მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/07/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/07/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016499
11
20/07/2022
ვებგვერდი, 21/07/2022
190020020.35.159.016499
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2022 წლის ივლისი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №41  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/12/2021, №190020020.35.159.016481) და
1. პირველი 1. მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

46567,1

38979,3

7587,9

გადასახადები

18914,4

24188,7

24188,7

0,0 

26969,8

26969,8

0,0

გრანტები

9340,4

8293,8

550,0

7743,8

7842,0

254,1

7587,9

სხვა შემოსავლები

5020,1

9134,3

9134,3

0,0 

11755,4

11755,4

0,0

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

29069,0

27828,2

1240,8

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

6260,9

5444,0

816,8

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0 

32,8

32,8

0,0

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

13010,6

12910,1

100,5

გრანტები

48,9

45,0

45,0

 0,0

55,0

55,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2250,8

2245,8

5,0

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0 

1605,7

1475,7

130,0

საოპერაციო სალდო

14033,2

18294,7

11476,7

6818,0

17498,2

11151,1

6347,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14366,5

14651,3

8382,0

6269,3

26226,6

18960,4

7266,2

ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

26795,2

19528,9

7266,2

კლება

807,1

879,2

879,2

0,0 

568,5

568,5

0,0

მთლიანი სალდო

-333,4

3643,5

3094,7

548,7

-8728,5

-7809,3

-919,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483,5

3580,8

3032,0

548,7

-8791,2

-7872,0

-919,1

ზრდა

159,6

3580,8

3032,0

548,7

0,0

0,0

0,0

კლება

643,0

0,0

0,0

0,0

8791,2

7872,0

919,1

ვალდებულებების ცვლილება

-150,1

-62,7

-62,7

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

34082,1

42496,0

34752,2

7743,8

47135,7

39547,8

7587,9

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

46567,1

38979,3

7587,9

არაფინანსური აქტივების კლება

807,1

879,2

879,2

0,0

568,5

568,5

0,0

გადასახდელები

34565,6

38915,3

31720,2

7195,1

55926,8

47419,8

8507,0

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

29069,0

27828,2

1240,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

26795,2

19528,9

7266,2

ვალდებულებების კლება

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-483,5

3580,8

3032,0

548,7

-8791,2

-7872,0

-919,1

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 46567,1 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

46567,1

38979,3

7587,9

გადასახადები

18914,4

24188,7

24188,7

0,0

26969,8

26969,8

0,0

გრანტები

9340,4

8293,8

550,0

7743,8

7842,0

254,1

7587,9

სხვა შემოსავლები

5020,1

9134,3

9134,3

0,0

11755,4

11755,4

0,0

 

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7842,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

9340,4

8293,8

7842,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდანმიღებული გრანტები

0,0

0,0

254,1

მიმდინარე

0,0

0,0

3,1

კაპიტალური

0,0

0,0

251,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

9340,4

8293,8

7587,9

მიმდინარე

1774,0

690,8

1018,8

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1774,0

690,8

1018,8

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1774,0

690,8

1018,8

მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

237,4

250,0

280,0

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)

384,9

440,8

738,8

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)

151,7

0,0

0,0

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი

1000,0

0,0

0,0

კაპიტალური

7566,4

7603,0

6569,0

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

7566,4

7603,0

6569,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7566,4

7603,0

6439,0

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა

1232,0

1232,0

1232,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5984,4

5821,0

5207,0

„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა

350,0

550,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

0,0

0,0

130,0

 

5. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11755,4 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში 

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

5020,1

9134,3

11755,4

შემოსავალი საკუთრებიდან

1397,9

1746,1

2595,6

პროცენტი

431,3

761,5

1131,8

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

431,3

761,5

1131,8

რენტა

966,6

984,6

1463,9

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

854,9

861,7

1288,9

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

109,1

120,4

175,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2149,3

4761,0

4730,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2140,4

4763,1

4724,0

სანებართვო მოსაკრებლები

184,9

606,1

450,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

6,6

10,8

8,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1775,0

3930,0

4042,0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

173,9

216,1

224,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

9,0

-2,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

9,0

-2,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,0

-2,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

1357,2

2391,4

4054,3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

115,70

235,8

375,4

 

6. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 29069,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

29069,0

27828,2

1240,8

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

6260,9

5444,0

816,8

პროცენტი                                                                              

45,0

32,4

32,4

0,0

32,8

32,8

0,0

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

13010,6

12910,1

100,5

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

55,0

55,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2250,8

2245,8

5,0

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0

1605,7

1475,7

130,0

 

7. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26226,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 26790,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

89,4

360,9

2106,9

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

89,4

360,9

2106,9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13441,2

11762,3

21446,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5928,9

5016,4

11407,9

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

4471,1

3830,9

6364,6

02 03

გარე განათება

287,4

188,4

5,4

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1198,8

299,7

02 07

კეთილმოწყობა

204,4

254,7

1137,6

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7,8

64,0

1052,9

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1230,5

1209,0

1178,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

345,3

194,7

859,0

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

6,0

2,7

10,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

339,3

192,0

849,0

04 00

განათლება

630,3

1470,6

666,6

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,5

0,0

2,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

145,6

1468,6

664,6

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

480,1

2,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

455,8

1739,6

1681,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

443,0

1707,1

1625,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

12,8

32,5

56,1

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

211,7

2,3

30,0

060101

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

2.5

2.3

6,3

060102

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

209.2

0.0

23,7

სულ ჯამი

15,173,7

15530,4

26790,3

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 568,5ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

807,1

879,2

568,5

ძირითადი აქტივები

569,3

215,6

155,0

არაწარმოებული აქტივები

237,8

663,6

413,5

მიწა

237,8

663,6

413,5

 

8. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5604,8

6326,0

10994,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5409,7

6230,9

10896,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა   

5409,7

6230,9

10546,0

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1343,7

1529,3

2214,3

 

აღმასრულებელი ორგანო  

4066,0

4701,6

8331,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა   

0,0

0,0

350,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

195,08

95,08

98,48

702

II. თავდაცვა

193,9

193,0

277,9

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

193,9

193,0

277,9

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

9623,3

8973,8

16442,4

70421

სოფლის მეურნეობა

38,5

13,0

2075,4

7045

ტრანსპორტი

8292,9

7628,0

13110,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8292,9

7628,0

13110,3

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1291,8

1332,9

1256,7

705

V. გარემოს დაცვა

2218,8

2813,8

3403,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1976,2

2086,5

3242,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

242,7

727,3

161,9

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7554,7

8000,3

11225,8

7061

ბინათმშენებლობა

1,1

61,4

762,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

238,2

282,4

1212,6

7063

წყალმომარაგება

5758,4

5553,1

6202,4

7064

გარე განათება

1543,4

1860,2

1915,4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ

მეურნეობაში

13,6

243,2

1132,9

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

408,9

197,9

326,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

408,9

197,9

326,6

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3095,3

4741,4

5720,3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1545,3

3018,6

3242,0

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

989,8

1089,4

1803,3

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

116,5

103,3

145,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406,0

507,0

420,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

37,7

23,1

110,0

709

IX. განათლება

3496,9

4856,1

5325,4

7091

სკოლამდელი განათლება

2626,8

4251,9

4524,6

7092

ზოგადი განათლება

870,1

604,2

800,8

710

X. სოციალური დაცვა

2368,9

2812,9

2210,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

პირთა სოციალური დაცვა

1510,3

2192,8

1600,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

855,4

617,6

605,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური

დაცვის სფეროში

3,1

2,5

5,0

 

სულ

34565,6

38915,3

55926,8

 

9. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (ფაქტი)

2022 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

14033,2

18294,7

           17498,2

მთლიანი სალდო

-333,4

3643,5

 

-8728,5

 

 

 

10. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი  და „ა“, „ა.ბ“, „ბ“, „ბ.ა“, „ბ.ბ“, „ბ.გ“, „გ“ და „გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

სულ

ადგილობრივი

ტრანსფერი

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

12060,6

6787,9

5272,7

9115,0

10383,1

13654,0

020101

გზებისმიმდინარემოვლა შენახვა

 

652,7

652,7

0,0

490,6

450,0

450,0

020102

გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია

 

11407,9

6135,2

5272,7

8624,5

9933,1

13204,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

8439,6

8098,0

341,6

1380,0

2330,0

2280,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1955,0

1955,0

0,0

1355,0

1305,0

1255,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

4247,4

4011,6

235,7

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

161,9

161,9

0,0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

2075,4

1969,5

105,9

0,0

1000,0

1000,0

0203

გარეგანათება

7

1915,4

1915,4

0,0

2010,0

2010,0

2010,0

020301

გარეგანათებისქსელისმოვლა- შენახვა

7

410,0

410,0

0,0

410,0

410,0

410,0

020302

გარეგანათებისქსელისმოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1500,0

1500,0

0,0

1600,0

1600,0

1600,0

020303

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

 

5,4

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0204

მუნიციპალურიტრანსპორტისგანვითარება

 

1049,7

1049,7

0,0

2560,0

3560,0

4396,9

020401

მუნიციპალურისატრანსპორტოსისტემისსუბსიდირება

 

750,0

750,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალურიტრანსპორტისგანახლება

 

299,7

299,7

0,0

2000,0

3000,0

3836,9

0207

კეთილმოწყობა

 

2055,2

2055,2

0,0

1151,9

5095,7

5095,7

020701

საზოგადოებრივისივრცეებისმოწყობა–რეაბილიტაცია

 

1212,6

1212,6

0,0

1101,9

4072,0

4072,0

020702

შენობებისფასადებისრეაბილიტაცია

 

762,6

762,6

0,0

0,0

973,7

973,7

020703

სადღესასწაულოღონისძიებები

 

80,0

80,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალოღონისძიებები

 

1052,9

1052,9

0,0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

       სარიტუალოდარბაზებისაღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1046,9

1046,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1256,7

3,8

1252,9

0,0

0,0

0,0

 

სულ

 

27830,1

20962,9

6867,2

16216,9

23378,8

27436,6

 

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

0201

12060,6

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

ა.ბ.) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

020102

11407,9

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2022წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 268,559  ლარი, მათ შორის:
•     სოფელ კაჩაგანის  შიდა გზების მოასფალტება-34.445 ლარი;
•  სოფ. ქეშალოს და ალგეთის მევენახეობის  შიდა  გზების მოასფალტება-29,990 ლარი;
• სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება-35,249 ლარი;
• სოფელ შაუმიანის შიდა  გზების მოასფალტება-19,000 ლარი;
• სოფელ  ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება-28,100 ლარი;
• სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება-18,750 ლარი;
• სოფელ ახლომახმუდლოს  შიდა გზების მოასფალტება-24,945 ლარი;
• სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება-18,890 ლარი;
• სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება-17,841 ლარი;
• სოფელ ოფრეთის შიდა  გზების მოასფალტება-14,323 ლარი;
• სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-27,026 ლარი.
  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 4996,647ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
• სოფელ კაჩაგანის  შიდა გზების მოასფალტება-474,647 ლარი;
• კაპანახჩის ადმ.ერთეულის სოფლების(ალგეთის მეურნეობა და ქეშალო) შიდა გზის მოასფალტება -413,588;
• სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება-539,850 ლარი;
• სოფელ შაუმიანის შიდა  გზების მოასფალტება-275,282 ლარი;
• სოფელ  ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება412,200 ლარი;
• სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება -274,578 ლარი;
• სოფელ ახლომახმუდლოს  შიდა გზების მოასფალტება -323,053 ლარი;
• სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება-232,157 ლარი;
• სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება -229,915 ლარი;
• სოფელ ოფრეთის შიდა  გზების მოასფალტება -201,138 ლარი;
• სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია -346,378 ლარი,

