„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.169.016504
6
28/04/2022
ვებგვერდი, 29/04/2022
190020020.35.169.016504
„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2022 წლის 28 აპრილი

ქ. დედოფლისწყარო

 

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად,  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

 


მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის  №18 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge. 20/12/2021 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.169.016491)  და დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ პაპიაშვილიდანართი

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის

2022 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12471,3

5503,6

6967,7

13765,5

5800,6

7964,9

17870,5

8234,6

9635,9

გადასახადები

4720,3

0.0

4720,3

5116,7

0.0

5116,7

5620,9

0.0

5620,9

გრანტები

5988,6

5503,6

485,0

6343,8

5800,6

543,2

9944,6

8234,6

1710,0

სხვა შემოსავლები

1762,4

0.0

1762,4

2305,0

0.0

2305,0

2,305.0

0.0

2,305.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6987,7

47,2

6940,5

8457,1

70,9

8386,2

9430,4

138,0

9292,4

შრომის ანაზღაურება

1511,4

0.0

1511,4

1,612.8

0.0

1,612.8

2577,0

0.0

2577,0

საქონელი და მომსახურება

875,8

47,2

828,6

1240,7

70,9

1169,8

1000,0

114,0

886,0

პროცენტი

34,4

0.0

34,4

30,5

0.0

30,5

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

4069,5

0.0

4069,5

4963,0

0.0

4963,0

5125,7

0.0

5125,7

გრანტები

38,9

0.0

38,9

60,1

0.0

60,1

35.0

0.0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

271,7

0.0

271,7

372,3

0.0

372,3

372,3

0.0

372,3

სხვა ხარჯები

186,0

0.0

186,0

177,7

0.0

177,7

289,9

24.0

265,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

5483,6

5456,4

27,2

5308,4

5729,7

-421,3

8440,1

8096,6

343,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5293,5

4631,5

662,0

8442,3

7086,4

1355,9

9998,4

8860,7

1137,7

ზრდა

5377,0

4631,5

745,5

8482,3

7086,4

1395,9

10098,4

8860,7

1237,7

კლება

83,5

0.0

83,5

40.0

0.0

40.0

100,0

0.0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

190,1

824,9

-634,8

-3133,9

-1356,7

-1777,2

-1558,3

-764,1

-794,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

136,8

824,9

-688,1

-3187,2

-1356,7

-1830,5

-1611,8

-764,1

-847,7

ზრდა

824,9

824,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

824,9

824,9

 

0.0

   

0.0

0.0

0.0

კლება

688,1

0.0

688,1

3187,2

1356,7

1830,5

1611,8

764,1

847,7

ვალუტა და

დეპოზიტები

688,1

 

688,1

3187,2

1356,7

1830,5

1611,8

764,1

847,7

ვალდებულებების ცვლილება

-53,3

0.0

-53,3

-53.3

0.0

-53.3

-53.5

0.0

-53.5

კლება

53,3

0.0

53,3

53.3

0.0

53.3

53.5

0.0

53.5

საშინაო

53,3

0.0

53,3

53.3

0.0

53.3

53.5

0.0

53.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12554,8

13805,5

5800,6

8004,9

17970,5

8234,6

9735,9

შემოსავლები

12471,3

13765,5

5800,6

7964,9

17870,,5

 8234,6

9635,9

არაფინანსური აქტივები სკლება

83,5

40.0

 

40.0

100.0

  0.0

100.0

გადასახდელები

12418,0

16992,7

7157,3

9835,4

19582,3

8998,7

10583,6

ხარჯები

6987,7

8457,1

70,9

8386,2

9430,4

  138,0

9292,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5377,0

8482,3

7086,4

1395,9

10098,4

 8860,7

1237,7

ვალდებულებების კლება

53,3

53.3

 

53.3

53.5

 0.0 

53.5

ნაშთის ცვლილება

136,8

-3187,2

-1356,7

-1830,5

-1611,8

-764,1

-847,7

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

 

განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები   17870,5 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლიფაქტი

2021  წლის  გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სა,კუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12471,3

13765,5

5800,6

7964,9

17870,5

8234,6

9635,9

გადასახადები

4720,3

5116,7

0,0

5116,7

5620,9

0.0

5620,9

გრანტები

5988,6

6343,8

5800,6

543,2

9944,6

8234,6

1710,0

სხვა შემოსავლები

1762,4

2,305,0

0,0

2,305.0

2,305.0

0.0

2,305.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის   საგადასახადო    შემოსავლები                              
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები  განისაზღვროს 5620,9 ათასი ლარის ოდენობით.  მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4720,3

5116,7

0,0

5116,7

5620,9

0.0

5620,9

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

1543,1

2016,7

0,0

2016,7

2520,9

0.0

2520,9

ქონების გადასახადი

3177,2

100,0

0.0

3100,0

3,100.0

0.0

3,100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

403,6

230,0

0.0

230,0

230.0

0.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2631,6

2830,0

0.0

2830,0

2,830.0

0.0

2,830.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

138,3

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 

ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან ( ტრანსფერები) განისაზღვროს 9944,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

გრანტები

5988,6

6343,8

9944,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

98,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5988,6

6343,8

9846,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

672.3

185.0

710,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185.0

185.0

210,0

სხვა პროექტები

487.3

0.0

500,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5316,3

6158,8

9136,6

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

4760,3

5519,6

7766,6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

256.0

256.0

256,0

გრანტები

300,0

358,2

1000,0

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

25,0

114,0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2,305.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

1762,4

2,305.0

2,305.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1451,5

2,120.0

2,120.0

პროცენტები

90,8

100.0

100.0

რენტა

1360,7

2,020.0

2,020.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1360,7

2,000.0

2,000.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

20.0

20.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

      95,7

70.0

70.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

46,2

50.0

50.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14,9

10.0

10.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

31,1

40.0

40.0

შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან

49,5

20.0

20.0

შერეული და სხვა ააკლასიფიცირებული შემოსავლები

139,6

15.0

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

75,6

100.0

100.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

 

ბიუჯეტის  ხარჯები განისაზღვროს 9406,4 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

ათასი ლარი

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6987,7

8457,1

70,9

8386,2

9430,4

138,0

9292,4

შრომის ანაზღაურება

1511,4

1,612.8

0.0

1,612.8

2577,0

0.0

2577,0

საქონელი დამომსახურება

875,8

1240,7

70,9

1169,8

1000,0

114,0

886,0

პროცენტები

34,4

30,5

0.0

30,5

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

4069,5

4963,0

0.0

4963,0

5125,7

0.0

5125,7

გრანტები

38,9

60,1

0.0

60,1

35.0

0.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

271,7

372,3

0.0

372,3

372,3

0.0

372,3

სხვა ხარჯები

186,0

177,7

0.0

177,7

289,9

24,0

265,9

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9998,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10098,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020წლისფაქტი

2021 წლისგეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5377,0

8482,3

10098,4

 

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

83,5

40,0

100,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

83,5

40.0

100.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტ

2021  წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2676,2

2977,0

3778,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2674,5

2972,0

3773,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2674,5

2922,0

3723,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

50,0

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

1,7

5.0   

5.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

1,7

5.0   

5.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

97,7

111.2   

160,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2856,5

5669,5

7658,3

7045

ტრანსპორტი

2856,5

5669,5

7658,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2856,5

5669,5

7658,3

705

გარემოს დაცვა

1379,8

1234,5

1108,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

728,4

924,2

874,6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

651,4

310,3

234,2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1155,9

1306,4

1530,0

7061

ბინათმშენებლობა

0

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

273,4

98,3

38,0

7064

გარე განათება

578,1

751,6

714,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

304,4

456,5

 778,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

111,3

107,0

107.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111,3

107,0

107,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1274,7

1599,1

1569,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

502,1

753,1

728,8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

674,3

728,0

728.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70,5

73,0

68,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

27,8

45.0   

45.0   

709

განათლება

2256,2

3269,1

2940,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1848,6

2689,2

2674,9

7092

ზოგადი განათლება

407,6

579,9

265,9

710

სოციალური დაცვა

700,4

718,9

728,9

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

700,1

716,6

726,6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.3

2.3   

2.3   

 

სულ

12418,0

16992,7

19582,3

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო   და მთლიანი სალდო

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 8440,1 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანი სალდო -1558,3 ათასი ლარის ოდენობით;

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-1611,8  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა - 0.0ათასი ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1611,8 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტვების კლება 1611,8  ათასი ლარი წარმოდგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2022 წლის 1 იანვრისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გადასახდელების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები. 

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 53.5 ათასი ლარის ოდენობით. ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 53.0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 275,5 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 222,0 ათასი ლარი.

 


თავი II
დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,  პროგრამები,  ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის  განვითარება

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9408,5  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9422,5

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება

7658,3

02 01 01

გზების შეკეთება/რეაბილიტაცია

7658,3

02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

272,2

02 02 01

     წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3,0

02 02 02

     წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა

35,0

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

234,2

02 03

   გარე განათება

714,0

02 03 01

         გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

500,0

02 03 02

გარე განათების მოწყობა

214,0

02 04

შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

24,0

02 05

კეთილმოწყობა

754,0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

   წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

272,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა;
წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 14 სოფლის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.     
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მოვლა - პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  6 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

           500.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწაროში და 12 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები, ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4 070 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;

 


მუხლი 14. დასუფთავება და  გარემოს  დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 874,6 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და  გარემოს დაცვა

874,6

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

850,6

03 02

მწვანე ნარგავების  მოვლა პატრონობა, განვითარება

24.0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

850,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის 10 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლიწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 525 ერთეულს, მათ შორის 122 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 403 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  241 628 მ² ქუჩების, 10 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.
პროგრამის ფარგლებში ქ.დედოფლისწყაროში, მიმდებარე სოფლებში (სამრეკლო,ხორნაბუჯი) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.
პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან გარდა სამი სოფლისა (საბათლო, ფიროსმანი, სამთაწყარო)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

24.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 4 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 


მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2940,8 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

04 00

განათლება

2940,8

04 0101

სკოლამდელი  განათლება

2100.0

04 02

ზოგადი განათლება

265,9

04 0102

სკოლამდელი  განათლება (არაფინანსური აქტივი)

574,9

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი  განათლება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 0101

     2100.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეისმდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 238 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი., მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის პერსონალი - 15, სააღმზრდელოს ადმინისტრაციაში - 17.        

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1569,8 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1569,8

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

728,8

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

418,8

05 01 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

418,8

05 01 02

სპორტული  ორგანიზაციების ხელშეწყობა

310.0

05 02

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

728.0

05 02 01

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების   ხელშეწყობა

678.0

05 02 01 01

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

77.0

05 02 01 02

კულტურის სახლების ხელშეწყობა

250.0

05 02 01 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

77.0

05 02 01 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

51.5

05 02 01 05

ძეგლთა დაცვის  ხელშეწყობა

8.5

05 02 01 06

ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა

164.0

05 02 01 07

ჰ. გონაშილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა

50.0

05 02 02

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

50.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

45.0

05 04

პრესის მომსახურება (საზოგადოების ინფორმირებულობა)

