„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/06/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/06/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016625
33
17/06/2022
ვებგვერდი, 21/06/2022
190020020.35.123.016625
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

 2022 წლის 17 ივნისი

ქ. ქუთაისი

 

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31.12.2021, №190020020.35.123.016597) კერძოდ:

1. შეიცვალოს დადგენილების №1 დანართი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. შეიცვალოს დადგენილების №2 დანართი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 17 ივნისიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი შენგელიადანართი № 1

თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

65273.9

75094.4

103035.2

29744.2

73291.0

2.

გადასახადები

41370.6

52614.0

56063.1

0.0

56063.1

3.

გრანტები

18075.2

14040.5

31434.2

29744.2

1690.0

4.

სხვა შემოსავლები

5828.1

8439.9

15537.9

0.0

15537.9

5.

ხარჯები

48495.2

60864.1

78203.9

1677.0

76526.9

6.

შრომის ანაზღაურება

24579.0

26961.5

33342.4

0.0

33342.4

7.

საქონელი და მომსახურება

13665.8

17032.7

20276.7

0.0

20276.7

8.

პროცენტი

381.6

1520.0

2691.3

0.0

2691.3

9.

სუბსიდიები

2672.9

5711.0

6491.4

0.0

6491.4

10.

გრანტები

179.8

216.3

202.0

0.0

202.0

11.

სოციალური უზრუნველყოფა

3900.1

4840.1

5173.4

0.0

5173.4

12.

სხვა ხარჯები

3116.0

4582.5

10026.7

1677.0

8349.7

13.

საოპერაციო სალდო

16778.7

14230.3

24831.3

28067.2

–3235.9

14.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11576.6

9489.0

39312.1

33469.7

5842.4

15.

ზრდა

16166.5

18329.3

46812.1

33469.7

13342.4

16.

კლება

4589.9

8840.3

7500.0

0.0

7500.0

17.

მთლიანი სალდო

5202.1

4741.3

–14480.8

–5402.5

–9078.3

18.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4722.4

4217.4

–15054.8

–5402.5

–9652.3

19.

ზრდა

4722.4

15246.3

0.0

0.0

0.0

20.

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

15246.3

0.0

0.0

0.0

21.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4722.4

0.0

0.0

0.0

0.0

22.

კლება

0.0

11028.9

15054.8

5402.5

9652.3

23.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

15054.8

5402.5

9652.3

24.

ვალდებულებების ცვლილება

–479.7

–523.9

–574.0

0.0

–574.0

25.

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.

კლება

479.7

523.9

574.0

0.0

574.0

29.

საშინაო

479.7

523.9

574.0

0.0

574.0

30.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსულობები

69,863.8

83,934.7

110,535.2

29,744.2

80,791.0

2.

შემოსავლები

65,273.9

75,094.4

103,035.2

29,744.2

73,291.0

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

4,589.9

8,840.3

7,500.0

0.0

7,500.0

4.

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.

გადასახდელები

65,141.4

94,963.6

125,590.0

35,146.7

90,443.3

7.

ხარჯები

48,495.2

60,864.1

78,203.9

1,677.0

76,526.9

8.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,166.5

18,329.3

46,812.1

33,469.7

13,342.4

9.

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15,246.3

0.0

0.0

0.0

10.

ვალდებულებების კლება

479.7

523.9

574.0

0.0

574.0

11.

ნაშთის ცვლილება

4,722.4

–11,028.9

–15,054.8

–5,402.5

–9,652.3

 


მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური

სახელ­­მწიფო

ბიუჯეტის

ფონდე­ბიდან

გამოყო­­ფილი

ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

65,273.9

75,094.4

103,035.2

29,744.2

73,291.0

2.

გადასახადები

41,370.6

52,614.0

56,063.1

0.0

56,063.1

3.

გრანტები

18,075.2

14,040.5

31,434.2

29,744.2

1,690.0

4.

სხვა შემოსავლები

5,828.1

8,439.9

15,537.9

0.0

15,537.9

 


მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

11

გადასახადები

41,370.6

52,614.0

56,063.1

0.0

56,063.1

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

111112

გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

111118

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1111111

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

113

გადასახადები ქონებაზე

9,391.6

12,752.7

12,000.0

0.0

12,000.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7,568.8

10,791.1

10,500.0

0.0

10,500.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

–1.0

–0.8

0.0

0.0

0.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

434.1

500.7

100.0

0.0

100.0

113114

სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7.1

–2.9

0.0

0.0

0.0

113115

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,382.6

1,464.6

1,400.0

0.0

1,400.0

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

31,979.0

39,861.3

44,063.1

0.0

44,063.1

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

31,979.0

39,861.3

44,063.1

0.0

44,063.1

 


მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

13

გრანტები

18,075.2

14,040.5

31,434.2

29,744.2

1,690.0

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

786.1

76.8

660.0

0.0

660.0

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

17,289.1

13,963.7

30,774.2

29,744.2

1,030.0

133111

მიმდინარე

5,850.0

250.0

280.0

0.0

280.0

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

250.0

250.0

280.0

0.0

280.0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

5,600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133112

კაპიტალური

11,439.1

13,713.7

30,494.2

29,744.2

750.0

 


მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

14

სხვა შემოსავლები

5,828.1

8,439.9

15,537.9

0.0

15,537.9

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

249.7

970.8

1,350.0

0.0

1,350.0

1412

დივიდენდები

30.2

30.2

60.0

0.0

60.0

1415

რენტა

219.5

510.7

290.0

0.0

290.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

144.1

440.0

200.0

0.0

200.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

75.4

70.7

90.0

0.0

90.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2,956.7

3,625.0

4,215.0

0.0

4,215.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2,612.4

3,252.0

3,645.0

0.0

3,645.0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.0

4.6

5.0

0.0

5.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

77.9

885.0

1,040.0

0.0

1,040.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,792.5

1,875.5

2,000.0

0.0

2,000.0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

740.0

489.5

600.0

0.0

600.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

–2.8

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

344.3

373.0

570.0

0.0

570.0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2,023.7

2,865.8

3,450.0

0.0

3,450.0

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1,926.1

2,639.9

3,200.0

0.0

3,200.0

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

89.9

216.9

200.0

0.0

200.0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

7.7

9.0

50.0

0.0

50.0

144

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

598.0

978.3

6,522.9

0.0

6,522.9

144124

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

0.0

25.0

125.0

0.0

125.0

144127

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

129.6

187.1

600.0

0.0

600.0

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

468.4

766.2

5,797.9

0.0

5,797.9

14412994

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

154.9

410.0

400.0

0.0

400.0

14412999

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

144129999

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

313.5

349.1

5,397.9

0.0

5,397.9

 


მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

ხარჯები

48,495.2

60,864.1

78,203.9

1,677.0

76,526.9

2.

შრომის ანაზღაურება

24,579.0

26,961.5

33,342.4

0.0

33,342.4

3.

საქონელი და მომსახურება

13,665.8

17,032.7

20,276.7

0.0

20,276.7

4.

პროცენტი

381.6

1,520.0

2,691.3

0.0

2,691.3

5.

სუბსიდიები

2,672.9

5,711.0

6,491.4

0.0

6,491.4

6.

გრანტები

179.8

216.3

202.0

0.0

202.0

7.

სოციალური უზრუნველყოფა

3,900.1

4,840.1

5,173.4

0.0

5,173.4

8.

სხვა ხარჯები

3,116.0

4,582.5

10,026.7

1,677.0

8,349.7

 


მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

1.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,576.6

9,489.0

39,312.1

2.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,166.5

18,329.3

46,812.1

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

4,589.9

8,840.3

7,500.0

4.

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

1,118.3

5,120.6

1,000.0

5.

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

0.0

0.0

0.0

6.

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

3,471.6

3,719.7

6,500.0

 


მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

8,236.7

11,458.3

13,921.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,289.6

7,498.2

9,503.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

381.6

1,520.0

2,691.3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,565.5

2,440.1

1,727.6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,842.1

11,148.6

20,750.7

7045

ტრანსპორტი

8,037.1

9,802.9

19,058.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

805.0

1,345.7

1,692.0

705

გარემოს დაცვა

8,103.9

8,155.6

12,312.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4,951.9

5,346.4

6,879.1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

3,152.0

2,809.2

5,433.3

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

7,973.8

13,337.1

30,291.8

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,622.4

2,636.5

5,642.2

7064

გარეგანათება

3,070.4

3,291.1

3,850.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

3,281.0

7,409.5

20,799.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,243.3

1,513.9

1,625.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

203.3

259.9

297.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,040.0

1,254.0

1,328.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

14,655.4

16,492.2

23,803.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7,664.8

8,949.3

14,300.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

6,877.9

7,358.7

9,056.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

82.3

97.7

100.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.4

86.5

345.6

709

განათლება

12,272.8

12,710.4

16,472.7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

10,512.2

11,872.2

14,250.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,760.6

838.2

2,222.7

710

სოციალური დაცვა

3,333.7

4,377.3

5,358.1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,333.7

4,377.3

5,358.1

 

სულ:

64,661.7

79,193.4

124,536.0

 


მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

1.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4722.4

4217.4

–15054.8

2.

ფინანსური აქტივების ზრდა

4722.4

15246.3

0.0

3.

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

11028.9

15054.8

 


მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

1.

საოპერაციო სალდო

16778.7

14230.3

24831.3

2.

მთლიანი სალდო

5202.1

4741.3

–14480.8

 


მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

1.

ვალდებულებების ცვლილება

–479.7

–523.9

–574.0

2.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.

ვალდებულებების კლება

479.7

523.9

574.0

შენიშვნა: აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2022 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 574.0 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან (2015–2025 წლები), ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 2258,9 ათას ლარს, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018-2026 წლები) შესაბამისად, დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 439,4 ათას ლარს, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის დასაფარი ვალდებულება (2021-2029 წლები) შეადგენს 22679,5 ათას ლარს. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 25377,8 ათას ლარს.


თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები.
1. პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები.

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაზიანებული ქუჩების, ტროტუარების მოწესრიგება, არსებულ ქუჩებში ასფალტობეტონისა საფარისა და ტროტუარის ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, ბეტონის საფარის დაგება, დეკორატიული ბოძკინტებისა და ღობურების მონტაჟი, გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის, შშმ პირების ადაპტირება, უსინათლოთა ბილიკებისა და პანდუსების მოწყობა.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02). ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გზების პერიოდული შეკეთება, ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები.

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03). ქალაქის სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც, აღნიშნული სისტემა ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს, ვერ უზრუნელყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ფერხდება მოსახლეობისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ეკონომიურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ყოველწლიურად, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ინტენსიურად ხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლოატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 01 05). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია.

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03). გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01). მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება, სანათი წერტილების ექსპლოატაცია და მოწყობა, ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსება, განათებისათვის მაკომპლექტებლების შეძენა, შუქნიშნების, მონიშვნითი ხაზებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია, განათების მართვისათვის „GPS“ მოდემების შეძენა, შენობის სასაწყობე ნაწილის შეკეთება და გადახურვა.

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო – საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა.

გ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01). ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.

გ.ბ) ქვეპროგრამა: ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 04 02). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება საჯარო ინფრასტრუქტურის დაცვას, ეროზიული პროცესების შედეგად გამოწვეული საფრთხეებისგან.

გ.გ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03). მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუაშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სულხან-საბას გამზირსა და ჯავახიშვილის ქუჩაზე ტიპური ადმინისტრაციული ოფისების მშენებლობა.

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05). პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 05 01). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. წლის განმავლობაში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნის უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები დგას ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, ეზოები ადაპტირებული იქნება ბავშვების, შშმ პირების, ეტლით მოსარგებლე პირების, ხანდაზმული მობინადრეების საჭიროებებზე. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მრავალსართუ­ლიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა.

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტები პრობლემად რჩება ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე.

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03). ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული „ტრენაჟორები“ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. ამხანაგობებისათვის თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი, ატრაქციონების შეძენა – მონტაჟი, დასასვენებელად განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა.

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 04). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

დ.ე) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას.

დ.ვ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 06). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამით განახორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარებების მონტაჟი, სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს, პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული, ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

დ.ზ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 05 07). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

დ.თ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 08). მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობების საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, გათვალისწინებულია ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე.

დ.ი) ქვეპროგრამა: ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 09). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავარიული საცხოვრებელი სახლების ხანგრძლივი ექსპლოატაციით გამოწვეული, ავარიული მზიდი კონსტრუქციების (კედლები, სართულშუა და სასხვენო გადახურვის ფილები და სხვა) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და შესაბამისად, სარეაბილიტაციო აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება.

დ.კ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) (პროგრამული კოდი 02 05 10). ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. საჭიროა განხორციელდეს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელების, ასევე შიდა სივრცის რეაბილიტაცია. კერძოდ: სადარბაზოს დაზიანებული კედლებისა და ჭერის შელესვა-შეღებვა, დაზიანებული კიბის საფეხურების აღდგენა, მოაჯირების გამაგრება-შეღებვა, კიბის ბაქნების მოჭიქული ფილებით მოპირკეთება, სადარბაზოს შიდა სენსორული განათების მოწყობა, სადარბაზოში გამავალი სხვადასხვა საკომუნიკაციო სადენების (ტელეფონი, ტელევიზია, ინტერნეტი) კანალარხებში მოთავსება. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელება უზურნველყოფს ამხანაგობებისათვის სადარბაზოების ვიზუალური მხარის გაუმჯობესებასა და ესთეტიური სილამაზის შექმნას.

 ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06). საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

ე.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01). ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, 2022 წელს იგეგმება აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია.

ე.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით და მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.

ე.გ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03). გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა – ექსპლოატაცია.

ე.დ) ქვეპროგრამა: მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04). ქალაქის იერსახის შენარჩუნება – განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდულად ახორციელებს დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა, დაზიანების ხარისხის მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითთა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რუსთაველის გამზირზე ფასადების რეაბილიტაცია.

ე.ე) ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 06). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

ე.ვ) ქვეპროგრამა: შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07). ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია. 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით).

ვ) პროგრამა: მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 07). პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

ზ) პროგრამა: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10). პროექტირების ეტაპზე მოხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

თ) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11). სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა.

2. პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00). პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) პროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01). ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა, ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა, ხე-მცენარეების მოვლა, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრეაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი-დემონტაჟი, ძეგლებისა და ხიდების მოაჯირების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია.

ბ) პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01). ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა-დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

3. პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01). ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1814 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1729, მამაკაცი 85). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ, წლიურად, მათი რაოდენობა შეადგენს 8480-ს (მ.შ. გოგონები – 4970-ს, ვაჟები – 3510-ს). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

ბ) პროგრამა: საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

გ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03). პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

4. პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00). ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა) პროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01). სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 15 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 41 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთისა და ფუტზალის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა.

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ განახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები მოხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას.

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 07). ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები“ და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი.ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01). ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02). ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საჯარო ბიბლიოთეკისა და ფილიალების საქმიანობის ხელშეწყობას.

ბ.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03). ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს“ ხალხური შემოქმედების შენარჩუნებასა და განვითარებაში, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიებასა და პოპულარიზაციაში.

ბ.დ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04). მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.

გ) პროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03). ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

5. პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00). მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.

ა.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის ჩატარება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „C“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID-19“-ის გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, სამიზნე ჯგუფების ტესტირება და მონიტორინგი. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02) ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები; მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე მოქალაქეები და ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები; აღნიშნული ბენეფიციარებისთვის (გარდა ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტებისა) დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად, რომლის მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგრამით არ დაფინანსდება ის მედიკამენტი, რომელიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა საგარანტიო წერილის საშუალებით. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. ბენეფიციარი, დახმარების მიღების მიზნით, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს საჭირო დოკუმენტაციას: ა) პირი წარმოადგენს: პირადობის მოწმობის ასლს, ფორმა №100-ს სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან – ამონაწერს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან სადაც ფიქსირდება 70001-მდე სარეიტინგო ქულა; ბ) ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების შემთხვევაში, დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი, არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, შშმ ბავშვის მინდობით აღზრდაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 – სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. გ) ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე დახმარება გაიცემა სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმარველოს მომართვის საფუძველზე, შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისად: პაციენტის პირადობის მოწმობის ასლი, შშმ პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. დ) ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები წარმოადგენენ პირადობის მოწმობის ასლს, ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან და ფორმა №100-ს სამედიცინო დაწესებულებიდან. ე) მხედველობით შშმ პირებისთვის დახმარება გაიცემა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ქუთაისის ფილიალის მომართვის საფუძველზე შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის წარმოდგენით: პირადობის მოწმობის ასლი, შშშ პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. ქვეპროგრამით ასევე ისარგებლებენ უცხოელი მოქალაქეები-სოციალურად დაუცველი პირები. ამ სტატუსის მიღება შეუძლიათ შემდეგ ჯგუფებს: ა) უცხოელი, რომელიც ფლობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემულ მოქმედ მუდმივი ბინადრობის მოწმობას. ბ) არის საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიც ფლობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემულ მოქმედ ბინადრობის მოწმობას. გ) არის ლტოლვილის, ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი,რომელიც ფლობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემულ მოქმედ ბინადრობის მოწმობას.

ა.გ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03). ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და სხვადასხვა შემთხვევების შედეგად დაავადებული, გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული პირები გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის 100% დაფინანსებით წელიწადში ერთხელ 1000 (ათასი) ლარის ფარგლებში. გამონაკლისს წარმოადგენს კარდიოლოგიური პაციენტები და ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირები. კარდიოლოგიური პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ საჭიროებისამებრ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, წლიური ლიმიტით 1000 ლარის ფარგლებში. ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების ლიმიტი განისაზღვრება 1500 ლარის ფარგლებში, მათ ასევე დაუფინანსდებათ ის სამედიცინო მომსახურებები, რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში (ინვაზიური, არაინვაზიური,) დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის სატატუსის მქონე პირებზე, ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ მოქალაქეებზე და კარდიოლოგიურ პაციენტებზე. პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე 0-18 წლამდე ასაკის პაციენტების ქირურგიული ოფთალმოლოგია, რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, არაუმეტეს 1000 ლარისა. ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მკურნალობის ხარჯების (თერაპია, ქირურგია, დიაგნოსტიკა) ანაზღაურების შემთხვევაში დახმარება გაიცემა განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურების მიღებამდე, ხოლო გადაუდებელი სამედიციცნო მომსახურების შემთხვევაში სტაციონარში მკურნალობის პერიოდში, პაციენტის გაწერამდე. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურეობის შემთხვევაში ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადომის მოწმობას, მიმდინარე ფორმა 100 და წინასწარ ანგარიშფაქტურას, დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ქვეპროგრამით ასევე ისარგებლებენ უცხოელი მოქალაქეები – სოციალურად დაუცველი პირები. ამ სტატუსის მიღება შეუძლიათ შემდეგ ჯგუფებს: ა) უცხოელი, რომელიც ფლობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემულ მოქმედ მუდმივი ბინადრობის მოწმობას. ბ) არის საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიც ფლობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემულ მოქმედ ბინადრობის მოწმობას. გ) არის ლტოლვილის, ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი,რომელიც ფლობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემულ მოქმედ ბინადრობის მოწმობას.

ა.დ) ქვეპროგრამა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04). ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად ფორმა N100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 70 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, აღნიშნული პროგრამით არ დაფინანსდება ის ანტიკონვულსანტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება არაუმეტეს 210 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ფორმა №100 და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების შესწავლის საფუძველზე გამონაკლის შემთხვევაში.

ა.ე) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05). ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის დახმარების შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და ექვს თვეში ერთხელ ფორმა №100.

ბ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01). ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტრო ენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩის N40-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტრო ენერგიის თანხა ანაზღაურდება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02). ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული და მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, კერძოდ, 5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარის ოდენობით, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა – 700 ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება შეადგენს 1000 ლარს. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც 2022 წელს შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე-4 შვილის შეძენისას დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას – 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე-6 შვილის შეძენისას – 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე-7 შვილის შეძენისას – 1300 (ათასსამასი) ლარის ოდენობით, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენისას – 1400 (ათასოთხასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლეთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებენ 20 ლარის ოდენობით ელექტრო ენერგიის თანადაფინანსებას.

ბ.გ) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03). ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირების სარიტუალო მომსახურებას, რომლებიც გარდაიცვალნენ „კოვიდ-19“ დიაგნოზით სამედიცინო დაწესებულებაში, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნას გარდაცვლილის ოჯახის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა გარდაცვალების შესახებ, დასკვნა სამედიცინო დაწესებულებიდან.

ბ.დ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების, ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა. დაფინანსება მოხდება ვაუჩერული პრინციპით, არანაკლებ 6 დღე-ღამისა, ბენეფიციარზე კალენდარულ წლის მანძილზე გაიცემა 1 ვაუჩერი. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით: 1. ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან – 9 მაისთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის გაიცემა მატერიალური დახმარება სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად (მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი). დახმარების თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, თითოეულს არაუმეტეს 1000 ლარისა. 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში განაცხადის წარდგენის დროისათვის არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 3-დან 18-წლამდე ასაკის შშმ პირები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს, 3-დან 18-წლამდე სახელმწიფო მზრუნველობაში, კერძოდ: ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირები. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) სასტუმროს მომსახურების ხარჯების ვაუჩერულ დაფინანსებას. ვაუჩერით მოსარგებლე თავად ირჩევს მომსახურების მიმწოდებელ მხოლოდ ერთ სასტუმროს და სერვისის პირობებს. ერთ ადამიანზე მომსახურების ღირებულება შეადგენს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარს; ერთ ბენეფიციარზე და მის კანონიერ წარმომადგენელზე ვაუჩერის ღირებულება ჯამში განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარით. თუ, ერთ კანონიერ წარმომადგენელს ეყოლება ორი, ან მეტი ბენეფიციარი, ანაზღაურდება მხოლოდ ერთი კანონიერი წარმომადგენლისა და ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით მომსახურების ღირებულება. ვაუჩერით ანაზღაურდება არანაკლებ 6 (ექვსი) დღე-ღამის მომსახურება. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი ვაუჩერი. ქვეპროგრამით მოსარგებლემ (კანონიერმა წარმომადგენელმა), პროგრამაში ჩართვის მიზნით, სოციალურ საკითხთა სამსახურს განცხადებით უნდა მიმართოს და წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) არასრულწლოვნი პირის დაბადების მოწმობა, ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი დ) მშობლის, ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ე) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა N100) სამედიცინო დაწესებულებიდან. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებით დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა, ვაუჩერის მისაღებად სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა მიმართოს 2022 წლის 20 სექტემბრამდე. ვაუჩერის მოქმედების ვადა განისაზღვრება გაცემიდან 1 ოქტომბრამდე. ვაუჩერის განაღდება სერვისის მიმწოდებელის მიერ სავალდებულოა მომსახურების დასრულებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში. სერვისის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს: ა) ვაუჩერი (დედანი) და ვაუჩერით მოსარგებლის დაბადების/პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; ბ) სერვისის მიმწოდებლის გაწეული მომსახურების ინვოისი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს სერვისის მიმწოდებლის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი; საბანკო რეკვიზიტები; მომსახურების გაწევის ადგილის მისამართი; ვაუჩერით მოსარგებლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი; ვაუჩერით მოსარგებლის მიერ საკურორტო მომსახურების მიღების დაწყებისა და დასრულების თარიღი; სერვისის მიწოდებისათვის ასანაზღარებელი თანხა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების 1 ბენეფიციარის მომსახურების ღირებულებას, 250 ლარს; სერვისის მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა; გ) ინვოისი შედგენილი უნდა იქნეს ვაუჩერით მოსარგებლის მიერ საკურორტო მომსახურების დასრულების შემდეგ; დ) გაწეული მომსახურების აქტი, გაფორმებული სერვისის მიმწოდებელსა და ბენეფიციარის უფლებამოსილ წარმომადგენელს შორის, მიღებული მომსახურების დღეების გათვალისწინებით. თანდართული მომსახურების მიმღები პირის მიერ თითოეულ დღეზე ხელმოწერით დადასტურებული და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. 3. I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მშობლების მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. 4. ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის წლისთავთან დაკავშირებით, 15 თებერვალს, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები) 5. 2004 წელს აგვისტოს ქართულ -ოსურ კონფლიქტსა და 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება. მეომრის ოჯახის წევრის ინდივიდუალური მომართვის საფუძველზე ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა მატერიალური დახმარება 1500 ლარის ოდენობით. 6. 26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები). 7. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით, 17 ოქტომბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, შშმ პირების სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები). 8. „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა. 9. 100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით. 10. „60+“ ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც კლუბი უზრუნველყოფს მოწყვლადი ჯგუფისა და თავშესაფრების ბენეფიციარების ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობებსა და ღონისძიებებში. 11. აა(ი)პ „World Vision International“ საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება. 12. ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა.

ბ.ე) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ბენეფიციარებს ყოველთვიურად აუნაზღაურდებათ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულება შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად, რომელიც აუნაზღაურდება მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ეპ ჯორჯია მიწოდებას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი თეთრი) ლარი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება ბენეფიციარის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ეპ ჯორჯია მიწოდებას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06). ქვეპროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, მინდობით, ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია: ბავშვთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია, ან რეინტეგრირებულია ერთი, ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება, ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს – სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა-რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის, ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2022 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2022 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობათ, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ქვეპროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2022 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ, ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე, ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

ბ.ზ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07). ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოდან“ ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად გაიცემა 60 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.

ბ.თ) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად.

ბ.ი) ქვეპროგრამა: კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10). ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95.0 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150.0 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადების მომართვის თვიდან საგარანტიო წერილის საშუალებით, რომელიც გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღურების და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. ბენეფიციარის 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ)არასრულწლოვანი პირის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვანი პირის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ)ფორმა №100 შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან, ე) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

ბ.კ) ქვეპროგრამა: ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11). ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადებით მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ჯანმრთელობის ფორმა №100-ს, საბანკო ანგარიშის (ლარი) რეკვიზიტს.

ბ.ლ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12). ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები (შემდგომ – მოსარგებლე), რომელთათვისაც უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის მიხედვით მინიჭებული ქულა (შემდგომ – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. მოსარგებლეები არ არიან ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატური მზუნველობის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეები, ასევე, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო, ან ზრუნვით დაწესებულებაში მომსახურების მიმღები პირები. მოსარგებლეთა კატეგორია განისაზღვრება ბართელის ინდექსის მიხედვით: ა) I კატეგორია: ბართელის ინდექსი ნაკლებია 70 ერთეულზე; ბ) II კატეგორია: ბართელის ინდექსი მეტია, ან ტოლია 70 ერთეულისა და ნაკლებია 80 ერთეულზე; გ) III კატეგორია: ბართელის ინდექსი მეტია, ან ტოლია 80 ერთეულისა და არ აღემატება 95 ერთეულს. მოსარგებლის შეფასებას და ბართელის ინდექსის მინიჭებას პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაცია ახდენს არაუგვიანეს 6 თვეში ერთხელ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მიმწოდებელს (შემდგომ-მიმწოდებელი) წარმოადგენს საჯარო, ან კერძო სამართლის იურიდიული პირს, რომლებიც წერილობით დაადასტურებენ ქვეპროგრამაში მონაწილეობის სურვილს და აკმაყოფილებენ შემდეგ კრიტერიუმებს: საჯარო, ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის რეგისტრაცია ქვეპროგრამაში ჩართვამდე არაუგვიანეს 1 წლისა და განსახორციელებელი მომსახურებების სულ მცირე 6-თვიანი გამოცდილება, კერძოდ: ა) მოსარგებლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და მოვლის ინდივიდუალური გეგმის შედგენა; ბ) მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის, პერსონალური მოვლის, ყოველდღიურ საქმიანობაში დახმარების, მისი და მისი გარემოცვის ფსიქოსოციალური დახმარების გზით კომპლექსური მოვლის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად, მრავალდარგობრივი გუნდის მიერ ბინაზე მოვლის განხორციელება. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ მინიმალურ სერვისებს წარმოადგენს: ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვა, საექიმო და საექთნო მომსახურება (დაავადებების გართულების პრევენცია): ნაწოლები, ქირურგიული გადახვევები, კონტრაქტურების პრევენცია შესაძლებლობის ფარგლებში (მედიკამენტების მიწოდება, პერსონალური მოვლა, სხეულის დაბანა, ფრჩხილისა და სახის მოვლა და ა.შ.), ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა, პაციენტის მოვლის მიზნით ოჯახის წევრების დატრენინგება. ამასთან, პროგრამაში ჩართულ ორგანიზაციებს უფლება აქვთ დამატებითი მომსახურება (ისეთი როგორიცაა ცხელი საკვების მიწოდება, სარეცხის რეცხვა, გარემოს ადაპტირება და სხვა მსგავსი ტიპის სერვისები, რასაც სერვისის მიმწოდებელი საჭიროდ ჩათვლის ბენეფიციარების ინტერესებიდან გამომდინარე) გაუწიონ ბენეფიციარებს დამატებითი ანაზღაურების გარეშე. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით მოქალაქე განცხადებითა და თანდართული დოკუმენტაციით (მოქალაქის/ოჯახის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, პირადობის მოწმობის ასლი, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი მონაცემთა ბაზიდან, ბართელის ინდექსის მიხედვით მიკუთვნებული კატეგორიის დამადასტურებელი შეფასების დოკუმენტი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებიდან) მიმართავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას/ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურს. მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამით განსაზღვრულ მომსახურებას მიიღებს მიმწოდებელი ორგანიზაციისგან, რომელსაც იგი ირჩევს თავისუფალი არჩევანის პრინციპით იმ პირობით, რომ მიმწოდებლის შეცვლა შეუძლია არაუმეტეს 6 თვეში ერთხელ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება წლიური ვაუჩერის მეშვეობით, რომლის ღირებულება კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირია: ა) I კატეგორიას მიკუთვნებული პირისთვის: 660 ლარი; ბ) II კატეგორიას მიკუთვნებული პირისთვის: 540 ლარი: გ) III კატეგორიას მიკუთვნებული პირისთვის: 360 ლარი. მომსახურება დაფინანსდება გათვალისწინებული წლიური ღირებულების შესაბამისად, თვეში 1/12-ის პრინციპით. მიმწოდებლის შემოწმებას პერიოდულად ატარებს განმახორციელებელი. შემოწმებისას ხდება მიმწოდებელთან ქვეპროგრამის განმახორციელებლის უფლებამოსილი პირის ვიზიტი და შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაციით მიწოდებული ინფორმაციის გადამოწმება, საჭიროებისამებრ, პირის კანონიერ წარმომადგენელთან და მიმწოდებელთან დასაქმებულ პერსონალთან გასაუბრება. შესრულებული სამუშაოს დადასტურების შემთხვევაში, ქვეპროგრამის მიმწოდებელსა და განმახორციელებელს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი 2 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე რჩება ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან. ანაზღაურებას არ ექვემდებარება შემთხვევები, როდესაც: მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საანგარიშგებო დოკუმენტაციის მონაცემები არ ემთხვევა შემოწმებისას დადგენილ ფაქტებს/მონაცემებს. ვაუჩერის ანაზღაურება ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მხრიდან ხდება სრულად, მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდის გარეშე.

ბ.მ) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქალაქის სოციალური საცხოვრისი ფონდის განვითარების მიზნით 2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს დასრულდება გუგუნავას ქუჩაზე სოციალური საცხოვრისის შენობის რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც ქალაქის სოციალური საცხოვრისის ფონდს შეემატება 42 ერთეული საცხოვრებელი ბინა.

