„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 119/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 08/11/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2022
სარეგისტრაციო კოდი 430210000.22.022.018226
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
119/ნ
08/11/2022
ვებგვერდი, 08/11/2022
430210000.22.022.018226
„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (08/11/2022 - 17/03/2023)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №119/ნ

2022 წლის 8 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და 24-ე მუხლის შესაბამისად ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანების (www.matsne.gov.ge, 24/05/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 430210000.22.022.017112) პირველი მუხლით დამტკიცებულ „ეროვნულ სასწავლო გეგმაში“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 58-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართი №1-ის შესაბამისად;

2. 59-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №2-ის შესაბამისად;

3. 62-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №3-ის შესაბამისად;

4. 68-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №4-ის შესაბამისად;

5. 69-ე მუხლის პირველი  პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №5-ის შესაბამისად;

6. 71-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №6-ის შესაბამისად;

7. 74-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №7-ის შესაბამისად;

8. 78-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №8-ის შესაბამისად;

9. 79-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №9-ის შესაბამისად;

10. 81-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №10-ის შესაბამისად;

11. 81-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს 811 მუხლი და ჩამოყალიბდეს  ამ ბრძანების დანართი №11-ის შესაბამისად.

მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი – მე-10 პუნქტებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ბრძანების პირველი მუხლის პირველი – მე-10 პუნქტები ამოქმედდეს 2023 წლის 15 სექტემბრიდან, ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების მიზნებისთვის – გამოქვეყნებისთანავე;

3. ბრძანების პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 15 სექტემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელითამარ მახარაშვილი