საქართველოს დასახლებული პუნქტების საფოსტო და სატელეგრაფო კავშირების ინდექსების ახალი სისტემის დანერგვის შესახებ

  • Word
საქართველოს დასახლებული პუნქტების საფოსტო და სატელეგრაფო კავშირების ინდექსების ახალი სისტემის დანერგვის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 60
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრი
მიღების თარიღი 16/09/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 94, 26/09/2002
სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.11.115.005.489
  • Word
60
16/09/2002
სსმ, 94, 26/09/2002
320.110.000.11.115.005.489
საქართველოს დასახლებული პუნქტების საფოსტო და სატელეგრაფო კავშირების ინდექსების ახალი სისტემის დანერგვის შესახებ
საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი

320.110.000.11.115.005.489

 

საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის

ბრძანება №60

2002 წლის 16 სექტემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს დასახლებული პუნქტების საფოსტო და სატელეგრაფო კავშირების ინდექსების ახალი სისტემის დანერგვის შესახებ

 

  „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის ა, გ, დ და ს“ ქვეპუნქტების, აგრეთვე „საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 4 იანვრის №1 ბრძანებულების საფუძველზე, ვბრძანებ:

 1. დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს დასახლებული პუნქტების საფოსტო და სატელეგრაფო კავშირების ინდექსების ახალი სისტემა.

 2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის 2001 წლის 4 ივნისის №50 ბრძანება „საქართველოს დასახლებული პუნქტების საფოსტო ინდექსების ახალი სისტემის დანერგვის შესახებ”.

 3. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის ადმინისტრაციას.

 5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 მ. ადეიშვილი

საქართველოს დასახლებული პუნქტების

საფოსტო და სატელეგრაფო

კავშირების ინდექსაციის

ცნობარი

საფოსტო ინდექსაციისა და საფოსტო გზავნილთა

დამისამართების წესის შესახებ

  საფოსტო გზავნილთა დროულად დამუშავებისა და ჩაბარების უზრუნველსაყოფად ყველა სახეობისა და კატეგორიის საფოსტო გზავნილი უნდა გაიგზავნოს ოთხნიშნა საფოსტო ინდექსის ჩვენებით.

  საფოსტო გზავნილებზე მითითებული უნდა იყოს როგორც ადრესატის, ასევე გაგმგზავნის საფოსტო ინდექსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გზავნილება ფოსტის საწარმოებში არ მიიღება ან უბრუნდება გამგზავნს.

  ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ გამავალი ყველა სახეობისა და კატეგორიის საფოსტო გზავნილებისათვის სავალდებულოა დამისამართების შემდეგი წესის გამოყენება:

  ადრესატის მისამართი იწერება საფოსტო გზავნილის სამისამართო მხარის ქვედა მარჯვენა კუთხეში. გამგზავნის მისამართი იწერება საფოსტო გზავნილის სამისამართო მხარის ზედა მარცხენა კუთხეში.

  მისამართის ჩაწერისას დაცულ უნდა იქნს შემდეგი თანამიმდევრობა:

 – ადრესატის ან გამგზავნის სახელი, გვარი ან დაწესებულების, ორგანიზაციის სახელწოდება; 

 – ქუჩის სახელწოდება, სახლისა და ბინის ნომერი;

 – ინდექსი და დასახლებული პუნქტის სახელწოდება;

 – ქვეყნის სახელწოდება.

 საქართველოს ფარგლებში გასაგზავნი საფოსტო გზავნილების დამისამართება ხდება ქართულ ენაზე, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში  –   აგრეთვე აფხაზურ ენაზე, ხოლო საქართველოს ფარგლებს გარეთ გასაგზავნ გზავნილებზე  –  ფრანგულ ენაზე ან ლათინური ანბანის ასოებით და არაბული ციფრებით.

 ყველა სამისამართო მონაცემი საფოსტო გზავნილზე უნდა დაიწეროს მკაფიოდ და გარკვევით. ადრესატის მისამართი ისევე, როგორც გამგზავნის მისამართი, მითითებული უნდა იყოს სრულყოფილად.

 საქართველოს დასახლებული პუნქტის ოთხნიშნა საფოსტო ინდექსი შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

 პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს XX - - საქართველოს ქალაქს ან   რაიონს;

 ბოლო ორი ციფრი აღნიშნავს -- XX  ქალაქის და სოფლის  ტიპის საფოსტო განყოფილებას.

 ცნობარი შედგენილია 2002 წლის 1 აპრილის მონაცემებით. შენიშვნები და წინადადებები წინამდებარე ცნობარის შესახებ გთხოვთ მიაწოდოთ შპს „საქართველოს ფოსტს“ მისამართზე:

 

შპს „საქართველოს ფოსტა“

ვაგზლის მოედანი 2

0100 თბილისი,

საქართველო

 

ფილიალთბილისის ფოსტამტისდაქვემდებარებაში მყოფი საფოსტო განყოფილებების საფოსტო და

სატელეგრაფო კავშირების

ინდექსები

 

 

რიგ.                  საფოსტო განყოფილება                              ტელეფონი                 საფოსტო       სატელეგრაფო

N                          და მისამართი                                                                                    ინდექსი           ინდექსი

 

1                                   2                                                                    3                                  4                              5  

 

 1.   1-ლი საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 108- /)             95-29-91                  0101           თბილისი 1  

         ხუდადოვის . 3                                                                            95-30-88

 

2.  მე-2 საფოსტო განყოფილება                                                    23-71-07                 0102                თბილისი 2

. აღმაშენებლის გამზ. 44                                             95-60-06                    

 

3.    მე-3 საფოსტო განყოფილება                                                 74-16-67                  0103                თბილისი 3       

         ქეთევან წამებულის მოედანი 2                                       74-02-16                                                 

 

 4.  მე-4 საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 104- /)            66-56-96                    0104           თბილისი 1

           წერონისის . 164                                                                                                      

 

 5.  მე-5 საფოსტო განყოფოლება                                               72-43-19                       0105            თბილისი 5

           ლესელიძის . 55/45                                                         72-10-45            

 

6.   მე-6 საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 101- /)         93-65-74                    0106            თბილისი 5

           ორბელიანის . 20/4                                                          

 

 7.  მე-7 საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 102- /)         67-44-23                    0107          თბილისი 67

           გლდანის მასივი მე-7-8 /                                                          

 

 8.  მე-8 საფოსტო განყოფილება                                                99-96-40                  0108          თბილისი 8

           რუსთაველის გამზ. 31                                                   93-47-76                   

 

9.    მე-9 საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 103-ეს/)       76-81-71                 0109            თბილისი 9

          ახვლედიანის . 24                                                                           

 

 10.    მე-10 საფოსტო განყოფილება                                         99-02-53                0110           თბილისი 10

          ძმები ზუბალაშვილების . 32                                 

  

 11.  მე-11 საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 113- /)    37-29-33               0111           თბილისი 77     

           ვაჟა-ფშაველას გამზ. 10                                                      

 

12.  მე-12 საფოსტო განყოფილება                                            95-57-32           0112               თბილისი 39

           თამარ მეფის გამზ. 9                                               

 

 13.  მე-13 საფოსტო განყოფილება                                   74-13-01                0113           თბილისი 14

           ჩოლოყაშვილის . 6                                                 

 

14.   მე-14 საფოსტო განყოფილება                                    72-27-04             0114               თბილისი 14

          . გორგსალის . 4                                                   

 

 15.  მე-15 საფოსტო განყოფილება                                  33-32-79             0115            თბილისი 15

          . გამსახურდიას  გამზ. 2                                        33-16-51       

 

16.  მე-16 საფოსტო განყოფილება                                     94-72-07         0116           თბილისი 16

          აეროპორტი                                                              

 

17.   მე-17 საფოსტო განყოფილება                                    62-17-40          0117          თბილისი 89

          ელეფთერ ანდრონიკაშვილის 143                            

 

18.    მე-18  საფოსტის განყოფილება                                 99-84-54           0118          თბილისი 18

          რუსთაველის გამზ.8 (პარლამენტის შენობა)                     

 

19.   მე-19 საფოსტის განყოფილება                                   34-65-38           0119        თბილისი 54

          აკ. წერეთლის გამზ. 95                                            

 

20.    მე-20 საფოსტო განყოფილება                                   70-80-96           0120         თბილისი 20

          მოსკოვის გამზ. 9                                                     

 

21. 21- საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 123- /)    70-42-96          0121       თბილისი 37

          ქინძმარაულის ქუჩა, კორპ. 2                                        71-42-96

 

22.  22- საფოსტო განყოფილება (ყოფილი 122- /)   92-38-70          0122        თბილისი 15

          ანაგის . 7, შრომის სასახლის შენობა                       

 

23. 23- საფოსტო განყოფილება                                           99-84-41          0123       თბილისი 79

          მერაბ კოსტავას .59                                                

 

24.  28- საფოსტო განყოფილება                                          23-18-83          0128        თბილისი 79

          ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1                                                                   

 

25.  31- საფოსტო განყოფილება                                          53-51-73          0131      თბილისი 31

          /დიღომი, .პეტრიწის . 8                                                              

 

26.  32- საფოსტო განყოფილება                                          95-83-67         0132        თბილისი 2

           ნორიოს აღმართი 24                                                                           

 

27.   33- საფოსტო განყოფილება                                        98-21-83          0133       თბილისი 14

           ვახტანგ გორგასლის . 4                                                   

 

28.   34- საფოსტო განყოფილება                                        98-40-35          0134      თბილისი 34

          პავლე ინგოროყვას . 7                                                       

 

29.   36- საფოსტო განყოფილება                                        70-11-85          0136       თბილისი 36

          ბოგდან ხმელნიცკის .77                                                   

 

30.   37- საფოსტო განყოფილება                                    70-68-33            0137       თბილისი 37

           მოსკოვის გამზ. 44                                                                               

 

31.   39- საფოსტო განყოფილება                                 96-25-97                0139       თბილისი 39

           რკინიგზის სადგური                                                                          

 

32.   41- ფოსტის განყოფილება                                61-65-50                0141           თბილისი 41

          დავით გურამიშვილის გამზ. 72-                                  

 

33.   43- ფოსტის განყოფილება                                 30-47-93               0143           თბილისი 77

          უნივერსიტეტის .2                                                                             

 

34.   44- საფოსტო განყოფილება                           99-56-79               0144          თბილისი 20

          ქეთევან წამებულის გამზ. 84/86                                    

 

35.  45- საფოსტო განყოფილება                               71-39-48                0145            თბილისი 37

          ქინძმარაულის მე-3 ჩიხი 2                             71-31-93

 

36.  46- საფოსტო განყოფილება                               99-62-18             0146            თბილისი 8

           ალ. ჭავჭავაძის . 5                                                                              

37.   48- საფოსტო განყოფილება                              77-13-28             0148           თბილისი 20   

           ყვარლის . 92                                                                        

 

38.  51- საფოსტო განყოფილება              41-19-78            0151           თბილისი 16

          ლილოს დასახლება                                                                             

 

39.  52- საფოსტო განყოფილება                                78-15-71       0152               თბილისი 3

           ვაზისუბნის დასახლება კორპ. 8                     78-60-25            

 

40.      53- საფოსტო განყოფილება                           62-35-91             0153           თბილისი 89    

           . გურამიშვილის გამზ.83                                                               

 

41.     54- საფოსტო განყოფილება                            35-14-01             0154           თბილისი 54 

          აკ. წერეთლის გამზ. 59                                                        

 

42.    58- საფოსტო განყოფილება                              94-72-72             0158           თბილისი 16

          აეროპორტის დასახლება კორპ. 8                                    

 

43.    59- საფოსტო განყოფილება                             51-63-22             0159           თბილისი 59                         

         გრ. რობაქიძის გამზ. მე-2 კვრტ. 6- კორპ.

