრანსპორტი

7 424 240,40   

7 925 547.7

2 881 100.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7 424 240,40   

7 925 547.7

2 881 100.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

987 266,78   

1 152 000.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

1 535 184,63   

2 513 870.0

2 127 000.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 269 998,64   

2 114 670 .0

1 704 000.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

265 185,99   

399 200.0

423 000.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 715 290,57   

4 355 482.8

2 307 000.0

7063

წყალმომარაგება

374 644,03   

2 137 020.8

500 000.0

7064

გარე განათება

673 863,25   

1 175 240.0

807 000.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

666 783,29   

1 043 222.0

1 000 000.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

95 089,96   

125 000.0

150 000.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

95 089,96   

125 000.0

150 000.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 841 911,69   

4 776 952.6

2 933 000.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4 027 319,43   

3 862 052.6

1 812 000.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

685 626,23   

756 049.0

935 000.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

17 145,93   

18 300.0

21 000.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

111 820,10   

140 551.0

165 000.0

709

განათლება

3 007 167,75   

3 439 884.8

3 519 000.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 708 133,69   

2 885 178.7

3 519 000.0

7092

ზოგადი განათლება

275 744,06   

554 706.1

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

275 744,06   

554 706.1

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

23 290,00   

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

838 830,30   

1 281 685.0

1 123 200.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

581 308,87   

845 485.0

772 500.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

548 308,87   

812 485.0

754 500.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

33 000,00   

33 000.0

18 000.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

69 788,00   

87 000.0

92 000.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

27 000,00   

30 000.0

30 000.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

103 800,00   

117 000.0

117 000.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

56 933,43   

202 200.0

111 000.0

 

სულ

23 583 085,25   

30 305 049.0

19 602 000.0

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 ლარი

              

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

 

საოპერაციო სალდო

14 006 732.14

13 590 113.8

5 512 100.0

 

მთლიანი სალდო

491 477.74

-3 665 808.4

68 000.0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

                                                                                                                                                             ლარი

              

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

442 001.74

-3 731 908.4

0.0

 

 ზრდა

445 802.87

0.0

0.0

 

         ვალუტა და დეპოზიტი

445 802.87

0.0

0.0

 

 კლება

3 801.13

3 731 908.4

0.0

 

        ვალუტა და დეპოზიტი

3 801.13

3 731 908.4

0.0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

                                                                                                                                                                    ლარი

              

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

 

ვალდებულებების ცვლილება

-49 476.00

-66 100

0

 

         ზრდა

0.0

0.0

0

 

საშინაო

0.0

0.0

-68 000

 

         კლება

49 476.00

66 100

68 000

 

საშინაო

49 476.00

66 100

68 000

 

მუხლი 13. სასეხო ვალდებულებები

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქარელის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები შეადგენდა 222 646 ლარს, ხოლო 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იქნება   173 170 ლარი.

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის პროგრამები და 2023-2026 წლების პრიორიტეტები

 მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

ლარი

              

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

608 908.68

826 351.0

951 700.0

 

ხარჯები

608 908.68

822 351.0

941 700.0

 

შრომის ანაზღაურება

448 892.38

654 500.0

732 000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

4 000.0

10 000.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 663 161.46

2 595 578.00

2 817 000.0

 

ხარჯები

1 660 355.46

2 421 978.00

2 767 000.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 227 991.78

1 753 800.0

2 074 000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 806.00

170 600.0

50 000.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

105 685.77

162 000.0

190 000.0

 

ხარჯები

105 685.77

159 000.0

187 000.0

 

შრომის ანაზღაურება

78 777.80

117 000.0

140 000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

3 000.0

3 000.0

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

ლარი

 

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.00

23 250.22

40 000.0

 

ხარჯები

0.00

23 250.22

40 000.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

9 900.0

10 000.0

 

ხარჯები

0,00

9 900.0

10 000.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

75 061.00

96 100.00

98 000.0

 

ხარჯები

25 585.00

30 000.0

30 000.0

 

ვალდებულებების კლება

49 476.00

66 100.0

66 100.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 02 03

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაფინანსება

98 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია:  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეც მანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს. 2023 წელს მოხდება მიმდინარე გადასახადის 98 ათ. ლარის დაფარვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში დაფარული სასესხო ვალდებულება

 

  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

                                                                                                                                                             ლარი

              

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 861 560,01

14 514 757,45

5 688 100.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

2 781 100.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, მოსახლეობა მოძრაობდეს შეუფერხებლად, როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით. არ შეიქმნას პრობლემა უამინდობის პერიოდში გადაადგილებაზე. სოფლები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რეაბილიტირებული გზებით.    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2023 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა: ძლევიჯვარში, კოდავარდისუბანში, ქვენატკოცაში, აგარაში, რუისში,ქობესაანთუბანში,ბებნისში, ქვემო ხვედურეთში, დირბში გზის რეაბილიტაცია მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

პროგრამის დასახელება:

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული საავტომობილო გზების ნაწილის შეკეთება (მოხრეშვა-მოშანდაკება).

დაზიანებული და შესაკეთებელი გზები პრობლემას წარმოადგენს ფეხით მოსიარულეთათვის, ხელი ეშლება ტვირთის გადატანას, მოსახლეობის გადაადგილებას, ტურიზმის განვითარებას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების საფარის მოწესრიგება 20 000 მ2 ფართობზე და სხვა სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

პროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

500 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის  ჯერ კიდევ დარჩენილი სოფლების სასმელი წყლის უწყვეტ  რეჟიმში მიწოდების პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება რეგ. ფონდიდან გამოყოფილი თანხითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის 5% თანადაფინანსებით, ქარელის  მუნიციპალიტეტის ადმინიტრაციული ერთეულების სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, წყალმომარაგების მომსახურების ხარისხის  და  დაფარვის არეალის გაუმჯობესება, წყალმომარაგების მომსახურების ეფექტური მიწოდება.

კერძოდ, იგეგმება:

სოფლებში : აფნისი , ჭანდრები, ზ.ხვეუდერთი ( ეკალაძეაანთუბანში ) სასმელი წყლის პროექტების განხორციელება.

სოფელ აბისში სასმელი წყლის ჭაბრურღილის და ქსელის მოწყობა

სოფელ ბერძენაულში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობაა

სოფელ ფცაში ჭაბურღილის მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი  მოსახლეობა, სასმელი წყლის გაუმჯობესებული ხარისხი, სასმელ წყალზე შეუფერხებელი წვდომა.