68.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

310.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრში შედის 48 თანამშრომელი,რომლის სახელფასო ფონდი შეადგენს- 216780ლარს,კომუნალური ხარჯი-9000ლარი,საქონელი და მომსახურება-74220ლარი.მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 20 მწვრთნელის მეშვეობით ვარჯიშობს 536სპორტსმენი, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფეხბურთი 5 წრე-115 სპორტსმენი, ჭიდაობა ძიუდო-2 წრე-78სპორტსმენი, თავისუფალი ჭიდაობა-1 წრე-30სპორტსმენი, ქართული ჭიდაობა-2 წრე-42სპორტსმენი, კიკბოქსინგი-1 წრე-60სპორტსმენი, უშუ სანდა-1 წრე-20სპორტსმენი, ძალისმიერი სპორტი-1 წრე-20სპორტსმენი, ფრენბურთი-1 წრე-30სპორტსმენი, კალათბურთი-2 წრე-35სპორტსმენი, მკლავჭიდი-1 წრე-30სპორტსმენი, რაგბი-1 წრე-40ბავშვი ,მაგიდის ჩოგბურთი-1 წრე-20ბავშვი, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ანხორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.2021წელს ჩასატარებელი ღონიზიებები :1.საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადა-1800ლარი2.ევროპის სპორტის კვირეული-500ლარი,3.ნუნუ კობაიძის ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკი-1000ლარი,4.მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთბურთში,ფრენბურთში,,მინი ფეხბურთში,მაგიდის ჩოგბურთში,საჯარო სკოლების გოგონათა და ვაჟთა გუნდებს შორის-400ლარი.5.დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში,მკლავჭიდსა და ქართულ ჭიდაობაში-1500ლარი.6.ვასიკო წიკლაურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.7.დედოფლისწყაროობა -ქართული ჭიდაობა,მკლავწიდი-300ლარი.8.ელიაობის სახალხო  დღესასწაული.რესპუბლიკური ტურნირიქართულ ჭიდაობაში-3000ლარი.9.ბიჭიკო ბუჩუკურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.10.,,ფიროსმანობა"-სახალხო დღესასწაული-ქართული ჭიდაობა-300ლარი.11.ანზორ მარტყოფლიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი.12.ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური  ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი,13.კახეთის ჩემპიონატი ძალისმიერ სპორტში-800ლარი.14.რესპუბლიკური ტურნირი უშუ -სანდაში-900ლარი.15.საერთაშორისო ტურნირი კინ-ბოქსინგში,,რინგის რაინდები-4000ლარი. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის  ორგანიზაციების ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

     678.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ხელოვნების  სკოლა;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლა;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება ქალაქისა და სოფლების კულტურის სახლები,  14 ბიბლიოთეკა, 2 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდეობის დაცვის სამსახური,   ბავშვთა და მოზარდთა ანსამბლები, საბავშვო სტუდია,  ახალგაზრდული თეატრი   „ბერიკონი“.
თეატრი და ანსამბლები წარმოდგენებს მართავენ და მონაწილეობენ,  როგორც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ფესტივალებზე. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შედაგენს 5 000 კაცს.
მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350  ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472-ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატია გამოფენილი, წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 650-ს.
მუნიციპალიტეტის 14 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 206 923 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 8 024 მოსახლე.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის  მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  აღრიცხულია  39 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 22-მდე ძეგლს.
ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ  ქართულ ხალხურ სიმღერასა და გალობას.   სკოლაში არსებული ანსამბლი მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.
სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას.  სულ 40 ბავშვი.                                    

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

50.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც  წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე.  დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა „ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძებები, დაუნის სინდრომის  დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოგანით „აღდგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი,  თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო  კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო  დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი,  2 აგვისტოს „სახალხო დღესასწაული „დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დღესასწაული „ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). საახალწლო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით). 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

45.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 ახალგაზრდობაში შედის 6-თანამშრომელი,სახელფასო ფონდი შეადგენს-27540ლარს,კომუნალური ხარჯები-1500ლარი,საქონელი და მომსახურება -15960ლარი. ახალგაზრდობის პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს  სპორტული წრეების მუშაობას  სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს    წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც.  აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების  მხარდაჭერის  მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის  გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ცენტრში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული ცენტრი “იბერია“, რომელიც განახორციელებს    ახალგაზრდებისათვის  ინტელექტუალურ და შემეცნებით  კონკურსებს,   გასართობ ღონისძიებებს. შემოქმედებითი უნარჩვევებით გამორჩეული. ახალგაზრდებისათვის საზოგადოების უკეთ გაცნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩაატარდებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან. ჩატარდება შემეცნებითი გასართობი ღონისძიება -რა?სად?როდის?-მონაწოლეთა რაოდენობა18,გაომართება  ღონისძიება ჭადრაკში,მონაწილეთა რაოდენობა -24.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

პრესის მომსახურება (საზოგადოების ინფორმირებულობა)

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

68.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს ,,შირაქი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "შირაქის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "შირაქის" საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 835,9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა

835,9

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

107,0

06 02

სოციალური პროგრამები

728,9

06 02 01

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

441,6

06 02 02

უფასო სასადილოები

285.0

06 02 03

ვეტერანტა დაკრძალვის ხარჯები

2.3

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

107.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში დედოფლისწყაროს ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2  იმუნიზაციია.
3  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.
6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის( თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

441,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის

აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ:
- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას:
- სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას;
- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა,  გათბობის  ხარჯით უზრუნველყოფას;
- უსახლკარო  ოჯახების  ბინის ქირით  უზრუნველყოფა.
- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის.
- სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა;
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.
ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების უზრუნველყოფით მათი მატაერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა (ა) იპ დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის„ დედოფლისწყაროს სათნოების  სახლი“ 

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

285.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა (ა) იპ  ,,დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის    უფასო კვებით უზრუნველყოფას.  ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფ.  ხორნაბუჯში მცხოვრებ   სოციალურად დაუცველ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს    210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში   6 დღის  განმავლობაში.


 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

2.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  პატივის მიგება.

 


თავი III
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

 

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი  შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი  შემოსავლები

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

12418,0

4678,7

7739,3

16992,7

7157,3

9835,4

19582,3

8998,7

10583,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

 

137,0

137

 

137

138

 

138

 

ხარჯები

6987,7

47,2

6940,5

8457,1

70,9

8386,2

9430,4

138,0

9292,4

 

შრომის ანაზღაურება

1511,5

 

1511,5

1612,8

 

1612,8

2577,0

 

2577,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5377,0

4631,5

745,5

8482,3

7086,4

1395,9

10098,4

8860,7

1237,7

 

ვალდებულებების კლება

53,3

 

53,3

53,3

 

53,3

53.5

 

53.5

01 00

მმართველობა და საერთო  დანიშნულების ხარჯები

2792,4

147,8

2644,6

3088,2

0

3088,2

3938,7

 

3938,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

 

137

137

 

137

138

 

138

 

ხარჯები

2469,2

 

2469,2

2990,9

 

2990,9

3721,4

 

3721,4

 

შრომის ანაზღაურება

1511,5

 

1511,5

1612,8

 

1612,8

2577,0

 

2577,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,9

147,8

122,1

44,0

0

44,0

163,8

 

163,8

 

ვალდებულებების კლება

53,3

 

53,3

53,3

 

53,3

53,5

 

53,5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2790,7

147,8

2642,9

3033,2

0

3033,2

3883,7

 

3883,7

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

137

 

137

137

 

137

138

 

138

 

ხარჯები

2467,5

 

2467,5

2935,9

 

2935,9

3666,4

 

3666,4

 

შრომის ანაზღაურება

1511,5

 

1511,5

1612,8

 

1612,8

2577,0

 

2577,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,9

147,8

122,1

44,0

    0

44,0

163,8

 

163,8

 

ვალდებულებების კლება

53,3

 

53,3

53,3

 

53,3

53,5

 

53,5

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

599,0

 

599,0

700,4

 

700,4

1072,8

 

1072,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

 

27

27

 

27

28

 

28

 

ხარჯები

593,3

 

593,3

693,4

 

693,4

1012,4

 

1012,4

 

შრომის ანაზღაურება

418,5

 

418,5

437,0

 

437,0

727,0

 

727,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

 

5,7

7,0

 

7,0

60,4

 

60,4

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის  მერია

2094,0

147,8

1946,2

2221,6

0

2221,6

2650,9

 

2650,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

 

101

101

 

101

101

 

101

 

ხარჯები

1776,5

 

1776,5

2131,3

 

2131,3

2494,0

 

2494,0

 

შრომის ანაზღაურება

1006,6

 

1006,6

1084,6

 

1084,6

1710,0

 

1710,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264,2

147,8

116,4

37,0

0

37,0

103,4

 

103,4

 

ვალდებულების კლება

53,3

 

53,3

53,3

 

53,3

53.5

 

53.5

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

97,7

 

97,7

111,2

 

111,2

160,0

 

160,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

9

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

97,7

 

97,7

111,2

 

111,2

160,0

 

160,0

 

შრომის ანაზღაურება

86,4

 

86,4

91,2

 

91,2

140,0

 

140,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,7

 

1,7

55,0

 

55,0

55.0

 

55.0

 

ხარჯები

1,7

 

1,7

55,0

 

55,0

55.0

 

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 0201

სარეზერვო ფონდი

0

 

0

50,0

 

50,0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

0

 

0

50,0

 

50,0

50.0

 

50.

01 0202

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

1,7

 

1,7

5,0

 

5,0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

1,7

 

1,7

5,0

 

5,0

5.0

 

5.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4663,8

3939,7

724,1

7286,2

5851,0

1435,2

9422,5

7977,3

1445,2

 

ხარჯები

 

 

 

593,8

 

593,8

638,7

24,0

614,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4316,8

3939,7

377,1

6692,4

5851,0

841,4

8783,8

7953,3

830,5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2856,5

2616,4

240,1

5669,5

5179,1

490,4

7658,3

7240,2

418,1

 

ხარჯები

10,7

 

10,7

80,0

 

80,0

93,0

 

93,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2845,8

2616,4

434,5

5589,5

5179,1

410,4

7565,3

7240,2

325,1

02 01 01

გზების შეკეთება რეაბილიტაცია

2856,5

2616,4

240,1

5669,5

5179,1

490,4

7658,3

7240,2

418,1

 

ხარჯები

10,7

 

10,7

80,0

 

80,0

93,0

 

93,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2845,8

2616,4

229,4

5589,5

5179,1

410,4

7565,3

7240,2

325,1

02 02

წყლის სისტემების  განვითარება

924,8

826,9

97,9

408,6

180,7

227,9

272,2

30,2

242,0

 

ხარჯები

32,4

 

32,4

23,8

 

23,8

21,7

 

21,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

892,4

826,9

65,5

384,8

180,7

204,1

250,5

30,2

220,3

02 02 01

წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია

227,5

190,3

37,2

53,8

48,0

5,8

3,0

3,0

0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227,5

190,3

37,2

53,8

48,0

5,8

3,0

3,0

0

02 02 02

წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

     45,9

0,0

45,9

44,5

 

44,5

35.0

 

35.0

 

ხარჯები

32,4

 

32,4

23,8

 

23,8

21,7

 

21,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

 

13,5

20,7

 

20,7

13,3

 

13,3

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა ეაბილიტაცია

651,4

636,6

14,8

  310,3

132,7

177,6

234,2

27,2

207,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

651,4

636,6

14,8

310,3

132,7

177,6

234,2

27,2

207,0

02  03

გარე განათება

578,1

277,8

300,3

751,6

95,3

656,3

714,0

194,0

520,0

 

ხარჯები

278,1

 

