ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/07/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/07/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.132.016548
13
19/07/2022
ვებგვერდი, 19/07/2022
010250050.35.132.016548
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2022 წლის 19 ივლისი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის  საფუძველზე,  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №34 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 25/09/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 010250040.35.132.016230) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მე-10 მუხლის მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„11. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკრებულოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„მუხლი 19. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები.“.

მუხლი 2
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქ­ა­რ­თ­ველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 22/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.132.016355) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგო და საშტატო ნუსხა

 

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო (ლარი)

1

საკრებულოს თავმჯდომარე

1

5060

2

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

1

3600

3

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2

3400

4

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

5

2900

5

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

3

2900

6

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

10

2000

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

 

7

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  აპარატის უფროსი

1

3190

8

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შესყიდვების საკითხებში)

1

1540

9

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი                                                           (საბუღალტრო საკითხებში)

1

1430

10

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საკითხებში)

1

1540

11

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გენდერული თანასწორობის საკითხებში)

1

1540

12

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

(იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია)

1

1540

13

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

(საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია)

1

1540

14

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

(ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია)

1

1540

15

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

(ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისია)

1

1540

16

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

(განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია)

1

1540

 

იურიდიული განყოფილება

 

17

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – განყოფილების უფროსი

1

2200

18

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – იურისტი

2

1540

19

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – იურისტი

1

1430

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის  განყოფილება

 

20

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – განყოფილების უფროსი

1

2200

21

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1540

22

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1430

 

მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

23

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – განყოფილების უფროსი

1

2200

24

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1540

25

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1430

 

ჯამი

46

 

.“.

მუხლი 3
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 17 ივნისის N8 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 20/06/2022, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.132.016543) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. საკრებულოს წევრს (გარდა თანამდებობის პირებისა) საკრებულოსა და საკრებულოს  მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა საპატიო მიზეზით გაცდენილად ეთვლება, თუ საკრებულოს/კომისიის სხდომის გაცდენის საპატიო მიზეზის  არსებობის შესახებ სხდომამდე წერილობით, ხოლო წერილობით შეტყობინების შეუძლებლობის შემთხვევაში ზეპირად ინფორმირებული იქნება კომისიის/საკრებულოს თავმჯდომარე, რასთან დაკავშირებითაც საკრებულოს წევრმა  საკრებულოს აპარატში  ყოველი თვის არაუადრეს 1 და არაუგვიანეს 2 რიცხვისა წერილობით უნდა წარადგინოს შესაბამისი ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.“.

მუხლი 4
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკენბრის №77 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 04/01/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.132.016425) შეტანილ იქნეს  შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის  მე-3 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საბჭოს წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება არანაკლებ 11 და არაუმეტეს 35 წევრისაგან.

4. საბჭოს შემადგენლობაში ერთი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 40%-ზე ნაკლები.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის  მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები.“.

მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერამაზ ჯინჭარაძე