„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 ნოემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 ნოემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/05/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/05/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016449
18
17/05/2022
ვებგვერდი, 18/05/2022
190020020.35.156.016449
„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 ნოემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №18

2022 წლის 17 მაისი

ქ. დმანისი

 

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 ნოემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის  „დ.ა“ ქვეპუნქტისა  და საქართველოს ორგანული კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი1. შევიდეს ცვლილება „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 ნოემბრის N42 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/11/2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016420)  დადგენილების   1-ლი,,მე-2, მე-3, მე-5,,მე-7,მე-8,მე-9,მე-10, მე-11, მე-13 და მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

თავი I.

დმანისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

 ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის
 ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I

I .შემოსავლები

16523.3

18208,4

6526.0

11682.4

18565.8

14611.1

3954.7

1,1

გადასახადები

7023.8

8592,4

0,0

8592.4

10440.5

10440.5

0,0

1,3

გრანტები

5338.0

6526,0

6526.0

0,0

5575.3

1620.6

3954.7

1,4

სხვა შემოსავლები

4161.5

3090,0

0,0

3090.0

2550.0

2550.0

0,0

II

II. ხარჯები

5420.1

7208,0

334.7

6873.3

11815.1

10891.8

923.3

2,1

შრომის ანაზღაურება

  1388.4

1815,4

71,8

1743.6

2676.5

2595.2

81,3

2,2

საქონელი და მომსახურება

1502,9

2148,3

207.7

1940.6

3000.4

2221.1

779.3

2,4

პროცენტი

36,0

31,0

 

31.0

31,0

31,0

0,0

2,5

სუბსიდიები

1722,1

2256,3

54,2

2202.1

2906.3

2844.6

61,7

2,6

გრანტები

28,9

25,0

0,0

25,0

2325.0

2325.0

0,0

2,7

სოციალური უზრუნველყოფა

610,9

751,1

1,0

750.1

575.0

574.0

1,0

2,8

სხვა ხარჯები

131,0

180,9

0

180.9

300.9

300.9

0,0

III

III .საოპერაციო სალდო

11103,2

11000.4

6191.3

4809.1

6750.7

3719.3

3031.4

IV

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13567,7

15906.8

7532.0

8374.8

14502.8

9963.7

4539.1

 

ზრდა

13594,9

15906.8

7532.0

8374.8

14502.8

9963.7

4539.1

 

კლება

27,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V.მთლიანი სალდო

  - 2464.5

-4906.4

-1340.7

-3565.7

-7752,1

-6244,4

-1507,7

VI

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

-2464.5

-4906.4

-1340.7

-3565.7

-7807,7

-6300,0

-1507,7

 

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.1.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კლება

2464.5

4906.4

1340.7

3565.7

7807,7

6300,0

1507,7

 

ვალუტა და დეპოზიტები

2464.5

4906.4

1340.7

3565.7

7807,7

6300,0

1507,7

32.1.4

სესხები

 

 

 

 

 

 

 

32.1.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

32.1.8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

VII

 VII ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

-55,6

0,0

-55,6

-55,6

-55,6

0,0

 

ზრდა

 

 

 

 

 

 

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

0,0

 

 

 

 

 

 

 

კლება

55.6

55,6

0,0

55,6

55,6

55,6

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშიანო

0,0

55,6

0,0

55,6

55,6

55,6

0,0

VIII

 VIII ბალანსი

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი  რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

16550.5

23170.4

15303.7

7866.7

  18565.8

 

14611.1

 

3954.7

შემოსავლები

16523.3

18208.4

11682.4

6526.0

18565.8

14611.1

3954.7

არაფინანსური აქტივების კლება

27.2

0.0

0.0

0,0

0.0

              0.0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

4962.0

       3621.3

       1340.7

    0,0

             0,0

             0,0

გადასახდელები

19070.6

23170.4

15303.7

7866.7

26373.5

       20911.1

         5462.4

ხარჯები

5420.1

7208.0

6873.3

334.7

11815.1

         10891.8

         923.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13594.9

15906.8

8374.8

7532.0

14502.8

         9963.7

        4539.1

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

             55,6

               0,0

ნაშთის ცვლილება

2520.1

0.0

0.0

0.0

55,6

             55,6

               0,0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

 ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 18565.8 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

16523.3

18208.4

11682.4

6526.0

18565.8

14611.1

3954.7

გადასახადები

7023.8

8592.4

8592.4

0,0

10440.5

10440.5

0,0

გრანტები

5338.0

6526.0

0,0

6526.0

5575.3

1620.6

3954.7

სხვა შემოსავლები

4161,5

3090.0

3090.0

0,0

2550.0

2550.0

0,0

მუხლი 4. ბიუჯეტის  საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის  გადასახადები  განისაზღვროს 10440,5 ათასი ლარით:

 

დასახელება

2020წლის
 ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

7023.8

8592.4

8592.4

0,0

10440.5

10440.5

0,0

დამატებითი ღირებულების  გადასახადი (დღგ)

5499.9

7192.4

7192.4

0,0

8990.5

8990.5

0,0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

1523.8

1400.0

1400.0

0,0

1450.0

1450.0

0,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
 (გარდა მიწისა)

971.9

950.0

950.0

0,0

1050,0

1050,0

0,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

520.9

440,0

440,0

0,0

390.0

390.0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

27.7

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

         სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5575.3 ათასი ლარით:

 

დასახელება

2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის
გეგმა

2022წლის
გეგმა

გრანტები

5338.0

6526.0

5575.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5338.0

6526.0

3954.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

355.9

228.8

699.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

355.9

228.8

699.3

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4982.0

6297.2

3255.4

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3929.6

3532.6

2199.4

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

686

686

686.0

სახეელმწიფო პროგრამა

განახლებული რეგიონები“

0,0

2078.6 

1620,6 

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0

0.0

370.0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

366.4

0.0

0,0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2550.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის
 ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

4161.5

3090.0

3090.0

0,0

2550.0

2550.0

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

3337.2

2900.0

2900.0

0,0

2230.0

2230.0

0,0

პროცენტები

326,6

160.0

160.0

0,0

200.0

200.0

0,0

რენტა

3010.5

2740.0

2740.0

0,0

2030.0

2030.0

0,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2836.4

2331.0

2331.0

0,0

1850.0

1850.0

0,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

174.1

409.0

409.0

0,0

180.0

180.0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43.7

70.0

70,0

0,0

45.0

45.0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16.1

20.0

20.0

0,0

15.0

15.0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

3.6

4.0

4.0

0,0

4.0

4.0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.0

1,0

1,0

0,0

1.0

1.0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

11,6

15.0

15.0

0,0

10.0

10.0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

27.6

50.0

50.0

0,0

30.0

30.0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

27.6

50.0

50.0

0,0

30.0

30.0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

74.1

80.0

80.0

0,0

75.0

75.0

0,0

ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

706.6

40.0

40.0

0,0

200.0

200.0

0,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 11815,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5420.1

7208.0

6873.3

334.7

11815.1

10891.8

923.3

შრომის ანაზღაურება

1388.4

1815.4

1743.6

71,8

2676.5

2595.2

81,3

საქონელი და მომსახურება

1502.9

2148.3

1940.6

207.7

3000.4

2221.1

779.3

პროცენტი                                                                             

36.0

31.0

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

სუბსიდიები

1722,1

2256.3

2202.1

54.2

2906.3

2844.6

61,7

გრანტები

28.9

25.0

25.0

0,0

2325.0

2325.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

610.9

751.1

750.1

1.0

575.0

574.0

1,0

სხვა ხარჯები

131.0

180.9

180.9

0.0

300.9

300.9

0,0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14502.8 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14502.8 ათასი ლარით.

 ათას ლარი

 

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

92.9

152.0

357.0

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

92.9

147.0

352.0

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

5.0

5,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12821.8

15386.8

14059.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5217.5

2264.8

3337.1

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1656.3

3750.1

1356.3

02 03

გარე განათება

458.2

266.4

564.3

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2225.6

3932.3

2908.5

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1649.1

3228.4

3727.6

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

959.6

1342.5

1480.9

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

655.5

602.3

685.2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

62.7

295.6

30,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

62.7

0,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

295.6

30,0

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

603.3

62.6

48.9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0.0

0,0

5.0

0402

საგანმანათლებლო  ცენტრის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

603.3

62.6

43.9

05 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

11.8

9.8

7.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

11.8

9.8

7.0

05 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

2.4

0.0

0,0

სულ ჯამი

13594.9

15906.8

14502.8

ათას ლარში

 

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

27.2

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

24.2

0,0

0,0

 

მიწა

24.2

0,0

0,0

 

 

 

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც.  კოდი

დასახელება

2020.

ფაქტი

2021.გეგმა

2022.

გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2310.8

3059.0

4287.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2219.2

2972.4

4086.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   

2219.2

2972.4

4086.1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

91.6

86,6

86,6

702

II. თავდაცვა

72.0

74,8

114.5

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

72.0

74,8

114.5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

5444.4

2593.0

3637.1

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5444.4

2593,0

3637.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0,0

0,0

0,0

705

V. გარემოს დაცვა

549.0

945.0

877,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

486.3

600.0

847,9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

62.7

345.0

30,0,

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

8002.3

13709,1

13924.8

7061

ბინათმშენებლობა

2149.4

3932.3

3132.5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7063

წყლის სისტემების განვითარება

1757.2

3929,9

3784.3

7064

გარე განათება

638.8

636,4

1114.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

3456.9

5210,5

5893.7

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

52.1

54,2

73.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

52.1

54.2

73.7

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

665.9

842.6

1293.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

141.8

202.6

237,9

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

474.1

590.0

733,3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0

50.0

70.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

252,6

709

IX. განათლება

1216.2

980.0

1485.7

7091

სკოლამდელი განათლება

391.9

650.0

783,8

7096

საგანმანათლებლო  ცენტრის დაფინანსება

66.5

82,7

103,7

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

757.8

247,3

598.2

710

X. სოციალური დაცვა

757.9

912.7

793.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

190.1

200,0

250,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.3

1.0

1,0

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

77.3

86,0

102,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

490.2

625,7

440.3

 

სულ

19070.6

23170,4

26373.5

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 7807.7ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო 6750.7 ათასი ლარით:

 

დასახელება

2020 წლის
 ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022
წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

III .საოპერაციო სალდო

11103,2

11000,4

6191,3

4809,1

6750.7

3719.3

3031.4

V.მთლიანი სალდო

2464,5

4906,4

1340,7

3565,7

7807.7

6300.0

1507.7

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის
 ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

2464,5

4906,4

1340,7

3565,7

-7807.7

-6300.0

-1507.7

             ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

2464,5

4906,4

1340,7

3565,7

7807.7

6300.0

1507.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4906,4

1340,7

3565,7

7807.7

6300.0

1507.7

 

ფინანსური აქტივების კლება 7807.7 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით.  აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2019 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დმანისის  მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 250194 ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 194594 ლარი და სესხზე დარიცხული პროცენტის სავარაუდო ოდენობა შეადგენს 59623 ლარს, მათ შორის 2022 წელს სავარაუდოდ გადასახდელია31000 ლარი.

 

თავი II.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 17178.2    ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022
წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17561.9

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3637.1

02 01 01

გზების მიმდინარე  მოვლა-შენახვა

300,0

02 01 02

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

3337.1

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3784,3

02 02 01

სასმელი წყლის  სისტემის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

228.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

3556.3

02 03

გარე განათება

1114.3

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

0,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

550.0

02 03 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

564.3

02 04

 ავარიული  შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

3132,5

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2762,5

02 04 02

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

370.0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3727,6

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

3727,6

020502

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

020503

სასაფლაოების მოწყობა  მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ღონისძიებები

1480.9

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

685.2

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

3637.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

    მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით,  მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქალაქის ქუჩების, სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. პროგრამა მოიცავს გზების (ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთებას, ქვიშა - ხრეშოვანი მასალით მოწყობას, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალურ შეკეთებას, გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავებას და ა.შ.

პროგრამის მიზანი

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, არსებული გზების ექსპლუატაციის გაზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 01

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 მუნიციპალური გზების მიმდინარე შეკეთება, საექსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქალაქის ქუჩების, სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. პროგრამა მოიცავს გზების (ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთებას, ქვიშა - ხრეშოვანი მასალით მოწყობას, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალურ შეკეთებას, გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავებას და ა.შ.

ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 02

3337.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების დაახლოებით 20 % აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. 2022 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2022  წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 02

3784.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში წყალი  24 საათიანი გრაფიკით მიეწოდება მოსახლეობის დაახლოებით  40%. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევაში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ დმანისში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისგან: სასმელი წყლის მოვლა-შენახვის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ შპს, რომელიც ემსახურება ქალაქ დმანისს და 12 სოფელს, ხოლო დანარჩენ სოფლებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და უწყვეტ რეჟიმში მიწოდების უზრუნველყოფა;

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

02 02 01

228.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

 ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, წყლის სისტემების გაუმართაობის დროული აღმოფხვრა და უწყვეტ რეჟიმში ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ დმანისსა და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში  შემავალ 12 სოფელს ემსახურება შპს „ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, რომელიც ახორციელებს სასმელი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდას, სასმელი წყლის რეზერვუარების გაწმენდასა და სპეციალური ხსნარით დაქლორვას, ასევე დაზიანებული ხაზების აღდგენას.

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის დანარჩენ 10 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. აღნიშნულ წყლის სისტემებს, მათ შორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ ჭაბურღილებს ემსახურება ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომლის მეშვეობითაც  ხორციელდება დაზიანებული წყლის სისტემების აღდგენა და მოვლა- შენახვა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, სასმელი წყლის ბასეინების გაწმენდა- დაქლორვა.