 

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

პროგრამის დასახელება:

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

200 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: რწყვის პერიოდში ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ სარწყავი წყლის არხებით შეუფერხებლად სარგებლობა.

მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში (ქარელი,რუისის,ხვედურეთი,სასირეთი,კეხიჯვარი,სანებელი,ვედრება, ავლევი, მოხისი, ქ.შაქშაქეთი )  სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სარწყავ-სანიაღვრე არხები, შეუფერხებლად მოქმედი  სარწყავი სისტემა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

50 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციურ ერთეულში გამართული გარე განათების სისტემის არსებობა. მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

გარე განათების სისტემა მოეწყობა ქვენატკოცასა და ძლევიჯვარში, ქარელის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, იქ სადაც დარჩენილია გარკვეული უბნები გარე განათების გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქუჩები, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, გარე განათების  სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

 ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

757 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული გარე განათების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარ-დაზიანებული ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება გარე განათების ელექტრო ენერგიის ღირებულება

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების გამართული მუშაობა და ელექტრო ენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

150 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრცაციულ ერთეულებში, შემდეგი ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების განხორციელება : ქარელი, ბებნისი, კეხიჯვარი,მოხისი, ბრეძა, დვანი, დირბი, ბრეთის მეურნეობა , აგარა, ზემო ხვედურეთი და ზღუდერი და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული  ადმინისტრაციულო შენობები. კმაყოფილი მოსახლეობა

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

200 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

პროგრამიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის  თანადაფინანსებას საცხოვრებელი კორპუსების მცირე სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის და სხვა ღონისძიებებს. ასევე მოხდება 2021 წლის ვალდებულების ანაზღაურება

მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ძლიერი ამხანაგობები, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, პრობლემების გადაჭრაში ჩართული მოსახლეობა, რეაბილიტირებული შენობები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

650 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა, კერძოდ: ქარელში ორი ( ერთი ახლის მშენებლობა და ერთის რეაბილიტაცია, რუისში, ბებნისში და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლოებისათვის მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი სივრცე, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

300 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: პროექტების განხორციელების ზედამხედველობა, ახალი პროექტების შეძენა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მიმდინარე პროექტების ზედამხედველობა და შეძენილი იქნება ახალი პროექტები სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, შეძენილი პროექტები

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს გარემოს დაცვა და დასუფთავება, მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემების  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება. ასევე იმ სასმელი წლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის გადასახადის დაფარვა, რომლებითაც სარგებლობს სოფლების მოსახლეობა.   

ლარი                                        

 

დასახელება

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 535 184,63

2 513 870,00

2 127 000.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის დასუფთავების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გეგმავს კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებას ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვაზე.  შეძენილი იქნება 200 ცალი ნაგვის ურნა, რომელიც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული გარემო, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

1 604 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა. სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის ფარგლებში ქ. ქარელში და დაბა აგარაში განხორციელდება ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, სანიაღვრეების გაწმენდა, ნარჩენების  გატანა: ქ. ქარელის, დ. აგარის და სოფლების: ქვენატკოცის, ბებნისის,  ლეთეთის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, კეხიჯვრის, ქობესაანთ უბნის, თათანაანთუბნის, სამწევრისის, ვედრების, სანებლის, რუისის, ურბნისის, ბრეთის, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, სასირეთის, ბრეთის მეურნეობის, ძლევიჯვრის, ყინწვისის, ზღუდრის, მოხისის, ახალსოფლის, დირბის, დვანის, ტახტიძირის, ფცის, თამარაშენის, ქვემო შაქშაქეთის, აბისის, აბისისთავის, ბერძენაულის, ავლევის, ცერონისის, კნოლევის, ბრეძის, ატოცის, გულიკაანთ უბნის, ღვლევის, ქვენაფლავის, ჭანდრების, ხეობის, სუქაანათ უბნის, ორთუბნის, ელბაქიაანთ კარის, კოდავარდისუბნის, ზემო შაქშაქეთის,  საციხურის, კოდის, ღოღეთის, ჭვრინისის, აბანოს, სოფელ ახალსოფლის, აფნისის, გვერძინეთის და სოფელ მოხისის დევნილთა ჩასახლების მოსახლეობიდან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან და განხორციელდება სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა.  მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემისა და შადრევანების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

423 000.0  ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: კულტურული და ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს შექმნა, დაზიანებული და საფრთხის შემცველი ხეებისგან მოსახლეობის დაცვა. სასმელი წყლის სისტემის და შადრევნის მომსახურების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული და მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი ხეების  გადაბელვა, მოჭრა. განხორციელდება ხე-მცენარეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. შადრევნების და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო ადგილების მოვლა-პატრონობა. ასევე სოფლებში წყლის სისტემის ტექნიკური (ტუმბოების შეკეთება განახლება) უზრუნველყოფა და იმ სასმელი წლის ჭაბურღილის ელექტრო ნერგიის გადასახადის გადახდა, რომლებითაც სარგებლობს სოფლების მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული, ეკოლოგიურად სუფთა და ამორტიზირებული ხეებისგან დაცული გარემო,  სასმელი წყლის სისტემისა და შადრევნების გამართული ფუნქციონირება.

განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა შეიქმნას მყარი საფუძველი აღსაზრდელებისათვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, მოხდება ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

  ლარი

   

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

04 00

განათლება

3 007 167,75

3 439 884.77

3 519 000.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

150 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მოქმედ 24 საბავშვო ბაღში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 ბავშვთა რაოდენობის გაზრდის გამო,  ქარელში იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღის (ოთხ ჯგუფიანი ) აშენება , ასევე ახალი შენობის აშენება იგეგმება რუისში , ურბნისში და დვანში , არსებული ბაღების აღსაზრდელები გადანაწილდებიან ახალ შენობებში.  ასევე სრული რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია ჩაუტარდება შემდეგ საბავშვო ბაღებს: აბანო, ქვემო ხვედურეთი,ქვენატკოცა,მოხისი,ბრეთი, რუისის #2, რუისის #3 , კეხიჯვარი და ბრეთის მეურნეობა. იგეგმება სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

სტანდარტის შესაბამისი საბავშვო ბაღები, რომლითაც ისარგებლებენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

3 369 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა.

 მუნიციპალიტეტში სულ 1500 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 24 საბავშვო ბაღი, რომელთა ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ “სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 351 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომის პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შესაფერისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ახალგაზრდების მრავალმხრივ  განვითარებას და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 ლარი

 

 

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

2023      გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.

4 841 911.69

4 785 772,56

2 956 000.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

 500 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული მოედნებით სარგებლობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

   დაგეგმილია სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ჭვრინისში, ქვენატკოცაში, ბერძენაულში, დირბში და ქარელში ორი სპორტული მოედანი და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

812 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით სწავლების გაძლიერება, სხვადასხვა ღონისძიებებისა და ტურნირების ჩატარება, წარმატებული სპორტსმენების წარმოჩენა და სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია.

 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების  სწავლებები: ფეხბურთის, ჭადრაკის, ჭიდაობის (ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა), კიკბოქსინგის, ჯიუ-ჯიცუს, MMA შერეული ორთაბრძოლების, ხელბურთის, ფრენბურთის მიმართულებით.  დააფინანასდება ზემოთ აღნიშნულ სპორტის სახეობებში სხვადასხვა ღონისძიებები და ტურნირები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბით და ჩატარდება სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

პროგრამის დასახელება:

საცურაო აუზის მოვლა პატრონობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

500 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი საცურაო აუზით სარგებლობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

   პროგრამის ფარგლებში მოხდება საცურაო აუზის მოვლა პატრონობის ხარჯების და გადასახადების გადახდა

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

30 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების განვითარება, სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დაინტერესებას და ჩართულობის ზრდას, სახელოვნებო განათლების განვითრებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება, კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

პროგრამის დასახელება:

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

450 000.00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს ქარელის მუნიციპალიტეტში  სამი სახელოვნებო სკოლა  - ქარელის ხელოვნების სკოლა (ბრეთის მუსიკალური განყოფილებით), ნანული ღამბაშიძის სახელობის აგარის ხელოვნების სკოლა და რუისის ხელოვნების სკოლა. ხელოვნების სკოლებში სულ დასაქმებულია  69 თანამშრომელი,     ხელოვნების სკოლებში ბავშვთა რაოდენობა 655-მდე მოსწავლეს შეადგენს;  სკოლები ხელს უწყობენ  წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფენ მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში;  წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები სახელოვნებო მიმართულებით, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეები. ხელოვნების სკოლებში ბავშვები სწავლობენ კლასიკურ და ხალხურ მუსიკას; ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე დაკვრას; სოლფეჯიოს, მუს-ლიტერატურას, ფოლკლორს, ხელოვნების ისტორიას. მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და  ფესტივალებში, აგრეთვე ადგილობრივ ღონისძიებებში. ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში  75  ერთეულით გაიზარდა მოსწავლეთა რაოდენობა ხელოვნების სკოლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის მიმზიდველი სახელოვნებო საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, ხელოვნების პოპულარიზაცია, მოსახლეობის ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

პროგრამის დასახელება:

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

56 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, წიგნადი ფონდის განახლება  და წიგნის პოპულარიზაცია.

ქარელის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების და კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ერთერთი განყოფილებაა, ბიბლიოთეკა ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს.

წლის განმავლობაშიგანხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები: ერთად კითხვის საღამოები, ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები.განახლდება  წიგნადი ფონდი და მოეწყობა სხვასხვა ღონისძიებები წიგნის პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, განახლებული წიგნადი ფონდი.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 05

პროგრამის დასახელება:

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

200 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში.

კულტურის ცენტრი თავის საქმიანობას განახორციელებს სხვადასხვა წრეების და შემოქმედებითი ჯგუფების საშუალებით; ქარელის მუნიციპალიტეტში  ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს: მამაკაცთა ანსამბლი ,,ქარელი“ - 15 მამაკაცის შემადგენლობით, ხალხური საკრავების წრე (დოლი), ხალხური საკრავების წრე (ფანდური, სალამური),  ბავშვთა დრამატული წრე, თოჯინების თეატრი, სამეჯლისო ცეკვები, ქორეოგრაფიული ანსამბლები ,,იბერიელები’’ და ,,ქარელი’’, დრამატული წრე, მოყვარულთა თეატრი, რომლის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში მონაწილეობას იღებენ თავად კულტურის სახლის შემოქმედებითი ჯგუფები. კულტურის ცენტრში შემოქმედებით სახელოვნებო განათლებას ღებულობს და მიიღებს 500- ზე მეტი მოსწავლე.

         წრეები და გუნდები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ, რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში. 2023 წელში გაგრძელდება ქართული ხალხური სიმღერის და ქართული გალობის შემსწავლელი წრეები;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრებით დაინტერესება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

პროგრამის დასახელება:

მუზეუმების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

43 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია.

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,რომელშიც დაცულია 3000  ექსპონატი. იგი იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 8  თანამშრომელი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 3000 ერთეულს. 

 პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტექნიკა საკონფერენციო დარბაზისათვის (მაგიდა, სკამები, კომპიუტერები, პროექტორი, პროექტორის ფარდა, წყლის დისპენსერი), მოეწყობა სტელაჟები და თაროები  ექსპონატებისათვის, მოლბერტები საგამოფენო სივრცისათვის, მოეწყობა ჩვენებები, შემოქმედებითი საღამოები, ისტორიის ვიქტორინები, კონფერენციები, წიგნის მკითხველთა კლუბი, მოხდება ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართვა მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესებსა და ზოგადად თვითმმართველობის ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, მისი პოპულარიზაცია და მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 07

პროგრამის დასახელება:

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

52 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქართული ხალხური მრავალხმოვანი სიმღერების პოპულარიზაცია.

ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მამაკაცთა ფოლკლორული გუნდი - ,,ქარელი“- 15 მამაკაცის შემადგენლობით, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში, რითაც  პოპულარიზაციას უკეთებს ქართულ ხალხურ მრავალხმოვან სიმღერას ქარელის მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ხალხური სიმღერის  პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 08

პროგრამის დასახელება:

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

104 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” ადმინისტრაცია შედგება 7 თანამშრომლისგან,  რომლების მართავენ და ორგანიზებას უწევენ გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების საქმიანობას და მათ ფუნქციონირებას. გაერთიანებას, გამართულად ფუნქციონირებისთვის ესაჭიროება დასაქმებულთა შრომის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება, რომელთა დაფარვა მოხდება ასიგნებების ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ გამართული ფუნქციონირება და განყოფილებების საქმიანობის ორგანიზება, მართვა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 09

პროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

21 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის ინფორმირებულობა, დაინტერესების ზრდა, ცნობადობის ამაღლება და  ჩართულობის გაზრდა.

საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით დასაქმებულია 3 თანამშრომელი და წლის განმავლობაში გამოიცემა  მუნიციპალური გამოცემა ,,ქარელის მოამბის’’ 18 000 ეგზემპლარი. აღნიშულ გაზეთში შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სოციალური და სხვა სიახლეები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები და მიღებული სამართლებლივი აქტები. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას და ჩართულობას მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში

მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 10

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

90 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

   პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის, ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რელიგიური დაწესებულებების საკულტო შენობა-ნაგებობების აღდგენისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე სხვა საქმიანობისათვის ფინანსური დახმარება, რითაც ხელი შეეწყობა რელიგიურ-კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და რეაბილიტირებული რელიგიურ-კულტურული ობიექტები, დაფინანსებული რელიგიური ღონისძიებები. პილიგრიმი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 11

პროგრამის დასახელება:

ტურიზმის განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

23 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრმა, რომლის მიზანია, საქართველოში ჩამოსული და ადგილობრივი ტურისტების სრულყოფილი ინფორმირება ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქტის შესახებ, საქართველოს რეგიონების ტურისტული პოტენციალისა და ახალი პროდუქტის პოპულარიზაცია.

     ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ტურისტებისთვის შეთავაზებული პროდუქტი იქნება: ინფორმირება მუნიციპალიტეტში  არსებული ტურისტული დანიშნულების ობიექტების შესახებ, როგორიცაა: განთავსებისა და კვების ობიექტები, სატრანსპორტო საშუალებები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განრიგი, მუზეუმები, გალერეები, ღვინის საწარმოები, ღვინის მარნები, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული ადგილების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, საკურორტო ადგილებისა და სხვათა შესახებ, ტურისტების ინტერესებიდან გამომდინარე, ტურისტული მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ტურის დაგეგმვაში დახმარება, ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ფესტივალების შესახებ (ეროვნული, კულტურული, გასართობი, სპორტული და სხვა); ბეჭდვითი მასალის გავრცელება (რეგიონისა და ქალაქის რუკები, ბროშურები, გზამკვლევები და სხვა). საინფორმაციო ცენტრში წარმოდგენილი იქნება სუვენირები და ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია (წარმოებული ღვინო, ნატურალური თაფლი, ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროდუქცია, ქარელის ღირშესანიშნაობების აღმნიშვნელი სუვენირები).

მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული ტურიზმი, პოპულარიზებული მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა და ადგილობრივი მეწარმეები

 

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

75 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, მათი უნარების რეალიზაციის შესაძლებლობა და საქმიანობის სტიმულირება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში. ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და  საგანმანათლებლო  აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინციატივები.

          ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ლარი

 

 

2021 წელი ფაქტი

2022 წელი გეგმა

2023 წელი გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

933 920,26

1 406 685,0

1 273 200.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი"

დაფინანსება

150 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

აღნიშნული პროგრამა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული ფუნქცია, რომლისათვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მიზნობრივი ტრანსფერი. პროგრამა მოიცავს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვებას და წარდგენას დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენას და პროფილაქტიკას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას, დეჰელმინთიზაციას ანტიჰელმინთური პრეპარატის გაცემით, პარაზიტული დაავადებების პირველად ეპიდკვლევას, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას და შერჩევითი კონტროლის განხორციელებას.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინულ მონიტორინგს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებას, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

პროგრამის დასახელება:

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

90 000.00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

      პროგრამის მიზანია: გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

უფასო სასადილოების  კვების პროგრამით ისარგებლებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო ოჯახის 90 ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000  ქულას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ უკვე რეგისტრირებული ბენეფიციარები, ხოლო ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში (გარდაცვალება, უარის თქმა პროგრამაზე, საირეიტინგო ქულის მომატება,  რეგულარულად (14 დღე)  არ გამოცხადება, რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა (სხვა მუნიციპალიტეტში გადასვლა) და სხვა), ჩანაცვლება განხორციელდება სარეიტინგო ქულის, მრავალშვილიანობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.  კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ყოველდღე, დღეში ერთხელ, დასვენების დღეების გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

დღეში ერთხელ კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები

                                                                                                                       

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მკურნალობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

714 900,00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

  საქართველოში მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილება, ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. აღნიშნული დადგენილების მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის  (გარდა: კოსმეტიკური პროცედურებისა; ფაკიური ლინზის გადანერგვისა; რეფრაქციული ანომალიის კორექციისა ექსიმერული ლაზერით - LASIK მეთოდი;  ბარიატრიული ოპერაციებისა - 150 000 ქულის ზემოთ; ექიმის ჰონორარისა.)  ა) ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  იმ კარდიოლოგიურ მომსახურებაზე, რომელიც ანაზღაურდება სახელმწიფოს მიერ "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების ფარგლებში, თანადაფინანსება მოხდება სახელმწიფოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფის მიხედვით აუნაზღაურებელი ნაწილის 40%-ით.

 იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით და, რომელთა მკურნალობის, ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 300 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ თანხა აღემატება 300 ლარს, ემატება 300 ლარს ზემოთ დარჩენილი თანხის 40 %-ი, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები).

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: ანგარიშფაქტურა, წინასწარი კალკულაცია (რომელიც უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის რეკვიზიტებს), ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებელის პირადობის მოწმობის ასლი და/ან სხვა დოკუმენტი - საჭიროების შემთხვევაში”

 

მოსალოდნელი შედეგი

მეტად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

პროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

117 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით, მრავალშვილანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების  პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო  შვილი. პროგრამის მიხედვით, ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი.  მეოთხე შვილის დაბადების  შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის  დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

  2022 წლის დეკემბრის თვეში მრავალშვილან ოჯახებში დაბადებულ ახალშობილთა დახმარება (ანაზღაურების გაცემა) შესაძლებელია 2023  წლის პირველ თებერვლამდე.

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი, მეურვე და სხვა) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მრავალშვილიანი ოჯახები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

პროგრამის დასახელება:

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

39 600.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება.

  ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული საკვებით კვება, ხოლო თირკმელის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროცედურის ჩატარება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენენ ისეთი დავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

პროგრამა ითვალისწინებს: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, ცელიაკიით, აგრეთვე ფენილკეტონურიით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის საკვებით დახმარებას, წლის განმავლობაში, თითოეულზე არა უმეტეს 2000 ლარისა, რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის საკვების შესაძენად, ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირთათვის, ფინანსურ დახმარებას - წელიწადში ერთჯერადად 700 ლარის ოდენობით - გადაადგილებისათვის.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: ცელიაკიით ან/და ფენილკეტონურიით დაავადების შემთხვევაში: განცხადება, წინასწარი ინვოისი, ფორმა 100, პაციენტის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობის (ჰემოდიალიზის) შემთხვევაში: განცხადება, ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ბენეფიციარები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

პროგრამის დასახელება:

სტუდენტების სოციალური დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

30 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების წლიურად ერთჯერადი დახმარება.

დახმარებას მიიღებენ: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შშმ პირთა სტუდენტი შვილები, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტი შვილები, ასევე სოციალურად დაუცელი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული (რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 50 000-მდე ქულის ჩათვლით) მოქალაქეთა სტუდენტი შვილები, რომლებიც  სწავლობენ საქართველოში რეგისტრირებულ აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოლეჯი, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელში ბაკალავრიატი, რეზიდენტურა, ან მაგისტრატურა).

პროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებზე წლიურად სწავლის გადასახადის ერთჯერადად დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.

   სტუდენტების სოციალური დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, სწავლის დამადასტურებელი ცნობა აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, განმცხადებლის/სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლ(ებ)ი, სასწავლებლის საბანკო რეკვიზიტები, მშობლის/მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლ(ებ)ი, პირველი ჯგუფის შშმ სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან საერეიტინგო ქულათა ამონაწერი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების დაფინანსებული განათლება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

პროგრამის დასახელება:

შშმ პირების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

18 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია, ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.

  პროგრამა ითვალისწინებს   25 წლამდე ასაკის შშმ პირების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.  დახმარების გაწევა ხორციელდება თითეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად 1800 ლარის ოდენობით.

 დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

   დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება,  შშმ პირის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვეობის, მზრუნველობის/მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში), ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობა - თანდართული ხარჯთაღრიცხვით. ორგანიზაციის რეკვიზიტები, შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული შშმ პირები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

პროგრამის დასახელება:

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

28 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური)უსინათლოების დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით.

    დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მკვეთრად გამოხატული  უსინათლო ბენეფიციარები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

პროგრამის დასახელება:

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

1 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება.

  პროგრამა ითვალისწინებს სამამულო ომის ვეტერანების დახმარებას  9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოულზე ვეტერანზე 1000 ლარის ოდენობით.

  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა, ან შესაბამისი ცნობა, საბანკო რეკვიზიტები., საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამამულო ომის ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

პროგრამის დასახელება:

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

4 200.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945)  თითოეულ ვეტერანზე 300 ლარის ოდენობით.

   წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა და ინვალიდიობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაწეული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

პროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

3 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: 100 წელს გადაცილებულ უხუცესების დახმარება.

წლის განმავლობაში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებზე 1000 ლარის გადაცემა თითოეულ უხუცესზე ერთჯერადად.     

    წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დოკუმენტაცია.

 

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული 100 წელს გადაცილებული უხუცესები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

პროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

5 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება ორივე მშობლის გარდაცვალებისას - 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

   წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა, ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების საგენტოდან ბავშვის რეგისტრაციის შესახებ, მშობლების გარდაცვალების მოწმობები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვის/მზრუნველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა დოკუმენტები - საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

პროგრამის დასახელება:

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

10 500.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტულო მომსახურების გაწევაში დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება  ერთჯერადად 350 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილის ახლობელზე, ან სხვა პირზე, ვინც ორგანიზებას უწევს გარდაცვლილის დაკრძალვას.

     დახმარების მისაღებად, პირის გარდაცვალებიდან 10 დღის ვადაში, ახლობლის, ან სხვა პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ დამოწმებული არანაკლებ სამი მეზობლის ან ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი აქტი, გარდაცვალების მოწმობა, სხვა დამატებითი ინფორმაცია-საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებული სარიტუალო მომსახურება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

პროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 250 ლარის ოდენობით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა იმ ოჯახის წევრებზე, ან სხვა პირზე, რომელიც ორგანიზებას უწევს დაკრძალვას.

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება,  ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, გარდაცვალების მოწმობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

 

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახი, ან სხვა პირი, რომელმაც ორგანიზება გაუწია დაკრძალვას.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

პროგრამის დასახელება:

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

40 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

პროგრამა ითვალისწინებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული, მოქალაქეების პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და დამხმარე სათავსო-ნაგებობების სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურების 40%-ით. თუ ზარალის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს, ბენეფიციარი დაფინანსდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი კომისიის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების (ხარჯთაღრიცხვის) და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 15

პროგრამის დასახელება:

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

20 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

     დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა 100, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ცერებრალური დამბლის მქონე ბენეფიციარები.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