. სოფელ ბეითარაფჩის გზის რეაბილიტაცია 621,254,

.სოფელ ხანჯიგაზლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია -502,237 ლარი,

.სოფელ დიდი მუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-150,370 ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 22 თებერვლი №321 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 276,055 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
• სოფელ ალგეთის  შიდა გზების მოასფალტება;

 

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

0202

8 439,6

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

020201

1 955,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

020202

4247,4

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2022 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად :
• სოფელ გიულბახში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-458,035 ლარი;
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა  მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
• სოფელ გიულბახში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-210,386 ლარი;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

 

ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

2022 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

020303

161,9

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგაწმენდის სისტემაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.

 

გ) გარე განათება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

0203

1915,4

პროგრამის აღწერა

         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 15734 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

 

 

 

 

 

გ.გ) გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

20303

5,4

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გაფართოება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

 

11. მე-13 მუხლის მესამე პუნქტის ცხრილი და   „ბ“, „გ“, „გ.ა“ და „გ.ბ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

სულ

ადგილობრივი

ტრანსფერი

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

376

3800,0

3800,0

0,0

3000,0

3500,0

3500,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

724,6

247,6

477,0

1462,2

3762,8

8027,2

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

800,8

62,0

738,8

72,0

72,0

72,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

 

62,0

62,0

0,0

72,0

72,0

72,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

738,8

0,0

738,8

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

 

5325,4

4109,6

1215,9

4534,2

7334,8

11599,2

 

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

04 02

724,6

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 
         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 477,049.31 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების დასრულებას:
• ქ.მარნეულის #1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია-212,441.31 ლარი;
• სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია-264,608 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა

 

გ)ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 03

707,0

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას. ასევე პროგრამით 2022 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

 

გ.ა) პედაგოგთა დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პედაგოგთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 03 01

62,0

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვე (გარდა ივლისისა და აგვისტოსი).

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს „ქართულის როგორც მეორე ენის“ სასწავლო პროგრამის განხორციელებას

         

 

გ.ბ) საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

040302

738,8

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ 2022 წლის 14 იანვრის №51 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის  ფარგლებში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.

 

12. მე-13 მუხლის მეოთხე პუნქტის ცხრილი  და „ა“, „ა.ბ“, „ა.გ“, „ბ“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი

2023წელი

2024წელი

2025წელი

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

7003242,0

4920,7

2625,0

2625,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1629,7

1600,0

1600,0

1600,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

60,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1552,2

3295,7

1000,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

2223,3

3083,5

1495,0

1495,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1511,8

1150,0

1150,0

1150,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

291,6

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

0,0

1588,5

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

420,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

145,0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

5720,3

8200,2

4316,0

4316,0

 

ა) სპორტის სფეროს განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

05 01

3242,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2022 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

         

 

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

05 01 02

60,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

05 01 02

1552,2

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში  4 ახალი კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა ორი სპორტული დარბაზის მშენებლობა  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

05 02

2223,3

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

05 02 02

291,6

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

13. მე-13 მუხლის მეხუთე პუნქტის ცხრილი და „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

326,6

226,1

100,5

260,0

260,0

260,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

302,9

202,4

100,5

260,0

260,0

260,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

23,7

23,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

2210,0

2075,0

135,0

2080,0

2080,0

2080,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1600,0

1600,0

0,0

1600,0

1600,0

1600,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

605,0

475,0

130,0

475,0

475,0

475,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

სულ პრიორიტეტი

2536,6

2301,1

235,5

2340,0

2340,0

2340,0

 

„ა.ბ) კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

2022 წლის დაფინანსება

 

 ათას ლარში

 

06 01 02

23,7

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ჯანდაცვის ობიექტები , პაციენტებისათვის შექმნილი კეთილსაიმედო გარემო

 

 

14. მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი    ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 01 00)“

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი

ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო

ტრანსფერი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

0101

საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

269

10823,9

10635,5

188,4

8011,5

8014,5

8014,5

010101

მუნიციპალიტეტისსაკრებულო

39

2214,3

2214,3

0,0

1914,4

1914,4

1914,4

010102

მუნიციპალიტეტისმერია

218

8331,6

8331,6

0,0

5826,9

5829,9

5829,9

010103

სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება

12

277,9

89,5

188,4

270,2

270,2

270,2

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

448,5

448,5

0,0

234,3

228,6

222,8

010201

სარეზერვოფონდი

 

350,0

350,0

0,0

150,0

150,0

150,0

010202

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

3,0

010203

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

95,5

95,5

0,0

81,3

75,6

69,8

 

სულპრიორიტეტი

269

11272,4

11084,0

188,4

8245,7

8243,1

8237,3

 

15. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

34565,6

38915,3

31720,2

7195,1

55926,8

47419,8

8507,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

29069,0

27828,2

1240,8

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

6260,9

5444,0

816,8

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

32,8

32,8

0,0

 

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

13010,6

12910,1

100,5

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2250,8

2245,8

5,0

 

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0

1605,7

1475,7

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

26795,2

19528,9

7266,2

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5798,7

6519,0

6432,1

86,9

11272,4

11084,0

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5559,1

6095,5

6008,6

86,9

9102,8

8914,4

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

1576,5

1862,4

1862,4

0,0

2451,6

2451,6

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

32,8

32,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

53,3

53,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,6

93,0

93,0

0,0

103,8

103,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

189,1

136,1

136,1

0,0

553,1

553,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,4

360,9

360,9

0,0

2106,9

2106,9

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5603,6

6423,9

6337,0

86,9

10823,9

10635,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5514,1

6063,1

5976,2

86,9

8717,0

8528,6

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

1576,5

1862,4

1862,4

0,0

2451,6

2451,6

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

53,3

53,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,6

93,0

93,0

0,0

103,8

103,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

189,1

136,1

136,1

0,0

200,1

200,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,4

360,9

360,9

0,0

2106,9

2106,9

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1343,7

1529,3

1529,3

0,0

2214,3

2214,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

34,0

39,0

39,0

0,0

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

1341,7

1527,2

1527,2

0,0

2164,3

2164,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

801,8

776,6

776,6

0,0

1184,0

1184,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

392,7

565,5

565,5

0,0

832,2

832,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

56,1

56,1

0,0

10,6

10,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

143,4

129,0

129,0

0,0

137,6

137,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

2,2

2,2

0,0

50,0

50,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4066,0

4701,6

4701,6

0,0

8331,6

8331,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

232,0

218,0

218,0

0,0

218,0

218,0

0,0

 

ხარჯები

3978,5

4342,9

4342,9

0,0

6276,7

6276,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2686,0

2971,5

2971,5

0,0

4452,9

4452,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1155,5

1265,1

1265,1

0,0

1568,1

1568,1

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

53,3

53,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,4

34,2

34,2

0,0

85,0

85,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

45,7

7,1

7,1

0,0

62,5

62,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,5

358,7

358,7

0,0

2054,9

2054,9

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

193,9

193,0

106,1

86,9

277,9

89,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12,0

12,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

193,9

193,0

106,1

86,9

275,9

87,5

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

158,3

158,6

71,7

86,9

216,4

28,0

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

28,3

31,8

31,8

0,0

51,3

51,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,3

2,7

2,7

0,0

8,2

8,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

195,1

95,1

95,1

0,0

448,5

448,5

0,0

 

ხარჯები

45,0

32,4

32,4

0,0

385,8

385,8

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

32,8

32,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

353,0

353,0

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

195,1

95,1

95,1

0,0

95,5

95,5

0,0

 

ხარჯები

45,0

32,4

32,4

0,0

32,8

32,8

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

32,8

32,8

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17420,7

17701,4

12658,1

5043,3

27830,1

20962,9

6867,2

 

ხარჯები

3979,5

5939,1

5815,3

123,9

6383,3

6305,3

78,0

 

საქონელი და მომსახურება

1488,2

2295,6

2171,7

123,9

2575,7

2497,7

78,0

 

სუბსიდიები

2491,3

3626,4

3626,4

0,0

3045,0

3045,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

17,1

17,1

0,0

762,6

762,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13441,2

11762,3

6842,8

4919,5

21446,7

14657,5

6789,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6295,6

5519,2

2704,5

2814,7

12060,6

6787,9

5272,7

 

ხარჯები

366,6

502,8

502,8

0,0

652,7

652,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

366,6

502,8

502,8

0,0

652,7

652,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

11407,9

6135,2

5272,7

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

366,6

502,8

502,8

0,0

652,7

652,7

0,0

 

ხარჯები

366,6

502,8

502,8

0,0

652,7

652,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

366,6

502,8

502,8

0,0

652,7

652,7

0,0

02 01 02

გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

11407,9

6135,2

5272,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

11407,9

6135,2

5272,7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

6039,7

6293,4

5217,8

1075,5

8439,6

8098,0

341,6

 

ხარჯები

1568,5

2462,5

2462,5

0,0

2075,0

2075,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,8

89,9

89,9

0,0

190,0

190,0

0,0

 

სუბსიდიები

1521,7

2372,6

2372,6

0,0

1885,0

1885,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4471,1

3830,9

2755,4

1075,5

6364,6

6023,0

341,6

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1523,5

2383,5

2383,5

0,0

1955,0

1955,0

0,0

 

ხარჯები

1523,5

2383,5

2383,5

0,0

1885,0

1885,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,8

10,9

10,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1521,7

2372,6

2372,6

0,0

1885,0

1885,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

70,0

70,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

4234,9

3169,6

2094,1

1075,5

4247,4

4011,6

235,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4234,9

3169,6

2094,1

1075,5

4247,4

4011,6

235,7

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

242,7

727,3

727,3

0,0

161,9

161,9

0,0

 

ხარჯები

45,0

79,0

79,0

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,7

648,3

648,3

0,0

71,9

71,9

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

38,5

13,0

13,0

0,0

2075,4

1969,5

105,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,5

13,0

13,0

0,0

1975,4

1869,5

105,9

02 03

გარე განათება

1543,4

1860,2

1860,2

0,0

1915,4

1915,4

0,0

 

ხარჯები

1255,9

1671,8

1671,8

0,0

1910,0

1910,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

სუბსიდიები

283,3

343,8

343,8

0,0

410,0

410,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,4

188,4

188,4

0,0

5,4

5,4

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

283,3

348,1

348,1

0,0

410,0

410,0

0,0

 

ხარჯები

283,3

343,8

343,8

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სუბსიდიები

283,3

343,8

343,8

0,0

410,0

410,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

ხარჯები

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

287,4

184,2

184,2

0,0

5,4

5,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,4

184,2

184,2

0,0

5,4

5,4

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1997,3

2108,8

2108,8

0,0

1049,7

1049,7

0,0

 

ხარჯები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

სუბსიდიები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

ხარჯები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

სუბსიდიები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

245,2

505,8

505,8

0,0

2055,2

2055,2

0,0

 

ხარჯები

40,8

251,1

251,1

0,0

917,6

917,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,4

254,7

254,7

0,0

1137,6

1137,6

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

238,2

282,4

282,4

0,0

1212,6

1212,6

0,0

 

ხარჯები

34,9

72,0

72,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

72,0

72,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203,3

210,4

210,4

0,0

1137,6

1137,6

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

1,1

44,3

44,3

0,0

762,6

762,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

762,6

762,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

762,6

762,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

44,3

44,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7,8

64,0

64,0

0,0

1052,9

1052,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

64,0

64,0

0,0

1052,9

1052,9

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

7,2

64,0

64,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

64,0

64,0

0,0

6,0

6,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,6

0,0

0,0

0,0

1046,9

1046,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,0

0,0

1046,9

1046,9

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1291,8

1332,9

179,7

1153,1

1256,7

3,8

1252,9

 

ხარჯები

61,3

123,9

0,0

123,9

78,0

0,0

78,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

123,9

0,0

123,9

78,0

0,0

78,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1230,5

1209,0

179,7

1029,3

1178,7

3,8

1174,9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1976,2

2086,5

2086,5

0,0

3242,0

3242,0

0,0

 

ხარჯები

1630,9

1891,8

1891,8

0,0

2378,1

2378,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

53,1

53,1

0,0

 

სუბსიდიები

1609,8

1841,8

1841,8

0,0

2325,0

2325,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345,3

194,7

194,7

0,0

863,9

863,9

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

1405,1

1735,1

1735,1

0,0

2120,0

2120,0

0,0

 

ხარჯები

1399,1

1732,4

1732,4

0,0

2110,0

2110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1378,0

1682,4

1682,4

0,0

2060,0

2060,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

2,7

2,7

0,0

10,0

10,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1239,0

1489,8

1489,8

0,0

1855,0

1855,0

0,0

 

ხარჯები

1233,0

1487,0

1487,0

0,0

1845,0

1845,0

0,0

 

სუბსიდიები

1233,0

1487,0

1487,0

0,0

1845,0

1845,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

2,7

2,7

0,0

10,0

10,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

145,0

195,3

195,3

0,0

215,0

215,0

0,0

 

სუბსიდიები

145,0

195,3

195,3

0,0

215,0

215,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

231,8

159,4

159,4

0,0

269,9

269,9

0,0

 

ხარჯები

231,8

159,4

159,4

0,0

265,0

265,0

0,0

 

სუბსიდიები

231,8

159,4

159,4

0,0

265,0

265,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

339,3

192,0

192,0

0,0

852,1

852,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,3

192,0

192,0

0,0

849,0

849,0

0,0

04 00

განათლება

3496,9

4856,1

2990,2

1865,9

5325,4

4109,6

1215,9

 

ხარჯები

2866,7

3385,5

2836,7

548,8

4658,8

3920,0

738,8

 

საქონელი და მომსახურება

351,0

548,8

0,0

548,8

738,8

0,0

738,8

 

სუბსიდიები

2474,7

2783,3

2783,3

0,0

3858,0

3858,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

53,4

53,4

0,0

62,0

62,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

630,3

1470,6

153,5

1317,1

666,6

189,6

477,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2479,3

2738,3

2738,3

0,0

3800,0

3800,0

0,0

 

ხარჯები

2474,7

2738,3

2738,3

0,0

3798,0

3798,0

0,0

 

სუბსიდიები

2474,7

2738,3

2738,3

0,0

3798,0

3798,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

147,5

1513,6

196,5

1317,1

724,6

247,6

477,0

 

ხარჯები

1,9

45,0

45,0

0,0

60,0

60,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

45,0

45,0

0,0

60,0

60,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,6

1468,6

151,5

1317,1

664,6

187,6

477,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

870,1

604,2

55,4

548,8

800,8

62,0

738,8

 

ხარჯები

390,0

602,2

53,4

548,8

800,8

62,0

738,8

 

საქონელი და მომსახურება

349,1

548,8

0,0

548,8

738,8

0,0

738,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

53,4

53,4

0,0

62,0

62,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

41,0

53,4

53,4

0,0

62,0

62,0

0,0

 

ხარჯები

41,0

53,4

53,4

0,0

62,0

62,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

53,4

53,4

0,0

62,0

62,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

349,1

550,8

2,0

548,8

738,8

0,0

738,8

 

ხარჯები

349,1

548,8

0,0

548,8

738,8

0,0

738,8

 

საქონელი და მომსახურება

349,1

548,8

0,0

548,8

738,8

0,0

738,8

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

480,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

3095,3

4741,4

4708,7

32,7

5720,3

5720,3

0,0

 

ხარჯები

2639,5

3001,8

3001,8

0,0

4039,3

4039,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

201,6

136,7

136,7

0,0

441,6

441,6

0,0

 

სუბსიდიები

2378,0

2819,8

2819,8

0,0

3432,7

3432,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

50,5

23,3

23,3

0,0

115,0

115,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,8

1739,6

1706,9

32,7

1681,0

1681,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1545,3

3018,6

2985,9

32,7

3242,0

3242,0

0,0

 

ხარჯები

1102,3

1311,5

1311,5

0,0

1617,0

1617,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,9

0,9

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სუბსიდიები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1557,0

1557,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,1

13,8

13,8

0,0

40,0

40,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443,0

1707,1

1674,4

32,7

1625,0

1625,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1092,8

1369,7

1369,7

0,0

1629,7

1629,7

0,0

 

ხარჯები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1557,0

1557,0

0,0

 

სუბსიდიები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1557,0

1557,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

72,9

72,9

0,0

72,7

72,7

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

14,5

14,7

14,7

0,0

60,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

14,5

14,7

14,7

0,0

60,0

60,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,9

0,9

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,1

13,8

13,8

0,0

40,0

40,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

438,0

1634,2

1601,5

32,7

1552,2

1552,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

438,0

1634,2

1601,5

32,7

1552,2

1552,2

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1395,8

1596,4

1596,4

0,0

2223,3

2223,3

0,0

 

ხარჯები

1382,9

1563,9

1563,9

0,0

2167,3

2167,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

80,7

32,5

32,5

0,0

276,6

276,6

0,0

 

სუბსიდიები

1290,1

1523,0

1523,0

0,0

1875,7

1875,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,1

8,5

8,5

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,8

32,5

32,5

0,0

56,1

56,1

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

895,1

1030,7

1030,7

0,0

1511,8

1511,8

0,0

 

ხარჯები

884,1

1002,0

1002,0

0,0

1455,7

1455,7

0,0

 

სუბსიდიები

884,1

1002,0

1002,0

0,0

1455,7

1455,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

28,7

28,7

0,0

56,1

56,1

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

92,8

54,9

54,9

0,0

291,6

291,6

0,0

 

ხარჯები

92,8

54,9

54,9

0,0

291,6

291,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

80,7

32,5

32,5

0,0

276,6

276,6

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

13,9

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,1

8,5

8,5

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,9

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406,0

507,0

507,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

ხარჯები

406,0

507,0

507,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

სუბსიდიები

406,0

507,0

507,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

37,7

23,1

23,1

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

37,7

23,1

23,1

0,0

110,0

110,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,4

22,1

22,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

28,3

1,0

1,0

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

 

ხარჯები

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2777,8

3010,8

2844,5

166,3

2536,6

2301,1

235,5

 

ხარჯები

2566,1

3008,5

2842,2

166,3

2506,6

2271,1

235,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2058,5

2742,9

2740,4

2,5

2035,0

2030,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

175,0

45,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,7

2,3

2,3

0,0

30,0

30,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

408,9

197,9

34,1

163,8

326,6

226,1

100,5

 

ხარჯები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,7

2,3

2,3

0,0

30,0

30,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

199,7

197,9

34,1

163,8

302,9

202,4

100,5

 

ხარჯები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

2,3

2,3

0,0

6,3

6,3

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

209,2

0,0

0,0

0,0

23,7

23,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209,2

0,0

0,0

0,0

23,7

23,7

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2368,9

2812,9

2810,4

2,5

2210,0

2075,0

135,0

 

ხარჯები

2368,9

2812,9

2810,4

2,5

2210,0

2075,0

135,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2058,5

2742,9

2740,4

2,5

2035,0

2030,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

175,0

45,0

130,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

ხარჯები

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

855,4

617,6

617,6

0,0

605,0

475,0

130,0

 

ხარჯები

855,4

617,6

617,6

0,0

605,0

475,0

130,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

545,0

547,6

547,6

0,0

430,0

430,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

175,0

45,0

130,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

16. მუხლი 23-ე ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.