  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები, რომელიც გაიცემა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

3556,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის  მიზანი

 

მუნიციპალიტეტში მდგრადი სასმელი წყლის სისტემის შექმნა და შეუფერხებელი მიწოდება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფლების წყალმომარაგების და წყლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება წყალსადენის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. საჭიროებისამებრ ძველი, ამორტიზირებული სისტემების აღდგენა და ახლის მშენებლობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათებ

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

02 03 

1114.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

    ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო პროექტები. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტებში).  გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 70%. გარე განათების ქსელი მოიცავს 3441 ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 3441-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30514 გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 120,0 ათას ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის   ანაზღაურებას. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას ( მათ შორის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში- მრავალწლიანი. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

0,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

ქვეპროგრამის მიზანი

გარე და დეკორატიული განათების სისტემაში პერიოდულად შექმნილი შეფერხების დროული აღმოფხვრა განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 02

550.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის  მუნიციპალური სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა, განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 03

564.3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება/ გაუმჯობესების ღონისძიებებს, როგორიც არის გარე განათების სისტემების მოწყობა, ახალი სანათი წერტილების დამატება, გარე განათების ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა მუნიციპალიტეტის უბნებში და სხვა. ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა).

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავარიული  შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04

3132,5

 

როგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და   ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას,ხოლო ქალაქ დმანისში არსებული მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციას; ასევე გათვალისწინებული იქნება ავარიული ობიექტების და შენობის აღდგენა-რეაბილიტაცია, რითაც თავიდან ავიცილებთ მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია  30  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან ქალაქ დმანისში არის 23 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აღნიშნული სახლების  95%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. სახურავის რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქალაქ დმანისის 22 მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს, დარჩენილია მხოლოდ ერთი სარეაბილიტაციო სახურავი. სოფლებში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები კარგ მდგომარეობაშია და არ საჭიროებს რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04 01

2762.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის

რეაბილიტაცია, სახურავების შეცვლა/შეკეთება, ფასადის რეაბილიტაცია, ცენტრალური გათბობის მოწყობა და სხვა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

02 05

3727.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების აღდგენა, საფეხმავალო გზებზე დაზიანებული ბორდიურების და ფილების ამოცვლა, ქალაქში ხიდებზე მოაჯირების და ბორდიურების შეღებვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწესრიგება  პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

პროგრამის მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, ტერიტორიაზე დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთების  დროული უზრუნველყოფა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია,

ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 05 01

3727.6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობას ,კერძოდ მინი სტადიონების, სკვერების და დასასვენებელი პარკების თანამედროვე სტილის ატრაქციონებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებობს 18 მინი-სტადიონი, აქედან რეაბილიტირებულია 8 მინი-სტადიონი. ასევე 8 სკვერი (სოფელ მაშავერას, სოფელ დიდი დმანისი-ვარდისუბნის, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ გომარეთის და ქალაქის 3 სკვერი).

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1480.9

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

როგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის, მერისა და მერის წარმომადგენლების ჩართულობით იგეგმება და ხორციელდება სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები, შემდგომ მათი მოთხოვნების შესაბამისად ჩამოყალიბებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და იგეგმება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

პროგრამის მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

685.2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსაზღრული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  877,9 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2022 წლი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

877,9

03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

817,9

030101

ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური

817,9

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

30,0

03 04

  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

30,0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 01

817,9

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

დმანისი  მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ -დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური  ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება ქალაქ ბოლნისში არსებულ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის  ხელფასებს.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემოს პირობების არსებობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

 03 01 01

817,9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ააიპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური“  ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დმანისიდან და მუნიციპალიტეტის 43 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქალაქ ბოლნისის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 650 ერთეულს, მათ შორის 172 განთავსებულია ქ.  და 478 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 34 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78 000 მ² ქუჩებისა და 24 180მ² სკვერების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ქ.დმანისში, მიმდებარე სოფლებში ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. 64 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემოს პირობების არსებობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

0,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა (რაოდენობა) და სკვერების( რაოდენობა) მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ  დმანისის  ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 საშტატო ერთეულის  ხელფასის დაფინანსება.

 

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 03

30,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მყარი ნარჩენების გატანისათვის საჭირო ინვენტარის, ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება.

პროგრამის მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ხელშეწყობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 04

30,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით,  ხორციელდება დმანისის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა  ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, რომელსაც უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან/და ინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის (სისხლის, შარდის, ბეწვის და სხვა) ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა (დეჰელმინთიზაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის „კომპლექსური“, „ანტირაბიული“) და სხვა), ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, ყურის კუპირება და სხვა) ჩატარება, ცხოველის ევთანაზია; საჭიროების შემთხვევაში, დეზინფექციის, დეზინსექციის, დეზაკარიზაციის და დერატიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება; ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველის ლეშის გადატანა შესაბამის ბიოთერმულ ცხოველთა სამარხში (ბეკარის ორმოში), ცხოველის ლეშის დამარხვისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე ან კრემატორიუმში; მიუსაფარი შინაური ცხოველის გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი;

ზემოთ ჩამოთვლილი ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ  არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; საჭიროების შემთხვევაში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოსთვის მიმართავა მიუსაფარი შინაური ცხოველების ვაქცინაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად;

პროგრამის მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა , მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა ვეტერინარულ ღონისძიებების გატარების გზით

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 887,5ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2022

04 00

განათლება

1485.7

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

783,8          

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება

783,8

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

103,7

04 02 01

საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

103,7

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

598.2

04 03 01

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირტით უზრუნველყოფა

554.3

04 03 02

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

43.9

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 04 01

783,8

 

პროგრამის განმაორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.  დმანისის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის დაფინანსება. დღეის მდგომარეობით  სკოლამდელი აღზრდის სამსახურში შედის 10  საბავშვო ბაღი, რომელიც ემსახურება შემდეგი დასახლებების მოსახლეობას: სოფელი იაღუფლო, სოფელი ზემო ოროზმანი, სოფელი დალარი, სოფელი ქვემო ოროზმანი, სოფელი ბაზაქლო, სოფელი კარაბულახი, სოფელი განთიადი, სოფელი კიზილქილისა, სოფელი ტნუსი, სოფელი ჯავახი, სოფელი ას კაკლიანი, სოფელი ბოსლები, სოფელი ვარდისუბანი, სოფელი დიდი დმანისი, სოფელი მაშავერა, სოფელი გომარეთი, სოფელი ახა, სოფელი ველისპირი, სოფელი განახლება და სოფელ სარკინეთი.  2020-2021 წლებში განხორციელდა ქალაქ დმანისის N1, სოფელ ჯავახისა და სოფელ განთიადისა და სოფელ მაშავერას საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ გომარეთის, სოფელ სარკინეთის და ქალაქ დმანისის N2- N3 ბაღების სრული რეაბილიტაცია. აღნიშნული დასრულდება 2022 წელს. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სამომავლოდ დაგეგმილია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფელ ბოსლებში და ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობით კომპაქტურად დასახლებულ დიდ სოფლებში

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტის 2-დან 6-წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  ხელმისაწვდომობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 01 01

