„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 77
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 17/03/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017566
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
77
17/03/2022
ვებგვერდი, 18/03/2022
190040000.22.033.017566
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (18/03/2022 - 31/03/2022)

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №77

2022 წლის 17 მარტი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:

1. დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ბიუჯეტის განმკარგველის – 5147 – ა(ა)იპ – რაგბის გუნდი „ფენიქსი“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

1508

5148

ა(ა)იპ – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსი

 

“;

ბ) ამოღებულ იქნას შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

475

4115

ააიპ – თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი

 

490

4130

ააიპ – ქ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე

 

526

4166

ააიპ – თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი

 

552

4192

ააიპ – საქართველოს ახალგაზრდობის საინფორმაციო ცენტრი

 

555

4195

სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

 

“;

2. დანართი №3-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი:

სსიპ  ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

 

7126

“;

ბ) ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდის – 7344 - სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი – ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური – შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი:

სსიპ – „საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური“

 

7345

“;

გ) ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდის – 7345 – სსიპ  – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი – სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური – შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი:

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

 

7346

“;

დ) ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდის – 8800 – თვითმმართველი ერთეულების დეპოზიტები შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი:

ავტონომიური რესპუბლიკების დეპოზიტები

 

8880

“.

მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები ამოქმედდეს 2022 წლის 1 აპრილიდან.


საქართველოს ფინანსთა მინისტრილაშა ხუციშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.