ბ.ნ) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD-10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS-2“ ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. მიმწოდებელი, ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფი იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის სიას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი; მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის) მოქალაქის პირადობის მოწმობა, ან პასპორტი (ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი – საინფორმაციო ბარათი); მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის პროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, „ADOS-2“ აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგი, „ADOS“ ტესტირების შედეგი; ამასთან, სერვისით უწყვეტად სარგებლობისთვის, ყოველი მომდევნო წლის დასაწყისში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). მომლოდინეთა სიაში ბენეფიციარის ჩართვა ხდება, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის_სოციალურ საკითხთა სამსახურში, მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. მომართვას თან უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი(დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა, დიაგნოზის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი და ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი საინფორმაციო ბარათი). ქვეპროგრამაში ბენეფიციართა ჩარიცხვა იწარმოებს ორ ეტაპად: საბიუჯეტო წლის დასაწყისიდან (იანვრის თვე) და 1 ივნისიდან. მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციასთან გაჩენილ ვაკანტურ ადგილზე, მომლოდინეთა სიაში მყოფი პირის მომავალი საანგარიშო წლის დასაწყისში ჩართვის მიზნით, აუცილებელია შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა მიმდინარე წლის 01 დეკემბრამდე,  ხოლო მიმდინარე წლის 1-ლი ივნისიდან ჩაერთვებიან პირები, რომელთათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა მ/წლის 01 მაისამდე. ქვეპროგრამაში ჩართვისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მომლოდინეთა რიგში(სიაში მყოფ სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომლის ქულა არ აღემატება 70000-ს); ასევე იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა განმახორციელებელს განცხადებით. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალურ – ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური – ინტერდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფიზიკური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში, არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის: გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ: კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, ფიზიკური თერაპია, არტთერაპია, მუსიკალური თერაპია მათ შორის ჯგუფური თერაპია და სხვა). ასევე, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. პროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს. პროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 14 სეანსი. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით სრულად, თითოეულ ბენეფიციარზე შემთხვევაში, სეანსების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3/4-ს (15 ვიზიტი). წინააღმდეგ შემთხვევაში ბენეფიციარი არასაპატიო მიზეზით მინიმალურზე ნაკლები რაოდენობის სეანსების მიღების შემთხვევაში იღებს მომსახურების შეწყვეტაზე წერილობით გაფრთხილებას და განმეორებითი შემთხვევის გამოვლენისას მიმწოდებლის მიერ შეუწყდება პროგრამით მომსახურება, ხოლო ჩატარებული სეანსების ანაზღაურება მოხდება შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის შესაბამისად. მიმდინარე პერიოდში ქვეყანაში ინფექციით („COVID-19“) გამოწვეული შეზღუდვების გამო, ქვეპროგრამის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით, შეზღუდვების გაუქმებამდე, ბენეფიციარებისათვის დისტანციური მომსახურების (მოდიფიცირებული ქვეპროგრამა) მიწოდების შემთხვევაში ანაზღაურდება მომწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო, დოკუმენტაციის (აღრიცხული ვიზიტების რაოდენობა დამოწმებული ორგანიზაციისა და მშობლის ხელმოწერით) შესაბამისად. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. „ABLLS-R“, „VB-MAPP“, „ESDM“ „Curriculum Checklist“ და სხვა) შეფასების შედეგებს. მიმწოდებლის მიერ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე (ანაზღაურებას არ ექვემდებარება საშვებულებო დღეები ჯამში 30 კალენდარული დღე), შემდეგი ფორმის მიხედვით: ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ; ანგარიშ-ფაქტურა, მომსახურების შესაბამისი პერიოდის დამადასტურებელი ვაუჩერი, დამოწმებული მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: ჰქონდეს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურების განხორციელების, სულ მცირე, 2 წლიანი გამოცდილება. ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების მულტიდისციპლინური ინტერდისციპლინური გუნდის – ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი და სხვა – ჩართულობით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა; ჰყავდეს ქცევითი თერაპევტი (10 მოსარგებლეზე, არანაკლებ, 1 თერაპევტი). ამასთან, თუ ქცევითი თერაპევტი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, რომელიც არის ბავშვის ემოციურ – ქცევითი აშლილობების მართვის უნარ – ჩვევების მქონე დიპლომირებული სპეციალისტი ფსიქოლოგიაში, ან მომიჯნავე სპეციალობაში (სპეციალური პედაგოგი, პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფიზიკური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, სოციალური მუშაკი) და გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის ბაზისური მომზადების საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი კურსი, რაც დასტურდება სერტიფიკატით ან/და შესაბამისი დოკუმენტით და აქვს ქცევითი თერაპიის დამოუკიდებლად ჩატარების, სულ მცირე, 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. აუცილებელია, ყოველ 5 ქცევით თერაპევტზე ჰყავდეს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხის მქონე ერთი ქცევითი თერაპევტი (სუპერვაიზერი), ამასთან, თუ სუპერვაიზერი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, ის ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობას უნდა უწევდეს 5 ქცევით თერაპევტს და შესაბამისად, არაუმეტეს 50 ბენეფიციარს უნდა მართავდეს, რომელსაც შეუძლია ბავშვის/მოზარდის უნარების შეფასება – გადაფასება შესაბამისი საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გამოყენებით (ინსტრუმენტები: „ABLLS“, „VB-MAPP“, „ESDM“ „Curriculum Checklist“ და სხვა), ინდივიდუალური თერაპიული პროგრამის შედგენა, აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან დამოუკიდებლად მუშაობის სულ მცირე, 2 წლიანი გამოცდილება, სრულად აქვს გავლილი გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საერთაშორისო კურსი, ან მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი მატერიალურ – ტექნიკური ბაზით (თითოეული მოსარგებლისათვის ერთ-ერთზე სერვისის განსახორციელებლად) ჯგუფური სეანსის შემთხვევაში, ჯგუფში მოსარგებლეების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 2 და მაქსიმალური 4, ხოლო ყოველი 2 მოსარგებლისათვის უნდა იყოს გათვალისწინებული 1 შესაბამისი სპეციალისტი არაუმეტეს, 4 ჯგუფური თერაპიისა თვეში; მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმახორციელებელს წარუდგინოს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ბენეფიციარს სურვილის შემთხვევაში აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს მომსახურე ორგანიზაცია მომდევნო თვის 1-ლი რიცხვიდან.

ბ.ო) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15). შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადო­ებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის/თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამასთან, სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი.

ბ.პ) ქვეპროგრამა: შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16). ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება. 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსების/თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ზამთრის თვეებში (იანვარი, თებერვალი, დეკემბერი), თვეში არაუმეტეს 2400 ლარისა. ხოლო დანარჩენ თვეებში – თვეში არაუმეტეს 1200 ლარისა, რომელიც თანაბრად გადანაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე.

ბ.ჟ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტრო ენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტრო ენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზღაურება ოჯახზე მოხდება ყოველთვიურად – 15 ლარის ოდენობით, წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება/თანადაფინანსება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნებიან მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები და არ იმყოფებიან ქორწინებაში. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობები (ასლები); კომუნალური გადასახადების (ელექტრო ენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი) ქვითრები; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ (ცნობის განახლება მოხდება 6 თვეში ერთხელ); საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

ბ.რ) ქვეპროგრამა: ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 18). დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა დახმარება 200 ლარის ოდენობით. სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ტერიტორიულმა ერთეულმა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა, ბენეფიცარის თავშესაფრის დატოვებამდე სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ მომართვა და დასკვნა-რეკომენდაცია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება პირის/ოჯახის ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ. აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 1 წლისა. ქვეპროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

ბ.ს) ქვეპროგრამა: საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 02 19). ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება: ა) „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები; ბ) „ახალგაზრდული სახლი“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებები და სხვა საჭიროებები). დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველ­თვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდ­ებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით.

ბ.ტ) ქვეპროგრამა: ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 21). ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი, ფორმა №100 და ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან. დახმარების მიღება განხორციელდება არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე საგარანტიო წერილის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის მიხედვით.

ბ.უ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირება (პროგრამული კოდი 06 02 22). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარებას, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. ოჯახის შეფასება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ან/და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის მიერ. მომზადებულ დასკვნა-რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით განიხილავს სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობას და დებულებას ამტკიცებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი. სამუშაო ჯგუფს წარმოადგენს: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე; სოციალურ საკითხთა სამსახური; სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინიგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო; „SOS“ ბავშვთა სოფელი“; „World Vision“ საქართველო; საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასი“; „INER Georgia“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება საჭიროებისამებრ. ოჯახს, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარებით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს 1500 ლარი.

ბ.ფ) ქვეპროგრამა: მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 23). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების /ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი/შეძენა.

ბ.ქ) ქვეპროგრამა: ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 25). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ „კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი – ქუთაისს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული ააიპ „საქართველოს არბაითერ სამარიერ ბუნდის“ პროექტის „ქუთაისში ფსიქიატრიული სერვისების გაუმჯობესება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 50 პირისათვის. პროგრამა ითვალისწინებს 10 %-იან თანადაფინანსებას.

ბ.ღ) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 26). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას, კერძოდ: ა) ახალდაქორწინებული წყვილი, რომელთაგან ერთ-ერთი მაინც ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს. ახალდაქორწინებული წყვილი ერთჯერადი დახმარების მისაღებად, ქორწინებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, წერილობით მიმართავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს მერს/სოციალურ საკითხთა სამსახურს. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს წყვილის პირადობის მოწმობა, ქორწინების მოწმობა, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და საბანკო რეკვიზიტები. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; ბ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახი, რომელიც ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს. 2022 წელს შეძენილ თითოეულ შვილზე ოჯახს გაეწევა მატერიალური დახმარება. მშობელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერს/სოციალურ საკითხთა სამსახურს მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს მშობლების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, ქორწინების მოწმობა, ახალშეძენილი შვილის დაბადების მოწმობა, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და საბანკო რეკვიზიტები. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თითოეულ შეძენილ შვილზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, აღნიშნული ქვეპროგრამით ვერ ისარგებლებენ „სოციალური ღონისძიებების“ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული I იანვარს ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მატერიალური დახმარებით მოსარგებლე და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები.

ბ.ყ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 27). ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერებას, რომლებსაც აქვთ სურვილი, ან უკვე ეწევიან მიკრო, ან მცირე მეწარმეობას. პროექტების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. ბიზნესგეგმის განხილვა და მისი შეფასება მოხდება მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე. საქმის განხილვას დაიწყებს სამუშაო ჯგუფი. საკითხის შესწავლის შემდეგ განიხილავს საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგება შემდეგი წარმომადგენლობით: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე; სოციალურ საკითხთა სამსახური; საფინანსო სამსახური; იურიდიული განყოფილება; სოციალური მომსახურების სააგენტო; დასაქმების ეროვნული ბიურო; მეწარმე ქალთა ფონდი; „World Vision“ საქართველო და სხვა. პროექტები შეფასდება სამუშაო ჯგუფის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად. თანხა ბენეფიციარებზე გადანაწილდება პროექტის ღირებულებისა და თანაფარდობის პრინციპით.

ბ.შ) ქვეპროგრამა: ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 06 02 28). ქვეპროგრამის მიზანია პანდემიისა და ზოგადი შეზღუდვების პირობებში შეუფერხებლად მოხდეს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვანებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაგან ოჯახის მინიმუმ ერთი წევრი მაინც არის 6-დან 18 წლამდე, ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახს დაუფინანსდება ინტერნეტის ყოველთვიური მომსახურება იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, თვეში არაუმეტეს 20 ლარისა. თანხის თანადაფინანსება მოხდება ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის მიერ, ინტერნეტმომსახურების გადახდის ქვითრის ყოველთვიურად წარმოდგენის შემდეგ, პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით. პროგრამის სარგებლობისათვის, განმცხადებელმა უნდა მიმართოს ქალაქ ქუთაისის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულს – სოციალურ საკითხთა სამსახურს და წარადგინოს განმცხადებლის პირადობის მოწმობა, ოჯახის წევრი არასრულწლოვანის პირადობის მოწმობა, ან დაბადების მოწმობა და რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, არასრულწლოვანის სკოლის მოსწავლეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის საბანკო რეკვიზიტი, ინტერნეტმომსახურების გადახდის ქვითარი, სხვა დამატებითი დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.

ბ.ჩ) ქვეპროგრამა: ფილტვის კიბოს სკრინინგის მუნიციპალური ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 29). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე, თამბაქოს მომხმარებელი პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში დასაქმებული და სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კვლევით უზრუნველყოფას; პროგრამის ბენეფიციარებია: ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების I და II სტადიის მქონე პირები; 50 წელს გადაცილებული მწეველები, რეგულარული ხველის ჩივილით, რომლებიც მოიხმარენ, ან იყვნენ თამბაქოს მომხმარებლები ბოლო 15 წლის განმავლობაში; პროფესიული რისკის შემცველ საწარმოებში მომუშავე პირები; სოციალურად დაუცველი და მარტოხელა მოქალაქეები.

ბ.ც) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება (პროგრამული კოდი 06 02 30). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს. აბიტუტიენტებისთვის მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ავტორიზირებული სასწავლო დაწესებულებები, საგაკვეთილო პროცესის დასრულების შემდგომ. თითოეული მოსწავლის 1 თვის მანძილზე მომზადებისათვის 1 საგანში გამოყოფილია 60 ლარი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არაუმეტეს 4 საგნისა. გაწეული მომსახურება დაფინანსდება ვაუჩერული წესით, თითოეულ აბიტურიენტზე არაუმეტეს 240 ლარის ოდენობით. ბენეფიციარს ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიღება შეუძლია მომსახურების მიმწოდებლისგან, რომელსაც იგი ირჩევს თავისუფალი არჩევანის პრინციპით იმ პირობით, რომ მიმწოდებლის შეცვლა შეუძლია არაუმეტეს 1 თვეში ერთხელ (მომდევნო თვის 1-ლი რიცხვიდან). მოსწავლე ამოირიცხება პროგრამიდან თუ მას 1 თვის მანძილზე დაუგროვდება 3 არასაპატიო მიზეზით გაცდენა. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით მსურველი სასწავლო დაწესებულების შერჩევის შემდგომ, განცხადებით მიმართავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას/ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურს შესაბამისი თანდართული დოკუმენტაციით (პირის ან/და კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი მონაცემთა ბაზიდან, ცნობა სასკოლო დაწესებულებიდან და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით). მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეებისა და საგანთა რაოდენობების მიხედვით. მიმწოდებელი ვალდებულია ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: მომართვა, ანგარიშ-ფაქტურა, მიღება-ჩაბარების აქტი, მომსახურების პერიოდის დამადასტურებელი ვაუჩერი დამოწმებული მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ და ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ბენეფიციარის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საგანთა დასახელება, პირის, ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ დადასტურებული ხელმოწერა).

ბ.ძ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა საერთაშორისო დღე (06 02 31). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება.

ბ.წ) ქვეპროგრამა: ახალი კორონა ვირუსით („covid-19“) ინფიცირებული პირების დახმარება (06 02 32). ქვეპროგრამით განსაზღვრულია ახალი კორონავირუსით (Covid 19) ინფიცირებული პირების სამედიცინო დახმარება. პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე, კორონავირუსგადატანილი ბენეფიციარები. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი კორონავირუსის გადატანის შემდგომ მე-14 დღიდან ლაბორატორიული კვლევების (კოაგულოგრამა, D-დიმერი, C-რექტიული ცილა) დაფინანსებას 80 ლარის ფარგლებში. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სამედიცინო მომსახურების მიღებამდე. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ოჯახის ექიმის მიერ გაცემული ფორმა №100 და ანგარიშ-ფაქტურა სამედიცინო დაწესებულიდან, რომლის საფუძველზეც მომზადდება შესაბამისი საგარანტიო წერილი. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას, რომლის საფუძველზეც მოხდება მომსახურების ანაზღაურება.

ბ.ჭ) ქვეპროგრამა: ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება (პროგრამული კოდი 06 02 33). ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, პროგრამის მონაწილე ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების ხელშეწყობა, რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. ბავშვთა სიღარიბე და ბავშვთა მიმართ ძალადობა კვლავაც რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად საქართველოს ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემისათვის, მიუხედავად ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯებისა. ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, თუ ქვემოთ ჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფიდან, სულ მცირე, ორს მაინც აკმაყოფილებს: სოციალურად დაუცველი ბავშვიანი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 120 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; გაღარიბების მაღალი რისკის წინაშე კრიზისულ მდგომაროებაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები (სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე); ერთ-ერთი მშობელი, რომელიც დამოუკიდებლად ასრულებს მშობლის ფუნქციებს; ოჯახები, რომლებსაც ჰყავთ სუსტი თანადგომის ქსელი (სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე); ბავშვიანი ოჯახები, სადაც ერთი მშობელი კანონთან კონფლიქტშია; ქვეპროგრამაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს მრავალშვიანი ოჯახების მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტებით მოსარგებლე. ქვეპროგრამის განხორციელება მიმართულია ბავშვიანი ოჯახებისათვის გრძელვადიან მხარდაჭერაზე, რომელიც მოიცავს სამ კომპონენტს. კერძოდ, ქვეპროგრამის მონაწილე ოჯახებთან ბიო-ფსიქო-სოციალური მიდგომებით მოხდება სოციალური მუშაკების ჩართულობა, ოჯახის ეკონომიკური და პოზიტიური მშობლობის კუთხით გაძლიერება. ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსზე/შემოსავალზე ეხმარება მშობლებს/მზრუნველებს ინვესტირება განახორციელონ მათი შვილების ღირსების დაცვის, კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, სიცოცხლის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარებისა და სხვა ინტერესების რეალიზებასა და დაცვაში. ქვეპროგრამაში მონაწილე თითოეული ოჯახის მხარდაჭერა განხორციელდება მომსახურების ან/და საქონლის/პროდუქტის შესყიდვის სახით შემდეგი მიზნებისთვის: პროფესიული გადამზადება/სტაჟირება დასაქმებისთვის, შემოსავლების მომტანი საქმიანობის წამოწყება (მათ შორის თვითდასაქმების ხელშეწყობა სოფლის მეურნეობის, ან სხვა სფეროში), ინვენტარის შეძენა თვითდასაქმება/დასაქმებისთვის. ქვეპროგრამის ბიუჯეტის ფარგლებში, თითოეულ შემთხვევაზე, ოჯახების მხარდაჭერა განისაზღვრება არაუმეტეს 5000 ლარის ოდენობით. მშობლებში პოზიტიური მშობლობის უნარ-ჩვევების გამომუშავების მიზნით ქვეპროგრამის მონაწილე ოჯახებში ბავშვის აღზრდის საკითხებზე ცოდნისა და პოზიტიური მშობლობის უნარების გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება აქტივობები, რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობისა და ძალადობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე, კერძოდ; ინტერპერსონალური უნარ-ჩვევების გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს მათსა და ბავშვს შორის ეფექტურ კომუნიკაციას; მშობელსა და ბავშვებს შორის თანამშრომლური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას; მშობლის ხელშეწყობით ბავშვებსა და მოზარდებში სოციალური კომპეტენციის განვითარებასა და პრობლემური ქცევის შემცირებას; ასაკობრივი თავისებურებებისა და სირთულეების გაცნობას; მშობელის/კანონიერი წარმომადგენელის მიერ პრობლემური სიტუაციის სწორად გაანალიზებას; მშობლის სოციალური უნარებისა და ოჯახის დაგეგმარების სწავლას. პროგრამაში მონაწილე მშობლებს/მზრუნველებს ბავშვის აღზრდის საკითხებზე ცოდნასა და პოზიტიური მშობლობის უნარების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული მუშაობა უნდა ჩაუტარდეს ჯგუფური ფორმატით, ინტერაქციული სწავლების მეთოდების და კონკრეტული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი სავარჯიშოების გამოყენებით, წინასწარ წარმოდგენილი ტრენინგ-მოდულით, რომელიც ორგანიზაციის მიერ არის ადაპტირებული და ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას. ერთი სატრენინგო ჯგუფი უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 10 სესიას, რომელიც ჩატარდება კვირაში ორჯერ. მონაწილეთა რაოდენობა განისაზღვრება ქვეპროგრამაში შერჩეული ოჯახების სრულწლოვანი წევრების რაოდენობის მიხედვით, მაქსიმუმ 20. აღნიშნულ კომპონენტში ჯგუფურ მუშაობას ჩაატარებს ფსიქოლოგი, ან სოციალური მუშაკი, რომელთაც უნდა ჰქონდეთ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მსგავსი ტიპის პროგრამაში მონაწილეობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეულ მომსახურების მიმღებ სავარაუდო წევრს უნდა ჰქონდეს სურვილი/მოტივაცია და საჭიროება. ქვეპროგრამაში ჩართვის წინ, მომსახურების მიმღებ პოტენციურ მონაწილესთან უნდა მოხდეს ფორმალური შეთანხმება, რომ აუცილებლად დაესწროს ყველა სესიას, რადგან პროცესი არის დინამიური, თანმიმდევრული, უწყვეტი (ამასთან, წინა სესიების თეორიული მასალის განმტკიცება ხდება მომდევნო სესიაზე პრაქტიკული სავარჯიშოებით). სასურველია, ჯგუფში ჩართული იყოს ერთდროულად ორივე მშობელი, ან საჭიროებისამებრ ოჯახის სხვა წევრი (და, ბებია, და ა.შ.), მაგრამ აუცილებლად ბავშვის აღზრდის უშუალო მონაწილე, უფლებამოსილი პირი. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულებას იღებს ურთიერთთანამშრომლობაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საქმისწარმოების დაწყების საფუძველია მოქალქის განცხადება მარტივი ადმინისტრაციული წესით. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აუცილებელი დოკუმენტაციაა: განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში – პასპორტისა და იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლთან ერთად; კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არქონის დროს, პირველ ეტაპზე შესაძლებელია, საქმისწარმოების დაწყების საფუძველი გახდეს შესაბამისი უწყებიდან (სსიპ სამოქალაქო რეესტრი) წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); ბავშვის დაბადების მოწმობა. სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკების მიერ. მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაცია გადაეცემა ქვეპროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარის კუთხით იმუშავებს მომსახურების მიოწოდებელი ორგანიზაცია. სოციალური მუშაკის დასკვნის, აგრეთვე, მომსახურების მომწოდებლის დასკვნის საფუძველზე, რომელიც შესრულდება 20 დღის განმავლობაში, ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის კუთხით გადაწყვეტილებას მიიღებს ქვეპროგრამის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფი შეიკრიბება საჭიროებისამებრ, მომსახურების მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დასკვნიდან მაქსიმუმ 5 დღეში. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველს, შედეგების შესახებ ეცნობება სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიერ წერილობით, სამუშაო ჯგუფის მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. მომსახურების მომწოდებლი ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. მხარდაჭერის ნებისმიერ კომპონენტში მუნიციპალიტეტი თავის თავს მოიაზრებს ისეთი საჭიროების დაკმაყოფილებაზე, რომელიც სხვა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არ არის უფასოდ მოწოდებული. ქვეპროგრამის პროცესში, მომსახურების მიღების მიზნით შეირჩევა მაქსიმუმ 10 ოჯახი. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადების მიღება იწარმოებს 1-ელ სექტემბრამდე.

ბ.ხ) ქვეპროგრამა: ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 34) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ მოწყვლად ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების კოგნიტური და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა. მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ოჯახები ვერ ახერხებენ ბავშვებისათვის განვითარების საშუალებების შეძენას, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის განვითარების შეფერხების მაპროვოცირებელია – ფიზიკური, დამოუკიდებლობის, მეტყველების, შემეცნების, სოციალურ-ემოციური და წარმოსახვის უნარის განვითარებაში. ბავშვობის ასაკი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ადრეულ (0-6 წელი) ასაკში ქცევის, სწავლისა და განვითარების ძირითადი ფორმა თამაშია. თამაში ბავშვისთვის სამყაროს შემეცნების, თვითგამოხატვისა და ურთიერთობის საშუალებაა. ეს პროცესი მისთვის ბუნებრიობის, უსაფრთხოების, კმაყოფილებისა და სიამოვნების შეგრძნების წყაროა, ხოლო შუა ბავშვობის (7-14 წელი) ასაკში ბავშვი ინტენსიურად ითვისებს სასკოლო უნარებს, გრამატიკულად სწორად მეტყველებას, წერას, მწიფდება თეორიული აზროვნება და იხვეწება ცნობიერება, რაც თავისი არსით სოციოკულტურულ კონტექსტთან არის დაკავშირებული. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ბავშვები. სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკების მიერ. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახის მხარდაჭერა განხორციელდება ბავშვის ასაკის თავისებურებების გათვალისწინებით – ადრეული ასაკის ბავშვებისათვის (0-6 წელი) და შუა ასაკის ბავშვებისათვის (7-14 წელი) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი საშუალებებით. ოჯახში მცხოვრები 0 – დან 6 წლის ასაკის ბავშვების შემთხვევაში გაიცემა 1 ვაუჩერი – 150 ლარის ღირებულების, ხოლო 7-14 წლის ასაკის ბავშვების შემთხვევაში 1 ვაუჩერი 150 ლარის ღირებულების, კერძოდ: 0-6 წელი: საჩხარუნო სათამაშო ჩვილისთვის; მუსიკალური მოძრავი კარუსელი (ჩვილის საწოლზე ჩასამაგრებელი); ფერადი, გეომეტრიული ფორმის ფიგურების ყუთი; ასაკის შესაბამისი წიგნი; კინეტიკური ქვიშა; ასაწყობი სამშენებლო ბლოკები; ფაზლი ასაკის შესაბამისი; სახატავი რვეული; კალამი და ფერადი ფანქრები; წებო, ფერადი ფურცლები, სახაზავი; დაფა, ავტო წამშლელით; საღებავი, გუაში და ფუნჯი; პლასტილინი და საძერწი დაფა; ბურთი; ცხოველების ნაკრები; 7-14 წელი: სასკოლო ჩანთა; პენალი; ასაკის შესაბამისი წიგნი; ფაზლი ასაკის შესაბამისი; რვეულები; სახატავი რვეული; კალამი და ფერადი ფანქრები; წებო, ფერადი ფურცლები, მაკრატელი, სახაზავი; საღებავი, გუაში და ფუნჯი; პლასტილინი და საძერწი დაფა; ბურთი; სამაგიდო თამაშები (მონოპოლია, ჭადრაკი და ა.შ.) ქვეპროგრამის ფარგლებში, საქმისწარმოების დაწყების საფუძველია მოქალაქის განცხადება მარტივი ადმინისტრაციული წესით. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აუცილებელი დოკუმენტაციაა: განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში, პასპორტის და იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლთან ერთად. კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არქონის დროს პირველ ეტაპზე შესაძლებელია, საქმისწარმოების დაწყების საფუძველი გახდეს შესაბამისი უწყებიდან (სსიპ სამოქალაქო რეესტრი) წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); ბავშვის დაბადების მოწმობა. მომსახურების მომწოდებლი ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

6. პრიორიტეტი: ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00). ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2022 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

ა) პროგრამა: თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა (პროგრამული კოდი 07 01). ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.

ბ) პროგრამა: ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02). მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში.

გ) პროგრამა: ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 03). ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის საინვესტიციო მიმზიდველობისა და გარე პოზიციონირებისათვის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება; პოტენციურ ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ადგილობრივი პროდუქციის ცნობადობისა და პოპულარიზაციის გაზრდის ხელშეწყობისათვის ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივ მეწარმეთა მხარდაჭერის მიზნით კონკურსისა და დაჯილდოების ცერემონიალის „წლის ბიზნესი“ მოწყობა. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო – საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის, საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების გამოცემა.

დ) პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04). ქალაქ ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას.


თავი III
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებები

პრო­გრ. კო­დი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

20

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები

65,141.4

79,717.3

125,590.0

35,146.7

90,443.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340

340.0

335

0

335

2

ხარჯები

48,495.2

60,864.1

78,203.9

1,677.0

76,526.9

21

შრომის ანაზღაურება

24,579.0

26,961.5

33,342.4

0.0

33,342.4

22

საქონელი და მომსახურება

13,665.8

17,032.7

20,276.7

0.0

20,276.7

24

პროცენტი

381.6

1,520.0

2,691.3

0.0

2,691.3

25

სუბსიდიები

2,672.9

5,711.0

6,491.4

0.0

6,491.4

26

გრანტები

179.8

216.3

202.0

0.0

202.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3,900.1

4,840.1

5,173.4

0.0

5,173.4

28

სხვა ხარჯები

3,116.0

4,582.5

10,026.7

1,677.0

8,349.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,166.5

18,329.3

46,812.1

33,469.7

13,342.4

33

ვალდებულებების კლება

479.7

523.9

574.0

0.0

574.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,798.7

12,079.9

15,075.9

0.0

15,075.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

340.0

335

0.0

335

2

ხარჯები

7,955.1

10,804.0

13,746.9

0.0

13,746.9

21

შრომის ანაზღაურება

4,750.6

5,568.8

6,878.9

0.0

6,878.9

22

საქონელი და მომსახურება

1,879.8

3,033.6

3,691.3

0.0

3,691.3

24

პროცენტი

381.6

1,520.0

2,691.3

0.0

2,691.3

25

სუბსიდიები

38.9

244.2

107.5

0.0

107.5

26

გრანტები

8.8

38.5

7.0

0.0

7.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

234.8

242.1

223.9

0.0

223.9

28

სხვა ხარჯები

660.6

156.8

147.0

0.0

147.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

363.9

752.0

755.0

0.0

755.0

33

ვალდებულებების კლება

479.7

523.9

574.0

0.0

574.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,289.6

7,498.2

9,503.0

0.0

9,503.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

340.0

335

0.0

335

2

ხარჯები

6,156.0

7,311.2

8,758.0

0.0

8,758.0

21

შრომის ანაზღაურება

4,468.8

5,250.6

6,250.0

0.0

6,250.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,455.8

1,802.5

2,213.0

0.0

2,213.0

26

გრანტები

8.8

1.9

7.0

0.0

7.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

222.6

239.1

211.0

0.0

211.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

17.1

77.0

0.0

77.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.6

187.0

745.0

0.0

745.0

01 01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,072.7

1,210.7

1,670.0

0.0

1,670.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

34.0

 

34.0

2

ხარჯები

1,051.8

1,210.7

1,645.0

0.0

1,645.0

21

შრომის ანაზღაურება

807.9

894.9

1,200.0

 

1,200.0

22

საქონელი და მომსახურება

177.8

258.7

382.0

0.0

382.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

52.5

70.1

140.0

 

140.0

222

მივლინება

4.4

0.1

25.0

 

25.0

223

ოფისის ხარჯი

9.0

24.3

11.0

 

11.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

3.6

8.6

20.0

 

20.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

1.0

 

1.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

100.4

150.6

180.0

 

180.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.9

5.0

5.0

 

5.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

66.1

57.1

54.0

 

54.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

 

9.0

 

9.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.9

 

25.0

 

25.0

33

ვალდებულებების კლება

0.0

 

0.0

 

 

01 01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

4,962.4

5,999.4

7,454.0

0.0

7,454.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

291.0

291.0

289

 

289

2

ხარჯები

4,854.3

5,812.4

6,734.0

0.0

6,734.0

21

შრომის ანაზღაურება

3,472.6

4,130.6

4,800.0

 

4,800.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,220.7

1,484.1

1,712.0

0.0

1,712.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

262.5

289.7

330.0

 

330.0

222

მივლინება

6.6

6.1

60.0

 

60.0

223

ოფისის ხარჯი

395.2

538.2

535.0

 

535.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

94.0

59.2

200.0

 

200.0

226

სამედიცინო ხარჯი

14.6

1.9

0.0

 

 

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

4.6

7.0

 

7.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

227.7

299.9

360.0

 

360.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

220.1

284.5

220.0

 

220.0

26

გრანტები

8.8

1.9

7.0

 

7.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

152.2

178.7

150.0

 

150.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

17.1

65.0

 

65.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.1

187.0

720.0

 

720.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

220.3

268.8

315.0

0.0

315.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

12

 

12

2

ხარჯები

215.7

268.8

315.0

0.0

315.0

21

შრომის ანაზღაურება

188.3

225.1

250.0

 

250.0

22

საქონელი და მომსახურება

23.1

40.4

55.0

0.0

55.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

 

0.0

 

 

222

მივლინება

0.6

0.9

3.0

 

3.0

223

ოფისის ხარჯი

11.0

11.9

12.0

 

12.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

11.5

27.6

40.0

 

40.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

3.3

7.0

 

7.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

3.0

 

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

 

0.0

 

 

01 01 04

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადება

34.2

19.3

64.0

0.0

64.0

2

ხარჯები

34.2

19.3

64.0

0.0

64.0

22

საქონელი და მომსახურება

34.2

19.3

64.0

 

64.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,509.1

4,581.7

5,572.9

0.0

5,572.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

1,799.1

3,492.8

4,988.9

0.0

4,988.9

21

შრომის ანაზღაურება

281.8

318.2

628.9

0.0

628.9

22

საქონელი და მომსახურება

424.0

1,231.1

1,478.3

0.0

1,478.3

24

პროცენტი

381.6

1,520.0

2,691.3

0.0

2,691.3

25

სუბსიდიები

38.9

244.2

107.5

0.0

107.5

26

გრანტები

 

36.6

 

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

12.2

3.0

12.9

0.0

12.9

28

სხვა ხარჯები

660.6

139.7

70.0

0.0

70.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.3

565.0

10.0

0.0

10.0

33

ვალდებულებების კლება

479.7

523.9

574.0

0.0

574.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

624.3

847.1

900.0

0.0

900.0

2

ხარჯები

622.5

847.1

900.0

0.0

900.0

22

საქონელი და მომსახურება

30.0

847.1

900.0

 

900.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

10.2

0.0

0.0

 

0.0

28

სხვა ხარჯები

582.3

 

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

 

 

 

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

78.3

122.4

67.1

0.0

67.1

2

ხარჯები

78.3

122.4

67.1

0.0

67.1

28

სხვა ხარჯები

78.3

122.4

67.1

 

67.1

33

ვალდებულებების კლება

0.0

 

0.0

 

 

01 02 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)

861.3

2,043.9

3,265.3

0.0

3,265.3

2

ხარჯები

381.6

1,520.0

2,691.3

0.0

2,691.3

24

პროცენტი

381.6

1,520.0

2,691.3

 

2,691.3

33

ვალდებულებების კლება

479.7

523.9

574.0

 

574.0

01 02 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

82.3

97.7

100.0

0.0

100.0

2

ხარჯები

82.3

97.7

100.0

0.0

100.0

22

საქონელი და მომსახურება

82.3

97.7

100.0

 

100.0

01 02 05

საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

 

 

01 02 06

ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათვის

386.7

630.8

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

169.9

71.4

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

169.9

71.4

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216.8

559.4

0.0

 

 

01 02 07

საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

3.0

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

0.0

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

 

0.0

 

 

01 02 08

ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო

374.9

400.8

285.0

0.0

285.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

368.9

398.1

277.0

0.0

277.0

21

შრომის ანაზღაურება

281.8

318.2

203.9

 

203.9

22

საქონელი და მომსახურება

85.1

74.1

67.3

 

67.3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

3.0

2.9

 

2.9

28

სხვა ხარჯები

0.0

2.8

2.9

 

2.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

2.7

8.0

 

8.0

01 02 09

საგრანტე პროგრამა escapeland – ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში

56.1

129.7

300.0

0.0

300.0

2

ხარჯები

53.7

126.8

300.0

0.0

300.0

22

საქონელი და მომსახურება

53.7

126.8

300.0

 

300.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

2.9

0.0

 

 

01 02 10

ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა

38.9

257.3

100.0

0.0

100.0

2

ხარჯები

38.9

257.3

100.0

0.0

100.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

3.2

20.0

 

20.0

25

სუბსიდიები

38.9

203.0

80.0

 

80.0

26

გრანტები

 

36.6

 

 

 

28

სხვა ხარჯები

 

14.5

 

 

 

01 02 11

საგრანტე პროგრამა „EU4CULTURE“

0.0

52.0

75.5

0.0

75.5

2

ხარჯები

0.0

52.0

75.5

0.0

75.5

22

საქონელი და მომსახურება

 

10.8

48.0

 

48.0

25

სუბსიდიები

 

41.2

27.5

 

27.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

0.0

 

 

01 02 12

ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია

0.0

0.0

480.0

0.0

480.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

478.0

0.0

478.0

21

შრომის ანაზღაურება

 

 

425.0

 

425.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

43.0

 

43.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

10.0

 

10.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2.0

 

2.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16,010.9

23,140.0

49,350.5

27,003.5

22,347.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

6,235.0

10,720.6

16,902.1

1,677.0

15,225.1

21

შრომის ანაზღაურება

484.6

484.4

650.0

0.0

650.0

22

საქონელი და მომსახურება

3,857.2

4,415.3

4,985.2

0.0

4,985.2

25

სუბსიდიები

122.5

2,400.0

2,700.0

0.0

2,700.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

6.7

5.0

0.0

5.0

28

სხვა ხარჯები

1,768.9

3,414.2

8,561.9

1,677.0

6,884.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,775.9

12,419.4

32,448.4

25,326.5

7,121.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,037.1

9,802.9

19,058.7

13,819.1

5,239.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

897.7

1,334.4

1,210.2

0.0

1,210.2

22

საქონელი და მომსახურება

897.7

1,334.4

1,210.2

0.0

1,210.2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,139.4

8,468.5

17,848.5

13,819.1

4,029.4

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

7,031.9

7,206.9

16,413.6

13,521.7

2,891.9

2

ხარჯები

52.4

 

0.0

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

52.4

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,979.5

7,206.9

16,413.6

13,521.7

2,891.9

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

764.3

1,186.5

915.9

0.0

915.9

2

ხარჯები

764.3

1,186.5

915.9

0.0

915.9

22

საქონელი და მომსახურება

764.3

1,186.5

915.9

 

915.9

02 01 03

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია–მშენებლობა

126.6

588.4

1,479.9

297.4

1,182.5

2

ხარჯები

34.8

36.9

45.0

0.0

45.0

22

საქონელი და მომსახურება

34.8

36.9

45.0

 

45.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.8

551.5

1,434.9

297.4

1,137.5

02 01 04

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

114.3

123.6

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

46.2

103.5

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

46.2

103.5

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.1

20.1

0.0

 

 

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

33

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

02 01 05

ვიდეო–სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა–ექსპლოატაცია

 

697.5

249.3

 

249.3

2

ხარჯები

 

7.5

249.3

 

249.3

22

საქონელი და მომსახურება

 

7.5

249.3

 

249.3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

690.0

0.0

 

 

02 03

გარე განათება

3,070.4

3,291.1

3,850.0

0.0

3,850.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

3,043.1

3,097.9

3,800.0

0.0

3,800.0

21

შრომის ანაზღაურება

484.6

484.4

650.0

0.0

650.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,556.7

2,606.8

3,145.0

0.0

3,145.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

6.7

5.0

0.0

5.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.3

193.2

50.0

0.0

50.0

02 03 01

გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია

3,043.1

3,101.1

3,850.0

0.0

3,850.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

3,043.1

3,097.9

3,800.0

0.0

3,800.0

21

შრომის ანაზღაურება

484.6

484.4

650.0

 

650.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,556.7

2,606.8

3,145.0

 

3,145.0

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

6.7

5.0

 

5.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.2

50.0

 

50.0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

27.3

190.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.3

190.0

0.0

 

 

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

1,709.9

2,725.9

1,597.4

0.0

1,597.4

2

ხარჯები

102.7

361.9

150.0

0.0

150.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

102.7

361.9

150.0

0.0

150.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,607.2

2,364.0

1,447.4

0.0

1,447.4

02 04 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია

102.7

361.9

150.0

0.0

150.0

2

ხარჯები

102.7

361.9

150.0

0.0

150.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

102.7

361.9

150.0

 

150.0

02 04 02

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

251.4

209.6

732.0

0.0

732.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.4

209.6

732.0

 

732.0

02 04 03

ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია

1,355.8

2,154.4

715.4

0.0

715.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,355.8

2,154.4

715.4

 

715.4

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1,622.4

2,636.5

5,642.2

1,677.0

3,965.2

2

ხარჯები

1,622.4

2,636.5

5,642.2

1,677.0

3,965.2

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

1,622.4

2,636.5

5,642.2

1,677.0

3,965.2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

331.9

771.5

800.0

0.0

800.0

2

ხარჯები

331.9

771.5

800.0

0.0

800.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

331.9

771.5

800.0

 

800.0

02 05 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

165.6

207.3

502.7

270.6

232.1

2

ხარჯები

165.6

207.3

502.7

270.6

232.1

28

სხვა ხარჯები

165.6

207.3

502.7

270.6

232.1

02 05 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა

50.7

120.7

110.0

0.0

110.0

2

ხარჯები

50.7

120.7

110.0

0.0

110.0

28

სხვა ხარჯები

50.7

120.7

110.0

 

110.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

 

 

02 05 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია

69.4

23.5

131.7

0.0

131.7

2

ხარჯები

69.4

23.5

131.7

0.0

131.7

28

სხვა ხარჯები

69.4

23.5

131.7

 

131.7

02 05 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

40.6

71.3

120.0

0.0

120.0

2

ხარჯები

40.6

71.3

120.0

0.0

120.0

28

სხვა ხარჯები

40.6

71.3

120.0

 

120.0

02 05 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია

643.9

740.9

1,567.8

1,406.4

161.4

2

ხარჯები

643.9

740.9

1,567.8

1,406.4

161.4

28

სხვა ხარჯები

643.9

740.9

1,567.8

1,406.4

161.4

02 05 07

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა– გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება

308.1

701.3

1,380.0

0.0

1,380.0

2

ხარჯები

308.1

701.3

1,380.0

0.0

1,380.0

28

სხვა ხარჯები

308.1

701.3

1,380.0

 

1,380.0

02 05 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა–გადაცემა

12.2

0.0

30.0

0.0

30.0

2

ხარჯები

12.2

0.0

30.0

0.0

30.0

28

სხვა ხარჯები

12.2

 

30.0

 

30.0

02 05 09

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)

0.0

0.0

1,000.0

0.0

1,000.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

1,000.0

0.0

1,000.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

1,000.0

 

1,000.0

02 06

ქალაქის კეთილმოწყობა

646.9

1,191.8

12,532.1

8,913.6

3,618.5

2

ხარჯები

430.9

804.3

3,199.7

0.0

3,199.7

22

საქონელი და მომსახურება

402.8

474.1

630.0

0.0

630.0

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

28.1

330.2

2,569.7

0.0

2,569.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216.0

387.5

9,332.4

8,913.6

418.8

02 06 01

ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

15.3

80.4

5,610.2

5,536.6

73.6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

80.4

5,610.2

5,536.6

73.6

02 06 02

თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

37.4

110.2

958.1

0.0

958.1

2

ხარჯები

13.4

21.9

900.0

0.0

900.0

22

საქონელი და მომსახურება

 

5.9

 

 

 

28

სხვა ხარჯები

13.4

16.0

900.0

 

900.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

88.3

58.1

 

58.1

02 06 03

მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა

176.7

113.4

30.0

0.0

30.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

 

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.7

113.4

30.0

 

30.0

02 06 04

მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

14.7

314.2

4,629.4

2,959.7

1,669.7

2

ხარჯები

14.7

314.2

1,669.7

0.0

1,669.7

28

სხვა ხარჯები

14.7

314.2

1,669.7

 

1,669.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

2,959.7

2,959.7

 

02 06 05

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

 

100.0

 

100.0

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

200.0

 

200.0

02 06 06

შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია– რეაბილიტაცია

402.8

573.6

1,004.4

417.3

587.1

2

ხარჯები

402.8

468.2

530.0

0.0

530.0

22

საქონელი და მომსახურება

402.8

468.2

530.0

 

530.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

105.4

474.4

417.3

57.1

02 07

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება

122.5

2,400.0

5,420.1

2,593.8

2,826.3

2

ხარჯები

122.5

2,400.0

2,700.0

0.0

2,700.0

25

სუბსიდიები

122.5

2,400.0

2,700.0

0.0

2,700.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

2,720.1

2,593.8

126.3

02 09

სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

4.5

383.1

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

383.1

0.0

 