783,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 9 საბავშვო ბაღი და დამატებით რეაბილიტაციის პროცესშია ერთი ბაღი - ქალაქ დმანისის N1, N2, N3 ბაღები, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ სარკინეთის, სოფელ მაშავერასა და სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღები. მთლიანად სამსახურში დასაქმებულია 60 თანამშრომელი, მათ შორის 16 აღმზრდელი და 12 თანაშემწე, ხოლო ირიცხება 340 აღსაზრდელი, აქედან ბიჭი 172, გოგო 168. ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რაც მოიცავს ბაღების  რეაბილიტაციას, აღმზრდელ-პედაგოგების გადამზადებასა და ა.შ. ადგილობრივი სუბსიდია ხმარდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ავეჯის განახლებასა და ა.შ. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

                                                                                                                             

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგანამათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 02 01

103,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და უცხო ენების შესწავლის უზრუნველყოფა, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის სწავლის  ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქ დმანისში ფუნქციონირებს ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას. დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს. საგანმანათლებლო ცენტრში წარმოებს სახელმწიფო ენისა და უცხო ენის (ინგლისური) უფასო სწავლება. 2021 წლის დასაწყისში ქართული ენის სასწავლო პროგრამაში ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ეროვნულ უმცირესობებში, ქვეყნის ისტორიული წარსულისადმი ინტერესის გაღვივებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით მოხდა საქართველოს ისტორიის მოკლე კურსის ინტეგრირება. პროგრამა არის ერთწლიანი და ხდება თანმიმდევრული შესწავლა დონეების მიხედით (ინდივიდუალური მიდგომა). ცენტრში დადგენილია კვირაში 5 დღიანი სასწავლო/სააღზრდელო პროცესი. ცენტრში დასაქმებულია 9 ადამიანი და მიმდინარე წელს პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე სწავლობდა ჰყავს 157 ბენეფიციარი ჯგუფის წარმომადგენელი. პროგრამის ფარგლებში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წარმომადგენლობის დაფინანსებით მოსწავლეებს ემსახურება ტრანსპორტი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან ახდენს მათ ტრანსპორტირებას. პროგრამაში ჩართულნი არიან სოფლები:  ზემო და ქვემო ოროზმანი, ბაზაქლო, დალარი, კარაბულახი, შინდლარი, დაგარახლო, ამამლო, მამიშლო და სოფლებთან ერთად ქალაქ დმანისის მკვიდრი ახალგაზრდები.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

598.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის მიზანი

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა  ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია .... მოსწავლე. 2021 წელს პროგრამით სარგებლობენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა, ბოსლები, გუგუთი, დიდი დმანისი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

554.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა  ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია .... მოსწავლე. 2021 წელს პროგრამით სარგებლობენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა, ბოსლები, გუგუთი, დიდი დმანისი

                                                                                                                

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 02

43.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აშენება, რეაბილიტაციას და ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარება/გამართვას. მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ზედამხედველობას უწევს მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედებს 27 საჯარო სკოლა, აქედან 17 საშუალო და 10 საბაზო სკოლა. პროგრამის ფარგლებში  2018 წლიდან დღემდე  მოეწყო სკოლათა სველი წერტილები( ქალაქ დმანისის N1,განთიადის საჯარო სკოლა, მაშავერას საჯარო სკოლა,დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, კამარლოს სკოლა, დაგარახლოს სკოლა, ოროზმანის სკოლა და სხვა). შეიცვალა სახურავი სარკინეთის სკოლაში. დამონტაჟდა გათბობის სისტემები და სხვა.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1054,2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

სულ

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1293.8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

350.5

05 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

237,9

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

112.6

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

873.3

05 02 01

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

473,6

05 02 02

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

134,7

05 02 03

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

125,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

140,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

70.0

05 04

ინიციატივების თანადაფინანსება

0,0

 

კო

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 01 

350,5

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია სპორტის სფეროს განვითარებით, ხელმისაწვდომობის გაზრდით, საყოველთაობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვით ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ეფექტური მენეჯმენტი;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება;ასევე,  სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;  მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;                   პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, ესენია: სპორტული სკოლის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც სუბსიდირება ხდება დმანისში არსებული ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლის. მეორე ქვეპროგრამა ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით და მოიცავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ჩატარებას.    

პროგრამის მიზანი

  მიზანია სპორტის სფეროს განვითარებით, ხელმისაწვდომობის გაზრდით, საყოველთაობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვით ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ეფექტური მენეჯმენტი; 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 01 01

112,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ტურნირები და სახელობითი თასის შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, აღინიშნება ევროპის სპორტის კვირეული. დაიგეგმება სხვადასხვა აქტივობები სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ამასთან, დაფინანსდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები, სადაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სკოლის მოსწავლე იქნება ჩართული. წარმატებულ სპორტსმენებთან ჩატარდება შეხვედრები და უზრუნველყოფილი იქნება მათ მიერ გამართულ მასტერკლასებზე ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. განსაზღვრული ბიუჯეტი მოხმარდება ფორმების, თასების, სიგელებისა და სხვა სპორტული ინვენტარის შეძენას.

ქვეპროგრამის მიზანი

  სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 01 02

237,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ " ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 8 სპორტის სახეობის მიმართულებით. სკოლას აქვს ფილიალი სოფელ განთიადში, სოფელ გომარეთსა და სოფელ ვარდისუბანში. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 22 თანამშრომელი, აქედან 3 ქალი და 19 კაცი. მოქმედებს შემდეგი სპორტული წრეები: ჭიდაობა- ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა - ქართული, ჭიდაობა - სამბო, ჭადრაკი, ფეხბურთი, კრივი და კარატე 13 მწვრთნელი ემსახურება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (6 დან - 18 წლამდე) ახალგაზრდას. სკოლაში რიცხულია 192 ბენეფიციარი, სპორტული წრეების სპეციფიკიდან გამომდინარე მათ შორის ყველა ბიჭია. სკოლა გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას. იგეგმება ფრენბურთის წრისა და რაგბის წრის დამატება.  ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ წახალისებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც. 

ქვეპროგრამის მიზანი

  დმანისის მუნიციპალიტეტში სპორტული სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობით მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სპორტში და პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 02

873.3

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 200-მდე კულტურული ძეგლის აღწერა, მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობაზე.  დმანისის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია: ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რომელსაც აქვს ფილიალი სოფელ გომარეთში, ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს სოფელ განთიადისა და სოფელ ვარდისუბნის ფილიალები და დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური, რომელშიც შედის საბავშვო, ცენტრალური და ოთხი სოფლის (ამამლო, გომარეთი, ვარდისუბანი, განთიადი) ბიბლიოთეკა. მეოთხე ქვეპროგრამას მოიცავს ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, კულტურული მრავალფეროვნების ფესტივალების, სხვადასხვა კონცერტების გამოფენების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების დაგეგმვა-განხორციელებასა და ახალგაზრდების ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრის ორგანიზებას

პროგრამის მიზანი

  დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით  ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

05 02 01

473,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და  მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების  ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული კოლექტივების, სახელოვნებო და სხვა წრეების საქმიანობაში. ახალგაზრდებში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად. სახვითი, (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) გამოყენებითი და ხალხური ხელოვნების (თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) განვითარების ხელშეწყობა, მივიწყებული ტრადიციული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია: ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებების, ოსტატების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენა და  ხელშეწყობა. ხალხური მუსიკის, ქორეოგრაფიული და ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვების, შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის პირობების შექმნა, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშებისადმი ინტერესის გაღვივება, ეროვნული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებებისა და თამაშობების ფიქსაცია, პოპულარიზაცია.  სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარებას. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განხორციელება. ამ ექსპოზიციებისათვის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და სხვა მასალის მომზადება, საზოგადოებისათვის წარმოჩენა, თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტის ზოგად_საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საქართველოს ეროვნულ და სხვა  მუზეუმებთან, ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებთან, უცხოეთის სხვადასხვა სამუზეუმო, სამეცნიერო და კულტურის ცენტრებთან.  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების,  საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას, ასევე სასწავლო-სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები. ასევე, ფოლკლორული ანსამბლები (ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი "შგარიდა", ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი "ირინოლა", ინტერნაციონალური ანსამბლი "დმანისური აისი"). სტუდიებში დღეისათვის დადის  324 ბავშვი (გოგო და ბიჭი): ხალხური სიმღერის სტუდია ---;  ცენტრში დასაქმებულია 57 თანამშრომელი (ადმინისტრაცია, სტუდიების ხელმძღვანელები, ანსამბლების წევრები და სხვ.)აქედან 22 შტატიანი და 36 შტატგარეშე თანამშრომელი.. ქალი   .. კაცი ,, . . ცენტრში ფუნქციონირებს  არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა  რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ  1200-1500-ია.  ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.

ქვეპროგრამის მიზანი

  დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და  მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების  ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

05 02 02

134,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა" და მასში შემავალი ორი ფილიალი - სოფელ ვარდისუბნისა და სოფელ განთიადის ფილიალები, რომლის მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა მოსწავლეები ეზიარონ ხელოვნების საფუძვლებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების ფესტივალებსა და კონკურსებში, მუსიკალურ-შემეცნებით წარმოდგენებში მონაწილეობა. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 65 მოსწავლე  - გოგო ... ბიჭი ...  აქედან, ვარდისუბნის ფილიალში დადის ხოლო განთიადის ფილიალში კი -  . სკოლაში დასაქმებულია (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელი, აქედან 14 ქალი და 1 კაცი. 2022 წელს დაგეგმილია მოსწავლეთათვის კულტურულ-შემეცნებითი ტურები, როგორიც არის სხვადასხვა კულტურულ საღამოებზე, თეატრის, ოპერისა და ბალეტის წარმოდგენებზე დასწრება და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ხელოვნებისადმი ინტერესის გაზრდა და საფორტეპიანო, კლასიკური მუსიკის საფუძვლების შესწავლა

 

კოდი

ქვექპროგრამის დასახელება

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 02 03

125,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო სამსახური, რომლის მიზანია ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა, წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია. საბიბლიოთეკო სამსახურში შედის: საბავშვო ბიბლიოთეკა, სოფელ განთიადის ფილიალი, სოფელ ვარდისუბნის ფილიალი, სოფელ გომარეთის ფილიალი, სოფელ ამამლოს ფილიალი.  სამსახურში დასაქმებულია 13 ადამიანი, მათგან ყველა ქალია. ბიბლიოთეკები ყველა ასაკის მკითხველს ემსახურებიან. საბიბლიოთეკო სამსახურის წიგნადი ფონდი შეადგენს .... წიგნს.  წიგნიერების დონის გაზრდის, მოსახლეობაში და განსაკუთრებით ბავშვებში კითხვის პოპულარიზაციის, საუკეთესო მკითხველების გამოვლენის მიზნით, ბიბლიოთეკის მიერ დაგეგმილია რიგი ღონისძიებები: ჩატარდება ინტერაქტიული, სათავგადასავლო თამაშები, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება წიგნის აუქციონი, ლიტერატურული სასამართლოები, პოეტური ბატლი, გაიმართება ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები, სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნება კულტურის სფეროში მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდის განახლება და სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობით კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები მწერლებთან, ხელოვანებთან და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

05 02 04

140,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი კულტურული ღონისძიებები, სადაც მეტად იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული). ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფისა და მოქალაქეების ჩართულობა, ამ მიზნით მოხდება მათთან შეხვედრების ორგანიზება. იგეგმება კულტურული ღონისძიებები როგორიც არის: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სახალხო დღესასწაული "დმანისობა", ეთნო ფესტივალი, საახალწლო კონცერტი და სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფესტივალი - შემოქმედი ახალგაზრდობა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

  მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, კულტურის სფეროს დარგების ხელშეწყობა და მათი პოპულარიზაციისათვის შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 03

70.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება რელიგიური ორგანიზაციები

პროგრამის მიზანი

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ინიციატივების თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 04

0.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები წარმოადგენენ საზოგადოების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვთ, დმანისის მუნიციპალიტეტმა რუსთავის ჰაბთან თანამშრომლობით შემუშავდა აღნიშნული პროგრამა, რომლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ინიციატივების ან მათი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.  პროგრამას საფუძვლად უდევს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის N7054 დადგენილება „2020-2030 ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ, რომლის მე-3 პუნქტის მიხედვით ეთხოვათ მუნიციპალიტეტებს ხელი შეუწყონ კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტებისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებას.

პროგრამის არსი მდგომარეობს შემდეგში: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის მერიის გარდა, რომელიმე დონორი ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში (არომელიც ეხება ახალგაზრდების გაძლიერებას) გამარჯვების შემთხვევაში, თანადაფინანსების მსურველი ფიზიკური პირი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს წერილობით საპროექტო განაცხადს, რომელსაც განიხილავს შესაბამისი  კომისია, მუნიციპალიტეტის მერი და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტის არამუმეტეს 50 %.

პროგრამის მიზანი

  დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები ახალგაზრდა პირების ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების თანადაფინანსება

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 867.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2022

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

867.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

73.7

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

73.7

06 02

სოციალური პროგრამები

778,0

06 02 01

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (ავდამყოფთა სოციალური დაცვა)

250,0

06020101

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

135,2

06020102

დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარება

18,0

06020103

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებულ ბავშვთა  სპეციფიკური  კვების პროდუქტებით დახმარება

10,0

06020104

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება

16,8

06 02 01 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

20,0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით  საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

55,0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

300,0

06 02 03 01

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

23,1

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანები)

1,0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

102,0

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

85.3

  06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

0,0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

06 00

867.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას

პროგრამის მიზანი

  დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

060101

73.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის, მათ შორის ტუბერკულოზით დაავადებული პირების კონტაქტების კვლევა, შეწყვეტილი და ურჩი ტუბ პაციენტების მოძიება მათი მკურნალობაში ხელახალი ჩართვის მიზნით, პატიმრობიდან გათავისუფლებული ტუბ პაციენტების ზედამხედველობა მკურნალობის დასრულების მიზნით, სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა განხორციელება.  სხვადასხვა პარაზიტულ დაავადებებზე მოსახლეობისათვის რეკომენდაციების მიწოდება; ცოფის გავრცელების სუტუაციური მართვის პროცესებზე მეთვალყურეობა. კონტროლსდაქვემდებარებული სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებაზე, ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობაზე რეკომენდაციების მიწოდება;    მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მათ შორის ანტირაბიული და სპეციფიური შრატებით, სამედიცინო დაწესებულებების უზრუნველყოფა ასაცრელი მასალითა და ტესტ-სისტემებით - ,,ცივი ჯაჭვის'' პრინციპის დაცვით და მონიტორინგი. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოსა და მეორადი კვამლის მავნეობაზე, სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და სავაჭრო დაწესებულებებში თამბაქოს შესახებ კანონის განმტკიცების ხელშეწყობა.  სხვადასხვა ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებებზე, აგრეთვე ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ლექცია საუბრებით. საინფორმაციო ბეჭდური მასალის მომზადება--გავრცელება. მასმედიასთან ურთიერთობა;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების  წარმოებისას სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამა მოიცავს:...

ქვეპროგრამის მიზანი

  მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება  -  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2022 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

06 02

793.3

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს  სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის  დახმარებას. პროგრამა მოიცავს 7 ქვეპროგრამას:

ა) მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოფიაცური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა, რომელშიც შედის ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ბ) ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ბიოსაწვავით უზრუნველყოფის პროგრამა

გ) სოციალურად   დაუცველი   მოსახლეობის   სამედიცინო   სტაციონარული,   ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის  დახმარება, რომელშიც შედის აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის  სოციალური დახმარება.

დ) მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

ე) ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა და სხვა.

პროგრამის მიზანი

  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობისა  და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის  სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

06 02 01

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ქვეპროგრამის მიზანი

  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე დიაგნოზის მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

06 02 01 01

135,2მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან  დმანისის    მუნიციპალიტეტში    რეგისტრირებული  ავთვისებიანი სიმსივნით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირები. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, რომლის მოცულობაც არ უნდა აღემატებოდეს 200 (ორასი) ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა მკურნალობისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებისთვის

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე  ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

06 02 01 02

18,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პაციენტები. სხვადასხვა სამედიცინო სერვისის მისაღებად საჭირო ხარჯებისა და მგზავრობის ხარჯების  უზრუნველსაყოფად  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტი დიალიზზე მყოფ ადამიანებისთვის ყოველთვიურად  100  (ასი) ლარის ოდენობით  ფინანასურ დახმარებას გასცემს. 2021 წელს ფინანსური დახმარებით ისარგებლა 15 ადამიანმა (ამ ეტაპზე სარგებლობს 14 ბენეფიციარი, 4 გარდაიცვალა კორონავირუსით). მუნიციპალიტეტი გარკვეული კატეგორიის მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფს ტრანსპორტით უფასო მომსახურებას, მათ შორის სარგებლობენ დიალიზზე მყოფი პირები, თუმცა რეისების განრიგს არ ემთხვევა მათი მკურნალობის დღეები, ამიტომ სჭირდებათ კერძო ტრანსპორტის მომსახურება.

ქვეპროგრამის მიზანი

  დიალიზზე მყოფი ადამიანებისთვის სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებულ ბავშვთა  სპეციფიკური  კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 03

12,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 მოსარგებლენი არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებული პირები, შესაბამისი დახმარებას იღებს ფინანსური დახმარების  სახით. ამ ეტაპზე გვყავს 5 ბენეფიციარი და   წლის ბოლოს დაემატება კიდევ ერთი პირი

ქვეპროგრამის მიზანი

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებულ ბავშვთა  სპეციფიკური  კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 04

16,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის    მოსარგებლეები    არიან    დმანისის    მუნიციპალიტეტში    რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები.  მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი  ამ   პროგრამით   გათვალისწინებულ   დახმარებას   იღებს   ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად  70  (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი  - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი

 მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 05

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის    მოსარგებლეები    არიან    დმანისის    მუნიციპალიტეტში    რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები.  მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი  ამ   პროგრამით   გათვალისწინებულ   დახმარებას   იღებს   ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად  70  (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი  - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის მიზანი

  გარდაცვლილი ოჯახებისათვის     ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზამთრის სეზონისთვის სოციალურად დაუცველთა საწვავით (ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“)  უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

55,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა პენსიონერებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა შშმ პირების ოჯახებს საშუალება ეძლევათ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, გათბობის მიზნით, მუნიციპალიტეტიდან დახმარების სახით მიიღონ შეშა/ბრიკეტი ან სხვა მასალა.  ცალკეულ შემთხვევაში დახმარებას იღებენ მერის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირები შესაბამისი სამსახურის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ზამთრის სეზონზე მარტოხელა პენსიონერების და სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის  ოჯახების გათბობისთვის საჭირო საწვავით მომარაგება და  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების უზრუნველყოფ

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად   დაუცველი   მოსახლეობის   სამედიცინო (სტაციონარული,  ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპია და რეაბილიტაცია)  დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსება/თანადაფინანსება სასწრაფო,   გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსების მისაღებად. სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის  მკურნალობის  დაფინანსება  ხორციელდება  სრულად არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია 1000 (ათასი) ლარზე მეტი ოდენობით დაფინანსების განხორციელება. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერს მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური გამონაკლისი შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ „სოციალურად   დაუცველი   მოსახლეობის   სამედიცინო   სტაციონარული,   ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარების მუნიციპალური პროგრამის განხორცილების მიზნით“   შექმნილი კომისიას. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით კომისიის დასკვნის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03 01

23,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის  ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD_10) განვითარების ზოგადი აშლილობების დიაგნოზი (ბავშვთა აუტიზმი (F84.0), ატიპური აუტიზმი (F84.1), ასპერგერის სინდრომი (F84.5), განვითარების ზოგადი აშლილობა (F84.9) ).

პროგრამა ხორციელდება აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით  პირებზე; მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს წელიწადში ერთხელ არა უმეტეს 4620 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი

  აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის  ასაკის ბავშვების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის , სარიტუალო მომსახურების ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ვეტერანთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

102,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა  და მარტოხელა პენსიონერების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (სურვილისამებრ  ბინაზე გატანებით); ბენეფიცარებს წელიწადში ოთხჯერ ურიგდებათ სასაჩუქრე კალათები; თვეში ერთხელ   ააიპ ,,სათნოების სახლის“ ადმინისტრაცია აწყობს ჩაისა და ყავის საღამოს ბენეფიცართათვის  და უმასპინძლდება ტკბილეულით. სათნოების სახლში 2021 წლის მონაცემებით ფიქსირებულია  60  ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის მიზანი

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

 

 

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ტრანსპორტით მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

85.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები, უსინათლოები;  ვეტერანები (კოდი  – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800),დიალიზის საჭიროების  მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების 2021 წლის მუნიციპალური პროგრამით“) ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.

ტრანსპორტის გადადგილების მიმართულება: ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ყველა კატეგორიის ბენეფიცარზე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით მხოლოდ სტუდენტებისათვის;  სადღესასწაულო    დღეებთან    დაკავშირებით    ტრანსპორტის    გამოყოფა    მოხდეს საზოგადოებრივი მოთხოვნის გათვალისწინები;  საქართველოს მასშტაბით  სხვადასხვა მხარეში გამართულ კულტურულ, სოციალურ, სპორტულ და სხვა ღონისძებებში ჩართულობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა განხორციელდეს  საჭიროების შესაბამისად; სამუშაო   დღეებში   მოსახლეობის   შიდა   მუნიციპალური   გადაადგილებისათვის   სოფელი პატარა   დმანისი - ქ. დმანისის და ქ. დმანისი - სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ცალკეულ შემთხვევებში ტრანსპორტის გამოყოფა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე; ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილი ,,მიმწოდებელი"

ქვეპროგრამის მიზანი

  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების გადაადგილების ხელშეწყობა სერვისების მიღების, კომუნიკაციის  გაადვილებისა და დროის ეფექტიანი გამოყენებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

   

პროგრამის განმახორციელებელი

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის მიზანი

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

 

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2022

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4287.2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

საქმიანობის უზრუნველყოფა

4045.6

01 01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

908.6

01 01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

3022.5

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

114.5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

241,6

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

150,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

86,6

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი

5,0

     

 

 

თავი III. დმანისის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

org. kodi

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

19070.6

23170.4

15303.7

7866.7

26373.5

20911.1

5462.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

110

123

123

0,0

128

122

6,0

 

ხარჯები

5420.1

7208.0

6873.3

334.7

11815.1

10891.8

923.3

 

შრომის ანაზღაურება

1388.4

1815.4

1743.6

71,8

2676.5

2595.2

81.3

 

თანამდებობრივი სარგო

1388.4

1710.4

1638.6

71.8

2664.5

2583.2

81.3

 

დანამატი

0,0

105.0

105.0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1502.9

2148.3

1940.6

207.7

3000.4

2221.1

779.3

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

 

სუბსიდიები

1722.1

2256.3

2202.1

54.2

2906.3

2844.6

61.7

 

გრანტები

28.9

25,0

25.0

0,0

2325.0

2325.0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

610.9

751.1

750.1

1,0

575.0

    574.0

1,0

 

სხვა ხარჯები

131.0

180.9

180.9

0.0

300.9

     300.9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13594.9

15906.8

8374.8

7532.0

14502.8

9963.7

4539.1

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

 

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2382.8

3190.8

3116.0

74,8

4287.2

4204.9

82.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103,0

116,0

116,0

0,0

128

122

6,0

 

ხარჯები

2234.3

2983.2

2908.4

74,8

3874.6

3792.3

82.3

 

შრომის ანაზღაურება

1388.3

1815.4

1743.6

71,8

2676.5

2595.2

81.3

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

1710.4

1638.6

71.8

2664.5

2583.2

81.3

 

დანამატი

0,0

105.0

105.0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

653.1

968.5

965.5

3,0

973.8

972.8

1,0

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

28.9

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.3

10.0

10.0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

112.7

133.3

133.3

0,0

148.3

148.3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

152.0

152.0

0,0

357.0

357.0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2291.2

2929.2

2854.4

74,8

4045.6

3963.3

82,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

104

123

117

6

128

122

6

 

ხარჯები

2198.3

2782.2

2707.4

74,8

3693.6

3611.3

82.3

 

შრომის ანაზღაურება

1388.3

1815.4

1743.6

71,8

2676.5

2595.2

81.3

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

1710.4

1638.6

71,8

2664.5

2583.2

81.3

 

დანამატი

0,0

105.0

105.0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

653.1

798.5

795.5

3,0

823.8

822.8

1,0

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

28.9

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.3

10.0

10.0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

112.7

133.3

133.3

0,0

148.3

148.3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

147.0

147.0

0,0

352.0

352.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

512.1

705.0

705.0

0,0

908.6

908.6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

20

20

20

0,0

22

22

0,0

 

ხარჯები

512.1

705.0

705.0

0,0

908.6

908.6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

329.0

457.4

457.4

0,0

633.0

633.0

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

329.0

452.4

452.4

 0.0

631.0

631.0

 

 

დანამატი

0,0

5.0

 5.0

0.0 

2,0

2,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

104.8

169.3

169.3

0,0

157.3

157.3

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

78,3

78,3

78,3

0,0

108.3

108.3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერია

1707.1

2149.4

2149.4

0,0

3022.5

3022.5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

84

97

97

0,0

100

100

0,0

 

ხარჯები

1614.2

2002.4

2002.4

0,0

2670.5

2670.5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

990.3

1286.2

1286.2

0,0

1930.0

1930.0

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

990.3

1186.2

1186.2

 

1920.0

1920.0

 

 

დანამატი

0,0

100.0

100.0

 

10,0

10,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

545.3

626.2

626.2

0,0

665.5

665.5

0,0

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

28.9

25.0

25.0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.3

10.0

10.0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

34,4

55.0

55.0

0,0

40,0

40,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

147.0

147.0

0,0

352.0

352.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

72.0

74.8

0,0

74,8

114,5

32.2

82.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

6,0

6,0

6,0

 

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

72.0

74,8

0,0

74,8

114.5

32.2

82.3

 

შრომის ანაზღაურება

69.0

71,8

0,0

71,8

113.5

32.2

81.3

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

71,8

 

71,8

113.5

32.2 

81.3

 

დანამატი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

3,0

0,0

3,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

91.6

261.6

261,6

0,0

241,6

241,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

36.0

201,0

201,0

0,0

181,0

181,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

170,0

170,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

69.7

69.7

0,0

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

69.7

69.7

0,0

150,0

150,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

69.7

69.7

0,0

150,0

150,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

91.6

86.6

86.6

0,0

86,6

86,6

0,0

 

ხარჯები

36.0

31,0

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13423.1

16647.1

9157.7

7489.4

17561.9

12842.7

4719.2

 

ხარჯები

601.3

964.7

944.7

20.0

3502.0

3278.0

224.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

583.1

964.7

944.7

20,0

1302.0

1078.0

224.0

 

სხვა ხარჯები

18.2

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12821.8

15682.4

8213.0

7469.4

14059.9

9564.7

4495.2

 

ვალდებულებები

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5444.4

2593.0

1983.7

609.3

3637,1

1561,5

2075,6

 

