„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/10/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/11/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016558
23
31/10/2022
ვებგვერდი, 01/11/2022
190020020.35.132.016558
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2022 წლის 31 ოქტომბერი

ქ. ბათუმი

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №26 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 29/11/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.132.016532) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერამაზ ჯინჭარაძედანართი

თავი I

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

140,757.1

180,451.5

252,290.3

 

252,290.3

გადასახადები

62,478.6

77,736.0

88,255.0

 

88,255.0

გრანტები

60,777.6

59,638.5

115,000.0

 

115,000.0

სხვა შემოსავლები

17,500.9

43,077.0

49,035.3

 

49,035.3

ხარჯები

84,376.5

118,798.5

182,257.3

 

182,257.3

შრომის ანაზღაურება

23,530.2

24,983.2

29,255.7

 

29,255.7

საქონელი და მომსახურება

34,179.2

40,439.7

59,603.3

 

59,603.3

პროცენტი

353.6

179.5

5,867.6

 

5,867.6

სუბსიდიები

13,654.8

15,891.2

23,693.2

 

23,693.2

გრანტები

5.9

4.8

15.0

 

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7,319.3

9,875.6

13,112.5

 

13,112.5

სხვა ხარჯები

5,333.4

27,424.6

50,710.0

 

50,710.0

საოპერაციო სალდო

56,380.6

61,653.0

70,033.0

 

70,033.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

53,272.8

40,024.6

71,367.0

 

71,367.0

ზრდა

54,683.2

56,795.3

85,067.0

 

85,067.0

კლება

1,410.4

16,770.7

13,700.0

 

13,700.0

მთლიანი სალდო

3,107.9

21,628.4

-1,334.0

 

-1,334.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,174.8

18,863.7

-27,809.8

 

-27,809.8

ზრდა

1,174.8

18,867.9

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1,174.8

18,867.9

 

 

 

კლება

 

4.2

27,809.8

 

27,809.8

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

27,809.8

 

27,809.8

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

4.2

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,933.1

-2,764.8

-26,475.8

 

-26,475.8

ზრდა

 

0.1

 

 

 

საგარეო

 

0.1

 

 

 

კლება

1,933.1

2,764.8

26,475.8

 

26,475.8

საშინაო

1,933.1

2,764.8

26,475.8

 

26,475.8

ბალანსი

0

0

0

0

0

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

(ათას ლარებში)

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

142,167.5

197,226.5

265,990.3

 

265,990.3

შემოსავლები

140,757.1

180,451.5

252,290.3

 

252,290.3

არაფინანსური აქტივების კლება

1,410.4

16,770.7

13,700.0

 

13,700.0

გადასახდელები

140,992.8

178,358.6

293,800.1

 

293,800.1

ხარჯები

84,376.5

118,798.5

182,257.3

 

182,257.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,683.2

56,795.3

85,067.0

 

85,067.0

ვალდებულებების კლება

1,933.1

2,764.8

26,475.8

 

26,475.8

ნაშთის ცვლილება

1,174.8

18,867.9

-27,809.8

 

-27,809.8

 


მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 252,290.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

შემოსავლები

140,757.1

180,451.5

252,290.3

გადასახადები

62,478.6

77,736.0

88,255.0

გრანტები

60,777.6

59,638.5

115,000.0

სხვა შემოსავლები

17,500.9

43,077.0

49,035.3

 


მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 88,255.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

11

გადასახადები

62,478.6

77,736.0

88,255.0

113

გადასახადები ქონებაზე

19,364.3

29,511.7

37,425.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

19,364.3

29,511.7

37,425.0

11311

ქონების გადასახადი

19,364.3

29,511.7

37,425.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,291.5

24,988.4

33,425.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,152.8

2,510.7

2,100.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1,920.0

2,012.6

1,900.0

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადები

43,114.3

48,224.3

50,830.0

 


მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 115,000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

13

გრანტები

60,777.6

59,638.5

115,000.0

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

60,777.6

59,638.5

115,000.0

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8,171.7

15,309.7

59,400.1

133121

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

8,171.7

14,809.7

59,400.1

1331211

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

8,171.7

14,809.7

59,400.1

133131

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან

 

500.0

 

