ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №07 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №07 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 09
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/09/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/09/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016404
09
05/09/2022
ვებგვერდი, 05/09/2022
190020020.35.144.016404
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №07 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №09

2022 წლის 5 სექტემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №07 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №07 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 30/11/2021,190020020.35.144.016389) და დადგენილების დანართი №1 შეიცვალოს ახალი დანართი №1-ით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ შუბითიძედანართი №1
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

თავი I

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ლარში

დასახელება

2020 ფაქტი

2021 . ფაქტი

2022 . გეგმა

შემოსავლები

22 519 210,3

23 517 779,02

50 882 400,9

გადასახადები

10 835 705,8

13 219 372,04

15 900 000,0

გრანტები

9 467 520,1

8 364 670,77

8 356 454,7

სხვა შემოსავლები

2 215 984,4

1 933 736,21

1 849 500,0

ხარჯები

7 931 243,3

9 511 046,88

12 829 980,9

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,1

1 755 661,96

2 525 300,0

საქონელი და მომსახურება

620 133,8

962 273,15

1 394 ,237,9

პროცენტი

32 031,0

25 585,00

30 000,0

სუბსიდიები

4 147 745,0

5 631 958,21

6 931 480,0

გრანტები

3 916,5

54 100,00

131 515,0

სოციალური უზრუნველყოფა

937 579,9

773 228,94

1 148 685,0

სხვა ხარჯები

473 627,0

308 239,62

668 763,0

საოპერაციო სალდო

14 587 967,0

14 006 732,14

38 052 419,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 669 015,3

13 515 254,40

16 941 782,2

ზრდა

13 839 497,1

14 072 038,37

17 203 919,1

კლება

170 481,8

556 783,97

262 136,9

მთლიანი სალდო

918 951,7

491 477,74

21 110 637.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

869 475,7

442 001,74

-3 731 908,4

ზრდა

948 577,4

445 802,87

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

948 577,4

445 802,87

0,0

კლება

79 101,7

3 801,13

3 731 908,4

ვალუტა და დეპოზიტები

79 101,7

3 801,13

3 731 908,4

ვალდებულებების ცვლილება

-49 476,0

-49 476,00

-66 100,0

კლება

49 476,0

49 476,00

66 100,0

საშინაო

49 476,0

49 476,00

66 100,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

     ლარი

დასახელება

2020      ფაქტი

2021      ფაქტი

2022      გეგმა

შემოსულობები

22 519 210,280

24 074 562,99

26 368 091.62

შემოსავლები

22 519 210,280

23 517 779,02

26105954.69

არაფინანსური აქტივების კლება

170 481,75

556 783,97

262 136.93

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

0.0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0

0

გადასახდელები

21 820 216,34

23 632 561,25

30 100 000.0

ხარჯები

7 931 243,26

9 511 046,88

12 829 980,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 839 497,08

14 072 038,37

17 203 919.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

0.0

0

 

ვალდებულებების კლება

49 476,00

49 476,00

66 100,00

ნაშთის ცვლილება

869 475,7

442 001,74

-3 731 908.4

 

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 26 105 954.69 ლარის ოდენობით:

                                                           ლარი

დასახელება

2020 . ფაქტი

2021 . ფაქტი

2022 . გეგმა

შემოსავლები

22 519 210,280

23 517 779,02

26 105 954.69

გადასახადები

10 835 705,790

13 219 372,04

15 90 0000.00

გრანტები

9 467 520,10

8 364 670,77

8 356 454.69

სხვა შემოსავლები

2 215 984,39

1 933 736,21

1 849 500,00

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  15 900 000.00 ლარის ოდენობით:

                                               ლარი

დასახელება

2020 . ფაქტი

2021 . ფაქტი

2022  .  გეგმა

გადასახადები

10 835 705,790

13 219 372,04

15 900 000.00

ქონების გადასახადი

1 354 728,310

1 425 578,13

1 555 000.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

863 089,120

889 433,65

1 155 000.00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-13 340,8

0,00

0,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

17 510,0

7 948,53

0,00

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

17 510,0

7 948,53

0,00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

248 515,610

288 003,86

200 000,00

ფიზიკურ პირებიდან

215 686,940

254 081,69

180 000,00

იურიდიულ პირებიდან

32 828,670

33 922,17

20 000,00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

238 954,380

240 192,09

200 000,00

ფიზიკურ პირებიდან

35 303,4

43 901,03

0,00

იურიდიულ პირებიდან

203 651,010

196 291.06

200 000,00

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9 480 977,480

11 793 793.91

14 345 000.00

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 356 454.69  ლარის ოდენობით

                                     ლარი

დასახელება

2020 . ფაქტი

2021 . ფაქტი

2022 გეგმა 

გრანტები

9 467 520,10

8 364 670,77

8 356 454.69

სხვა დონის სახელმწოფო ერთეულებიდან მოღებული გრანტები

9 467 520,10

8 364 670,77

8 356 454,69

მიმდინარე

317 407,78

376 500.13

565 923,69

მიზნობრივი ტრანსფერი

317 407,78

376 500.13

565 923,69

კაპიტალური

9 150 112,3

7 988 170.64

7 790 531,0

კაპიტალური ტრანსფერი

9 150 112,3

7 988 170.64

7 590 531,0

 მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 849 500,00  ლარის ოდენობით:

                     ლარი

დასახელება

2020 . ფაქტი

2021 . ფაქტი

2022 . გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 215 984,39

1 933 736,21

1 849 500,00

შემოსავლები საკუთრებიდან

242 710,760

370 621.20

239 000,00

პროცენტები

114 657,550

133 397,25

70 000,00

რენტა

128 053,210

237 223,95

169 000,00

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით       სარგებლობისათვის                     

88 565,830

205 893,17

109 000,00

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

39 487,380

31 330,78

60 000,00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

160 333,120

160 025,17

230 000,00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

141 758,120

142 079,72

215 000,00

სანებართვო მოსაკრებელი

30 798,820

20 878,05

25 000,00

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

110 959,300

121 201,67

190 000,00

არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევ. გაყიდვები

18 575,000

17 945,45

15 000,00

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

18 575,000

17 945,45

15 000,00

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 560 542,290

1 251 715,71

1 300 500,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

252 398,220

151 374,13

80 000,00

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                           ლარი

დასახელება

2020 . ფაქტი

2021 . ფაქტი

2022 . გეგმა

ხარჯები

7 931 243,26

9 511 046.88

12 829 980.91

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

1 755 661.96

2 525 300.00

საქონელი და მომსახურება

620 133,83

962 273.15

1 394 237.91

პროცენტი

32 031,00

25 858.00

30 000,00

სუბსიდიები

4 147 745,01

5 631 958.21

6 931 480.00

გრანტები

3 916,50

54 100.00

131 515.00

სოციალური უზრუნველყოფა

937 579,90

773 228.94

1 148 685,0

სხვა ხარჯები

473 626,96

308 239.62

668 763,0

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16 941 782.2 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 203 919.09 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                           ლარი

კოდი

დასახელება

2020 წ. ფაქტი

2021 წ.  ფაქტი

2022 წ. გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

15 481,99

2 806.00

177 600,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 600 618,2

9 947 296.36

13 758 684,45

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

145 830,00

22 912.00

40 960,0

04 00

განათლება

578 040,34

660 309.46

432 383,08

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 496 817,59

3 438 714.55

2 794 291,56

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 709,00

0,00000

0,0

სულ ჯამი

13 839 497,08

14 072 038.37

15 353 919.09

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262 136.93 ლარის ოდენობი                                                                                                   

               ლარი

დასახელება

2020 წ. ფაქტი

2021 წ. ფაქტი

2022 წ.  გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

170 481,75

556 783.97

262 136.93

ძირითადი აქტივები

102 227,50

169 691.61

141 000,0

შენობება ნაგებობები

102 227,50

169 691.61

141 000,0

არაწარმოებული აქტივები

68 254,25

387 092.36

121 136.93

მიწა

68 254,25

387 092.36

121 136.93

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წ. ფაქტი

2021 წ. ფაქტი

2022 წ. გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 257 256,58   

2 347 131,14   

3 548 179,22   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 175 749,58   

2 272 070,14   

3 442 079,22   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 175 749,58   

2 272 070,14   

3 418 829,00   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,00   

0,00   

23 250,22   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

81 507,00   

75 061,00   

96 100,00   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,00   

0,00   

10 000,00   

702

თავდაცვა

99 701,65   

105 685,77   

162 000,00   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11 230 530,39   

9 146 269,44   

10 839 941,67   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

717 684,18   

336 019,62   

668 427,00   

70421

სოფლის მეურნეობა

717 684,18   

336 019,62    

668 427,00   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

373 025,75   

398 742,64   

365 000,00   

70443

მშენებლობა

373 025,75   

398 742,64   

365 000,00   

7045

ტრანსპორტი

8 937 902,51   

7 424 240,40   

8 654 514,67    

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8 937 902,51   

7 424 240,40   

8 654 514,67   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 201 917,95   

987 266,78   

1 152 000,0   

705

გარემოს დაცვა

1 086 849,31   

1 535 184,63   

1 664 800,00   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

999 043,58   

1 269 998,64   

1 290 600,00   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

87 805,73   

265 185,99   

374 200,00   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

871 110,16   

1 715 290,57   

4 104 755,78   

7063

წყალმომარაგება

42 363,51   

374 644,03   

2 247 355,78   

7064

გარე განათება

614 357,61   

673 863,25   

676 400,00   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

214 389,04   

666 783,29   

1 181 000,00   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

103 059,65   

95 089,96   

125 000,00   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103 059,65   

95 089,96   

125 000,00   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 637 201,88   

4 841 911,69   

4 982 331,56   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 842 428,81   

4 027 319,43   

4 078 931,56   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

628 464,07   

685 626,23   

772 300,00   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16 560,00   

17 145,93   

18 300,00   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

149 749,00   

111 820,10   

112 800,00   

709

განათლება

2 508 533,78   

3 007 167,75   

3 391 306,77   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 898 769,77   

2 708 133,69   

2 957 749,70   

7092

ზოგადი განათლება

586 484,01   

275 744,06   

433 557,07   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

586 484,01   

275 744,06   

433 557,07   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

23 280,00   

23 290,00   

0,00   

710

სოციალური დაცვა

1 071 385,58   

838 830,30   

1 281 685,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

594 729,35   

581 308,87   

845 485,00   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

564 729,35   

548 308,87   

812 485,00   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

30 000,00   

33 000,00   

33 000,00   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

60 750,00   

69 788,00   

87 000,00   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

25 000,00   

27 000,00   

30 000,00   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

112 600,00   

103 800,00   

118 000,00   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

278 306,23   

56 933,43   

201 200,0   

 

სულ

21 865 628,98   

23 632 561,25   

30 100 000,0   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

     ლარი

              

დასახელება

2020 ფაქტი

2021       ფაქტი

2022      გეგმა

 

საოპერაციო სალდო

14 587 967,0

14 006 732.14

38 052 419,9

 

მთლიანი სალდო

918 951,70

491 477.74

21 110 637,8

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

ლარი

              

დასახელება

2020 ფაქტი

2021       ფაქტი

2022      გეგმა

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 527 058.9

442 001.74

-3 731 908.4

 

 ზრდა

1 606 160.6

445 802.87

0.0

 

         ვალუტა და დეპოზიტი

1 606 160.6

445 802.87

0.0

 

 კლება

79 101.70

3 801.13

3 731 908.4

 

        ვალუტა და დეპოზიტი

79 101.70

3 801.13

3 731 908.4

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 ლარი

              

დასახელება

2020 წ. ფაქტი

2021 წ. ფაქტი

2022 წ. გეგმა

 

ვალდებულებების ცვლილება

-49 476

-49 476.00

-66 100

 

         ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

 

         კლება

49 476

49 476.00

66 100

 

საშინაო

49 476

49 476.00

66 100

 

მუხლი 13. სასეხო ვალდებულებები

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქარელის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები შეადგენდა   272 122   ლარს, ხოლო 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იქნება   222 646 ლარი.

 

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის პროგრამები და 2022-2024 წლების პრიორიტეტები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

                                                                                                                     ლარი

              

დასახელება

2020 წ. ფაქტი

2021 წ. ფაქტი

2022 წ.  გეგმა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

599 659,77

608 908.68

826 351.00

 

ხარჯები

599 014,77

608 908.68

822 351.00

 

შრომის ანაზღაურება

444 926,02

448 892.38

654 500,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645,00

0,00

4 000,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 576 089,81

1 663 161.46

2  592 478.00

 

ხარჯები

1 563 016,82

1 660 355.46

2 421 878.00

 

შრომის ანაზღაურება

1 196 884,04

1 227 991.78

1 753 800,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 072,99

2 806.00

170 600.00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

99 701,65

105 685.77

162 000,00

 

ხარჯები

97 937,65

105 685.77

159 000,00

 

შრომის ანაზღაურება

74 400,00

78 777.80

117 000,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 764,00

0.00

3 000,00

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

                                                                                                                         ლარი

 

დასახელება

2020 წ. ფაქტი

2021 წ. ფაქტი

2022 წ.  გეგმა

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

0.00

23 250.22

 

ხარჯები

0,00

0.00

23 250.22

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

10 000,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

10 000,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

81 507,00

75 061.00

96 100,00

 

ხარჯები

32 031,00

25 585.00

30 000,00

 

ვალდებულებების კლება

49 476,00

49 476.00

66 100,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 02 03

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაფინანსება

96 100.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა.

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეც მანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს.

2022 წელს მოხდება მიმდინარე გადასახადის 96.1 ათ. ლარის დაფარვა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში დაფარული სასესხო ვალდებულება

ინფრასტრუქტურის განვითარება     

(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ლარში

              

დასახელება

2020     ფაქტი

2021      გეგმა

2022      გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 056 227,9

10 861 560,01

14 929 497,45

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

8 434 514.67 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, მოსახლეობა მოძრაობდეს შეუფერხებლად, როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით. არ შეიქმნას პრობლემა უამინდობის პერიოდში გადაადგილებაზე. სოფლები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რეაბილიტირებული გზებით.    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2022 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა: კეხიჯვარში, ბრეთის მეურნეობაში, ბრეთში, ძლევიჯვარში, ფცაში, ქარელში, ბებნისში, ლეთეთში, კოდავარდისუბანში, ქვენატკოცაში, აგარაში , ავტობანიდან ახალსოფლამდე მისასვლელი გზის, მზოვრეთის გზის, ქობესაანთუბნის გზის, სამწევრისში, საღოლაშენის გზის, წვერის გზის რეაბილიტაცია მშენებლობა. მოსაცდელები მოეწყობა: აბისში, ლეთეთში, ბერძენაულსა და საღოლაშენში.  ასევე დვანსა და ტახტისძირში განხორციელდება ხიდების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. ასევე დაგეგმილია ქარელის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ურბნისში გზის ასფალტირების სამუშაოები, ფცაში, ლეთეთში, ძლევიჯვარში, დირბში, ბრეთში გზის ასფალტირების სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

პროგრამის დასახელება:

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

220 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული საავტომობილო გზების ნაწილის შეკეთება (მოხრეშვა-მოშანდაკება).

დაზიანებული და შესაკეთებელი გზები პრობლემას წარმოადგენს ფეხით მოსიარულეთათვის, ხელი ეშლება ტვირთის გადატანას, მოსახლეობის გადაადგილებას, ტურიზმის განვითარებას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების საფარის მოწესრიგება 20 000 მ2 ფართობზე და სხვა სამუშაოები. ასევე მოხდება 2021 წლის ვალდებულების ანაზღაურება

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

პროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

2 247 355.78 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის  ჯერ კიდევ დარჩენილი სოფლების სასმელი წყლის უწყვეტ  რეჟიმში მიწოდების პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება რეგ. ფონდიდან გამოყოფილი თანხითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის 5% თანადაფინანსებით, ქარელის  მუნიციპალიტეტის ადმინიტრაციული ერთეულების სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, წყალმომარაგების მომსახურების ხარისხის  და  დაფარვის არეალის გაუმჯობესება, წყალმომარაგების მომსახურების ეფექტური მიწოდება.

კერძოდ, იგეგმება:

სოფელ საღოლაშენში - სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა არსებული დებეტის გამოყენებით;

სოფელ ზემო ხვედურეთში - სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია;

სოფელ თამარაშენში - სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა.

ასევე, სასმელი წყლის სისტემა მოეწყობა შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში: აბისში, ხეობაში, ბერძენაულში, აფნისში, თათანაანთუბანში.

სოფელ ატოცში განხორციელდება წყაროს რებილიტაცია და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი  მოსახლეობა, სასმელი წყლის გაუმჯობესებული ხარისხი, სასმელ წყალზე შეუფერხებელი წვდომა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

პროგრამის დასახელება:

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

653 227,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: რწყვის პერიოდში ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ სარწყავი წყლის არხებით შეუფერხებლად სარგებლობა.

მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პროექტების განსახორციელებლად გათვალისწინებულია ადგილობრივი ბიუჯეტით თანადაფინანსება. ასევე მოხდება 2021 წლის ვალდებულების ანაზღაურება

 

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სარწყავ-სანიაღვრე არხები, შეუფერხებლად მოქმედი  სარწყავი სისტემა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

40 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციურ ერთეულში გამართული გარე განათების სისტემის არსებობა. მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

გარე განათების სისტემა მოეწყობა შემდეგ სოფლებში: რუისში,ლეთეთში,  ბრეთში, ზღუდერში, აფნისში, იმერხევში, დირბში, მოხისში და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების გამართული მუშაობა და ელექტრო ენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

 ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

636 400.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული გარე განათების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა და  გახარჯული ელექტრო ენერგიის  საფასურის გადახდა.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარ-დაზიანებული ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. გარე განათების ქსელის  მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტის შემდეგ დასახლებულ პუნქტებს:  ქ. ქარელს, დ. აგარას, სოფლებს: ბებნისს, რუისს, ურბნისს, ქვენატკოცას, ფცას, ქვემო ხვედურეთს, ზემო ხვედურეთს, კეხიჯვარს, მოხისს, ბრეთს, ბრეთის მეურნეობას, დირბს, აბისს, აბისისთავს, ბერძენაულს, ავლევს, ცერონისს, კნოლევს, სასირეთს, ღოღეთს, კოდავარდისუბანს, ზემო შაქშაქეთს, ქვემო შაქშაქეთს, ბრეძას, ატოცს, ჭვრინისს, ახალსოფელს, საციხურს, აბანოს, კოდას, საღოლაშენს, არადეთს, წვერს, თათანაათ უბანს, სანებელს, ვედრებას, სამწევრისს, დვანს, ტახტიძირს,

 ძლევიჯვარს, ხეობას, ჭანდრებს, ღვლევს, იმერხევს, გვერძინეთს, თამარაშენს, ყინწვისს, ქვენაფლავს, ლეთეთს, ქობესაანთ უბანს, კრობანს, კლდუს, ზღუდერს, ხეობას, თრეხვს, კრობანს, ოქროსოფელს და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების გამართული მუშაობა და ელექტრო ენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

300 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრცაციულ ერთეულებში, შემდეგი ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების განხორციელება : ქარელის ადმინისტრაციული ერთეული, ბებნისის ადმინისტრაციული ერთეული, კეხიჯვრის ადმინისტრაციული ერთეული, ზღუდრის ადმინისტრაციული ერთეული, მოხისის ადმინისტრაციული ერთეული, ბრეძის ადმინისტრაციული ერთეული, დვანის ადმინისტრაციული ერთეული , დირბის ადმინისტრაციული ერთეული, ბრეთის მეურნეობის  ადმინისტრაციული ერთეული , აგარის ადმინისტრაციული შენობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული  ადმინისტრაციულო შენობები. კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

269 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

პროგრამიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის  თანადაფინანსებას საცხოვრებელი კორპუსების მცირე სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის და სხვა ღონისძიებებს. ასევე მოხდება 2021 წლის ვალდებულების ანაზღაურება

მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ძლიერი ამხანაგობები, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, პრობლემების გადაჭრაში ჩართული მოსახლეობა, რეაბილიტირებული შენობები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

612 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა, კერძოდ: ბებნისში, ქარელში ოთხი სკვერის მოეწყობა წერეთლის და ერთობის ქუჩაზე, ვარძელაშვილის ქუჩაზე, ცაბაძის ქ.

საჩრდილობელი ფანჩატურის მოწყობა გარე ტრენაჟორებით: ბერძენაულში, ქვემო შაქშაქეთში, ბებნისში, ჭანდრებში, აბანოში, სამწევრისში,ქვემო ხვედურეთში, აგარაში, ქარელში, ურბნისში და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლოებისათვის მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი სივრცე, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

365 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: პროექტების განხორციელების ზედამხედველობა, ახალი პროექტების შეძენა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მიმდინარე პროექტების ზედამხედველობა და შეძენილი იქნება ახალი პროექტები სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად.

ასევე განხორციელდება 2022-2023 წლებში განსახორციელებელი სამუსაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, შეძენილი პროექტები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08

პროგრამის დასახელება:

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

1 152 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის №277 განკარგულებით , ქარელის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 940 000 ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. თანადაფინანსების მიზნით ქარელის მუნიციპალიტეტმა ადგილობრივად გამოიყო  164 000 ლარი. 

პროგრამა მოიცავს ასევე 2021 წელს აღებულ ვადებულებებს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2021  წლის 5 თებერვლის „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  №168 განკარგულება, რომლებიც ვერ დასრულდა 2021 წელს და რომლის თანხა შეადგენს 48000 ლარს.

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული პირობებით კმაყოფილი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა.

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს გარემოს დაცვა და დასუფთავება, მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემების  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება. ასევე იმ სასმელი წლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის გადასახადის დაფარვა, რომლებითაც სარგებლობს   სოფლების მოსახლეობა.   

                                                                                                                             ლარი                                          

 

დასახელება

2020 ფაქტი

2021    გეგმა

2022   გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 086 849,31

1 535 184,63

1 664 800,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის დასუფთავების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გეგმავს კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებას ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვაზე.  შეძენილი იქნება 400 ცალი ნაგვის ურნა, რომელიც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული გარემო, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

1 190 600.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა. სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

  პროგრამის ფარგლებში ქ. ქარელში და დაბა აგარაში განხორციელდება ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, სანიაღვრეების გაწმენდა, ნარჩენების  გატანა: ქ. ქარელის, დ. აგარის და სოფლების: ქვენატკოცის, ბებნისის,  ლეთეთის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, კეხიჯვრის, ქობესაანთ უბნის, თათანაანთუბნის, სამწევრისის, ვედრების, სანებლის, რუისის, ურბნისის, ბრეთის, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, სასირეთის, ბრეთის მეურნეობის, ძლევიჯვრის, ყინწვისის, ზღუდრის, მოხისის, ახალსოფლის, დირბის, დვანის, ტახტიძირის, ფცის, თამარაშენის, ქვემო შაქშაქეთის, აბისის, აბისისთავის, ბერძენაულის, ავლევის, ცერონისის, კნოლევის, ბრეძის, ატოცის, გულიკაანთ უბნის, ღვლევის, ქვენაფლავის, ჭანდრების, ხეობის, სუქაანათ უბნის, ორთუბნის, ელბაქიაანთ კარის, კოდავარდისუბნის, ზემო შაქშაქეთის,  საციხურის, კოდის, ღოღეთის, ჭვრინისის, აბანოს, სოფელ ახალსოფლის, აფნისის, გვერძინეთის და სოფელ მოხისის დევნილთა ჩასახლების მოსახლეობიდან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან და განხორციელდება სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა.  მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემისა და შადრევანების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

374 200.0  ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: კულტურული და ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს შექმნა, დაზიანებული და საფრთხის შემცველი ხეებისგან მოსახლეობის დაცვა. სასმელი წყლის სისტემის და შადრევნის მომსახურების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული და მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი ხეების  გადაბელვა, მოჭრა. განხორციელდება ხე-მცენარეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. შადრევნების და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო ადგილების მოვლა-პატრონობა. ასევე სოფლებში წყლის სისტემის ტექნიკური (ტუმბოების შეკეთება განახლება) უზრუნველყოფა და იმ სასმელი წლის ჭაბურღილის ელექტრო ნერგიის გადასახადის გადახდა, რომლებითაც სარგებლობს სოფლების მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული, ეკოლოგიურად სუფთა და ამორტიზირებული ხეებისგან დაცული გარემო,  სასმელი წყლის სისტემისა და შადრევნების გამართული ფუნქციონირება.

განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა შეიქმნას მყარი საფუძველი აღსაზრდელებისათვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, მოხდება ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

      ლარში

   

2020 წ. ფაქტი

2021 წ. გეგმა

2022 წ. გეგმა

04 00

განათლება

2 508 533,78

3 007 167,75

3 391 306,77

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

309 749.70 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მოქმედ 24 საბავშვო ბაღში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 ბავშვთა რაოდენობის გაზრდის გამო,  ქარელში იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღის (ოთხ ჯგუფიანი ) აშენება , ასევე სრული რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია ჩაუტარდება შემდეგ საბავშვო ბაღებს: ახალსოფელში, ავლევსა და ზღუდერში. რადგანაც ბაღების გარკვეული რაოდენობა ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, პროგრამის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა: ქარელის №1, ქარელის №2, რუისის №1, რუისის №2, რუისის №3, ურბნისის, ბებნისის, კეხიჯვრის, ზ/ხვედურეთის, ქვ/ხვედურეთის, ბრეთის, წვერის, დირბის, დვანის, აგარის, ქვენატკოცის, ფცის, აბისის, აბანოს, მოხისის, ბრეთის მეურნეობის. ასევე იგეგმება სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება. ასევე მოხდება 2021 წლის ვალდებულების ანაზღაურება

მოსალოდნელი შედეგი

სტანდარტის შესაბამისი საბავშვო ბაღები, რომლითაც ისარგებლებენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

2 648 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა.

