მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/05/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016495
7
13/05/2022
ვებგვერდი, 16/05/2022
190020020.35.159.016495
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2022 წლის 13 მაისი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №41  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/12/2021, №190020020.35.159.016481) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

46330,7

38740,4

7590,3

გადასახადები

18914,4

24188,7

24188,7

0,0 

26969,8

26969,8

0,0

გრანტები

9340,4

8293,8

550,0

7743,8

7844,4

254,1

7590,3

სხვა შემოსავლები

5020,1

9134,3

9134,3

0,0 

11516,5

11516,5

0,0

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

28275,1

27145,4

1129,7

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

5742,6

5036,9

705,7

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0 

24,3

24,3

0,0

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

12982,6

12882,1

100,5

გრანტები

48,9

45,0

45,0

 0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2246,6

2241,6

5,0

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0 

1380,7

1250,7

130,0

საოპერაციო სალდო

14033,2

18294,7

11476,7

6818,0

18055,6

11595,0

6460,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14366,5

14651,3

8382,0

6269,3

26784,1

19404,3

7379,8

ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

27352,6

19972,9

7379,8

კლება

807,1

879,2

879,2

0,0 

568,5

568,5

0,0

მთლიანი სალდო

-333,4

3643,5

3094,7

548,7

-8728,5

-7809,3

-919,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483,5

3580,8

3032,0

548,7

-8791,2

-7872,0

-919,1

ზრდა

159,6

3580,8

3032,0

548,7

0,0

0,0

0,0

კლება

643,0

0,0

0,0

0,0

8791,2

7872,0

919,1

ვალდებულებების ცვლილება

-150,1

-62,7

-62,7

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

34082,1

42496,0

34752,2

7743,8

46899,2

39308,9

7590,3

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

46330,7

38740,4

7590,3

არაფინანსური აქტივების კლება

807,1

879,2

879,2

0,0

568,5

568,5

0,0

გადასახდელები

34565,6

38915,3

31720,2

7195,1

55690,4

47180,9

8509,4

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

28275,1

27145,4

1129,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

27352,6

19972,9

7379,8

ვალდებულებების კლება

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-483,5

3580,8

3032,0

548,7

-8791,2

-7872,0

-919,1

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 46330,7ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

46330,7

38740,4

7590,3

გადასახადები

18914,4

24188,7

24188,7

0,0

26969,8

26969,8

0,0

გრანტები

9340,4

8293,8

550,0

7743,8

7844,4

254,1

7590,3

სხვა შემოსავლები

5020,1

9134,3

9134,3

0,0

11516,5

11516,5

0,0

 

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7844,4 ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

9340,4

8293,8

7844,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

254,1

მიმდინარე

0,0

0,0

3,1

კაპიტალური

0,0

0,0

251,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

9340,4

8293,8

7590,3

მიმდინარე

1774,0

690,8

907,7

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1774,0

690,8

907,7

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1774,0

690,8

907,7

მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

237,4

250,0

280,0

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)

384,9

440,8

627,7

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)

151,7

0,0

0,000

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი

1000,0

0,0

0,000

კაპიტალური

7566,4

7603,0

6682,6

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

7566,4

7603,0

6682,6

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7566,4

7603,0

6552,6

 სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა

1232,0

1232,0

1232,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5984,4

5821,0

5320,6

„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა

350,0

550,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

 

 

130,0

 

5. მე-7 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28275,1ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

28275,1

27145,4

1129,7

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

5742,6

5036,9

705,7

პროცენტი                                                                             

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

12982,6

12882,1

100,5

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2246,6

2241,6

5,0

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0

1380,7

1250,7

130,0

 

6. მე-8. მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26784,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 27347,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

89,4

360,9

2029,9

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

89,4

360,9

2029,9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13441,2

11762,3

22223,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5928,9

5016,4

11793,7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

4471,1

3830,9

6753,7

02 03

გარე განათება

287,4

188,4

7,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1198,8

299,7

02 07

კეთილმოწყობა

204,4

254,7

1137,6

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7,8

64,0

1052,9

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1230,5

1209,0

1178,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

345,3

194,7

659,0

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

6,0

2,7

10,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

339,3

192,0

649,0

04 00

განათლება

630,3

1470,6

680,6

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,5

0,0

2,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

145,6

1468,6

678,6

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

480,1

2,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

455,8

1739,6

1720,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

443,0

1707,1

1664,2

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

12,8

32,5

56,1

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

211,7

2,3

34,6

060101

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

2.5

2.3

6,3

060102

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

209.2

0.0

28,3

სულ ჯამი

15,173,7

15530,4

27347,7

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 568,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

