„აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 110
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 02/03/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.023322
110
02/03/2022
ვებგვერდი, 04/03/2022
300160070.10.003.023322
„აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №110

2022 წლის 2 მარტი

   ქ. თბილისი

„აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 10/02/2020, 300160070.10.003.021793) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1.  მე-6 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის V და VI დანართებით გათვალისწინებული პროდუქტის (გარდა ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, სსიპ – შემოსავლების სამსახურის (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური) ვებგვერდის მეშვეობით, შემოსავლების სამსახურსა და სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება“, რომლის ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით (შემდგომში – ერთობლივი ბრძანება).“;

ბ) მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 პუნქტი:

„10. ამ მუხლით გათვალისწინებული „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ წარდგენა სავალდებულო არ არის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) ფიზიკური პირის მიერ:

ა.ა) 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ 3000 ლარამდე ღირებულების, 50 კგ-მდე საერთო წონის, აირად საწვავზე მომუშავე იმ მოწყობილობის იმპორტისას, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ა.ბ) საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში, 3 000 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის, აირად საწვავზე მომუშავე იმ მოწყობილობის იმპორტისას, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ა.გ) საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისას (რაც დასტურდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით) აირად საწვავზე მომუშავე იმ მოწყობილობის იმპორტისას, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ა.დ) უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის მიერ 5 000 ლარამდე ღირებულების აირად საწვავზე მომუშავე იმ მოწყობილობის იმპორტისას, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

ბ) აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტისას, სტიქიური უბედურებისა და კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით;

გ) აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტისას, ჰუმანიტარული  დახმარების მიზნით (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში);

დ) საქართველოს საბაჟო კოდექსის 107-ე მუხლის შესაბამისად დაბრუნებული საქონლის იმპორტისას.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის V და VI დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
დანართი  V

 

აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების ნუსხა №1

 

კატეგორია

საქონლის დასახელება

სასაქონლო კოდი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის

ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის ( სეს ესნ -ის) მიხედვით

1

 

 

 

 

 

 

საკვების მოსამზადებელი მოწყობილობები

 აირზე მომუშავე გაზქურები(გრილების ჩათვლით) ღია სივრცეში გამოსაყენებლად

7321 11

 აირზე მომუშავე ბარბექიუს მოწყობილობები

7321 11

აირზე მომუშავე სანთურები ღია სივრცეში გამოსაყენებლად

7321 11

აირზე მომუშავე საყოფაცხოვრებო დანიშნულების გაზქურა, ზედაპირები (კომბინირებულების ჩათვლით)

7321 11

8516 60 100 00 - კომბინირებული

8516 60 500 00 - კომბინირებული

აირზე მომუშავე საყოფაცხოვრებო დანიშნულების გაზქურა, ზედაპირები (კომბინირებულების ჩათვლით) და გრილი

7321 11

8516 60 800 00

8516 60 900 00

 

არასაყოფაცხოვრებო  დანიშნულების აირზე მომუშავე საკვების მოსამზადებელი მოწყობილობა (გაზქურები, ღუმელები და აშ.)

8419 81 800 00

აირზე მომუშავე პორტატული სანთურები

7321 11

2.

აირზე მომუშავე გამათბობლები

არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულების აირზე მომუშავე ჭერზე დასაკიდებელი მილისებრი გამათბობლები

7322 90 000 09

აირზე მომუშავე საყოფაცხოვრებო დანიშნულების გამათბობლები

7321 81 000 00

აირზე მომუშავე დეკორატიული ეფექტის მქონე მოწყობილობები

7321 81 000 00

აირზე მომუშავე პატიოს გამათბობლები

7321 81 000 00

არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულების აირზე მომუშავე გამათბობლები

7322 90 000 09

აირზე მომუშავე გამათბობელი მოწყობილობები ავტომობილებისთვის და ნავებისთვის

7322 90 000 09

არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულების მრავალსანთურიანი აირზე მომუშავე ჭერზე დასამაგრებელი მილისებრი გათბობის სისტემები

7322 90 000 09

3.

აირზე მომუშავე ცენტრალური ბოილერები

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების აირზე მომუშავე ცენტრალური ბოილერები

8403 10 900 00

არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულების აირზე მომუშავე ცენტრალური ბოილერები

8403 10 900 00

4.

აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი

აირზე მომუშავე წყლის მომენტალური გამათბობლები

8419 11 000 00

აირზე მომუშავე საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის გამაცხელებელი ქვაბი/რეზერვუარი

8419 19 000 00

ნავებსა და მანქანებში განთავსებული აირზე მომუშავე წყლის გამათბობლები

8419 11 000 00

5.

სხვა

ავტომატური სავენტილაციო სანთურები აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობისთვის

8416 20 100 00

აირზე მომუშავე საშრობი
მანქანები

8421 19 700 00

 

დანართი VI

 

აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების ნუსხა №2

 

კატეგორიები

დასახელება

1.

სხვა

აირზე მომუშავე მაცივარი

აირზე მომუშავე სარეცხის მანქანები

აირზე მომუშავე კონდიციონერები

 

 

აირზე მომუშავე განათებები

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.