 

02 10

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

507.1

312.1

850.0

0.0

850.0

2

ხარჯები

7.5

33.3

150.0

0.0

150.0

28

სხვა ხარჯები

7.5

33.3

150.0

 

150.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499.6

278.8

700.0

 

700.0

02 11

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

290.1

396.6

400.0

0.0

400.0

2

ხარჯები

8.2

52.3

50.0

0.0

50.0

28

სხვა ხარჯები

8.2

52.3

50.0

 

50.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.9

344.3

350.0

 

350.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

8,103.9

8,155.6

12,312.4

2,862.5

9,449.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

5,732.6

6,333.4

7,537.1

0.0

7,537.1

21

შრომის ანაზღაურება

3,567.1

3,934.6

4,710.0

0.0

4,710.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,133.8

2,343.8

2,777.1

0.0

2,777.1

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

31.7

55.0

50.0

0.0

50.0

28

სხვა ხარჯები

 

0.0

0.0

 

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,371.3

1,822.2

4,775.3

2,862.5

1,912.8

03 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4,951.9

5,346.4

6,879.1

0.0

6,879.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

4,411.3

4,937.7

6,239.1

0.0

6,239.1

21

შრომის ანაზღაურება

3,162.5

3,529.5

4,710.0

 

4,710.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,219.0

1,359.9

1,479.1

 

1,479.1

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

29.8

48.3

50.0

 

50.0

28

სხვა ხარჯები

 

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

540.6

408.7

640.0

 

640.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება

2,798.7

2,436.5

5,433.3

2,862.5

2,570.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

968.0

1,023.0

1,298.0

0.0

1,298.0

21

შრომის ანაზღაურება

143.9

134.9

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

823.4

884.8

1,298.0

0.0

1,298.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

3.3

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,830.7

1,413.5

4,135.3

2,862.5

1,272.8

03 02 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,610.1

2,230.5

5,433.3

2,862.5

2,570.8

2

ხარჯები

779.4

817.0

1,298.0

0.0

1,298.0

22

საქონელი და მომსახურება

779.4

817.0

1,298.0

 

1,298.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,830.7

1,413.5

4,135.3

2,862.5

1,272.8

03 02 02

ხე–მცენარეების გადაბელვა

188.6

206.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

188.6

206.0

0.0

0.0

0.0

21

შრომის ანაზღაურება

143.9

134.9

0.0

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

44.0

67.8

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

3.3

0.0

 

 

33

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

353.3

372.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

353.3

372.7

0.0

0.0

0.0

21

შრომის ანაზღაურება

260.7

270.2

0.0

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

91.4

99.1

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

3.4

0.0

 

 

04 00

განათლება

12,272.8

12,710.4

16,472.7

1,863.6

14,609.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

2

ხარჯები

10,537.7

11,866.0

14,407.0

0.0

14,407.0

21

შრომის ანაზღაურება

7,640.6

8,451.3

10,500.0

0.0

10,500.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,669.9

3,205.8

3,618.0

0.0

3,618.0

25

სუბსიდიები

2.0

0.0

15.0

0.0

15.0

26

გრანტები

 

0.0

0.0

 

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48.0

86.0

134.0

0.0

140.0

28

სხვა ხარჯები

177.2

122.9

109.0

0.0

134.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,735.1

844.4

2,065.7

1,863.6

202.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,512.2

11,872.2

14,250.0

0.0

14,250.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

10,503.5

11,808.8

14,200.0

0.0

14,200.0

21

შრომის ანაზღაურება

7,640.6

8,451.3

10,500.0

 

10,500.0

22

საქონელი და მომსახურება

2,666.9

3,186.9

3,535.0

 

3,535.0

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48.0

86.0

140.0

 

140.0

28

სხვა ხარჯები

148.0

84.6

25.0

 

25.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

63.4

50.0

 

50.0

04 02

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,726.4

781.0

2,015.7

1,863.6

152.1

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

 

0.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,726.4

781.0

2,015.7

1,863.6

152.1

04 03

განათლების ღონისძიებები

34.2

57.2

207.0

0.0

207.0

2

ხარჯები

34.2

57.2

207.0

0.0

207.0

22

საქონელი და მომსახურება

3.0

18.9

83.0

 

83.0

25

სუბსიდიები

2.0

 

15.0

 

15.0

26

გრანტები

 

0.0

0.0

 

0.0

28

სხვა ხარჯები

29.2

38.3

109.0

 

109.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

14,573.1

16,394.5

23,703.4

3,359.2

20,344.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

 

 

2

ხარჯები

12,728.9

14,694.2

17,792.8

0.0

17,792.8

21

შრომის ანაზღაურება

7,623.4

7,876.4

9,820.5

0.0

9,820.5

22

საქონელი და მომსახურება

2,023.4

2,745.5

3,227.6

0.0

3,227.6

25

სუბსიდიები

2,342.4

2,951.1

3,324.9

0.0

3,324.9

26

გრანტები

171.0

177.8

195.0

0.0

195.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

64.5

61.4

53.0

0.0

53.0

28

სხვა ხარჯები

504.2

882.0

1,171.8

0.0

1,171.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,844.2

1,700.3

5,910.6

3,359.2

2,551.4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

7,664.8

8,949.3

14,300.9

3,359.2

10,941.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

5,898.1

7,377.8

8,510.3

0.0

8,510.3

21

შრომის ანაზღაურება

2,612.2

2,661.5

3,426.0

0.0

3,426.0

22

საქონელი და მომსახურება

783.6

1,532.2

1,455.0

0.0

1,455.0

25

სუბსიდიები

2,064.6

2,400.7

2,627.0

0.0

2,627.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

13.2

20.0

0.0

20.0

28

სხვა ხარჯები

423.8

770.2

982.3

0.0

982.3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,766.7

1,571.5

5,790.6

3,359.2

2,431.4

05 01 01

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

3,213.8

4,149.9

4,920.0

0.0

4,920.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

3,202.7

4,061.0

4,870.0

0.0

4,870.0

21

შრომის ანაზღაურება

2,447.8

2,494.7

3,200.0

 

3,200.0

22

საქონელი და მომსახურება

560.8

1,122.9

1,150.0

 

1,150.0

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

13.2

20.0

 

20.0

28

სხვა ხარჯები

180.2

430.2

500.0

 

500.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

88.9

50.0

 

50.0

05 01 02

კალათბურთის განვითარება

999.8

1,120.0

1,135.0

0.0

1,135.0

2

ხარჯები

999.8

1,120.0

1,135.0

0.0

1,135.0

25

სუბსიდიები

999.8

1,120.0

1,135.0

 

1,135.0

05 01 03

ხელბურთის განვითარება

200.0

200.0

256.0

0.0

256.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

200.0

199.0

256.0

0.0

256.0

21

შრომის ანაზღაურება

164.4

166.8

226.0

 

226.0

22

საქონელი და მომსახურება

10.5

9.9

10.0

 

10.0

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

25.1

22.3

20.0

 

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

 

 

05 01 04

ქალთა ფეხბურთის და ფუტსალის განვითარება

147.1

169.9

200.0

0.0

200.0

2

ხარჯები

147.1

169.9

200.0

0.0

200.0

25

სუბსიდიები

147.1

169.9

200.0

 

200.0

05 01 05

რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

279.7

435.0

382.0

0.0

382.0

2

ხარჯები

279.7

435.0

382.0

0.0

382.0

25

სუბსიდიები

279.7

435.0

382.0

 

382.0

05 01 06

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

879.7

1,082.1

1,617.3

0.0

1,617.3

2

ხარჯები

879.7

1,082.1

1,617.3

0.0

1,617.3

22

საქონელი და მომსახურება

23.2

88.6

245.0

 

245.0

25

სუბსიდიები

638.0

675.8

910.0

 

910.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

 

0.0

 

 

28

სხვა ხარჯები

218.5

317.7

462.3

 

462.3

05 01 07

სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

1,944.7

1,792.4

5,790.6

3,359.2

2,431.4

2

ხარჯები

189.1

310.8

50.0

0.0

50.0

22

საქონელი და მომსახურება

189.1

310.8

50.0

 

50.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,755.6

1,481.6

5,740.6

3,359.2

2,381.4

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

6,877.9

7,358.7

9,056.9

0.0

9,056.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

6,800.4

7,229.9

8,936.9

0.0

8,936.9

21

შრომის ანაზღაურება

5,011.2

5,214.9

6,394.5

0.0

6,394.5

22

საქონელი და მომსახურება

1,221.0

1,191.5

1,554.6

0.0

1,554.6

25

სუბსიდიები

266.8

502.7

590.3

0.0

590.3

26

გრანტები

171.0

177.8

195.0

0.0

195.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

50.6

48.2

33.0

0.0

33.0

28

სხვა ხარჯები

79.8

94.8

169.5

0.0

169.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.5

128.8

120.0

0.0

120.0

05 02 01

კულტურულ სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

4,396.8

4,511.7

5,541.6

0.0

5,541.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

4,363.8

4,497.3

5,516.6

0.0

5,516.6

21

შრომის ანაზღაურება

3,472.7

3,592.0

4,500.0

 

4,500.0

22

საქონელი და მომსახურება

845.7

882.8

996.6

 

996.6

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

43.3

22.5

20.0

 

20.0

28

სხვა ხარჯები

2.1

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.0

14.4

25.0

 

25.0

05 02 02

ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

831.3

913.4

1,026.0

0.0

1,026.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

786.8

878.4

981.0

0.0

981.0

21

შრომის ანაზღაურება

721.2

794.0

901.0

 

901.0

22

საქონელი და მომსახურება

57.9

81.8

70.5

 

70.5

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6.4

1.2

8.0

 

8.0

28

სხვა ხარჯები

1.3

1.4

1.5

 

1.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.5

35.0

45.0

 

45.0

05 02 03

ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა

898.6

942.6

1,100.0

0.0

1,100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

2

ხარჯები

898.6

863.2

1,050.0

0.0

1,050.0

21

შრომის ანაზღაურება

817.3

828.9

993.5

 

993.5

22

საქონელი და მომსახურება

80.0

33.1

50.5

 

50.5

25

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.9

5.0

 

5.0

28

სხვა ხარჯები

0.4

0.3

1.0

 

1.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

79.4

50.0

 

50.0

05 02 04

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

751.2

991.0

1,389.3

0.0

1,389.3

2

ხარჯები

751.2

991.0

1,389.3

0.0

1,389.3

22

საქონელი და მომსახურება

237.4

193.8

437.0

 

437.0

25

სუბსიდიები

266.8

502.7

590.3

 

590.3

26

გრანტები

171.0

177.8

195.0

 

195.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

23.6

 

 

 

28

სხვა ხარჯები

76.0

93.1

167.0

 

167.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

30.4

86.5

345.6

0.0

345.6

2

ხარჯები

30.4

86.5

345.6

0.0

345.6

22

საქონელი და მომსახურება

18.8

21.8

218.0

 

218.0

25

სუბსიდიები

11.0

47.7

107.6

 

107.6

28