 

44.     მე-60 საფოსტო განყოფილება                          38-69-04             0160       თბილისი 15

 

          . გამსახურდიას გამზ. 39                                                  

 

45.      62- საფოსტო განყოფილება                           22-25-84             0162           თბილისი 79

           . ჭავჭავაძის გამზ. 41                                                        

 

46.      63- საფოსტო განყოფილება                           79-35-63             0163           თბილისი 82

           ვარკეთილი 3, 1-ლი /. კორპ.15                                    

 

47.     64- საფოსტო განყოფილება                            95-73-90             0164           თბილისი

          წინამძღვრიშვილის . 95                                                   

 

48.     65- საფოსტო განყოფილება                            72-24-29             0165           თბილისი 65

         რუსთავის გზარკეცილი 30                                                

 

49.      67- საფოსტო განყოფილება                         67-98-64             0167          თბილისი 67

           გლდანის მასივი 1- 2 /,                  67-12-45

50.      68- საფოსტო განყოფილება                           71-86-54             0168           თბილისი 37

           ენგურჰესის . 3                                                                    

 

51.      71- საფოსტო განყოფილება                           33-30-58             0171         თბილისი 15

           დოლიძის ქუჩა, კორპ. 10                                                   

 

52.      72- საფოსტო განყოფილება                            63-29-85             0172        თბილისი 72

           მუხიანის დას. მე-4- /, კორპ.11                                                

 

53.     75- საფოსტო განყოფილება                            36-63-82             0175           თბილისი 15

          მერაბ კოსტავას . 77                                                           

 

54.      77- საფოსტო განყოფილება                        39-81-54             0177           თბილისი 77

           ვაჟა-ფშაველას გამზ. 41                                     39-89-79

 

55.     78- საფოსტო განყოფილება                             61-25-61            0178        თბილისი 41

          თემქა მე-4 კვრტ. კორპ. 11                                                              

 

56.      79- საფოსტო განყოფილება                            22-74-03              0179       თბილისი 79

           ილია ჭავჭავაძის გამზ. 21                                  27-73-18

 

57.      მე-80 საფოსტო განყოფილება                         66-08-19              0180          თბილისი

           ცოტნე დადიანის . 11                                                       

 

58.     81- საფოსტო განყოფილება                             22-83-41              0181      თბილისი 81

          წყნეთი, რუსთაველის . 3                                                                 

 

59.     82- საფოსტო განყოფილება                             73-51-87              0182      თბილისი 82

           ვარკეთილი 3, 1-ლი /. კორპ. 12-                76-51-87

 

60.      83- საფოსტო განყოფილება                            32-79-87              0183      თბილისი 77

          ნუცუბიძის პლ. მე-4 /, კორპ. 5                                    

 

61.      84- საფოსტო განყოფილება                            93-39-87              0184       თბილისი 2

          უზნაძის . 117                                                                       

 

62.      86- საფოსტო განყოფილება                           32-01-61               0186         თბილისი 77   

          ვაჟა-ფშაველას გამზ. 67                                                     

 

63.      89- საფოსტო განყოფილება                        62-05-23               0189                  თბილისი 89

           სარაჯიშვილის გამზ. 121                                                  

 

64.      90- საფოსტო განყოფილება                           74-13-18               0190              თბილისი 20

           კახეთის გზატკეცილი 21                                                     

 

65.      91- საფოსტო განყოფილება                           60-28-56               0191         თბილისი 41    

           თემქა მე-2 კვრტ. კორპ. 34                                                                

66.      92- საფოსტო განყოფილება          66-23-86               0192         თბილისი 41

           ცოტნე დადიანის . 315                                                     

 

67.      93- საფოსტო განყოფილება                           36-57-53               0193      თბილისი 15

           ზოია რუხაძის . 1                                                 36-42-88

 

68.     94- საფოსტო განყოფილება                            38-94-52               0194      თბილისი 15    

          ბახტრიონის ქუჩა, კორპ. 3                                                                 

 

69.      97- საფოსტო განყოფილება                           64-29-80               0197         თბილისი 41

           თემქა მე-3 /, კორპ. 70                                                    

 

70.      98- საფოსტო განყოფილება                            41-53-04               0198     თბილისი 98

           "საქ. სოფ. მანქანის" დას მე-2 კვ. კორპ. 9                 

 

თბილისის ქუჩების საფოსტო და

სატელეგრაფო კავშირების

ინდექსები

 

 

   დასახელება                                                                                საფოსტო           სატელეგრაფო            

                                                                                                       ინდექსი                ინდექსი

 

აბაკელიას .                                                                               0108                               თბილისი-8

აბანოს . შესახვევი, ჩიხები                                                     0105                          თბილისი-5

აბასთუმანის .                                                                           0112                             თბილისი-39

აბაშელის ; ჩიხი                                                                        0179                             თბილისი-79

აბაშვილის .                                                                                0182                             თბილისი-82

აბაშის .                                                                                        0101                             თბილისი-1

აბაშიძე გრ.    .                                                                             0179                            თბილისი-79

აბაშიძე დოდოს .                                                                       0102                           თბილისი-2

აბაშიძე ვასოს ; ჩიხები                                                              0108                         თბილისი-8

აბაშიძე ირაკლის . N1-53;  2-50                                                0179                        თბილისი-79

                               N 55-87; 52-86                                                 0162          თბილისი-79

აბაშიძე კიტას .                                                                          0102            თბილისი-2

აბაშიძე მემედის .                                                                     0179           თბილისი-79

აბაშიძე ჰეიდარის .                                                                  0160            თბილისი-15

აბდუშელიშვილის .                                                                        0103                     თბილისი-3

აბესაძის . ჩიხები                                                                      0105            თბილისი-5

აბზიანიძის .                                                                              0109             თბილისი-9

აბოვიანის .                                                                                 0105             თბილისი-5

აბო თბილელის .                                                                       0105            თბილისი-5

აბჟანდაძის .                                                                              0105             თბილისი-5

აბუსერიძე-ტბელის ; გას; ჩიხები                                          0120                        თბილისი-20

აგარის .                                                                                      0101                               თბილისი-1

აგლაძის . N 2                                                                            0154              თბილისი-54

                 N 26-38; 67-83                                                           0119              თბილისი-54

                 N 37; ,.                                                                     0154                               თბილისი-54

ადიგენის .                                                                                 0102                              თბილისი-2

აეროდრომის დას; .                                                                  0182                            თბილისი-82

ავთანდილის .                                                                           0105                             თბილისი-5

ავლაბრის ; გას; შეს; ჩიხი                                                          0103                       თბილისი-3

ავლევის ; შეს.                                                                            0105                            თბილისი-5

ათონელის ; ჩიხი                                                                         0105                         თბილისი-5

აკეთის ; შეს; ჩიხი                                                                       0192                          თბილისი-41

აკოფიანის ; შეს.                                                                         0105                            თბილისი-5

აკურის .                                                                                        0171                            თბილისი-15

ალადაშვილის ; შეს.                                                                   0103                         თბილისი-3

ალაზნის ; შეს; გას.                                                                     0103                          თბილისი-3

ალგეთის .                                                                                   0105                             თბილისი-5

ალექსი-მესხიშვილის ; შესახვევები                                        0101                   თბილისი-1

ალექსიძე მერაბის .                                                                    0193                         თბილისი-15

ალვანის .                                                                                    0103                             თბილისი-3

ალიხანიანის .                                                                              0103                          თბილისი-3

ამბროლაურის .                                                                           0160                          თბილისი-15

ალექსიძე დიმიტრის .                                                               0163                         თბილისი-82

ამირანაშვილი პეტრეს .                                                             0178                      თბილისი-41

ამირანაშვილი შალვას .                                                               0109      თბილისი-9

ამირეჯიბის .                                                                                0148                          თბილისი-20

ანაკლიის .                                                                                   0164                             თბილისი-39

ანანურის .                                                                                   0179                            თბილისი-79

ანაპის დივიზიის .                                                                       0141                         თბილისი- 41

ანდღულაძის .                                                                              0148                         თბილისი-20

ანდრონიკაშვილის . N 1-33; 4-10                                               0189                     თბილისი-89

                                       35-145; შესახვევები; ჩიხები                      0189                                 თბილისი-89

ანდრონიკაშვილი                                                                          0102                                 თბილისი-2

ანთელავას . შეს; ჩიხი                                                                 0102                       თბილისი-2

ანტონ კათალიკოსის . ჩიხი                                                          0105                     თბილისი-5

 

ანტონოვსკაიას .                                                                          0177                          თბილისი-77

ანჯაფარიძის .                                                                              0179                          თბილისი-79

არაგვის .                                                                                     0179                             თბილისი-79

არალეთის ; შეს.                                                                         0192                           თბილისი-1

არარატის ; შეს.                                                                          0103                            თბილისი-3

არაყიშვილის ; ჩიხები                                                               0179                        თბილისი-79

არბოს .                                                                                       0141                               თბილისი-41

არბოშიკის შეს.                                                                            0144                            თბილისი-20

არგვეთის .                                                                                  0101                            თბილისი-1

არდაზიანის .                                                                               0160                           თბილისი-15

არეშიძის შეს.                                                                               0179                            თბილისი-79

არველაძის .                                                                                0148                            თბილისი-20

ართვინის ; ჩიხები                                                                       0132        თბილისი-2

არმაზის ; შეს.                                                                             0103                            თბილისი-3

არსენას . (წყნეთი)                                                                        0181       თბილისი-81

არსენალის მთის .                                                                        0132        თბილისი-2

არსენალის ჩიხი; ხევი                                                                    0132      თბილისი-2

არჩილ მეფის .                                                                             0132                           თბილისი-2

ასათიანი ლადოს ; შეს.                                                                0105       თბილისი-5

ასათიანი მიხეილის .                                                                    0177      თბილისი-77

ასკანის ; ჩიხები                                                                           0105                          თბილისი-5

ასლანიდის .                                                                                0171                           თბილისი-15

ასპინძის 1,2 ; შეს.                                                                       0132                          თბილისი-2

ასურეთის ; შეს.                                                                          0104                          თბილისი-2

ასხინის .                                                                                      0101                             თბილისი-1

აფანასიევის .                                                                               0148                          თბილისი-20

აფხაზეთის ; შეს.                                                                         0101                          თბილისი-1

ასფალტ-ბეტონის დას.                                                                  0165      თბილისი-65

აღმაშენებლის გამზ. N 1-89; 2-146                                               0102   თბილისი-2

                                N 91-139                                                      0164                               თბილისი-2

                                N 141-199; 148-184                                      0112                           თბილისი-39

აღმაშენებლის ჩიხი                                                                        0102       თბილისი-2

აღმაშენებლის ხეივანი                                                                   0131     თბილისი-31

აღმაშენებლის . (წყნეთი)                                                              0181    თბილისი-81

აწყურის .                                                                                    0144                             თბილისი-20