 მუნიციპალიტეტში სულ 1450 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, სადაც, დღეის მდგომარეობით, შესაძლებელია 1500 ბავშვის სწავლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 24 საბავშვო ბაღი, რომელთა ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ “სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 351 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომის პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შესაფერისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 04

პროგრამის დასახელება:

სკოლების მშენებლობა-რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

433 557,07 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს მთავრობის №51 განკარგულებით (14.01.2022წ) „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხები სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაციის და მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის მოსწავლეებისთვის სწავლებისთვის გაუმჯობესებული გარემოს შექმნა

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ახალგაზრდების მრავალმხრივ  განვითარებას და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 ლარი

 

 

2020 წ. ფაქტი

2021 წ. გეგმა

2022 წ. გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.

2 637 201,88

4 841 911.69

4 997 531,56

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

2 890 631,56 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული მოედნებით სარგებლობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

   დაგეგმილია სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაცია : საციხურში, კოდავარდისუბანში, ღვლევში, ბებნისის მეურნეობაში, ჭვრინისში, ქვენატკოცაში, ჭანდრებში და ქ. ქარელში მუსხელისშვილის ქუჩაზე. მოხდება სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია რუისსა და სამწევრისში და სხვა ღონისძიებები. ასევე მოხდება 2022 წლის ვალდებულების ანაზღაურება

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

1 188 300,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით სწავლების გაძლიერება, სხვადასხვა ღონისძიებებისა და ტურნირების ჩატარება, წარმატებული სპორტსმენების წარმოჩენა და სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია.

 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების  სწავლებები: ფეხბურთის, ჭადრაკის, ჭიდაობის (ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა), კიკბოქსინგის, ჯიუ-ჯიცუს, ხელბურთის, ფრენბურთის მიმართულებით.  დააფინანასდება ზემოთ აღნიშნულ სპორტის სახეობებში სხვადასხვა ღონისძიებები და ტურნირები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბით და ჩატარდება სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

27 800.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების განვითარება, სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დაინტერესებას და ჩართულობის ზრდას, სახელოვნებო განათლების განვითრებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება, კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

პროგრამის დასახელება:

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

371 300.00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს ქარელის მუნიციპალიტეტში  სამი სახელოვნებო სკოლა  - ქარელის ხელოვნების სკოლა (ბრეთის მუსიკალური განყოფილებით), ნანული ღამბაშიძის სახელობის აგარის ხელოვნების სკოლა და რუისის ხელოვნების სკოლა. ხელოვნების სკოლებში სულ დასაქმებულია  69 თანამშრომელი,     ხელოვნების სკოლებში ბავშვთა რაოდენობა 620-მდე მოსწავლეს შეადგენს;  სკოლები ხელს უწყობენ  წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფენ მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში;  წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები სახელოვნებო მიმართულებით, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეები. ხელოვნების სკოლებში ბავშვები სწავლობენ კლასიკურ და ხალხურ მუსიკას; ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე დაკვრას; სოლფეჯიოს, მუს-ლიტერატურას, ფოლკლორს, ხელოვნების ისტორიას. მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და  ფესტივალებში, აგრეთვე ადგილობრივ ღონისძიებებში. ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში  71  ერთეულით გაიზარდა მოსწავლეთა რაოდენობა ხელოვნების სკოლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის მიმზიდველი სახელოვნებო საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, ხელოვნების პოპულარიზაცია, მოსახლეობის ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

პროგრამის დასახელება:

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

46 500.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, წიგნადი ფონდის განახლება  და წიგნის პოპულარიზაცია.

ქარელის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების და კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ერთერთი განყოფილებაა, ბიბლიოთეკა ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს.

წლის განმავლობაშიგანხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები: ერთად კითხვის საღამოები, ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები.განახლდება  წიგნადი ფონდი და მოეწყობა სხვასხვა ღონისძიებები წიგნის პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, განახლებული წიგნადი ფონდი.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 05

პროგრამის დასახელება:

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

173 600.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში.

კულტურის ცენტრი თავის საქმიანობას განახორციელებს სხვადასხვა წრეების და შემოქმედებითი ჯგუფების საშუალებით; ქარელის მუნიციპალიტეტში  ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს: მამაკაცთა ანსამბლი ,,ქარელი“ - 15 მამაკაცის შემადგენლობით, ხალხური საკრავების წრე (დოლი), ხალხური საკრავების წრე (ფანდური, სალამური),  ბავშვთა დრამატული წრე, თოჯინების თეატრი, სამეჯლისო ცეკვები, ქორეოგრაფიული ანსამბლები ,,იბერიელები’’ და ,,ქარელი’’, დრამატული წრე, მოყვარულთა თეატრი, რომლის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში მონაწილეობას იღებენ თავად კულტურის სახლის შემოქმედებითი ჯგუფები. კულტურის ცენტრში შემოქმედებით სახელოვნებო განათლებას ღებულობს და მიიღებს 500- ზე მეტი მოსწავლე.

         წრეები და გუნდები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ, რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში. 2022 წლიდან ამოქმედდება ქართული ხალხური სიმღერის და ქართული გალობის შემსწავლელი წრეები;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრებით დაინტერესება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

პროგრამის დასახელება:

მუზეუმების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

34 100.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია.

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,რომელშიც დაცულია 3000  ექსპონატი. იგი იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 8  თანამშრომელი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 3000 ერთეულს. 

 პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტექნიკა საკონფერენციო დარბაზისათვის (მაგიდა, სკამები, კომპიუტერები, პროექტორი, პროექტორის ფარდა, წყლის დისპენსერი), მოეწყობა სტელაჟები და თაროები  ექსპონატებისათვის, მოლბერტები საგამოფენო სივრცისათვის, მოეწყობა ჩვენებები, შემოქმედებითი საღამოები, ისტორიის ვიქტორინები, კონფერენციები, წიგნის მკითხველთა კლუბი, მოხდება ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართვა მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესებსა და ზოგადად თვითმმართველობის ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, მისი პოპულარიზაცია და მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 07

პროგრამის დასახელება:

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

46 500.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქართული ხალხური მრავალხმოვანი სიმღერების პოპულარიზაცია.

ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მამაკაცთა ფოლკლორული გუნდი - ,,ქარელი“- 15 მამაკაცის შემადგენლობით, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში, რითაც  პოპულარიზაციას უკეთებს ქართულ ხალხურ მრავალხმოვან სიმღერას ქარელის მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ხალხური სიმღერის  პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 08

პროგრამის დასახელება:

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

72 500.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” ადმინისტრაცია შედგება 7 თანამშრომლისგან,  რომლების მართავენ და ორგანიზებას უწევენ გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების საქმიანობას და მათ ფუნქციონირებას. გაერთიანებას, გამართულად ფუნქციონირებისთვის ესაჭიროება დასაქმებულთა შრომის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება, რომელთა დაფარვა მოხდება ასიგნებების ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ გამართული ფუნქციონირება და განყოფილებების საქმიანობის ორგანიზება, მართვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 09

პროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

18 300.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის ინფორმირებულობა, დაინტერესების ზრდა, ცნობადობის ამაღლება და  ჩართულობის გაზრდა.

საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით დასაქმებულია 3 თანამშრომელი და წლის განმავლობაში გამოიცემა  მუნიციპალური გამოცემა ,,ქარელის მოამბის’’ 18 000 ეგზემპლარი. აღნიშულ გაზეთში შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სოციალური და სხვა სიახლეები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები და მიღებული სამართლებლივი აქტები. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას და ჩართულობას მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში

მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 10

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

90 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

   პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის, ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რელიგიური დაწესებულებების საკულტო შენობა-ნაგებობების აღდგენისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე სხვა საქმიანობისათვის ფინანსური დახმარება, რითაც ხელი შეეწყობა რელიგიურ-კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და რეაბილიტირებული რელიგიურ-კულტურული ობიექტები, დაფინანსებული რელიგიური ღონისძიებები. პილიგრიმი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 11

პროგრამის დასახელება:

ტურიზმის განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

15 200.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრმა, რომლის მიზანია, საქართველოში ჩამოსული და ადგილობრივი ტურისტების სრულყოფილი ინფორმირება ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქტის შესახებ, საქართველოს რეგიონების ტურისტული პოტენციალისა და ახალი პროდუქტის პოპულარიზაცია.

     ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ტურისტებისთვის შეთავაზებული პროდუქტი იქნება: ინფორმირება მუნიციპალიტეტში  არსებული ტურისტული დანიშნულების ობიექტების შესახებ, როგორიცაა: განთავსებისა და კვების ობიექტები, სატრანსპორტო საშუალებები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განრიგი, მუზეუმები, გალერეები, ღვინის საწარმოები, ღვინის მარნები, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული ადგილების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, საკურორტო ადგილებისა და სხვათა შესახებ, ტურისტების ინტერესებიდან გამომდინარე, ტურისტული მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ტურის დაგეგმვაში დახმარება, ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ფესტივალების შესახებ (ეროვნული, კულტურული, გასართობი, სპორტული და სხვა); ბეჭდვითი მასალის გავრცელება (რეგიონისა და ქალაქის რუკები, ბროშურები, გზამკვლევები და სხვა). საინფორმაციო ცენტრში წარმოდგენილი იქნება სუვენირები და ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია (წარმოებული ღვინო, ნატურალური თაფლი, ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროდუქცია, ქარელის ღირშესანიშნაობების აღმნიშვნელი სუვენირები).

მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული ტურიზმი, პოპულარიზებული მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა და ადგილობრივი მეწარმეები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

22 800 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, მათი უნარების რეალიზაციის შესაძლებლობა და საქმიანობის სტიმულირება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში. ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და  საგანმანათლებლო  აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინციატივები.

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

      ლარი

 

 

2020 წელი ფაქტი

2021 წელი გეგმა

2022 წელი გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

978 235,41

933 920,26

1 406 685,0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი"

დაფინანსება

125 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

აღნიშნული პროგრამა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული ფუნქცია, რომლისათვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მიზნობრივი ტრანსფერი. პროგრამა მოიცავს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვებას და წარდგენას დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენას და პროფილაქტიკას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას, დეჰელმინთიზაციას ანტიჰელმინთური პრეპარატის გაცემით, პარაზიტული დაავადებების პირველად ეპიდკვლევას, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას და შერჩევითი კონტროლის განხორციელებას.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინულ მონიტორინგს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებას, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს.

 პანდემიის კოვიდ 19 პრევენციასთან დაკავშირებით გაიზარდა სუბსიდია.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

პროგრამის დასახელება:

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

85 000.00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

უფასო სასადილოების  კვების პროგრამით ისარგებლებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო ოჯახის 90 ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000  ქულას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ უკვე რეგისტრირებული ბენეფიციარები, ხოლო ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში (გარდაცვალება, უარის თქმა პროგრამაზე, საირეიტინგო ქულის მომატება,  რეგულარულად (14 დღე)  არ გამოცხადება, რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა (სხვა მუნიციპალიტეტში გადასვლა) და სხვა), ჩანაცვლება განხორციელდება სარეიტინგო ქულის, მრავალშვილიანობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.  კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ყოველდღე, დღეში ერთხელ, დასვენების დღეების გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

დღეში ერთხელ კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები

                                                                                                                       

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მკურნალობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

772 485,00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

  საქართველოში მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება, ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. აღნიშნული დადგენილების მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის (გარდა: კოსმეტიკური პროცედურებისა; ფაკიური ლინზის გადანერგვისა; რეფრაქციული ანომალიის კორექციისა ექსიმერული ლაზერით - LASIK მეთოდი;  ბარიატრიული ოპერაციებისა - 150 000 ქულის ზემოთ.)  ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  იმ კარდიოლოგიურ მომსახურებაზე, რომელიც ანაზღაურდება სახელმწიფოს მიერ "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების ფარგლებში, თანადაფინანსება მოხდება სახელმწიფოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფის მიხედვით აუნაზღაურებელი ნაწილის 40%-ით.

 იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით და, რომელთა მკურნალობის, ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 300 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ თანხა აღემატება 300 ლარს, ემატება 300 ლარს ზემოთ დარჩენილი თანხის 40 %-ი, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები).

  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: წინასწარი კალკულაცია (რომელიც უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის რეკვიზიტებს), ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებელის პირადობის მოწმობის ასლი და/ან სხვა დოკუმენტი - საჭიროების შემთხვევაში”

მოსალოდნელი შედეგი

მეტად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

პროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

118 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით, მრავალშვილანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების  პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო  შვილი. პროგრამის მიხედვით, ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი.  მეოთხე შვილის დაბადების  შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის  დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

   დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი, მეურვე და სხვა) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

  2021 წლის დეკემბრის თვეში მრავალშვილან ოჯახებში დაბადებულ ახალშობილთა დახმარება (ანაზღაურების გაცემა) შესაძლებელია 2022  წლის პირველ თებერვლამდე.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მრავალშვილიანი ოჯახები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

პროგრამის დასახელება:

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

40 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება.

  ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული საკვებით კვება, ხოლო თირკმელის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროცედურის ჩატარება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენენ ისეთი დავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

   პროგრამა ითვალისწინებს: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, ცელიაკიით, აგრეთვე ფენილკეტონურიით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის საკვებით დახმარებას, წლის განმავლობაში, თითოეულზე არა უმეტეს 2000 ლარისა, რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის საკვების შესაძენად, ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირთათვის, ფინანსურ დახმარებას - წელიწადში ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით - გადაადგილებისათვის.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: ცელიაკიით ან/და ფენილკეტონურიით დაავადების შემთხვევაში: განცხადება, წინასწარი ინვოისი, ფორმა 100, პაციენტის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობის (ჰემოდიალიზის) შემთხვევაში: განცხადება, ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ბენეფიციარები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

პროგრამის დასახელება:

სტუდენტების სოციალური დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

30 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების წლიურად ერთჯერადი დახმარება.

  დახმარებას მიიღებენ: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შშმ პირთა სტუდენტი შვილები, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტი შვილები, ასევე სოციალურად დაუცელი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული (რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 50 000-მდე ქულის ჩათვლით) მოქალაქეთა სტუდენტი შვილები, რომლებიც  სწავლობენ საქართველოში რეგისტრირებულ აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოლეჯი, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელში ბაკალავრიატი, რეზიდენტურა, ან მაგისტრატურა).

  პროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებზე წლიურად სწავლის გადასახადის ერთჯერადად დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.

  სტუდენტების სოციალური დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, სწავლის დამადასტურებელი ცნობა აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, განმცხადებლის/სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლ(ებ)ი, სასწავლებლის საბანკო რეკვიზიტები, მშობლის/მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლ(ებ)ი, პირველი ჯგუფის შშმ სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან საერეიტინგო ქულათა ამონაწერი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების დაფინანსებული განათლება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

პროგრამის დასახელება:

შშმ პირების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

33 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია, ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.

  პროგრამა ითვალისწინებს   25 წლამდე ასაკის შშმ პირების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.  დახმარების გაწევა ხორციელდება თითეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.

 დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

 დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება,  შშმ პირის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვეობის, მზრუნველობის/მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში), ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობა - თანდართული ხარჯთაღრიცხვით. ორგანიზაციის რეკვიზიტები, შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული შშმ პირები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

პროგრამის დასახელება:

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

28 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური)უსინათლოების დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით.

  დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მკვეთრად გამოხატული  უსინათლო ბენეფიციარები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

პროგრამის დასახელება:

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

1 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება.

  პროგრამა ითვალისწინებს სამამულო ომის ვეტერანების დახმარებას  9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოულზე ვეტერანზე 1000 ლარის ოდენობით.

  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა, ან შესაბამისი ცნობა, საბანკო რეკვიზიტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამამულო ომის ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

პროგრამის დასახელება:

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

4 200.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება.

  ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945)  თითოეულ ვეტერანზე 300 ლარის ოდენობით.     წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა და ინვალიდიობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაწეული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

პროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

3 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: 100 წელს გადაცილებულ უხუცესების დახმარება.