1331311

სპეციალური ტრანსფერი

 

500.0

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

52,605.9

44,328.8

55,599.9

133112

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

34,574.0

1,548.2

 

1331119

სპეციალური ტრანსფერი

29,785.0

 

 

1331123

სხვა ტრანსფერი

4,789.0

1,548.2

 

133212

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

18,031.9

42,780.5

55,599.9

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

18,031.9

42,780.5

55,599.9

 


მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 49,035.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

17,500.9

43,077.0

49,035.3

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

5,536.4

6,979.5

6,954.4

1411

პროცენტები

1,291.1

4,929.0

5,600.0

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

1,291.1

4,929.0

5,600.0

1412

დივიდენდები

3,500.0

 

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

3,500.0

 

 

1415

რენტა

745.2

2,050.5

1,354.4

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

116.3

153.5

154.4

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

628.9

1,897.0

1,200.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,785.8

28,249.9

32,300.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5,781.5

28,203.4

32,300.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

1,320.7

1,137.6

500.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

1,320.7

1,137.6

500.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

1.3

1.3

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.0

3.4

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,724.5

23,440.8

28,200.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,247.3

3,199.1

3,600.0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

486.7

421.2

 

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

0.0

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.3

46.5

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.3

46.5

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4.3

46.5

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

4,379.1

6,457.9

8,100.0

144

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1,799.6

1,389.8

1,680.9

 


მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 182,257.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2

ხარჯები

84,376.5

118,798.5

182,257.3

21

შრომის ანაზღაურება

23,530.2

24,983.2

29,255.7

22

საქონელი და მომსახურება

34,179.2

40,439.7

59,603.3

24

პროცენტი

353.6

179.5

5,867.6

25

სუბსიდიები

13,654.8

15,891.2

23,693.2

26

გრანტები

5.9

4.8

15.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7,319.3

9,875.6

13,112.5

28

სხვა ხარჯები

5,333.4

27,424.6

50,710.0

 


მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 71,367.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,067.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

27.3

7.5

613.0

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

51,493.4

46,143.1

60,353.3

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,928.5

5,263.9

8,290.7

04 00

განათლება

786.8

636.3

11,883.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

244.0

4,495.0

1,725.5

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

49.8

231.1

30.7

07 00

ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება

8.6

12.2

1,390.0

08 00

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

144.7

6.2

780.3

სულ

54,683.2

56,795.3

85,067.0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13,700.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

1,410.4

16,770.7

13,700.0

311

ძირითადი აქტივები

 

618.5

 

314

არამწარმოებლური აქტივები

1,410.4

16,152.3

13,700.0

 


მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 267,324.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

7

სულ

139,059.7

175,593.8

267,324.3

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

11,713.0

12,345.1

27,215.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,984.3

6,178.9

11,732.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,984.3

6,178.9

8,432.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

3,300.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5,375.1

5,986.7

9,514.8

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

5,375.1

5,986.7

9,514.8

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

353.6

179.5

5,867.6

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

100.0

702

თავდაცვა

6.6

8.4

15.5

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

6.6

8.4

15.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

35,072.1

61,922.5

62,552.4

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

21.5

6.8

 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საკითხები

21.5

6.8

 

7045

ტრანსპორტი

34,513.6

61,431.3

61,947.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

34,513.6

61,431.3

61,947.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

537.0

484.3

605.0

705

გარემოს დაცვა

15,630.1

17,888.6

28,045.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

9,302.4

10,078.1

12,262.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

6,327.7

7,810.5

15,783.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

34,993.0

26,560.2

69,870.1

7061

ბინათმშენებლობა

1,341.8

258.7

29,825.7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

4,248.0

8,070.0

18,562.4

7063

წყალმომარაგება

22,375.2

7,412.5

2,306.8

7064

გარე განათება

4,177.2

7,440.8

12,100.6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,850.8

3,378.2

7,074.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

2,984.9

4,322.6

6,276.9

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

700.5

1,008.4

1,211.9

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

700.5

1,008.4

1,211.9

7072

ამბულატორიული მომსახურება

167.5

125.8

250.9

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

167.5

125.8

250.9

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

426.6

404.7

718.6

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

16.7

 

113.6

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

409.9

404.7

605.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,690.3

2,783.8

4,095.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

15,524.4

25,365.3

28,947.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

9,962.4

16,795.6

21,030.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5,541.3

8,372.9

7,649.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

20.7

196.8

268.0

709

განათლება

13,129.8

14,784.8

30,463.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

13,026.9

14,672.0

30,268.1

7092

ზოგადი განათლება

1.3

12.8

25.2

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1.3

12.8

25.2

7094

უმაღლესი განათლება

100.0

100.0

130.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

100.0

100.0

130.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1.7

 

40.0

710

სოციალური დაცვა

10,005.7

12,396.3

13,937.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2,044.0

2,564.9

3,563.7

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

6,710.1

7,520.7

10,374.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,251.6

2,310.6

 

 


მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1,334.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -27,809.8 ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 27,809.8 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                      ლარებში)

 

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,174.8

18,863.7

-27,809.8

 

ზრდა

1,174.8

18,867.9

 

321

საშინაო

1,174.8

18,867.9

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

1,174.8

18,867.9

 

 

კლება

 

4.2

27,809.8

322

საშინაო

 

4.2

27,809.8

3222

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

27,809.8

3252

   აქციები და სხვა კაპიტალი

 

4.2

 

 


მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -26,475.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 26,475.8 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-1,933.1

-2,764.758

-26,475.8

 

ზრდა

 

0.1

 

331

საგარეო

 

0.1

 

 

კლება

1,933.1

2,764.8

26,475.8

331

საშინაო

1,933.1

2,764.8

26,475.8

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2022 წლის ბოლოსთვის:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

ვალის ნაშთი
2022 წლის
ბოლოსათვის

 

ვალის საპროგნოზო მოცულობა

301,075.3

1

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის I ფაზა (KfW) *

52,817.0

2

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის II ფაზა (KfW) *

64,829.0

3

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა - (KfW) *

41,612.7

4

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა - სანიაღვრე (KfW) *

25,903.5

5

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის IV ფაზა (KfW) *

105,360.3

6

ბათუმის ავტობუსის პროექტი (EBRD) *

10,552.8

შენიშვნა * - საპროგნოზოდ გამოყენებული  (ევრო/ლარის სავარაუდო კურსი 1/3.5)

 


თავი II

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 12. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 293,800.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

( ათას ლარებში )

პროგრა-მული
კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

პროგრამის

/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ   ასიგნებები

140,992.8

178,358.6

293,800.1

 

293,800.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,585.0

2,605.0

2,618.0

 

2,618.0

 

 

ხარჯები

84,376.5

118,798.5

182,257.3

 

182,257.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

23,530.2

24,983.2

29,255.7

 

29,255.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

34,179.2

40,439.7

59,603.3

 

59,603.3

 

 

პროცენტი

353.6

179.5

5,867.6

 

5,867.6

 

 

გრანტები

5.9

4.8

15.0

 

15.0

 

 

სუბსიდიები

13,654.8

15,891.2

23,693.2

 

23,693.2

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,319.3

9,875.6

13,112.5

 

13,112.5

 

 

სხვა ხარჯები

5,333.4

27,424.6

50,710.0

 

50,710.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

54,683.2

56,795.3

85,067.0

 

85,067.0

 

 

ვალდებულებები

1,933.1

2,764.8

26,475.8

 

26,475.8

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

8,277.6

9,131.5

44,231.8

 

44,231.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

214.0

213.0

216.0

 

216.0

 

 

ხარჯები

6,317.3

6,359.2

17,143.0

 

17,143.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,949.6

4,149.4

5,050.0

 

5,050.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,864.0

1,867.9

2,563.4

 

2,563.4

 

 

პროცენტი

353.6

179.5

5,867.6

 

5,867.6

 

 

გრანტები

5.9

4.8

15.0

 

15.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78.8

51.3

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

65.5

106.4

3,547.0

 

3,547.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

27.3

7.5

613.0

 

613.0

 

 

ვალდებულებები

1,933.1

2,764.8

26,475.8

 

26,475.8

 

01 01

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,492.6

1,467.4

2,149.6

 

2,149.6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

43.0

46.0

 

46.0

 

 

ხარჯები

1,492.6

1,467.4

<