„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 დეკემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 დეკემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/04/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.164.016436
8
06/04/2022
ვებგვერდი, 08/04/2022
190020020.35.164.016436
„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 დეკემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2022 წლის 6 აპრილი

ქ. ყვარელი

 

„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 დეკემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,  ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება  ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 დეკემბრის N26 დადგენილებაში „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 1/01/2022, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.164.016425) და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1-27 მუხლები  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ყვარლის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიოთარი ბუჯიაშვილიდანართი

 


 თავი I. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

15 244.4

19 559,7

11 573,1

7 986,6

19 219,8

12 534,3

6 685,5

 გადასახადები

8 789,3

10 741,7

10741,7

 

11 656,5

11 656,5

 

 გრანტები

5 798,7

8 146,6

     160.0

7 986,6

7 065,5

380.0

6 685,5

 სხვა  შემოსავლები

656,4

671,4

671,4

 

497,8

497,8

 

 II. ხარჯები

9 860,8

13 466,1

9 969,2

3 496,9

12 923.1

12 795.5

127.6

 შრომის ანაზღაურება

1 557,2

1 640,1

1 640,1

 

2 724,8

2 724,8

 

 საქონელი და მომსახურება

1 165,5

1 540,8

1 501,8

39,0

1 914.8

1 836.1

78.7

 პროცენტი

49,3

39,5

39,5

 

61.5

61.5

 

 სუბსიდიები

4 857,3

5 759,5

5 759,5

 

6 970.1

6 970.1

 

გრანტები

3,9

34,1

34,1

 

76,2

76,2

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

692,8

780,0

780,0

 

740.0

740.0

 

 სხვა ხარჯები

1 534,8

3 672,1

214,3

3 457,9

435.7

386.8

48,9

 III. საოპერაციო სალდო

5 383,6

6 093,6

1 603,9

4 489,7

6 296,7

-261.2

6 557,9

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 655,7

4 954,2

203,0

4 751,2

8 938,0

1 473,3

7 464,7

 ზრდა

6 027,7

6 108,2

1 357,0

4 751,2

9 108,0

1 643,3

7 464,7

 კლება

372,0

1 154,0

1 154,0

 

170.0

170.0

 

 V. მთლიანი სალდო

-272,1

1 139,4

1 400,9

-261,5

-2 641.3

-1 734.5

-906,8

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-348,4

1 063,1

1324,6

-261,5

-2 717,7

-1 810.9

-906,8

 ზრდა

402,6

1324,6

1324,6

 

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

402,6

 

 

 

 

 

 

 კლება

 

261,5

 

2615

2 717,7

1 810.9

906,8

      ვალუტა და დეპოზიტები

 

261,5

 

261,5

2 717,7

1 810.9

906,8

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76,3

-76,3

-76,3

 

-76,4

-76,4

 

 კლება

76,3

76,3

76,3

 

76,4

76,4

 

     საშინაო

76,3

76,3

76,3

 

76,4

76,4

 

           სესხები

76,3

76,3

76,3

 

76,4

76,4

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

     

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0,0

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 

 

 

 

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

15 616,4

20 713,7

12 727,1

7 986,6

19 389,8

12 704.3

6 685,5

 შემოსავლები

15 244,4  

19 559,7

11 573,1

7 986,6

19 219,8

12 534.3

6 685,5

 არაფინანსური აქტივების კლება

372,0  

1154,0  

1154,0  

 

170,0  

170,0  

 

 გადასახდელები

15 964,8

19 650,6

11 402,5

8 248,1

22 107,5

14 515,2  

7 592,3

 ხარჯები

9 860,8 

13 466,1  

9 969,2  

3 496,8

12 923.1

12 795.5

127.6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 027,7

6 108,2

1 357,0

4 751,2

9 108,0

1 643,3

7 464,7

 ვალდებულებების კლება

76,3          

76.3  

76.3  

 

76,4  

76,4  

 

 ნაშთის ცვლილება

-348,4

1 063,1

1 324,6

261,5

- 2 717,7

-1 810,9

-906.8

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 19 219,8 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

15 244,4

19 559,7

11 573,1

19 559,7

19 219,8

12 534,3

6 685,5

       გადასახადები

8 789,3

10 741,7

10741,7

 

11 656,5  

11 656,5  

 

       გრანტები

5 798,7

8 146,6

     160.0

7 986,6

7 065,5  

380.0  

6 685,5

       სხვა შემოსავლები

656,4  

671,4

671,4

 

497,8  

497,8  

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11 656,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

 

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

8 789.3  

10 741,7

10 741,7

                -    

11 656,5

11 656,5

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

 

                -     

                -    

 

                -    

                -    

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

4 561.5    

6 180,3  

6 180,3  

 

7 456.5  

7 456.5  

 

      ქონების გადასახადი

4  227.8  

4 561,4  

4 561,4  

                -    

4 200,0  

4 200,0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 463.6  

2 840,7  

2 840,7  

 

2 450,0

2 450,0

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 2 463.6

2 840,7  

2 840,7  

 

2 450,0

2 450,0

 

    ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

35.9  

39,7

39,7

 

28,5

28,5

 

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1 110.9  

1 159,6  

1 159,6  

 

1 110,5  

1 110,5  

 

      არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

617.4  

521,4  

521,4   

 

611,0  

611,0  

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7 065,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

5 798.7  

8 146,6

7 065,5

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

     

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

5 798.7

8 146.6

7 065,5

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

     

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160.0

160.0

180,0

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

   

200.0

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

  5 638.7         

7 986,6

6 685,5

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

5 638.7

7 986,6

6 685,5

     

 

 

 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 497.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

656,4

671,4

497.8

 შემოსავლები საკუთრებიდან

245,3

337,6

311.5

პროცენტები

106,6

153,5

95,0

 რენტა

138,7

184,1

216,5

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

62,2

73,2

56,3

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

51,7

62,5

48,3

      სანებართვო მოსაკრებელი

38,4

33,1

28,0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

13,3

29,4

20,3

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10,5

10,7

8,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

113,8

125,9

80,0

 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

235,1

134,7

 50,0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  12 923,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 
წლის
 ფაქტი

 

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

9 860.8

13 466,1

9 969,2

3 496,9

12 923,1

12 795,5

127.6

 შრომის ანაზღაურება

1 557.2

1 640,1

1 640,1

 

2 724,8

2 724,8

 

 საქონელი და მომსახურება

1 294,2

1 540,8

1 501,8

39,0

1 914.8

1 836.1

78.7

 პროცენტები

38,2

39,5

39,5

 

61.5

61.5

 

 სუბსიდიები

4 382,9

5 759,5

5 759,5

 

6 970,1

6 970,1

 

გრანტები

 

 

34,1

34,1

 

76,2

76,2

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

581,6

780,0

780,0

 

740.0

740.0

 

 სხვა ხარჯები

203,6

3 672,1

214,3

3 457,9

435,7

386,8

48,9

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8 938.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 108.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  170.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021  წლის ფაქტი

 2022  წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

23.3

18.4

44,2

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

18.5  

18.4

44,2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

4.8

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4 457.5  

5 469.9

8 678.5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 481.6 

3 501.8

1 772.8

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 105.2    

671.5

616,0

 02 03

    გარე განათება

618.1            

445.9

27.0

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

4.5

590,2

 02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

 

 

 

 02 06

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

 

 

 

 02 07

კეთილმოწყობა

524.4

318.0

4 996,2

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

 

 

 

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

392.9

379.4

407,2

02 10

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

183.6

54.8

119.1

02 11

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

151.7

94.0

150.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

30.8

29.0

 

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

29.9

 

 

 03 02

    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა , განვითარება

0.9

2,0

 

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

27.0

 

 04 00

 განათლება

993.2

445.0

203.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1.6

235.0

40.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

480.0

2.0

68.3

04 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

511.6

208.0

94.7

04 04

წმ.ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

 

 

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

335.0

145.8

176.9

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

 

2.6

101.9

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

 

21.3

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

122.0

50,0

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 

 

25,0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

 

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

187.9

 

5,4

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

187.9

 

 

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

 

 

5,4

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 027.7

6 108.2

9 108.0

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

  2021  წლის ფაქტი

 2022  წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

372,0  

1 154,0

170.0

 ძირითადი აქტივები

103,0

551,6

70.0  

 არაწარმოებული აქტივები

269.0  

602,4  

100.0  

        მიწა

269.0  

602,4  

100.0  

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ფუნცქიონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის  გეგმა

7

მთლიანი ხარჯები

15 964,8

19650.6

22107.5

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2320,4

2291.3

3705.5

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1974,1

2160.8

3537.6

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1974,1

2160.8

3437.6

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

0.0

100.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

125.6

116.1

137.9

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

220.7

14.4

30.0

7.2

თავდაცვა

91.3

95.3

148.9

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

91.3

95.3

148.9

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1811.3

3711.1

2726.4

7.4.5

ტრანსპორტი

1517.0

3532.9

2476.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1517.0

3532.9

2476.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

294.3

178.2

250.4

7.5

გარემოს დაცვა

1980.9

1736.7

2174.1

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

477.9

439.4

522.9

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

212.4

223.7

517.3

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1290.6

1073.6

1133.9

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3912.8

6128.0

5533.6

7.6.1

ბინათმშენებლობა

1436.6

3528.6

198.9

7.6.3

წყალმომარაგება

630.5

756.7

434.1

7.6.4

გარე განათება

977.9

1038.9

550.7

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

867.8

803.8

4349.9

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

267.0

82.0

80.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

79.1

82.0

80.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

187.9

0.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2082,0

1937.0

3514.4

7.8.1  

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

958,5

599.5

1993.3

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

986,6

1124.0

1339.4

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47.0

47.0

54.7

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

25.0

25.0

27.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

64.9

141.5

100.0

7.9

განათლება

2750.3

2665.5

3281.8

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

2134.1

2368.4

3058.4

7.9.2

ზოგადი განათლება

616.2

297.1

223.4

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

616.2

297.1

223.4

7.10

სოციალური დაცვა

748.8

1003.7

942.8

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

79.6

90.3

100.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

669.2

913.4

842.8

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  -2 641.3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 6 296.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020  წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

5 383,6

6 093,6

6 296.7

 მთლიანი სალდო

-272,1

1 139,4

-2 641.3

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  - 2 717.7ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის პროგნოზი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-348,4

 

1 063,1

 

-2 717.7

 ზრდა

402,6

1 324,6

 

         ვალუტა და დეპოზიტი

402,6

 

2 717.7

 კლება

751,0

261,5

2 717.7

ვალუტა და დეპოზიტი

751,0

261,5

 

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -76,4 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2019 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

 

თავი II. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10 296,8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

10 296,8

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  

1 835,8

02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

           1 742,8

02 01 03

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

93,0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1251,4

 02 02 01

 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

434,1

02 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“

 

02 02 01 02

წყლის სისტემების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები

73,7

02 02 01 03

წყალმომსახურება

360.4

02 02 03

სარწყავ -სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია

517,3

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რებილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა

300,0

 02 03

 გარე განათება

550,7

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

523.7

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა

 

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

452.0

02 03 01 03

გარე განათების ქსელის მოვლა

71.7

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

27,0

02 04

მუნიციპაცლური ტრანსპორტის განვითარება

640,2

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

198,9

 02 07

 კეთილმოწყობა

4996,2

02 07 01  

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1469,8

02 07 01 01

სკვერებისა და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია

250,4

02 07 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1219,5

02 07 04

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების რეაბილიტაცია

3526,3

 02 08

 სარიტუალო ღონისძიებები

147.3

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

147.3

02 08 01 01

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

 

02 08 01 03

სასაფლაოების მოვლა

147.3

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

407,2

 02 10

 საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

119,1

 02 11

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

150.0

 

  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

1 742,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ჭიკაანში შიდა გზების (იმერლების უბანი) მოასფალტება, სოფელ ახალსოფლის II უბნის რეაბილიტაცია, სოფელ ახალსოფლის I, II და III უბნების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, ქალაქ ყვარლის სასაფლაოს გზის მოასფალტება, წ/სერის სკოლასთან მისასვლელი  გზის მოასფალტება, სოფელ კუჭატანში შიდა გზების მოასფალტება. სოფელ ალმატში სასაფლაოსთან მისასვლელი ორი გზის მოასფალტება, სოფელ საბუეში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოასფალტება, სოფელ ახალსოფელში ,,მთიულების“ უბნის მოასფალტება, სოფელ შილდაში ამბულატორიიდან ,,ელიზბარაშვილის“ ქუჩის კვეთამდე გზის მოასფალტება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოქალაქეების გადაადგილება მოხდება ნაკლებ დროში შეუფერხებლად და კომფორტულად, სამაშველო სამსახურებს მიეცემათ საშუალება უფრო ოპერატიულად განახორციელონ დახმარება. მუნიციპალიტეტი მიმზიდველი გახდება ტურისტებისათვის

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 03

93,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ვიდეო თვალების და ფოტო ხაფანგების შეძენა, მუნიციპალიტეტში გზების დახაზვა.

მოსალოდნელი შედეგი

საგზაო  მოძრაობის მოწესრიგება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 02

73,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ საბუეში სასმელი წყლის სამარაგო ავზის შემავსებელ-დამხარჯავი მილების კვანძების მოწყობა (სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია),  სოფელ გავაზში სასმელი წყლის ჭაბურღილების და შიდა ქსელის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის 24  საათიანი მიწოდება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02  01 03

360.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სასმელი წყლის რეაბილიტაციას.

პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ყვარელში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებით. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავ-სანიაღვრე არხების  მოწყობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

517,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ყვარელში სააკაძის, ტაბიძის, რუსთაველის ქუჩის პირველ შესახვევში, თამარ მეფის ქუჩაზე,  არიხაულის არხის, ჭავჭავაძისა და კუდიგორის ქუჩებზე ,მთისძირის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები, მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

და მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 04

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უამინდობის ან სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის დროს მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების დამცავი ჯებირები, სარწყავი და სანიაღვრე არხები საჭიროებენ მუდმივ მოვლა-მოწესრიგებას,   მუნიციპალიტეტში არსებული ტრაქტორები  ,,jsb’’,  გრეიდერი და სატვირთო ავტომანქანა ,,მერსედესი“ მუდმივ  მზადყოფნაში არიან პრობლემების მოსაგვარებლად, თავად ტექნიკაც საჭიროებს მოვლას, რემონტს. აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ტექნიკის  მუშა მგდგომარეობაში შენარჩუნებას და შესაბამისად ნაპირსამაგრი ნაგებობების და სანიაღვრე არხების  გამართულ მდგომარეობაში ყოფნას და მოსახლეობის უსაფრთხოებას

   

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი ნაპირსამაგრი ნაგებობები, გასუფთავებული სანიაღვრე არხები, უსაფრთხოდ მყოფი მოსახლეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

452.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების ქსელის მოწყობილობების შეძენას.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის სრულყოფილად ფუნქციონირება და განათებული მუნიციპალიტეტი

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 03

71.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი” ახორციელებს ქ. ყვარელში და ყვარლის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობას. კერძოდ, დამწვარი ნათურების, ელექტრო ავტომატების, დროის რელეების და ჩამრთველების შეცვლა და აღდგენას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი „მერსედესის“ ტიპის სპეციალური დანიშნულების ამწე კალათა და სხვა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

27,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ყვარელში გარე განათების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქუჩები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

640,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებ

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული ტრანსპორტის ტექნიკური ზედამხედველობა, შეკეთება და მომსახურება. გათვალისწინებულია    გარე განათების  კალათის შეძენა,  ავტომანქანის შეძენა, მძიმე ტექნიკის (ტრაქტორი) შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული ტექნიკა და დაკისრებული მოვალეობების დროულად და სრულყოფილად შესრულება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 01

198,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიისაგან დაზიანებული სახლების რეაბილიტაცია, კოტე მარჯანიშვილის მუზეუმის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

სკვერებისა და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07  01 01

250,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ყვარელში 9 აპრილის სკვერში გამწვანებისა და სარწყავი სისტემების მოწყობა, ქალაქ ყვარელში ილიას გორის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის შექმნილი კომფორტული  გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული მოედნების მოწყობა-რებილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07  01 02

1219,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ყვარელში სპორტსკოლის საჭიდაო დარბაზის იატაკის რეაბილიტაცია, გავაზში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა, ახალსოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა.   

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07  04

3526,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღი ,,გვირილ“-ას ეზოსა და ღობის რეკონსტრუქცია,  ქალაქ ყვარელში ,,ილიას გორაზე“ ილია ჭავჭავაძის ძეგლის მიმდებარედ ტურისტული რეკრეაციული არეალის მოწყობა, უნიკალური ტურისტული პროდუქტის- ზინობიაანის უდინური ეთნოსოფლის გზის და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია მცირე მუზეუმის მოსაწყობად

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 08 01 03

147.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ყვარლის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული 19 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ქ. ყვარლის, სოფ. მთისძირის, ბალღოჯიანის, ახალსოფლის, თივის, ზინობიანის, ჭიკაანის, გავაზის, კუჭატანის, სანავარდოს, წიწკანაანთსერის, შილდის, ენისელის, გრემის, ალმატის, საბუის და შაქრიანის სასაფლაოები. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობია 78 ჰა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ  -ის შესაბამისი სერვისი უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებას და შეღობვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გასუფთავება მექნიკური და ქიმიური საშუალებებით

მოსალოდნელი შედეგი

შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაითიბება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო  (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

119,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის  დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 11

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და მიმდინარე სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობა  იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება  აღემატება 50.0 ათას ლარს, 

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1356,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1356,8

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1192,2

03 01 01

ნარჩენების გატანა და დასუფთვება

 

03 01 02

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები

76,2

03 01 03

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

446,7

03 01 04

ა(ა)იპ ,,ყვარელსერვისი“

669.3

 03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

129.6

03 02 01

სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა, გამწვანება

 

03 02 02

სკვერებისა და პარკების მოვლა-გამწვანება

129.6

 03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

35.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 02

76,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მაწანწალა ძაღლების პატრონაჟი.

მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებული მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 03

446,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.  ა(ა)იპ „ყვარელსერვი“ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  ქ. ყვარელი, მთისძირი, ბალღოჯიანი, შოროხი, თხილისწყარო, ახალსოფელი, ჭიკაანი, ჩანტლისყურე, წიწკანაანთსერი, სანავარდო, თივი, კუჭატანი, ზინობიანი, გავაზი, შილდა, საბუე, ენისელი, ალმატი, გრემი, შაქრიანი, სოფლებში.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ყვარლის ნაგავშემკრებ გადამზიდ სადგურზე (ნაგავსაყრელებზე). ასევე 2  მაქანა დამატებით ემსახურება ყვარელი-თელავი, ყვარელი -  თბილისის გზის მონაკვეთების დასუფთავებას
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ3 ნარჩენი,

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიის დასუფთავება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 04

669,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყვარელსერვისის ადმინისტრაციული ხარჯები

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკვერებისა და პარკების მოვლა- გამწვანება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02

129,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი და კეთილმოწყობილი პარკები და სკვერები,  მოსახლეობის დასვენებისა და ბავშვების გართობისათვის მოწყობილი  ტერიტორიები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შეძენა

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და სუფთა ქალაქი

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 281,8 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

3 281,8

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 990,1

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

68,3

04 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

173,4

 04 04

ა(ა)იპ  „წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

50,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2 990,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით  აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი მთლიანად უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსების გამოყოფას და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1352-ზე მეტი ბავშვი. არაეთნიკური მოსახლეობისთვის გვაქვს 3 საბავშვო ბაღი, რომელშიც დარეგისტრირებულია 30 აღსაზრდელი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 54 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება;

     ა(ა)იპ  „ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანების“ თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და      ა(ა)იპ  „ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

68,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ალმატის საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია, წ/სერის საბავშვო ბაღის რემონტი, გრემის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი დაწესებულების შენობები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

173,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გიმნაზიასთან ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, რომელიც 30 ბავშვზეა გაათვლილი, აქვეა სრული საშუალო სკოლა, სადაც  259 ბავშვი სწავლობს, გიმნაზიასთნ ფუნქციონირებს სასადილო, როლმელიც ყოველდღიუარად სადილით აკმაყოფილებს გიმნაზიის ყველა ასაკის აღსაზრდელს და პედაგოგს,  ჰყავს 2 საკუთარი ავტობუსი, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას დილით და სკოლის შემდეგ, მთელს რაიონში.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და აღზრდა.

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 294,9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 294.9

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

773,8

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

616,9

 05 01 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

402,0

 05 01 01 02

 ა(ა)იპ „ყვარლის  სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“

150,9

 05 01 01 03

 შპს „ათლეტი“

8,0

05 01 01 04

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი „ყვარელი“

30,0

05 01 01 05

რაგბის კლუბი

26,0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

55,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

101,9

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1191,0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1164,0

 05 02 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

230.0

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

284,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“

650,0

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

 05 02 03

  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

27,0

 05 02 03 01

 ნეკრესის ეპარქიის დაფინანსება

27,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

100,0

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

175,4

 05 05

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

54.7

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

402,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო სკოლა აერთიანებს სპორტის 9 მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (160 ბავშვი), ძიუდო (310 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (510 ბავშვი), ფრენბურთი (36 ბავშვი), ხელბურთი (60 ბავშვი), კალათბურთი (18 ბავშვი). კრივი (54 ბავშვი), კარატე (32 ბავშვი) და ჭადრაკი (30 ბავშვი). სასპორტო სკოლაში სპორტის 9 სახეობაში ჩაბმულია 750 ბავშვი. სულ სკოლაში დასაქმებულია 63 ადამიანი, მათ შორის 22 ტექნიკური  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი  და 41 მწვრთნელი, სასპორტო სკოლის აღმზრდელები  მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და  ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ.  ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებშიცხოვრების  ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. მეტი მოზარდის ჩაბმას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისთვის.   მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონერებს შეუფერხებლად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

150,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშვთა მაქსიმალური ჩაბმა სისტემატიურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლა  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სკოლის პროფილის შესაბამისად მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

8,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ათლეტი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კლუბის მიზანია მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის მოზიდვა,   ვარჯიშისთვის საუკეთესო პირობების  შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების აღმოჩენა და აღზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ფრენბურთის კლუბი „ყვარელი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კლუბის ვაჟ-ფრენბურთელთა გუნდი დაფუძნების დღიდან მონაწილეობს საქ. ეროვნულ ჩემპიონატში უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის და ერთერთ ლიდერს წარმოადგენს ქვეყანაში. გუნდი დაკომპლექტებულია კახეთის 30 საუკეთესო სპორტსმენით, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კლუბში  დასაქმებულია 4 ადამიანი, მათ შორის, 3 მწვრთნელი და ადმინისტრატორი. პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

ფრენბურთის კლუბი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფრენბურთის მოყვარულისთვის  და ვარჯიშის მსურველისთვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

26,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს სარაგბო კლუბი „ბუღები“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაგბის ტურნინერებში მონაწილეობას იღებს 4 ასაკობრივი ჯგუფი. ორი ასაკობრივი ჯგუფი გამოდის 4 გუნდით 8-10 წლის ასაკის ბავშვებში.  სარაგბო კლუბში გაერთიანებულია 125 ბავშვი, ქალაქ ყვარლიდან, შილდიდან, ენისლიდან, გავაზიდან და ახალსოფლიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების მზარდი ინტერესი რაგბის მიმართ

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

101.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ  ახალსოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება              

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

55,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება, მუნიციპალიტეტში სპორტული ტურნირების  დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების აღმოჩენა და აღზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

230.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 სკოლა. ყვარლის, ახალსოფლის, გავაზის, ჭიკაანისა და შილდის სამუსიკო სკოლები.

სამუსიკო სკოლებში 6 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს  261 ბავშვი. სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები გათავისუფლებული არიან სწავლის გადასახადიდან, რაც წლის განმავლობაში შეადგენს 100 ლარს. გაერთიანებაში  დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 61 თანამშრომელს. სამუსიკო სკოლაში ბავშვები 6 წლიან კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებენ ფორტეპიანოს მიმართულებით, ყვარლის სამუსიკო სკოლაში ფორტეპიანოს მიმართულებასთან ერთად ფუნქციონირებს   ვიოლინოს კლასი.

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: ბავშვებისათვის  6 წლიანი კლასიკური მუსიკალური განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა;  სამუსიკო განათლების პროგრამით დადგენილ შედეგებზე ორიენტაცია, სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მათი მომზადება შიდა სასკოლო თუ ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად. მოსწავლეების კლასიკური მუსიკის კარგ მსმენელად ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული   სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

284,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 დასასვენებელი და გასართობი პარკის ინფრასტრუქტურის გამართულად მუშაობა, დასასვენებელ პარკებში განთვსებულია სპორტული მოედნები ღონისძიებებისთვის, ამფითეატრი კულტურული ღონისძიებისათვის,  პარკში ხელოვნურ წყალსაცავზე ფუნქციონირებს წყლის ველოსიპედების სერვისი, პარკის გარშემო შესაძლებელია ველოსიპედებით სეირნობა. დასასვენებელ და გასართობ პარკებში ადგილობრივი ვიზიტორების გარდა ისვენებენ ვიზიტორები საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დასასვენებელი პარკები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად და ერთერთ ძირითად ლოკაციებს წარმოადგენენ მოსახლეობის და ვიზიტორების დასვენება-გართობისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

650,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 3 კულტურის სახლი, 5 ბიბლიოთეკა.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 150-მდე მოსწავლე.

მუნიციპალიტეტის 5 ბიბლიოთეკაში წიგნადი  ფონდი შეადგენს 114460 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლთან ფუნქციონირებს კ. მარჯანიშვილის  სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. რომელიც განახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, საბიბლიოთეკო ცხოვრებისადმი  მოსახლეობის ინტერესის   და ჩართულობის გაზრდა.

 ყვარლის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურული-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები.  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

27,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ნეკრესის ეპარქია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ნეკრესის ეპარქიასთან არსებული სასულიერო სემინარიის, გრემისა და ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ხდება კომუნალური გადასახადების გადახდა, საწვავის შეძენა ტრანსპორტისათვის და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-დასუფთავებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სამონასტრო კომპლექსი, კმაყოფილი ტურისტი და მოსახლეობა,

                                                               

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალგაზრდების ინფორმირება პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობების , სასწავლებლების, კურსებისა და სხვადასხვა  პროგრამების შესახებ, პროფესიული საგანმანათლებლო გადამზადების კურსების ორგანიზება ახალგაზრდებისათვის, პროფესიული გამოცდილების მიღებისა და პროფესიული პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობების შექმნა ახალგაზრდებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოებში და კერძო სექტორში. ახალგაზრდობი ხელშეწყობა ბიზნესის განვითარებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინიციატივები              

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

175,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის გაერთიანებასთან ერთად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონში უკვე ტრადიციად ქცეული სხვადასხვა ღონისძიებების ხელშეწყობა და მათ ცივილურ, ორგანიზებულ ჩარჩოებში ჩასმა, ხორციელდება რაიონისათვის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაული „ილიაობის“ და საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობაში ამაღლებული კულტურულ - შემეცნებითი დონე.                                                         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 05

54.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „მედიაცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესება. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს გაზეთში გამოსაქვყნებელ მასალებს, რომლებშიც აისახება: 1. ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობა, მათი ურთიერთობა საზოგადოებასთან, ასევე რეგიონალურ მმართველობასთან. 2. ეკონომიკური საკითხები, მასთან დაკავშირებული სიახლეები და პრობლემები. 3. აგრარული მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებული სიახლეები. 4. სოციალური საკითხები და მის გადასაჭრელად არსებული პოლიტიკა. 5. განათლების სისტემაში მიმდინარე მოვლენები, სიახლეები, პრობლემები. 6. მუნიციპალიტეტში მიმდინარე კულტურული და სპორტული ცხოვრება. 7. ტურიზმის სფეროს განვითარება. 8. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმოს ახალგაზრდობის ინტერესებს, მიღწევებს, პრობლემატურ თემებს.                                                                           

მოსალოდნელი შედეგი

გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესების გზით გაზეთის გავრცელების რაოდენობის გაზრდა და მოსახლეობის  უკეთ ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დინანსებისათვის განისაზღვროს 1 043,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 043,0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

80,0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

80,0

 06 01 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

80,0

06 01 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშნებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა შენახვა

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

963,0

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

674,6

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

100,0

 06 02 03

 ა(ა)იპ „ყვარლის სათნოების სახლი“

188,4

 06 02 04

სარიტუალო  პროგრამა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ

„ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01 01

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 18 სამედიცინო პუნქტი, სადაც ყოველთვე ტარდება მონიტორინგი გეგმის მიხედვით, ხდება ინფექციურ დაავადებათა სპეციფიური ღონისძიებების გატარების ორგანიზება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება, გრიპით ავადობის მონიტორინგი და მისი გავრცელების ღონისძიებების განხორციელება. ეპიდ კვლევების ჩატარება და ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებების რეალიზება. მ/შ სადეზინფექციო სამუშაოების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა. სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვებზე ჰელმინთებზე კვლევის და მკურნალობის პროგრამა. ყველა სამკურნალო დაწესებულებების, ასაცრელი კაბინეტების მომარაგება გეგმიურ აცრას დაქვემდებარებული ვაქცინებით და მათი მონიტორინგი ანტირაბიული კაბინეტის მომარაგება იმუნოგლობულინით ვაქცინით და მათი მონიტორინგი. მოსახლეობის დასკრინგვა ,,c“ ჰეპატიტზე, შიდსზე და ტუბერკულიოზზე მონიტორინგი. ნაცხის აღება ცხვირ-ხახიდან (covid-19), გაგზავნა ლუგარის ლაბორატორიაში.

მოსალოდნელი შედეგი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა ეპიდსიტუაციის კონტროლი და აღმოფხვრა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

674,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია  სოციალურ პროგრამაში დადგენილი წესის  გათვალისწინებით უზრუნველყოფს შემდეგ სოციალურ პროგრამებს: სამედიცინო  დახმარების თანადაფინანსება შესაბამისი პროცენტული თანაფარდობით; მედიკამენტების შესაძენი თანხით დაფინანსება 150 ლარის ოდენობით, ხოლო ონკოლოგიური პაციენტების დაფინანსება მედიკამენტებით 300 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ, ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება მაქსიმალური 100 (ასი ლარის) ოდენობით. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების  ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსება 150 ლარი ყოველ თვეში, ბცდ და ეპილეფსიით დაავადებულ  პაციენტთა დაფინანსება წელიწადში 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, იშვიათი, თანდაყოლილი მძიმე პათოლოგიის (ჰემოფილია, ცელიაკია, ფენილკეტონურია და სხვა), დაავადებულ ბავშვთა დაფინანსება წელიწადში 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის დაუნის სინდრომის, 7 წლამდე ასაკის, ბავშვთა ადრეული განვითარების შეფერხების და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია-აბილიტაციის თანადაფინანსება წლიური 700 (შვიდასი) ლარი.   ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა დევნილებს, მარტოხელა მშობლებსა და ომის ვეტერანებს ყოველთვიურად 10 ლარის ოდენობით. უსახლკაროთა ბინის ქირის პროგრამა-თვეში მაქსიმუმ 130 (ასოცდაათი) ლარის ოდენობით. მიმდინარე წელს  ამ პროგრამებით  ისარგებლებს 2000-ზე მეტი ბენეფიციარი. აქედანვე ხდება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა  და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება 200 ლარის ოდენობით.

       მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო, აფხაზეთი) მებრძოლ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება  250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. აგრეთვე, სათბობი საშუალებების, კერძოდ კი შეშის შეძენა და  ერთწლამდე ბავშვთა კვების პროდუქტების შეძენა არა უმეტეს 120 (ასოცი) ლარისა (ბავშვის კვების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე), მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ფულადი საჩუქარი 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ბენეფიციარებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  ახალშობილს დახმარებას (200-250 ლარი) მხოლოდ პირველ და მეორე შვილს; მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც  ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი და აქედან სამი  მაინც არასრულწლოვანი, წელიწადში სამჯერ დღესასწაულებზე გამოეყოფათ ფინანსური დახმარება 100 (ასი) ლარი და იზრდება ყოველ მომდევნო შვილზე 50 (ორმოცდაათი) ლარით. ამ პროგრამით ისარგებლებს 300-ზე მეტი ბენეფიციარი.                                                            

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

188,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულია უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეში ერთჯერადი კვება უფასო სასადილოში. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ბენეფიციართან კვირაში ორჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკვების ხელმისაწდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 260 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით არაა წარმოდგენილი ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. ყვარლის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

სულ ჯამი

15964.8

19650.6

11402.5

8248.0

22107.5

14515.2

7592.3

 

ხარჯები

9860.8

13466.1

9969.2

3496.9

12923.1

12795,5

127.6

 

შრომის ანაზღაურება

1557.2

1640.1

1640.1

0.0

2724.8

2724.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1165.5

1540.8

1501.8

39.0

1914.8

1836.1

78.7

 

პროცენტი

49.3

39.5

39.5

0.0

61.5

61.5

0.0

 

სუბსიდიები

4857.3

5759.5

5759.5

0.0

6970,1

6970.1

0.0

 

სახელმწიფო საწარმოებს

70.0

75.9

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

70.0

75.9

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კერძო საწარმოებს

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კერძო არაფინანსური საწარმოები

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

4751.3

5647.6

5647.6

0.0

6970.1

6970.1

0.0

 

გრანტები

3.9

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.9

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

მიმდინარე

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

კაპიტალური

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

692.8

780.0

780.0

0.0

740.0

740.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1534.8

3672.1

214.3

3457.9

435.7

386.8

48.9

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

75.7

150.5

150.5

0.0

236.8

236.8

0.0

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1459.2

3521.6

63.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6027.7

6108.2

1357.0

4751.2

9108.0

1643.3

7464.7

 

ვალდებულებების კლება

76.3

76.3

76.3

0.0

76.4

76.4

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2411.7

2386.5

2386.5

0.0

3834.2

3834.2

0.0

 

ხარჯები

2312.1

2291.8

2291.8

0.0

3713.6

3713.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1557.2

1640.1

1640.1

0.0

2724.8

2724.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

463.1

539.7

539.7

0.0

735.7

735.7

0.0

 

პროცენტი

49.3

39.5

39.5

0.0

61.5

61.5

0.0

 

სუბსიდიები

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

138.7

22.5

22.5

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

46.7

50.0

50.0

0.0

161.6

161.6

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

46.7

50.0

50.0

0.0

161.6

161.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.3

18.4

18.4

0.0

44.2

44.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

76.3

76.3

76.3

0.0

76.4

76.4

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2065.4

2256.0

2256.0

0.0

3586.5

3586.5

0.0

 

ხარჯები

2046.9

2237.6

2237.6

0.0

3542.3

3542.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1557.2

1640.1

1640.1

0.0

2724.8

2724.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

434.9

525.4

525.4

0.0

705.7

705.7

0.0

 

გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.6

22.5

22.5

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.3

49.7

49.7

0.0

81.8

81.8

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

45.3

49.7

49.7

0.0

81.8

81.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

18.4

18.4

0.0

44.2

44.2

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

506.5

509.2

509.2

0.0

926.0

926.0

0.0

 

ხარჯები

505.8

506.4

506.4

0.0

922.5

922.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

376.6

364.4

364.4

0.0

665.0

665.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

85.4

93.8

93.8

0.0

180.7

180.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

43.8

48.2

48.2

0.0

76.8

76.8

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

43.8

48.2

48.2

0.0

76.8

76.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

2.8

2.8

0.0

3.5

3.5

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1467.6

1651.6

1651.6

0.0

2511.6

2511.6

0.0

 

ხარჯები

1449.8

1636.9

1636.9

0.0

2472.1

2472.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1103.3

1198.0

1198.0

0.0

1937.1

1937.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

335.5

414.9

414.9

0.0

500.0

500.0

0.0

 

გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.6

22.5

22.5

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

1.5

1.5

0.0

5.0

5.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1.4

1.5

1.5

0.0

5.0

5.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

14.7

14.7

0.0

39.5

39.5

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

91.3

95.3

95.3

0.0

148.9

148.9

0.0

 

ხარჯები

91.3

94.3

94.3

0.0

147.7

147.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

77.3

77.7

77.7

0.0

122.7

122.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.0

16.6

16.6

0.0

25.0

25.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

1.2

1.2

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

185.0

123.9

123.9

0.0

227.7

227.7

0.0

 

ხარჯები

103.9

47.6

47.6

0.0

151.3

151.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

7.8

7.8

0.0

20.0

20.0

0.0

 

პროცენტი

49.3

39.5

39.5

0.0

61.5

61.5

0.0

 

სუბსიდიები

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.4

0.4

0.0

69.8

69.8

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.4

0.4

0.0

69.8

69.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

76.3

76.3

76.3

0.0

76.4

76.4

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

69.8

69.8

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

69.8

69.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

69.8

69.8

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

0.0

69.8

69.8

0.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

125.6

115.8

115.8

0.0

137.9

137.9

0.0

 

ხარჯები

49.3

39.5

39.5

0.0

61.5

61.5

0.0

 

პროცენტი

49.3

39.5

39.5

0.0

61.5

61.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

76.3

76.3

76.3

0.0

76.4

76.4

0.0

01 02 04

ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია-ვიზით კახეთი

58.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 05

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სტაჟირება და სწავლება

1.4

7.8

7.8

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

1.4

7.8

7.8

0.0

20.0

20.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

7.8

7.8

0.0

20.0

20.0

0.0

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება

161.3

6.5

6.5

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

161.3

6.5

6.5

0.0

20.0

20.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

26.8

6.5

6.5

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1.4

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7126.2

10288.3

2289.3

7999.0

10296.8

3003.0

7293.8

 

ხარჯები

2668.7

4818.4

1360.5

3457.9

1618.3

1569.4

48.9

 

საქონელი და მომსახურება

594.2

775.5

775.5

0.0

865.0

865.0

0.0

 

სუბსიდიები

615.3

502.1

502.1

0.0

554.4

554.4

0.0

 

სხვა სექტორებს

615.3

502.1

502.1

0.0

554.4

554.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

1459.2

3540.7

82.9

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

19.1

19.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1459.2

3521.6

63.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4457.5

5469.9

928.8

4541.1

8678.5

1433.6

7244.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1481.6

3501.8

166.8

3335.0

1835.8

177.1

1658.7

 

ხარჯები

 

 

 

 

63,0

63.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

63.0

63.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1481.6

3501.8

166.8

3335.0

1772.8

114.1

1658.7

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

1481.6

3501.8

166.8

3335.0

1742.8

84.1

1658.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1481.6

3501.8

166.8

3335.0

1742.8

84.1

1658.7

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

93.0

93.0

0.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

63,0

63.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

63.0

63.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1799.7

1193.7

731.9

461.9

1251.4

829.6

421.8

 

ხარჯები

694.6

522.3

522.3

0.0

635.4

635.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

226.6

213.3

213.3

0.0

300.0

300.0

0.0

 

სუბსიდიები

468.0

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

სხვა სექტორებს

468.0

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1105.2

671.5

209.6

461.9

616.0

194.2

421.8

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

630.5

756.7

368.2

388.5

434.1

360.4

73.7

 

ხარჯები

468.0

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

სუბსიდიები

468.0

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

სხვა სექტორებს

468.0

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.6

447.7

59.2

388.5

98.7

25.0

73.7

02 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლწყალმომსახურება"

259.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

195.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

195.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

195.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01 02

წყლის სისტემების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები

97.2

409.0

20.4

388.5

73.7

0.0

73.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.2

409.0

20.4

388.5

73.7

0.0

73.7

02 02 01 03

წყალმომსახურება

274.3

347.7

347.7

0.0

360.4

360.4

0.0

 

ხარჯები

272.5

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

სუბსიდიები

272.5

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

სხვა სექტორებს

272.5

309.0

309.0

0.0

335.4

335.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

38.8

38.8

0.0

25.0

25.0

0.0

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა რებილიტაცია

212.4

223.7

150.4

73.4

517.3

169.2

348.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.4

223.7

150.4

73.4

517.3

169.2

348.1

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა შენახვა

956.8

213.3

213.3

0.0

300.0

300.0

0.0

 

ხარჯები

226.6

213.3

213.3

0.0

300.0

300.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

226.6

213.3

213.3

0.0

300.0

300.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

730.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

978.0

1038.9

619.4

419.5

550.7

523.7

27.0

 

ხარჯები

359.9

593.0

593.0

0.0

523.7

523.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

329.6

535.6

535.6

0.0

452.0

452.0

0.0

 

სუბსიდიები

30.3

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

 

სხვა სექტორებს

30.3

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618.1

445.9

26.4

419.5

27.0

0.0

27.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

364.8

596.0

596.0

0.0

523.7

523.7

0.0

 

ხარჯები

359.9

593.0

593.0

0.0

523.7

523.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

329.6

535.6

535.6

0.0

452.0

452.0

0.0

 

სუბსიდიები

30.3

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

 

სხვა სექტორებს

30.3

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

334.5

538.6

538.6

0.0

452.0

452.0

0.0

 

ხარჯები

329.6

535.6

535.6

0.0

452.0

452.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

329.6

535.6

535.6

0.0

452.0

452.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01 03

გარე განათების ქსელის მოვლა

20.1

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

 

ხარჯები

20.1

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

 

სუბსიდიები

20.1

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

 

სხვა სექტორებს

20.1

57.4

57.4

0.0

71.7

71.7

0.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

613.2

442.9

23.4

419.5

27.0

0.0

27.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.2

442.9

23.4

419.5

27.0

0.0

27.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

35.4

31.1

31.1

0.0

640.2

640.2

0.0

 

ხარჯები

35.4

26.6

26.6

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.4

26.6

26.6

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.5

4.5

0.0

590.2

590.2

0.0

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

35.4

31.1

31.1

0.0

640.2

640.2

0.0

 

ხარჯები

35.4

26.6

26.6

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.4

26.6

26.6

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.5

4.5

0.0

590.2

590.2

0.0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1436.7

3528.6

70.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

ხარჯები

1436.7

3528.6

70.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

სხვა ხარჯები

1436.7

3528.6

70.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

7.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1436.7

3521.6

63.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

02 05 01

ბინათმშენებლობა

1436.7

3528.6

70.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

ხარჯები

1436.7

3528.6

70.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

სხვა ხარჯები

1436.7

3528.6

70.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

7.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

1436.7

3521.6

63.8

3457.9

198.9

150.0

48.9

02 07

კეთილმოწყობა

527.1

330.1

330.1

0.0

4996.2

186.0

4810.2

 

ხარჯები

2.6

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524.4

318.0

318.0

0.0

4996.2

186.0

4810.2

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რაბილიტაცია

527.1

190.3

190.3

0.0

1469.8

114.1

1355.8

 

ხარჯები

2.6

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524.4

178.2

178.2

0.0

1469.8

114.1

1355.8

02 07 01 01

სკვერებისა და პარკების მოწყობა -რეაბილიტაცია

294.3

178.2

178.2

0.0

250.4

53.1

197.3

 

ხარჯები

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291.7

178.2

178.2

0.0

250.4

53.1

197.3

02 07 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა-რებილიტაცია

232.7

12.1

12.1

0.0

1219.5

61.0

1158.5

 

ხარჯები

0.0

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232.7

0.0

0.0

0.0

1219.5

61.0

1158.5

02 07 04

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების რებილიტაცია

0.0

139.8

139.8

0.0

3526.3

71.9

3454.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

139.8

139.8

0.0

3526.3

71.9

3454.4

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

ხარჯები

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

სუბსიდიები

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

სხვა სექტორებს

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

ხარჯები

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

სუბსიდიები

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

სხვა სექტორებს

117.1

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

02 08 01 01

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 08 01 03

სასაფლაოების მოვლა

79.0

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

ხარჯები

79.0

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

სუბსიდიები

79.0

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

 

სხვა სექტორებს

79.0

135.8

135.8

0.0

147.3

147.3

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

392.9

379.4

54.6

324.8

407.2

80.0

327.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392.9

379.4

54.6

324.8

407.2

80.0

327.2

02 10

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

206.1

54.8

54.8

0.0

119.1

119.1

0.0

 

ხარჯები

22.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

22.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

22.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.6

54.8

54.8

0.0

119.1

119.1

0.0

02 11

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

151.7

94.0

94.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.7

94.0

94.0

0.0

150.0

150.0

0.0

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

811.6

1299.7

1299.7

0.0

1356.8

1356.8

0.0

 

ხარჯები

780.8

1270.7

1270.7

0.0

1356.8

1356.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

96.9

96.9

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

780.8

1139.7

1139.7

0.0

1245.6

1245.6

0.0

 

სხვა სექტორებს

780.8

1139.7

1139.7

0.0

1245.6

1245.6

0.0

 

გრანტები

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

მიმდინარე

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

29.0

29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

726.7

1080.2

1080.2

0.0

1192.2

1192.2

0.0

 

ხარჯები

696.8

1080.2

1080.2

0.0

1192.2

1192.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

696.8

1032.2

1032.2

0.0

1116.0

1116.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

696.8

1032.2

1032.2

0.0

1116.0

1116.0

0.0

 

გრანტები

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

მიმდინარე

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

ნარჩენების გატანა და დასუფთავება

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

48.0

48.0

0.0

76.2

76.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

48.0

48.0

0.0

76.2

76.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

მიმდინარე

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

 

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

0.0

34.1

34.1

0.0

76.2

76.2

0.0

03 01 03

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

296.7

391.4

391.4

0.0

446.7

446.7

0.0

 

ხარჯები

272.7

391.4

391.4

0.0

446.7

446.7

0.0

 

სუბსიდიები

272.7

391.4

391.4

0.0

446.7

446.7

0.0

 

სხვა სექტორებს

272.7

391.4

391.4

0.0

446.7

446.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

ა(ა)იპ ყვარელსერვისი

248.8

640.8

640.8

0.0

669.3

669.3

0.0

 

ხარჯები

242.9

640.8

640.8

0.0

669.3

669.3

0.0

 

სუბსიდიები

242.9

640.8

640.8

0.0

669.3

669.3

0.0

 

სხვა სექტორებს

242.9

640.8

640.8

0.0

669.3

669.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

84.9

109.6

109.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

ხარჯები

84.0

107.6

107.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

სუბსიდიები

84.0

107.6

107.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

სხვა სექტორებს

84.0

107.6

107.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

სკვერებისა და პარკების მოვლა-გამწვანება

56.1

109.6

109.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

ხარჯები

56.1

107.6

107.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

სუბსიდიები

56.1

107.6

107.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

სხვა სექტორებს

56.1

107.6

107.6

0.0

129.6

129.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კაპიტალაური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

110.0

110.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

83.0

83.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

83.0

83.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27.0

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2750.3

2665.4

2416.4

249.0

3281.8

3085.2

196.6

 

ხარჯები

1757.1

2220.4

2181.4

39.0

3078.8

3000.1

78.7

 

საქონელი და მომსახურება

49.7

39.0

0.0

39.0

78.7

0.0

78.7

 

სუბსიდიები

1707.4

2181.4

2181.4

0.0

3000.1

3000.1

0.0

 

სხვა სექტორებს

1707.4

2181.4

2181.4

0.0

3000.1

3000.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

993.2

445.0

235.0

210.0

203.0

85.1

117.9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1654.1

2366.4

2366.4

0.0

2990.1

2990.1

0.0

 

ხარჯები

1652.5

2131.4

2131.4

0.0

2950.1

2950.1

0.0

 

სუბსიდიები

1652.5

2131.4

2131.4

0.0

2950.1

2950.1

0.0

 

სხვა სექტორებს

1652.5

2131.4

2131.4

0.0

2950.1

2950.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

235.0

235.0

0.0

40.0

40.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

480.0

2.0

0.0

2.0

68.3

0.0

68.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480.0

2.0

0.0

2.0

68.3

0.0

68.3

04 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

566.2

247.1

0.0

247.1

173.4

45.1

128.3

 

ხარჯები

54.6

39.0

0.0

39.0

78.7

0.0

78.7

 

საქონელი და მომსახურება

49.7

39.0

0.0

39.0

78.7

0.0

78.7

 

სუბსიდიები

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

511.6

208.0

0.0

208.0

94.7

45.1

49.6

04 04

ა(ა)იპ ,,წმინდა ილია მართის სახელობის გიმნაზი

50.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

50.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1849.2

1924.9

1924.9

0.0

2294.9

2193.0

101.9

 

ხარჯები

1514.2

1779.1

1779.1

0.0

2118.0

2118.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

58.4

89.6

89.6

0.0

200.4

200.4

0.0

 

სუბსიდიები

1444.4

1667.7

1667.7

0.0

1862.6

1862.6

0.0

 

სახელმწიფო საწარმოებს

70.0

75.9

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

70.0

75.9

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

1374.4

1591.9

1591.9

0.0

1862.6

1862.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

11.3

21.8

21.8

0.0

55.0

55.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

11.3

21.8

21.8

0.0

55.0

55.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335.0

145.8

145.8

0.0

176.9

75.0

101.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

725.7

587.4

587.4

0.0

773.8

671.9

101.9

 

ხარჯები

469.5

584.8

584.8

0.0

671.9

671.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

454.8

563.1

563.1

0.0

616.9

616.9

0.0

 

სახელმწიფო საწარმოებს

23.0

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

23.0

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

431.8

534.1

534.1

0.0

616.9

616.9

0.0

 

სხვა ხარჯები

11.3

21.8

21.8

0.0

55.0

55.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

11.3

21.8

21.8

0.0

55.0

55.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.2

2.6

2.6

0.0

101.9

0.0

101.9

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

450.8

560.2

560.2

0.0

616.9

616.9

0.0

 

ხარჯები

450.8

557.7

557.7

0.0

616.9

616.9

0.0

 

სუბსიდიები

450.8

557.7

557.7

0.0

616.9

616.9

0.0

 

სახელმწიფო საწარმოებს

23.0

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

23.0

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

427.8

528.7

528.7

0.0

616.9

616.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 01

ა(ა)იპ ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

301.1

355.7

355.7

0.0

402.0

402.0

0.0

 

ხარჯები

301.1

355.7

355.7

0.0

402.0

402.0

0.0

 

სუბსიდიები

301.1

355.7

355.7

0.0

402.0

402.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

301.1

355.7

355.7

0.0

402.0

402.0

0.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა

106.7

145.7

145.7

0.0

150.9

150.9

0.0

 

ხარჯები

106.7

143.1

143.1

0.0

150.9

150.9

0.0

 

სუბსიდიები

106.7

143.1

143.1

0.0

150.9

150.9

0.0

 

სხვა სექტორებს

106.7

143.1

143.1

0.0

150.9

150.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 03

შპს ათლეტი

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

სუბსიდიები

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

სახელმწიფო საწარმოებს

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

8.0

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

05 01 01 04

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ყვარელი"

20.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

20.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

05 01 01 05

რაგბის კლუბი

15.0

20.9

20.9

0.0

26.0

26.0

0.0

 

ხარჯები

15.0

20.9

20.9

0.0

26.0

26.0

0.0

 

სუბსიდიები

15.0

20.9

20.9

0.0

26.0

26.0

0.0

 

სახელმწიფო საწარმოებს

15.0

20.9

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

15.0

20.9

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

0.0

26.0

26.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

18.7

27.2

27.2

0.0

55.0

55.0

0.0

 

ხარჯები

18.7

27.2

27.2

0.0

55.0

55.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

4.0

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

4.0

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

11.3

21.8

21.8

0.0

55.0

55.0

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

11.3

21.8

21.8

0.0

55.0

55.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

256.2

0.0

0.0

0.0

101.9

0.0

101.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.2

0.0

0.0

0.0

101.9

0.0

101.9

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

968.8

1079.0

1079.0

0.0

1191.0

1191.0

0.0

 

ხარჯები

942.6

1057.7

1057.7

0.0

1191.0

1191.0

0.0

 

სუბსიდიები

942.6

1057.7

1057.7

0.0

1191.0

1191.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

942.6

1057.7

1057.7

0.0

1191.0

1191.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

21.3

21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

923.4

1054.0

1054.0

0.0

1164.0

1164.0

0.0

 

ხარჯები

917.6

1032.7

1032.7

0.0

1164.0

1164.0

0.0

 

სუბსიდიები

917.6

1032.7

1032.7

0.0

1164.0

1164.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

917.6

1032.7

1032.7

0.0

1164.0

1164.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

21.3

21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 01

ა(ა)იპ ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

174.3

179.6

179.6

0.0

230.0

230.0

0.0

 

ხარჯები

174.3

179.6

179.6

0.0

230.0

230.0

0.0

 

სუბსიდიები

174.3

179.6

179.6

0.0

230.0

230.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

174.3

179.6

179.6

0.0

230.0

230.0

0.0

05 02 01 02

ა(ა)იპ ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი

246.7

252.0

252.0

0.0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

243.6

236.1

236.1

0.0

284.0

284.0

0.0

 

სუბსიდიები

243.6

236.1

236.1

0.0

284.0

284.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

243.6

236.1

236.1

0.0

284.0

284.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

15.9

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03

ა(ა)იპ ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი

502.5

622.4

622.4

0.0

650.0

650.0

0.0

 

ხარჯები

499.6

617.1

617.1

0.0

650.0

650.0

0.0

 

სუბსიდიები

499.6

617.1

617.1

0.0

650.0

650.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

499.6

617.1

617.1

0.0

650.0

650.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

20.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

ხარჯები

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

სუბსიდიები

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

05 02 03 01

ნეკრესის ეპარქიის დაფინანსება

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

ხარჯები

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

სუბსიდიები

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

25.0

25.0

25.0

0.0

27.0

27.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

64.9

141.5

141.5

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

12.3

19.6

19.6

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.3

19.6

19.6

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.5

122.0

122.0

0.0

50.0

50.0

0.0

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

42.8

70.0

70.0

0.0

175.4

175.4

0.0

 

ხარჯები

42.8

70.0

70.0

0.0

150.4

150.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

42.8

70.0

70.0

0.0

150.4

150.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

47.0

47.0

47.0

0.0

54.7

54.7

0.0

 

ხარჯები

47.0

47.0

47.0

0.0

54.7

54.7

0.0

 

სუბსიდიები

47.0

47.0

47.0

0.0

54.7

54.7

0.0

 

სახელმწიფო საწარმოებს

47.0

47.0

47.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

47.0

47.0

47.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

0.0

54.7

54.7

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1015.8

1085.7

1085.7

0.0

1043.0

1043.0

0.0

 

ხარჯები

827.9

1085.7

1085.7

0.0

1037.6

1037.6

0.0

 

სუბსიდიები

256.2

268.6

268.6

0.0

307.4

307.4

0.0

 

კერძო საწარმოებს

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კერძო არაფინანსური საწარმოები

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

220.2

232.6

232.6

0.0

307.4

307.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

554.1

757.5

757.5

0.0

710.0

710.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

17.6

59.6

59.6

0.0

20.2

20.2

0.0

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

17.6

59.6

59.6

0.0

20.2

20.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.9

0.0

0.0

0.0

5.4

5.4

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

267.0

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სუბსიდიები

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

267.0

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სუბსიდიები

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01 01

ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სუბსიდიები

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სხვა სექტორებს

79.1

82.0

82.0

0.0

80.0

80.0

0.0

06 01 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა

187.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

748.8

1003.7

1003.7

0.0