საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 519
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 04/11/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2022
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.023730
519
04/11/2022
ვებგვერდი, 08/11/2022
470230000.10.003.023730
საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №519

2022 წლის 4 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

1. სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივლისის №234 დადგენილება .

2. მიზნობრივი სოციალური პროგრამისსოციალური სახლისდამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 აგვისტოს №211 დადგენილება.

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთადევნილთა საჭიროებების შეფასების პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №280 დადგენილება.

4. ზოგიერთი კატეგორიის ოჯახისათვის სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 ნოემბრის №454 დადგენილება.

5. საქართველოში სამედიცინო პროფილის დაწესებულებათა სტატუსისა და ამ დაწესებულებების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პრობლემათა შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 დეკემბრის №487 დადგენილება.

6. საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს №199 დადგენილება.

7. იძულებით გადაადგილებულ პირთადევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, კერძო პირ(ებ)ისაგან საცხოვრებელი ფართ(ებ)ის შესყიდვის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის №638 დადგენილება.

8. „2012 წლის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივნისის №221 დადგენილება.

9. „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის 2012 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 მარტის №117 დადგენილება.

10. „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2012 წლის სახელმწიფო  პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 მარტის  №115 დადგენილება.

11. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის №74 დადგენილება.

12. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 25 აპრილის №92 დადგენილება.

13. „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 მარტის №62 დადგენილება.

14. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამისა დასამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის“ 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე 2012 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 დეკემბრის №486 დადგენილება.

15. „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 დეკემბრის №380 დადგენილება.

16. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე 2013 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 დეკემბრის №378 დადგენილება.

17. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №116 დადგენილება.

18. „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2014 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №115 დადგენილება.

19. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №291 დადგენილება.

20. „2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციისსაყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავადდამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №724 დადგენილება.

21. „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2015 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №712 დადგენილება.

22. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამითსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2014 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2014 წლის 25 დეკემბრის №707 დადგენილება.

23. „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის №694 დადგენილება.

24. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №14 დადგენილება.

25. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილება.

26. „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 31 აგვისტოს №451 დადგენილება.

27. „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2015  წლის 2 ივნისის  №245 დადგენილება.

28. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამითსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2015 წლის შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №647 დადგენილება.

29. „შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 იანვრის №19 დადგენილება.

30. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვრის №2 დადგენილება.

31. „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილება.

32. „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2016 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვრის №3 დადგენილება.

33. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №102 დადგენილება.

34. „შრომის პირობების ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის №627 დადგენილება.

35. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 ივნისის №238 დადგენილება.

36. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის №333 დადგენილება.

37. „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის №32 დადგენილება.

38. „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 მარტის №137 დადგენილება.

39. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აპრილის №182 დადგენილება.

40. „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2017 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის  №36 დადგენილება.

41. „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის №581 დადგენილება.

42. „შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №603 დადგენილება.

43. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 თებერვლის №76 დადგენილება.

44. „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 იანვრის №11 დადგენილება.

45. „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №10 დადგენილება.

46. „შრომის პირობების ინსპექტირების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №682 დადგენილება.

47. „შრომის პირობების ინსპექტირების 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №668 დადგენილება.

48. „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 დეკემბრის №665 დადგენილება.

49. „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის  2018 წლის 28 დეკემბრის №665 დადგენილება.

50. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №9 დადგენილება.

51. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 ივლისის №449 დადგენილება.

52. „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 18 იანვრის №16 დადგენილება.

53. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 15 იანვრის №15 დადგენილება.

54. „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 იანვრის №2 დადგენილება.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი