„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 93/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 19/08/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/08/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი 430210000.22.022.018201
93/ნ
19/08/2022
ვებგვერდი, 19/08/2022
430210000.22.022.018201
„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №93/ნ

2022 წლის 19 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანებით (www.matsne.gov.ge, 24/05/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 430210000.22.022.017112) დამტკიცებულ „ეროვნულ სასწავლო გეგმაში“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-17 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. კლასის გაყოფა დასაშვებია შემდეგ საგნებში: ქართული ენა და ლიტერატურა, ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის), უცხოური ენები და კომპიუტერულ ტექნოლოგიები, თუ სკოლას აქვს შესაბამისი ფინანსური შესაძლებლობა. გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე სკოლებს კი შეუძლიათ კლასი გაყონ იმ საგანშიც/საგნებშიც, რომელსაც აძლიერებენ. გაყოფა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ქართულ ენაში (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის) შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 25-ს, ხოლო უცხოურ ენებში – 20-ს. უცხოურ ენებში დასაშვებია განაყოფები დაკომპლექტდეს მოსწავლეთა ენის ფლობის დონის გათვალისწინებით. რაოდენობრივი შეზღუდვა არ ეხება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, ასევე ჯგუფებსა და განაყოფებს, რომლებიც დაკომპლექტებულია მეორე უცხოური ენების არჩევანის შესაბამისად. თუ მეორე უცხოურ ენაში ერთი კლასის ფარგლებში განსხვავებულ არჩევანს აკეთებს  ერთი ან ორი მოსწავლე, რეკომენდებულია მეორე უცხოურ ენაში კლას-კომპლექტის შექმნა სხვა პარალელურ კლასთან.“.

2. 46-ე მუხლის პირველი პუნქტს „გ“ ქვეპუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნტი:

„დ) ჭადრაკი (ისწავლება I კლასში);“.

3. 48-ე მუხლის პირველ პუნქტს „გ“ ქვეპუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნტი:

„დ) ჭადრაკი (ისწავლება I კლასში).“.

4. 51-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება:

ა) კომპიუტერული ტექნოლოგიები (იგი ისწავლება დაწყებით და საბაზო საფეხურებზე);

ბ) ჭადრაკი (ისწავლება I კლასში).“.

5. 53-ე მუხლის პირველ პუნქტს „ბ“ ქვეპუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნტი:

„გ) ჭადრაკი (ისწავლება I კლასში).“.

6. 56-ე მუხლს:

ა) 21 პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 22 პუნქტი:

„22. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საშუალო საფეხურისთვის

 

 

კლასები

X კლასი

XI კლასი

XII კლასი

 

საგნები

I

II

I

II

I

II

 

სახელმწიფო ენა

           

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

5

5

5

5

 

მათემატიკა

           

2

მათემატიკა

5

5

5

5

5

5

 

უცხოური ენები

           

3

პირველი უცხოური ენა

2

2

2

2

2

2

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

5

ისტორია

2

2

2

2

2

2

6

საქართველოს ისტორია

2

2

2

2

2

2

7

გეოგრაფია

2

2

2

2

2

2

8

მოქალაქეობა

2

2

2

2

2

2

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

9

ბიოლოგია

2

2

2

2

2

2

10

ფიზიკა

2

2

2

2

2

2

11

ქიმია

2

2

2

2

2

2

 

სპორტი

           

12

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

2

1

2

2

 

არჩევითი საგნები

 

 

 

 

 

 

13

არჩევითი საგანი

2

2

2

2

2

 

სულ საათების რაოდენობა

32

32

32

31

32

30

პროექტი სამოქალაქო განათლებაში

1

1

1

1

1

 

პროექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში / მუსიკაში

1

1

1

1

 

 

 

საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადე X კლასისთვის ამოქმედდება 2022-2023 სასწავლო წლიდან, XI კლასისთვის – 2023-2024 სასწავლო წლიდან, XII კლასისთვის – 2024-2025 სასწავლო წლიდან.

შენიშვნა:

მოსწავლემ მე-10 კლასში სახელოვნებო ბლოკის ორი პროექტიდან უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი პროექტი: ან სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, ან მუსიკაში; თუ X კლასში აირჩია პროექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, XI კლასში (მომდევნო სასწავლო წლიდან) აირჩევს პროექტს მუსიკაში ან პირიქით.“;

ბ) 31 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„31. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საბაზო საფეხურისთვის

 

 

კლასები

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

 

საგნები

I

II

I

II

I

II

 

სახელმწიფო ენა

           

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

5

5

5

5

 

მათემატიკა

           

2

მათემატიკა

5

5

5

5

5

5

 

ეთნიკური უმცირესობების ენა

           

3

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

 

უცხოური ენები

           

4

პირველი უცხოური ენა

3

3

3

2

2

2

5

მეორე უცხოური ენა

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

6

ისტორია

2

2

2

3

3

3

7

გეოგრაფია

2

2

2

2

2

2

8

სამოქალაქო განათლება

2

2

1

1

2

2

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

9

ბიოლოგია

2

2

2

2

2

2

10

ქიმია

   

2

2

2

2

11

ფიზიკა

2

2

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

           

12

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

1

1

2

13

მუსიკა

2

2

1

2

2

1

 

სპორტი

           

14

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

2

2

2

2

სულ საათების მინიმალური რაოდენობა

32

32

32

32

33

33

 

შენიშვნა: არაქართულენოვან სკოლებში/სექტორებზე ჯამური საათობრივი დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 35 საათს.“;

გ) მე-5  პუნქტის „ა.ბ“ – „ა.ვ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ) II კლასი

ქართ.

არაქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

 
 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

 
 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

ეთნიკური უმცირესობების ენას ეთმობა მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 საათი.

2

3

მათემატიკა

5

5

 

3

4

პირველი უცხოური ენა

2

2

 

4

5

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

5

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

1

1

 

6

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

7

7

მუსიკა

2

2

 

8

8

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის

24

24

 

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

24-26

24-26

 

ა.გ) III კლასი

ქართ.

არაქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

6

 
 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

 
 

 2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

ეთნიკური უმცირესობების ენას ეთმობა მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 საათი.

2

3

მათემატიკა

5

5

 

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

5

მე და საზოგადოება

2

2

 

5

6

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

6

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

1

1

 

7

7

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

8

8

მუსიკა

2

2

 

9

9

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

26

26

 

 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

27-29

27-29

 

 

ა.დ) IV კლასი

ქართ.

არაქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

6

 
 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

 
 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

ეთნიკური უმცირესობების ენას ეთმობა მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 საათი.

2

3

მათემატიკა

5

5

 

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

5

მე და საზოგადოება

2

2

 

5

6

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

6

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

1

1

 

7

7

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

8

8

მუსიკა

2

2

 

9

9

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

26

26

 

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

27-29

27-29

 

 

ა.ე) V კლასი

ქართ.

არაქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

სემესტრი

I

II

II

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

5

 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

 

5

 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

ეთნიკური უმცირესობების ენას ეთმობა მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 საათი. ამავე დროს, თუ სკოლა გადაწყვეტს მეორე უცხოური ენის სწავლებას დაუთმოს 1 ან 2 საათი, მაშინ მშობლიური ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს 3 საათი.

5

2

3

მათემატიკა

5

5

 

6

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

4

 

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

3

 

5

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-2

0-2

თუ სკოლა გადაწყვეტს მეორე უცხოური ენის სწავლებას, მას შესაძლოა დაეთმოს 1 ან 2 საათი.

3

5

6

ჩვენი საქართველო

2

2

 

3

6

7

ბუნებისმეტყველება

3

3

 

4

7

8

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

2

2

 

2

8

9

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

2

9

10

მუსიკა

2

2

 

2

10

11

ფიზიკური აღზრდა

2

2

 

 

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

28

28

 

 

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

29-31

29-31

 

 

 

ა.ვ) VI კლასი

ქართ.

არაქართ.

საგანი

საათებისრაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

სემესტრი

I

 II

I

 II

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

3

5

 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5

5

 

3

5

 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

3-5

3-5

ეთნიკური უმცირესობების ენას ეთმობა მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 საათი. ამავე დროს, თუ სკოლა გადაწყვეტს მეორე უცხოური ენის სწავლებას დაუთმოს 1 ან 2 საათი, მაშინ მშობლიური ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს მაქსიმუმ 3 საათი.

3

5

2

3

მათემატიკა

4

4

 

4

6

3

4

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

4

4

 

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

2

3

 

5

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის /სექტორებისათვის)

0-2

0-2

თუ სკოლა გადაწყვეტს მეორე უცხოური ენის სწავლებას, მას შესაძლოა დაეთმოს 1 ან 2 საათი.

2

3

5

6

ჩვენი საქართველო

3

3

 

2

3

6

7

ბუნებისმეტყველება

3

3

 

3

4

7

8

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

2

2

 

2

2

8

9

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

2

2

9

10

მუსიკა

2

2

 

2

2

10

11

ფიზიკური აღზრდა

2

2

 

 

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

 

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

28

28

 

 

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

29-31

29-31

 

 

“;

დ) მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნქტი:

„გ) საშუალო საფეხური (ქართულენოვანი სკოლებისთვის)

X კლასი

ქართ .

საგანი

საათების - ობა კვირაში

შენიშვნა

სემესტრი

I

 II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

2

მათემატიკა

5

5

 

3

პირველი უცხოური ენა

2

2

 

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

5

ისტორია

2

2

 

6

საქართველოს ისტორია

2

2

 

6

გეოგრაფია

2

2

 

7

მოქალაქეობა

2

2

 

8

ბიოლოგია

2

2

 

9

ფიზიკა

2

2

 

10

ქიმია

2

2

 

11

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

 

12

არჩევითი საგანი

2

2

 
 

საათების ჯამური რაოდენობა კვირაში

     
 

ქართულენოვანი სკოლებისათვის / სექტორებისათვის

32

32

 
 

პროექტი სამოქალაქო განათლებაში

1

1

 
 

პროექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში / მუსიკაში

1

1

 

“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის პირველი სექტემბრიდან.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიმიხეილ ჩხენკელი