  წლის განმავლობაში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებზე 1000 ლარის გადაცემა თითოეულ უხუცესზე ერთჯერადად.

   წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული 100 წელს გადაცილებული უხუცესები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

პროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

4 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება.

  ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება ორივე მშობლის გარდაცვალებისას - 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა, ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების საგენტოდან ბავშვის რეგისტრაციის შესახებ, მშობლების გარდაცვალების მოწმობები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვის/მზრუნველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა დოკუმენტები - საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

პროგრამის დასახელება:

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

10 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა 

პროგრამის მიზანია: უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტულო მომსახურების გაწევაში დახმარება.

  ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება  ერთჯერადად 350 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილის ახლობელზე, ან სხვა პირზე, ვინც ორგანიზებას უწევს გარდაცვლილის დაკრძალვას. დახმარების მისაღებად, პირის გარდაცვალებიდან 10 დღის ვადაში, ახლობლის, ან სხვა პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ დამოწმებული არანაკლებ სამი მეზობლის ან ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი აქტი, გარდაცვალების მოწმობა, სხვა დამატებითი ინფორმაცია-საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებული სარიტუალო მომსახურება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

პროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა 

პროგრამის მიზანია: ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

  დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 250 ლარის ოდენობით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა იმ ოჯახის წევრებზე, ან სხვა პირზე, რომელიც ორგანიზებას უწევს დაკრძალვას.

 დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება,  ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, გარდაცვალების მოწმობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახი, ან სხვა პირი, რომელმაც ორგანიზება გაუწია დაკრძალვას.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

პროგრამის დასახელება:

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

126 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

  პროგრამა ითვალისწინებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული, მოქალაქეების პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და დამხმარე სათავსო-ნაგებობების სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურების 40%-ით. თუ ზარალის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს, ბენეფიციარი დაფინანსდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით.

 დახმარება გაიცემა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი კომისიის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების (ხარჯთაღრიცხვის) და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 15

პროგრამის დასახელება:

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

25 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა 100, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ცერებრალური დამბლის მქონე ბენეფიციარები.

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

     ლარი

   

2020 წლის 

ფაქტი

2021 წლის

  ფაქტი

2022 წლის 

გეგმა

00 00

ქარელის მუნიციპალიტეტი

21 820 216,34

23 632 561,25

30 100 000,0

00 00

ხარჯები

7 931 243,26

9 511 046,88

 12 829 980,91 

00 00

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

1 755 661,96

2 525 300,00

00 00

საქონელი და მომსახურება

620 133,83

962 273,15

1 394 237,91

00 00

პროცენტი

32 031,00

25 585,00

30 000,00

00 00

სუბსიდიები

4 147 745,01

5 631 958,21

6 931 480,00

00 00

გრანტები

3 916,50

54 100,00

131 515,00

00 00

სოციალური უზრუნველყოფა

937 579,90

773 228,94

1 148 685,00

00 00

სხვა ხარჯები

473 626,96

308 239,62

668 763,00

00 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 839 497,08

14 072 038,37

17 203 919,09

00 00

ძირითადი აქტივები

13 824 547,08

14 072 038,37

17 203 919,09

00 00

ვალდებულებების კლება

49 476,00

49 476,00

66 100,00

00 00

საშინაო

49 476,00

49 476,00

66 100,00

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 553 168,05

2 452 816,91

3 710 179,22

01 00

ხარჯები

2 488 210,06

2 400 534,91

3 466 479,22

01 00

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

1 755 661,96

2 525 300,00

01 00

საქონელი და მომსახურება

481 839,26

461 962,73

668 314,22

01 00

პროცენტი

32 031,00

25 585,00

30 000,00

01 00

გრანტები

3 916,50

54 100,00

131 515,00

01 00

სოციალური უზრუნველყოფა

158 200,55

12 082,07

23 000,0

01 00

სხვა ხარჯები

96 012,69

91 143,15

88 350,00

01 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 481,99

2 806,00

177 600,00

01 00

ძირითადი აქტივები

15 481,99

2 806,00

177 600,00

01 00

ვალდებულებების კლება

49 476,00

49 476,00

66 100,00

01 00

საშინაო

49 476,00

49 476,00

66 100,00

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 275 451,23

2 377 755,91

3 580 829,00

01 01

ხარჯები

2 259 969,24

2 374 949,91

3 403 229,00

01 01

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

1 755 661,96

2 525 300,00

01 01

საქონელი და მომსახურება

425 629,44

461 962,73

645 064,00

01 01

გრანტები

3 916,50

54 100,00

131 515,00

01 01

სოციალური უზრუნველყოფა

18 200,55

12 082,07

23 000,00

01 01

სხვა ხარჯები

96 012,69

91 143,15

78 350,00

01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 481,99

2 806,00

177 600,00

01 01

ძირითადი აქტივები

15 481,99

2 806,00

177 600,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

599 659,77

608 908,68

826 351,00

01 01 01

ხარჯები

599 014,77

608 908,68

822 351,00

01 01 01

შრომის ანაზღაურება

444 926,02

448 892,38

654 500,00

01 01 01

საქონელი და მომსახურება

61 104,55

71 206,30

109 101,00

01 01 01

სოციალური უზრუნველყოფა

5 234,20

2 400,00

0.0

01 01 01

სხვა ხარჯები

87 750,00

86 410,00

58 750,00

01 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645,00

0,00

4 000,00

01 01 01

ძირითადი აქტივები

645,00

0,00

4 000,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 576 089,81

1 663 161,46

2 592 478,00

01 01 02

ხარჯები

1 563 016,82

1 660 355,46

2 421 878,00

01 01 02

შრომის ანაზღაურება

1 196 884,04

1 227 991,78

1 753 800,00

01 01 02

საქონელი და მომსახურება

341 815,84

364 677,06

494 963,00

01 01 02

გრანტები

3 916,50

54 100,00

131 515,00

01 01 02

სოციალური უზრუნველყოფა

12 966,35

9 682,07

23 000,00

01 01 02

სხვა ხარჯები

7 434,09

3 904,55

18 600,00

01 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 072,99

2 806,00

170 600,00

01 01 02

ძირითადი აქტივები

13 072,99

2 806,00

170 600,00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

99 701,65

105 685,77

162 000,00

01 01 03

ხარჯები

97 937,65

105 685,77

159 000,00

01 01 03

შრომის ანაზღაურება

74 400,00

78 777,80

117 000,00

01 01 03

საქონელი და მომსახურება

22 709,05

26 079,37

41 000,00

01 01 03

სხვა ხარჯები

828,60

828,60

1 000,00

01 01 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 764,00

0,00

3 000,00

01 01 03

ძირითადი აქტივები

1 764,00

0,00

3 000,00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

81 507,00

75 061,00

129 350,22

01 02

ხარჯები

32 031,00

25 585,00

63 250,22

01 02

საქონელი და მომსახურება

0,00

0,00

23 250,22

01 02

პროცენტი

32 031,00

25 585,00

30 000,00

01 02

სხვა ხარჯები

0,00

0,00

10 000,00

01 02

ვალდებულებების კლება

49 476,00

49 476,00

66 100,00

01 02

საშინაო

49 476,00

49 476,00

66 100,00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

0,00

23 250,22

01 02 01

ხარჯები

0,00

0,00

23 250,22

01 02 01

საქონელი და მომსახურება

0,00

0,00

23 250,22

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

10 000,00

01 02 02

ხარჯები

0,00

0,00

10 000,00

01 02 02

სხვა ხარჯები

0,00

0,00

10 000,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

81 507,00

75 061,00

96 100,00

01 02 03

ხარჯები

32 031,00

25 585,00

30 000,00

01 02 03

პროცენტი

32 031,00

25 585,00

30 000,00

01 02 03

ვალდებულებების კლება

49 476,00

49 476,00

66 100,00

01 02 03

საშინაო

49 476,00

49 476,00

66 100,00

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

196 209,8

0,00

0,00

01 03

ხარჯები

196 209,8

0,00

0,00

01 03

საქონელი და მომსახურება

56 209,8

0,00

0,00

01 03

სოციალური უზრუნველყოფა

140 000,0

0,00

0,00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 056 227,9

10 861 560,01

14 929 497,45

02 00

ხარჯები

455 609,8

914 263,65

1 170 813,00

02 00

საქონელი და მომსახურება

2 213,6

157 987,36

200 000,00

02 00

სუბსიდიები

382 836,8

673 863,25

636 400,00

02 00

სხვა ხარჯები

70 559,4

82 413,04

334 413,00

02 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 600 618,2

9 947 296,36

13 758 684,45

02 00

ძირითადი აქტივები

11 600 618,2

9 947 296,36

13 758 684,45

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 937 902,5

7 424 240,40

8 654 514,67

02 01

ხარჯები

9 213,6

157 987,36

220 000,00

02 01

საქონელი და მომსახურება

2 213,6

157 987,36

200 000,00

02 01

სუბსიდიები

7 000,0

0,00000

 