აჭარის .                                                                                       0101                              თბილისი-1

ახალარსენალის 1,2 .                                                                    0133       თბილისი14

ახალდაბის ; შეს; ჩიხი                                                                  0192      თბილისი-1

ახალდაბის დას. (წყნეთი)                                                               0181    თბილისი-81

ახალკოჯრის გზატკ.                                                                       0105       თბილისი-5

ახალუბნის .                                                                                 0103                           თბილისი-3

ახალქალაქის .                                                                              0180          თბილისი-1

ახალციხის .                                                                                 0102                          თბილისი-2

ახვლედიანი გიორგის ; შეს.                                                         0108    თბილისი-8

ახვლედიანის ; შეს.                                                                 0109       თბილისი-9

ახვლედიანი ელენეს ; აღმ; შეს; ხევი                                           0103                 თბილისი-3

ახვლედიანის ხევი                                                                          0103                       თბილისი-2

ახმეტელის .                                                                                0159                           თბილისი-59

ახმეტის . N 1-9; 2-12                                                                  0103                         თბილისი-3

                 N 11-31; 4-24                                                                0144                            თბილისი-20

ახმეტის ჩიხი                                                                                 0103                          თბილისი-3

ახოსპირელის . გას; ჩიხები                                                       0105                        თბილისი-5

ახტალის ; გას.                                                                             0104                           თბილისი-1

ახუთის .                                                                                      0132                             თბილისი-2

ახუნდოვის ; შეს.                                                                         0105                         თბილისი-5

აჯამეთის ; შეს.                                                                             0102        თბილისი-2

 

ბააზოვი .                                                                               0105                             თბილისი-5

ბაბისხევის .                                                                                0103                            თბილისი-3

ბაგების დას.                                                                                 0162                            თბილისი-79

ბაგინეთის .                                                                                 0180                            თბილისი-1

ბაგრატიონი .                                                                         0154                           თბილისი-54

ბაგრატიონი .                                                                          0152                           თბილისი-20

ბაგრატიონი .                                                                          0160         თბილისი-15

ბადიაურის .                                                                                  0103         თბილისი-3

ბაზალეთის .                                                                                 0179          თბილისი-79

ბათუმის ; შეს; ჩიხები                                                                 1054       თბილისი-54

ბაკურიანის .                                                                                   0171        თბილისი-15

ბაკურციხის .                                                                                   0171       თბილისი-15

ბალადინის ; შეს.                                                                             0113     თბილისი-14

ბალანჩივაძის .                                                                             0171                 თბილისი-15

ბამბის რიგი                                                                                  0105                            თბილისი-5

ბანაკის დას.                                                                                  0144                            თბილისი-20

ბანაკის დას. I,II,III .                                                                     0144        თბილისი-20

ბარათაშვილის აღმ.                                                                       0103        თბილისი-3

ბარათაშვილის ; მოედ.                                                                 0105      თბილისი-5

ბარათაშვილის . (თიანეთის გზატკ.)                                        0107     თბილისი-67

ბარათელის ; შეს; ჩიხი                                                                0189       თბილისი-89

ბარისახოს ; შეს; ჩიხი                                                                 0117                         თბილისი-89

ბარნოვის . N1-39; 2-42                                                              0108                         თბილისი-8

ბარნოვის . N 41-87; 44-88                                                        0179                          თბილისი-79

ბარნოვის I შეს; I ჩიხი                                                                 0108                         თბილისი-8

ბარნოვის II შეს; ჩიხები                                                                0179       თბილისი-79

ბაგრატ მესამის .                                                                         0131                          თბილისი-31

ბაქოს .                                                                                        0112                               თბილისი-39

ბაქრაძე .   .                                                                              0119                             თბილისი-54

ბაქრაძე დიმ; შეს; ჩიხი                                                            0179                        თბილისი-79

ბაქრაძე ; შეს.                                                                        0148                             თბილისი-20

ბაღდადის .                                                                                 0113                            თბილისი-14

ბაღის .                                                                                         0119                              თბილისი-54

ბაღნარის .                                                                                    0189                           თბილისი-89

ბაჩანას ; ჩიხი                                                                              0103                           თბილისი-3

ბახვის შეს.                                                                                             0103   თბილისი-3

ბახმაროს ; შეს.                                                                                    0104 თბილისი-1

ბახტრიონის . ყველა, გარდა N3/5, 4/6                                            0194              თბილისი-15

ბახტრიონის . N3/5 და 4/6                                                                 0171                თბილისი-15

ბედიას .                                                                                                 0183   თბილისი-77

ბევრეთის ; ჩიხი                                                                                  0114 თბილისი-14

ბეთანიის .                                                                                             0103 თბილისი-3

ბეთლემის ; აღმ. ჩიხი                                                                         0105                თბილისი-5

ბელინსკის .                                                                                           0108     თბილისი-8

ბენდელიანი . .                                                                                   0171                 თბილისი-15

ბენდელიანი . ; ჩიხი; შესახვევები                                                  0180             თბილისი-1

ბენდელიანის გორა (ზემო დასახლება)                                                0104       თბილისი-1

ბელიაშვილი .                                                                                0159         თბილისი-59

ბენაშვილის ; გას; შეს.                                                                                0102         თბილისი-2

ბეჟანიშვილის ; შესახვევები;ჩიხი; გას.                                                0192       თბილისი-1

ბერბუკის ; შეს.                                                                               0171       თბილისი-15

ბერიაშვილი .                                                                             0182       თბილისი-82

ბერიაშვილი . ; ჩიხი                                                                                   0132       თბილისი-2

ბერიტაშვილის .                                                                             0177       თბილისი-77

ბერიძის .                                                                                          0108         თბილისი-8

ბერძენიშვილის . N 1                                                                    0162       თბილისი-79

ბერძენიშვილის . N 4                                                                    0179       თბილისი-79

ბერძნის ჩიხი                                                                                     0114       თბილისი-14

ბესიკის ; გას; მოედანი; შესახვევები                                                     0108       თბილისი-8

ბესიკის . (ოქროყანა)                                                                                     0105       თბილისი-5

ბექა ოპიზარის .                                                                              0105       თბილისი-5

ბეღლეთის .                                                                                      0103       თბილისი-3

ბზიფის ; შეს.                                                                                    0103       თბილისი-3

ბიჭვინთის ; შესახვევები; ჩიხები                                                           0117       თბილისი-89

ბნელი ჩიხი                                                                                        0105       თბილისი-5

ბოგვის .                                                                                             0192       თბილისი-1

ბოდავის I-; II-.                                                                                    0132                თბილისი-2

ბოდბის ; შეს.                                                                                   0144       თბილისი-3

ბოლნისის ; ჩიხი                                                                             0113       თბილისი-14

ბოლო აღმართი                                                                                0105       თბილისი-5

ბორბალოს ; შეს; ჩიხი                                                                                   0108       თბილისი-8

ბოროდინის .                                                                                    0103       თბილისი-3

ბორჯომის .                                                                                      0112       თბილისი-39

ბოტანიკურის ; ჩიხი                                                                                      0105       თბილისი-5

ბოცვაძე .   .                                                                                   0179       თბილისი-79

ბოცვაძე .    .                                                                                   0108       თბილისი-8

ბოჭორიშვილის .                                                                            0167       თბილისი-67

ბოჭორმის .                                                                                       0144       თბილისი-20

ბჟოლეთის .                                                                                      0192       თბილისი-41

ბროლოსანის .                                                                                 0160       თბილისი-15

ბროსეს ; ჩიხი                                                                                  0108       თბილისი-8

ბუაჩიძის .    .                                                                                0177       თბილისი-77

ბუაჩიძე .    .                                                                                    0141       თბილისი-41

ბუგეულის .                                                                                      0104       თბილისი-1

ბუდაპეშტის ; შესახვევები                                                                        0160       თბილისი-15

 

ბულაჩაურის .                                                                                 0160                       თბილისი-15

ბურების შეს.                                                                                     0103                       თბილისი-3

ბურკიაშვილის .                                                                              0179                       თბილისი-79

ბურძგლას .                                                                                      0194                       თბილისი-15

ბუხაიძის ;შესახვევები                                                                               0102                       თბილისი-2

 

 

გაბაშვილი გიგოს მოედანი; .                                                                     0177                       თბილისი-77

გაბაშვილი ეკატერინეს ; შეს.                                                                    0108                       თბილისი-8

გაბისკირიას ; მოედანი; შეს.                                                                      0103                       თბილისი-3

გაბრიელ ეპისკოპოსის .                                                               0103                       თბილისი-3

გაგარინის ; მოედანი; შესახვევები                                                         0160                       თბილისი-15

გაგრის .                                                                                              0189                       თბილისი-89

გალავნის .                                                                                        0103                       თბილისი-3

გალის ; ჩიხი                                                                                     0179                       თბილისი-79

გამრეკელი დავითის . N1,3,13,15,17                              

                                   N18,19,20                                                          0160                       თბილისი-15

                                   1,2 - კორპ; შეს; ჩიხი                                    0194                         თბილისი-15

გამრეკელი ირაკლის .                                                                   0186                       თბილისი-77

გამსახურდიას გამზ. 1.2 - კვ; N 17-

                                            N 27-45, 28-46                                      0160                        თბილისი-15

                                            N  2-15; შეს; ჩიხები                                    0171                                თბილისი-15

გამსახურდიას გამზ. N 16-24, 24-, 17-25                                               0194                       თბილისი-15

გამყრელიძის .                                                                                0178                       თბილისი-41

გამცემლიძის ; შეს.                                                                        0102                       თბილისი-2

განაპირა აღმართი                                                                           0105                       თბილისი-5

განთიადის .                                                                                     0103                       თბილისი-3

გარეკახეთის .                                                                                                0144                         თბილისი-20

გარიყულის .                                                                                    0178                       თბილისი-41

გარეჯელის .                                                                                    0141                       თბილისი-41

გაფრინდაულის .                                                                           0154                       თბილისი-54

გახოკიძის . N 1-67, 2-42                                                                               0182                       თბილისი-82

                    N44 და ზემოთ, N69 და ზემოთ                                              0163                       თბილისი-82

გეგუთის .                                                                                                        0104                        თბილისი-1

გედევანიშვილის ; ჩიხი                                                                              0103                       თბილისი-3

გეზათის .                                                                                                         0148                        თბილისი-20

გელათის ; შეს; ჩიხები                                                                                 0103                       თბილისი-3

გელოვანი არჩილის .                                                                                    0186                       თბილისი-77

გელოვანი (მარშალი) გამზ.                                                                          0159                       თბილისი-59

გელოვანი მირზას .                                                                       0160                       თბილისი-15

გერგეთის ; შეს; გას.                                                                                     0105                        თბილისი-5

გვაზაურის ; შესახვევები; გასასვლელები; ჩიხები                          0192                       თბილისი-1

გვეტაძის .                                                                                                       0154                         თბილისი-54

გივიშვილის .                                                                                                 0101                         თბილისი-1

გიორგაძის .                                                                                                    0190                         თბილისი-20

გიორგი ბრწყინვალის .                                                                0131                       თბილისი-31

გლდანის მას. , 1,2,3,3-,4 /                                                              0167                             თბილისი-67

                     5,6,7,8, /                                                                            0107                                 თბილისი-67

გლდანულას დას.                                                                                    0153                               თბილისი-89

 

გლინკას .                                                                                           0141                       თბილისი-41

