„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 356
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016460
356
29/04/2022
ვებგვერდი, 03/05/2022
190020020.35.157.016460
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №356

2022 წლის 29 აპრილი

ქ. თეთრიწყარო

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 22/12/2021, სარეგისტრაციო  კოდი: 190020020.35.157.016442) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი“  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძედანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

2025  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

16,696.0

20,156.4

6,581.4

13,575.0

18,705.0

3,963.0

14,742.0

15,687.6

16,747.2

17,686.9

გადასახადები

8,943.6

11,247.0

0.0

11,247.0

12,589.3

0.0

12,589.3

14,209.9

15,167.9

16,105.3

გრანტები

6,186.3

6,796.4

6,581.4

215.0

4,203.0

3,963.0

240.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

1,566.2

2,113.0

0.0

2,113.0

1,912.7

0.0

1,912.7

1,262.7

1,364.3

1,366.6

 ხარჯები

8,862.4

10,160.9

293.3

9,867.6

13,699.2

422.9

13,276.3

11,606.0

11,846.9

11,897.7

შრომის ანაზღაურება

2,095.1

2,205.0

0.0

2,205.0

3,675.4

0.0

3,675.4

2,640.6

2,646.2

2,651.9

საქონელი და მომსახურება

2,564.7

3,419.6

146.3

3,273.3

2,179.0

116.7

2,062.3

1,778.6

1,783.9

1,787.6

პროცენტი

123.3

102.6

0.0

102.6

82.9

0.0

82.9

60.4

36.2

11.3

სუბსიდიები

3,432.7

3,562.7

0.0

3,562.7

6,603.1

0.0

6,603.1

6,235.0

6,489.2

6,545.5

გრანტები

28.9

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

482.4

503.4

0.0

503.4

485.5

0.0

485.5

550.0

550.0

550.0

სხვა ხარჯები

135.4

342.6

147.0

195.6

648.3

306.2

342.1

341.4

341.4

351.4

  საოპერაციო სალდო

7,833.6

9,995.5

6,288.1

3,707.4

5,005.8

3,540.1

1,465.7

4,081.6

4,900.3

5,789.2

 არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,027.8

7,310.0

6,186.4

1,123.6

11,204.7

5,483.4

5,721.3

3,864.8

4,664.8

5,619.3

ზრდა

7,126.8

8,020.1

6,186.4

1,833.7

11,662.7

5,483.4

6,179.3

3,964.8

4,764.8

5,719.3

კლება

99.0

710.1

0.0

710.1

458.0

0.0

458.0

100.0

100.0

100.0

 მთლიანი სალდო

805.8

2,685.5

101.7

2,583.8

-6,198.9

-1,943.3

-4,255.6

216.8

235.5

169.9

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

171.7

0.0

0.0

0.0

-6,198.9

-1,943.3

-4,255.6

216.8

235.5

169.9

ზრდა

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

სესხები

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

6,399.0

1,943.3

4,455.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

 

6,399.0

1,943.3

4,455.7

0.0

0.0

0.0

 ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-185.1

0.0

-185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ბალანსი

634.112

2,500.400

101.700

2,398.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნ.

2025 წლის პროგნ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსულობები

16,795.0

20,866.5

6,581.4

14,285.1

19,163.0

3,963.0

15,200.0

15,787.6

16,847.2

17,786.9

შემოსავლები

16,696.0

20,156.4

6,581.4

13,575.0

18,705.0

3,963.0

14,742.0

15,687.6

16,747.2

17,686.9

არაფინანსური აქტივების კლება

99.0

710.1

0.0

710.1

458.0

0.0

458.0

100.0

100.0

100.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

16,160.9

18,366.1

6,479.7

11,886.4

25,562.0

5,906.3

19,655.7

15,787.6

16,847.2

17,786.9

ხარჯები

8,862.4

10,160.9

293.3

9,867.6

13,699.2

422.9

13,276.3

11,606.0

11,846.9

11,897.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,126.8

8,020.1

6,186.4

1,833.7

11,662.7

5,483.4

6,179.3

3,964.8

4,764.8

5,719.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

ვალდებულების კლება

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

634.1

2,500.4

101.7

2,398.7

-6,399.0

-1,943.3

-4,455.7

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,696.0

20,156.4

6,581.4

13,575.0

18,705.0

3,963.0

14,742.0

15,687.6

16,747.2

17,686.9

გადასახადები

8,943.6

11,247.0

0.0

11,247.0

12,589.3

0.0

12,589.3

14,209.9

15,167.9

16,105.3

გრანტები

6,186.3

6,796.4

6,581.4

215.0

4,203.0

3,963.0

240.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

1,566.2

2,113.0

0.0

2,113.0

1,912.7

0.0

1,912.7

1,262.7

1,364.3

1,366.6

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის  გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნ.

