„ტექნიკური რეგლამენტი – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის №508 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ტექნიკური რეგლამენტი – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის №508 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 178
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/04/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/08/2023
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.023389
178
12/04/2022
ვებგვერდი, 12/04/2022
300160070.10.003.023389
„ტექნიკური რეგლამენტი – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის №508 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №178

2022 წლის 12 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„ტექნიკური რეგლამენტი – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის №508 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, „ტექნიკური რეგლამენტი – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის №508 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18/11/2016, 300160070.10.003.019574) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური რეგლამენტის – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“ დანართი №2  და დანართი №3  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

                                                                                                             

 

 „დანართი №2

 

ვიტამინების ფორმები და მინერალური ნივთიერებები, რომლებიც შესაძლებელია დამატებულ იქნეს სურსათში

 

დასახელება

ქიმიური ფორმები

1. ვიტამინები

 ვიტამინი A

რეთინოლი

რეთინოლაცეტატი

რეთინოლპალმიტატი

ბეტა-კაროტინი

ვიტამინი D

ქოლეკალციფეროლი (D3)

ერგოკალციფეროლი (D2)

 ვიტამინი E

 D-ალფა-ტოკოფეროლი

 DL-ალფა-ტოკოფეროლი

 D-ალფა-ტოკოფეროლის აცეტატი

 DL-ალფა-ტოკოფეროლის აცეტატი

 D-ალფა-ტოკოფეროლის მჟავის სუქცინატი

 ვიტამინი K

ფილოქინონი (ფიტომენადიონი ) – (ვიტამინი K1 )

მენაქინონი* – (ვიტამინი K2 )

ვიტამინი B1

თიამინის ჰიდროქლორიდი

თიამინის მონონიტრატი

 ვიტამინი B2

რიბოფლავინი

 ნატრიუმის რიბოფლავინ 5’ – ფოსფატი

ნიაცინი (ვიტამინი PP)

ნიკოტინის მჟავა

ნიკოტინამიდი

პანთოთენის მჟავა

კალციუმის D-პანთოთენატი

 ნატრიუმის D-პანთოთენატი

 დექსპანთენოლი

ვიტამინი B6

პირიდოქსინის ჰიდროქლორიდი

პირიდოქსინის 5’ – ფოსფატი

პირიდოქსინის დიპალმიტატი

 ფოლის (ფოლიუმის) მჟავა

ფტეროილმონოგლუტამინის მჟავა

კალციუმ -L-მეთილფოლატი

 

ვიტამინი B12

ციანოკობალამინი

ჰიდროქსოკობალამინი

 ბიოტინი

D-ბიოტინი

ვიტამინი C

L – ასკორბინის მჟავა

ნატრიუმის L – ასკორბატი

კალციუმის L – ასკორბატი

კალიუმის L – ასკორბატი

L –ასკორბილ 6-პალმიტატი (ასკორბილპალმიტატი)

2. მინერალური ნივთიერებები

კალციუმი`


 

კალციუმის კარბონატი

 კალციუმის ქლორიდი

კალციუმის ციტრატ-მალატი (ვაშლისმჟავა კალციუმის ციტრატი)

 ლიმონმჟავა კალციუმის მარილები

კალციუმის გლუკონატი

 კალციუმის გლიცეროფოსფატი

კალციუმის ლაქტატი

ორთოფოსფორმჟავას კალციუმის მარილები

კალციუმის ჰიდროქსიდი

კალციუმის მალატი (ვაშლისმჟავა კალციუმი)

კალციუმის ოქსიდი

კალციუმის სულფატი

კალციუმის ფოსფორილირებული ოლიგოსაქარიდები (POs-Ca)

მაგნიუმი

მაგნიუმის აცეტატი

 მაგნიუმის კარბონატი

 მაგნიუმის ქლორიდი

ლიმონმჟავა მაგნიუმის მარილები (მაგნიუმის ციტრატები)

მაგნიუმის გლუკონატი

მაგნიუმის გლიცეროფოსფატი

ორთოფოსფორმჟავას მაგნიუმის მარილები

მაგნიუმის ლაქტატი

 მაგნიუმის ჰიდროქსიდი

 მაგნიუმის ოქსიდი

მაგნიუმ-კალციუმის ციტრატი

მაგნიუმის სულფატი

რკინა

რკინის (II) ბისგლიცინატი

რკინის (II) კარბონატი

რკინის (II) ციტრატი

რკინა-ამონიუმის ციტრატი

რკინის (II) გლუკონატი

რკინის (II) ფუმარატი

რკინა-ნატრიუმის დიფოსფატი

რკინის (II) ლაქტატი

რკინის (II) სულფატი

რკინა(II)-ამონიუმის ფოსფატი

რკინა (II) -ნატრიუმის ეთილენდიამინტეტრაძმარმჟავა (EDTA)

რკინის დიფოსფატი (რკინის პიროფოსფატი)

რკინის საქარატი

ელემენტარული რკინა  (კარბონილი+ელექტროლიტი+რედუცირებული წყალბადი)

სპილენძი

 სპილენძის კარბონატი

 სპილენძის ციტრატი

 სპილენძის გლუკონატი

 სპილენძის სულფატი

 სპილენძ-ლიზინის კომპლექსი

იოდი

 ნატრიუმის იოდიდი

 ნატრიუმის იოდატი

 კალიუმის იოდიდი

 კალიუმის იოდატი

თუთია

 თუთიის აცეტატი

 თუთიის ბისგლიცინატი

 თუთიის ქლორიდი

 თუთიის ციტრატი

 თუთიის გლუკონატი

 თუთიის ლაქტატი

 თუთიის ოქსიდი

 თუთიის კარბონატი

 თუთიის სულფატი

მანგანუმი

 მანგანუმის კარბონატი

 მანგანუმის ქლორიდი

 მანგანუმის ციტრატი

 მანგანუმის გლუკონატი

 მანგანუმის გლიცეროფოსფატი

 მანგანუმის სულფატი

ნატრიუმი

 ნატრიუმის ბიკარბონატი

 ნატრიუმის კარბონატი

 ნატრიუმის ციტრატი

 ნატრიუმის გლუკონატი

 ნატრიუმის ლაქტატი

 ნატრიუმის ჰიდროქსიდი

 ორთოფოსფორმჟავა ნატრიუმის მარილი

 ნატრიუმის სელენატი

 ნატრიუმის სელენიტი

ნატრიუმის ერთჩანაცვლებული სელენიტი

 ნატრიუმის ფტორიდი

 ნატრიუმის სელენიტით (სელენით) გამდიდრებული საფუარი**

კალიუმი

კალიუმის ფტორიდი

კალიუმის ბიკარბონატი

 კალიუმის კარბონატი

 კალიუმის ქლორიდი

 კალიუმის ციტრატი

 კალიუმის გლუკონატი

 კალიუმის გლიცეროფოსფატი

 კალიუმის ლაქტატი

 კალიუმის ჰიდროქსიდი

 ორთოფოსფორმჟავას კალიუმის მარილი

 ქრომის მარილები

ქრომის (III) ქლორიდი და მისი ჰექსაჰიდრატი

ქრომის (III) სულფატი და მისი ჰექსაჰიდრატი

ქრომის პიკოლიტანი

ქრომის (III) სამჩანაცვლებული ლაქტატი

მოლიბდენი

ამონიუმის მოლიბდატი (მოლიბდენ (VI))

ნატრიუმის მოლიბდატი (მოლიბდენ (VI)

ბორის მარილები

ბორის მჟავა

ნატრიუმის ბორატი

 

1. *მენაქინონი ძირითადად არსებობს მენაქინონი – 7-ის და უმნიშვნელოდ, მენაქინონი 6-ის სახით.

2. **სელენით გამდიდრებული საფუარი. სელენის წყაროდ გამოიყენება ნატრიუმის სელენიტი, რომლის შემცველობა ბაზარზე განთავსებისთვის მზად მშრალ საფუარში შეიძლება იყოს არაუმეტეს 2,5 მგ Se/გ-ში. საფუარში არსებული ორგანული სელენიდან უპირატესი შემცველობა აქვს სელენმეთიონინს (60%-85% საფუარში სელენის საერთო შემცველობის). სელენის სხვა ორგანული ნაერთების, მათ შორის, სელენცისტეინის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს სელენის საერთო რაოდენობის 10%-ს. არაორგანული სელენის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს სელენის საერთო რაოდენობის 1%-ს.

 

 

დანართი №3

 

ნივთიერებები, რომელთა გამოყენება სურსათში აკრძალულია, შეზღუდულია ან ექვემდებარება გამოკვლევას

 

          „ნაწილი „ა“ – აკრძალული ნივთიერებები

ალოე-ემოდინი და ყველა პრეპარატი, რომელშიც ეს ნივთიერებაა წარმოდგენილი;

დანტრონი და ყველა პრეპარატი, რომელშიც ეს ნივთიერებაა წარმოდგენილი;

ემოდინი და ყველა პრეპარატი, რომელშიც ეს ნივთიერებაა წარმოდგენილი;

მცენარე ეფედრა და Ephedra-ს სხვადასხვა სახეობიდან მიღებული პრეპარატები;

ალოეს ფოთლებიდან მიღებული პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს ჰიდროქსიანთრაცენის წარმოებულებს;

მცენარე იოჰიმბეს ქერქი და მისი პრეპარატები,  მიღებული მცენარე იოჰიმბედან (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille);

 

ნაწილი „ბ“ – შეზღუდული ნივთიერებები

შეზღუდული ნივთიერებები

გამოყენების პირობები

დამატებითი მოთხოვნები

ტრანსცხიმი


ტრანსცხიმი, გარდა  ცხოველური წარმოშობის ცხიმებში ბუნებრივად არსებული ტრანსცხიმებისა

 

არაუმეტეს 2 გრამი ყოველ 100 გრამ ცხიმზე სურსათში, რომელიც განკუთვნილია საბოლოო მომხმარებილისათვის და საცალო ვაჭრობაში განთავსებისთვის

 

 

ბიზნესოპერატორებმა, რომლებიც ამარაგებენ  სხვა ბიზნესოპერატორებს სურსათით, რომელიც არ არის განკუთვნილი საბოლოო მომხმარებლის ან საცალო ვაჭრობისათვის, უნდა უზრუნველყონ  ინფორმაციის მიწოდება  ბიზნესოპერატორებისათვის ტრანსცხიმების შესახებ,  რომელთა რაოდენობა 100 გ ცხიმში აღემატება  2 გრამს, გარდა  ცხოველური წარმოშობის ცხიმებში ბუნებრივად არსებული ტრანსცხიმებისა

 

ნაწილი „გ“ – ნივთიერებები, რომლებიც ექვემდებარება გამოკვლევას

რამნუს ფრანგულას და რამნუს პურსიანას (Rhamnus frangula L., Rhamnus purshiana DC). ქერქისგან მიღებული პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ჰიდროქსიანტრაცენის წარმოებულებს; 

კასია სენას (Cassia senna L.) ფოთლის ან ნაყოფის პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ჰიდროქსიანტრაცენის წარმოებულებს.

რეუმ პალმატუმის, რეუმ ოფიცინალე ბაილონის (Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon) და მათი ჰიბრიდების ფესვისა და ფესურას პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ჰიდროქსიანთრაცენის წარმოებულებს.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის პირველი აგვისტოდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი