„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 272
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/05/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 170050000.10.003.023483
272
30/05/2022
ვებგვერდი, 31/05/2022
170050000.10.003.023483
„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №272

2022 წლის 30 მაისი

ქ. თბილისი

 

„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტ­კიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2011, 170050000.10.­003.01­6667) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების“:

1. მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-18 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. სამკვიდრო ქონების აღწერასთან დაკავშირებული მოქმედებების შესრულებისათვის საზღაური გამოიანგარიშება აღწერილი სამკვიდრო ქონების ღირებულებიდან.

6. სამკვიდროს მმართველის დანიშვნის მოწმობის გაცემისათვის, სამკვიდროს მიღების შესახებ განცხადების წარდგენის თაობაზე მოწმობის გაცემისათვის, სამკვიდრო მოწმობაში ცვლილების/სამკვიდრო მოწმობის გაუქმებისათვის საზღაური განისაზღვრება 18 ლარის ოდენობით.“.

3. მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 20. საზღაური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, პარტიის შექმნასთან ან რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებისათვის

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შექ­მნა­ს­თან ან რეორგანიზაციასთან ან/და სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში ცვლი­ლებების შეტანასთან დაკავშირებული სადამფუძნებლო დოკუმენ­ტე­ბის დამოწმებისათვის საზღაური 50 ლარია.

2. პარტიის შექმნასთან ან რეორგანიზაციასთან ან/და წესდებაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებული დოკუ­მენ­ტების დამოწმებისათვის საზღაური 50 ლარია.“.

4. 29- მუხლის პირველი პუნქტის:

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საკუთრების უფლების მოწმობის გაცემა;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) სამკვიდრო ქონების აღწერასთან დაკავშირებული მოქმედებების შესრულება.“.

5. 30- მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 30. საზღაური გარიგების პროექტის შედგენისათვის

იმ გარიგების პროექტის შედგენისათვის, რომელსაც არ მოჰყვა საჯარო აქტით დამოწმება, საზღაური გადაიხდევინება ასეთი გა­რი­გებისათვის ამ წესის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტით დად­გე­ნი­ლი გა­ნაკ­ვეთის ნახევარი ოდენობით.“.

6. 31- და 32-ე მუხლებ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 31. საზღაურის მყარი განაკვეთებით ანაზღაურებადი სანოტარო მოქმედებები

საზღაურის მყარი განაკვეთებით ანაზღაურდება შემდეგი სა­ნო­ტა­რო მოქმედებები:

1

ანდერძის დადასტურება

16 ლარი;

თუ მოანდერძე „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახის წევრია, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს ან სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრირებული ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანია − 10 ლარი

2

ანდერძის გახსნის შესახებ ოქმის შედგენა

10 ლარი

3

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ერთგვერდიან დოკუმენტზე − თითოეული ხელმოწერისთვის 6 ლარი;

2-დან 10 გვერდის ჩათვლით დოკუმენტ(ებ)ზე − თითოეული ხელმოწერისთვის 4 ლარი;

11-დან 50 გვერდის ჩათვლით დოკუმენტ(ებ)ზე −  თითოეული ხელმოწერისთვის 3 ლარი;

51 და მეტგვერდიანი დოკუმენტ(ებ)ის შემთხვევაში − თითოეული ხელმოწერისთვის 2 ლარი

4

დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული მთარგმნელის ხელმოწერის დამოწმება

ერთგვერდიან დოკუმენტზე − თითოეული ხელმოწერისთვის 6 ლარი;

2-დან 10 გვერდის ჩათვლით დოკუმენტ(ებ)ზე − თითოეული ხელმოწერისთვის 4 ლარი;

11-დან 50 გვერდის ჩათვლით დოკუმენტ(ებ)ზე − თითოეული ხელმოწერისთვის 3 ლარი;

51 და მეტგვერდიანი დოკუმენტ(ებ)ის შემთხვევაში − თითოეული ხელმოწერისთვის 2 ლარი

 

5

დოკუმენტის ასლისა და დოკუმენტიდან ამონაწერის სისწორის დამოწმება

ერთგვერდიანი დოკუმენტისთვის − 4 ლარი;

2-დან 10 გვერდის ჩათვლით დოკუმენტ(ებ)ისთვის − თითოეული გვერდისთვის 2 ლარი;