2025 წლის პროგნ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

გადასახადები

8,943.6

11,247.0

0.0

11,247.0

12,589.3

0.0

12,589.3

14,209.9

15,167.9

16,105.3

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

3,385.6

3,806.5

0.0

3,806.5

3,500.0

0.0

3,500.0

3,400.0

3,450.0

3,450.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,033.3

2,376.5

0.0

2,376.5

2,200.0

0.0

2,200.0

2,200.0

2,200.0

2,200.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.6

-0.6

0.0

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

29.8

36.1

0.0

36.1

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

29.8

36.1

0.0

36.1

20.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

416.4

507.8

0.0

507.8

430.0

0.0

430.0

350.0

400.0

400.0

ფიზიკურ პირებიდან

360.4

443.8

0.0

443.8

400.0

0.0

400.0

300.0

300.0

300.0

იურიდიულ პირებიდან

56.0

64.0

0.0

64.0

30.0

0.0

30.0

50.0

100.0

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

905.5

886.7

0.0

886.7

850.0

0.0

850.0

830.0

830.0

830.0

ფიზიკურ პირებიდან

64.3

48.9

0.0

48.9

50.0

0.0

50.0

100.0

100.0

100.0

იურიდიულ პირებიდან

841.2

837.8

0.0

837.8

800.0

0.0

800.0

730.0

730.0

730.0

გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე

5,558.0

7,440.5

0.0

7,440.5

9,089.3

0.0

9,089.3

10,809.9

11,717.9

12,655.3

საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე

5,558.0

7,440.5

0.0

7,440.5

9,089.3

0.0

9,089.3

10,809.9

11,717.9

12,655.3

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5,558.0

7,440.5

0.0

7,440.5

9,089.3

0.0

9,089.3

10,809.9

11,717.9

12,655.3

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნო ზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,186.3

6,796.4

6,581.4

215.0

4,203.0

3,963.0

240.0

215.0

215.0

215.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,186.3

6,796.4

6,581.4

215.0

4,203.0

3,963.0

240.0

215.0

215.0

215.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

215.0

215.0

0.0

215.0

240.0

0.0

240.0

215.0

215.0

215.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

215.0

215.0

0.0

215.0

240.0

0.0

240.0

215.0

215.0

215.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,971.3

6,581.4

6,581.4

0.0

3,963.0

3,963.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

5,556.6

5,511.8

5,511.8

0.0

2,852.3

2,852.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

894.0

894.0

0.0

894.0

894.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პანელები

130.9

137.9

137.9

0.0

116.7

116.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

283.9

37.7

37.7

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

83.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

200.0

37.7

37.7

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის   ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნ.

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,566.2

2,113.0

0.0

2,113.0

1,912.7

0.0

1,912.7

1,262.7

1,364.3

1,366.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,190.2

1,397.4

0.0

1,397.4

1,285.0

0.0

1,285.0

1,100.0

1,200.0

1,200.0

პროცენტები

143.9

273.3

0.0

273.3

300.0

0.0

300.0

100.0

100.0

100.0

რენტა

1,046.3

1,124.1

0.0

1,124.1

985.0

0.0

985.0

1,000.0

1,100.0

1,100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1,046.3

1,124.1

0.0

1,124.1

985.0

0.0

985.0

1,000.0

1,100.0

1,100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40.6

79.0

0.0

79.0

77.7

0.0

77.7

62.7

64.3

66.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

37.0

70.8

0.0

70.8

77.7

0.0

77.7

57.7

59.3

61.6

სანებართვო მოსაკრებელი

37.0

70.7

0.0

70.7

77.7

0.0

77.7

57.7

59.3

61.6

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3.6

8.2

0.0

8.2

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3.6

8.2

0.0

8.2

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

170.2

298.5

0.0

298.5

300.0

0.0

300.0

100.0

100.0

100.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

338.1

0.0

338.1

250.0

0.0

250.0

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

165.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:

ასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნ.

2024 წლის პროგნ.

2025 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,862.4

10,160.9

293.3

9,867.6

13,699.2

422.9

13,276.3

11,606.0

11,846.9

11,897.7

შრომის ანაზღაურება

2,095.1

2,205.0

0.0

2,205.0

3,675.4

0.0

3,675.4

2,640.6

2,646.2

2,651.9

საქონელი და მომსახურება

2,564.7

3,419.6

146.3

3,273.3

2,179.0

116.7

2,062.3

1,778.6

1,783.9

1,787.6

პროცენტი

123.3

102.6

0.0

102.6

82.9

0.0

82.9

60.4

36.2

11.3

სუბსიდიები

3,432.7

3,562.7

0.0

3,562.7

6,603.1

0.0

6,603.1

6,235.0

6,489.2

6,545.5

გრანტები

28.9

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

482.4

503.4

0.0

503.4

485.5

0.0

485.5

550.0

550.0

550.0

სხვა ხარჯები

135.4

342.6

147.0

195.6

648.3

306.2

342.1

341.4

341.4

351.4

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 11562,7  ათასი ლარით. მათ შორის:

ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11662,7  ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის პგეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

13.0

47.0

29.2

24.8

24.8

24.8

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,433.2

7,306.5

11,001.8

3,540.0

4,340.0

5,294.5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

333.5

672.5

105.4

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

91.4

53.7

526.3

400.0

400.0

400.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

1,871.1

8,079.7

11,662.7

3,964.8

4,764.8

5,719.3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 458,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020

წლის ფაქტი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

99.0

710.1

458.0

100.0

100.0

100.0

ძირითადი აქტივები

17.6

565.2

358.0

60.0

60.0

60.0

არაწარმოებული აქტივები

81.4

144.9

100.0

40.0

40.0

40.0

მიწა

81.4

144.9

100.0

40.0

40.0

40.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნ.

2024 წლის პროგნ.

2025 წლის პროგნ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,154.1   

3,447.2   

0.0   

3,447.2   

5,331.1   

0.0   

5,331.1   

4,097.3   

4,102.7   

4,021.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,855.2   

3,159.5   

0.0   

3,159.5   

5,048.1   

0.0   

5,048.1   

3,820.1   

3,831.0   

3,840.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,855.2   

3,159.5   

0.0   

3,159.5   

5,003.3   

0.0   

5,003.3   

3,750.1   

3,761.0   

3,770.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

44.8   

0.0   

44.8   

70.0   

70.0   

70.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

298.9   

287.7   

0.0   

287.7   

283.0   

0.0   

283.0   

277.2   

271.7   

181.2   

702

თავდაცვა

97.8   

107.0   

0.0   

107.0   

146.9   

0.0   

146.9   

120.4   

120.4   

120.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,885.7   

5,296.6   

4,226.5   

1,070.1   

7,187.7   

3,041.5   

4,146.2   

2,060.0   

2,560.0   

3,060.0   

7045

ტრანსპორტი

2,640.0   

5,291.2   

4,226.5   

1,064.7   

6,842.5   

2,751.3   

4,091.2   

2,060.0   

2,560.0   

3,060.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,640.0   

5,291.2   

4,226.5   

1,064.7   

6,842.5   

2,751.3   

4,091.2   

2,060.0   

2,560.0   

3,060.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

245.7   

5.4   

0.0   

5.4   

345.2   

290.2   

55.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

828.8   

1,000.6   

0.0   

1,000.6   

1,040.0   

0.0   

1,040.0   

1,180.0   

1,330.0   

1,330.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

828.8   

1,000.6   

0.0   

1,000.6   

1,040.0   

0.0   

1,040.0   

1,180.0   

1,330.0   

1,330.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,187.5   

3,573.0   

1,486.2   

2,086.8   

5,976.5   

2,542.7   

3,433.8   

3,107.9   

3,406.9   

3,862.4   

7061

ბინათმშენებლობა

388.9   

222.2   

35.9   

186.3   

1,000.0   

0.0   

1,000.0   

50.0   

50.0   

50.0   

7063

წყალმომარაგება

2,422.4   

1,286.1   

590.1   

696.0   

1,006.0   

0.0   

1,006.0   

1,193.0   

1,092.0   

1,523.0   

7064

გარე განათება

331.0   

594.0   

0.0   

594.0   

830.0   

0.0   

830.0   

850.0   

950.0   

974.5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,045.2   

1,470.7   

860.2   

610.5   

3,140.5   

2,542.7   

597.8   

1,014.9   

1,314.9   

1,314.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

138.7   

148.2   

0.0   

148.2   

289.4   

0.0   

289.4   

167.6   

172.8   

178.1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

138.7   

148.2   

0.0   

148.2   

289.4   

0.0   

289.4   

167.6   

172.8   

178.1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,001.7   

1,148.7   

53.7   

1,095.0   

2,247.6   

100.0   

2,147.6   

1,810.0   

1,810.0   

1,870.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

215.0   

251.7   

53.7   

198.0   

1,005.4   

100.0   

905.4   

700.0   

700.0   

700.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

740.4   

821.2   

0.0   

821.2   

1,118.3   

0.0   

1,118.3   

1,000.0   

1,000.0   

1,050.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

50.0   

0.0   

50.0   

50.0   

0.0   

50.0   

40.0   

40.0   

40.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

6.3   

25.8   

0.0   

25.8   

73.9   

0.0   

73.9   

70.0   

70.0   

80.0   

709

განათლება

2,089.5   

2,800.1   

713.3   

2,086.8   

2,509.3   

222.1   

2,287.2   

2,346.3   

2,446.3   

2,446.3   

7092

ზოგადი განათლება

2,089.5   

2,800.1   

713.3   

2,086.8   

2,509.3   

222.1   

2,287.2   

2,346.3   

2,446.3   

2,446.3   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1,822.1   

2,564.3   

477.5   

2,086.8   

2,316.6   

29.4   

2,287.2   

2,346.3   

2,446.3   

2,446.3   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

267.4   

235.8   

235.8   

0.0   

192.7   

192.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

777.1   

844.7   

0.0   

844.7   

833.5   

0.0   

833.5   

898.1   

898.1   

898.1   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

196.9   

301.3   

0.0   

301.3   

278.6   

0.0   

278.6   

318.1   

318.1   

318.1   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

117.9   

132.0   

0.0   

132.0   

150.0   

0.0   

150.0   

110.0   

110.0   

110.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

462.3   

411.4   

0.0   

411.4   

404.9   

0.0   

404.9   

470.0   

470.0   

470.0   

 

