„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/05/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016527
4
06/05/2022
ვებგვერდი, 10/05/2022
190020020.35.167.016527
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2022 წლის 6 მაისი

ქ. ლაგოდეხი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №23 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 21/12/2021, 190020020.35.167.016519).
მუხლი 2
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის № 23 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“

2. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, მე-16, მე-17, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 ფაქტი

 2021 ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

22,807.7

13,348.2

9,459.5

27,855.2

15,215.0

12,640.2

23,854.2

15,928.1

7,926.1

 გადასახადები

12,204.5

12,204.5

-

13,728.9

13,728.9

-

14,558.8

14,558.8

-

 გრანტები

9,732.7

273.2

9,459.5

13,007.4

367.2

12,640.2

8,605.4

679.3

7,926.1

 სხვა შემოსავლები

870.5

870.5

-

1,118.9

1,118.9

-

690.0

690.0

-

 II. ხარჯები

8,418.1

8,124.8

293.3

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,223.1

12,053.1

170.0

 შრომის ანაზღაურება

1,493.7

1,493.7

-

1,548.1

1,548.1

-

2,876.0

2,876.0

-

 საქონელი და მომსახურება

1,452.3

1,159.0

293.3

1,491.0

1,446.4

44.6

2,080.2

2,080.2

-

 პროცენტი

49.4

49.4

-

38.4

38.4

-

40.0

40.0

-

 სუბსიდიები

4,501.6

4,501.6

-

5,040.2

5,040.2

-

5,817.7

5,817.7

-

 გრანტები

53.9

53.9

-

75.7

75.7

-

145.0

145.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

528.0

528.0

-

597.9

597.9

-

519.8

519.8

-

 სხვა ხარჯები

339.2

339.2

-

2,243.0

357.0

1,886.0

744.4

574.4

170.0

 III. საოპერაციო სალდო

14,389.7

5,223.5

9,166.2

16,820.8

6,111.2

10,709.6

11,631.1

3,875.0

7,756.1

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15,952.4

5,672.0

10,280.4

15,400.2

5,053.9

10,346.3

12,947.5

4,497.1

8,450.4

 ზრდა

16,167.1

5,886.7

10,280.4

16,599.4

6,253.1

10,346.3

13,507.5

5,057.1

8,450.4

 კლება

214.6

214.6

 

1,199.3

1,199.3

 

560.0

560.0

-

 V. მთლიანი სალდო

- 1,562.8

- 448.6

- 1,114.2

1,420.6

1,057.3

363.3

- 1,316.4

- 622.1

- 694.4

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1,681.7

- 567.5

- 1,114.2

1,346.3

983.0

363.3

- 1,400.8

- 706.5

- 694.4

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ვალუტა და დეპოზიტები

-

   

-

   

-

   

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 აქციები და სხვა კაპიტალი

-

   

-

   

-

   

 კლება

1,681.7

567.5

1,114.2

- 1,346.3

- 983.0

- 363.3

1,400.8

706.5

694.4

 ვალუტა და დეპოზიტები

1,681.7

567.5

1,114.2

- 1,346.3

- 983.0

- 363.3

1,400.8

706.5

694.4

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 აქციები და სხვა კაპიტალი

-

   

-

   

-

   

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 119.0

- 119.0

-

- 74.3

- 74.3

-

- 84.4

- 84.4

-

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 საშინაო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 სხვა

-

   

-

   

-

   

 საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 სხვა

-

   

-

   

-

   

 კლება

119.0

119.0

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 საშინაო

119.0

119.0

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 სესხები

119.0

119.0

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

   

-

   

-

   

 საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

   

-

   

-

   

 სხვა

-

   

-

   

-

   

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

-

- 0.0

- 0.0

-

- 0.0

0.0

-

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

23,022.4

13,562.9

9,459.5

29,054.4

16,414.3

12,640.2

24,414.2

16,488.1

7,926.1

 შემოსავლები

22,807.7

13,348.2

9,459.5

27,855.2

15,215.0

12,640.2

23,854.2

15,928.1

7,926.1

 არაფინანსური აქტივების კლება

214.6

214.6

 

1,199.3

1,199.3

-

560.0

560.0

-

 გადასახდელები

24,704.1

14,130.4

10,573.7

27,708.1

15,431.3

12,276.9

25,815.0

17,194.5

8,620.4

 ხარჯები

8,418.1

8,124.8

293.3

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,223.1

12,053.1

170.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,167.1

5,886.7

10,280.4

16,599.4

6,253.1

10,346.3

13,507.5

5,057.1

8,450.4

 ვალდებულებების კლება

119.0

119.0

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 ნაშთის ცვლილება

- 1,681.7

- 567.5

- 1,114.2

1,346.3

983.0

363.3

- 1,400.8

- 706.5

- 694.4

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 23,854.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

22,807.7

13,348.2

9,459.5

27,855.2

15,215.0

12,640.2

23,854.2

15,928.1

7,926.1

 გადასახადები

12,204.5

12,204.5

-

13,728.9

13,728.9

-

14,558.8

14,558.8

-

 გრანტები

9,732.7

273.2

9,459.5

13,007.4

367.2

12,640.2

8,605.4

679.3

7,926.1

 სხვა შემოსავლები

870.5

870.5

 

1,118.9

1,118.9

 

690.0

690.0

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8605,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

 9,732.7

 13,007.4

 8,605.4

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

     

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 9,732.7

 13,007.4

 8,605.4

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

     

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 273.2

 367.2

 679.3

 კაპიტალური ტრანსფერი

 9,459.5

 10,754.2

 5,256.1

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 -

 1,886.0

 2,670.0

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 

 1,886.0

 2,670.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

     

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12 223,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 8,418.1

 8,124.8

 293.3

 11,034.4

 9,103.8

 1,930.6

12,223.1

12,053.1

170.0

 შრომის ანაზღაურება

 1,493.7

 1,493.7

 -

 1,548.1

 1,548.1

 -

2,876.0

2,876.0

-

 საქონელი და მომსახურება

 1,452.3

 1,159.0

 293.3

 1,491.0

 1,446.4

 44.6

2,080.2

2,080.2

-

 პროცენტები

 49.4

 49.4

 -

 38.4

 38.4

 -

40.0

40.0

-

 სუბსიდიები

 4,501.6

 4,501.6

 -

 5,040.2

 5,040.2

 -

5,817.7

5,817.7

-

 გრანტები

 53.9

 53.9

 -

 75.7

 75.7

 -

145.0

145.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

 528.0

 528.0

 -

 597.9

 597.9

 -

519.8

519.8

-

 სხვა ხარჯები

 339.2

 339.2

 -

 2,243.0

 357.0

 1,886.0

744.4

574.4

170.0

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12942,5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 13502,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 560,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 41.2

40.6

64.9

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 41.2

40.6

64.9

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 13,390.2

13,713.1

12,091.8

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,716.4

9,124.1

5,796.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,601.6

1,603.8

1,182.8

 02 03

 გარე განათება

 180.8

107.4

135.8

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

-

-

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 -

555.2

240.1

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

 1,173.5

1,115.4

1,325.0

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 933.3

797.7

3,192.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 784.6

409.4

220.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 44.5

116.3

196.5

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 3.8

-

9.5

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 -

-

5.0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 40.8

116.3

187.0

 04 00

 განათლება

 2,304.6

1,904.5

238.1

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 139.9

103.7

140.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 814.0

1,409.2

-

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 1,350.7

391.6

98.1

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 104.2

824.2

824.3

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 70.1

477.5

350.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 34.1

346.7

474.3

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 282.3

0.8

86.9

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 282.3

0.8

86.9

 06 02

 სოციალური დაცვა

 -

-

-

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 16,167.1

16,599.4

13,502.5

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

 214.6

1,199.3

560.0

 ძირითადი აქტივები

 71.9

280.3

560.0

 მატერიალური მარაგები

 

2.0

 

 არაწარმოებული აქტივები

 142.7

917.0

-

 მიწა

 142.7

917.0

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით.

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2,168.1

2,333.1

4,020.8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,118.7

2,203.5

3,945.8

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,118.7

2,203.5

3,795.8

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

-

150.0

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

     

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

     

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

 -

-

-

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

     

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

     

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 49.4

38.4

40.0

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

     

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

91.2

35.0

 7.2

 თავდაცვა

 78.5

92.3

134.9

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

     

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 78.5

92.3

134.9

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

     

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

     

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

     

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 -

-

-

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

     

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

     

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

     

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 10,231.2

10,309.5

7,365.4

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

     

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 -

-

-

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

     

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

     

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

     

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 10,231.2

10,309.5

7,365.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 8,862.4

9,131.0

6,040.4

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 1,368.8

1,178.6

1,325.0

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

     

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

     

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

     

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

     

 7.5

 გარემოს დაცვა

 1,038.2

1,226.1

1,257.5

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 997.4

1,109.7

1,257.5

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

     

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 40.8

116.3

-

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 4,222.1

4,448.1

5,955.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 -

-

-

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 -

-

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 1,684.2

1,678.1

1,276.7

 7.6 4

 გარე განათება

 754.3

872.5

886.1

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

     

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 1,783.6

1,897.5

3,792.1

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 421.5

140.2

231.2

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

     

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

     

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

     

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 421.5

140.2

231.2

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

     

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

     

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 942.2

1,663.4

1,530.2

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 132.5

517.0

-

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 769.7

1,106.3

1,490.2

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

     

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 40.0

40.0

40.0

 7.9

 განათლება

 4,626.1

4,726.0

3,443.3

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 3,138.7

4,156.2

3,019.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 1,487.4

569.8

424.3

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

     

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

     

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 1,487.4

569.8

424.3

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

     

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

     

 7 10

 სოციალური დაცვა

 705.9

2,695.2

1,126.4

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 71.3

61.7

109.4

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 48.0

48.0

52.5

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

     

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 149.6

143.2

152.0

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

     

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 20.3

31.3

30.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 31.7

36.4

50.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 385.0

2,374.6

732.5

 

 სულ

 24,433.8

27,633.8

25,064.7

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 1316,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11631,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

 14,389.7

16,820.8

11,631.1

 მთლიანი სალდო

- 1,562.8

1,420.6

 - 1,316.4

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1400,8ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1,681.7

1,346.3

- 1,400.8

 ზრდა

 -

-

-

 ვალუტა და დეპოზიტი

 -

-

-

 კლება

 1,681.7

- 1,346.3

1,400.8

 ვალუტა და დეპოზიტი

 1,681.7

- 1,346.3

1,400.8

 

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 3665,086 ათასი ლარი, მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 2856,143 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 808.943 ათასი ლარი.

 

თავი II. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13240,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

დაფინანსება 2022-2025 წლებზე

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,240.4

33,842.6

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,040.4

17,820.6

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

200.0

950.0

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

5,706.0

16,496.2

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

134.4

374.4

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,276.7

4,976.7

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

93.9

393.9

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,182.8

4,582.8

 02 03

 გარე განათება

886.1

4,058.1

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

200.3

852.3

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

685.8

3,205.8

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 -

0.0

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

0.0

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

300.1

520.1

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

240.1

240.1

 02 05 02

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

60.0

280.0

 02 05 04

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 05 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,325.0

1,325.0

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,192.0

3,852.0

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

220.0

1,290.0

 

 პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

6,040.4

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

პროგრამის მიზანია:

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

200.0

02 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

5,706.0

02 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

134.4

02 01 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სივრცეებში ხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება და ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებულია მოსახლეობის მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ფაქტები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,276.7

02 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

 წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

93.9

02 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,182.8

02 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 •  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

886.1

 02 03

პროგრამის განმახორციელებელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 200.3

 02 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში. შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

685.8

 02 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 240.1

02 05 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. მათ შორის:

- ქ ლაგოდეხში ჯიმი მაისურაძის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია.

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

 მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,325.0

02 06

პროგრამის განმახორციელებელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით.

 

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

3,192.0

 02 07

პროგრამის განმახორციელებელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

220.0

 02 08

პროგრამის განმახორციელებელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2009,1 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

როგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

დაფინანსება 2022-2025 წლებზე

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,009.1

5,937.1

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

440.4

790.4

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

70.4

350.4

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

20.0

90.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

350.0

350.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,530.2

4,980.2

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

825.9

3,425.9

 05 02 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

230.0

960.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

434.3

434.3

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

160.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

38.5

166.5

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

440.4

05 01

პროგრამის განმახორციელებელი

 • ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი
 • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 • სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.
 • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად)

პროგრამის მიზანია:

 • სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

 მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

70.4

05 01 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

მოსალოდნელი შედეგი

 სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

20.0

05 01 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად).

ქვეპროგრამის მიზანია:

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

350.0

05 01 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რათა ხელი შეეწყოს მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არის გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაში გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,530.2

05 02

პროგრამის განმახორციელებელი

 • ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი
 • ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 • მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას. ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.
 • პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში 7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4 პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი.
 • .პროგრამის მიზანია:
 • მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

 მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

825.9

05 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას. ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

მოსალოდნელი შედეგები

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

230.0

05 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში 7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4 პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია:

 შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

434.3

05 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდას მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების მიმართ.

მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არსებული კულტურული ობიექტები არის კეთლმოწობილი, შესაბამისად მუნიციაპლიტეტში გაზრდილია ვიზიტორთა რიცხვი, ასევე გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება კულტურული ობიექტების მიმართ.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

38.5

05 03

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 შემეცნებისთ საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგები

ახალგარდების ინიციატივები მხარდაჭერა, არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობ ღონისძიების ორგანიზებაში. ხდება მათი ნიჭიდა და უნარების გამოვლება.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1357,6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

დაფინანსება 2022-2025 წლებზე

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,357.6

4,488.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

231.2

667.1

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

145.3

581.2

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

85.9

85.9

 06 02

 სოციალური დაცვა

1,126.4

3,820.9

 06 02 01

 ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

62.4

257.4

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

152.0

638.0

 06 02 03

 სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

300.0

1,200.0

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

52.5

222.5

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

115.0

190.0

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

121.5

498.5

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

13.0

63.0

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.0

24.0

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

30.0

134.0

 06 02 10

 უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

40.0

173.0

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

1.0

10.0

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

7.0

28.0

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

47.0

202.5

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

170.0

170.0

 06 02 15

 სოციალური მიზნების მქონე პროექტების თანადაფინანსება

10

10.0

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

231.2

06 01

პროგრამის განმახორციელებელი

 • ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური.
 • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

პროგრამის მიზანია:

 • მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
 • პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;

მოსალოდნელი შედეგები

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
 •  მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.
 • გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

145.3

06 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

• პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

• პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;

მოსალოდნელი შედეგი

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
 •  მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.
 • გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

85.9

06 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“-ის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, 18 წელზე უფროსი ასაკის შშმ პირთა დღის ცენტრის შენობის სარემონტო სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია: შშმ პირთა დღის ცენტრის გამართული ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები სერვისს იღებენ გაუმჯობესებულ გარემოში.

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,126.4

06 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტები; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების; ახალშობილებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა.

 უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია;უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა).. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე დედით და მამით ობოლი და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად; უსინათლო ოჯახების სოციალური დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

1. ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

62.4

06 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა 200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად.

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

2.ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

152.0

06 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა ,,ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 15 ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით.უდედმამო ბავშვთა ( 18 წლამდე) ოჯახს თითოეულზე -100 ლარი, ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 500 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

3.სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

300.0

06 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხიდან - 100 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 100%; 100 ლარს ზევით 200 ლარამდე მოთხოვნის შემთხვევაში - 100 ლარი; 200 ლარს ზევით პაციენტის ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს - 700 ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები დაფინანსდებიან წელიწადში ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით. აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი

გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

4.უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

52.5

06 02 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 30 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანია: უმწეო ხანდაზმულთა ხელშეწობა

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

5. სტუდენტების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

115.0

06 02 05

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება- 500 ლარის ოდენობით. მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად - 1000 ლარის ოდენობით. პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას. ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება - 20 სტუდენტის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მაღალი აკადემიური მოსწრების, სტუდენტების წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სტუდენტების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების და დედით და მამით ობოლი სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

6.მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

121.5

06 02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

7.იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 13.0

06 02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით არა უმეტეს 200 ლარისა. (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი და თბობის სეზონზე - 100 ლარი). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 65 ოჯახი .