11-დან 50 გვერდის ჩათვლით დოკუმენტ(ებ)ისთვის − თითოეული გვერდისთვის 1 ლარი;

51 და მეტგვერდიანი დოკუმენტ(ებ)ის შემთხვევაში − თითოეული გვერდისთვის 0,5 ლარი;

თუ მოწმდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახის წევრის, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს ან სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრირებული ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი − თითოეული გვერდისთვის 0,5 ლარი

6

იმ დოკუმენტის ასლის/ამონაწერის გაცემა, რომელიც ინახება სანოტარო ბი­უროში და/ან ელექტრონული სანოტარო რეესტრიდან ამონაწერის დამოწმება

5 ლარი;

თუ ასლი/ამონაწერი გაიცემა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახის წევრის, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს ან სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრირებული ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანის მიმართ − 3 ლარი

 

7

ფიზიკური პირის მიერ მინდობილობის/ რწმუნებულების დადასტურება

18 ლარი;

თუ მინდობილობის/რწმუნებულების გამცემი არის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახის წევრი, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს ან სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრირებული ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანი − 10 ლარი

8

იურიდიული პირის (ასევე ინდივიდუალური მეწარმის მიერ) მიერ მინდობილობის/ რწმუნებულების დადასტურება

30 ლარი

9

მამკვიდრებლის კრედიტორის განცხადების მიღება

10 ლარი

10

საზღვაო პროტესტის შესრულება

300 ლარი

11

მოქალაქის ცოცხლად ყოფნის ფაქტის დადასტურება/მოქალაქის განსაზღვრულ ადგილას ყოფნის ფაქტის დადასტურება/დოკუმენტის წარდგენის დროის ფაქტის დადასტურება/მოქალაქის ფოტოსურათზე გამოსახულ პირთან იგივეობის ფაქტის დადასტურება

4 ლარი;

საზღაური ნახევრდება, თუ სანოტარო მოქმედება სრულდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახის წევრის, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს ან სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრირებული ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანის მიმართ

12

ნოტარიუსის მიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა განცხადებების გადაცემა სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირ­თა­თვის

10 ლარი

13

განცხადების პროექტის შედგენა

10 ლარი

 

14

­ განცხადების ან უწყების ფიზიკური ან იურიდიული პი­რი­სა­თვის გადაცემის ან გადაცემის შეუძლებლობის შესახებ მოწ­მო­ბის გაცემა

10 ლარი

15

სააღსრულებო ფურცლის გაცემა

140 ლარი

16

სააღსრულებო ფურცლის ცვლილება/გაუქმება/დუბლიკატის გაცემა

50 ლარი.

 

მუხლი 32. პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებით მიღებული განცხადების დადასტურებისათვის საზღაურის ოდენობა

პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებით მიღ­ე­ბუ­ლი განცხადების, მინდობილობის/რწმუნებულების დადასტურები­სა­თვის (ცვლილება/გაუქმება (მოშლა)) საზღაურის ოდენობა ფიზიკური პირის მონაწილეობით 60 ლარია, იურიდიული პირის (ასევე ინდივიდუალური მეწარმის) მონაწილეობით − 90 ლარი.“.

7. 34- მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. თუ სანოტარო მოქმედება შესრულებულია სანოტარო ბიუროს გარეთ, საზღაურს ემატება ნოტარიუსსა და დაინტერესებულ პირს შორის შეთანხმებით განსაზღვრული თანხა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 35 ლარს.“.

8. 39- მუხლი პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის (გარდა დოკუმენტის ასლის დედანთან სისწორის დამოწმების რეგისტრაციისა) საფასურია 5 ლარი. 2025 წლის 1 იანვრამდე საფასურის გადახდისგან თავისუფლდება „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში და მიზნებისათვის განსახორციელებელი ამ წესის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული სანოტარო მოქმედებების რეგისტრაცია.“.

მუხლი 2
დადგენილების გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში სსიპ −  საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ უზრუნველყოს ამ დადგენილების ამოქმედებისათვის საჭირო ორგანიზაციული ღონისძიებების, მათ შორის, ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება.
მუხლი 3
1. დადგენილება, გარდა პირველი მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. დადგენილების პირველი მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-20 დღეს.


პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი