„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 46
დოკუმენტის მიმღები სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.120.016406
46
08/04/2022
ვებგვერდი, 11/04/2022
190020020.35.120.016406
„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №46

2022 წლის 8 აპრილი

ქ. სამტრედია

 

„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა"–ქვეპუნქტის და "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 70-ე მუხლის შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა "სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 20 დეკემბრის N20 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 21.12.2021 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.120.016380),  როგორც შემოსავლების ნაწილში, ასევე ხარჯების ნაწილში, ფუნქციონალური და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით, ცვლილებების შეტანის საკითხი და ადგენს:

 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ჯამბურიასამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2022  წლის ბიუჯეტის  ბალანსი
განისაზღვროს  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული  რედაქციით :

(ათას ლარებში)

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

21,684.7

8,656.6

13,028.1

22,529.3

7,340.3

15,189.0

24,630.3

6,994.0

17,636.3

გადასახადები

10,689.2

0.0

10,689.2

12,965.7

0.0

12,965.7

15,356.1

0.0

15,356.1

გრანტები

8,956.6

8,656.6

300.0

7,320.3

7,340.3

-20.0

7,344.0

6,994.0

350.0

სხვა შემოსავლები

2,038.9

0.0

2,038.9

2,243.3

0.0

2,243.3

1,930.2

0.0

1,930.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

10,963.5

431.0

10,532.5

12,465.4

563.7

11,901.7

16,013.4

535.6

15,477.8

შრომის ანაზღაურება

2,081.3

81.1

2,000.2

2,131.7

87.6

2,044.1

3,261.3

112.9

3,148.4

საქონელი და მომსახურება

1,406.9

260.7

1,146.2

1,735.8

335.9

1,399.9

2,485.9

326.6

2,159.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

40.1

0.0

40.1

41.6

0.0

41.6

31.7

0.0

31.7

სუბსიდიები

5,988.8

83.7

5,905.1

6,909.3

87.1

6,822.2

8,025.1

94.5

7,930.6

გრანტები

18.4

0.0

18.4

14.0

0.0

14.0

17.1

0.0

17.1

სოციალური უზრუნველყოფა

1,125.9

1.5

1,124.4

1,333.4

0.5

1,332.9

1,135.7

0.8

1,134.9

სხვა ხარჯები

302.1

4.0

298.1

299.6

52.6

247.0

1,056.6

0.8

1,055.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

10,721.2

8,225.6

2,495.6

10,063.9

6,776.6

3,287.3

8,616.9

6,458.4

2,158.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,158.7

8,060.8

2,097.9

9,447.8

6,073.3

3,374.5

12,567.3

7,882.9

4,684.4

ზრდა

10,591.2

8,060.8

2,530.4

9,830.8

6,073.3

3,757.5

12,917.3

7,882.9

5,034.4

კლება

432.5

0.0

432.5

383.0

0.0

383.0

350.0

0.0

350.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

562.5

164.8

397.7

616.1

703.3

-87.2

-3,950.4

-1,424.5

-2,525.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

492.4

164.8

327.6

546.0

703.3

-157.3

-4,020.5

-1,424.5

-2,596.0

ზრდა

492.4

164.8

327.6

703.3

703.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

492.4

164.8

327.6

703.3

703.3

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

157.3

0.0

157.3

4,020.5

1,424.5

2,596.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

157.3

 

157.3

4,020.5

1,424.5

2,596.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-70.1

0.0

-70.1

-70.1

0.0

-70.1

-70.1

0.0

-70.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

22,115.0

8,656.5

13,458.5

22 912,3

7 320,3

15 592,0

24,980.3

6,994.0

17,986.3

შემოსავლები

21,682.5

8,656.5

13,026.0

22 529,3

7 320,3

15 209,0

24,630.3

6,994.0

17,636.3

არაფინანსური აქტივების კლება

432.5

0.0

432.5

383,0

0,0

383,0

350.0

0.0

350.0

გადასახდელები

21,624.8

8,491.8

13,133.0

22 366,3

6 637,0

15 729,3

29,000.8

8,418.5

20,582.3

ხარჯები

10,963.5

431.0

10,532.5

12 465,4

563,7

11 901,7

16,013.4

535.6

15,477.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,591.2

8,060.8

2,530.4

9 830,8

6 073,3

3 757,5

12,917.3

7,882.9

5,034.4

ვალდებულებების კლება

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

ნაშთის ცვლილება

490.2

164.7

325.5

546,0

683,3

-137,3

-4020.5

-1424.5

-2596.0

 


მუხლი 3. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  შემოსავლები 24,630.3 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21,682.5

8,656.5

13,026.0

22 529,3

7 320,3

15 209,0

24,630.3

6,994.0

17,636.3

გადასახადები

10,689.2

0.0

10,689.2

12 965,7

0,0

12 965,7

15 356,1

0,0

15 356,1

გრანტები

8,956.5

8,656.5

300.0

7 320,3

7 320,3

0,0

7,344.0

6,994.0

350.0

სხვა შემოსავლები

2,036.8

0.0

2,036.8

2 243,3

0,0

2 243,3

1,930.2

0.0

1,930.2

 


მუხლი 4. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2022 წლის ბიუჯეტის გადასახადები

 

განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 15,356.1 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

გადასახადები

11

10689,2

0,0

10689,2

12965,7

0,0

12965,7

15356,1

0,0

15356,1

დღგ

11411

7802,5

 

7 02,5

10533,6

 

10533,6

12756,1

 

12756,1

ქონების გადასახადი

113

2886,7

0,0

2886,7

2432,1

0,0

2 432,1

2 600,0

0,0

2600,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1375,3

 

1375,3

1 217,1

 

1217,1

1 582,0

 

1 582,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

258,6

 

258,6

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

27,1

0,0

27,1

22,1

0,0

22,1

10,0

0,0

10,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

27,1

 

27,1

22,1

 

22,1

10,0

 

10,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

190,1

0,0

190,1

209,1

0,0

209,1

140,0

0,0

140,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

171,7

 

171,7

176,8

 

176,8

105,0

 

105,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

18,4

 

18,4

32,3

 

32,3

35,0

 

35,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

1 035,6

0,0

1 035,6

983,8

0,0

983,8

868,0

0,0

868,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

44,3

 

44,3

47,0

 

47,0

40,0

 

40,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

991,3

 

991,3

936,8

 

936,8

828,0

 

828,0

 


მუხლი 5. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2022 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გრანტები 7,344.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8,956.6

8,656.6

300.0

7,320.3

7,340.3

-20.0

7,344.0

6,994.0

350.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8,956.6

8,656.6

300.0

7,320.3

7,340.3

-20.0

7,344.0

6,994.0

350.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

190.0

190.0

0.0

445.3

445.3

0.0

210.0

210.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

190.0

190.0

0.0

190.0

190.0

0.0

210.0

210.0

0.0

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

0.0

 

 

255.3

255.3

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

8,766.6

8,466.6

300.0

6,875.0

6,895.0

-20.0

7,134.0

6,784.0

350.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

7,401.4

7,401.4

 

5,365.2

5,365.2

 

3,567.4

3,567.4

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

660.0

660.0

 

660.0

660.0

 

660.0

660.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

 

 

 

 

753.0

773.0

-20.0

 

2,254.2

350.0

სპეციალური ტრანსფერი

 

300.0

0.0

300.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

საჯარო სკოლების უნფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

 

0.0

0.0

 

96.8

96.8

 

0.0

 

 

სხვა (განათლება)

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

302.4

302.4

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

1332

405.2

405.2

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 


მუხლი 6. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,930.2 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავები

 

სხვა შემოსავლები

14

2,038.9

0.0

2,038.9

2,243.3

0.0

2,243.3

1,930.2

0.0

1,930.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

409.9

0.0

409.9

513.8

0.0

513.8

426.5

0.0

426.5

პროცენტები

1411

267.1

 

267.1

386.0

 

386.0

306.5

 

306.5

რენტა

1415

142.8

0.0

142.8

127.8

0.0

127.8

120.0

0.0

120.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

99.4

 

99.4

80.9

 

80.9

80.0

 

80.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

43.4

 

43.4

46.9

 

46.9

40.0

 

40.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

1,173.8

0.0

1,173.8

1,245.4

0.0

1,245.4

1,169.9

0.0

1,169.9

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

1,148.6

0.0

1,148.6

1,192.3

0.0

1,192.3

1,149.9

0.0

1,149.9

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

10.3

 

10.3

12.9

 

12.9

5.0

 

5.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.2

 

0.2

0.8

 

0.8

0.4

 

0.4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

1,004.0

 

1,004.0

1,036.0

 

1,036.0

1,009.5

 

1,009.5

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

134.1

 

134.1

142.6

 

142.6

130.0

 

130.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

 

 

0.0

 

 

5.0

 

5.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

25.2

0.0

25.2

53.1

0.0

53.1

20.0

0.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

25.2

 

25.2

53.1

 

53.1

20.0

 

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

429.0

 

429.0

336.3

 

336.3

267.3

 

267.3

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

 

0.0

147.8

 

147.8

66.5

 

66.5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

26.2

 

26.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 


მუხლი 7. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 

განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტის ხარჯები 16,013.4 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10,963.5

431.0

10,532.5

12 465,4

563,7

11 901,7

16,013.4

535.6

15,477.8

 შრომის ანაზღაურება

2,081.3

81.1

2,000.2

2 131,7

87,6

2 044,1

3,261.3

112.9

3,148.4

 საქონელი და მომსახურება

1,406.9

260.7

1,146.2

1 735,8

335,9

1 399,9

2,485.9

326.6

2,159.3

 პროცენტი

40.1

0.0

40.1

41,6

0,0

41,6

31.7

0.0

31.7

 სუბსიდიები

5,988.8

83.7

5,905.1

6 909,3

87,1

6 822,2

8,025.1

94.5

7,930.6

 გრანტები

18.4

0.0

18.4

14,0

0,0

14,0

17.1

0.0

17.1

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,125.9

1.5

1,124.4

1 333,4

0,5

1 332,9

1,135.7

0.8

1,134.9

 სხვა ხარჯები

302.1

4.0

298.1

299,6

52,6

247,0

1,056.6

0.8

1,055.8

 


მუხლი 8. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12,567.3 ათ. ლარით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,917.3 ათ. ლარით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგანზაც.

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხაარჯები

337.4

381,9

351.8

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,700.9

8 446,8

8,595.9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6.9

7,7

10,9

04 00

განათლება

844.1

218,0

2,119.6

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

698.5

775,6

1,839.1

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3.4

0.8

0.0

 

ჯ ა მ ი

10,591.2

9 830,8

12,917.3

ბ)  განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 350.0 ათ. ლარით თანდართული რედაქციით

(ათას ლარებში)

კოდი

დ ა  ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

432.5

383,0

350.0

311

ძირითადი აქტივები

147.8

300,3

62.3

314

არაწარმოებული აქტივები

284.7

82,7

287.7

3141

მიწა

284.7

82,7

287.7

 

 


მუხლი 9. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
(ათას ლარებში)

 

ფუნქცი კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,006.8

0.2

3,006.6

3,100.9

0.0

3,100.9

4,657.8

0.0

4,657.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,912.5

0.2

2,912.3

3,059.3

0.0

3,059.3

4,626.1

0.0

4,626.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,912.5

0.2

2,912.3

3,059.3

0.0

3,059.3

4,446.1

0.0

4,446.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

44.0

0.0

44.0

41.6

0.0

41.6

31.7

0.0

31.7

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

50.3

0.0

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

104.0

87.0

17.0

117.9

93.0

24.9

194.7

114.7

80.0

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

104.0

87.0

17.0

117.9

93.0

24.9

194.7

114.7

80.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,622.7

6,395.9

1,226.8

7,175.7

5,181.9

1,993.8

5,871.1

4,121.9

1,749.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2.1

0.0

2.1

2.9

0.0

2.9

3.8

0.0

3.8

70421

სოფლის მეურნეობა

2.1

0.0

2.1

2.9

0.0

2.9

3.8

0.0

3.8

7045

ტრანსპორტი

7,616.3

6,395.9

1,220.4

7,171.5

5,181.9

1,989.6

5,861.3

4,121.9

1,739.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,616.3

6,395.9

1,220.4

7,171.5

5,181.9

1,989.6

5,861.3

4,121.9

1,739.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4.3

0.0

4.3

1.3

0.0

1.3

6.0

0.0

6.0

705

გარემოს დაცვა

1,323.9

0.0

1,323.9

1,547.0

0.0

1,547.0

1,837.9

0.0

1,837.9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

980.1

0.0

980.1

1,101.9

0.0

1,101.9

1,399.9

0.0

1,399.9

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

343.8

0.0

343.8

445.1

0.0

445.1

438.0

0.0

438.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,838.5

977.4

861.1

2,241.5

790.5

1,451.0

4,374.3

1,920.8

2,453.5

7061

ბინათმშენებლობა

136.7

4.0

132.7

158.9

0.0

158.9

468.3

0.8

467.5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2.4

2.4

0.0

1.9

0.0

1.9

150.9

141.5

9.4

7063

წყალმომარაგება

149.6

30.2

119.4

155.5

97.2

58.3

112.9

16.3

96.6

7064

გარე განათება

367.7

0.0

367.7

589.2

0.0

589.2

700.3

0.0

700.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,182.1

940.8

241.3

1,336.0

693.3

642.7

2,941.9

1,762.2

1,179.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

126.2

83.7

42.5

127.1

87.1

40.0

147.5

94.5

53.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

126.2

83.7

42.5

127.1

87.1

40.0

147.5

94.5

53.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,871.5

0.2

2,871.3

3,247.9

119.9

3,128.0

4,906.4

440.5

4,465.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,516.8

0.2

1,516.6

1,718.7

119.9

1,598.8

3,213.7

440.5

2,773.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,050.0

0.0

1,050.0

1,217.7

0.0

1,217.7

1,340.7

0.0

1,340.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

304.7

0.0

304.7

311.5

0.0

311.5

352.0

0.0

352.0

709

განათლება

3,180.6

945.9

2,234.7

3,093.2

364.1

2,729.1

5,261.8

1,725.3

3,536.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,987.1

0.0

1,987.1

2,477.4

0.0

2,477.4

2,738.4

0.0

2,738.4

7092

ზოგადი განათლება

968.6

945.9

22.7

407.1

364.1

43.0

2,303.2

1,725.3

577.9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

968.6

945.9

22.7

407.1

364.1

43.0

2,303.2

1,725.3

577.9

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

224.9

0.0

224.9

208.7

0.0

208.7

220.2

0.0

220.2

710

სოციალური დაცვა

1,480.5

1.5

1,479.0

1,645.0

0.5

1,644.5

1,679.2

0.8

1,678.4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

259.5

0.0

259.5

266.7

0.0

266.7

368.4

0.0

368.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

220.4

0.0

220.4

228.9

0.0

228.9

230.0

0.0

230.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

989.3

0.0

989.3

1,137.2

0.0

1,137.2

1,059.4

0.0

1,059.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

11.3

1.5

9.8

12.2

0.5

11.7

21.4

0.8

20.6

 

სულ

21,554.7

8,491.8

13,062.9

22,296.2

6,637.0

15,659.2

28,930.7

8,418.5

20,512.2

 


მუხლი 10. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
 განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-3,950.4) ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8,616.9 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

7,295.7

10 063,9

8,616.9

მთლიანი სალდო

560.3

616,1

-3,950.4

 


მუხლი 11. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-4,020.5) ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

490.2

546,0

-4,020.5

 ზრდა

490.2

683,3

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

490.2

683,3

-

 კლება

-

137,3

4,020.5

        ვალუტა და დეპოზიტი

-

137,3

4,020.5

 


მუხლი 12. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს (-70,1) ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 280.5 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 210.4  ათასი ლარი.

 


თავი II
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის

2022 წლის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00 )

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10,245.4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

(ათას ლარებში)

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,245.4

02 01

გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება

5,861.3

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,281.5

02 02 01

ბინათმშენებლობა

468.3

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

112,9

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

700.3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,136.1

02 03 01

საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

6.0

02 03 03

სკვერების მოწყობა  და   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

1,979.2

02 03 05

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

150.9

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

 

962.7

02 05

სოფლის მეურნეობის განვითარება

3.8

 

 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რებილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

5,861.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული გზების მოვლა-პატრონობა (ორმული შეკეთება); მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოხრეშვა; სანიაღვრე არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, ბოგირებისა და ცხაურების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანასკნელ წლებში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, მაგრამ გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სამუშაოების გაგრძელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი ითხოვს მიმდინარე (ორმული) შეკეთებას.

- ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. კორპუსების ეზოები საკმაოდ არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს ტრანსპორტით თუ ფეხით მოუწესრიგებელი ტერიტორიის (ეზოების) გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა  მრავალბინიანი  კორპუსების  ეზოებიდან ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

- მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელად უწევთ ქვიშა-ხრეშოვანი გზებით სარგებლობა, გზის საფარის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე თითქმის ყველა სოფლის შიდა გზების უმეტესობა ამ ეტაპზე საჭიროებს მოხრეშვითი სამუშაოების ჩატარებას.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლების სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები, საჭიროა ნიაღვარმიმღები ობიექტების რეაბილიტაცია ქუჩებზე, რომლებზეც დაგეგმილია გზის კაპიტალური სამუშაოები, მოსაწყობია ახალი ბოგირები და ცხაურები.

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის  შენარჩუნება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, მიმოსვლის დროის შემცირება; საცხოვრებელ კორპუსებში მოწესრიგებული ეზოები; საცხოვრებელ სახლებამდე მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზით მისვლა, გამართული სანიაღვრე სისტემა. ქალაქის იერსახის შეცვლა და ფეხითმოსიარულეთა კომფორტული გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 02

1,281.5

პროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული მუნიციპალიტეტი; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები; მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; მოსახლეობის საცხოვრებელი და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 01

468.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე, ქ.სამტრედიაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსები ფასადების, სადარბაზოების, სარდაფების, სახურავებისა და შიდა კომუნიკაციების რეაბილიტაციას საჭიროებს.

მოსალოდნელი შედეგი

კორპუსების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული
გარემოს შექმნა; კორპუსების ენერგოეფექტურობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

112,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად საჭიროა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაში მყოფი სასმელი წყლის სოკოების, შადრევნების წყლის ხარჯების დაფინანსება, ასევე, განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მაღალმთიან ზონაში) არსებული წყლის სისტემები მოითხოვს რეაბილიტაციას და ასევე უნდა მოეწყოს ახლი სისტემები. სასმელი წყლის რეზერვუარები გამოსულია მწყობრიდან, საჭიროებს აღდგენას

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემა უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უწყვეტ წყლის
მიწოდებას და ხარისხის გაუმჯობესებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 03

700.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის განათების მომსახურება და საახალწლო-საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებების შეძენა, ასევე არსებული განათებების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქისა და სოფლის გზები. მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება,

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. ექსპლუატაციის ვადის

გახანგრძლივება და ელ. ენერგიის ხარჯის ეკონომია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

2,136.1

პროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 01

6.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალური ქონების დაცვის, განკარგვისა და მართვის ხარისხი ასევე
მოხდება ქონებების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 03

1,979.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სკვერების განახლება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების მოწყობა, რომელიც გააუმჯობესებს ქალაქის იერსახესა და შეუქმნის მოსახლეობას დასვენებისთვის კომფორტულ პირობებს.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სკვერები და გაზონები, უზრუნველყოფს იერსახის გაუმჯობესებას, და
დასვენებისა და გართობისათვის შესაფერისი გარემოს შექმნას. გამწვანების დროს ქალაქში იქმნება სასიამოვნო გარემო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 05

150.9

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებას.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

დაფინანსება ათას ლარში

02 04

962.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა.   პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართება სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

02 05

           3.8 

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივ ფერმერთათვის აგროტურების მოწყობას, რომლის მიზანია, სოფლის მეურნეობის სფეროში საინვესტიციო პროექტების  განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 837,9 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2022 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,837.9

 03 01

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

1 399,9

03 02

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 

408,0

03 03

დასუფთავება

30,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება

დაფინანსება ათას ლარში

03 01

1 399,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან და მის გატანას, აგრეთვე, სანიაღვრე და საწრეტი არხების დანალექებისაგან გაწმენდა-გატანას, გარე განათების ქსელების მომსახურებას. ქვეპროგრამის მიზანია ეკოლოგიურად სუფთა, ესთეთიკურად ლამაზი ქალაქი, განათებული მუნიციპალიტეტი, ქალაქის გაწმენდილი არხები ბუნებრივი ნალექისგან.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული ქალაქი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღამით განათებული ქუჩები; გაწმენდილი სანიაღვრე არხების შენარჩუნებული გამტარუნარიანობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

    ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 

დაფინანსება ათას ლარში

03 02

408.0

პროგრამის განმახორციელებელი

    ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანი არის ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება არსებული სკვერების, პარკების კეთილმოწყობით, სანერგე მეურნეობის მოწყობა-ექსპლოატაციით, მწვანე ნარგავების მოვლით. აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პარკების სანიტარული დაცვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, პანთეონების და სასაფლაოების ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება.

მოსალოდნელი შედეგი

სამტრედია გამწვანებული, კეთილმოწყობილი და ესთეტიკური ქალაქი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება

დაფინანსება ათას ლარში

03 03

   30.0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დასუფთავების ღონისძიებები - სამტრედიის  მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს  წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

 


მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00 )

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,261.8 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 04 00

განათლება

5,261.8

 04 01

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ( ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება

2 738,4

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

424.2

 04 03

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

220,2

 04 04

 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ( ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა

1,879.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2 738,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ ”სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები ) გაერთიანება”, რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო და ბაგა-ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600 ბავშვი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მ.შ. მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების ხარჯს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.სკოლამდელი გაერთიანება მოწოდებულია და მიზნად ისახავს  მოამზადოს ბავშვი ფიზიკურად, ჩამოაყალიბოს მორალურად და ინტელექტუალურად. ბაღების გაერთიანება აქტიურად მუშაობს თემატური პროექტების, სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიებების ჩატარების ხარისხზე, ამასთან, ხელს უწყობს შშმ ბავშვთა ჩართულობას სასაწავლო პროცესში, რაც თავის მხრივ შეამცირებს სოციალურ დახმარებაზე სახელმწიფოს მიერ გაწეულ ხარჯებს. სკოლამდელი აღზრდა ითვალისწინებს არა მხოლოდ ცალკეული უნარების  განვითარებას, არამედ ბავშვის პიროვნული განვითარების ხელშეწყობააც.

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალმხრივად განვითარებული და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწყებითი საფეხურისთვის ლოგიკურად მოაზროვნე ბავშვი; კვალიფიციური აღმზრდელი; გაუმჯობესებული კვების რაციონი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 02

424.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აგრეთვე, დაფინანსდება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის   მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსება ათას ლარში

04 03

220,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის   მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ რაიონულ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ ფესტივალ - კონკურსებში,  ემსახურება მომავალი თაობების ინტელექტუალურ, ესთეტიკურ-ზნეობრივ აღზრდას.

  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი  უზრუნველყოფს ახალგაზრდების თვითრეალიზაციისთვის საჭირო გარემოს შექმნას. საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის შესაბამისად, ახალგაზრდული საქმიანობა ხორციელდება ფორმალური განათლების, ოჯახური და სამსახურეობრივი კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებასა და კეთილდღეობას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობას და ინტეგრაციას. ელექტრონული სერვისების დანერგვა- განვითარება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ინფრომირებას სხვადასხვა პროექტების შესახებ, რაც გაზრდის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობას. აგრეთვე, მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლი მიზნად ისახავს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც ხელმისაწვდომს გახდის ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლისგარეშე სასწავლო პროცესი გახდება ხელმისაწვდომი ყველა ბავშვისთვის; სასწავლო დაწესებულება აღიჭურვება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.  გაუმჯობესდება სასწავლო პროცესი. გაიზრდება სკოლისგარეშე, არაფორმალური და დამატებითი გაანთლების მიღებით დაინტერესებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის რაოდენობა. სკოლისგარეშე არაფორმალური დამატებით განათლება გახდება ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

1,879.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას და სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები შექმნის აღსაზრდელებისთვის და აღმზრდელებისათვის სრულყოფილ სასწავლო გარემოს.

 

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,906.4 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,906.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,213.7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია

1,780.1

05 01 02

სპორტული სკოლები

1,433.6

05 01 02 01

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი

110,7

05 01 02 02

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

203.5

05 01 02 03

ააიპ  საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"

95,0

05 01 02 04

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"

119,4

05 01 02 05

შ.პ.ს.  "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"

557.0

05 01 02 06

ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი ფენიქსი“

152,0

05 01 02 07

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"

196.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 213,2

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

617,9

05 02 01 01

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ.შანიძის სახ. N 1 სახელოვნებო სკოლა

182.3

05 02 01 02

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა

72,7

05 02 01 03

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოლების სამუსიკო სკოლა

51,5

05 02 01 04

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  გომის თემის სამუსიკო სკოლა

104,0

05 02 01 05

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.დ.ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა

72,0

05 02 01 06

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

64,0

05 02 01 07

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა

71,4

05 02 02

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი

498,0

05 02 04

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  საბიბლიოთეკო გაერთიანება

97.3

05 03

შპს „სამტრედიის მაცნე“

80.7

05 04

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  საინფორმაციო ცენტრი

46,8

05 05

ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება,

92.0

05 05 01

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

30.0

05 05 02

   კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება

62.0

05 06

ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება

260.0

 

  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას,

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01

3,213.7

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა  სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

 მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01

1,780.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური; სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის  ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვდასხვა სახეობების ხელშეწყობა.  პროგრმის ფარგლებში ხორციელდება:

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება;

პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.

პროგრამის მიზანია:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის  სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული ცნობიერების ამაღლება, სპორტულ-საზოგადოებრივ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართვა, სპორტის შესახებ მათი ცოდნის დონის ამაღლება. პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება, ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული სკოლები

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

1,433.6

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორცილედება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება წლიური საწრთვნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისთვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების შექმნა. 2022 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

 • ა(ა)იპ საცხენოსნო სპორტული კლუბი;
 • ა(ა)იპკომპლექსური სპორტული სკოლა;
 • ა(ა)იპ საფრენბურთო კლუბი ”ჯიკო ”;
 • ა(ა)იპ ხელბურთელთა კლუბი ”სამტრედია”;
 • შპს  სპორტული კომპლექსი ”სამტრედია ”;
 • ა(ა)იპ რაგბის კლუბი „ფენიქსი“;
 • ა(ა)იპ საჭიდაო კლუბი " ფალავანი".

მოსალოდნელი შედეგი

მოსალოდნელია და შესაძლებელი ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩაბმა უმცროსი
ასაკის მოსამზადებელ ჯგუფებში, რათა გაიზარდოს ინტერესი სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიმართ. გაგრძელდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის  პროპაგანდა და შექმნება  უფრო მეტად მიმზიდველი და საინტერესო გარემო მომავალი სპორტსმენებისათვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საცხენოსნო სპორტული კლუბი"

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02 01

110,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საცხენოსნო სპორტული კლუბი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საცხენოსნო სპორტული კლუბი მუნიციპალიტეტში ინარჩუნებს ცხენოსნობის უძველეს ეროვნულ სახეობებს, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში დახმარებას უწევს ორთოპედიული დაავადებების მქონე პირებს. გარდა ამისა, ქმნის საჭირო პირობებს ახალგაზრდა ცხენოსანი სპორტსმენების განვითარებისთვის, რათა სამტრედიის საცხენოსნო სპორტული კლუბი კვლავ მრავალჯერ იყოს საქართველოს ჩემპიონი. იგი ერთადერდი საცხენოსნო კლუბია იმერეთის რეგიონში. ქვეპროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება საცხენოსნო სპორტული კლუბის მიმდინარე ხარჯები, ასევე ხელფასი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "კომპლექსური სპორტული სკოლა"

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02 02

203.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "კომპლექსური სპორტული სკოლა"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლის მიმდინარე ხარჯები.

 სკოლის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტის ხელშეწყობა და განვითარება, ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა და მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება-გაძლიერება. ახალგაზრდების მაქსიმალურად ჩართვა სპორტის სხვადასხვა სახეობათა ჯგუფებში. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბიუჯეტიდან სპორტის სუბსიდირების თვალსაზრისით დაფინანსება, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა გამოავლინონ მათი სპორტული შესაძლებლობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ " საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02 03

  95.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ " საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

"საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"-ს მიზანია მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ქალთა გუნდური სახეობების და საზოგადოების ჯანსაღი წესით ცხოვრების პროპაგანდა, მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. ინტენსიური მზადება ფრენბურთელ ქალთა გუნდ „ჯიკო“-ს სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილეობისათვის. კლუბის მთავარი ამოცანა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების მიწოდებაა როგორც საქართველოს ეროვნული, ასევე ახალგაზრდული ნაკრები გუნდებსითვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია"

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02 04

119.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელბურთის განვითარების ხელშეწყობა, მომავალი თაობის ჯანმრთელი და სწორი მიმართლებით განვითარება და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა ვაჟებსა და გოგონათა შრის. საქართველოს მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ ჩემპიონატებში და ტურებში მონაწილეობა, არსებული ტრადიციების შენარჩუნება და ახალი წარმატებების მოპოვება, აგრეთვე,  მუნიციპალიტეტის ფარგლებში საზოგადოების ჯანსაღი წესით ცხოვრების პროპაგანდა, მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია, ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შპს"სპორტული კომპლექსი სამტრედია"

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02 05

557.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს"სპორტული კომპლექსი სამტრედია"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტი ერთერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობასა და მათი ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში. შპს ,,სპორტული კომპლექსი–სამტრედია“ს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ–გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. შპს ,,სპორტული კომპლექსი–სამტრედია“ არის სამტრედიის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის, ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის, სპორტული დარბაზის, საცურაო აუზის, მინი საფეხბურთო მოედნების და მისი მიმდებარე ტერიტორიების დროებით მოსარგებლე. მისთვის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ამ ტერიტორიის მოვლა შენახვა და მოსწავლეთათვის, შპს ,,სპორტული კომპლექსი-სამტრედია“-ს სპორტსმენთათვის, ქალაქისა და ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა. შპს ,,სპორტული კომპლექსი-სამტრედია“-ს ძირითად საქმიანობაში შედის საცურაო აუზით, საფეხბურთო მინი მოედნებით, ცენტრალური საფეხბურთო მოედნითა და სპორტული დარბაზით მომსახურეობა. მისი მიზანია მაქსიმალურად დამაკმაყოფილებელი პირობების შექმნა მოზარდი თაობების ჯანსაღი ცხოვრების წესით აღზრდაში. ცენტრალური საფეხბურთო მოედანი სამტრედიის მუნუციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების თანახმად უფასოდ ემსახურება საფეხბურთო სპორტულ კლუბ სამტრედიას და სპორტული სკოლის აღსაზრდელებს. ეხმარება და უზრუნველყოფს მათ მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით და მათი ვარჯიშისა და მატჩებისთვის საუკეთესო პირობებით.

    მისი მიზანია, ბავშვთა და ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარება, ასაკობრივი საფეხბურთო გუნდების ყოლა, რათა რაც შეიძლება მრავლად ჩაერთოს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში მოსწავლე ახალგაზრდობა. საცურაო აუზი ძირითადად დატვირთულია მაისის თვიდან სექტემბრის თვის ჩათვლით, აქ მაქსიმალურად დაცულია ჰიგიენური პირობები,  ცურვის სპეციალისტები და მასაჟისტი  ემსახურება სქოლიოზით დაავადებულ მოზარდებს. ცენტრალურ საფეხბურთო მოედანზე მიმდინარეობს საფეხბურთო მატჩები და ტარდება სხვადასხვა საფეხბურთო ღონისძიებები.  შპს ,,სპორტული კომპლექსი-სამტრედია“-ს თანამშრომლები მაქსიმალურად ცდილობენ მოედნის პირობები აკმაყოფილებდეს, ნებისმიერი ლიგის სტანდარტებს. სპორტულ დარბაზში, ტარდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მაქსიმალური პირობების დაცვით.

   შპს ,,სპორტული კომპლექსი-სამტრედია“-ს მიზანია, გაიზარდოს საცურაო აუზის მუშაობის ხანგრძლივობა თვეების მოხედვით, შეიქმნას ცურვის შემსწავლელი წრეები, რათა უფორო მეტი ყურედღება მიექცეს ბავშვთა და მოზარდთა ჩართვას სპორტულ ცხოვრებაში. ასევე მაქსიმალურად ვცდილობთ მოწესრიგდეს სპორტული დარბაზის შიდა ტერიტორია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი ფენიქსი“

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02 06

152,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი ფენიქსი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რაგბის "გუნდი ფენიქსი"-ს მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რაგბის განვითარების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება, მომავალი თაობის ჯანმრთელი და სწორი მიმართულებით განვითარება და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, ვაჟებს  შორის.  ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. აგრეთვე  საქართველოს მასშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ გამართულ ჩემპიონატებში და ტურნირებში მონაწილეობა, არსებული ტრადიციების შენარჩუნება და ახალი წარმატებების მოპოვება, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდების კანდიდატების მომზადება. სპორტული ღონისძიებათა კალენდარის შემუშავებითა და შესრულებით სპორტული რეზერვების მომზადების ეფექტური სისტემის შექმნა. ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02 07

196.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

"საჭიდაო კლუბი ფალავანი"-ს ძირითადი მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა ჭიდაობის შესწავლაში, აგრეთვე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის  პროპაგანდა, ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება, საწრთვნელი პროცესის ორგანიზება,  მატერიალურ-ტექნიკური და საწრთვნელი ბაზის შექმნა, სამინისტროებისა და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით სპორტულ-მეთოდური საქმიანობის წარმოება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მსოფლიოს, ევროპის პრიზიორებსა და ჩემპიონებს ჭაბუკებში, ახალგაზრდებსა და დიდებს შორის წარმატებული სპორტსმენების წახალისების მიზნით სტიპენდიის გაცემას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

1 213,2

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  ღონისძიებები.

 მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება და დაცვა, სხვადასხვა გასართობი და კულტურული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სკოლები

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01

617,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შესაბამისი ააიპ

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სკოლების მიზანია ცოდნის მიცემა მუსიკის სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლის განათლებულ-კულტურულ ადამიანად ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებულ მოსწავლეთა გამოვლენას, მოზარდთა მხატვრული აზროვნების, გემოვნებისა და წარმოსახვის უნარის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე, შემოქმედებითი საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. მოზარდთა მომზადება კონკურსებისათვის და უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლისათვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მუსიკალური სკოლები:

 • ააიპ დომენტი შანიძის სახელობისN 1 სახელოვნებო სკოლა
 • ააიპ  N2 სამუსიკო სკოლა;
 • ააიპ  სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა
 • ააიპ  გომის თემის სამუსიკო სკოლა
 • ააიპ  სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა
 • ააიპ  დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა
 • ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა

მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდთა მომზადება კონკურსებისათვის და უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლისათვის. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოზარდთა გამოვლენა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 01

182.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლის ხელფასები მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 221 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 02

72.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 130 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 03

51.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 52 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 04

104.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებშიფინანსდება ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები სკოლაში ირიცხება 85 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 05

72.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 114 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 06

64.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 71 მოსწავლე.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 07

71.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეას ძირითადი მიზანია პირობები შეუქმნას სამტრედიაში მოღვაწე მხატვრებს თავიანთი შემოქმედების წარმოსაჩენად. ამავე დროს მიზნად ისახავს მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, აზიაროს ხატვის ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს და შეაყვაროს ეროვნული კულტურის მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე. მხატვართა დაინტერესებისა და სტიმულირებისთვის მოეწყოს გამოფენა-გაყიდვები. სამხატვრო სკოლა-გალერეას ამოცანა ხელოვანთა შემოქმედების პროპაგანდაა. განახლდება გალერეაში არსებული ფერწერული ტილოების ფონდი, რაც გულისხმობს თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრების შეძენას და ამავდროულად, ფონდში დღემდე დაცული რამდენიმე ფერწერული ტილოს აღდგენა-რესტავრაციას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

498.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების კულტურულ-შემეცნებითი, საგანმანათლებლო მოღვაწეობის, დასვენებისა და გართობის უზრუნველყოფა, ახალი თაობის აღზრდა სახელოვნებო სფეროში; თეატრალური, ქორეოგრაფიული და მუსიკალური საქმიანობის ხელშეწყობა; სოფლებში კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება; თანამშრომლობა ადგილობრივი და მეზობელი მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.

 მოსალოდნელი შედეგი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჩართულობის მისაწვდომობის მიზნით საქმიანი
კავშირების გაფართოება სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არსებული სახელმწიფო და კერძო
დაწესებულებებთან, საჯარო სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებთან .საზოგადოების ფართო ჩართულობა (მოყვარულის სტატუსით) თეატრალურ, სამუსიკო და ქორეოგრაფიულ
დარგში. ურთიერთთანამშრომლობა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან და მეზობელი
მუნიციპალიტეტის ხელოვანებთან. საკლუბო მუშაობის გაფართოება სხვადასხვა კულტურულ-
-
შემეშემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგყფების საანგარიშო შემაჯამებელი
კონცერტები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 04

97,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ აერთიანებს 10 ბიბლიოთეკას, რომელიც ემსახურება 6689 მკითხველს. იგი ორიენრიტებულია ხელი შეუწყოს ბიბლიოთეკებსა და საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის ახალი ფორმების ჩამოყალიბებას, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ნიჭის განვითარებას და აღზარდოს წიგნიერი თაობა. საბიბლიოთეკო გაერთიანება  მუშაობს საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული კატალოგიზაციის მიმართულებით. მიზანია მოსახლეობის  მომსახურეობა საბიბლიოთეკო ფორმებით და მეთოდებით, ახალი წიგნების, ჟურნალ-გაზეთების მიწოდება, ლიტერატურული საღამოები, შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან და სხვა.

 მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია საბიბლიოთეკო გაერთიანება  და გაზრდილია არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ” სამტრედიის მაცნე ”

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

80.7     

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს ” სამტრედიის მაცნე ”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. შპს ” სამტრედიის მაცნე ” მიზანია სტაბილურად გამოცემის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაზე მიწოდება, ამავე დროს უზრუნველყოფს პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული და შემოქმედებითი საკითხების გაშუქებას. გაზეთი „სამტრედიის მაცნე“ ორიენტირებულია გამოხატოს საზოგადოებრივი ინტერესი, გააშუქოს საზოგადოების საჭირბოროტო საკითხები, იყოს ობიექტური და მკითხველამდე სწორად მიიტანოს არსებული მდგომარეობა.

 მოსალოდნელი შედეგი

მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის, მოსახლეობის ინტერესის ზრდა გაზეთში გამოქვეყნებული მასალების მიმართ. მკითხველთა და ხელმომწერთა ზრდა, ინფორმირებული მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  "საინფორმაციო ცენტრი"

დაფინანსება ათას ლარში

05 04

46,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  "საინფორმაციო ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საინფორმაციო ცენტრის მიზანს წარმოადგენს მჭიდრო  ურთიერთობა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, რისთვისაც შექმნილია საინფორმაციო ყუთი და ცხელი ხაზი. მის მიერ შექმნილ ოფიციალურ ვებ. გვერდზე (www.samtredia.com.ge) განთავსებულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ოფიციალური პირების შესახებ, ასევე, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები, პერმანენტულად შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ახალი ამბები. მისი მიზანია ურთიერთობა ახალგაზრდებთან და არაფორმალური განათლების კუთხით მუშაობა. საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებს სოციალურ პროექტებს.

მოსალოდნელი შედეგი

 განახლებული დიზაინის და ტექნიკურად მოქნილი საიტი; საზოგადოების ინფორმირება საიტის საშუალებით; ახალგაზრდული ჯგუფის წევრების ჟურნალისტური უნარ–ჩვევების გამომუშავება თემში ინგლისური ენის გაუმჯობესება; თემში კომპიუტერის უნარ–ჩვევების გაუმჯობესება;  საზოგადოებრივ–შემეცნებითი მაღალპოლიგრაფიული ჟურნალის ბეჭდვა; საიტზე და სოციალურ ქსელში ვიდეო მასალების განთავსება; სამტრედიაში და მიმდინარე მუნიციპალიტეტბისთვის ბეჭდური მომსახურეობის შეთავაზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ორგანიზაციების  კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 05

92.0

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს  ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

 მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 05 01

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების დაფინანსებას. ახალგაზრდების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით მათ დაფინანსებას, ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული გრანტის მფლობელთა წახალისებას; სხვადასხვა ტიპის სასწავლებლების წარჩინებულ სტუდენტთათვის ფინანსური დახმარების გაწევას. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღიონიძიებების ორგანიზება-დაფინანსებას,

 შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება-დაფინანსებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას,   ასევე   ქვეპროგრამის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი ინიციატივებისა და სხვადასხვა პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენას, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოებრივ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართვა, მათი ცოდნის დონისა და სამოქალაქო
თვითშეგნების ამაღლება,პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება, ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 05 02

62.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის,ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ფესტივალებში,  გამოფენებში, კონკურსებში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობას, კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას, წარმატებული, ღვაწლმოსილი, დამსახურებული ადამიანების წახალისება დაჯილდოებას, წარმოჩენას. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღმნიშვნელი საინფორმაციო ნიშნულების დამზადებას, სამტრედიის ღირშესანიშნაობების ამსახველი  ბუკლეტების დამზადებას, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, გასვლითი ტურების ორგანიზებას მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, საგამოფენო სტენდების დამზადებას. მუზეუმის პოპულარიზაციის კუთხით სხვადასხვა აქტივობების გამართვას, მუზეუმის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავას, ღონისძიებებში ადგილობრივი საჯარო სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, კულტურის ცენტრის, მუსიკალური და სახელოვნებო სკოლების შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების აქტიურ ჩართულობას.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვსაა და შენარჩუნებას.

კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებებში დასწრებისა და მონაწილეობის მიზნით  ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შემოქმედებით, თეატრალურ, მუსიკალურ, მხატვრულ და ხელოვნების სხვა დარგების პოპულარიზაციას, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის კულტურის დონის ამაღლებასა და განვითარებას. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული რესურსის შესახებ, მიმზიდველს გახდის მუნიციპალიტეტს ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისათვის. მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის სხვადასხვა  მიმართულებების განვითარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 06

           260.0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონი-სამტრედიის ეპარქიის  სუბსიდირება, დაფინანსდება მთავარი საკათედრო ტაძარი.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის  ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,826.7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,826.7

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

147,5

06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი

147,5

06 02

სოციალური პროგრამები

1,674.2

06 02 01

ააიპ „სახლი თანადგომა“

208,4

06 02 02

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  სათნოების სახლი“

160.0

06 02 03

დედათა და ბავშვთა დახმარება

230.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები

1,059.4

06 02 05

 დაკრძალვის ხარჯი

12.8

06 02 06

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით

3.6

06 03

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

5.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი "ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი"

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

147.5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი "ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

 1. პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონისძიებები, ლაბორატორიული სინჯის აღება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადამდებ დაავადებათა (მ.შ ტუბერკულოზის, შიდსის, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების B”, “C”  და სხვა ჰეპატიტების, ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების ეპიდზედამხედველობა, მართვა, პრევენცია და კონტროლის ღონისძიებები.
 2. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში, მონაცემთა რუტინული ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება, ვაქცინათა სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა, ვაქცინათა მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სამედიცინო დაწესებულებებზე, რომლებიც მონაწილეობენ იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში დადგენილი წესის მიხედვით.
 3. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამის  ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებებისთის „ცენტრიდან“ ტესტებისა და სახარჯი მასალების გაცემა, აგრეთვე, „B” ჰეპატიტის იმუნიგლობულინის გადაცემა იმ დაწესებულებებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ სამეანო  მომსახურეობას, სტრატეგიული შრატების, ანტირაბიული ვაქცინის და იმუნიგლობულინის მიღება-განაწილება.
 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესით, გადამტანების არსებობის და გავრცელების არეალის დადგენა სეზონის განმავლობაში.
 5. პარაზიტული დაავადებების ეპიდკონტროლი და პროფილაქტიკა.
 6. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
 7. „C” ჰეპატიტის, აივ-ინფექცია, შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებულის სკრინინგის პროგრამა ითვალისწინებს პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართვას მოსახლეობის მასიური სკრინინგის უზრუნველყოფის მიზნით, დადებითი შემთხვევების კონფირმაციულ კვლევას და მკურნალობაში ჩართვას. 18 წლის ზემო ასაკის ყველა ბენეფიციარის სკრინინგულ კვლევებს, ვინც არ არის დასკრინული.
 8. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის განმტკიცება, არსებულ საფრთხეებზე რეაგირებისა და მზადყოფნის გაძლიერება მოიცავს: ა). სავალდებულო აღრიცხვას დაქვემდებარებულ გადამდებ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაციის დაზუსტება, კორექტირება და შესაბამის ბაზებში (EIDSS, LIMS, LAB.COV) მონაცემთა შეყვანა და ანალიზი. ბ) სამოქმედო ტერიტორიაზე გამოვლენილი გადამდები დაავადებების ეპიდსიტვაციის მონიტორინგი და ანგარიშგება მოქმედი წესების შესაბამისად.
 9. . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თამბაქოს მონიტორინგის კონტროლი სავაჭრო ობიექტებზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ( კაფე/ბარი, რესტორანი, სასტუმრო, კინო/ თეატრი, სილამაზის სალონი, მედია ორგანიზაცია) , ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის მონიტორინგი და სასწავლო , სამედიცინო, საჯარო/ სახელმწიფო დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვისა და რეგულაციების შესაბამისად.
 10. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი დარეგისტრირდა COVID -19 ნიმუშის ამღებ დაწესებულებად 14/05/2020 წლიდან , რომელიც დღემდე ჩართული არის ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკაში.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობაში ინფექციური დაავადებების გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მათი ლიკვიდაციის, ელიმინაციისა და კონტროლის გზით. მოსახლეობის სხვადასხვა კონტიგენტის იმუნიზაციით, სხვადასხვა ინფექციის მიმართ იმუნური ფენის შექმნით, ავადობის მინიმუმამდე დაყვანა, მოსახლეობის ვაქცინაციით მაღალი მოცვა და საშიში ინფექციური დაავადებების, ვაქცინაციის გზით თავიდან აცილება. მალარის კერების ელიმინაცია და მალარიის აფეთქების თავიდან აცილება. ზემოთ აღნიშნული „ც ჰეპატიტის“ ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამის მიზანია: 18 წლის ზემო ასაკის მოსახლეობის 90%-ის გამოკვლევა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, „ც ჰეპატიტის“ ელიმინაცია შიდსისა და ტუბერკულოზის შემთხვევების გამოვლენა და შემდგომი მკურნალობაში ჩართვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ სახლი ”თანადგომა”

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

208,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სახლი ”თანადგომა”

პროგრამის აღწერა

 • ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება ააიპ „სახლი თანადგომისათვის“ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. დღეს, როდესაც ქვეყანაში მრავლადაა გაჭირვებული ოჯახები, მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებლობის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა ფორმით მატერიალური დახმარების გაწევა.
 • სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, რომლებსაც არ გააჩნიათ ფიზიკური შესაძლებლობა, არიან მარტოხელები, დავრდომილები, ინვალიდები, უსახლკარონი, ის პირები, რომლებიც მიეკუთვნებიან უმწეოთა კატეგორიას და არ გააჩნიათ ეკონომიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მთელი თვის განმავლობაში იკვებონ თავისი შემოსავლით, მათთვის ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) სადილით უზრუნველყოფა (დღეში ერთხელ) უმწეოთა სასადილოში. ამ კატეგორიის მოქალაქეებზე გაიცემა 2-3 ცალი პური კვირაში ერთხელ. პური გაიცემა სულადობის მიხედვით.
 • ამ პროგრამის მოქმედებით სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხვრებ უმწეოთა დიდი ნაწილი უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო საშუალებით. აგრეთვე, პროგრამაში ჩართულნი არიან სოციალური მუშაკები, რომლებიც ბინაზე მოემსახურებათ დავრდომილებსა და ღრმად მოხუცებულებს.

 მოსალოდნელი შედეგი

კვების უზრუნველყოფა მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, რომლებიც
მიეკუთვნებიან უმწეოთა კატეგორიას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის ”სათნოების სახლი ”

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

160.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის ”სათნოების სახლი ”

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მიუსაფარ მოხუცებს ადგილებზე გაეწიოთ მზრუნველობა, კერძოდ, სხვადასხვა სახის აუცილებელი დახმარება, საყოფაცხოვებო-სოციალური პირობებით უზრუნველყოფა, დღე-ღამის განმავლობაში სამჯერადი კვება, შემოსვა, სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მედპერსონალისა და სანიტართა სადღეღამისო  მორიგეობა, მათი ინტერესების დაცვა და წარმოჩენა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, მათი ჩაბმა საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში. სათნოების სახლში ხშირად იმართება საქველმოქმედო ღონისძიებები. წოველ წელს მატულობს მნახველთა რაოდენობა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მობინადრეთა ცხოვრებით და მათი ჯანმრთელობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სათნოების სახლში მცხოვრები პირების, ხანდაზმულობისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებულ ბენეფიციარებისათვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის  გაძლიერება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დედათა და ბავშვთა დახმარებ

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

230.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ახალშობილთა დახმარება

 1. ერთჯერად 150 (ასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ პირველი და მეორე შვილი.
 2. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-3 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 250 (ორასი) ლარის ოდენობით.
 3. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-4 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 300 ლარის ოდენობით.
 4. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-5 შვილი და მეტი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 450 ლარის ოდენობით.
 5. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ტყუპები დაფინანსებას მიიღებენ თითოეულ შვილზე: პირველი და მეორე შვილისა და მეორე და მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 250 ლარს, მესამე და მეოთხე შვილის და მეტის შემთხვევაში 450 ლარს;
 6. ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება გაიცემა, თუ ახალშობილი დაიბადა 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ და დახმარება არ აქვს აღებული.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ( 4 ან მეტი შვილი 18 წლამდე )

ფულადი დახმარება ითვალისწინებს მრავალშვილიან მშობლებისთვის ყოველთვიურ დახმარებას 30 ლარი თითოეულ ბავშვზე).

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური პირობების შედარებით გაუმჯობესება; დემოგრაფიული მდგომარეობის შესაძლებლობის ფარგლებში გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

1,059.4

პროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

1.1 მოქალაქეთა სამედიცინო დაფინანსება - მოქალაქე, რომელიც დაავადებულია გულსისხლძარღვთა დაავადებით, ონკოლოგიური დაავადებით, გინეკოლოგიური დაავადებით და ასევე სხვა სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით და საჭიროებს გადაუდებელ ოპერაციას, ქიმიოთერაპია, კოქსართროზი, გონართროზი, ანევრიზმა, თრომბოფლებიტი და ასევე სხვა დაავადებების ქირულგიული და კონსერვატიული მკურნალობა , სამკურნალო სარეაბილიტაციო პროცედურები; ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს, შშმპ და ომის ვეტერანები, 1.00 დან-500 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 100 %, 500-1000 ლარის ჩათვლით 500 ლარით, 1000 ლარის ზემოთ  600 ლარით; ბ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა 100000 დან 200000 ის ჩათვლით 1.00  დან 1000 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 90 %, მაგრამ არაუმეტეს  500 ლარით, 1000 ლარის ზემოთ  600 ლარით; გ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა 200000 ის ზევით ან არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში  100 დან 1000 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 80  %, არაუმეტეს 500  ლარის,  1000 ლარის ზემოთ  600 ლარით;

1.2. მოქალაქეთა სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება - მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ სხვადასხვა სამედიცინო გამოკვლევებს, დიაგნოსტიკას, კომპიუტერულ კვლევას, მაგნიტურ-რეზონანსულ კვლევას, PET (პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია) კვლევას. ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს, შშმპ და ომის ვეტერანები, 1.00  დან -800 ლარის ჩათვლით მაქსიმუმ 300 ლარით, 800 ლარის ზემოთ  400 ლარით’ ბ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა 100000 დან 200000 ის ჩათვლით 1.00  დან 800 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 90 %, მაქსიმუმ 300 ლარით, 800 ლარის ზემოთ  400 ლარით. გ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა 200000-ის ზევით ან არ არიან რეგისტრირებული სოციალურ მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში  100 დან 800 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 80  %,  მაქსიმუმ 300 ლარით   800 ლარის ზემოთ 400 ლარით. დ) PET (პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია)-კვლევა დაფინანსდება 500 ლარით;

2. მარტოხელა მშობლების დახმარება - ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სამოქალაქო რეესტრში. ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში მიიღებენ 150 ლარიან დახმარებას, ორი შვილის შემთხვევაში 200 ლარიან დახმარებას, სამი და მეტი შვილის შემთხვევაში 300 ლარიან დახმარებას  (შვილის ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 18 წელს)

3.სტუდენტების დახმარება - 1) უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტებს 500 ლარით გაეწევათ ერთჯერადად; ა) დედ-მამით ობოლი; ბ) მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილიანი) ოჯახებიდან; გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65000- ჩათ. სარეიტინგო ქულა. 2) უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს, რომელთაც აქვთ იშვიათი (საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 199/ნ 2001 წლის 14 მაისი, იშვიათი დაავადებების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ)   დაავადებები და სისტემატურად საჭიროებენ მკურნალობას, ასევე „ავთვისებიანი სიმსივნეები რომლებიც ვლინდება ახალგაზრდა ასაკში“ და ხანგრძლივად საჭიროებენ ექიმის მეთვალყურეობას, ყოველთვიურად გაეწევათ 400 ლარიანი დახმარება;ა) დედ-მამით ობოლი ოჯახებიდან. ბ) მრავალშვილიანი (4 და მეტიშვილიანი) სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან; გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000- ჩათ. სარეიტინგო ქულა.დ) მარტოხელა მშობლების შვილები

4. უდედმამობავშვების დახმარება მოსარგებლე 18 წლამდე ბავშვები, რომლებსაც გარდაეცვალა მშობლები, ან ბავშვები, რომელთა მშობლების ადგილსამყოფელი უცნობია და ზრდის მეურვე ან  მზრუნველი - უდედმამო ბავშვებზე 0-დან 18 წლის ჩათვლით დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად თითოეულ  ბავშვზე  50 ლარის  ოდენობით.

5. ხანდაზმულთა დახმარება. ერთჯერად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი.

6. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) სოციალური დახმარება; - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 300 (სამასი) ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ შემდეგი კატეგორიის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახები და ომის მონაწილეები.

ა) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირები;

ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახები;

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 200 ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, მარჩენალდაკარგულები, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული, სხვა ომის მონაწილეები რომლებიც წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 200000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

7. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება; - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: ა) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება გ) მრავალშვილიანი სოციალურად დაუვცელი უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახიდან გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურება.  დ) თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით

8.ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ფინანსური დახმარება; ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა და გარდაცვლილ ოჯახის წევრთა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით,  26 აპრილს.

9. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება; ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების დახმარებას თითოეულისათვის 200 ლარი ყოველთვიურად;

10. ლეიკემიით, ცერებლალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება. 1.ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით; 2. ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით; 3. დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების ერთჯერად ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით. 4. დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს დაავადებული ბავშვების ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით. 5. ნივთიერებათა ცვლის მოშლით მიმდინარე დაავადებები, ჰიპერალანინემია და სხვა იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვები (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს აღნიშნული დაავადების მქონე ბავშვების ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.

11. 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს 2008 წელს გარდაცვლილ მეომართა ოჯახის წევრების ერთჯერადად დაფინანსებას- 1000 ლარით

12. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება; 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო, სმენადაქვეითებულ მოქალაქეებს 200 ლარის ოდენობით;

 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: ეპილეფსია, გონებრივი ჩამორჩენილობა (დაუზუსტებელი), მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებიც დაავადებულია ცეროზით-150 ლარის ოდენობით.
 2. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ასევე ფსიქონერვული და შიზოფრენიით დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, 100 ლარის ოდენობით;

4.ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს 18 წლამდე 200 ლარის ოდენობით;

5.ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ მოქალაქეებს 200 ლარის ოდენობით;

6. ონკოლოგიური სენით (III და IV სტადია) დაავადებულო მოქალაქეები ერთჯერადად დაფინანსდება 200 ლარით.

 

 

13. ერთჯერადი დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევაში; 1. მოქალაქეები, რომლებიც არიან მარტოხელები, ფსიქიურად დაავადებულები, შეჭირვებულები, არასაპენსიო ასაკის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არიან შრომისუუნარონი მერიაში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიეცეთ ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50 ლარის ოდენობით. 2. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე( ბინაზე ) ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურება განესაზღვროთ მერიაში შექმნილი კომისიის მიერ, სიმძიმის მიხედვით ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500-5000 ლარი. 3. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მცხოვრები, ოჯახები, რომლებიც წარმოადგენენ რისკის ქვეშ (ენგრევათ საცხოვრებელი სახლი, საჭიროებენ გადაუდებელ მინიმალურ სარემონტო სამუშაოს ჩატარებას), უკიდურეს მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთაც არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ ოჯახის სარჩენად, ასევე მოქალაქეებს, რომლებიც არიან ჯანმრთელობის მხრივ  უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვროს მერიაში შექმნილი კომისიის მიერ. სიმძიმის მიხედვით 100-დან 1000 ლარის ჩათვლით.

14. სოციალურად დაუცველი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება -ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით, გაეწევათ სოციალურად დაუცველი, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირებს და ოჯახის წევრებს, რომელთა სარეინტიგო ქულა შეადგენს 0-200000-მდე

15. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შეაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე მომუშავე ორგანიზაციის ხელშეწყობა. დღის ცენტრის კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსება და ასევე ტრანსპორტირების დაფინანსება სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მოქმედი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შეაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე მომუშავე ორგანიზაციის ხელშეწყობა. 2022 წლის განმავლობაში თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტრო ენერგია, გაზი, წყალი ) და ასევე ტრანსპორტირების დაფინანსება, ორგანიზაციის მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე თანხა ჩაირიცხება მათ ანგარიშზე. თანხა თვეში არაუმეტეს 1 050 ლარისა.

16. სამკერვალო საწარმო გვირილა-ში დასაქმებულ შშმ ქალების დახმარება ტრანსპორტირების კუთხით.

17. სხვადასხვა სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების ხარჯები;

18. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების, მრავალშვილიანების, შშმპ ღონისძიებების ტრანსპორტირების ხარჯები

20. სოციალურად დაუცველი და სხვა განსაკუთრებულ შემთხვევაში მოქალაქეების ბინის ქირის გადასახადი . განსაკუთრებულ შემთხვევაში მოქალაქის ბინის ქირით უზრუნველყოფა 100 ლარის ოდენობით.

21. აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვების რეაბილიტაცია -  პროგრამა ითვალისწინებს 2020 წლის 31 დეკემბერის ჩათვლით ქალაქ სამტრედიაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0-F84.9) ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით;

22. წითელი ჯვრის თანადაფინანსება - სოციალურად იზოლირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების უმწეობის (ხანდაზმულები 60 წლის ზემოთ და ახალგაზრდები 15-27 წლამდე) შემცირებისა და ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივი რესურსების გამოყენება მათი უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების, განვითარების, საკუთარი ღირსებისა და თვითდაჯერებულობის გრძნობების ამაღლების მიზნით მათი ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში;

23. ამანათების შეძენა უდედმამო ბავშვებისთვის, სოციალურად დაუცველი: (შშმ პირებისთვის, ომის ვეტერანებისთვის, მრავალშვილიანებისთვის, მარტოხელა მშობლებისთვის) და  სხვა შეჭირვებული ოჯახებისთვის.

24.  მოწყვლადი ოჯახების ფინანსური დახმარება - პროგრამა ითვალისწინებს დახმარებას: 1. ბავშვთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობა, რომლებიც მოქმედებს ბავშვის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე - 200 ლარი. 2. ქალთა და მამაკაცთა მიმართ გამოვლენილი ძალადობა. ოჯახის წევრებს შორის გამოვლენილი  ძალადობა - 200 ლარი. 3. უკიდურესად სიღარიბეში ყოფნა. ოჯახის წევრების უუნარობა, საკვების, პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების უქონლობა. უკიდურესად შეჭირვებულ მდგომარეობაში ყოფნა. ხანდაზმულობა (თანადგომის ქსელის არ ყოლა) - 200 ლარი.

25. ახალდაქორწინებული ოჯახების  წახალისება - ითვალიწსინებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახლადშექმნილი ოჯახების ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას. პროგრამით ისარგებლებს ახალდაქორწინებული წყვილი, რომელთაგან ერთ–ერთი მაინც ქორწინების რეგისტრაციისათვის ირიცხებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 120000–ს და შეეძინათ პირველი შვილი საკრებულოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდეგ, მიიღებენ ერთჯერადად 500 (ხუთას) ლარს;

26. რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად საჭირო ჰუმანიტარული ნივთებისა და მედიკამენტების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება, უდედმამო ბავშვების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის  პირობების გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაკრძალვის  ხარჯი

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

12.8

პროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა მ.შ. ტრანსფერით 0.8 ათასი ლარი. ასევე, ითალისწინებს covid-19-ით  გარდაცვლილთა მომსახურებას. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა, სხვა ომის მონაწილეთა და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი 250 ლარის ოდენობით.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო  ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

3.6

პროგრამის განმახორციელებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალსწინებულია:

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 1000 (ათასი) ლარიან ფულად სოციალურ დახმარებას და ასევე 200 ლარიან სასაქონლო ფორმით დახმარებას მიიღებენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები (9 მაისის დღესასწაულზე)

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03

5.0

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის საინფორმაციო კამპანიებს და ტრენინგებს ცნობიერების ამაღლების მიზნით გენდერული თანასწორობის, ეროვნულ და საერთაშორისო ვალდებულებების, ქალთა უფლებებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გენდერულ მეინსტრიმინგზე, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ სტატისტიკაზე,  ძალადობის და ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობის, ქორწინებაში მყოფ არასრულწლოვანთა სასწავლო პროცესში ხელახლა ჩართვისა და სკოლაში დაბრუნების, ასევე ადრეულ ასაკში ქორწინების უარყოფითი მხარეებისა და რეაგირების პროცედურების სავალდებულო შესრულების შესახებ და სხვა.

 

 


თავი III
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 


მუხლი 18. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით   თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

ორგ. კოდი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

21,624.8

8,491.8

13,133.0

22,366.3

6,637.0

15,729.3

29,000.8

8,418.5

20,582.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,159.0

9.0

1,150.0

1,163.0

9.0

1,154.0

1,194.0

9.0

1,185.0

 

ხარჯები

10,963.5

431.0

10,532.5

12,465.4

563.7

11,901.7

16,013.4

535.6

15,477.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,081.3

81.1

2,000.2

2,131.7

87.6

2,044.1

3,261.3

112.9

3,148.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,406.9

260.7

1,146.2

1,735.8

335.9

1,399.9

2,485.9

326.6

2,159.3

 

პროცენტი

40.1

0.0

40.1

41.6

0.0

41.6

31.7

0.0

31.7

 

სუბსიდიები

5,988.8

83.7

5,905.1

6,909.3

87.1

6,822.2

8,025.1

94.5

7,930.6

 

გრანტები

18.4

0.0

18.4

14.0

0.0

14.0

17.1

0.0

17.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,125.9

1.5

1,124.4

1,333.4

0.5

1,332.9

1,135.7

0.8

1,134.9

 

სხვა ხარჯები

302.1

4.0

298.1

299.6

52.6

247.0

1,056.6

0.8

1,055.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,591.2

8,060.8

2,530.4

9,830.8

6,073.3

3,757.5

12,917.3

7,882.9

5,034.4

 

ძირითადი აქტივები

10,591.2

8,060.8

2,530.4

9,830.8

6,073.3

3,757.5

12,917.3

7,882.9

5,034.4

 

ვალდებულებების კლება

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

 

საშინაო კრედიტორები

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხაარჯები

3,180.9

87.2

3,093.7

3,288.9

93.0

3,195.9

4,922.6

114.7

4,807.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0

9.0

174.0

183.0

9.0

174.0

183.0

9.0

174.0

 

ხარჯები

2,773.4

85.2

2,688.2

2,836.9

93.0

2,743.9

4,500.7

114.7

4,386.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,081.3

81.1

2,000.2

2,131.7

87.6

2,044.1

3,261.3

112.9

3,148.4

 

საქონელი და მომსახურება

550.6

4.1

546.5

586.0

5.4

580.6

899.6

1.8

897.8

 

პროცენტი

40.1

0.0

40.1

41.6

0.0

41.6

31.7

0.0

31.7

 

გრანტები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.7

0.0

11.7

24.6

0.0

24.6

21.5

0.0

21.5

 

სხვა ხარჯები

84.7

0.0

84.7

53.0

0.0

53.0

283.5

0.0

283.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.4

2.0

335.4

381.9

0.0

381.9

351.8

0.0

351.8

 

ძირითადი აქტივები

337.4

2.0

335.4

381.9

0.0

381.9

351.8

0.0

351.8

 

ვალდებულებების კლება

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

 

საშინაო კრედიტორები

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,012.4

87.2

2,925.2

3,170.4

93.0

3,077.4

4,608.2

114.7

4,493.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0

9.0

174.0

183.0

9.0

174.0

183.0

9.0

174.0

 

ხარჯები

2,675.0

85.2

2,589.8

2,788.5

93.0

2,695.5

4,256.4

114.7

4,141.7

 

შრომის ანაზღაურება

2,081.3

81.1

2,000.2

2,131.7

87.6

2,044.1

3,261.3

112.9

3,148.4

 

საქონელი და მომსახურება

535.1

4.1

531.0

579.2

5.4

573.8

867.0

1.8

865.2

 

გრანტები

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.7

0.0

11.7

24.6

0.0

24.6

21.5

0.0

21.5

 

სხვა ხარჯები

45.8

0.0

45.8

53.0

0.0

53.0

103.5

0.0

103.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.4

2.0

335.4

381.9

0.0

381.9

351.8

0.0

351.8

 

ძირითადი აქტივები

337.4

2.0

335.4

381.9

0.0

381.9

351.8

0.0

351.8

01 01 01

სამტრედიის საკრებულო

703.4

0.0

703.4

695.0

0.0

695.0

1,027.3

0.0

1,027.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

694.2

0.0

694.2

684.0

0.0

684.0

976.3

0.0

976.3

 

შრომის ანაზღაურება

584.4

0.0

584.4

563.1

0.0

563.1

722.8

0.0

722.8

 

საქონელი და მომსახურება

64.0

0.0

64.0

68.1

0.0

68.1

151.0

0.0

151.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

45.8

0.0

45.8

52.8

0.0

52.8

97.5

0.0

97.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

9.2

11.0

0.0

11.0

51.0

0.0

51.0

 

ძირითადი აქტივები

9.2

0.0

9.2

11.0

0.0

11.0

51.0

0.0

51.0

01 01 02

სამტრედიის მერია

2,205.0

0.2

2,204.8

2,357.5

0.0

2,357.5

3,386.2

0.0

3,386.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

0.0

141.0

141.0

 

141.0

141.0

 

141.0

 

ხარჯები

1,878.6

0.0

1,878.6

1,986.6

0.0

1,986.6

3,085.4

0.0

3,085.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,415.8

0.0

1,415.8

1,475.2

0.0

1,475.2

2,394.9

0.0

2,394.9

 

საქონელი და მომსახურება

450.5

0.0

450.5

486.6

0.0

486.6

667.4

0.0

667.4

 

გრანტები

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.2

0.0

11.2

24.6

0.0

24.6

14.0

0.0

14.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.4

0.2

326.2

370.9

0.0

370.9

300.8

0.0

300.8

 

ძირითადი აქტივები

326.4

0.2

326.2

370.9

0.0

370.9

300.8

0.0

300.8

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

104.0

87.0

17.0

117.9

93.0

24.9

194.7

114.7

80.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

9.0

 
 

ხარჯები

102.2

85.2

17.0

117.9

93.0

24.9

194.7

114.7

80.0

 

შრომის ანაზღაურება

81.1

81.1

0.0

93.4

87.6

5.8

143.6

112.9

30.7

 

საქონელი და მომსახურება

20.6

4.1

16.5

24.5

5.4

19.1

48.6

1.8

46.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

168.5

0.0

168.5

118.5

0.0

118.5

314.4

0.0

314.4

 

ხარჯები

98.4

0.0

98.4

48.4

0.0

48.4

244.3

0.0

244.3

 

საქონელი და მომსახურება

15.5

0.0

15.5

6.8

0.0

6.8

32.6

0.0

32.6

 

პროცენტი

40.1

0.0

40.1

41.6

0.0

41.6

31.7

0.0

31.7

 

გრანტები

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.9

0.0

38.9

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

 

ვალდებულებების კლება

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

 

საშინაო კრედიტორები

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

01 02 03

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურეობა

114.1

0.0

114.1

111.7

0.0

111.7

101.8

0.0

101.8

 

ხარჯები

44.0

0.0

44.0

41.6

0.0

41.6

31.7

0.0

31.7

 

პროცენტი

40.1

0.0

40.1

41.6

0.0

41.6

31.7

0.0

31.7

 

გრანტები

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

 

საშინაო კრედიტორები

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

70.1

0.0

70.1

01 02 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4.1

0.0

4.1

6.8

0.0

6.8

32.6

0.0

32.6

 

ხარჯები

4.1

0.0

4.1

6.8

0.0

6.8

32.6

0.0

32.6

 

საქონელი და მომსახურება

4.1

0.0

4.1

6.8

0.0

6.8

32.6

0.0

32.6

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება

50.3

0.0

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.3

0.0

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.9

0.0

38.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,461.2

7,373.3

2,087.9

9,417.2

5,972.4

3,444.8

10,245.4

6,042.7

4,202.7

 

ხარჯები

760.3

78.8

681.5

970.4

120.6

849.8

1,649.5

23.2

1,626.3

 

საქონელი და მომსახურება

623.6

74.8

548.8

755.7

68.0

687.7

1,174.0

22.4

1,151.6

 

სხვა ხარჯები

136.7

4.0

132.7

214.7

52.6

162.1

475.5

0.8

474.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,700.9

7,294.5

1,406.4

8,446.8

5,851.8

2,595.0

8,595.9

6,019.5

2,576.4

 

ძირითადი აქტივები

8,700.9

7,294.5

1,406.4

8,446.8

5,851.8

2,595.0

8,595.9

6,019.5

2,576.4

02 01

გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება

7,616.3

6,395.9

1,220.4

7,171.5

5,181.9

1,989.6

5,861.3

4,121.9

1,739.4

 

ხარჯები

124.0

0.0

124.0

131.1

52.6

78.5

471.2

0.0

471.2

 

საქონელი და მომსახურება

124.0

0.0

124.0

75.3

0.0

75.3

468.8

0.0

468.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

55.8

52.6

3.2

2.4

0.0

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,492.3

6,395.9

1,096.4

7,040.4

5,129.3

1,911.1

5,390.1

4,121.9

1,268.2

 

ძირითადი აქტივები

7,492.3

6,395.9

1,096.4

7,040.4

5,129.3

1,911.1

5,390.1

4,121.9

1,268.2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

654.0

34.2

619.8

903.6

97.2

806.4

1,281.5

17.1

1,264.4

 

ხარჯები

540.6

4.0

536.6

767.1

0.0

767.1

1,146.1

0.8

1,145.3

 

საქონელი და მომსახურება

403.9

0.0

403.9

608.2

0.0

608.2

673.0

0.0

673.0

 

სხვა ხარჯები

136.7

4.0

132.7

158.9

0.0

158.9

473.1

0.8

472.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.4

30.2

83.2

136.5

97.2

39.3

135.4

16.3

119.1

 

ძირითადი აქტივები

113.4

30.2

83.2

136.5

97.2

39.3

135.4

16.3

119.1

02 02 01

ბინათმშენებლობა

136.7

4.0

132.7

158.9

0.0

158.9

468.3

0.8

467.5

 

ხარჯები

136.7

4.0

132.7

158.9

0.0

158.9

468.3

0.8

467.5

 

სხვა ხარჯები

136.7

4.0

132.7

158.9

0.0

158.9

468.3

0.8

467.5

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

149.6

30.2

119.4

155.5

97.2

58.3

112.9

16.3

96.6

 

ხარჯები

63.1

0.0

63.1

47.1

0.0

47.1

17.8

0.0

17.8

 

საქონელი და მომსახურება

63.1

0.0

63.1

47.1

0.0

47.1

13.0

0.0

13.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

4.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

30.2

56.3

108.4

97.2

11.2

95.1

16.3

78.8

 

ძირითადი აქტივები

86.5

30.2

56.3

108.4

97.2

11.2

95.1

16.3

78.8

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

367.7

0.0

367.7

589.2

0.0

589.2

700.3

0.0

700.3

 

ხარჯები

340.8

0.0

340.8

561.1

0.0

561.1

660.0

0.0

660.0

 

საქონელი და მომსახურება

340.8

0.0

340.8

561.1

0.0

561.1

660.0

0.0

660.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.9

0.0

26.9

28.1

0.0

28.1

40.3

0.0

40.3

 

ძირითადი აქტივები

26.9

0.0

26.9

28.1

0.0

28.1

40.3

0.0

40.3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

555.9

312.3

243.6

526.7

88.8

437.9

2,136.1

1,078.3

1,057.8

 

ხარჯები

18.3

0.0

18.3

1.3

0.0

1.3

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

18.3

0.0

18.3

1.3

0.0

1.3

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

537.6

312.3

225.3

525.4

88.8

436.6

2,130.1

1,078.3

1,051.8

 

ძირითადი აქტივები

537.6

312.3

225.3

525.4

88.8

436.6

2,130.1

1,078.3

1,051.8

02 03 01

საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

4.3

0.0

4.3

1.3

0.0

1.3

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

4.3

0.0

4.3

1.3

0.0

1.3

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

0.0

4.3

1.3

0.0

1.3

6.0

0.0

6.0

02 03 03

სკვერების მოწყობა  და   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

549.2

309.9

239.3

523.5

88.8

434.7

1,979.2

936.8

1,042.4

 

ხარჯები

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535.2

309.9

225.3

523.5

88.8

434.7

1,979.2

936.8

1,042.4

 

ძირითადი აქტივები

535.2

309.9

225.3

523.5

88.8

434.7

1,979.2

936.8

1,042.4

02 03 05

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2.4

2.4

0.0

1.9

0.0

1.9

150.9

141.5

9.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

2.4

0.0

1.9

0.0

1.9

150.9

141.5

9.4

 

ძირითადი აქტივები

2.4

2.4

0.0

1.9

0.0

1.9

150.9

141.5

9.4

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

632.9

630.9

2.0

812.5

604.5

208.0

962.7

825.4

137.3

 

ხარჯები

75.3

74.8

0.5

68.0

68.0

0.0

22.4

22.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

75.3

74.8

0.5

68.0

68.0

0.0

22.4

22.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

557.6

556.1

1.5

744.5

536.5

208.0

940.3

803.0

137.3

 

ძირითადი აქტივები

557.6

556.1

1.5

744.5

536.5

208.0

940.3

803.0

137.3

02 05

სოფლის მეურნეობის განვითარება

2.1

0.0

2.1

2.9

0.0

2.9

3.8

0.0

3.8

 

ხარჯები

2.1

0.0

2.1

2.9

0.0

2.9

3.8

0.0

3.8

 

საქონელი და მომსახურება

2.1

0.0

2.1

2.9

0.0

2.9

3.8

0.0

3.8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,323.9

0.0

1,323.9

1,547.0

0.0

1,547.0

1,837.9

0.0

1,837.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

0.0

130.0

138.0

0.0

138.0

146.0

0.0

146.0

 

ხარჯები

1,317.0

0.0

1,317.0

1,539.3

0.0

1,539.3

1,827.0

0.0

1,827.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.6

0.0

14.6

96.8

0.0

96.8

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

1,302.4

0.0

1,302.4

1,442.5

0.0

1,442.5

1,797.0

0.0

1,797.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

0.0

6.9

7.7

0.0

7.7

10.9

0.0

10.9

 

ძირითადი აქტივები

6.9

0.0

6.9

7.7

0.0

7.7

10.9

0.0

10.9

03 01

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

980.1

0.0

980.1

1,101.9

0.0

1,101.9

1,399.9

0.0

1,399.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92.0

 

92.0

98.0

 

98.0

103.0

 

103.0

 

ხარჯები

977.8

0.0

977.8

1,101.9

0.0

1,101.9

1,397.0

0.0

1,397.0

 

სუბსიდიები

977.8

0.0

977.8

1,101.9

0.0

1,101.9

1,397.0

0.0

1,397.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

03 02

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

329.2

0.0

329.2

348.3

0.0

348.3

408.0

0.0

408.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

 

38.0

40.0

 

40.0

43.0

 

43.0

 

ხარჯები

324.6

0.0

324.6

340.6

0.0

340.6

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

324.6

0.0

324.6

340.6

0.0

340.6

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

0.0

4.6

7.7

0.0

7.7

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

4.6

0.0

4.6

7.7

0.0

7.7

8.0

0.0

8.0

03 03

დასუფთავება

14.6

0.0

14.6

96.8

0.0

96.8

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

14.6

0.0

14.6

96.8

0.0

96.8

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.6

0.0

14.6

96.8

0.0

96.8

30.0

0.0

30.0

04 00

განათლება

3,180.6

945.9

2,234.7

3,093.2

364.1

2,729.1

5,261.8

1,725.3

3,536.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.0

0.0

368.0

371.0

0.0

371.0

378.0

0.0

378.0

 

ხარჯები

2,336.5

181.8

2,154.7

2,875.2

262.5

2,612.7

3,142.2

302.4

2,839.8

 

საქონელი და მომსახურება

181.8

181.8

0.0

262.5

262.5

0.0

302.4

302.4

0.0

 

სუბსიდიები

2,154.7

0.0

2,154.7

2,612.7

0.0

2,612.7

2,839.8

0.0

2,839.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

844.1

764.1

80.0

218.0

101.6

116.4

2,119.6

1,422.9

696.7

 

ძირითადი აქტივები

844.1

764.1

80.0

218.0

101.6

116.4

2,119.6

1,422.9

696.7

04 01

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ( ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება

1,987.1

0.0

1,987.1

2,477.4

0.0

2,477.4

2,738.4

0.0

2,738.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

314.0

 

314.0

317.0

 

317.0

322.0

 

322.0

 

ხარჯები

1,967.4

0.0

1,967.4

2,415.8

0.0

2,415.8

2,625.5

0.0

2,625.5

 

სუბსიდიები

1,967.4

0.0

1,967.4

2,415.8

0.0

2,415.8

2,625.5

0.0

2,625.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.7

0.0

19.7

61.6

0.0

61.6

112.9

0.0

112.9

 

ძირითადი აქტივები

19.7

0.0

19.7

61.6

0.0

61.6

112.9

0.0

112.9

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

802.8

798.9

3.9

364.1

364.1

0.0

424.2

424.2

0.0

 

ხარჯები

181.6

181.6

0.0

262.5

262.5

0.0

302.4

302.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

181.6

181.6

0.0

262.5

262.5

0.0

302.4

302.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

621.2

617.3

3.9

101.6

101.6

0.0

121.8

121.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

621.2

617.3

3.9

101.6

101.6

0.0

121.8

121.8

0.0

04 03

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

224.9

0.0

224.9

208.7

0.0

208.7

220.2

0.0

220.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

 

54.0

54.0

 

54.0

56.0

 

56.0

 

ხარჯები

187.3

0.0

187.3

196.9

0.0

196.9

214.3

0.0

214.3

 

სუბსიდიები

187.3

0.0

187.3

196.9

0.0

196.9

214.3

0.0

214.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

0.0

37.6

11.8

0.0

11.8

5.9

0.0

5.9

 

ძირითადი აქტივები

37.6

0.0

37.6

11.8

0.0

11.8

5.9

0.0

5.9

04 04

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ( ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა

165.8

147.0

18.8

43.0

0.0

43.0

1,879.0

1,301.1

577.9

 

ხარჯები

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.6

146.8

18.8

43.0

0.0

43.0

1,879.0

1,301.1

577.9

 

ძირითადი აქტივები

165.6

146.8

18.8

43.0

0.0

43.0

1,879.0

1,301.1

577.9

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,871.5

0.2

2,871.3

3,247.9

119.9

3,128.0

4,906.4

440.5

4,465.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

407.0

0.0

407.0

403.0

0.0

403.0

422.0

0.0

422.0

 

ხარჯები

2,173.0

0.0

2,173.0

2,472.3

0.0

2,472.3

3,067.3

0.0

3,067.3

 

საქონელი და მომსახურება

35.7

0.0

35.7

34.4

0.0

34.4

67.4

0.0

67.4

 

სუბსიდიები

2,100.1

0.0

2,100.1

2,407.7

0.0

2,407.7

2,814.3

0.0

2,814.3

 

გრანტები

13.4

0.0

13.4

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

სხვა ხარჯები

23.8

0.0

23.8

16.2

0.0

16.2

171.6

0.0

171.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698.5

0.2

698.3

775.6

119.9

655.7

1,839.1

440.5

1,398.6

 

ძირითადი აქტივები

698.5

0.2

698.3

775.6

119.9

655.7

1,839.1

440.5

1,398.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,516.8

0.2

1,516.6

1,718.7

119.9

1,598.8

3,213.7

440.5

2,773.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131.0

0.0

131.0

132.0

0.0

132.0

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

931.6

0.0

931.6

1,163.2

0.0

1,163.2

1,595.0

0.0

1,595.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.1

0.0

9.1

3.6

0.0

3.6

10.8

0.0

10.8

 

სუბსიდიები

903.4

0.0

903.4

1,147.2

0.0

1,147.2

1,429.4

0.0

1,429.4

 

სხვა ხარჯები

19.1

0.0

19.1

12.4

0.0

12.4

154.8

0.0

154.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

585.2

0.2

585.0

555.5

119.9

435.6

1,618.7

440.5

1,178.2

 

ძირითადი აქტივები

585.2

0.2

585.0

555.5

119.9

435.6

1,618.7

440.5

1,178.2

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია

608.5

0.2

608.3

551.2

119.9

431.3

1,780.1

440.5

1,339.6

 

ხარჯები

28.2

0.0

28.2

16.0

0.0

16.0

165.6

0.0

165.6

 

საქონელი და მომსახურება

9.1

0.0

9.1

3.6

0.0

3.6

10.8

0.0

10.8

 

სხვა ხარჯები

19.1

0.0

19.1

12.4

0.0

12.4

154.8

0.0

154.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

580.3

0.2

580.1

535.2

119.9

415.3

1,614.5

440.5

1,174.0

 

ძირითადი აქტივები

580.3

0.2

580.1

535.2

119.9

415.3

1,614.5

440.5

1,174.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

908.3

0.0

908.3

1,167.5

0.0

1,167.5

1,433.6

0.0

1,433.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131.0

0.0

131.0

132.0

0.0

132.0

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

903.4

0.0

903.4

1,147.2

0.0

1,147.2

1,429.4

0.0

1,429.4

 

სუბსიდიები

903.4

0.0

903.4

1,147.2

0.0

1,147.2

1,429.4

0.0

1,429.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

20.3

0.0

20.3

4.2

0.0

4.2

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

20.3

0.0

20.3

4.2

0.0

4.2

05 01 02 01

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი

88.7

0.0

88.7

102.5

0.0

102.5

110.7

0.0

110.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

88.7

0.0

88.7

96.9

0.0

96.9

110.7

0.0

110.7

 

სუბსიდიები

88.7

0.0

88.7

96.9

0.0

96.9

110.7

0.0

110.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

05 01 02 02

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

138.5

0.0

138.5

182.5

0.0

182.5

203.5

0.0

203.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

 

34.0

33.0

 

33.0

33.0

 

33.0

 

ხარჯები

138.5

0.0

138.5

173.9

0.0

173.9

203.5

0.0

203.5

 

სუბსიდიები

138.5

0.0

138.5

173.9

0.0

173.9

203.5

0.0

203.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

05 01 02 03

ააიპ  საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"

80.0

0.0

80.0

62.7

0.0

62.7

95.0

0.0

95.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

75.1

0.0

75.1

62.7

0.0

62.7

95.0

0.0

95.0

 

სუბსიდიები

75.1

0.0

75.1

62.7

0.0

62.7

95.0

0.0

95.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 04

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"

90.8

0.0

90.8

112.4

0.0

112.4

119.4

0.0

119.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

90.8

0.0

90.8

112.4

0.0

112.4

119.4

0.0

119.4

 

სუბსიდიები

90.8

0.0

90.8

112.4

0.0

112.4

119.4

0.0

119.4

05 01 02 05

შ.პ.ს.  "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"

369.6

0.0

369.6

464.7

0.0

464.7

557.0

0.0

557.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

 

40.0

42.0

 

42.0

58.0

 

58.0

 

ხარჯები

369.6

0.0

369.6

464.7

0.0

464.7

557.0

0.0

557.0

 

სუბსიდიები

369.6

0.0

369.6

464.7

0.0

464.7

557.0

0.0

557.0

05 01 02 06

ააიპ რაგბის კლუბი "ფენიქსი"

0.0

0.0

0.0

83.8

0.0

83.8

152.0

0.0

152.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

77.7

0.0

77.7

152.0

0.0

152.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

77.7

0.0

77.7

152.0

0.0

152.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

05 01 02 07

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"

140.7

0.0

140.7

158.9

0.0

158.9

196.0

0.0

196.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

140.7

0.0

140.7

158.9

<