807,1

879,2

568,5

ძირითადი აქტივები

569,3

215,6

155,0

არაწარმოებული აქტივები

237,8

663,6

413,5

მიწა

237,8

663,6

413,5

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5604,8

6326,0

10565,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5409,7

6230,9

10476,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

5409,7

6230,9

10326,0

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1343,7

1529,3

2149,3

 

აღმასრულებელი ორგანო    

4066,0

4701,6

8176,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა  

0,0

0,0

150,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

195,08

95,08

89,98

702

II. თავდაცვა

193,9

193,0

272,9

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

193,9

193,0

272,9

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

9623,3

8973,8

17073,2

70421

სოფლის მეურნეობა

38,5

13,0

2356,4

7045

ტრანსპორტი

8292,9

7628,0

13460,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8292,9

7628,0

13460,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1291,8

1332,9

1256,7

705

V. გარემოს დაცვა

2218,8

2813,8

3182,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1976,2

2086,5

3014,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

242,7

727,3

168,0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7554,7

8000,3

11234,5

7061

ბინათმშენებლობა

1,1

61,4

762,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

238,2

282,4

1212,6

7063

წყალმომარაგება

5758,4

5553,1

6209,4

7064

გარე განათება

1543,4

1860,2

1917,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

13,6

243,2

1132,9

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

408,9

197,9

331,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

408,9

197,9

331,3

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3095,3

4741,4

5582,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1545,3

3018,6

3246,2

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

989,8

1089,4

1661,0

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

116,5

103,3

145,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406,0

507,0

420,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

37,7

23,1

110,0

709

IX. განათლება

3496,9

4856,1

5238,3

7091

სკოლამდელი განათლება

2626,8

4251,9

4538,6

7092

ზოგადი განათლება

870,1

604,2

699,7

710

X. სოციალური დაცვა

2368,9

2812,9

2210,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1510,3

2192,8

1600,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

855,4

617,6

605,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,1

2,5

5,0

 

სულ

34565,6

38915,3

55690,4

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (ფაქტი)

2022 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

 

14033,2

18294,7

 

      

18055,6

 

მთლიანი სალდო

            -333,4

3643,5

 

        -8728,5

 

 

9. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ა.ბ“, „ბ“ „ბ.ბ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრ.

 კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

სულ

ადგილობრივი

ტრანსფერი

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

12410,4

7024,2

5386,2

9115,0

10383,1

13654,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

616,7

616,7

0,0

490,6

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

 

11793,7

6407,5

5386,2

8624,5

9933,1

13204,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

8733,7

8392,1

341,6

1380,0

2330,0

2280,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1960,0

1960,0

0,0

1355,0

1305,0

1255,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

4249,4

4013,6

235,7

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

168,0

168,0

0,0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

2356,4

2250,5

105,9

0,0

1000,0

1000,0

0203

გარე განათება

7

1917,0

1917,0

0,0

2010,0

2010,0

2010,0

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

7

410,0

410,0

0,0

410,0

410,0

410,0

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1500,0

1500,0

0,0

1600,0

1600,0

1600,0

020303

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

 

7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

1049,7

1049,7

0,0

2560,0

3560,0

4396,9

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის

სუბსიდირება

 

750,0

750,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

299,7

299,7

0,0

2000,0

3000,0

3836,9

0207

კეთილმოწყობა

 

2055,2

2055,2

0,0

1151,9

5095,7

5095,7

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

1212,6

1212,6

0,0

1101,9

4072,0

4072,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

762,6

762,6

0,0

0,0

973,7

973,7

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

 

80,0

80,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალო ღონისძიებები

 

1052,9

1052,9

0,0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა,

რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1046,9

1046,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1256,7

3,8

1252,9

0,0

0,0

0,0

 

სულ

 

28475,7

21495,0

6980,7

16216,9

23378,8

27436,6

 

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

12410,4

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

„ა.ბ.) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

11793,7

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2022წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 268,559  ლარი, მათ შორის:

 •     სოფელ კაჩაგანის  შიდა გზების მოასფალტება – 34.445 ლარი;
 •  სოფ. ქეშალოს და ალგეთის მევენახეობის  შიდა  გზების მოასფალტება – 29,990 ლარი;
 • სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება – 35,249 ლარი;
 • სოფელ შაუმიანის შიდა  გზების მოასფალტება – 19,000 ლარი;
 • სოფელ  ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება – 28,100 ლარი;
 • სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება – 18,750 ლარი;
 • სოფელ ახლომახმუდლოს  შიდა გზების მოასფალტება – 24,945 ლარი;
 • სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება – 18,890 ლარი;
 • სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება – 17,841 ლარი;
 • სოფელ ოფრეთის შიდა  გზების მოასფალტება – 14,323 ლარი;
 • სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია – 27,026 ლარი. 