00 00

გადასახდელები

23 632 561,25

30 371 149,00

19 670 000,00

00 00

ხარჯები

9 511 046,88

12 740 689,91

14 157 900,00

00 00

შრომის ანაზღაურება

1 755 661,96

2 525 300,00

2 946 000,00

00 00

საქონელი და მომსახურება

962 273,15

1 349 299,91

841 200,00

00 00

პროცენტი

25 585,00

30 000,00

30 000,00

00 00

სუბსიდიები

5 631 958,21

6 887 127,00

8 669 000,00

00 00

გრანტები

54 100,00

131 515,00

141 900,00

00 00

სოციალური უზრუნველყოფა

773 228,94

1 148 685,00

1 083 200,00

00 00

სხვა ხარჯები

308 239,62

668 763,00

446 600,00

00 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 072 038,37

17 564 359,09

5 444 100,00

00 00

ძირითადი აქტივები

14 072 038,37

17 564 359,09

5 444 100,00

00 00

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

68 000,00

00 00

საშინაო

49 476,00

66 100,00

68 000,00

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 452 816,91

3 710 179,22

4 106 700,00

01 00

ხარჯები

2 400 534,91

3 466 479,22

3 975 700,00

01 00

შრომის ანაზღაურება

1 755 661,96

2 525 300,00

2 946 000,00

01 00

საქონელი და მომსახურება

461 962,73

668 314,22

741 200,00

01 00

პროცენტი

25 585,00

30 000,00

30 000,00

01 00

გრანტები

54 100,00

131 515,00

141 900,00

01 00

სოციალური უზრუნველყოფა

12 082,07

23 000,00

30 000,00

01 00

სხვა ხარჯები

91 143,15

88 350,00

86 600,00

01 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 806,00

177 600,00

63 000,00

01 00

ძირითადი აქტივები

2 806,00

177 600,00

63 000,00

01 00

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

68 000,00

01 00

საშინაო

49 476,00

66 100,00

68 000,00

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 377 755,91

3 580 929,00

3 958 700,00

01 01

ხარჯები

2 374 949,91

3 403 329,00

3 895 700,00

01 01

შრომის ანაზღაურება

1 755 661,96

2 525 300,00

2 946 000,00

01 01

საქონელი და მომსახურება

461 962,73

645 064,00

701 200,00

01 01

გრანტები

54 100,00

131 515,00

141 900,00

01 01

სოციალური უზრუნველყოფა

12 082,07

23 000,00

30 000,00

01 01

სხვა ხარჯები

91 143,15

78 450,00

76 600,00

01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 806,00

177 600,00

63 000,00

01 01

ძირითადი აქტივები

2 806,00

177 600,00

63 000,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

608 908,68

826 351,00

951 700,00

01 01 01

ხარჯები

608 908,68

822 351,00

941 700,00

01 01 01

შრომის ანაზღაურება

448 892,38

654 500,00

732 000,00

01 01 01

საქონელი და მომსახურება

71 206,30

109 101,00

137 700,00

01 01 01

სოციალური უზრუნველყოფა

2 400,00

0,00

7 000,00

01 01 01

სხვა ხარჯები

86 410,00

58 750,00

65 000,00

01 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

4 000,00

10 000,00

01 01 01

ძირითადი აქტივები

0,00

4 000,00

10 000,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 663 161,46

2 592 578,00

2 817 000,00

01 01 02

ხარჯები

1 660 355,46

2 421 978,00

2 767 000,00

01 01 02

შრომის ანაზღაურება

1 227 991,78

1 753 800,00

2 074 000,00

01 01 02

საქონელი და მომსახურება

364 677,06

494 963,00

517 500,00

01 01 02

გრანტები

54 100,00

131 515,00

141 900,00

01 01 02

სოციალური უზრუნველყოფა

9 682,07

23 000,00

23 000,00

01 01 02

სხვა ხარჯები

3 904,55

18 700,00

10 600,00

01 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 806,00

170 600,00

50 000,00

01 01 02

ძირითადი აქტივები

2 806,00

170 600,00

50 000,00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

105 685,77

162 000,00

190 000,00

01 01 03

ხარჯები

105 685,77

159 000,00

187 000,00

01 01 03

შრომის ანაზღაურება

78 777,80

117 000,00

140 000,00

01 01 03

საქონელი და მომსახურება

26 079,37

41 000,00

46 000,00

01 01 03

სხვა ხარჯები

828,60

1 000,00

1 000,00

01 01 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

3 000,00

3 000,00

01 01 03

ძირითადი აქტივები

0,00

3 000,00

3 000,00

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

75 061,00

129 250,22

148 000,00

 01 02

ხარჯები

25 585,00

63 150,22

80 000,00

 01 02

საქონელი და მომსახურება

0,00

23 250,22

40 000,00

 01 02

პროცენტი

25 585,00

30 000,00

30 000,00

 01 02

სხვა ხარჯები

0,00

9 900,00

10 000,00

 01 02

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

68 000,00

 01 02

საშინაო

49 476,00

66 100,00

68 000,00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

23 250,22

40 000,00

01 02 01

ხარჯები

0,00

23 250,22

40 000,00

01 02 01

საქონელი და მომსახურება

0,00

23 250,22

40 000,00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

9 900,00

10 000,00

01 02 02

ხარჯები

0,00

9 900,00

10 000,00

01 02 02

სხვა ხარჯები

0,00

9 900,00

10 000,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

75 061,00

96 100,00

98 000,00

01 02 03

ხარჯები

25 585,00

30 000,00

30 000,00

01 02 03

პროცენტი

25 585,00

30 000,00

30 000,00

01 02 03

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

68 000,00

01 02 03

საშინაო

49 476,00

66 100,00

68 000,00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 861 560,01

14 514 757,45

5 688 100,00

02 00

ხარჯები

914 263,65

1 290 813,00

1 057 000,00

02 00

საქონელი და მომსახურება

157 987,36

200 000,00

100 000,00

02 00

სუბსიდიები

673 863,25

756 400,00

757 000,00

02 00

სხვა ხარჯები

82 413,04

334 413,00

200 000,00

02 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 947 296,36

13 223 944,45

4 631 100,00

02 00

ძირითადი აქტივები

9 947 296,36

13 223 944,45

4 631 100,00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 424 240,40

7 925 547,67

2 881 100,00

02 01

ხარჯები

157 987,36

220 000,00

100 000,00

02 01

საქონელი და მომსახურება

157 987,36

200 000,00

100 000,00

02 01

სხვა ხარჯები

0,00

20 000,00

0,00

02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 266 253,04

7 705 547,67

2 781 100,00

02 01

ძირითადი აქტივები

7 266 253,04

7 705 547,67

2 781 100,00

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

7 266 253,04

7 705 547,67

2 781 100,00

02 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 266 253,04

7 705 547,67

2 781 100,00

02 01 01

ძირითადი აქტივები

7 266 253,04

7 705 547,67

2 781 100,00

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

157 987,36

220 000,00

100 000,00

02 01 02

ხარჯები

157 987,36

220 000,00

100 000,00

02 01 02

საქონელი და მომსახურება

157 987,36

200 000,00

100 000,00

02 01 02

სხვა ხარჯები

0,00

20 000,00

0,00

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

710 663,65

2 790 247,78

700 000,0

02 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

710 663,65

2 790 247,78

700 000,0

02 02

ძირითადი აქტივები

710 663,65

2 790 247,78

700 000,0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

374 644,03

2 137 020,78

500 000,0

02 02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374 644,03

2 137 020,78

500 000,0

02 02 01

ძირითადი აქტივები

374 644,03

2 137 020,78

500 000,0

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

336 019,62

653 227,00

200 000,00

02 02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