278,1

490,0

 

490,0

500.0

 

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300,0

277,8

22,2

261,6

95,3

166,3

214,0

194,0

20.0

02 03 01

გარეგანათების  ქსელის ექსპლოატაცია

278,1

0,0

278,1

490,0

 

490,0

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

278,1

 

278,1

490,0

 

490,0

500.0

 

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

02 03 02

გარე განათების მოწყობა

300,0

277,8

22,2

261,6

95,3

166,3

214.0

194,0

20.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300,0

277,8

22,2

261,6

95,3

166,3

214,0

194,0

20.0

0204

შენობების მშენებლობა  რეაბილიტაცია

32,5

0,0

32,5

0.0

 

0.0

24,0

24,0

0.0

 

ხარჯები

25,8

 

25,8

 

 

 

24,0

24,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,7

 

6,7

 

 

 

 

 

 

0204 03

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

32,5

0,0

32,5

0.0

 

0.0

24.0

24,0

0.0

 

ხარჯები

25,8

 

25,8

 

 

 

24,0

24,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,7

 

6,7

 

 

 

 

 

 

02 05

კეთილმოწყობა

271,9

218,6

53,3

456,5

395,9

60,6

754,0

488,9

265,1

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,9

218,6

53,3

456,5

395,9

60,6

754,0

488,9

265,1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

728,4

 

728,4

924,2

 

924,2

874,6

 

874,6

 

ხარჯები

728,4

 

728,4

873,0

 

873,0

874,6

 

874,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

51,2

 

51,2

0

 

0

03 01

დასუფთავების და ნარჩენების გატანა

704,6

 

704,6

900,2

 

900,2

 850,6

 

850,6

 

ხარჯები

704,6

 

704,6

849,0

 

849,0

850,6

 

850,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

51,2

 

51,2

 

 

 

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება

23,8

 

23,8

24,0

 

24,0

24.0

 

24.0

 

ხარჯები

23,8

 

23,8

24,0

 

24,0

24.0

 

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

03 04

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

04 00

განათლება

2147,0

466,1

1680,9

3269,1

951,0

2318,1

2940,8

758,4

2182,4

 

ხარჯები

1620,0

47,2

1572,8

2030,0

70,9

1959,1

2214,0

114,0

2100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527,0

418,9

108,1

1239,1

880,1

359,0

726,8

644,4

82,4

04 01

სკოლამდელი განათლება

1848,6

185,0

1663,6

2689,2

388,0

2301,2

2674,9

499,4

2175,5

 

ხარჯები

1577,5

 

1577,5

1959,1

0

1959,1

2100.0

 

2100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,1

180,3

90,8

730,1

388,0

342,1

574,9

499,4

75,5

04 01 01

სკოლამდელი განათლება

1610,6

 

1610,6

2060,0

 

2060,0

2100.0

 

2100.0

 

ხარჯები

1572,8

 

1572,8

1959,1

 

1959,1

2100.0

 

2100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,8

 

37,8

100,9

 

100,9

 

 

 

04 01 02

სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)

238,0

185,0

53,0

629,2

388,0

241,2

574,9

499,4

75,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,3

180,3

53,0

629,2

388,0

241,2

574,9

499,4

75,5

 

საქონელი და მომსახურება

    4,7

4,7

0,0

0

0

 

 

 

 

04 02

ზოგადი განათლება

298,4

281,1

17,3

579,9

563,0

16,9

265,9

259,0

6,9

 

ხარჯები

42,5

42,5

0

70,9

70,9

 

114,0

114,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255,9

238,6

17,3

509,0

492,1

16,9

151,9

145,0

6,9

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1274,7

125,1

1149,6

1599,1

355,3

1243,8

1569,8

263,0

1306,8

 

ხარჯები

1017,9

 

1017,9

1143,5

 

1143,5

1148,5

 

1148,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256,8

125,1

131,7

455,6

355,3

100,3

421,3

263,0

158,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

502,1

125,1

377,0

753,1

355,3

397,8

728,8

263,0

465,8

 

ხარჯები

268,3

 

268,3

297,5

 

297,5

307,5

 

307,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,8

125,1

108,7

455,6

355,3

100,3

421,3

263,0

158,3

05 01 01

სპორტული  ღონისძიებების ხელშეწყობა

231,3

125,1

106,2

453,1

355,3

97,8

418,8

263,0

155,8

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,3

125,1

106,2

453,1

355,3

97,8

418,8

263,0

155,8

05 01 01  02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

231,3

125,1

106,2

453,1

355,3

97,8

418,8

263,0

155,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,3

125,1

106,2

453,1

355,3

97,8

418,8

263,0

155,8

05 01 02

სპორტული   ორგანიზაციების ხელშეწყობა

270,9

 

270,9

300,0

 

300,0

310.0

 

310.0

 

ხარჯები

268,3

 

268,3

297,5

 

297,5

307,5

 

307,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       2,5

 

2,5

2,5

 

2,5

2,5

 

2,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

674,3

 

674,3

728,0

 

728,0

728.0

 

728.0

 

ხარჯები

651,3

 

651,3

728,0

 

728,0

728.0

 

728.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,0

 

23,0

0

 

0

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

630,6

 

630,6

678,0

 

678,0

678.0

 

678.0

 

ხარჯები

630,6

 

630,6

678,0

 

678,0

678.0

 

678.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

 

 

 

 

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

43,7

 

43,7

50,0

 

50,0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

20,7

 

20,7

50,0

 

50,0

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,0

 

23,0

0

 

0

 

 

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

27,8

 

27,8

45,0

 

45,0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

27,8

 

27,8

45,0

 

45,0

45.0

 

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 04

პრესის მომსახურების ღონისძიებები

70,5

 

70,5

73,0

 

73,0

68.0

 

68.0

 

ხარჯები

70,5

 

70,5

73,0

 

73,0

68.0

 

68.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

811,7

 

811,7

825,9

 

825,9

835,9

 

835,9

 

ხარჯები

805,2

 

805,2

825,9

 

825,9

833,2

 

833,2

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

6,5

 

6,5

0

 

0

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

111,3

 

111,3

107,0

 

107,0

107.0

 

107.0

 

ხარჯები

104,8

 

104,8

107,0

 

107,0

104,3

 

104,3

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

6,5

 

6,5

0

 

0

2,7

 

2,7

0601 01

ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები

111,3

 

111,3

107,0

 

107,0

107.0

 

107.0

 

ხარჯები

104,8

 

104,8

107,0

 

107,0

104,3

 

104,3

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

6,5

 

6,5

0

 

0

2,7

 

2,7

0602

სოციალური  პროგრამები

700,4

 

700,4

718,9

 

718,9

728,9

 

728,9

 

ხარჯები

700,4

 

700,4

718,9

 

718,9

728,9

 

728,9

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060201

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება

444,9

 

444,9

441,6

 

441,6

441,6

 

441,6

 

ხარჯები

444,9

 

444,9

441,6

 

441,6

441,6

 

441,6

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060202

ა(ა)იპ  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი

255,2

 

255,2

275,0

 

275,0

285.0

 

285.0

 

ხარჯები

255,2

 

255,2

275,0

 

275,0

285.0

 

285.0

060203

ვეტერანთა  დაკრძალვის ხარჯები

0,3

 

0,3

2,3

 

2,3

2.3

 

2.3

 

ხარჯები

0,3

 

0,3

2,3

 

2,3

2.3

 

2.3

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 19
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 21
2022 წლის განმავლობაში  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 22
დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 23
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 24
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დასაფარავად,ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები  ასანაზღაურებლად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებების 2022 წელს გამოყოფილი ასიგნებები. ამასთან, დავალიანებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდესიმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

მუხლი 26
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  73.8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 136,2 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.