  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 5110,170 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფელ კაჩაგანის  შიდა გზების მოასფალტება – 474,647 ლარი;
 • კაპანახჩის ადმ.ერთეულის სოფლების(ალგეთის მეურნეობა და ქეშალო) შიდა გზის მოასფალტება – 413,588ლარი;
 • სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება – 539,850 ლარი;
 • სოფელ შაუმიანის შიდა  გზების მოასფალტება – 275,282 ლარი;
 • სოფელ  ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება – 412,200 ლარი;
 • სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება – 274,578  ლარი;
 • სოფელ ახლომახმუდლოს  შიდა გზების მოასფალტება – 345,586 ლარი;
 • სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება – 264,138 ლარი;
 • სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება – 269,389 ლარი;
 • სოფელ ოფრეთის შიდა  გზების მოასფალტება – 210,138 ლარი;
 • სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია – 365,913 ლარი.
 • სოფელ ბეითარაფჩის გზის რეაბილიტაცია – 621,254 ლარი
 • სოფელ ხანჯიგაზლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია – 502,237ლარი
 • დიდი მუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია – 150,370 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 22 თებერვლი №321 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 276,055 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფელ ალგეთის  შიდა გზების მოასფალტება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

0202

8733,7

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

020202

4249,4

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2022 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად :
• სოფელ გიულბახში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-458,035 ლარი;
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
• სოფელ გიულბახში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-210386 ლარი;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

 

ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

020204

2356,4

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება ,  ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე

 

10. მე-13 მუხლის მეოთხე პუნქტის ცხრილი და  „ბ“, „ბ.ა“  და „ბ.გ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

3246,2

4920,7

2625,0

2625,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1629,7

1600,0

1600,0

1600,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1591,5

3295,7

1000,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

2081,0

3083,5

1495,0

1495,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1511,8

1150,0

1150,0

1150,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

149,3

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

0,0

1588,5

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

420,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

145,0

86,0

86,0

86,0

 

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

                                     

2081,0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1511,8

ქვეპროგრამის აღწერა

 განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.                                                                               

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

 

ბ.გ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

420.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად, კვარტალში 100,0 ათ.ლარის ოდენობით,  ხოლო 20,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1.  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2. ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი – 100 ლარამდე 3. ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი – 50 ლარამდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა

 

11. მე-13 მუხლის მეხუთე პუნქტის ცხრილი და „ბ“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

331,3

230,7

100,5

260,0

260,0

260,0

060101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

302,9

202,4

100,5

260,0

260,0

260,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

28,3

28,3

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

2210,0

2075,0

135,0

2080,0

2080,0

2080,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1600,0

1600,0

0,0

1600,0

1600,0

1600,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

605,0

475,0

130,0

475,0

475,0

475,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

სულ პრიორიტეტი

2541,3

2305,7

235,5

2340,0

2340,0

2340,0

 

ბ) სოციალური დაცვა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

                                      2210,0 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

605,0

ქვეპროგრამის აღწერა

გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 6 მაისის  N786  განკარგულების შესაბამისად „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებების თაობაზე“  მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილია 130 000 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

 

12. მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

269

10598,9

10410,5

188,4

8011,5

8014,5

8014,5

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

39

2149,3

2149,3

0,0

1914,4

1914,4

1914,4

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

218

8176,6

8176,6

0,0

5826,9

5829,9

5829,9

010103

სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება

12

272,9

84,5

188,4

270,2

270,2

270,2

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

240,0

240,0

0,0

234,3

228,6

222,8

010201

სარეზერვო ფონდი

 

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

150,0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

3,0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

87,0

87,0

0,0

81,3

75,6

69,8

 

სულ პრიორიტეტი

269

10838,9

10650,5

188,4

8245,7

8243,1

8237,3

 

13. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

34565,6

38915,3

31720,2

7195,1

55690,4

47180,9

8509,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

28275,1

27145,4

1129,7

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

5742,6

5036,9

705,7

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

12982,6

12882,1

100,5

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2246,6

2241,6

5,0

 