02 01

სხვა ხარჯები

0,00000

0,00

20 000,00

02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 928 688,9

7 266 253,04

8 434 514,67

02 01

ძირითადი აქტივები

8 928 688,9

7 266 253,04

8 434 514.67

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

8 930 902,5

7 266 253,04

8 434 514 67

02 01 01

ხარჯები

2 213,6

0,00

0,00

02 01 01

საქონელი და მომსახურება

2 213,6

0,00

0,00

02 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 928 688,94

7 266 253,04

8 434 514.67

02 01 01

ძირითადი აქტივები

8 928 688,94

7 266 253,04

8 434 514.67

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

7 000,0

157 987,36

220 000,00

02 01 02

ხარჯები

7 000,00

157 987,36

220 000,00

02 01 02

საქონელი და მომსახურება

0,00

157 987,36

200 000,00

02 01 02

სუბსიდიები

7 000,00

0,00000

 

02 01 02

სხვა ხარჯები

0,00

0,00

20 000,00

02 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

 

02 01 02

ძირითადი აქტივები

0,00

0,00

 

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

760 047,69

710 663,65

2 900 582,78

02 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

760 047,69

710 663,65

2 900 582,78

02 02

ძირითადი აქტივები

760 047,69

710 663,65

2 900 582,78

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

42 363,51

374 644,03

2 247 355,78

02 02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 363,51

374 644,03

2 247 355,78

02 02 01

ძირითადი აქტივები

42 363,51

374 644,03

2 247 355,78

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

717 684,18

336 019,62

653 227,00

02 02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717 684,18

336 019,62

653 227,00

02 02 03

ძირითადი აქტივები

717 684,18

336 019,62

653 227,00

02 03

გარე განათება

614 357,61

673 863,25

676 400,00

02 03

ხარჯები

375 836,83

673 863,25

636 400,00

02 03

სუბსიდიები

375 836,83

673 863,25

636 400,00

02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238 520,78

0,00

40 000,00

02 03

ძირითადი აქტივები

238 520,78

0,00000

40 000,00

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

238 520,78

0,00000

40 000,00

02 03 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238 520,78

0,00000

40 000,00

02 03 01

ძირითადი აქტივები

238 520,78

0,00000

40 000,00

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

375 836,83

673 863,25

636 400,00

02 03 02

ხარჯები

375 836,83

673 863,25

636 400,00

02 03 02

სუბსიდიები

375 836,83

673 863,25

636 400,00

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

17 958,60

80 415,53

300 000,00

02 04

ხარჯები

9 215,00

0,00000

0,00000

02 04

სხვა ხარჯები

9 215,00

0,00000

0,00000

02 04

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 743,60

80 415,53

300 000,00

02 04

ძირითადი აქტივები

8 743,60

80 415,53

300 000,00

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

61 344,35

82 413,04

269 000,00

02 05

ხარჯები

61 344,35

82 413,04

269 000,00

02 05

სხვა ხარჯები

61 344,35

82 413,04

269 000,00

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

135 086,09

503 954,72

612 000,00

02 06

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 086,09

503 954,72

612 000,00

02 06

ძირითადი აქტივები

135 086,09

503 954,72

612 000,00

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

135 086,09

503 954,72

612 000,00

02 06 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 086,09

503 954,72

612 000,00

02 06 01

ძირითადი აქტივები

135 086,09

503 954,72

612 000,00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

373 025,75

398 742,64

365 000,00

02 07

ხარჯები

0.0

0.0

45 413,00

02 07

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

45 413,00

02 07

არაფინანსური აქტივების ზრდა

373 025,75

398 742,64

319 587,00

02 07

ძირითადი აქტივები

373 025,75

398 742,64

319 587,00

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

1 156 505,31

987 266,78

1 152 000,00

02 08

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 156 505,31

987 266,78

1 152 000,00

02 08

ძირითადი აქტივები

1 156 505,31

987 266,78

1 152 000,00

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 086 849,31

1 535 184,63

1 664 800,00

03 00

ხარჯები

941 019,31

1 512 272,63

1 623 840,00

03 00

საქონელი და მომსახურება

0,00

146 400,00

100 000,00

03 00

სუბსიდიები

941 019,31

1 365 872,63

1 523 840,00

03 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145 830,00

22 912,00

40 960,00

03 00

ძირითადი აქტივები

145 830,00

22 912,00

40 960,00

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

130 000,00

146 400,00

100 000,00

03 01

ხარჯები

0,00

146 400,00

100 000,00

03 01

საქონელი და მომსახურება

0,00

146 400,00

100 000,00

03 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 000,00

0,00000

0,00000

03 01

ძირითადი აქტივები

130 000,00

0,00000

0,00000

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

869 043,58

1 123 598,64

1 190 600,00

03 02

ხარჯები

867 899,58

1 123 598,64

1 190 600,00

03 02

სუბსიდიები

867 899,58

1 123 598,64

1 190 600,00

03 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 144,00

0,00000

0,00000

03 02

ძირითადი აქტივები

1 144,00

0,00000

0,00000

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

87 805,73

265 185,99

374 200,00

03 03

ხარჯები

73 119,73

242 273,99

333 240,00

03 03

სუბსიდიები

73 119,73

242 273,99

333 240,00

03 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 686,00

22 912,00

40 960,00

03 03

ძირითადი აქტივები

14 686,00

22 912,00

40 960,00

04 00

განათლება

2 508 533,78

3 007 167,75

3 391 306,77

04 00

ხარჯები

1 930 493,44

2 346 858,29

2 958 923,69

04 00

საქონელი და მომსახურება

136 081,00

195 923,06

325 923,69

04 00

სუბსიდიები

1 693 153,93

2 150 935,23

2 633 000,00

04 00

სხვა ხარჯები

101 258,51

0,00000

 

04 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

578 040,34

660 309,46

432 383,08

04 00

ძირითადი აქტივები

578 040,34

660 309,46

432 383,08

04 01

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

138 589,20

518 215,20

309 749,70

04 01

ხარჯები

101 258,51

0,00000

0,0

04 01

სხვა ხარჯები

101 258,51

0,00

0,0

04 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 330,69

518 215,20

309 749,70

04 01

ძირითადი აქტივები

37 330,69

518 215,20

309 749,70

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 760 180,57

2 189 918,49

2 648 000,00

04 02

ხარჯები

1 669 873,93

2 127 645,23

2 633 000,00

04 02

სუბსიდიები

1 669 873,93

2 127 645,23

2 633 000,00

04 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90 306,64

62 273,26

15 000,00

04 02

ძირითადი აქტივები

90 306,64

62 273,26

15 000,00

04 04

სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

525 574,55

275 744.06

433 557,07

 

ხარჯები

136 081,00

195 923.06

325 923,69

 

საქონელი და მომსახურება

136 081,00

195 923.06

325 923,69

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

389 493,55

79 821.00

107 633,38

 

ძირითადი აქტივები

389 493,55

79 821.00

107 633,38

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

2 637 201,88

4 841 911,69

4 997 531,56

05 00

ხარჯები

1 140 384,29

1 403 197,14

2 203 240,00

05 00

საქონელი და მომსახურება

0

0

100 000,00

05 00

სუბსიდიები

1 000 384,29

1 313 197,14

2 013 240,00

05 00

სხვა ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 496 817,59

3 438 714,55

2 794 291,56

05 00

ძირითადი აქტივები

1 481 867,59

3 438 714,55

2 794 291,56

05 00

არაწარმოებული აქტივები

14 950,00

0,00000

0,00000

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 842 428,81

4 027 319,43

4 078 931,56

05 01

ხარჯები

375 666,62

599 213,88

1 284 640,00

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

100 000,00

05 01

სუბსიდიები

375 666,62

599 213,88

1 184 640,00

05 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 466 762,19

3 428 105,55

2 794 291,56

05 01

ძირითადი აქტივები

1 451 812,19

3 428 105,55

2 794 291,56

05 01

არაწარმოებული აქტივები

14 950,00

0,00000

 