336 019,62

653 227,00

200 000,00

02 02 03

ძირითადი აქტივები

336 019,62

653 227,00

200 000,00

02 03

გარე განათება

673 863,25

1 175 240,00

807 000,00

02 03

ხარჯები

673 863,25

756 400,00

757 000,00

02 03

სუბსიდიები

673 863,25

756 400,00

757 000,00

02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

418 840,00

50 000,00

02 03

ძირითადი აქტივები

0,00000

418 840,00

50 000,00

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,00000

418 840,00

50 000,00

02 03 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00000

418 840,00

50 000,00

02 03 01

ძირითადი აქტივები

0,00000

418 840,00

50 000,00

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

673 863,25

756 400,00

757 000,00

02 03 02

ხარჯები

673 863,25

756 400,00

757 000,00

02 03 02

სუბსიდიები

673 863,25

756 400,00

757 000,00

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

80 415,53

162 222,00

150 000,00

02 04

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 415,53

162 222,00

150 000,00

02 04

ძირითადი აქტივები

80 415,53

162 222,00

150 000,00

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

82 413,04

269 000,00

200 000,00

02 05

ხარჯები

82 413,04

269 000,00

200 000,00

02 05

სხვა ხარჯები

82 413,04

269 000,00

200 000,00

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

503 954,72

612 000,00

650 000,00

02 06

არაფინანსური აქტივების ზრდა

503 954,72

612 000,00

650 000,00

02 06

ძირითადი აქტივები

503 954,72

612 000,00

650 000,00

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

503 954,72

612 000,00

650 000,00

02 06 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

503 954,72

612 000,00

650 000,00

02 06 01

ძირითადი აქტივები

503 954,72

612 000,00

650 000,00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

398 742,64

428 500,00

300 000,00

02 07

ხარჯები

0,00000

45 413,00

0,00

02 07

სხვა ხარჯები

0,00000

45 413,00

0,00

02 07

არაფინანსური აქტივების ზრდა

398 742,64

383 087,00

300 000,00

02 07

ძირითადი აქტივები

398 742,64

383 087,00

300 000,00

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

987 266,78

1 152 000,00

0,00

02 08

არაფინანსური აქტივების ზრდა

987 266,78

1 152 000,00

0,00

02 08

ძირითადი აქტივები

987 266,78

1 152 000,00

0,00

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 535 184,63

2 513 870,00

2 127 000,00

03 00

ხარჯები

1 512 272,63

1 694 490,00

2 027 000,00

03 00

სუბსიდიები

1 365 872,63

1 694 490,00

2 027 000,00

03 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 912,00

819 380,00

100 000,00

03 00

ძირითადი აქტივები

22 912,00

819 380,00

100 000,00

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

146 400,00

754 070,00

100 000,00

03 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00000

754 070,00

100 000,00000

03 01

ძირითადი აქტივები

0,00000

754 070,00

100 000,00000

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 123 598,64

1 360 600,00

1 604 000,00

03 02

ხარჯები

1 123 598,64

1 360 600,00

1 604 000,00

03 02

სუბსიდიები

1 123 598,64

1 360 600,00

1 604 000,00

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

265 185,99

399 200,00

423 000,00

03 03

ხარჯები

242 273,99

333 890,00

423 000,00

03 03

სუბსიდიები

242 273,99

333 890,00

423 000,00

03 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 912,00

65 310,00

0,00

03 03

ძირითადი აქტივები

22 912,00

65 310,00

0,00

04 00

განათლება

3 007 167,75

3 439 884,77

3 519 000,00

04 00

ხარჯები

2 346 858,29

2 975 072,69

3 369 000,00

04 00

საქონელი და მომსახურება

195 923,06

447 072,69

0,00

04 00

სუბსიდიები

2 150 935,23

2 528 000,00

3 369 000,00

04 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

660 309,46

464 812,08

150 000,00

04 00

ძირითადი აქტივები

660 309,46

464 812,08

150 000,00

04 01

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

518 215,20

287 178,70

150 000,00

04 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

518 215,20

287 178,70

150 000,00

04 01

ძირითადი აქტივები

518 215,20

287 178,70

150 000,00

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 189 918,49

2 598 000,00

3 369 000,00

04 02

ხარჯები

2 127 645,23

2 528 000,00

3 369 000,00

04 02

სუბსიდიები

2 127 645,23

2 528 000,00

3 369 000,00

04 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 273,26

70 000,00

0,00

04 02

ძირითადი აქტივები

62 273,26

70 000,00

0,00

04 04

სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

275 744,06

554 706,07

0,00

04 04

ხარჯები

195 923,06

447 072,69

0,00

04 04

საქონელი და მომსახურება

195 923,06

447 072,69

0,00

04 04

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 821,00

107 633,38

0,00

04 04

ძირითადი აქტივები

79 821,00

107 633,38

0,00

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

4 841 911,69

4 785 772,56

2 956 000,00

05 00

ხარჯები

1 403 197,14

1 907 150,00

2 456 000,00

05 00

საქონელი და მომსახურება

0,00000

33 913,00000

0,00000

05 00

სუბსიდიები

1 313 197,14

1 783 237,00

2 366 000,00

05 00

სხვა ხარჯები

90 000,00

90 000,00

90 000,00

05 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 438 714,55

2 878 622,56

500 000,00

05 00

ძირითადი აქტივები

3 438 714,55

2 878 622,56

500 000,00

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

4 027 319,43

3 862 052,56

1 812 000,00

05 01

ხარჯები

599 213,88

983 430,00

1 312 000,00

05 01

საქონელი და მომსახურება

0,00000

33 913,00000

0,00000

05 01

სუბსიდიები

599 213,88

949 517,00

1 312 000,00

05 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 428 105,55

2 878 622,56

500 000,00

05 01

ძირითადი აქტივები

3 428 105,55

2 878 622,56

500 000,00

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

3 422 460,55

2 773 752,56

500 000,00

05 01 01

ხარჯები

0,00000

33 913,00

0,00000

05 01 01

საქონელი და მომსახურება

0,00000

33 913,00

0,00000

05 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 422 460,55

2 739 839,56

500 000,00

05 01 01

ძირითადი აქტივები

3 422 460,55

2 739 839,56

500 000,00

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

604 858,88

1 088 300,00

812 000,00

05 01 02

ხარჯები

599 213,88

949 517,00

812 000,00

05 01 02

სუბსიდიები

599 213,88

949 517,00

812 000,00

05 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 645,00

138 783,00

0,00

05 01 02

ძირითადი აქტივები

5 645,00

138 783,00

0,00

05 01 03

საცურაო აუზის მოვლა-პატრონობა

0,00

0,00

500 000,00

05 01 03

ხარჯები

0,00

0,00

500 000,00

05 01 03

სუბსიდიები

0,00

0,00

500 000,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

792 772,16

873 169,00

1 069 000,00

05 02

ხარჯები

782 163,16

873 169,00

1 069 000,00

05 02

სუბსიდიები

692 163,16

783 169,00

979 000,00

05 02

სხვა ხარჯები

90 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

27 800,00

23 409,00

30 000,00

05 02 02

ხარჯები

27 800,00

23 409,00

30 000,00

05 02 02

სუბსიდიები

27 800,00

23 409,00

30 000,00

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

331 662,51

380 120,00

450 000,00

05 02 03

ხარჯები

330 362,51

380 120,00

450 000,00

05 02 03

სუბსიდიები

330 362,51

380 120,00

450 000,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

42 511,83

43 868,00

56 000,00

05 02 04

ხარჯები

40 511,83

43 868,00

56 000,00

05 02 04

სუბსიდიები

40 511,83

43 868,00

56 000,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

143 415,33

169 020,00

200 000,00

05 02 05

ხარჯები

140 566,33

169 020,00

200 000,00

05 02 05

სუბსიდიები

140 566,33

169 020,00

200 000,00

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

31 010,15

34 100,00

43 000,00

05 02 06

ხარჯები

31 010,15

34 100,00

43 000,00

05 02 06

სუბსიდიები

31 010,15

34 100,00

43 000,00

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

41 330,54

45 188,00

52 000,00

05 02 07

ხარჯები

41 330,54

45 188,00

52 000,00

05 02 07

სუბსიდიები

41 330,54

45 188,00

52 000,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

67 895,87

60 344,00

104 000,00

05 02 08

ხარჯები

63 435,87

60 344,00

104 000,00

05 02 08

სუბსიდიები

63 435,87

60 344,00

104 000,00

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

17 145,93

18 300,00

21 000,00

05 02 09

ხარჯები

17 145,93

18 300,00

21 000,00

05 02 09

სუბსიდიები

17 145,93

18 300,00

21 000,00

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

90 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 10

ხარჯები

90 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 10

სხვა ხარჯები

90 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

0,00

8 820,00

23 000,00

05 02 11

ხარჯები

0,00

8 820,00

23 000,00

05 02 11

სუბსიდიები

0,00

8 820,00

23 000,00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

21 820,10

50 551,00

75 000,00

05 03

ხარჯები

21 820,10

50 551,00

75 000,00

05 03

სუბსიდიები

21 820,10

50 551,00

75 000,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

933 920,26

1 406 685,00

1 273 200,00

06 00

ხარჯები

933 920,26

1 406 685,00

1 273 200,00

06 00

სუბსიდიები

128 089,96

125 000,00

150 000,00

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

761 146,87

1 125 685,00

1 053 200,00

06 00

სხვა ხარჯები

44 683,43

156 000,00

70 000,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

95 089,96

125 000,00

150 000,00

06 01

ხარჯები

95 089,96

125 000,00

150 000,00

06 01

სუბსიდიები

95 089,96

125 000,00

150 000,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

838 830,30

1 281 685,00

1 123 200,00

06 02

ხარჯები

838 830,30

1 281 685,00

1 123 200,00

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

761 146,87

1 125 685,00

1 053 200,00

06 02

სხვა ხარჯები

44 683,43

156 000,00

70 000,00

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

67 788,00

85 000,00

90 000,00

06 02 01

ხარჯები

67 788,00

85 000,00

90 000,00

06 02 01

სოციალური უზრუნველყოფა

67 788,00

85 000,00

90 000,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

516 820,87

772 485,00

714 900,00

06 02 02

ხარჯები

516 820,87

772 485,00

714 900,00

06 02 02

სოციალური უზრუნველყოფა

516 820,87

772 485,00

714 900,00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

103 800,00

117 000,00

117 000,00

06 02 03

ხარჯები

103 800,00

117 000,00

117 000,00

06 02 03

სოციალური უზრუნველყოფა

103 800,00

117 000,00

117 000,00

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

31 488,00

40 000,00

39 600,00

06 02 04

ხარჯები

31 488,00

40 000,00

39 600,00

06 02 04

სოციალური უზრუნველყოფა

31 488,00

40 000,00

39 600,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

27 000,00

30 000,00

30 000,00

06 02 05

ხარჯები

27 000,00

30 000,00

30 000,00

06 02 05

სხვა ხარჯები

27 000,00

30 000,00

30 000,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

33 000,00

33 000,00

18 000,00

06 02 06

ხარჯები

33 000,00

33 000,00

18 000,00

06 02 06

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00000

33 000,00000

18 000,00

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

22 200,00

28 000,00

28 000,00

06 02 07

ხარჯები

22 200,00

28 000,00

28 000,00

06 02 07

სოციალური უზრუნველყოფა

22 200,00

28 000,00

28 000,00

06 02 08

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

500,00

1 000,00

1 000,00

06 02 08

ხარჯები

500,00

1 000,00

1 000,00

06 02 08

სოციალური უზრუნველყოფა

500,00

1 000,00

1 000,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

3 300,00

4 200,00

4 200,00

06 02 09

ხარჯები

3 300,00

4 200,00

4 200,00

06 02 09

სოციალური უზრუნველყოფა

3 300,00

4 200,00

4 200,00

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

1 500,00

3 000,00

3 000,00

06 02 10

ხარჯები

1 500,00

3 000,00

3 000,00

06 02 10

სოციალური უზრუნველყოფა

1 500,00

3 000,00

3 000,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

1 000,00

5 000,00

5 000,00

06 02 11

ხარჯები

1 000,00

5 000,00

5 000,00

06 02 11

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000,00

5 000,00

5 000,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მოსახურეობის დაფინანსება

10 750,00

10 000,00

10 500,00

06 02 12

ხარჯები

10 750,00

10 000,00

10 500,00

06 02 12

სოციალური უზრუნველყოფა

10 750,00

10 000,00

10 500,00

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

2 000,00

2 000,00

2 000,00

06 02 13

ხარჯები

2 000,00

2 000,00

2 000,00

06 02 13

სოციალური უზრუნველყოფა

2 000,00

2 000,00

2 000,00

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

17 683,43

126 000,00

40 000,00

06 02 14

ხარჯები

17 683,43

126 000,00

40 000,00

06 02 14

სხვა ხარჯები

17 683,43

126 000,00

40 000,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

0,00

25 000,00

20 000,00

06 02 15

ხარჯები

0,00

25 000,00

20 000,00

06 02 15

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

25 000,00

20 000,00

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ქარელის მუნიციპალიტეტის ფონდები

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

ა. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას 10  ათასი ლარი.

ბ. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 265 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. კერძოდ:

ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 149 ათასი ლარი;

ბ) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 114 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2 ათასი ლარი;

 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 18. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 26 ივნისის N16 დადგენილების „ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით  გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - შესაბამისად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდოს, დანამატისა და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2023 წლის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემელი ანაზღაურდეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

კონტროლი ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებაზე, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.