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0

1380,7

1250,7

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

27352,6

19972,9

7379,8

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5798,7

6519,0

6432,1

86,9

10838,9

10650,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5559,1

6095,5

6008,6

86,9

8746,3

8557,9

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

1576,5

1862,4

1862,4

0,0

2327,8

2327,8

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

53,3

53,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,6

93,0

93,0

0,0

89,6

89,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

189,1

136,1

136,1

0,0

353,1

353,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,4

360,9

360,9

0,0

2029,9

2029,9

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5603,6

6423,9

6337,0

86,9

10598,9

10410,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5514,1

6063,1

5976,2

86,9

8569,0

8380,6

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

1576,5

1862,4

1862,4

0,0

2327,8

2327,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

53,3

53,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,6

93,0

93,0

0,0

89,6

89,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

189,1

136,1

136,1

0,0

200,1

200,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,4

360,9

360,9

0,0

2029,9

2029,9

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1343,7

1529,3

1529,3

0,0

2149,3

2149,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

34,0

39,0

39,0

0,0

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

1341,7

1527,2

1527,2

0,0

2139,3

2139,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

801,8

776,6

776,6

0,0

1184,0

1184,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

392,7

565,5

565,5

0,0

807,2

807,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

56,1

56,1

0,0

10,6

10,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

143,4

129,0

129,0

0,0

137,6

137,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

2,2

2,2

0,0

10,0

10,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4066,0

4701,6

4701,6

0,0

8176,6

8176,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

232,0

218,0

218,0

0,0

218,0

218,0

0,0

 

ხარჯები

3978,5

4342,9

4342,9

0,0

6158,7

6158,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2686,0

2971,5

2971,5

0,0

4452,9

4452,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1155,5

1265,1

1265,1

0,0

1470,1

1470,1

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

53,3

53,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,4

34,2

34,2

0,0

75,0

75,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

45,7

7,1

7,1

0,0

62,5

62,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,5

358,7

358,7

0,0

2017,9

2017,9

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

193,9

193,0

106,1

86,9

272,9

84,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12,0

12,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

193,9

193,0

106,1

86,9

270,9

82,5

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

158,3

158,6

71,7

86,9

216,4

28,0

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

28,3

31,8

31,8

0,0

50,5

50,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,3

2,7

2,7

0,0

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

195,1

95,1

95,1

0,0

240,0

240,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

32,4

32,4

0,0

177,3

177,3

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

153,0

153,0

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

195,1

95,1

95,1

0,0

87,0

87,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17420,7

17701,4

12658,1

5043,3

28475,7

21495,0

6980,7

 

ხარჯები

3979,5

5939,1

5815,3

123,9

6252,3

6174,3

78,0

 

საქონელი და მომსახურება

1488,2

2295,6

2171,7

123,9

2444,7

2366,7

78,0

 

სუბსიდიები

2491,3

3626,4

3626,4

0,0

3045,0

3045,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

17,1

17,1

0,0

762,6

762,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13441,2

11762,3

6842,8

4919,5

22223,3

15320,6

6902,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6295,6

5519,2

2704,5

2814,7

12410,4

7024,2

5386,2

 

ხარჯები

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

11793,7

6407,5

5386,2

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

ხარჯები

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

11793,7

6407,5

5386,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

11793,7

6407,5

5386,2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

6039,7

6293,4

5217,8

1075,5

8733,7

8392,1

341,6

 

ხარჯები

1568,5

2462,5

2462,5

0,0

1980,0

1980,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,8

89,9

89,9

0,0

95,0

95,0

0,0

 

სუბსიდიები

1521,7

2372,6

2372,6

0,0

1885,0

1885,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4471,1

3830,9

2755,4

1075,5

6753,7

6412,1

341,6

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1523,5

2383,5

2383,5

0,0

1960,0

1960,0

0,0

 

ხარჯები

1523,5

2383,5

2383,5

0,0

1890,0

1890,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,8

10,9

10,9

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სუბსიდიები

1521,7

2372,6

2372,6

0,0

1885,0

1885,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

70,0

70,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

4234,9

3169,6

2094,1

1075,5

4249,4

4013,6

235,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4234,9

3169,6

2094,1

1075,5

4249,4

4013,6

235,7

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

242,7

727,3

727,3

0,0

168,0

168,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

79,0

79,0

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,7

648,3

648,3

0,0

78,0

78,0

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

38,5

13,0

13,0

0,0

2356,4

2250,5

105,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,5

13,0

13,0

0,0

2356,4

2250,5

105,9

02 03

გარე განათება

1543,4

1860,2

1860,2

0,0

1917,0

1917,0

0,0

 

ხარჯები

1255,9

1671,8

1671,8

0,0

1910,0

1910,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

სუბსიდიები

283,3

343,8

343,8

0,0

410,0

410,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,4

188,4

188,4

0,0

7,0

7,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

283,3

348,1

348,1

0,0

410,0

410,0

0,0

 

ხარჯები

283,3

343,8

343,8

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სუბსიდიები

283,3

343,8

343,8

0,0

410,0

410,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

ხარჯები

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

287,4

184,2

184,2

0,0

7,0

7,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,4

184,2

184,2

0,0

7,0

7,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1997,3

2108,8

2108,8

0,0

1049,7

1049,7

0,0

 

ხარჯები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

სუბსიდიები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

ხარჯები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

სუბსიდიები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

245,2

505,8

505,8

0,0

2055,2

2055,2

0,0

 

ხარჯები

40,8

251,1

251,1

0,0

917,6

917,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,4

254,7

254,7

0,0

1137,6

1137,6

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

238,2

282,4

282,4

0,0

1212,6

1212,6

0,0

 

ხარჯები

34,9

72,0

72,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

72,0

72,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203,3

210,4

210,4

0,0

1137,6

1137,6

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

1,1

44,3

44,3

0,0

762,6

762,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

762,6

762,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

762,6

762,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

44,3

44,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7,8

64,0

64,0

0,0

1052,9

1052,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

64,0

64,0

0,0

1052,9

1052,9

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

7,2

64,0

64,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

64,0

64,0

0,0

6,0

6,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,6

0,0

0,0

0,0

1046,9

1046,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,0

0,0

1046,9

1046,9

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1291,8

1332,9

179,7

1153,1

1256,7

3,8

1252,9

 

ხარჯები

61,3

123,9

0,0

123,9

78,0

0,0

78,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

123,9

0,0

123,9

78,0

0,0

78,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1230,5

1209,0

179,7

1029,3

1178,7

3,8

1174,9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1976,2

2086,5

2086,5

0,0

3014,0

3014,0

0,0

 

ხარჯები

1630,9

1891,8

1891,8

0,0

2350,1

2350,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

53,1

53,1

0,0

 

სუბსიდიები

1609,8

1841,8

1841,8

0,0

2297,0

2297,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345,3

194,7

194,7

0,0

663,9

663,9

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

1405,1

1735,1

1735,1

0,0

2092,0

2092,0

0,0

 

ხარჯები

1399,1

1732,4

1732,4

0,0

2082,0

2082,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1378,0

1682,4

1682,4

0,0

2032,0

2032,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

2,7

2,7

0,0

10,0

10,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1239,0

1489,8

1489,8

0,0

1855,0

1855,0

0,0

 

ხარჯები

1233,0

1487,0

1487,0

0,0

1845,0

1845,0

0,0

 

სუბსიდიები

1233,0

1487,0

1487,0

0,0

1845,0

1845,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

2,7

2,7

0,0

10,0

10,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

145,0

195,3

195,3

0,0

187,0

187,0

0,0

 

სუბსიდიები

145,0

195,3

195,3

0,0

187,0

187,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

231,8

159,4

159,4

0,0

269,9

269,9

0,0

 

ხარჯები

231,8

159,4

159,4

0,0

265,0

265,0

0,0

 

სუბსიდიები

231,8

159,4

159,4

0,0

265,0

265,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

339,3

192,0

192,0

0,0

652,1

652,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,3

192,0

192,0

0,0

649,0

649,0

0,0

04 00

განათლება

3496,9

4856,1

2990,2

1865,9

5238,3

4133,6

1104,8

 

ხარჯები

2866,7

3385,5

2836,7

548,8

4557,7

3930,0

627,7

 

საქონელი და მომსახურება

351,0

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

სუბსიდიები

2474,7

2783,3

2783,3

0,0

3858,0

3858,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

630,3

1470,6

153,5

1317,1

680,6

203,6

477,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2479,3

2738,3

2738,3

0,0

3800,0

3800,0

0,0

 

ხარჯები

2474,7

2738,3

2738,3

0,0

3798,0

3798,0

0,0

 

სუბსიდიები

2474,7

2738,3

2738,3

0,0

3798,0

3798,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

147,5

1513,6

196,5

1317,1

738,6

261,6

477,0

 

ხარჯები

1,9

45,0

45,0

0,0

60,0

60,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

45,0

45,0

0,0

60,0

60,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,6

1468,6

151,5

1317,1

678,6

201,6

477,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

870,1

604,2

55,4

548,8

699,7

72,0

627,7

 

ხარჯები

390,0

602,2

53,4

548,8

699,7

72,0

627,7

 

საქონელი და მომსახურება

349,1

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

349,1

550,8

2,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

ხარჯები

349,1

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

საქონელი და მომსახურება

349,1

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

480,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

3095,3

4741,4

4708,7

32,7

5582,2

5582,2

0,0

 

ხარჯები

2639,5

3001,8

3001,8

0,0

3862,0

3862,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

201,6

136,7

136,7

0,0

289,3

289,3

0,0

 

სუბსიდიები

2378,0

2819,8

2819,8

0,0

3432,7

3432,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

50,5

23,3

23,3

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,8

1739,6

1706,9

32,7

1720,3

1720,3

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

1545,3

3018,6

2985,9

32,7

3246,2

3246,2

0,0

 

ხარჯები

1102,3

1311,5

1311,5

0,0

1582,0

1582,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,9

0,9

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1557,0

1557,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,1

13,8

13,8

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443,0

1707,1

1674,4

32,7

1664,2

1664,2

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1092,8

1369,7

1369,7

0,0

1629,7

1629,7

0,0

 

ხარჯები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1557,0

1557,0

0,0

 

სუბსიდიები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1557,0

1557,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

72,9

72,9

0,0

72,7

72,7

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

14,5

14,7

14,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

14,5

14,7

14,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,9

0,9

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,1

13,8

13,8

0,0

15,0

15,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

438,0

1634,2

1601,5

32,7

1591,5

1591,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

438,0

1634,2

1601,5

32,7

1591,5

1591,5

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1395,8

1596,4

1596,4

0,0

2081,0

2081,0

0,0

 

ხარჯები

1382,9

1563,9

1563,9

0,0

2025,0

2025,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

80,7

32,5

32,5

0,0

134,3

134,3

0,0

 

სუბსიდიები

1290,1

1523,0

1523,0

0,0

1875,7

1875,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,1

8,5

8,5

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,8

32,5

32,5

0,0

56,1

56,1

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

895,1

1030,7

1030,7

0,0

1511,8

1511,8

0,0

 

ხარჯები

884,1

1002,0

1002,0

0,0

1455,7

1455,7

0,0

 

სუბსიდიები

884,1

1002,0

1002,0

0,0

1455,7

1455,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

28,7

28,7

0,0

56,1

56,1

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

92,8

54,9

54,9

0,0

149,3

149,3

0,0

 

ხარჯები

92,8

54,9

54,9

0,0

149,3

149,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

80,7

32,5

32,5

0,0

134,3

134,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

13,9

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,1

8,5

8,5

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,9

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406,0

507,0

507,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

ხარჯები

406,0

507,0

507,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

სუბსიდიები

406,0

507,0

507,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

37,7

23,1

23,1

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

37,7

23,1

23,1

0,0

110,0

110,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,4

22,1

22,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

28,3

1,0

1,0

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

 

ხარჯები

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2777,8

3010,8

2844,5

166,3

2541,3

2305,7

235,5

 

ხარჯები

2566,1

3008,5

2842,2

166,3

2506,6

2271,1

235,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2058,5

2742,9

2740,4

2,5

2035,0

2030,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

175,0

45,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,7

2,3

2,3

0,0

34,6

34,6

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

408,9

197,9

34,1

163,8

331,3

230,7

100,5

 

ხარჯები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,7

2,3

2,3

0,0

34,6

34,6

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

199,7

197,9

34,1

163,8

302,9

202,4

100,5

 

ხარჯები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

296,6

196,1

100,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

2,3

2,3

0,0

6,3

6,3

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

209,2

0,0

0,0

0,0

28,3

28,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209,2

0,0

0,0

0,0

28,3

28,3

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2368,9

2812,9

2810,4

2,5

2210,0

2075,0

135,0

 

ხარჯები

2368,9

2812,9

2810,4

2,5

2210,0

2075,0

135,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2058,5

2742,9

2740,4

2,5

2035,0

2030,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

175,0

45,0

130,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

ხარჯები

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

855,4

617,6

617,6

0,0

605,0

475,0

130,0

 

ხარჯები

855,4

617,6

617,6

0,0

605,0

475,0

130,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

545,0

547,6

547,6

0,0

430,0

430,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

175,0

45,0

130,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.