ქვეპროგრამის მიზანია:

 დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

8. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

5.0

06 02 08

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ: სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -200 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

9.მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

30.0

06 02 09

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

10.უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

40.0

06 02 10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

11.ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1.0

06 02 11

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი

100 და მეტი წლის ასაკის მქონე მოქალაქეების ფინანსური თანადგომა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

12.სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

7.0

06 02 12

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 500 ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანია:

გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

13.შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

47.0

02 06 13

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;.

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური მიზნების მქონე

პროექტების თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

10.0

06 02 15

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენალდაკარგული პირები, მარტოხელა მშობლები, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, ოჯახური პირობების გამო, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი დიასახლისები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და ა. შ.) ჩართულობას სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშემწყობას. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ბიბლიოთეკა, სკოლა და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაცია / ცენტრი, სოციალური საწარმო და სხვ.) (შემდგომში - „ორგანიზაცია“), რომელიც, საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით, მოახდენს წილობრივ დაფინანსებას და, პროექტის განხორციელებით, ხელს შეუწყობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი

შედეგი

ა) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული პროექტების შედეგად, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

ბ) სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება, პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა და მათი ადაპტაცია არსებულ გარემოში;

გ) ქართული არასამთავრობო და საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა;

დ) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების სექტორის განვითარების ხელშეწყობა

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარში

პროგრ. კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

24,704.1

14,130.4

10,573.7

27,708.1

15,431.3

12,276.9

25,815.0

17,194.5

8,620.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 ხარჯები

8,418.1

8,124.8

293.3

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,223.1

12,053.1

170.0

 

 შრომის ანაზღაურება

1,493.7

1,493.7

-

1,548.1

1,548.1

-

2,876.0

2,876.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

1,452.3

1,159.0

293.3

1,491.0

1,446.4

44.6

2,080.2

2,080.2

-

 

 პროცენტები

49.4

49.4

-

38.4

38.4

-

40.0

40.0

-

 

 სუბსიდიები

4,501.6

4,501.6

-

5,040.2

5,040.2

-

5,817.7

5,817.7

-

 

 გრანტები

53.9

53.9

-

75.7

75.7

-

145.0

145.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

528.0

528.0

-

597.9

597.9

-

519.8

519.8

-

 

 სხვა ხარჯები

339.2

339.2

-

2,243.0

357.0

1,886.0

744.4

574.4

170.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,167.1

5,886.7

10,280.4

16,599.4

6,253.1

10,346.3

13,507.5

5,057.1

8,450.4

 

 ვალდებულებები

119.0

119.0

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,516.9

2,516.9

-

2,499.7

2,499.7

-

4,240.1

4,240.1

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 ხარჯები

2,356.8

2,356.8

-

2,384.8

2,384.8

-

4,090.8

4,090.8

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1,493.7

1,493.7

-

1,548.1

1,548.1

-

2,876.0

2,876.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

562.9

562.9

-

610.0

610.0

-

878.7

878.7

-

 

 პროცენტები

49.4

49.4

-

38.4

38.4

-

40.0

40.0

-

 

 სუბსიდიები

-

-

-

2.0

2.0

-

14.0

14.0

-

 

 გრანტები

53.9

53.9

-

29.5

29.5

-

55.0

55.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

144.8

144.8

-

100.5

100.5

-

8.1

8.1

-

 

 სხვა ხარჯები

52.0

52.0

-

56.2

56.2

-

219.0

219.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.2

41.2

-

40.6

40.6

-

64.9

64.9

-

 

 ვალდებულებები

119.0

119.0

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,201.5

2,201.5

-

2,295.7

2,295.7

-

3,965.7

3,965.7

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 ხარჯები

2,160.3

2,160.3

-

2,255.1

2,255.1

-

3,900.8

3,900.8

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1,493.7

1,493.7

-

1,548.1

1,548.1

-

2,876.0

2,876.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

554.5

554.5

-

610.0

610.0

-

878.7

878.7

-

 

 სუბსიდიები

-

-

-

2.0

2.0

-

14.0

14.0

-

 

 გრანტები

53.9

53.9

-

29.5

29.5

-

55.0

55.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

6.1

-

9.3

9.3

-

8.1

8.1

-

 

 სხვა ხარჯები

52.0

52.0

-

56.2

56.2

-

69.0

69.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.2

41.2

-

40.6

40.6

-

64.9

64.9

-

 01 01 01

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

606.5

606.5

-

597.5

597.5

-

1,077.3

1,077.3

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

   

-

   

-

   
 

 ხარჯები

578.8

578.8

-

596.9

596.9

-

1,067.3

1,067.3

-

 

 შრომის ანაზღაურება

411.9

411.9

 

397.4

397.4

 

790.0

790.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

115.5

115.5

-

145.1

145.1

-

212.3

212.3

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

1.3

-

1.4

1.4

-

-

 

-

 

 სხვა ხარჯები

50.2

50.2

-

53.1

53.1

-

65.0

65.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.7

27.7

-

0.5

0.5

-

10.0

10.0

-

 01 01 02

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

1,509.0

1,509.0

-

1,603.4

1,603.4

-

2,688.5

2,688.5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

   

-

   

-

   
 

 ხარჯები

1,495.6

1,495.6

-

1,563.4

1,563.4

-

2,633.6

2,633.6

-

 

 შრომის ანაზღაურება

1,015.4

1,015.4

-

1,078.8

1,078.8

-

1,980.0

1,980.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

419.5

419.5

-

442.4

442.4

-

572.9

572.9

-

 

 სუბსიდიები

-

 

-

2.0

2.0

-

14.0

14.0

-

 

 გრანტები

53.9

53.9

-

29.5

29.5

-

55.0

55.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

4.8

-

7.6

7.6

-

7.7

7.7

-

 

 სხვა ხარჯები

1.9

1.9

-

3.1

3.1

-

4.0

4.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

13.5

-

40.1

40.1

-

54.9

54.9

-

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

78.5

78.5

-

92.3

92.3

-

134.9

134.9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

   

-

   

-

   
 

 ხარჯები

78.5

78.5

-

92.3

92.3

-

134.9

134.9

-

 

 შრომის ანაზღაურება

66.4

66.4

-

71.9

71.9

-

106.0

106.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

12.1

12.1

-

20.0

20.0

-

28.5

28.5

-

 

 სხვა ხარჯები

-

-

-

0.4

0.4

-

0.4

0.4

-

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

3.2

3.2

-

2.5

2.5

-

30.0

30.0

-

 

 ხარჯები

3.2

3.2

-

2.5

2.5

-

30.0

30.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

3.2

3.2

-

2.5

2.5

-

30.0

30.0

-

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

4.3

4.3

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 

 ხარჯები

4.3

4.3

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

4.3

4.3

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

315.4

315.4

-

204.0

204.0

-

274.4

274.4

-

 

 ხარჯები

196.5

196.5

-

129.6

129.6

-

190.0

190.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

8.4

8.4

-

-

-

-

-

-

-

 

 პროცენტები

49.4

49.4

-

38.4

38.4

-

40.0

40.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

138.7

138.7

-

91.2

91.2

-

-

-

-

 

 ვალდებულებები

119.0

119.0

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

168.4

168.4

-

112.8

112.8

-

114.4

114.4

-

 

 ხარჯები

49.4

49.4

-

38.4

38.4

-

40.0

40.0

-

 

 პროცენტები

49.4

49.4

 

38.4

38.4

 

40.0

40.0

 
 

 ვალდებულებები

119.0

119.0

 

74.3

74.3

 

74.4

74.4

 

 01 02 04

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

147.1

147.1

-

91.2

91.2

-

-

-

-

 

 ხარჯები

147.1

147.1

-

91.2

91.2

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

8.4

8.4

-

-

-

-

-

-

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

138.7

138.7

 

91.2

91.2

 

-

-

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,448.3

6,245.7

8,202.7

14,706.4

6,081.4

8,625.1

13,240.4

5,201.9

8,038.4

 

 ხარჯები

1,058.1

901.5

156.7

993.4

948.8

44.6

1,148.6

1,148.6

-

 

 საქონელი და მომსახურება

726.8

570.2

156.7

677.5

632.9

44.6

854.4

854.4

-

 

 სუბსიდიები

283.0

283.0

-

247.8

247.8

-

294.2

294.2

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

45.4

45.4

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

48.3

48.3

-

22.7

22.7

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,390.2

5,344.2

8,046.0

13,713.1

5,132.6

8,580.5

12,091.8

4,053.3

8,038.4

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,862.4

2,497.0

6,365.4

9,131.0

3,376.8

5,754.2

6,040.4

1,734.3

4,306.1

 

 ხარჯები

146.1

146.1

-

6.9

6.9

-

244.4

244.4

-

 

 საქონელი და მომსახურება

146.1

146.1

-

6.9

6.9

-

244.4

244.4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,716.4

2,350.9

6,365.4

9,124.1

3,369.9

5,754.2

5,796.0

1,489.9

4,306.1

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

146.1

146.1

-

-

-

-

200.0

200.0

-

 

 ხარჯები

146.1

146.1

-

-

-

-

200.0

200.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

146.1

146.1

-

-

-

-

200.0

200.0

-

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

8,716.4

2,350.9

6,365.4

9,126.8

3,372.6

5,754.2

5,706.0

1,399.9

4,306.1

 

 ხარჯები

-

-

-

2.7

2.7

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

2.7

2.7

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,716.4

2,350.9

6,365.4

9,124.1

3,369.9

5,754.2

5,706.0

1,399.9

4,306.1

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

-

-

-

4.2

4.2

-

134.4

134.4

-

 

 ხარჯები

-

-

-

4.2

4.2

-

44.4

44.4

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

4.2

4.2

-

44.4

44.4

-

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,684.2

1,240.8

443.4

1,678.1

681.6

996.5

1,276.7

1,276.7

-

 

 ხარჯები

82.6

82.6

-

74.3

74.3

-

93.9

93.9

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 სუბსიდიები

82.6

82.6

-

74.3

74.3

-

93.9

93.9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,601.6

1,158.1

443.4

1,603.8

607.3

996.5

1,182.8

1,182.8

-

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

82.6

82.6

-

74.3

74.3

-

93.9

93.9

-

 

 ხარჯები

82.6

82.6

-

74.3

74.3

-

93.9

93.9

-

 

 სუბსიდიები

82.6

82.6

 

74.3

74.3

 

93.9

93.9

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,601.6

1,158.1

443.4

1,603.8

607.3

996.5

1,182.8

1,182.8

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,601.6

1,158.1

443.4

1,603.8

607.3

996.5

1,182.8

1,182.8

 

 02 03

 გარე განათება

754.3

754.3

-

872.5

872.5

-

886.1

886.1

-

 

 ხარჯები

573.5

573.5

-

765.1

765.1

-

750.3

750.3

-

 

 საქონელი და მომსახურება

373.1

373.1

-

591.6

591.6

-

550.0

550.0

-

 

 სუბსიდიები

200.4

200.4

-

173.4

173.4

-

200.3

200.3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.8

180.8

-

107.4

107.4

-

135.8

135.8

-

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

200.4

200.4

-

173.4

173.4

-

200.3

200.3

-

 

 ხარჯები

200.4

200.4

-

173.4

173.4

-

200.3

200.3

-

 

 სუბსიდიები

200.4

200.4

 

173.4

173.4

 

200.3

200.3

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

553.9

553.9

-

699.0

699.0

-

685.8

685.8

-

 

 ხარჯები

373.1

373.1

-

591.6

591.6

-

550.0

550.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

373.1

373.1

-

591.6

591.6

-

550.0

550.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.8

180.8

 

107.4

107.4

 

135.8

135.8

 

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

58.2

58.2

-

610.5

81.8

528.6

300.1

112.0

188.1

 

 ხარჯები

58.2

58.2

-

55.2

55.2

-

60.0

60.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

9.9

9.9

-

9.9

9.9

-

60.0

60.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

45.4

45.4

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

48.3

48.3

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

555.2

26.6

528.6

240.1

52.0

188.1

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

-

-

551.1

22.5

528.6

240.1

52.0

188.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

551.1

22.5

528.6

240.1

52.0

188.1

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

58.2

58.2

-

59.4

59.4

-

60.0

60.0

-

 

 ხარჯები

58.2

58.2

-

55.2

55.2

-

60.0

60.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

9.9

9.9

-

9.9

9.9

-

60.0

60.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

 

45.4

45.4

 

-

   
 

 სხვა ხარჯები

48.3

48.3

 

-

   

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

4.1

4.1

 

-

   

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,368.8

454.7

914.1

1,178.6

321.2

857.3

1,325.0

347.0

978.0

 

 ხარჯები

195.3

38.6

156.7

63.1

18.6

44.6

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

195.3

38.6

156.7

63.1

18.6

44.6

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,173.5

416.1

757.4

1,115.4

302.7

812.8

1,325.0

347.0

978.0

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

933.3

453.6

479.8

797.7

309.3

488.4

3,192.0

625.7

2,566.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

933.3

453.6

479.8

797.7

309.3

488.4

3,192.0

625.7

2,566.3

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

787.1

787.1

-

438.1

438.1

-

220.0

220.0

-

 

 ხარჯები

2.5

2.5

-

28.7

28.7

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

2.5

2.5

-

6.0

6.0

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

-

   

22.7

22.7

 

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

784.6

784.6

 

409.4

409.4

 

220.0

220.0

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,043.2

1,043.2

-

1,277.2

1,277.2

-

1,524.5

1,524.5

-

 

 ხარჯები

998.6

998.6

-

1,160.9

1,160.9

-

1,323.0

1,323.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

5.0

5.0

-

-

-

-

-

-

-

 

 სუბსიდიები

993.7

993.7

-

1,109.7

1,109.7

-

1,243.0

1,243.0

-

 

 გრანტები

-

-

-

46.2

46.2

-

80.0

80.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

-

-

-

5.0

5.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.5

44.5

-

116.3

116.3

-

201.5

201.5

-

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

910.8

910.8

-

999.9

999.9

-

1,067.9

1,067.9

-

 

 ხარჯები

907.0

907.0

-

999.9

999.9

-

1,058.4

1,058.4

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 სუბსიდიები

907.0

907.0

 

999.9

999.9

 

1,058.4

1,058.4

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

3.8

 

-

   

9.5

9.5

 

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

86.6

86.6

-

109.8

109.8

-

189.6

189.6

-

 

 ხარჯები

86.6

86.6

-

109.8

109.8

-

184.6

184.6

-

 

 სუბსიდიები

86.6

86.6

 

109.8

109.8

 

184.6

184.6

 

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

40.8

40.8

-

116.3

116.3

-

187.0

187.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.8

40.8

 

116.3

116.3

 

187.0

187.0

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

5.0

5.0

-

51.2

51.2

-

80.0

80.0

-

 

 ხარჯები

5.0

5.0

-

51.2

51.2

-

80.0

80.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

5.0

5.0

-

-

-

-

-

-

-

 

 გრანტები

-

   

46.2

46.2

 

80.0

80.0

 
 

 სხვა ხარჯები

-

   

5.0

5.0

 

-

   

 04 00

 განათლება

4,626.1

2,537.4

2,088.7

4,726.0

3,383.8

1,342.2

3,443.3

3,443.3

-

 

 ხარჯები

2,321.5

2,184.8

136.6

2,821.5

2,821.5

-

3,205.1

3,205.1

-

 

 საქონელი და მომსახურება

136.6

-

136.6

178.2

178.2

-

326.1

326.1

-

 

 სუბსიდიები

2,184.8

2,184.8

-

2,643.3

2,643.3

-

2,879.0

2,879.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,304.6

352.5

1,952.1

1,904.5

562.3

1,342.2

238.1

238.1

-

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,324.7

2,324.7

-

2,747.0

2,747.0

-

3,019.0

3,019.0

-

 

 ხარჯები

2,184.8

2,184.8

-

2,643.3

2,643.3

-

2,879.0

2,879.0

-

 

 სუბსიდიები

2,184.8

2,184.8

 

2,643.3

2,643.3

 

2,879.0

2,879.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.9

139.9

 

103.7

103.7

 

140.0

140.0

 

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

814.0

52.0

762.0

1,409.2

180.7

1,228.4

-

-

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

814.0

52.0

762.0

1,409.2

180.7

1,228.4

-

   

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

1,487.4

160.6

1,326.7

569.8

456.0

113.8

424.3

424.3

-

 

 ხარჯები

136.6

-

136.6

178.2

178.2

-

326.1

326.1

-

 

 საქონელი და მომსახურება

136.6

-

136.6

178.2

178.2

-

326.1

326.1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,350.7

160.6

1,190.1

391.6

277.8

113.8

98.1

98.1

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

942.169

942.169

-

1,663.369

1,239.767

423.602

2,009.1

1,597.1

412.0

 

 ხარჯები

838.0

838.0

-

839.2

839.2

-

1,184.9

1,184.9

-

 

 სუბსიდიები

833.3

833.3

-

837.7

837.7

-

1,164.9

1,164.9

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.9

-

0.5

0.5

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

3.7

3.7

-

1.1

1.1

-

20.0

20.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.2

104.2

-

824.2

400.6

423.6

824.3

412.3

412.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

125.5

125.5

-

510.6

379.0

131.6

440.4

440.4

-

 

 ხარჯები

55.4

55.4

-

33.1

33.1

-

90.4

90.4

-

 

 სუბსიდიები

51.8

51.8

-

32.0

32.0

-

70.4

70.4

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

3.6

3.6

-

1.1

1.1

-

20.0

20.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.1

70.1

-

477.5

345.9

131.6

350.0

350.0

-

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

55.9

55.9

-

32.0

32.0

-

70.4

70.4

-

 

 ხარჯები

55.4

55.4

-

32.0

32.0

-

70.4

70.4

-

 

 სუბსიდიები

51.8

51.8

-

32.0

32.0

-

70.4

70.4

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

3.6

3.6

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

-

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

55.9

55.9

-

32.0

32.0

-

70.4

70.4

-

 

 ხარჯები

55.4

55.4

-

32.0

32.0

-

70.4

70.4

-

 

 სუბსიდიები

51.8

51.8

 

32.0

32.0

 

70.4

70.4

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

-

-

 
 

 სხვა ხარჯები

3.6

3.6

 

-

   

-

-

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.5

 

-

   

-

   

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

-

-

-

1.1

1.1

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

1.1

1.1

-

20.0

20.0

-

 

 სხვა ხარჯები

-

   

1.1

1.1

 

20.0

20.0

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

69.6

69.6

-

477.5

345.9

131.6

350.0

350.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.6

69.6

 

477.5

345.9

131.6

350.0

350.0

 

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

809.7

809.7

-

1,146.3

854.4

292.0

1,530.2

1,118.2

412.0

 

 ხარჯები

775.6

775.6

-

799.7

799.7

-

1,056.0

1,056.0

-

 

 სუბსიდიები

774.5

774.5

-

799.2

799.2

-

1,056.0

1,056.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.9

-

0.5

0.5

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

0.1

0.1

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

34.1

-

346.7

54.7

292.0

474.3

62.3

412.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

585.0

585.0

-

613.3

613.3

-

825.9

825.9

-

 

 ხარჯები

550.9

550.9

-

567.3

567.3

-

786.0

786.0

-

 

 სუბსიდიები

549.9

549.9

-

566.9

566.9

-

786.0

786.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.9

-

0.5

0.5

-

-

-

-

 

 სხვა ხარჯები

0.1

0.1

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

34.1

-

46.0

46.0

-

40.0

40.0

-

   

585.0

585.0

-

613.3

613.3

-

825.9

825.9

-

 

 ხარჯები

550.9

550.9

-

567.3

567.3

-

786.0

786.0

-

 

 სუბსიდიები

549.9

549.9

 

566.9

566.9

 

786.0

786.0

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.9

 

0.5

0.5

 

-

-

 
 

 სხვა ხარჯები

0.1

0.1

 

-

   

-

-

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

34.1

 

46.0

46.0

 

40.0

40.0

 

 05 02 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

184.7

184.7

-

192.4

192.4

-

230.0

230.0

-

 

 ხარჯები

184.7

184.7

-

192.4

192.4

-

230.0

230.0

-

 

 სუბსიდიები

184.7

184.7

 

192.4

192.4

 

230.0

230.0

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

-

-

-

300.7

8.7

292.0

434.3

22.3

412.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

300.7

8.7

292.0

434.3

22.3

412.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

40.0

40.0

-

 

 სუბსიდიები

40.0

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

40.0

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

7.0

7.0

-

6.4

6.4

-

38.5

38.5

-

 

 ხარჯები

7.0

7.0

-

6.4

6.4

-

38.5

38.5

-

 

 სუბსიდიები

7.0

7.0

 

6.4

6.4

 

38.5

38.5

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,127.4

845.1

282.3

2,835.4

949.4

1,886.0

1,357.6

1,187.6

170.0

 

 ხარჯები

845.1

845.1

-

2,834.6

948.6

1,886.0

1,270.7

1,100.7

170.0

 

 საქონელი და მომსახურება

21.0

21.0

-

25.2

25.2

-

21.0

21.0

-

 

 სუბსიდიები

206.8

206.8

-

199.7

199.7

-

222.6

222.6

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

382.2

382.2

-

451.6

451.6

-

511.7

511.7

-

 

 სხვა ხარჯები

235.1

235.1

-

2,158.1

272.1

1,886.0

505.4

335.4

170.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.3

-

282.3

0.8

0.8

-

86.9

86.9

-

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

421.5

139.2

282.3

140.2

140.2

-

231.2

231.2

-

 

 ხარჯები

139.2

139.2

-

139.4

139.4

-

144.3

144.3

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

7.8

7.8

-

-

-

-

 

 სუბსიდიები

137.9

137.9

-

131.1

131.1

-

144.3

144.3

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

1.3

-

0.6

0.6

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.3

-

282.3

0.8

0.8

-

86.9

86.9

-

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

139.2

139.2

-

132.4

132.4

-

145.3

145.3

-

 

 ხარჯები

139.2

139.2

-

131.6

131.6

-

144.3

144.3

-

 

 სუბსიდიები

137.9

137.9

 

131.1

131.1

 

144.3

144.3

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

1.3

 

0.6

0.6

 

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

0.8

0.8

 

1.0

1.0

 

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

282.3

-

282.3

7.8

7.8

-

85.9

85.9

-

 

 ხარჯები

-

-

-

7.8

7.8

-

-

-

-

 

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

7.8

7.8

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.3

 

282.3

-

   

85.9

85.9

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

705.9

705.9

-

2,695.2

809.2

1,886.0

1,126.4

956.4

170.0

 

 ხარჯები

705.9

705.9

-

2,695.2

809.2

1,886.0

1,126.4

956.4

170.0

 

 საქონელი და მომსახურება

21.0

21.0

-

17.5

17.5

-

21.0

21.0

-

 

 სუბსიდიები

68.9

68.9

-

68.6

68.6

-

78.3

78.3

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

380.9

380.9

-

451.0

451.0

-

511.7

511.7

-

 

 სხვა ხარჯები

235.1

235.1

-

2,158.1

272.1

1,886.0

505.4

335.4

170.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 06 02 01

 ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

31.4

31.4

-

29.8

29.8

-

62.4

62.4

-

 

 ხარჯები

31.4

31.4

-

29.8

29.8

-

62.4

62.4

-

 

 სხვა ხარჯები

31.4

31.4

 

29.8

29.8

 

62.4

62.4

 

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

149.6

149.6

-

143.2

143.2

-

152.0

152.0

-

 

 ხარჯები

149.6

149.6

-

143.2

143.2

-

152.0

152.0

-

 

 საქონელი და მომსახურება

21.0

21.0

-

17.5

17.5

-

21.0

21.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

4.6

4.6

 

4.3

4.3

 

5.0

5.0

 
 

 სხვა ხარჯები

124.0

124.0

 

121.4

121.4

 

126.0

126.0

 

 06 02 03

 სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

220.5

220.5

-

288.9

288.9

-

300.0

300.0

-

 

 ხარჯები

220.5

220.5

-

288.9

288.9

-

300.0

300.0

-

 

 სუბსიდიები

-

   

-

   

-

   
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

220.5

220.5

 

288.9

288.9

 

300.0

300.0

 
 

 სხვა ხარჯები

-

   

-

   

-

   

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

48.0

48.0

-

48.0

48.0

-

52.5

52.5

-

 

 ხარჯები

48.0

48.0

-

48.0

48.0

-

52.5

52.5

-

 

 სუბსიდიები

48.0

48.0

 

48.0

48.0

 

52.5

52.5

 

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

7.0

7.0

-

11.0

11.0

-

115.0

115.0

-

 

 ხარჯები

7.0

7.0

-

11.0

11.0

-

115.0

115.0

-

 

 სხვა ხარჯები

7.0

7.0

 

11.0

11.0

 

115.0

115.0

 

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

110.7

110.7

-

104.6

104.6

-

121.5

121.5

-

 

 ხარჯები

110.7

110.7

-

104.6

104.6

-

121.5

121.5

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

110.7

110.7

 

104.6

104.6

 

121.5

121.5

 

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

12.6

12.6

-

12.3

12.3

-

13.0

13.0

-

 

 ხარჯები

12.6

12.6

-

12.3

12.3

-

13.0

13.0

-

 

 სხვა ხარჯები

12.6

12.6

 

12.3

12.3

 

13.0

13.0

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

4.5

4.5

-

4.1

4.1

-

5.0

5.0

-

 

 ხარჯები

4.5

4.5

-

4.1

4.1

-

5.0

5.0

-

 

 სხვა ხარჯები

4.5

4.5

 

4.1

4.1

 

5.0

5.0

 

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

20.3

20.3

-

31.3

31.3

-

30.0

30.0

-

 

 ხარჯები

20.3

20.3

-

31.3

31.3

-

30.0

30.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

6.9

6.9

 

30.0

30.0

 
 

 სხვა ხარჯები

20.3

20.3

 

24.4

24.4

 

-

-

 

 06 02 10

 უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

31.7

31.7

-

36.4

36.4

-

40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

31.7

31.7

-

36.4

36.4

-

40.0

40.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

31.7

31.7

 

36.4

36.4

 

40.0

40.0

 

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

1.5

1.5

-

0.5

0.5

-

1.0

1.0

-

 

 ხარჯები

1.5

1.5

-

0.5

0.5

-

1.0

1.0

-

 

 სხვა ხარჯები

1.5

1.5

 

0.5

0.5

 

1.0

1.0

 

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

2.7

2.7

-

2.7

2.7

-

7.0

7.0

-

 

 ხარჯები

2.7

2.7

-

2.7

2.7

-

7.0

7.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

-

   
 

 სხვა ხარჯები

2.7

2.7

 

2.7

2.7

 

7.0

7.0

 

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

39.9

39.9

-

31.9

31.9

-

47.0

47.0

-

 

 ხარჯები

39.9

39.9

-

31.9

31.9

-

47.0

47.0

-

 

 სუბსიდიები

20.9

20.9

 

20.6

20.6

 

25.8

25.8

 
 

 სოციალური უზრუნველყოფა

13.3

13.3

 

9.9

9.9

 

15.2

15.2

 
 

 სხვა ხარჯები

5.6

5.6

 

1.4

1.4

 

6.0

6.0

 

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

25.4

25.4

-

1,950.5

64.5

1,886.0

170.0

-

170.0

 

 ხარჯები

25.4

25.4

-

1,950.5

64.5

1,886.0

170.0

-

170.0

 

 სხვა ხარჯები

25.4

25.4

 

1,950.5

64.5

1,886.0

170.0

 

170.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

-

   

 06 02 15

 სოციალური მიზნების მქონე პროექტების თანადაფინანსება

-

-

-

-

-

-

10.0

10.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

-

-

10.0

10.0

-

 

 გრანტები

-

   

-

   

10.0

10.0

 

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიივანე ხაჩიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.