სულ

16,160.9   

18,366.1   

6,479.7   

11,886.4   

25,562.0   

5,906.3   

19,655.7   

15,787.6   

16,847.2   

17,786.9    

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021  წლის  ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

2025  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო I-II  (შემოსავლები-ხარჯები)

7,833.6

9,995.5

6,288.1

3,707.4

5,005.8

3,540.1

1,465.7

4,081.6

4,900.3

5,789.2

მთლიანი სალდო  IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)

805.8

2,685.5

101.7

2,583.8

-6,198.9

-1,943.3

-4,255.6

216 .8

235.5

169.9

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021  წლის  ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

2025  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

171.7

0.0

0.0

0.0

-6,198.9

-1,943.3

-4,255.6

216.8

235.5

169.9

ზრდა

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

სესხები

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

6,399.0

1,943.3

4,455.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

 

6,399.0

1,943.3

4,455.7

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის  გეგმა

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

2025  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-185.1

0.0

-185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13155,6 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით.

როგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

13,164.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

6,647.9

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

6,393.4

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

254.5

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,006.0

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1,000.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

6.0

02 03

გარე განათება

830.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

800.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

30.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

194.6

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

194.6

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1,000.0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

1,000.0

02 07

კეთილმოწყობა

1,075.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

728.0

02 07 02

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

322.0

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

25.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

1,675.6

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

1,675.6

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

345.2

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

345.2

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

389.9

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

200.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

185.0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6393400

2000,000

      2500,000

       3000,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

6393400

2000,000

        2500,000

       3000,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

              6393400

               2000,000

             2500,000

            3000,000

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები:

დაბა მანგლისში გვრიტიშვილის,  ჭავჭავაძის,   წმ.ნინოს ქუჩებისა და კლდეკარის ქუჩის ნაწილის (ბაზრისმიმდებარე 200 მ) რეაბილიტაცია  ასევე მანგლელისი-შეხვეტილის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფლებთან დამაკავშირებელი გზის 0,70 კმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 1500,0 ათასი ლარი.

თეთრიწყაროს არმაზის , 26 მაისის, მეგობრობის, სააკაძის და ჩეხოვის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 160,0 ათასი ლარი.

სოფელ ახალსოფელში გზის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 300,0 ათასი ლარი;

სოფელ ამლივის შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 180,0 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება  27 დეკემბრის  #2372 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან 2022 წელს გათვალისწინებული იქნეს   362,5   ათასი ლარი,  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  19,1 ათასი ლარი პროექტების დასაფინანსებლად:

 • დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 314751 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 16566 ლარი (სრული ღირებულება 1 776 969 ლარი (2021-2022 წ.წ.).
 • სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 47798 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 2516 ლარი ( პროექტის სრული ღირებულება       2 369 605 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)  აღნიშნული გზით ისარგებლებს  1000-მდე ბენფიციარი (2021-2022 წ.წ.)

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  17 იანვრის  #75 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი იქნეს  2344,3   ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  123,4 ათასი ლარი პროექტების დასაფინანსებლად:

 • დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 688120 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 36217 ლარი (სრული ღირებულება 1 776 969 ლარი (2021-2022 წ.წ.).
 • სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს  800156 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 42114 ლარი ( პროექტის სრული ღირებულება       2 369 605 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)  აღნიშნული გზით ისარგებლებს  1000-მდე ბენფიციარი (2021-2022 წ.წ.)
 • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისიწნებული იქნეს  855999 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 45053 ლარი ( პროექტის სრული ღირებულება       2500000 ლარია (გარდამავალი 2022-2023 წ.წ.)

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  29 ივლისის 1306 განკარგულების შესაბამისად ქ.თეთრიწყაროში ე.წ. ვარხუნოს დასახლებაში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი  ეკონომია შეადგენს 44,5 ათას ლარს.

სოფ. საღრაშენში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 57.3 ათასი ლარი.

სოფ.ერტისში მისასვლელი რკინა/ბეტონის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს  422,8 ათასი ლარი.

სოფელ  ჯორჯიაშვილისა და სოფელ ბოგვის შიდა ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოებზე გათვალისიწნებული იქნეს 184,2 ათასი ლარი

სოფ. ერტისში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის (I მონაკვეთი) გათვალისწინებული იქნეს 426.3 ათასი ლარი.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის  და სოფელ ჩხიკვთაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 269.1 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

6393400

2000,000

 2500,000

3000,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზის მოვლა შენახვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

254500               

60,000 

60.000 

 60.000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

254500

 60,000

60,000 

60,000 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი" -ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 254,5  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 01 03

თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურება შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირება

          101500

60,000

60,000

60,000

02 01 03

სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი" -ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 153.0 ათაი ლარი

          153000

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1000,000

1183,000

1082,000

1513,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1000,000

1183,000

1082,000

1513,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

დიდი თონეთის, ორბეთის, ღოუბნის სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის  გათვალისწინებული იქნება 300,0 ათასი ლარი;

ჭივჭავის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციისთვის გათვალისიწნებული იქნება 150,0 ათასი ლარი;

შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირება 550,0 ათასი ლარი. (შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“ უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; )

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1000,000

1183,000                 

1082,000                

1513,000               

 

 

1000,000

1183,000                

1082,000                

1513,000               

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6,000

         10,000

       10,000

10,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

6,000

10,000

       10,000

10,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

           6,000

         10,000

         10,000

         10,000

 

 

            6,000

       10,000

           10,000

         10,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

800,000

650,000

650,000

650,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

800,000

650,000

650,000

650,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   20 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას.

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“ უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.  

განხორციელდება გარე განათებაზე გახარჯული  ელ . ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

250,000

250,000

250,000

250,000

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

550,000

400,000

400,000

400,000

 

 

800,000

650,000

650,000

650,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

X

X

X

X

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ახალი წერტილების  მოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

30000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დაბა მანგლისში ბადალაშვილისა და მარაბდის ქუჩებს შორის  არსებულ სკვერში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 30,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 03 02

გარე განათების ქსელის   მოწყობა

30000

0

0

0

 

 

30000

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 02

გარე განათების ქსელის   მოწყობა

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

194610

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

194610

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

194610

0

0

0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 04 01

2 ერთეული სპეციალიზებული (პიკაპი) ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა

141210

 

 

 

02 04 01

ერთი ერთეული მაღალი გამავლობის  მსუბუქი  სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა

53400

 

 

 

 

 

194610

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 04 01

 

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 000 000

                 0

             0

             0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1,000,000

0

       0

       0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

1,000,000

                 0

             0

             0

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის N34-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის მერიის შენობისა და თამარ მეფის N35-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სრული რეაბილიტაციის გატვალისიწნებული იქნეს 1000.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

1000 000

 

 

 

 

 

1000 000

                 0

             0

             0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

753 000

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

753 000

          350,000.00

       1,120,000.00

       1,350,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

753000

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

მიზანი და აღწერა

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“-ს მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული იქნა 25,0 ათასი ლარი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება27 დეკემბრის  #2372 განკარგულება)   განკარგულების შესაბამისად  გათვალისწინებული იქნეს:

 • ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის  ცენტრალური ბიუჯეტიდან  283568 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14925 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება  613190 ლარი)
 •  ქ.თეთრიწყაროში ტყის ჩიხში მდებარე სკვერის კეთილმოწყობის  სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან  31466ლარით  ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 43467 ლარით (პროექტის სრული ღირებულება  94796 ლარი) (2021-2022 წ.წ.)

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  17 იანვრის  #75 განკარგულების შესაბამისად  გათვალისწინებული იქნეს:

 • ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის  ცენტრალური ბიუჯეტიდან  298962 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15735 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება  613190 ლარი)

 ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის N4 შენობის მიმდებარედ არსებული კედლის დემონტაჟი და ახლის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს   40 000 ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

728000

 350,000.00

1,120,000.00 

1,350,000.00 

02 07 01

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“

25000

25000

25000

25000

 

 

753000

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 01

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა

X

X

X

X

02 07 01

ქ.თეთრიწყაროში მდებარე  ისტორიული  წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

322000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

322000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

322000

0

0

0

მიზანი და აღწერა

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის  #2058  განკარგულების  შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარიდან 2020 წელს ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #19 და რუსთაველის ქ. #5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაცი სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 6,8 ათას ლარს

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება27 დეკემბრის  #2372 განკარგულება) განკარგულების შესაბამისად  გათვალისწინებული იქნეს

 • ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ.N 19 კორპუსის ფასადის (პარკთან) და ფარნავაზის ქ.N1 კორპუსის ფასადის (ბაზართან) რეაბილიტაციისათვის, ცენტრალური ბიუჯეტიდან 90354. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4754 ლარი  (პროექტის სრული ღირებულება 174 906 ლარი)

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  17 იანვრის  #75 განკარგულების შესაბამისად  გათვალისწინებული იქნეს:

 • ქ.თეთრიწყაროში რუსთაველის ქ.# 2 კორპუსის რეაბილიტაცია და გადახურვის სამუშაოს     რეაბილიტაციისათვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 209093  ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 11005 ლარი  (პროექტის სრული ღირებულება 220 098 ლარი)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 07 02

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

322000

350,000

1,120,000

1,350,000

 

 

322000

350,000

1,120,000

1,350,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  ფასადის რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 09 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1675,600

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1675,600

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“  2019 წლის  22 იანვრის #45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული  894,0 ათასი ლარიდან 2022 წელს  გათვალისწინებული იქნეს 39.1 ათასი ლარი (2019 წლის)

„სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში"  საქართველოს  მთავრობის  2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 განკარგულების  შესაბამისად  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  894.0 ათასი ლარიდან 2022 წელს გათვალისიწნებული იქნეს 237.1  ათასი ლარი  (2020 წლის )

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“  2021 წლის  5 თებერვლის #168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა 894,0 ათასი ლარიდან 2022 წელს გათვალისიწნებული იქნეს ცენტრალური ბიუჯეტიდა  452443 ლარი ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 37000 ლარი   (2021 წლის)

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“  2022  წლის  15 თებერვლის #277 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული  იქნა 894,0 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი იქნეს 16,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 09 01

"სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა

1675,600

 

 

 

 

 

1675,600

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 09 01

"სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 10 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

345200

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

345200

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომიიდან   (226.7 ათასი ლარი)  „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 დეკემბრის  N 2392   განკარგულებით გამოყოფილ 207 773 ლარს დაემატოს „სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების განხორციელების  თაობაზე“  2017  წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით,  საქართველოს მთავრობის  2017 წლის 10 აგვისტოს  N 1679 განკარგულების საფუძველზე  გამოყოფილი  175.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ  ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია)- 35032 ლარი  (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ივლისის  #1145 განკარგულება) და ჯამში 242804 ლარი  მიიმართოს შეხვეტილის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  საავტომობილო გზასა და სოფელ კოდისწყაროში  მისასვლელ  გზაზე არსებული, 2020 წლის ივნის-ივლისის  თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგად  დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. 

„სტიქიის  პრევენციის  სახელმწიფო  პროგრამის  დაფინანსების მიზნით  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის   თანხის გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის #557 (ცვლილ. დოკუმენტი - 2019 წლის 19 აპრილის #836 განკ.)  განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული  444,9 ათასი  ლარიდან 2021 წელს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს

 • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებიდან  12,3 ათას ლარს
 • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებიდან  9,9 ათას ლარს

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის  N1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია)  განსაზღვრული  115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  შეადგენს 6.3 ათას ლარს

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების  მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  შეადგენს 18,9 ათას ლარს.

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 55,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

345200

 

 

 

 

 

               345200

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4,900

4,900

4,900

4,900

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

4,900

4,900

4,900

4,900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

                   4,900

                     4,900

                     4,900

                     4,900

 

 სულ

                     4,900

                     4,900

                     4,900

                     4,900

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200,000

200,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

200,000

200,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

200,000

200,000                

200,000

200,000

 

 

200,000

200,000

200,000

200,000                

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

185000

110,000

110,000

110,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

185000

110,000

110,000

110,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება,

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება,

185000

10,000

10,000

10,000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 03

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1040,0  ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით.

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,040.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

990.0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

50.0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანაასევე პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვა, ნარჩენების შეგროვება და  გატანა. აღნიშნული პროგრამა განხორციელდება შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“-ს მიერ

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)  დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)

990,000

1150,000

1300,000

1300,000

სულ პროგრამა

990,000

1150,000

1300,000

1300,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გარემოს დაცვას, კერძოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოებს, აგრეთვე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინალური მომსახურება  

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

 2024 წელი

2025 წელი

03 03

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)

20,000

10,000

10,000

10,000

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინალური მომსახურება

30,000

20,000

    20,000

20,000

სულ პროგრამა

50,000

30,000

30,000

30,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  2509,3  ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

2,509.3

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,316.6

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

2,287.2

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

29.4

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

192.7

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

76.0

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

116.7

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2287,200

2346,300

2446,300

2446,300

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2287,200

2346,300

2446,300

2446,300

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირით პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი “

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის სუბსიდირება

2287,200

2346300

2446,300

2446,300

 

 

2287,200

2346,300

2446,300

2446,300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

29442

50,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

29442

50,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2020 წლის  31 დეკემბრის #2685  და 27 დეკემბრის  #2372  განკარგულებით სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე  საბავშო ბაღის  რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 29442 ლარი,   (პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს  533 615 ათას ლარს).

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

29442

50,000

200,000

200,000

 

 

29442

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობ

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

             76000

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

76000

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ"  2021  წლის 4 თებერვლის  #147 განკარგულების საფუძველზე საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი იქნეს 26.2  ათასი ლარი (კოდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის)

ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ  2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებით  საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გათვალისიწნებული (ეკონომია) იქნეს  49.8 ათასი ლარი კოდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

76000

 

 

 

 

 

76000

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობ

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

116700

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის  უფლებამოსილებების  ხელშეკრულების  საფუძველზე  დელეგირების შესახებ"  2022  წლის 14 იანვრის  #51 განკარგულების საფუძველზე მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული იქნეს 116,7  ათასი ლარი

 • სატრანსპორტო მომსახურება სკოლების მოსწავლეებისათვის (2021 წ)   44292 ათასი ლარი
 • სატრანსპორტო მომსახურება სკოლების მოსწავლეებისათვის (2022 წელი)   72378 ათასი ლარი
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

             116700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2  კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

X

X

X

X

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს   2247,6  ათასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,247.6

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,005.4

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

479.1

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

526.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,168.3

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

1,118.3

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

50.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

73.9

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

73.9

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

479100

                 300,000

300,000

300,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

479100

300,000

300,000

300,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი .

ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის
მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვა  სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

479100

300,000

300,000

300,000

 

 

479100

300,000

300,000

300,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

   ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

            526300

            400,000        

400,000

400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

526300

             400,000

               400,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

526300

400,000

400,000

            400,000

მიზანი და აღწერა

პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- წინწროს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  - 40,0 ათასი ლარი;

- თეთრიწყაროს  დიდგორის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - 40,0 ათასი ლარი;

- სამღერეთის სპორტული მოედნის მოწყობა - 100,0 ათასი ლარი;

- ირაგის სპორტული მოედნის მოწყობა - 100,0 ათასი ლარი;

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ფარცხისში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 41.4 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.ერტისში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 67.3 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილის  სპორტული (საჭიდაო) დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის  გათვალისიწნებული იქნეს 137 542  ლარი მათ შორის: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (UNDP) თანადაფინანსებით გრანტის სახით 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 37.5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

526300

             400,000

400,000

400,000

 

 

526300

400,000

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)

მეტი ახალი  და რეაბილიტირებული სტადიონები.  ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1118300

950,000

950,000

1000,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1118300

950,000

950,000

1000,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის“  სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;

- თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

1118300

950,000

9500,000

1000,000

 

 

1118300

950,000

950,000

1000,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50,000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

50,000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  

 თეთრიწყაროსა და მანგლისის  ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

50,000

0

0

0

 

 

50,000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

73900

70000

70000

80000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

73900

70,000

70,000

80,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

-  ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე,

- ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს  ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება.

ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად,  შეადგენს 300 ლარს, ხოლო წარმატებულ მოქალაქეზე ერთჯერადად 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით  განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად.                                                                                                                          

1. მოქალაქეთა  მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა;

2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდომლობის აღმოფხვრის, ასევე მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერების, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების მიზნით.                                                                            

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

05 03 01

ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის;         

10,000

10,000

10,000

15,000

05 03 01

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; 

6,000

6,000

6,000

6,000

05 03 01

ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა;

50,000

51,000

51,000

56,000

05 03 01

წიგნების შესაძენად

4900

 

 

 

 05 03 01

 ეტალონის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტის ჩატარებისათვის

3,000 

3.000 

 3.000

 3.000

 

 

73900

70,000

70,000

80,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )

X

X

X

X

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1122,9 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,122.9

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

289.4

06 02

სოციალური პროგრამები

833.5

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

340.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

278.6

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"

150.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

10.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

30.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

14.9

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა.  ი)  „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების
პროგრამაშედგებაშემდეგიქვეპროგრამებისაგან

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);

2. იმუნიზაცია;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;                                                                 

5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

06 01

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

289400

167,600

172,800

178,100

სულ პროგრამა

                 289400

167,600

172,800

178,100

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 340,000

                 400,000

                 400,000

                 400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

340,000

400,000

400,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 100 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ  - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით),  და ‘100 წლისა და  უფროსი ასაკის  პირი“ (დახმარებად  განსაზღვრულია ერთჯერადად  1000 ლარი)    შშმ ბავშვები (300 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით), 

დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოცილურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და  გააჩნიათ 0-დან 65000-ის ჩათვლით სოციალური  სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის  100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით

პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება  განისაზღვროს წარმოდგენილი  კალკულაციის  შესაბამისად , არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

340,000

400,000

400,000

400,000

 

 

340,000

400,000

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

278,600

318,100

318,100

318,100

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

278,600

318,100

318,100

318,100

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში არსებული სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა.  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 87 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 400 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

278,600

318,100

318,100

318,100

 

 

278,600

318,100

318,100

318,100

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი""

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

150000

110,000

110,000

110,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

150000

110,000

110,000

110,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი),  ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ   პირს (200 ლარი) .

ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   100,000

                   110,000

                   110,000

                   110,000

06 02 03

სსიპ "წითელი ჯვარი""

50000

 

 

 

 

 

150,000

110,000

110,000

110,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10,000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

10,000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

10,000

15,000

15,000

15,000

 

 

10,000

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30,000

30,000

30,000

30,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა

30,000

30,000

30,000

30,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.

თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

30,000

30,000

30,000

30,000

 

 

30,000

30,000

30,000

30,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10,000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

10,000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა   საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში  ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით.

პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10,000

15,000

15,000

15,000

 

 

10,000

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

14900

10,000

10,000

10,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

14900

10,000

10,000

10,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.

დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

10,000

10,000

10,000

10,000

06 02 07

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, მარტოხელა მოხუცების და უმწოეთა დასახმარებლად,ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურიდან 200 მ3 საშეშე მერქნის ტრანსპორტირების მომსახურებისათვის გატვალისიწნებული იქნეს 4.9 ათასი ლარი.

4900

 

 

 

 

 

14900

10,000

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

X

X

X

X

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

კოდი   

 

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნ.

2024 წლის პროგნ.

2025 წლის პროგნ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

16,160.9

18,366.1

6,479.7

11,886.4

25,562.0

5,906.3

19,655.7

15,787.6

16,847.2

17,786.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

8,862.4

10,160.9

293.3

9,867.6

13,699.2

422.9

13,276.3

11,606.0

11,846.9

11,897.7

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,095.1

2,205.0

0.0

2,205.0

3,675.4

0.0

3,675.4

2,640.6

2,646.2

2,651.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

2,564.7

3,419.6

146.3

3,273.3

2,179.0

116.7

2,062.3

1,778.6

1,783.9

1,787.6

2.4.

პროცენტი

123.3

102.6

0.0

102.6

82.9

0.0

82.9

60.4

36.2

11.3

2.5.

სუბსიდიები

3,432.7

3,562.7

0.0

3,562.7

6,603.1

0.0

6,603.1

6,235.0

6,489.2

6,545.5

2.6.

გრანტები

28.9

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

482.4

503.4

0.0

503.4

485.5

0.0

485.5

550.0

550.0

550.0

2.8.

სხვა ხარჯები

135.4

342.6

147.0

195.6

648.3

306.2

342.1

341.4

341.4

351.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,126.8

8,020.1

6,186.4

1,833.7

11,662.7

5,483.4

6,179.3

3,964.8

4,764.8

5,719.3

31.1

ძირითადი აქტივები

7,126.8

8,020.1

6,186.4

1,833.7

11,662.7

5,483.4

6,179.3

3,964.8

4,764.8

5,719.3

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

32.1

საშინაო

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

33

ვალდებულებების კლება

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.1

საშინაო

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,251.9

3,554.2

0.0

3,554.2

5,478.0

0.0

5,478.0

4,217.7

4,223.1

4,142.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

3,067.2

3,319.1

0.0

3,319.1

5,248.7

0.0

5,248.7

3,976.1

3,962.8

3,947.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,095.1

2,205.0

0.0

2,205.0

3,675.4

0.0

3,675.4

2,640.6

2,646.2

2,651.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

748.9

891.1

0.0

891.1

1,282.5

0.0

1,282.5

1,103.7

1,109.0

1,112.7

2.4.

პროცენტი

123.3

102.6

0.0

102.6

82.9

0.0

82.9

60.4

36.2

11.3

2.6.

გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.3

0.0

15.3

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

96.0

105.1

0.0

105.1

192.4

0.0

192.4

171.4

171.4

171.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

50.0

0.0

50.0

29.2

0.0

29.2

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

13.0

50.0

0.0

50.0

29.2

0.0

29.2

24.8

24.8

24.8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

32.1

საშინაო

171.7

0.0

0.0

0.0

200.1

0.0

200.1

216.8

235.5

169.9

33

ვალდებულებების კლება

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.1

საშინაო

0.0

185.1

0.0

185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,953.0

3,266.5

0.0

3,266.5

5,150.2

0.0

5,150.2

3,870.5

3,881.4

3,890.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

2,940.0

3,216.5

0.0

3,216.5

5,121.0

0.0

5,121.0

3,845.7

3,856.6

3,866.0

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,095.1

2,205.0

0.0

2,205.0

3,675.4

0.0

3,675.4

2,640.6

2,646.2

2,651.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

748.9

891.1

0.0

891.1

1,282.5

0.0

1,282.5

1,103.7

1,109.0

1,112.7

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.3

0.0

15.3

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

96.0

105.1

0.0

105.1

147.6

0.0

147.6

101.4

101.4

101.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

50.0

0.0

50.0

29.2

0.0

29.2

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

13.0

50.0

0.0

50.0

29.2

0.0

29.2

24.8

24.8

24.8

01 01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

793.7

867.1

0.0

867.1

1,447.6

0.0

1,447.6

982.8

982.8

982.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

32.0

32.0

2

ხარჯები

793.7

867.1

0.0

867.1

1,447.6

0.0

1,447.6

982.8

982.8

982.8

2.1