 

გმირთა მოედანი                                                                             0171                       თბილისი-15

გოგაშენის ; შეს; ჩიხი                                                                   0192                       თბილისი-1

გოგებაშვილის . N 1-19, 2-22,1-შეს.                                        0108                       თბილისი-8

                           N21-51, 24-52; გასასვლელები; ჩიხები       0179                         თბილისი-79

გოგიბერიძის .                                                                         0102                               თბილისი-2

გოგლიძის .                                                                                       0179                       თბილისი-79

გოგოლაურის .                                                                                0119                       თბილისი-54

გოგოლის .                                                                                         0164                       თბილისი-39

გოგჩის ; შეს.                                                                                    0105                       თბილისი-5

გოთუას ; შეს; გას.                                                                          0160                       თბილისი-15

გოკიელის .                                                                        0109                       თბილისი- 9

გომარეთის ; შეს.                                                                     0104                             თბილისი-1

გომბორის .                                                                                0101                              თბილისი-1

გომის ; შესახვევები; ჩიხი                                                       0105                          თბილისი-5

გონაშვილის ; მოედანი                                                           0103                           თბილისი-3

გორგასლის მოედანი                                                                  0105                          თბილისი-5

გორგასალის . N 1-25, შესახვევები; მოედანი; 2 ჩიხი          0105                   თბილისი-5

                        N 37-117, 2-54, 1,3 ჩიხები                                   0114                         თბილისი-14

გორგასლის შესახვევები; II- ჩიხი                                           0105                        თბილისი-5

გორგასლის 1,3 ჩიხი                                                                   0114                          თბილისი-14

გორგასლის . (წყნეთი)                                                              0181                          თბილისი-81

გორდის .                                                                                      0104                            თბილისი-1

გორის ; შეს.                                                                                  0112                           თბილისი-39

გორკის ; შეს; ჩიხები                                                                    0102        თბილისი-2

გოცირიძის ; შეს.                                                                          0102         თბილისი-2

გოძიაშვილის ; შესახვევები                                                        0159     თბილისი-59

გრანელის ; შეს; ჩიხი                                                                    0102       თბილისი-2

გრემის შეს; 1,2 ჩიხები                                                                   0103      თბილისი-3

გრიბოედოვის ; შეს.                                                                      0108       თბილისი-8

გრიშაშვილის .                                                                               0105        თბილისი-5

გრიშაშვილის . (წყნეთი)                                                                 0181   თბილისი-81

გროზნოს ; შეს; ჩიხები                                                                  0101      თბილისი-1

გრუზინსკის ; შეს.                                                                         0180        თბილისი-1

გუდამაყრის .                                                                                 0141        თბილისი-41

გუდარეხის ; გას; შეს; ჩიხები                                                      0120    თბილისი-20

გუდაუთის .                                                                                   0119         თბილისი-54

გუდაურის შეს; ჩიხი                                                                       0179      თბილისი-79

გუდიაშვილის ; მოედანი                                                            0105      თბილისი-5

გუთნის . N1-31, 2-30, ჩიხები                                                      0103     თბილისი-3

                N33-57, 32-60, შესახვევები                                            0144    თბილისი-20

გულიას .                                                                                       0114                           თბილისი-14

გულისაშვილის .                                                                        0107                           თბილისი-67

გულუას .                                                                                      0114                           თბილისი-14

გუმათის .                                                                                      0132                          თბილისი-2

გუმათჰესის .                                                                                 0168         თბილისი-37

გუმბრის ; შეს; ჩიხი                                                                       0103      თბილისი-3

გუნიას ; გას; შეს.                                                                          0108        თბილისი-8

გურამიშვილის გამზ. N1-23, 10-48                                            0192                      თბილისი-41

                                 N25-33, 50-84                                               0141                           თბილისი-41

                                 N35-41                                                         0178                              თბილისი-41

გურამიშვილის . (წყნეთი)                                                         0181                      თბილისი-81

გურგენიძის .                                                                                 0101         თბილისი-1

გურიელის .                                                                                   0186          თბილისი-77

გურიის .                                                                                       0108                            თბილისი-8

გურჯაანის ; შეს; ჩიხი                                                                    0103    თბილისი-3

გუჯარეთის 1,2 ქუჩა                                                                        0144     თბილისი-20

 

 

დაბახანის  ; შეს.                                                                         0105                          თბილისი-5

დადიანი  .                                                                              0105                            თბილისი-5

დადიანი  . N1-105,2-28                                                         0101                        თბილისი-1

                       N30-164,107-303                                                  0180                            თბილისი-1

                       N305-323                                                             0192                                თბილისი-1

დადიანი  შესახვევები                                                             0101      თბილისი-1

დადიანი  .  2 /; კორპ. 2,3                                                       0180        თბილისი-1

დავითაიას  .                                                                               0152                            თბილისი-3

დავითაშვილის  .   . (ამაღლების)

                              გას; შეს; ჩიხები                                              0105                           თბილისი-5

დავითაშვილი  .                                                                     0132                         თბილისი-2

დაისის  ; გას; შესახვევები                                                          0192      თბილისი-1

დარიალის  ; შესახვევები                                                            0162      თბილისი-79

დარკვეთის  .                                                                               0104                           თბილისი-1

დგებუაძის  .                                                                               0102                            თბილისი-2

დეკაბრისტების  ; გას; მოედანი ჩიხი                                           0114                თბილისი-14

დელისის  . 1,2,3 ; ჩიხები; მოედანი                                            0177                 თბილისი-77

დეპოს  ; შეს.                                                                              0180                             თბილისი-1

დვალის  .                                                                                   0163                              თბილისი-82

დვირის  .                                                                                    0192                              თბილისი-1

დიდგორის  ჩიხები                                                                 0113                       თბილისი-14

დიდგორის  . (წყნეთი)                                                                0181        თბილისი-81

დიდი დიღმის დას. 3,4,5 /-ბი                                                   0131     თბილისი-31

დიდი ხეივნის  .                                                                           0114         თბილისი-14

დიდი  ჯიხაიშის  გას; შესახვევები; ჩიხები                           0180                 თბილისი-1

დიდუბის  დასახლება                                                                   0192       თბილისი-1

დიდუბის  შესახვევები                                                             0154     თბილისი-54

დიდუბის  სადგური                                                                      0119        თბილისი-54

დიდხევის  აღმართი                                                                      0102       თბილისი-2

დიმიტრი  თავდადებულის  .                                                     0131     თბილისი-31

დირსიჭალის  .                                                                            0113                           თბილისი-14

დიუმას  ; ჩიხები                                                                         0105                          თბილისი-5

დიღმის  მას.1,2,3,4,5,6-კვტ.                                                          0159      თბილისი-59

დიღომბარის  ; შეს.                                                                     0132                         თბილისი-2

დმანისის  შეს.                                                                          0103                          თბილისი-3

დობროლიუბოვის  შეს.                                                            0101       თბილისი-1

დოდაშვილის  ; მოედანი; ჩიხები                                                0113   თბილისი-14

დოესის  .                                                                                     0144                             თბილისი-20

დოლაბაურის 1,2,3 ; გას; გზა; მოედანი;1,2,3 ხევი; ჩიხები   0144                თბილისი-20                

დოლიძის  .                                                                                  0171                            თბილისი-15

დოქის  შეს.                                                                                   0102                            თბილისი-2

დუმბაძის  გამზ.                                                                             0172        თბილისი-72

დურმიშიძის  .                                                                              0148         თბილისი-20

დუტ მეგრელის .                                                                          0103        თბილისი-3

დუშეთის  .                                                                                   0103                           თბილისი-3

 

ედისის  .                                                                                    0192                              თბილისი-1

ევდოშვილის  .                                                                           0154                            თბილისი-54

ეთიმ  გურჯის ; შეს; ჩიხი                                                             0105     თბილისი-5

ეკალაძის  .                                                                                 0108                              თბილისი-8

ელდარის  .                                                                                 0182                             თბილისი-82

ენგურის  .                                                                                   0171                             თბილისი-15

ენგურჰესის  .                                                                              0168                           თბილისი-37

ენდელაძის  მოედანი                                                                     0162      თბილისი-79

ენისელის  .                                                                                 0101                            თბილისი-1

ენუქიძის  N1-11                                                                          0182                           თბილისი-82

                N2-12                                                                          0145                                 თბილისი-37

ერევნის  ; ჩიხი                                                                            0103                          თბილისი-3

ერეკლე II -ის ;მოედანი;შეს;ჩიხი                                                  0105                 თბილისი-5

ერისთავის  .   .                                                                          0164                           თბილისი-39

ერისთავი  .    ; შეს.                                                                  0192                          თბილისი-1

ერისთავი  .   .                                                                           0179                           თბილისი-79

ერისთავ-ხოშტარიას  ; ჩიხი                                                         0108    თბილისი-8

ერწოს  .                                                                                      0192                               თბილისი-41

ესენინის  .                                                                                   0109                            თბილისი- 9

ეულის  .                                                                                     0186                              თბილისი-77

ეფრემ მცირეს  .                                                                          0114                           თბილისი-14

ექიმის  ; გას; შეს.                                                                        0113                          თბილისი-14

 

                                                                    

ვაგზლის  მოედანი                                                                       0112                  თბილისი-39

ვაზიანის  .                                                                                  0192                             თბილისი-1

ვაზისუბნის  .                                                                              0160                           თბილისი-15

ვაზისუბნის  დას; /რაიონები                                                   0152        თბილისი-3

ვანის  .                                                                                        0154                              თბილისი-54

ვაჟა-ფშაველას  გამზ. N1-31,2-20                                                 0160    თბილისი-15

                                  N33-51,22-66                                             0177                             თბილისი-77

                                  N55-99,72-106                                           0186                             თბილისი-77

ვაჟა-ფშაველას 1-კვტ.                                                                   0177                        თბილისი-77

                        2,3,4,5,6,7  კვტ.                                                    0186                             თბილისი-77

ვაჟა-ფშაველას  II შეს.                                                                   0177       თბილისი-77

ვაჟა-ფშაველას  III,IV,VI შეს.                                                          0186   თბილისი-77

ვაჟა-ფშაველას  . (წყნეთი)                                                            0181    თბილისი-81

ვაჟა-ფშაველას  ჩიხი                                                                     0177                        თბილისი-77

ვარაზისხევის  .                                                                           0179                          თბილისი-79

ვარდევანის  ; ჩიხი                                                                       0117        თბილისი-89

ვარდისუბნის  .                                                                           0141                          თბილისი-41

ვართაგავას  .                                                                              0107                            თბილისი-67

ვარდის  მოედანი                                                                          0103                         თბილისი-3

ვარკეთილის  მას; /პლატო                                                          0182     თბილისი-82

ვარკეთილის  მას; /პლატო 2 /                                                 0163   თბილისი-82

ვარკეთილის  მას; 1-კვტ. 3,4,6,7 კვტ.                                            0182   თბილისი-82

                            8,9,10-კვტ.                                                           0182          თბილისი-82

ვარკეთილის  მას; 4/; 1-15 კორპ.                                               0182    თბილისი-82

ვარკეთილის  მას; 4/; 3-კვტ.                                                      0152     თბილისი-3

ვარკეთილის  მას; 5/; 2,3,4-კორპ.                                              0182    თბილისი-82

                            17-21,18-22                                                      0152                              თბილისი-3

ვარკეთილი–3   1,2,3,3-,4 /.                                                      0163     თბილისი-82

ვარციხის  .                                                                                 0102                             თბილისი-2

ვარძიის  .                                                                                   0179                              თბილისი-79

ვასაძის  .                                                                                    0167                              თბილისი-67

ვაშლიჯვარის  დას.                                                                       0159        თბილისი-59

ვაშლოვანის  .                                                                             0108                            თბილისი-8

ვაჩნაძის  .                                                                                   0105                             თბილისი-5

ვახტანგ VI-ის  .                                                                           0103                          თბილისი-3

ვეზიროვის  .                                                                              0114                             თბილისი-14

ვეკუა  .   .                                                                                 0105                               თბილისი-5

ვეკუა  .                                                                                  0167                               თბილისი-67

ველი  სადგური                                                                            0168                           თბილისი-37

ველისციხის  .                                                                             0178                           თბილისი-41

ვერის  გას; შეს.                                                                            0179                            თბილისი-79

ვერცხლის  ; შესახვევები; ჩიხები                                                0105 თბილისი-5

ვერჰარნის  ; შეს; ჩიხები                                                             0102       თბილისი-2

ვეშაპურის .                                                                                0101                             თბილისი-1

ვეძათხევის  ; ეს.                                                                         0102                          თბილისი-2

ვეჯინის  ; გასავლელები                                                           0108                       თბილისი-8

ვირსალაძის  .                                                                             0108                            თბილისი-8

ვიწრო ჩიხი                                                                                         0103                       თბილისი-3

ვორონინის  .                                                                               0112                            თბილისი-39

 

ზაარბრუკენის  მოედანი                                                               0102      თბილისი-2

ზავრიევის  .                                                                               0190                             თბილისი-20

ზაზიშვილის  შესახვევები.                                                       0101    თბილისი-1

ზალდასტანიშვილის  .                                                                 0108      თბილისი-8

ზაკტრანსსტროის  დას.                                                                 0137       თბილისი-37

ზანდუკელის .  N1-25, 2-40                                                         0108      თბილისი-8

                         N27-29                                                               0179                                თბილისი-79

ზანდუკელის  ;  2 ჩიხი                                                                 0179       თბილისი-79

ზარზმის  .                                                                                   0153                             თბილისი-89

ზაქარაიას  .                                                                                 0101                            თბილისი-1

ზაქარიაძის  .                                                                               0177                           თბილისი-77

ზახაროვის  .                                                                                0144                           თბილისი-3

ზედაზნის  .                                                                                  0180                           თბილისი-1

ზედამზის  . შესახვევები, გას.                                                 0104                       თბილისი-1

ზედაუბნის  ; შესახვევები                                                      0104                         თბილისი-1

ზედგენიძის  .                                                                                    0108                   თბილისი-8

ზეკარის  .                                                                                            0104                   თბილისი-1

ზემო  ალექსეევკის  დას.                                                                0109                  თბილისი-9

ზემოვაკის  ; შესახვევები; გას; ჩიხი; დას.                              0179                  თბილისი-79

ზემოვეძისის  ჩიხები                                                                  0160                   თბილისი-15

ზემოვეძისის  დას.                                                                          0177                     თბილისი-77

ზემო  მეტალურგიის დას.                                                            0168                     თბილისი-37

ზესტაფონის  ; შეს; ჩიხი                                                                0180                    თბილისი-1

ზვარეთის  .                                                                                      0192                       თბილისი-1

ზიარის  .                                                                                             0104                      თბილისი-1

ზიგზაგის  I-; 2-.                                                                            0192                       თბილისი-41

ზინდისის  .                                                                                      0144                       თბილისი-3

ზიჩის  .                                                                                               0108                       თბილისი-8

ზოვრეთის  .                                                                                     0160                       თბილისი-15

ზუბალაშვილების  .;შეს; ჩიხები                                              0108                       თბილისი-8

ზუგდიდის  .                                                                    0154                       თბილისი-54

ზურაბაშვილის  .                                                                            0144                       თბილისი-20

 

 

თაბუკაშვილი  .    .                                                      0160                       თბილისი-15

თაბუკაშვილი  .    . N-1-11, 2-14.                                            0105                       თბილისი-5

                                  N-13-51, 22-48                                 0108                       თბილისი-8

თაბუკაშვილი  .   შეს; ჩიხები                                    0108                       თბილისი-8

თავისუფლების  მოედანი                                                            0105                       თბილისი-5

თავაძის  .                                                                                          0177                       თბილისი-77

თამარაშენის  ; გას; შესახვევები, ჩიხები                             0132                       თბილისი-2

თამარაშვილის  . N1–11, 2-– 8                                                 0162                       თბილისი-79

                            N13–21, 6, 10                                                  0177                               თბილისი-77

                         შესახვევი                                                                  0162                       თბილისი-79

თამარ  მეფის  გამზ.                                                                        0112                       თბილისი-39

თამარ  მეფის  გამზ. (წყნეთი)                                                      0181                      თბილისი-81

თარხნიშვილის  ; შეს; ჩიხი                                                        0179                       თბილისი-79

თაქთაქიშვილის  .                                                                          0179                       თბილისი-79

თაყაიშვილის  .   .                                                                         0179                       თბილისი-79

თაყაიშვილის  .   .                                                                         0163                       თბილისი-82

თბილისის  ; შეს; (ოქროყანა)                                                     0105                       თბილისი-5

თბილისის  ზღვა (პანსიონატები)                                              0104                       თბილისი-1

თბილისის  ზღვა (სახნაყოფსანერგე)                                      0104                       თბილისი-1

თევდორე  მღვდლის . N-1-21, 2-26                                        0112                       თბილისი-39

                                    N-28-48, 48-, 25-51                                     0154                       თბილისი-54

თევდორე  მღვდლის  . (წყნეთი)                                              0181                       თბილისი-81

თევდორე  მღვდლის  I-ჩიხი                                                       0112                       თბილისი-39

                                 II-ჩიხი                                                                 0154                       თბილისი-54

თეთნულდის  ჩიხები                                                               0101                       თბილისი-1

თეთრი  ხევის  დას.                                                                        0109                       თბილისი-9

თეთრი  წყაროს  ; შეს.                                                                  0113                       თბილისი-14

თეიმურაზ  I-ის  .                                                                           0131                       თბილისი-31

თეკლათის  .                                                                                     0101                       თბილისი-1

თელავის  ; შეს; ჩიხი                                                                     0103                       თბილისი-3

თელეთის  ; შესახვევები, ჩიხი                                                 0105                       თბილისი-5

თეძამის  .                                                                                          0103                       თბილისი-3

თერგის  .                                                                                           0179                       თბილისი-79

თვალჭრელიძის  .                                                                          0182                       თბილისი-82

თიანეთის  ; ჩიხიგას.                                                                 0141                       თბილისი-41

თიანეთის  გზატკეცილი                                                               0107                       თბილისი-67

თმოგველის  .                                                                                  0114                       თბილისი-14

თმოგვის  ; გასასვლელები, ჩიხები                                         0192                       თბილისი-1

თოდრიას  .                                                                                       0104                       თბილისი-1

თოიძის  ; შეს.                                                                                  0102                       თბილისი-2

თონეთის  მოედანი, შეს.                                                              0105                       თბილისი-5

თორაძის  .                                                                                        0179                       თბილისი-79

თოფურიას  .                                                                                    0186                       თბილისი-77

თოფურიძის  .                                                                                  0159                       თბილისი-59

თრიალეთის  .                                                                                 0182                       თბილისი-82

თუმანიანის  ; შეს; ჩიხები                                                          0105                       თბილისი-5

თხინვალის  ; შეს; ჩიხები                                                           0108                       თბილისი-8

 

იალბუზის  ; აღმ.                                                                            0144                       თბილისი-20

იაღლუჯის  შეს.                                                                               0105                       თბილისი-5

იამანიძის  .                                                                                       0112                       თბილისი-39

იაროსლავსკის  .                                                                             0102                       თბილისი-2

იაშვილის  .                                                                                       0105                       თბილისი-5

იდუმალას  .                                                                                     0168                       თბილისი-37

იერუსალიმის  მოედანი                                                               0105                       თბილისი-5

იერუსალიმის  ; შეს.                                                                     0105                       თბილისი-5

ივერიის  ; ჩიხი                                                                                0105                       თბილისი-5

ივლეთის  ; შეს.                                                                               0113                       თბილისი-14

ივრის  ; შეს; ჩიხი                                                                           0103                       თბილისი-3

იზაშვილის  ; ჩიხი                                                                          0103                       თბილისი-3

ილორის  .                                                                                          0153                       თბილისი-89

ილურიძის  ; გასასვლელები,შესახვევები,ჩიხები            0192                       თბილისი-1

იმედაშვილის  .                                                                               0160                       თბილისი-15

იმედაშვილი  .                                                                                 0179                       თბილისი-79

იმერეთის  ; შესახვევები, გასასვლელები                           0180                       თბილისი-1

ინაშვილის   .                                                                                    0108                       თბილისი-8

ინანიშვილის  .                                                                          0101                       თბილისი-1

ინგოროყვას  . N1-7, 2-6.                                                              0105                       თბილისი-5

                        N17-25, 8-30                                                               0108                       თბილისი-8

ინგოროყვას  შეს.                                                                             0108                       თბილისი-8

ინტერნატის  ; შეს.                                                                        0104                       თბილისი-1

იონა  ვაკელის  .                                                                              0177                       თბილისი-77

იოსებიძის  ; ყველა გარდა 1,3,6/3                                            0160                       თბილისი-15

                                          1,3,6/3                                                         0171                       თბილისი-15

იოსელიანის  .                                                                                  0171                       თბილისი-15

იპოლიტოვ  ივანოვის  ; შეს; ჩიხი                                            0153                       თბილისი-89

ირბახის  .                                                                                          0103                       თბილისი-3

ირგვლივის  შეს.                                                                               0103                       თბილისი-3

ირემაშვილის  .                                                                               0178                       თბილისი-41

ისააკიანის  .                                                                                     0197                       თბილისი-41

ისნის  .                                                                                               0103                       თბილისი-3

ისპაჰანლის  .                                                                                   0105                       თბილისი-5

იუმაშევის  ; N1-13, 2-12                                                              0151                       თბილისი-98

                     N14 და ზემოთ N15 და ზემოთ                              0198                       თბილისი-98

იფნის  ; შეს; ჩიხი                                                                           0192                       თბილისი-1

იყალთოს  ; მთა, შეს; ჩიხები                                                     0171                       თბილისი-15

 

 

კავთისხევის  .                                                                                 0180                       თბილისი-1

კავსაძის  .                                                                                          0179                       თბილისი-79

კაიშაურის  .                                                                                      0103                       თბილისი-3

კაკაბაძე  .   .                                                                                   0109                       თბილისი-9

კაკაბაძე  .   ; მოედანი                                                                  0105                       თბილისი-5

კაკაბაძე  .   ; გას.                                                                            0178                       თბილისი-41

კაკლიანის  .                                                                      0182                       თბილისი-82

კალანდარიშვილის .                                                     0102                       თბილისი-2

კალანდაძის   .                                                                          0148                              თბილისი-20

კალატოზის  ; შეს.                                                                          0103                       თბილისი-3

კალოუბნის  .                                                                                    0182                       თბილისი-82

კალუჟნის  .                                                                                       0101                       თბილისი-1

კამოს  . (ლილო)                                                                               0151                       თბილისი-98

კანდელაკის  .                                                                   0160                       თბილისი-15

კანდელაკის  . (თიანეთის  გზატ.)                                            0107                       თბილისი-67

კანკავას  .                                                                                           0102                       თბილისი-2  

კაპანაძის  .                                                                                        0132                       თბილისი-2

კარალეთის  .                                                                    0119                       თბილისი-54

კარგარეთელის  .                                                                            0164                       თბილისი-2

კარდანახის  შეს.                                                                              0103                       თბილისი-3

კასპის  .                                                                                              0144                       თბილისი-3

კაჭარავა  .   .                                                                                  0144                       თბილისი-20

კაჭარავა  .   .                                                                                   0153                       თბილისი-89

კაჭრეთის  .                                                                                       0101                       თბილისი-1

კარტოზიას  .                                                                                    0177                       თბილისი-77

კახეთის  გზატკ. N1-, 1-                                                             0120                       თბილისი-20

                          N1, 3-, 8, 17-23, 34-50                                          0190                       თბილისი-20

                          ყველა  კორპუსები                                 0190                       თბილისი-20

                          N15, 63-67                                                                 0182                       თბილისი-82

                          N75, 83, 89                                                                 0109                       თბილისი-9

კახეთის  შეს.                                                                                     0144                       თბილისი-3

              ჩიხი                                                                         0182                       თბილისი-82

              II-ჩიხი                                                                                    0190                       თბილისი-20

              ხევი                                                                                         0103                       თბილისი-3

კახიანის  ; შესახვევები, ჩიხები                                               0101                       თბილისი-1

კედიას  .                                                                                             0154                       თბილისი-54

კეკელიძის  .                                                                                      0179                       თბილისი-79

კერესელიძე  .   .                                                                            0154                       თბილისი-54

კერესელიძე  .   .                                                                            0108                       თბილისი-8

კელაპტრიშვილის  .                                                       0101                       თბილისი-1

კეცხოველის  ; ყველა ლუწი                                                       0107                       თბილისი-67

                         ყველა კენტი                                                             0167                       თბილისი-67

კეცხოველის  შეს.(წყნეთი)                                                           0181                       თბილისი-81

კვალითის  ; მოედანი, შეს; ჩიხი                                               0103                       თბილისი-3

კვალის  ; ჩიხი                                                                                  0108                       თბილისი-8

კვანტალიანის  ; შესახვევები (ვაშლიჯვარი)                      0159                       თბილისი-59

კვერნაულის  .                                                                                 0192                       თბილისი-1

კვესეთის  .                                                                                        0103                       თბილისი-3

კიევის  .                                                                                              0102                       თბილისი-2

კიკეთის  .                                                                                           0103                       თბილისი-3

კიკვიძის  ;შეს; ჩიხი                                                                       0132                       თბილისი-2

კისისხევის  ; შეს.                                                                           0101                      თბილისი-1

კიშინიოვის  .                                                                                    0104                       თბილისი-1

კლდეკარის  .                                                                                    0104                       თბილისი-1

კლდიაშვილის  .   .                                                      0164                       თბილისი-2

კლდიაშვილის  .    .                                                                       0179                       თბილისი-79

კნოლევის  ; შესახვევები                                                            0192                       თბილისი-1

კობახიძის  ; შეს.                                                                             0108                       თბილისი-8

კობერიძის  . (თიანეთის  გზატკ.)                                             107                         თბილისი-67

კოდალოს  .                                                                                       0101                       თბილისი-1

კოდის  შეს.                                                                                         0105                       თბილისი-5

კოდორის  .                                                                                        0171                       თბილისი-15

კოკინაკის  ; ჩიხი                                                                             0180                       თბილისი-1

კოლმეურნეობის  ველი                                                                  0153                      თბილისი-89

კონდოლის  ; შეს.                                                                            0101                       თბილისი-1

კონსტიტუციის  .                                                                            0164                       თბილისი-39

კოსტავას  . N3-25, 4-14                                                                0108                       თბილისი-8

                    N20-60, 27-85-                                                             0179                       თბილისი-79

 

                    N64-82, 63-75, 67-85                                                    0171                       თბილისი-15

კოსტავას  . (წყნეთი)                                                                     0181                       თბილისი-81

კოსტავას I-შეს; ჩიხი                                                                      0179                      თბილისი-79

კობცოვის  . (ნავთლუღის დას.)                                                0190                       თბილისი-20

კოტეტიშვილის  ; შეს.                                                                  0108                       თბილისი-8

კოშკოვანის  .                                                                                    0144                       თბილისი-20

კოხრეიძის  .                                                                                     0180                       თბილისი-1

კოჯრის  ; გას.                                                                                   0105                       თბილისი-5

კრილოვის  .                                                                                      0102                       თბილისი-2კრწანისის  ; გასასვლელები, 2-შეს; ჩიხი                                                                    0114                        თბილისი-14

კუმისის  ; შეს; გას.                                                                         0102                       თბილისი-2

კუპრაძის  .                                                                                        0163                       თბილისი-82

კურსების   .                                                                                      0104                       თბილისი-1

კურსკის  .                                                                                          0108                     თბილისი-8

კუფტინის  ; შეს; ჩიხი                                                                   0105                       თბილისი-5

 

ლაგოდეხის  ; შეს.                                                                          0103                       თბილისი-3

ლაზოს  .                                                                                             0153                       თბილისი-89

ლაითურის  .                                                                                    0104                       თბილისი-1

ლაილაშის  .                                                                                      0101                       თბილისი-1

ლალიონის  ; შეს.                                                                            0101                       თბილისი-1

ლამის II-III-; შეს; ჩიხი                                                                0132                       თბილისი-2

ლამისყანის  .                                                                                   0104                       თბილისი-1

ლანდიას  .                                                                                        0163                       თბილისი-82

ლანჩხუთის  .                                                                                  0101                       თბილისი-1

ლარეხის  ; შესახვევები                                                              0132                       თბილისი-2

ლარსის  ; შეს.                                                                                  0179                       თბილისი-79

ლაღიძე მიტროფანეს  .                                                                0108                       თბილისი-8

ლაღიძე რევაზის  .                                                                         0108                       თბილისი-8

ლებარდეს  .                                                                                     0101                       თბილისი-1

ლევანდოვსკის  .                                                                            0160                       თბილისი-15

ლეკივილის  .                                                                                   0197

თბილისი-41ლელაშვილის  .                                                     0101                       თბილისი-1

ლენტეხის  ; გას.                                                                             0102                       თბილისი-2

ლეონიძის  ; შეს.                                                                             0105                       თბილისი-5

ლეჟავას  .                                                                                          0162                       თბილისი-79

ლერმონტოვის  .                                                                             0105                       თბილისი-5

ლერწმის  .                                                                                        0113                       თბილისი-14

ლესელიძის  . (წყნეთი)                                                                0181                       თბილისი-81

ლესელიძის  ; ჩიხი                                                                        0105                       თბილისი-5

ლესია  უკრაინკას  .                                                                       0108                       თბილისი-8

ლეჩხუმის  ; შესახვევები                                                           0180                       თბილისი-1

ლიახვის  ; ჩიხი                                                                               0192                       თბილისი-41

ლიბანის  ; შეს.                                                                                0189                       თბილისი-89

ლით.კონსტ.-ნის 6 დას.                                                               0121                       თბილისი-37

ლით.კონსტ.-ნის საცხ. სახლები                                               0137                       თბილისი-37

ლიკანის  .                                                                                          0101                       თბილისი-108

ლილო  დაბა I /; 2/ 5-კვ.                                                       0198                       თბილისი-98

ლილოს შეს.                                                                                       0103                       თბილისი-3

ლისაშვილის  ; შეს; გას; ჩიხი                                                     0104                       თბილისი-1

ლისის  ტბა, პარტიზანთა პარკი                                                 0177                       თბილისი-77

ლიხაურის  ; შეს; ჩიხი                                                                  0171                       თბილისი-15

ლიხის  ; ჩიხი                                                                                   0108                       თბილისი-8

ლომთათიძის  ; შესახვევები, ჩიხები                                     0180                       თბილისი-1

ლომინაძის  .                                                                                    0165                       თბილისი-65

ლომონოსოვის  .                                                                             0160                       თბილისი-15

ლომოურის  ; შეს; ჩიხი                                                                0103                       თბილისი-3

ლორთქიფანიძის  .                                                                        0114                       თბილისი-14

ლორთქიფანიძე  გრ.   .N 3-21, 4-34                                          0137                       თბილისი-37

                                    N25-95, 36-42                                                 0145                       თბილისი-37

ლოჭინის  ; შეს.                                                                               0102                       თბილისი-2

ლოჭინის  დას.                                                                                  0151                       თბილისი-98

ლუბლიანის  .                                                                                  0159                       თბილისი-59

ლუბოვსკის  .                                                                                   0104                       თბილისი-1

ლუსინიანის  .                                                                                 0144                       თბილისი-20

ლოტკინის  მთა                                                                                 0104                       თბილისი-1

ლოტკინის  ხევი                                                                               0101                       თბილისი-1

 

 

მაზნიაშვილის  .                                                                             0102                       თბილისი-2

მათიაშვილის  ; შეს.                                                                      0190                       თბილისი-20

მაიაკოვსკის  .                                                                                   0112                       თბილისი-39

მაისურაძე ზაქარიას  . (თიანეთის გზატ.)                            0107                       თბილისი-67

მაისურაძე  .   .                                                                             0182                       თბილისი-82

მალხაზის  შეს.                                                                                  0113                       თბილისი-14

მამარდაშვილის  .                                                                          0102                       თბილისი-2

მამასახლისოვის  .                                                                         0186                       თბილისი-77

მამკოდის .(თიანეთის გზატკ.)                                             0107                            თბილისი-67

მამკოდის  .                                                                                       0103                       თბილისი-3

მამრაძის  ; ხევი                                                                              0101                       თბილისი-1

მამუკას  შეს.                                                                                      0113                       თბილისი-14

მანაგაძის  ; ჩიხები                                                                        0101                       თბილისი-1

მანავის  ; ჩიხები                                                                            0113                       თბილისი-14

მანგლისის  .                                                                                     0101                       თბილისი-1

მანიჟაშვილის  .                                                                              0101                       თბილისი-1

მანჯგალაძის  . N1-43, 2-62                                                        0101                      თბილისი-1

                        N45-89, 65-90                                                             0180                       თბილისი-1

მანჯგალაძის  ; შესახვევები, ჩიხი                                          0105                       თბილისი-5

მარაბდის  .                                                                                       0179                       თბილისი-79

მარგიანის  ; შეს; ჩიხი                                                                   0186                       თბილისი-77

მარელისის  .                                                                                    0145                       თბილისი-37

მარიამ გარიყულის  .                                                                    0178                       თბილისი-41

მარიჯანის  .                                                                                     0186                       თბილისი-77

მარნეულის  ; ჩიხი                                                                         0165                       თბილისი-65

მარტვილის  .                                                                                   0114                       თბილისი-14

მარტყოფის  ; შეს; ჩიხები                                                           0103                       თბილისი-3

მარუაშვილის  .                                                                               0101                       თბილისი-1

მარუხის გმირების  ; ჩიხები                                                      0179                       თბილისი-79

მარჯანიშვილი კოტეს ; მოედანი, I-შეს.; N1-69, 2-34       0102                      თბილისი-2

                                                              N38-58                                    0112                       თბილისი-39

მარჯანიშვილი კოტეს .(თიანეთის გზტკ.)                            0107                       თბილისი-67

მაღალაშვილის  .                                                                            0178                       თბილისი-41

მაღაროს  ; შეს.                                                                                0101                       თბილისი-1

მაყაშვილი კოტეს  ; ჩიხი                                                             0108                       თბილისი-8

მაყაშვილი მაროს  ; აღმ.                                                              0105                       თბილისი-5

მაჩაბლის  .                                                                                       0105                       თბილისი-5

მაჩხაანის  .                                                                                       0104                       თბილისი-1

მაცესტის  ; შეს.                                                                              0103                       თბილისი-3

მაჭრის  . შეს.                                                                                    0103                       თბილისი-3

მახათას  ; შეს.                                                                                 0103                       თბილისი-3

მახალდიანის  ; შეს.                                                                      0101                       თბილისი-1

მახინჯაურის  .                                                                               0180                       თბილისი-1

მგალობლიშვილი სოფრომის  .                                                 0160                       თბილისი-15

მებაღიშვილის  .(თიანეთის გზატკ.)                                       0107                       თბილისი-67

მეგობრობის  .  (თიანეთის გზატკ.)                                          0107                       თბილისი-67

მეგრელაძის  ; შეს.                                                                         0177                       თბილისი-77

მეველის  ; შეს; ჩიხი                                                                      0120                       თბილისი-20

მელაანის  ; ყველა გარდა 78,80                                                0144                       თბილისი-20

მელაანის  . N 78-80                                                                       0148                       თბილისი-20

მელაანის შესახვევები, ჩიხი                                                                       0144                       თბილისი-20

მელიქიშვილის  ; ჩიხი                                                                  0179                       თბილისი-79

მერვე ლეგიონის დასახლება                                                      0190                       თბილისი-20

მერჩულის  .                                                                                     0105                       თბილისი-5

მესხეთის  ; შესახვევები                                                             0148                       თბილისი-20

მესხი კოტეს  ; აღმ; შესახვევები, ჩიხი                                   0108                       თბილისი-8

მესხი მიხეილის   ; შესახვევები                                               0101                       თბილისი-1

მესხი სერგოს  ; ჩიხი                                                                     0105                       თბილისი-5

მესხიშვილის  ; შეს; ჩიხი                                                            0103                       თბილისი-3

მეტეხის  ; აღმ; შესახვევები                                                      0103                       თბილისი-3

მესხიას  ; ჩიხი                                                                                 0108                       თბილისი-8

მეუნარგიას  ; შეს; ჩიხები                                                           0101                       თბილისი-1

მეფრინველეთა  .                                                                           0198                       თბილისი-98

მექანიზაციის ; შეს; ჩიხი                                                             0192                       თბილისი-1

მეჯვრისხევის  .                                                                             0180                       თბილისი-1

მთავარანგელოზის  .                                                                    0103                       თბილისი-3

მთაწმინდის  ; შეს.                                                                        0108                       თბილისი-8

მთისძირის  ; შესახვევები                                                          0148                       თბილისი-20

მიდელაურის  . (თიანეთის გზატკ.)                                        0107                       თბილისი-67

მილორავა  ; შეს.                                                                             0179                       თბილისი-79

მილორავას ჩიხი                                                                              108                         თბილისი-8

მინდელის  .                                                                                     0186                       თბილისი-77

მირზაანის  ; ჩიხი                                                                           0104                       თბილისი-1

მირზა შაფის  .                                                                                 0105                       თბილისი-5

მირცხულავას  .                                                                              0119                       თბილისი-54

მიროტაძის  .                                                                                    0171                       თბილისი-15

მიტინგის  .                                                                                       0101                       თბილისი-1

მიქატაძის  . (თიანეთის გზატკ.)                                               0107                       თბილისი-67

მიქატაძე შოთას  ; შეს.                                                                 0101                       თბილისი-1

მიქელაძე ევგენის  .                                                                      0159                       თბილისი-59

მიქელაძე ვლადიმერის  .                                                            0148                       თბილისი-20

მიქელაძე  შალვას  .                                                                      0186                       თბილისი-77

მიშველაძის  .                                                                                  0162                       თბილისი-79

მიჩურინის  ; შეს; ჩიხი                                                                 0132                       თბილისი-2

მიცკევიჩის  .                                                                                    0194                       თბილისი-15

მნათობის  ; ჩიხი                                                                            0133                       თბილისი-14

მოლითის  ; ჩიხები                                                                        0192                       თბილისი-1

მოლოკოვის  .                                                                                   0180                       თბილისი-1

მორეტის  .                                                                                        0107                       თბილისი-67

მოსაშვილის  ; ყველა გარდა N2                                               0162                       თბილისი-79

მოსაშვილის . N 2                                                                           0179                       თბილისი-79

მოსკოვის  გამზ. N2-10, 1-31                                                        0120                       თბილისი-20

                         N45-49, კორპ 1-7,  IV, V-კვ.                                  0145                       თბილისი-37

                         N14-52-, სსკ-19, 33-43; II-კვარტ.                     0137                       თბილისი-37

მოსულიშვილის  .                                                                          0167                       თბილისი-67

მრევლიშვილის  .                                                                           0103                       თბილისი-3

მრევლიშვილი  მაყვალას  .                                                        0103                       თბილისი-3

მტკვრის  .                                                                                          0105                       თბილისი-5

მუკუზნის  შეს; გას; ჩიხი                                                              0103                       თბილისი-3

მუსხელიშვილი როსტომის შეს; ჩიხი                                      0105                       თბილისი-5

მუსხელიშვილი ნიკოლოზის .                                                   0152                       თბილისი-3

მუშათა  .                                                                                           0101                       თბილისი-1

მუხათის  შეს.                                                                                    0105                       თბილისი-5

მუხათგვერდი                                                                                  0131                       თბილისი-31

მუშტაიდის  პარკი                                                           0112                       თბილისი-39

მუხაძე გრიგოლის  .                                                                      0162                       თბილისი-79

მუხაძე გიორგის  .                                                                          0109                       თბილისი-9

მუხიანის  დას. 1,2,3,4-,4- /.                                                 0172                       თბილისი-72

მუხრანის  ; შესახვევები                                                             0141                       თბილისი-41

მშველიძის  .                                                                                    0152                       თბილისი-3

მცხეთის  ; გას; 1 შეს.                                                                    0179                       თბილისი-79

მოჭადრაკეთა ხეივანი                                                                   0163                       თბილისი-82

 

ნაგომარის  .                                                                                     0192                       თბილისი-41

ნადიკვარის დას; 1-; 2-; 3-; შეს; ჩიხები                              0114                       თბილისი-14

ნადირაძის  .                                                                                     0102                       თბილისი-2

ნავთლუღ-კახეთის დას.                                                               0168                       თბილისი-37

ნავთლუღის  დას. 5-.                                                                    0190                       თბილისი-20

ნავთლუღის  დას; 12-; 13-; შესახვევები                             0190                       თბილისი-20

ნავთლუღის 2 დას; 1-2-3-4-5-6 .                                              0145                       თბილისი-37

ნავთლუღის  ; 1-ჩიხი                                                                   0113                       თბილისი-14

                        2-ჩიხი                                                                           0190                       თბილისი-20

                        4-ჩიხი                                                                           0145                       თბილისი-37

ნათაძის  .                                                                                          0180                       თბილისი-1

ნათიშვილის  .                                                                                 0102                       თბილისი-2

ნაკადულის  ; გასასვლელები                                                    0121                       თბილისი-37

ნაკაშიძის  ; გას; შეს; ჩიხი                                                           0105                       თბილისი-5

ნანეიშვილის ვიქ.   .                                                                      0148                       თბილისი-20

ნანეიშვილი ვლ.   .                                                                         0167                       თბილისი-67

ნარგიზის  ; შეს; ჩიხი                                                                    0113                       თბილისი-14     

ნასაკირალის  .                                                                                 0103                       თბილისი-3

ნასიძის  .                                                                           0171                       თბილისი-71

ნატახტარის  .                                                                                  0171                       თბილისი-15

ნაქალაქევის  .                                                                                 0104                       თბილისი-1

ნაქერალას  .                                                                                     0103                       თბილისი-3

ნიაბის  ; შესახვევები                                                                   0103                       თბილისი-3

ნიაღვრის  .                                                                                       0108                       თბილისი-8

ნიზამი განჯელის  ; შეს; ჩიხი                                                   0105                       თბილისი-5

ნიკოლაძის .   ; ჩიხები                                                                                           0179                            თბილისი-79

ნიკოლაძე .   .                                                                                                             0108                            თბილისი-8

ნიკო მარის  . N1-21, 2-16                                                                                             0101                       თბილისი-1

                      N23 და ზემოთ, N18 და ზემოთ                                                            0180                       თბილისი-1

ნიკო მარის  შესახვევები, ჩიხები                                                                              0180                       თბილისი-1

ნიკორწმინდის  .                                                                                                             0178                       თბილისი-41

ნინიძის  .                                                                                                                           0113                       თბილისი-14

ნინოშვილის  .N1-15, 2-20                                                                                           0102                       თბილისი-2

                       N17-59, 24-64                                                                                              0164                       თბილისი-39

                       N61-71, 62-78                                                                                              0112                       თბილისი-39

ნიორაძის  ; შეს; ჩიხი                                                                                                    0103                       თბილისი-3

ნოვოროსიისკის  .                                                                                                           0101                       თბილისი-1

ნონეშვილის .   .                                                                                                            0160                       თბილისი-15

ნონეშვილის . (მუხიანის დას.) .                                                                             0172                       თბილისი-72

ნორიოს  აღმ; შესახვევები, ჩიხი                                                                                0132                       თბილისი-2

ნოსირის  .                                                                                                                         0144                       თბილისი-20

ნოსტეს  ; შეს.                                                                                                                  0101                       თბილისი-1

ნუკრიანის  .                                                                                                                     0103                       თბილისი-3

ნუცუბიძის  პლ. (I,II,III,IV-/.)                                                                                 0183                       თბილისი-77

ნუცუბიძის  . N1-77, 2-60                                                                                            0177                       თბილისი-77

                      N64 და ზემოთ, N79 და ზემოთ                                                            0186                       თბილისი-77

 

ობსერვატორიის  .                                                                                                         0103                       თბილისი-3

ოდესის  .                                                                                                                           0160                       თბილისი-15

ონიანის  .                                                                                                                          0148                       თბილისი-20

ონიაშვილის  .                                                                                                                  0160                       თბილისი-15

ონის  შეს.                                                                                                                            0105                       თბილისი-5

ორახელაშვილის  . (ლილო)                                                                        0198                       თბილისი-98

ორბეთის  .                                                                                                                        0104                       თბილისი-1

ორბელების . და .   ; შეს.                                                                                        0190                       თბილისი-20

ორბელიანი გრ.    მოედანი                                                                                           0105                       თბილისი-5

ორბელიანი .   ; შეს; ჩიხები                                                                                      0105                       თბილისი-5

ორთაჭალის  ; შესახვევები, ჩიხები                                                                        0114                       თბილისი-14

ორპირის  ; შეს; ჩიხი                                                                                                      0105                       თბილისი-5

ორხევის  ; შესახვევები, გასავლელები                                                                 0103                       თბილისი-3

ორხევის დას.                                                                                                                    0109                       თბილისი-9

ოსეთის  .                                                                                                                           0160                       თბილისი-15

ოსიაურის  ; გას; შეს; ჩიხები                                                                                      0102                       თბილისი-2

ოფრეთის  შეს.                                                                                                                  0114                       თბილისი-14

ოქრომჭედლების  ; შეს; გას.                                                                                      0105                       თბილისი-5

ოქროყანის  ; აღმ; დას.                                                                                                 0105                       თბილისი-5

ოცდაექვსი მაისის მოედანი                                                                                        0171                       თბილისი-15

ოცხელის . ყველა გარდა N24, 25, 25-                                                                   0145                       თბილისი-37

ოცხელის . N24, 25, 25-                                                                                               0121                       თბილისი-37

ოძელაშვილი არსენას  ; გას; ჩიხი                                                                            0108                       თბილისი-8

ოძისის  .                                                                                                                           0103                      თბილისი-3

 

 

პაიჭაძის  .                                                                                                                         0159                       თბილისი-59

პალიასტომის ; ჩიხი                                                                                      0132                       თბილისი-2

პანკისის  .                                                                                                                          0171                       თბილისი-15

პასტერის  .                                                                                                                       0102                       თბილისი-2

პატარიძის  .                                                                                                                     0152                       თბილისი-3

პატარძეულის  .                                                                                                              0144                       თბილისი-20

პეტრიაშვილის  ; შეს; ჩიხი                                                                                         0179                       თბილისი-79

პეტრიწის  .                                                                                                       0131                       თბილისი-31

პეტრიწის  . (ორხევი)                                                                                                    0109                       თბილისი-9

პლატონის  .                                                                                                      0102                       თბილისი-2

პურის მოედანი, ჩიხი                                                                                                     0105                       თბილისი-5

პუშკინის  ; ჩიხი                                                                                                              0105                       თბილისი-5

 

ჟვანია ნინოს  .                                                                                                                0179                       თბილისი-79

ჟველაურის  .                                                                                                                   0192                       თბილისი-1ჟინვალის  .                                                                                                                             0192                          თბილისი-41

ჟონეთის  .                                                                                                                         0103                       თბილისი-3

ჟორდანია ანდროს  .                                                                                                    0165                        თბილისი-65

ჟორდანია თედოს  ; შეს.                                                                                             0108                       თბილისი-8

ჟორესის  . N1-11, 2-6                                                                                                    0145                       თბილისი-37

ჟორესის  . N10 და ზემოთ, N13 და ზემოთ                                                          0182                       თბილისი-82

ჟორესის  შეს.                                                                                                                    0182                       თბილისი-82

ჟღენტი ბესოს  .                                                                                                              0183                       თბილისი-77

ჟღენტი დიმიტრის  .                                                                                     0104                       თბილისი-1

 

რადიანი შალვას  .                                                                                                         0179                       თბილისი-79

რაზიკაშვილი თედოს  ; შეს; ჩიხი                                                                            0103                       თბილისი-3

რაზმაძე ანდრიას  .                                                                                                       0179                       თბილისი-79

რაზმაძის  .(თიანეთის გზატკ.)                                                                                  0107                       თბილისი-67

რატევანის  ; შესახვევები, ჩიხები                                                                           0192                       თბილისი-41

რატილის  .                                                                                                                        0148                       თბილისი-20

რაჭის  .                                                                                                                               0104                       თბილისი-1

რევოლუციის  ; შეს; ჩიხი                                                                                            0117                       თბილისი-89

რესპუბლიკის  მოედანი                                                                                                0108                       თბილისი-8

რეხის I-II-III ქუჩები                                                                                                      0104                       თბილისი-1

რვა მარტის  ; შეს.                                                                                                          0108                       თბილისი-8

რთველაძე გიორგის  .                                                                                                  0113                       თბილისი-14

რიონის   ; გას; შესახვევები, ჩიხები                                                                        0189                       თბილისი-89

რიონჰესის  .                                                                                                                     0180                       თბილისი-1

რიწის  ; გასასვლელები                                                                                               0108                       თბილისი-8

რკინიგზის  .                                                                                                                     0101                       თბილისი-1

რკინის რიგის შეს.                                                                                                            0105                       თბილისი-5

რობაქიძის  გამზ; 1,2,3,6-კვ.                                                                                          0159                       თბილისი-59

როდენის  .                                                                                                                        0179                       თბილისი-79

როსტოვის  ; გას.                                                                                                             0101                       თბილისი-1

როსტომაშვილის  .                                                                                                        0113                       თბილისი-14

რუისპირის  ; ჩიხი(ელია)                                                                                            0103                       თბილისი-3

რუსთაველის  გამზ; გას; შეს; N1-3, 2-4                                                                   0105                       თბილისი-5

                                             N5-37, 10-54                                                                         0108                        თბილისი-8

                                     N8                                                                     0118                       თბილისი-18

რუსთაველის  .(ლილო)                                                                                               0198                       თბილისი-98

რუსთაველის  ; შესახვევები (წყნეთი)                                                                  0181                       თბილისი-81

რუსთავის გზატკ; გასასვლელები, ჩიხები                                                             0165                       თბილისი-65

რუსუდანის  ; შეს.                                                                                                         0113                       თბილისი-14

რჩეულიშვილი გურამის  ; შეს; ჩიხები                                                                  0179                       თბილისი-79

 

 

საადი-მუსლიჰიდინის  ; შეს.                                                                                    0105                       თბილისი-5

სააკაძე გიორგის მოედანი                                                                                            0160                       თბილისი-15

სააკაძე გიორგის  .N1-21, 2-20                                                                                   0101                       თბილისი-1

                             N22 და ზემოთ, 23 და ზემოთ შესახვევები                              0180                       თბილისი-1

სააკაძე გიორგის  .(ორხევი)                                                                        0109                       თბილისი-9

სააკაძე გიორგის  .(წყნეთი)                                                                                        0181                       თბილისი-81

სააკაძე პაატას  .                                                                                                              0132                       თბილისი-2

საბადურის  .                                                                                                                    0144                       თბილისი-20

საბანისძის  .                                                                                                                    0114                       თბილისი-14

საბაშვილის  .                                                                                                                   0107                       თბილისი-67

საბარგოს დას.                                                                                                                   0148                       თბილისი-20

საბუის შეს.                                                                                                                        0103                       თბილისი-3

საბჭოს  II ჩიხი                                                                                                                  0101                       თბილისი-1

საგარეჯოს  .                                                                                                                    0171                       თბილისი-15

საგურამოს  .                                                                                                                    0112                       თბილისი-39

სადგურის  ; გას.                                                                                                             0165                       თბილისი-65

სადმელის  .                                                                                                                      0178                       თბილისი-41

სავანელის  .                                                                                                                     0105                       თბილისი-5

სავაგონო  დეპო                                                                                                                0192                თბილისი-1

სათემოს  .                                                                                                                         0103                       თბილისი-3

საიათნოვას  ; ჩიხები                                                                                                    0105                       თბილისი-5

საინგილოს  .                                                                                                                    0103                       თბილისი-3

საირმის  ; ჩიხი                                                                                                                0194                       თბილისი-15

სალამის  .                                                                                                                          0105                       თბილისი-5

სალია ნინო და კალისტრატეს  .                                                                               0132                       თბილისი-2

სალხინოს  .                                                                                                                     0101                        თბილისი-1

სოლოლაკის  .                                                                                                                  0105                       თბილისი-5

სამასი არაგველის  ; აღმ; შესახვევები, ჩიხი                                                       0144                       თბილისი-20

სამას მესამოცე კმ.                                                                                                           0168                       თბილისი-37

სამოცდამეცამეტე  .                                                                                                                     0178                       თბილისი-41

სამგორის  ; სადგური, ჩიხი                                                                                        0120                       თბილისი-20

სამგორის მე-2 დას.                                                                                                         0182                       თბილისი-82

სამგორის  ; კორპუსები                                                                                                0190                       თბილისი-20

სამრეწველო დას.                                                                                                            0136                       თბილისი-36

სამტრედიის  .                                                                                                                 0119                       თბილისი-54

სამურზაყანოს  .                                                                                                             0101                       თბილისი-1

სამღებროს  .                                                                                                                    0105                       თბილისი-5

სამშვილდოს  .                                                                                                                0101                       თბილისი-1

სამხრეთის  პარკი                                                                                                            0119                       თბილისი-54

სანაპიროს  .(მარცხენა)                                                                                                0112                       თბილისი-39

                    (მარჯვენა)                                                                                      0105                       თბილისი-5

სანავარდოს  .                                                                                                                  0104                       თბილისი-1

სანერგის  ; შესახვევები, ჩიხები                                                                              0180                       თბილისი-1

სანთლის  ; შეს.                                                                                                               0102                       თბილისი-2

სანზონა N1-11, 2-10, 24-25                                                                                          0192                       თბილისი-41

             N12-20, 13-21, 26-28, 27                                                                                    0141                       თბილისი-41

სანქტ-პეტერბურგის  .                                                                                                 0102                       თბილისი-2

სამამულო ომის გმირთა  .                                                                                          0167                       თბილისი-67

სარაჯიშვილი დავითის  . N3-39, 2-14                                                                   0153                       თბილისი-89

                                       N16-40, 43-79, კორპ. 2, 51                                                       0189                       თბილისი-89

სარაჯიშვილი ვანოს  ; ჩიხები                                                                                   0108                       თბილისი-8

სარაჯიშვილი პეტრეს  .                                                                                              0159                       თბილისი-59

სართანიას  .                                                                                                                     0101                       თბილისი-1

სართიჭალის  ; შეს.                                                                                                        0103                       თბილისი-3

სარკინეთის  ; ჩიხი                                                                                                        0101                       თბილისი-1

სასოფლო სამეურნეო აკადემიის საცდელი                                                         

                           მეურნეობის დასახლება                                                                  0131                        თბილისი-31

საქანელას  ; დაღმ.                                                                                                         0108                       თბილისი-8

საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლთა .                                              0163                       თბილისი-82

საქარის  .                                                                                                                           0132                       თბილისი-2

საქნავთობის დას.(ლილო)                                                                                           0151                       თბილისი-98

საქსოფმანქანის დას.(ლილო)                                                                                      0198                       თბილისი-98

საქჰიდროენერგოს დას.                                                                                                0168                       თბილისი-37

საყვირის  .                                                                                                                        0180                       თბილისი-1

საჩხერის  .                                                                                                                        0178                       თბილისი-41

საცხენისის  .                                                                                                                    0182                       თბილისი-82

საჭილაოს  .                                                                                                                      0101                        თბილისი-1

სახალხო  ; ჩიხი                                                                                                               0113                       თბილისი-14

სახოკიას  .                                                                                                                         0160                       თბილისი-15

სევანის  .                                                                                                                           0103                       თბილისი-3

სენაკის  .                                                                                                                            0101                       თბილისი-1

სვანეთის  ; ხევი                                                                                                             0180                      თბილისი-1

სვანიძის  ; შეს; ჩიხი                                                                                                     0179                       თბილისი-79

სვირის  .                                                                                                                            0104                       თბილისი-1

სიონის  ; შეს.                                                                                                                   0105                       თბილისი-5

სიღნაღის  .                                                                                                                       0132                       თბილისი-2

სიხარულიძის