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

1 459 588,14

3 422 460,55

2 890 631,56

05 01 01

ხარჯები

0

0

100 000,00

05 01 01

საქონელი და მომსახურება

0

0

100 000,00

05 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 459 588,14

3 422 460,55

2 790 631,56

05 01 01

ძირითადი აქტივები

1 444 638,14

3 422 460,55

2 790 631,56

05 01 01

არაწარმოებული აქტივები

14 950,00

0,00000

0,00000

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

382 840,67

604 858,88

1 188 300,00

05 01 02

ხარჯები

375 666,62

599 213,88

1 184 640,00

05 01 02

სუბსიდიები

375 666,62

599 213,88

1 184 640,00

05 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 174,05

5 645,00

3 660,00

05 01 02

ძირითადი აქტივები

7 174,05

5 645,00

3 660,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

785 024,07

792 772,16

895 800,00

05 02

ხარჯები

754 968,67

782 163,16

895 800,00

05 02

სუბსიდიები

614 968,67

692 163,16

805 800,00

05 02

სხვა ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 055,40

10 609,00

0,00

05 02

ძირითადი აქტივები

30 055,40

10 609,00

0,00

05 02 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

25 410,40

0,00000

0,00000

05 02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 410,40

0,00000

0,00000

05 02 01

ძირითადი აქტივები

25 410,40

0,00000

0,00000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

9 145,00

27 800,00

27 800,00

05 02 02

ხარჯები

9 145,00

27 800,00

27 800,00

05 02 02

სუბსიდიები

9 145,00

27 800,00

27 800,00

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

287 117,69

331 662,51

371 300,00

05 02 03

ხარჯები

287 117,69

330 362,51

371 300,00

05 02 03

სუბსიდიები

287 117,69

330 362,51

371 300,00

05 02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

1 300,00

0,00

05 02 03

ძირითადი აქტივები

0,00

1 300,00

0,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

38 872,21

42 511,83

46 500,00

05 02 04

ხარჯები

36 877,21

40 511,83

46 500,00

05 02 04

სუბსიდიები

36 877,21

40 511,83

46 500,00

05 02 04

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 995,00

2 000,00

0,00

05 02 04

ძირითადი აქტივები

1 995,00

2 000,00

0,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

140 754,14

143 415,33

173 600,00

05 02 05

ხარჯები

140 754,14

140 566,33

173 600,00

05 02 05

სუბსიდიები

140 754,14

140 566,33

173 600,00

05 02 05

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

2 849,00

0,00

05 02 05

ძირითადი აქტივები

0,00

2 849,00

0,00

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

28 952,55

31 010,15

34 100,00

05 02 06

ხარჯები

26 952,55

31 010,15

34 100,00

05 02 06

სუბსიდიები

26 952,55

31 010,15

34 100,00

05 02 06

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000,00

0,00000

0,00000

05 02 06

ძირითადი აქტივები

2 000,00

0,00000

0,00000

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

42 000,00

41 330,54

46 500,00

05 02 07

ხარჯები

42 000,00

41 330,54

46 500,00

05 02 07

სუბსიდიები

42 000,00

41 330,54

46 500,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

56 212,08

67 895,87

72 500,00

05 02 08

ხარჯები

55 562,08

63 435,87

72 500,00

05 02 08

სუბსიდიები

55 562,08

63 435,87

72 500,00

05 02 08

არაფინანსური აქტივების ზრდა

650,00

4 460,00

0,00000

05 02 08

ძირითადი აქტივები

650,00

4 460,00

0,00000

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

16 560,00

17 145,93

18 300,00

05 02 09

ხარჯები

16 560,00

17 145,93

18 300,00

05 02 09

სუბსიდიები

16 560,00

17 145,93

18 300,00

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 10

ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 10

სხვა ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

0,0

0,0

15 200,00

05 02 11

ხარჯები

0,0

0,0

15 200,00

05 02 11

სუბსიდიები

0,0

0,0

15 200,00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9 749,00

21 820,10

22 800,00

05 03

ხარჯები

9 749,00

21 820,10

22 800,00

05 03

სუბსიდიები

9 749,00

21 820,10

22 800,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

978 235,41

933 920,26

1 406 685,00

06 00

ხარჯები

975 526,41

933 920,26

1 406 685,00

06 00

სუბსიდიები

130 350,65

128 089,96

125 000,00

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

779 379,35

761 146,87

1 125 685.00

06 00

სხვა ხარჯები

65 796,41

44 683,43

156 000,00

06 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 709,00

0,00000

0,00000

06 00

ძირითადი აქტივები

2 709,00

0,00000

0,00000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103 059,65

95 089,96

125 000,00

06 01

ხარჯები

100 350,65

95 089,96

125 000,00

06 01

სუბსიდიები

100 350,65

95 089,96

125 000,00

06 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 709,00

0,00000

0,00000

06 01

ძირითადი აქტივები

2 709,00

0,00000

0,00000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

875 175,76

838 830,30

1 281 685,00

06 02

ხარჯები

875 175,76

838 830,30

1 281 685,00

06 02

სუბსიდიები

30 000,00

33 000,00

0.0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

779 379,35

761 146,87

1 125 685.00

06 02

სხვა ხარჯები

65 796,41

44 683,43

156 000,00

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

60 000,00

67 788,00

85 000,00

06 02 01

ხარჯები

60 000,00

67 788,00

85 000,00

06 02 01

სოციალური უზრუნველყოფა

60 000,00

67 788,00

85 000,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

525 329,35

516 820,87

772 485.00

06 02 02

ხარჯები

525 329,35

516 820,87

772 485.00

06 02 02

სოციალური უზრუნველყოფა

525 329,35

516 820,87

772 485.00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

112 600,00

103 800,00

118 000,00

06 02 03

ხარჯები

112 600,00

103 800,00

118 000,00

06 02 03

სოციალური უზრუნველყოფა

112 600,00

103 800,00

118 000,00

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

39 400,00

31 488,00

40 000,00

06 02 04

ხარჯები

39 400,00

31 488,00

40 000,00

06 02 04

სოციალური უზრუნველყოფა

39 400,00

31 488,00

40 000,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

25 000,00

27 000,00

30 000,00

06 02 05

ხარჯები

25 000,00

27 000,00

30 000,00

06 02 05

სხვა ხარჯები

25 000,00

27 000,00

30 000,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

30 000,00

33 000,00

33 000,00

06 02 06

ხარჯები

30 000,00

33 000,00

33 000,00

06 02 06

სუბსიდიები

30 000,00

33 000,00

33 000,00

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

22 500,00

22 200,00

28 000,00

06 02 07

ხარჯები

22 500,00

22 200,00

28 000,00

06 02 07

სოციალური უზრუნველყოფა

22 500,00

22 200,00

28 000,00

06 02 08

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

1 000,00

500,00

1 000,00

06 02 08

ხარჯები

1 000,00

500,00

1 000,00

06 02 08

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000,00

500,00

1 000,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

3 300,00

3 300,00

4 200,00

06 02 09

ხარჯები

3 300,00

3 300,00

4 200,00

06 02 09

სოციალური უზრუნველყოფა

3 300,00

3 300,00

4 200,00

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

2 500,00

1 500,00

3 000,00

06 02 10

ხარჯები

2 500,00

1 500,00

3 000,00

06 02 10

სოციალური უზრუნველყოფა

2 500,00

1 500,00

3 000,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

1 000,00

1 000,00

4 000,00

06 02 11

ხარჯები

1 000,00

1 000,00

4 000,00

06 02 11

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000,00

1 000,00

4 000,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მოსახურეობის დაფინანსება

11 000,00

10 750,00

10 000,00

06 02 12

ხარჯები

11 000,00

10 750,00

10 000,00

06 02 12

სოციალური უზრუნველყოფა

11 000,00

10 750,00

10 000,00

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

750,00

2 000,00

2 000,00

06 02 13

ხარჯები

750,00

2 000,00

2 000,00

06 02 13

სოციალური უზრუნველყოფა

750,00

2 000,00

2 000,00

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

40 796,41

17 683,43

126 000,00

06 02 14

ხარჯები

40 796,41

17 683,43

126 000,00

06 02 14

სხვა ხარჯები

40 796,41

17 683,43

126 000,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

0,00

0,00

25 000,00

06 02 15

ხარჯები

0,00

0,00

25 000,00

06 02 15

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

25 000,00


თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ქარელის მუნიციპალიტეტის ფონდები

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

ა) წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას 10  ათასი ლარი;

ბ) წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი, 240 ათ ათასი ლარი, მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. კერძოდ:

ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 134 ათასი ლარი;

ბ) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 18. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 26 ივნისის №16 დადგენილების „ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით  გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“  შესაბამისად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდოს, დანამატისა და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემელი ანაზღაურდეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

კონტროლი ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებაზე, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.