„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 189
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 15/06/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017595
189
15/06/2022
ვებგვერდი, 17/06/2022
190040000.22.033.017595
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №189

2022 წლის 15 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ბიუჯეტის განმკარგველის – 0986 – სსიპ – „საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანება“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

 

„75

0987

სსიპ – „ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის საქართველოს ხალხური სიმღერის ანსამბლი „მართვე“;

 

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველი – 4248 – „ა(ა)იპ – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“ ჩამოყალიბდეს შედეგი რედაქციით:

 

„608

4248

ა(ა)იპ – „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის „სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე“;

 

გ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 5150 – ა(ა)იპ – ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „მამისონი“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

„1511

5151

ა(ა)იპ – „ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია“;

1512

5152

ა(ა)იპ – „ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრილაშა ხუციშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.