ხარჯები

226.9

328.2

328.2

0,0

300,0

300,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

226.9

328.2

328.2

0,0

300,0

300,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5217.5

2264.8

1655.5

609.3

3337.1

1261,5

2075,6

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

226.9

328.2

328.2

0,0

300,0

300,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

226.9

328.2

328.2

0,0

300,0

300,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

226.9

328.2

328.2

0,0

300,0

300,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

5217.5

2264.8

1655.5

609.3

3337.1

1261.5

2075.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5217.5

2264.8

1655.5

609.3

3337.1

1261.5

2075,6

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1757.2

3929.9

2755.1

3784,3

3784,3

3426.5

357,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0 

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

100.9

179.8

179.8

0,0

2428.0

2428.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100.9

179.8

179.8

0,0

228.0

228.0

0,0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1656.3

3750.1

2575.3

1174.8

1356,3

998.5

357,8

02 02

01

სასმელი წყლის

      სისტემის ექსპლოატაცია (მოვლა-შენახვა)

100.9

179.8

179.8

0,0

228.0

228.0

0,0

 

ხარჯები

100.9

179.8

179.8

0,0

228.0

228.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

100.9

179.8

179.8

0,0

228.0

228.0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0.0 

 0.0

0.0 

0.0 

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1656.3

3750.1

2575.3

1174.8

3556,3

3198.5

357,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2200.0

2200.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტი

0.0

0.0

0.0

0.0

2200.0

2200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1656.3

3750.1

2575.3

1174.8

1356,3

998.5

357,8

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

02 03

გარე განათება

638.8

636.4

636.4

0,0

1114.3

1114.3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

180.6

370.0

370.0

0,0

550.0

550.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

180.6

370.0

370.0

0,0

550.0

550.0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.2

266.4

266.4

0,0

564.3

564.3

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

180.6

370.0

370.0

0,0

550.0

550.0

0,0

 

ხარჯები

180.6

370.0

370.0

0,0

550.0

550.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

180.6 

370.0

370.0

 

550.0

550.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 02 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

458.2

266,4

266.4

0,0

564.3

564.3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.2

266.4

266.4

 

564.3

564.3

0,0

0204

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2243.8

3932.3

1088.0

2844.3

3132,5

1718,0

1414,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

18.2

0.0

0,0

0.0

224,0

0,0

224.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

224.0 

 

224.0 

 

სხვა ხარჯები

18.2

0.0

0,0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2225.6

3932.3

1088.0

2844.3

2908.5

1718,0

1190.5

020401

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2149.4

3932.3

1088.0

2844.3

2762,5

1718,0

1044.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2149.4

3932.3

1088.0

2844.3

2762,5

1718.0

1044.5

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

020402

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

94.4

0.0

0.0

0.0

370.0

0,0

370.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

18.2

0.0

0,0

0.0

224.0

0,0

224.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

224.0

 

224.0

 

სხვა ხარჯები

18.2

0.0

 

0.0

0,0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.2

0.0

0.0

0.0

146,0

0,0

146,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1649.1

3228.4

1149.8

2078.6

3727,6

3727,6

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1649.1

3228.4

1149.8

2078.6

3727,6

3727.6

0.0

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1649.1

3228.4

1149.8

2078.6

3727,6

3727.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1649.1

3228.4

1149.8

2078.6

3727.6

3727.6

0.0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 05 02

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

02 05 03

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის
 პროგრამის ღონისძიებები

1034.3

1379.8

597.4

782.4

1480.9

609.6

871.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

74.7

37.3

17.3

20,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

74.7

37.3

17.3

20,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

959.6

1342.5

580.1

762.4

1480.9

609.6

871.3

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

655.5

602.3

602.3

0,0

685,2

685.2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

655.5

602.3

602.3

 

685.2

685.2

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

572.6

920.6

920.6

0,0

877,9

877,9

0,0

 

ხარჯები

509.8

625.0

625.0

0,0

847,9

847,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

25,0

25,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

484.4

600.0

600.0

0,0

817,9

817,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

295.6

295.6

0,0

30,0

30,0

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

486.2

600.0

600.0

0,0

817,9

817,9

0,0

 

ხარჯები

486.2

600.0

600.0

0,0

817,9

817,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

484.3

600.0

600.0

0,0

817,9

817,9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური"

486.2

600.0

600.0

0,0

817,9

817,9

0,0

 

ხარჯები

486.2

600.0

600.0

0,0

817,9

817,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

484.3

600.0

600.0

 

817,9

817,9

0,0

 

გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

62.8

295.6

295.6

0,0

30,0

30,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

295.6

295.6

 

30,0

30,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

23.6

25,0

25,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

23.6

25,0

25,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

25,0

25,0

 

30,0

30,0

 

 

პროცენტი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

04 00

განათლება

1216.2

980.0

732.7

247.3

1485.7

887,5

598.2

 

ხარჯები

612.9

917.4

732.7

184.7

1436.8

882.5

554.3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

154.5

184.7

0,0

184.7

554.3

 

554.3 

 

სუბსიდიები

458,4

732.7

732.7

0,0

878.5

878.5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

4.0

4.0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603.3

62.6

0.0

62.6

48.9

5.0

43.9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

612.9

650.0

650.0

0,0

783,8

783,8

0,0

 

ხარჯები

612.9

650.0

650.0

0,0

778.8

778.8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

154.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

458.4

650.0

650.0

0,0

774.8

774.8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

4.0

4.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

5.0

5.0

0,0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

391.9

650.0

650.0

0,0

783,8

783,8

0,0

 

ხარჯები

391.9

650.0

650.0

0,0

778.8

778.8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

391.9

650.0

650.0

 

774.8

774.8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

 

4,0

4,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

 

5.0

5.0

0,0

04 02 01

საგანმანათლებლო
ცენტრის დაფინანსება ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

66.5

82.7

82.7

0,0

103,7

103,7

0,0

 

ხარჯები

66.5

82.7

82.7

0,0

103,7

103,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

66.5

82.7

82.7

 

103,7

103,7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

757.8

247.3

0,0

247.3

598,2

0,0

598.2

 

ხარჯები

154.5

184.7

0,0

184.7

554,3

0,0

554,3

 

საქონელი და მომსახურება

154.5

184.7

0,0

184.7

554,3

0,0

554.3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603.3

62.6

0,0

62.6

43.9

0,0

43.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

665.9

842.6

842.6

0,0

1293.8

1293.8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

654.1

832.8

832.8

0,0

1286.8

1286.8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1.8

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

652.3

783.4

783.4

0,0

1034.2

1034.2

0,0

 

გრანტები

0,0

1,8

1.8

0,0

100.0

100.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

47.6

47.6

0,0

152,6

152,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8

9.8

9.8

0,0

7.0

7.0

0,0

05       01

სპორტის სფეროს განვითარება

140.0

237.6

237.6

0,0

350.5

350.5

0,0

 

ხარჯები

140.0

237.6

237.6

0,0

350.5

350.5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

140.0

190.0

190.0

0,0

237,9

237,9

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

100.0

100.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

47.6

47.6

0,0

12,6

12,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

140.0

190.0

190.0

0,0

237,9

237,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

140.0

190.0

190.0

0,0

237,9

237,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

140.0

190.0

190.0

 

237,9

237,9

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები