ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/03/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/03/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016553
6
01/03/2022
ვებგვერდი, 07/03/2022
190020020.35.158.016553
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2022 წლის 1 მარტი

ქ. ბოლნისი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტების შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის 1 დეკემბრის  №17 დადგენილებაში (www. matsne. gov.ge, 02/ 12/ 2021, 190020020.35.158.016538) შევიდეს ცვლილება:

მუხლი 1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკებრის №17 დადგენილების დანართი №1  ჩამოყალიბდეს დანართი №1-ის  შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2022 წლის 1 მარტიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ჟორჟოლიანიდანართი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
 

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,478.2

7,749.3

31,728.9

39,025.8

6,786.2

32,239.6

34,219.8

5,899.1

28,320.8

გადასახადები

7,256.4

0.0

7,256.4

6,383.2

0.0

6,383.2

7,585.6

0.0

7,585.6

გრანტები

7,884.6

7,749.3

135.3

7,006.6

6,786.2

220.4

6,282.1

5,899.1

383.0

სხვა შემოსავლები

24,337.2

0.0

24,337.2

25,636.0

0.0

25,636.0

20,352.2

0.0

20,352.2

ხარჯები

25,013.2

696.0

24,317.2

28,668.6

721.9

27,946.7

30,387.4

795.1

29,592.3

შრომის ანაზღაურება

3,442.4

130.4

3,312.0

3,795.3

132.0

3,663.3

5,138.7

172.0

4,966.7

საქონელი და მომსახურება

3,184.0

395.8

2,788.2

3,641.3

419.2

3,222.1

4,244.1

450.1

3,794.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

40.9

0.0

40.9

29.7

0.0

29.7

32.0

0.0

32.0

სუბსიდიები

13,325.0

169.1

13,155.9

15,333.0

170.0

15,163.0

17,284.6

170.0

17,114.6

გრანტები

48.9

0.0

48.9

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,092.2

0.8

3,091.4

3,567.4

0.8

3,566.6

1,892.0

3.0

1,889.0

სხვა ხარჯები

1,879.8

0.0

1,879.8

2,256.9

0.0

2,256.9

1,751.0

0.0

1,751.0

საოპერაციო სალდო

14,465.0

7,053.3

7,411.8

10,357.2

6,064.3

4,292.9

3,832.5

5,104.0

-1,271.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,764.5

6,939.7

3,824.9

9,585.2

5,813.3

3,771.9

11,722.2

5,723.1

5,999.0

ზრდა

10,919.5

6,939.7

3,979.8

10,373.8

5,813.3

4,560.5

11,792.2

5,723.1

6,069.0

კლება

155.0

0.0

155.0

788.6

0.0

788.6

70.0

0.0

70.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

3,700.5

113.6

3,586.9

772.0

251.0

521.0

-7,889.7

-619.1

-7,270.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3,562.4

113.6

3,448.8

714.51

251.0

463.6

-7,952.2

-619.1

-7,333.0

ზრდა

7,425.0

385.6

7,039.4

8,530.8

641.6

7,889.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

7,425.0

385.6

7,039.4

8,530.8

641.6

7,889.2

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

3,862.6

272.0

3,590.6

7,816.3

390.7

7,425.6

7,952.16

619.14

7,333.02

ვალუტა და დეპოზიტები

3,862.6

272.0

3,590.6

7,816.3

390.7

7,425.6

7,952.2

619.1

7,333.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-138.1

0.0

-138.1

-57.5

0.0

-57.5

-62.5

0.0

-62.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

138.1

0.0

138.1

57.5

0.0

57.5

62.5

0.0

62.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

138.1

0.0

138.1

57.5

0.0

57.5

62.5

0.0

62.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრაფერნსები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

43,495.8

8,021.3

35,474.5

39,814.4

6,786.2

33,028.2

34,289.8

5,899.1

28,390.8

შემოსავლები

39,478.2

7,749.3

31,728.9

39,025.8

6,786.2

32,239.6

34,219.8

5,899.1

28,320.8

არაფინანსური აქტივების კლება

155.0

0.0

155.0

788.6

0.0

788.6

70.0

0.0

70.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

36,070.8

7,635.7

28,435.1

39,099.9

6,535.3

32,564.7

42,242.0

6,518.2

35,723.8

ხარჯები

25,013.2

696.0

24,317.2

28,668.6

721.9

27,946.7

30,387.4

795.1

29,592.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,919.5

6,939.7

3,979.8

10,373.8

5,813.3

4,560.5

11,792.2

5,723.1

6,069.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

138.1

0.0

138.1

57.5

0.0

57.5

62.5

0.0

62.5

ნაშთის ცვლილება

7,425.0

385.6

7,039.4

714.5

251.0

463.6

-7,952.2

-619.1

-7,333.0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 34219.8 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,478.2

7,749.3

31,728.9

39,025.8

6,786.2

32,239.6

34,219.8

5,899.1

28,320.8

გადასახადები

7,256.4

0.0

7,256.4

6,383.2

0.0

6,383.2

7,585.6

0.0

7,585.6

გრანტები

7,884.6

7,749.3

135.3

7,006.6

6,786.2

220.4

6,282.1

5,899.1

383.0

სხვა შემოსავლები

24,337.2

0.0

24,337.2

25,636.0

0.0

25,636.0

20,352.2

0.0

20,352.2

მუხლი  4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7,256.4

0.0

7,256.4

6,383.2

0.0

6,383.2

7,585.6

0.0

7,585.6

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები ქონებაზე

6,284.1

0.0

6,284.1

5,129.1

0.0

5,129.1

5,992.8

0.0

5,992.8

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

5,063.7

0.0

5,063.7

3,870.7

0.0

3,870.7

5,000.0

0.0

5,000.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

15.2

0.0

15.2

18.5

0.0

18.5

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

805.4

0.0

805.4

780.7

0.0

780.7

992.8

0.0

992.8

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

552.1

0.0

552.1

574.4

0.0

574.4

792.8

0.0

792.8

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

253.3

0.0

253.3

206.3

0.0

206.3

200.0

0.0

200.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

399.8

0.0

399.8

453.7

0.0

453.7

0.0

0.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

28.5

0.0

28.5

43.1

0.0

43.1

0.0

0.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

371.3

0.0

371.3

410.6

0.0

410.6

0.0

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

972.3

0.0

972.3

1,254.1

0.0

1,254.1

1,592.8

0.0

1,592.8

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი  5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6282.1  ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

7,884.6

7,006.6

6,282.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

135.3

220.4

383.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,749.3

6,786.2

5,899.1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

575.2

572.4

795.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

575.2

572.4

795.1

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,174.1

6,213.8

5,104.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

7,174.1

5,499.8

4,140.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

714.0

714.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 20842.9 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

24,337.2

25,636.0

20,352.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

23,905.8

25,012.1

19,514.9

პროცენტები

307.3

1,252.8

500.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

23,598.5

23,759.3

19,014.9

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

23,598.5

23,617.1

19,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

138.9

193.8

128.3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

124.9

184.1

127.0

სანებართვო მოსაკრებელები

20.4

65.3

50.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

2.8

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

103.9

116.0

77.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14.0

9.7

1.3

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14.0

9.7

1.3

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

166.0

295.0

700.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

126.4

0.0

0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 30387.4 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

25,013.2

696.0

24,317.2

28,668.6

721.9

27,946.7

30,387.4

795.1

29,592.3

შრომის ანაზღაურება

3,442.4

130.4

3,312.0

3,795.3

132.0

3,663.3

5,138.7

172.0

4,966.7

საქონელი და მომსახურება

3,184.0

395.8

2,788.2

3,641.3

419.2

3,222.1

4,244.1

450.1

3,794.0

პროცენტი

40.9

0.0

40.9

29.7

0.0

29.7

32.0

0.0

32.0

სუბსიდიები

13,325.0

169.1

13,155.9

15,333.0

170.0

15,163.0

17,284.6

170.0

17,114.6

გრანტები

48.9

0.0

48.9

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,092.2

0.8

3,091.4

3,567.4

0.8

3,566.6

1,892.0

3.0

1,889.0

სხვა ხარჯები

1,879.8

0.0

1,879.8

2,256.9

0.0

2,256.9

1,751.0

0.0

1,751.0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11722,2ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა11792,2ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კო

დი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

36,070.8

7,635.7

28,435.1

39,099.9

6,535.3

32,564.7

42,242.00

6,518.2

35,723.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,919.5

6,939.7

3,979.8

10,373.8

5,813.3

4,560.5

11,792.2

5,723.1

6,069.0

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,776.0

130.4

5,645.6

5,774.0

132.0

5,642.0

8,232.4

172.0

8,060.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

0.0

62.8

260.8

0.0

260.8

591.5

0.0

591.5

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

888.9

0.0

888.9

1,026.6

0.0

1,026.6

1,429.3

0.0

1,429.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

55.7

0.0

55.7

0.0

0.0

0.0

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

3,817.9

0.0

3,817.9

4,380.1

0.0

4,380.1

6,161.6

0.0

6,161.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

0.0

62.8

205.1

0.0

205.1

591.5

0.0

591.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა  დაფარვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

179.0

0.0

179.0

87.2

0.0

87.2

89.5

0.0

89.5

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

238.5

130.4

108.2

258.5

132.0

126.5

314.0

172.0

142.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება

15.9

0.0

15.9

21.7

0.0

21.7

33.0

0.0

33.0

01 07

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

635.8

0.0

635.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,633.4

6,374.8

6,258.6

13,240.4

5,859.6

7,380.8

14,956.7

5,438.1

9,518.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,695.6

6,323.1

3,372.5

9,369.2

5,745.4

3,623.8

10,291.4

5,438.1

4,853.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,125.7

5,589.4

1,536.3

6,978.6

5,121.0

1,857.6

5,029.2

3,148.0

1,881.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,631.7

5,589.4

1,042.3

6,415.6

5,121.0

1,294.6

4,569.3

3,148.0

1,421.3

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,920.8

0.0

2,920.8

3,859.8

0.0

3,859.8

6,509.5

1,326.1

5,183.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

844.0

0.0

844.0

1,184.0

0.0

1,184.0

3,335.0

1,326.1

2,008.9

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

650.0

0.0

650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

650.0

0.0

650.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

618.9

0.0

618.9

404.6

0.0

404.6

434.1

0.0

434.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618.9

0.0

618.9

371.0

0.0

371.0

370.0

0.0

370.0

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

798.6

0.0

798.6

1,088.7

0.0

1,088.7

2,507.9

1,326.1

1,181.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

58.1

0.0

58.1

1,405.9

1,326.1

79.8

02 02 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

26.3

0.0

26.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

0.0

26.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

285.2

0.0

285.2

1,032.3

0.0

1,032.3

1,142.1

0.0

1,142.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.0

0.0

174.0

732.2

0.0

732.2

609.1

0.0

609.1

02 02 07

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

521.6

0.0

521.6

570.7

0.0

570.7

608.0

0.0

608.0

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

305.5

0.0

305.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

365.7

0.0

365.7

475.2

0.0

475.2

614.8

0.0

614.8

02 02 11

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

304.4

0.0

304.4

288.3

0.0

288.3

247.0

0.0

247.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

0.0

23.4

22.7

0.0

22.7

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

388.3

0.0

388.3

330.2

0.0

330.2

1,148.0

250.0

898.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.1

0.0

166.1

0.9

0.0

0.9

743.0

250.0

493.0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

158.6

0.0

158.6

0.0

0.0

0.0

493.0

0.0

493.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.6

0.0

158.6

0.0

0.0

0.0

493.0

0.0

493.0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

7.4

0.0

7.4

0.9

0.0

0.9

250.0

250.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.4

0.0

7.4

0.9

0.0

0.9

250.0

250.0

0.0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

222.3

0.0

222.3

329.3

0.0

329.3

405.0

0.0

405.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,501.6

785.4

716.2

1,714.0

738.5

975.4

914.0

714.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,402.5

733.7

668.8

1,490.6

624.4

866.2

914.0

714.0

200.0

02 05

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

389.6

0.0

389.6

157.7

0.0

157.7

210.0

0.0

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343.9

0.0

343.9

95.0

0.0

95.0

180.0

0.0

180.0

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

307.3

0.0

307.3

200.1

0.0

200.1

190.0

0.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.3

0.0

307.3

183.1

0.0

183.1

150.0

0.0

150.0

02 08

ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარებისთვის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

478.0

0.0

478.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

400.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,209.7

0.0

2,209.7

2,460.3

0.0

2,460.3

3,019.8

0.0

3,019.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,566.3

0.0

1,566.3

1,735.3

0.0

1,735.3

2,252.8

0.0

2,252.8

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

643.4

0.0

643.4

725.1

0.0

725.1

767.0

0.0

767.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

4,230.6

960.7

3,269.8

3,850.9

373.0

3,478.0

4,407.8

450.1

3,957.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,108.8

616.6

492.2

466.8

67.9

398.9

500.0

0.0

500.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

3,109.1

0.0

3,109.1

3,242.1

0.0

3,242.1

3,738.0

0.0

3,738.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

492.2

0.0

492.2

363.4

0.0

363.4

500.0

0.0

500.0

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

2,618.2

0.0

2,618.2

2,966.2

0.0

2,966.2

3,238.0

0.0

3,238.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

87.5

0.0

87.5

0.0

0.0

0.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

490.9

0.0

490.9

275.9

0.0

275.9

500.0

0.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

490.9

0.0

490.9

275.9

0.0

275.9

500.0

0.0

500.0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

160.7

0.0

160.7

200.3

0.0

200.3

219.7

0.0

219.7

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

960.7

960.7

0.0

408.5

373.0

35.5

450.1

450.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

616.6

616.6

0.0

103.5

67.9

35.5

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5,882.8

0.0

5,882.8

6,883.4

0.0

6,883.4

7,620.9

285.0

7,335.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.5

0.0

19.5

273.6

0.0

273.6

409.3

285.0

124.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,937.4

0.0

2,937.4

3,357.4

0.0

3,357.4

3,821.1

285.0

3,536.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

0.0

10.5

85.9

0.0

85.9

397.5

285.0

112.5

05 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,361.4

0.0

2,361.4

2,663.6

0.0

2,663.6

2,778.1

0.0

2,778.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

1.5

0.0

1.5

05 01 01 01

ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

1,042.2

0.0

1,042.2

1,194.0

0.0

1,194.0

1,274.0

0.0

1,274.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

140.2

0.0

140.2

148.5

0.0

148.5

155.0

0.0

155.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

05 01 01 03

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი

877.7

0.0

877.7

1,000.1

0.0

1,000.1

1,010.1

0.0

1,010.1

05 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

301.2

0.0

301.2

321.0

0.0

321.0

339.0

0.0

339.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

05 01 02

სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

576.0

0.0

576.0

693.8

0.0

693.8

1,043.0

285.0

758.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

0.0

10.5

79.1

0.0

79.1

396.0

285.0

111.0

05 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

8.9

0.0

8.9

70.3

0.0

70.3

396.0

285.0

111.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

0.0

8.9

70.3

0.0

70.3

396.0

285.0

111.0

05 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

567.1

0.0

567.1

623.5

0.0

623.5

647.0

0.0

647.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

1.6

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,322.2

0.0

2,322.2

2,790.0

0.0

2,790.0

2,947.8

0.0

2,947.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

0.0

9.0

185.2

0.0

185.2

11.8

0.0

11.8

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,322.2

0.0

2,322.2

2,656.9

0.0

2,656.9

2,947.8

0.0

2,947.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

0.0

9.0

52.2

0.0

52.2

11.8

0.0

11.8

05 02 01 01

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი

349.0

0.0

349.0

353.9

0.0

353.9

568.8

0.0

568.8

05 02 01 02

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

266.8

0.0

266.8

277.6

0.0

277.6

278.0

0.0

278.0

05 02 01 03

ა(ა)იპ -ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1,706.4

0.0

1,706.4

2,025.4

0.0

2,025.4

2,101.0

0.0

2,101.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

0.0

9.0

52.2

0.0

52.2

11.8

0.0

11.8

05 02 02

კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

133.1

0.0

133.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

133.1

0.0

133.1

0.0

0.0

0.0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24.5

0.0

24.5

11.7

0.0

11.7

20.0

0.0

20.0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

300.0

0.0

300.0

360.0

0.0

360.0

360.0

0.0

360.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

128.4

0.0

128.4

147.0

0.0

147.0

166.0

0.0

166.0

05 06

განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

96.0

0.0

96.0

05 07

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

165.5

 

165.5

200.4

 

200.4

170.0

 

170.0

05 08

ინიციატივის თანადაფინანსება

0.0

 

0.0

2.4

 

2.4

20.0

 

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

05 09

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

 

0.0

9.6

0.0

9.6

20.0

0.0

20.0

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5,338.3

169.8

5,168.5

6,890.9

170.8

6,720.1

4,482.5

173.0

4,309.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.1

0.0

31.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

420.3

169.1

251.2

526.2

170.0

356.2

564.6

170.0

394.6

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

420.3

169.1

251.2

526.2

170.0

356.2

564.6

170.0

394.6

06 01 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

235.3

113.1

122.2

317.1

114.0

203.1

356.6

114.0

242.6

06 01 01 02

სადერატიზაციო,სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

184.9

56.0

128.9

209.1

56.0

153.1

208.0

56.0

152.0

06 02

სოციალური პროგრამები

4,918.1

0.8

4,917.3

6,364.7

0.8

6,363.9

3,917.9

3.0

3,914.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.1

0.0

31.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

96.5

0.0

96.5

171.6

0.0

171.6

200.0

0.0

200.0

06 02 02

შშმ პირების დახმარებები

352.5

0.0

352.5

378.2

0.0

378.2

445.0

0.0

445.0

06 02 03

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

474.0

0.0

474.0

529.4

0.0

529.4

657.2

0.0

657.2

06 02 04

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

15.8

0.0

15.8

16.2

0.0

16.2

40.0

0.0

40.0

06 02 05

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების  ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

1.0

0.0

1.0

0.5

0.0

0.5

15.0

0.0

15.0

06 02 06

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების    მატერიალური დახმარება

6.4

0.0

6.4

7.2

0.0

7.2

12.0

0.0

12.0

06 02 07

გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი
დახმარება
 
 

116.0

0.0

116.0

131.8

0.0

131.8

140.0

0.0

140.0

06 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

1,442.8

0.0

1,442.8

1,903.7

0.0

1,903.7

490.0

0.0

490.0

06 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება)

18.8

0.0

18.8

19.3

0.0

19.3

25.0

0.0

25.0

06 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

30.3

0.0

30.3

31.5

0.0

31.5

45.0

0.0

45.0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

46.4

0.0

46.4

64.9

0.0

64.9

100.0

0.0

100.0

06 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

491.9

0.0

491.9

638.5

0.0

638.5

748.0

0.0

748.0

06 02 13

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12.3

0.0

12.3

11.8

0.0

11.8

40.0

0.0

40.0

06 02 14

ერთჯერადი დახმარებები

947.7

0.0

947.7

868.1

0.0

868.1

360.0

0.0

360.0

06 02 15

სარიტუალო მომსახურება

3.3

0.8

2.5

2.8

0.8

2.0

5.0

3.0

2.0

06 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

792.3

0.0

792.3

1,512.2

0.0

1,512.2

518.7

0.0

518.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.1

0.0

31.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

70.2

0.0

70.2

77.0

0.0

77.0

77.0

0.0

77.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

155.0

716.9

70.0

ძირითადი აქტივები

92.6

137.0

10.0

არაწარმოებული აქტივები

62.4

579.9

60.0

მიწა

62.4

579.9

60.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,537.4   

5,515.6   

7,918.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,722.7   

5,428.4   

7,823.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,722.7   

5,428.4   

7,623.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

200.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

179.0   

87.2   

94.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

635.8   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

238.5   

258.5   

314.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9,324.3   

9,050.4   

7,471.2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

650.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

650.0   

7045

ტრანსპორტი

7,125.7   

6,978.6   

5,029.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,125.7   

6,978.6   

5,029.2   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2,198.6   

2,071.8   

1,792.0   

705

გარემოს დაცვა

2,236.0   

2,460.3   

3,019.8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,566.3   

1,735.3   

2,252.8   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

26.3   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

643.4   

725.1   

767.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,060.6   

3,860.7   

6,602.5   

7061

ბინათმშენებლობა

955.4   

1,795.8   

2,003.9   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

300.0   

7063

წყალმომარაგება

618.9   

404.6   

434.1   

7064

გარე განათება

798.6   

1,088.7   

2,507.9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

687.7   

571.6   

1,356.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

420.3   

526.2   

564.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

420.3   

526.2   

564.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6,105.1   

7,212.7   

8,025.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,159.7   

3,686.7   

4,226.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,346.7   

2,668.7   

2,967.8   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

133.2   

154.3   

262.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

300.0   

360.0   

360.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

165.5   

343.1   

210.0   

709

განათლება

4,230.6   

3,850.9   

4,407.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,109.1   

3,242.1   

3,738.0   

7092

ზოგადი განათლება

1,121.4   

608.8   

669.8   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,121.4   

608.8   

669.8   

710

სოციალური დაცვა

4,918.1   

6,364.7   

3,917.9   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

448.9   

549.7   

645.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

96.5   

171.6   

200.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

352.5   

378.2   

445.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

544.2   

606.4   

734.2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა   

1,582.0   

2,059.4   

697.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

18.8   

19.3   

25.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

30.3   

31.5   

45.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,293.9   

3,098.3   

1,771.7   

 

სულ

36,070.8   

39,099.9   

42,242.0   

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

14465.0

10357.2

3832.5

მთლიანი სალდო

3700.5

772.0

-7889.7

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -7952,16 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება       7952,16 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3562,4

-714,5

-7952,16

ზრდა

7425,0

8140,2

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

7425,0

8140,2

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0 

სესხები

0.0

0.0

0.0 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0 

კლება

3862,6

7425,7

7952,16

ვალუტა და დეპოზიტები

3862,6

7425,7

7952,16 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0 

სესხები

0.0

0.0

0.0 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0 

ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა წლის დასაწყისისთვის შეადგენდა 8140155,82 ლარი. მათ შორის : საქართველოს ბანკში არსებულმა ნაშთმა შეადგინა  7371970 ლარი; საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე- 128829,58 ლარი;  N2685 31/12/2020 წლის მთავრობის განკარგულებიდან - 310823,11 ლარი;  N2630 18/12/2019 წლის მთავრობის განკარგულებიდან -308316 ლარი;  ქალაქ ბოლნისში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე (N47-დან N79-მდე) ქვაფენილების მოწყობის სამუშაოები -0.6 ლარი; სოფელ რაჭისუბანში გზების რეაბილიტაცია- 9879,72 ლარი; სოფელ ძველქვეშის გზის მოწყობის სამუშაოები (მე-2 ეტაპი)- 44,81 ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 10292 ლარი.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ვალდებულებების კლება-საშინაო-სესხების ეკონომიკურ მუხლში გეგმა განისაზღვრა სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2017 წლის 13 მარტის N50  ხელშეკრულებების  მიხედვით. სესხის ფარგლებში განხორციელდა ორი ცალი კომპაქტორიან ნაგავმზიდი მანქანის და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერის შესყიდვა.

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გემა

2022 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-138,1

-57,5

-62.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

კლება

138,1

57,5

62,5

საშინაო

138,1

57,5

62,5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

ვალის ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისთვის შეადგენს 258594 ლარი და 2022 წლის 31 დეკემრისთვის კი - 201128 ლარი.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 345.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ა) ა.ა.ი.პ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის კონტროლის,  საზოგადიობრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის;-ს მიერ 2022 წელს განსახორციელებელი; სავალდებულო ღონისძიებები ადგილობრივი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 114.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ბ) შ.პ.ს. დეზე-ეფექტის-ს მიერ განსახორციელებელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების უფლებამოსილებისათვის 56.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების   განხორციელებისათვის 172,0 ათასი ლარის ოდენობით;   

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0  ათასი ლარისა ოდენობით;

2. N2630 18/12/2019  საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 308,4 ათასი ლარი.

3.  N51 14/01/2022  საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 374,4 ათასი ლარი.

4. N75 18/01/2022  საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი კაპიატლური ტრანსფერი 4140,0 ათასი ლარი.

5.  N277  15/02/2022  საქართველოს მთავრობის  განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოეყოფილი ტრანსფერი 714 ,0 ათასი ლარი.

თავი II

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი ადგილობრივი პოლიტიკის განხორციელების უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია. ადგილობრივი ბიუჯეტით, მასში გაწერილი პროგრამებითა და ქვეპროგრამებით განისაზღვრება, თუ როგორ უნდა დახარჯოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საჯარო ფინანსები იმ გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად, რომლებიც აუცილებელია მოქალაქეთა ცხოვრებისთვის. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიუჯეტის შემუშავების ფუნდამენტური პრინციპია - ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. გამჭვირვალობა გულისხმობს ბიუჯეტების პროექტების წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობას საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის; დამტკიცებული ბიუჯეტებისა და მათი შესრულების შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნებას; ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის.  აღნიშნული პრინციპების საფუძველზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საშუალება აქვს ჩაერთოს ბიუჯეტის შემუშავებისა და აღსრულების პროცესში. მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, ჩაერთონ და საკუთარი მოსაზრებები მიაწოდონ ადგილობრივ ხელისუფლებას. ბიუჯეტის პროექტის შედგენის, განხილვისა და დამტკიცებისას, მოქალაქეებს უფლება აქვთ, წინადადებებით მიმართონ მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, ასევე, დაესწრონ საკრებულოს სხდომებს და მიაწოდონ საკრებულოს საკუთარი წინადადებები და შენიშვნები. ბიუჯეტის შედგენისა და განხილვის ეტაპებზე მოქალაქეთა მონაწილეობის კანონმდებლობით განსაზღვრული ფორმებია:  საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიების სხდომებში მონაწილეობა; საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა; საკრებულოს დადგენილების პროექტის პეტიციის წესით ინიცირება. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნებისმიერი მოქალაქის კანონით გარანტირებული უფლებაა მოითხოვოს შეხვედრა საკრებულოს წევრთან და მიაწოდოს საკუთარი მოსაზრება ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. ასევე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით საკრებულო ვალდებულია უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტების საჯარო განხილვა მათ დამტკიცებამდე. ასევე, საკრებულოს ვალდებულებაა სამ თვეში ერთხელ მაინც უზრუნველყოს „ღია კარის სხდომები“ მოქალაქეთა მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების მოსასმენად. გარდა საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი პროცედურისა, ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შედგენის ეტაპზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურების ორგანიზებით იმართება საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტისა და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის. აღნიშნულ შეხვედრებზე ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება აქვს განიხილოს საბიუჯეტო დოკუმენტების პროექტები, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება წარმოდგენილ პროექტებთან დაკავშირებით და მიაწოდოს რეკომენდაციები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელობას, მერიის შესაბამისი სამსახურებისა თუ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებისა, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალებას აძლევს ჩაერთოს პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში.    მოქალაქეთა მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმები თვითმმართველობის ბიუჯეტის აღსრულების პროცესში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიუჯეტი დაიგეგმოს გამჭვირვალედ, მიზანმიმართულად და საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ხოლო მისი ხარჯვა კი განხორციელდეს მაქსიმალურად ეფექტიანად. ბიუჯეტის ხარჯვის, ანუ აღსრულების, ეტაპზე მოქალაქეებს შეუძლიათ, განახორციელონ მონიტორინგი, თუ რამდენად წესებისა და პროცედურების დაცვით ხდება დამტკიცებული ბიუჯეტის ხარჯვა და ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება, ასევე, რამდენად მიზანმიმართულად და ეფექტიანად იხარჯება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საბიუჯეტო რესურსები.  ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და აუდიტორული დასკვნა არის საჯარო ინფორმაცია და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის.  გასათვალისწინებელია, რომ წლის განმავლობაში, ადგილობრივ ბიუჯეტში შედის ცვლილებები, რომელთა საფუძველზეც ბიუჯეტს ემატება ახალი ღონისძიებები, ასევე, იცვლება არსებული ღონისძიებების დაფინანსება.  მოსმენილი ანგარიშების საფუძველზე, მოქალაქეს უფლება აქვს შეიმუშაოს რეკომენდაციები და წარუდგინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის დაზუსტებული გეგმა

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,776.00

7,029.00

8232.415

6,158.50

6,258.50

6,358.50

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

888.9

1,036.00

1429.3

995

995

995

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

3,817.90

4,942.50

6161.649

4,600.00

4,600.00

4,600.00

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

650

200

200

300

400

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0

10

5

10

10

10

01 04 02

მგფ-ს და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

179

86.5

89.466

87.5

87.5

87.5

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

238.5

265

314

236

236

236

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება

15.9

39

33

30

30

30

01 07

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

635.8

0

0

0

0

0

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.(პროგრამული კოდი 01 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.(პროგრამული კოდი 01 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

საშტატო რიცხოვნობა

25 ერთეული

პროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი ორგანოს  გამართული ფუნქციონირება ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სამოქალაქო პლურალიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისათვის, რამდენადაც იგი წარმოადგენს რაიონის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელ საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციის მქონე სახელისუფლებო შტოს.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელებისას მისი მოცულობის, ეფექტურობის და გამჭვირვალობის გაზრდა. მერიის საქმიანობის კონტროლის ფორმებისა და მეთოდების  დახვეწა-სრულყოფა.

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.(პროგრამული კოდი 01 02 )

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.(პროგრამული კოდი 01 02 )

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

საშტატო რიცხოვნობა

160  ერთეული

პროგრამის აღწერა

რაიონის ინსტიტუციური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება. ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ორგანოს განხორციელების პირობების შექმნა; მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ებისა და შპს-ების  საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; მერიის საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა; მერიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა. სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა.

პროგრამის მიზანი

მერიის გამართული და ეფექტური მუშობა.

1. სარეზერვო ფონდი.(პროგრამული კოდი 01 03)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სარეზერვო ფონდი.(პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

სარეზერვო ფონდის ოდენობა

200 000 ლარი

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად იქმნება სარეზერვო ფონდი, რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების მთლიანი ოდენობის 2%- ს. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს ქალაქის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

პროგრამის მიზანი

ფონდის მიზანია, ბიუჯეტის გეგმაში შესაბამის პროგრამაში გაუთვალისწინებელი  გადასახდელების დროს, რესურსის გამოყოფა და დროულად აღმოფხვრა.

1. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი.(პროგრამული კოდი 01 04)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

1.4. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი.(პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში შექმნილია წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, რომლის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ოდენობა განისაზღვრება წლიური ბიუჯეტით.
       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება.

1.3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური.(პროგრამული კოდი 01 05)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური.(პროგრამული კოდი 01 05)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური.

საშტატო რიცხოვნობა

12  ერთეული

პროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური ვალდებულია შეატყობინოს და გამოიძახოს ბოლნისის რაიონში რეგისტრირებული მოქალაქე ან/და მოქალაქე,რომელსაც არ აქვს რეგისტრაციის ადგილი, – ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (18-დან 27 წლამდე ასაკის პირი, რომელიც იმყოფება ან ვალდებულია იმყოფებოდეს წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და რომელსაც არ აქვს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან განთავისუფლების ან გაწვევის გადავადების საფუძველი, ექვემდებარება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას)   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდისთვის.

პროგრამის მიზანი

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესა.

1. საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება.(პროგრამული კოდი 01 06)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

1.5. საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება.(პროგრამული კოდი 01 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება საჯარო მოსამსახურის მიერ დაკავებული თანამდებობისადმი დადგენილი საკვალიფიკაციო ცოდნის სავალდებულო მინიმუმში კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამის მიზანია საჯარო სამსახურის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფაა. პროგრამა საჯარო მოხელეთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების დაგეგმვა-ადმინისტრირებას და მათ პროფესიულ გადამზადებას სხვადასხვა თემატური ტრეინინგებით და მოდულებით  გეგმავს.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია საკანონმდებლო ნოვაციების სწავლება და კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების გაცნობა; ცოდნისა და კვალიფიკაციის ზრდა, პროფესიული ჩვევების გაუმჯობესება;

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა  და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,633.4

13,240.4

14,956.7

8,900.00

9,857.70

10,979.90

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,125.7

6,978.6

5,029.2

4,766.00

5,673.70

6,437.50

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,920.8

3,859.8

6,509.5

3,244.00

3,294.00

3,652.40

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

650.0

0

0

0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

618.9

404.6

434.1

50

50

100

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

798.6

1,088.7

2,507.9

1,150.00

1,150.00

1,300.00

02 02 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

26.3

0.0

0.0

50

100

120

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

285.2

1,032.3

1,142.1

400

400

538.4

02 02 07

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

521.6

570.7

608.0

579

579

579

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

0.0

0.0

305.5

200

200

200

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

365.7

475.2

614.8

590

590

590

02 02 11

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

304.4

288.3

247.0

225

225

225

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

388.3

330.2

1,148.0

640

640

640

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

158.6

0.0

493.0

200

200

200

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

7.4

0.9

250.0

100

100

100

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

222.3

329.3

405.0

340

340

340

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,501.6

1,714.0

914.0

0

0

0

02 05

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

389.6

157.7

210.0

100

100

100

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

307.3

200.1

190.0

150.0

150.0

150

02 08

ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარებისთვის

0.0

0.0

478.0

382.0

0.0

0

2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.(პროგრამული კოდი 02 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

  2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლუატაცია.(პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი.   მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების  მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; 

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია, ქალაქში და მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში გამავალი გზების რეაბილიტაცია, რაც ქალაქისა და სოფლის გზებზე ავტოტრანსპორტის უფრო კომფორტულად გადაადგილებას უზრუნველყოფს და მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
 

 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

   2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური და მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

 მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მერიის ეკონომიკის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-

ექსპლუატაცია , სარწყავი არხების, საკანალიზაციო, სასმელი წყლის და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია,სარიტუალო სახლებისა და  სასაფლაოების

მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების

უზრუნველყოფა; მოსახლეობისა და მისი სტუმრებისათვის ესთეტიკურად მიმზიდველი,უსაფრთხო და

კომფორტული საცხოვრებელი  გარემოს შექმნა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრების

მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა და განვითარება;  

2.2.1.   სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

2.2.1.   სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მერიის ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არსებული  სარწყავი არხების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სარწყავი წყლის მიწოდება.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სარწყავი წლის მომარაგების გამართვა და შეუფერხებლად მიწოდება მოსახლეობისთვის.    

2.2.2.   სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 02 02 02)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

(პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

   2.2.2.   სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მერიის ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია;

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების გამართვასა და შეუფერხებლად უსაფრთხო წყლის მიწოდებას მოსახლეობისთვის.    

2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.(პროგრამული კოდი 02 02 03)

      

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.(პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მერიის ეკონომიკის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება . ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას.

ქვეპროგრამის მიზანი

ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

2.2.5. ბინათმშენებლობა.(პროგრამული კოდი 02 02 06)

პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

(პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

2.2.5.   ბინათმშენებლობა.(პროგრამული კოდი 02 02 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მერიის ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტში არის მრავალი ავარიული შენობები, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოქალაქეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია  გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია,  რაც მიზნად ისახავს ავარიული არასაცხოვრებელი და  საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება  და გაუმჯობესება, მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის;

2.2.6.  სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

 

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

შ.პ.ს. რიტუალური მომსახურების სააგენტო; მერიის ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი რიტუალური სახლების და სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა.
1. ბოლნისის ძველი სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 6,4 ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირებები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1,2 ჰა) დასუფთავება, გავსებული ნაგვის კონტეინერების  გატანა სასაფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1,2   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
2. ბოლნისის გეოლოგების სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 3  ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2,4 ჰა) დასუფთავება, გავსებული ნაგვის კონტეინერების  გატანა სასფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2,4   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
3. დაბა კაზრეთის სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 4 ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1 ჰა) დასუფთავება, ნგავსებულიაგვის კონტეინერების  გატანა სასფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
4. სოფელ რაჭისუბნის სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 3  ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2 ჰა) დასუფთავება, ნგავსებულიაგვის კონტეინერების  გატანა სასფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
5. ქალაქ ბოლნისის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  500 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
6. სოფელ რატევნის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  500 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
7. სოფელ რაჭისუბნის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  300 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
8. სოფელ ქვეშის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  250 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
9. სოფელ ტანძიის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  250 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

   არსებული რიტუალური სახლების და სასაფლაოების საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება  და გაუმჯობესება; 

2.2.7. კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00) კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

ააიპ ბოლნისის კორპუსი.მერიის  ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ ბოლნისის კორპუსის  დაფინანსებას, რომლის საქმიანობაც მოიცავს შესაბამის ორგანოებთან ერთად და საინიციატივო ჯგუფების მონაწილეობით მრავალბინიანი სახლების ტექნიკური პასპორტების და ამ სახლების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშესაწყობად პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას.

ქვეპროგრამის მიზანი

     ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა. აღწერა-პასპორტიზაცია და განვითარება;  ბინათმესაკუთარეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებაში ამხანაგობების ჩართულობა (თანამონაწილეობა) და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლება.     

2.2.8.ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მერიის ეკონომიკის სამსახური; შპს აგრო-ცენტრი;

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის ეკონომიკის სამსახური; შპს აგრო-ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროექტის კონკრეტული ამოცანები:ბოლნისის რეგიონალური აგრო-ბიზნესის კვანძად ჩამოყალიბების მიზნით ბიზნეს  კლასტერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;მცირე და საშუალო საწარმოების და ინდივიდუალური მეწარმეების თანამშრომლობისა და კავშირების გაუმჯობესება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისა და რეგიონულ ბაზრებთან უკეთესად ხელმისაწვდომობის მიზნით;
  პროექტი მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: საწარმოო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებისა და ადგილობრივ წარმოებულ საქონელზე მოთხოვნის დასადგენად სრულყოფილი კვლევის განხორციელება, ასევე მიწოდების წყაროების იდენტიფიცირება, რეგიონული აგრო-ბიზნეს ლოჯისტიკური კვანძის ტერიტორიაზე პერიფერიული მომხმარებლების საქმიანი ინტერესების შეფასება; საჯარო-კერძო დიალოგისთვის მდგრადი არხების შექმნა და დაინტერესებულ მხარეთა ფართო სპექტრის ჩართვა გრძელვადიანი ინფორმაციის გაზიარებისა და კომუნიკაციის მექანიზმების შესანარჩუნებლად; აგროცენტრის ხელშეწყობით აგროწარმოებაში ჩართული მცირე და საშუალო ბიზნესების დამხმარე შესაძლებლობებით( ხილ-ბოსტნეულის, ყველისა და სხვა ნაწარმის შეფუთვის  და ღვინის ჩამოსხმის სერვისის მიწოდება);ფერმერებისა და ტურიზმის დარგში არსებული მეწარმეების დატრენინგება ბიზნესის მართვის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად; ყოველწლიურად 2 ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა/გაყიდვის მოწყობა. ჯამში მოეწყობა 4 გამოფენა/გაყიდვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბიზნესის განვითარებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების სტიმულირება  მყარ ინფრასტრუქტურასა და მეწარმეთა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მართვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში თანხების ინვესტირებით; საჯარო-კერძო დიალოგის წახალისება ფერმერული მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მიზნით და ქალთა და ახალგაზრდობის ჩართულობაზე განსაკუთრებული აქცენტებით.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მომსახურეაბისმიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მერიის ეკონომიკის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაციის ღონისძიებები. 

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის კომფორტული და მიმზიდველი, უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა.

2.3.1. ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00) 

2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

  2.3.1. ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური;  მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთებ; ქალაქის ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

2.3.3.  ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის  ეკონომიკის სამსახური; შ.პ.ს. ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკი.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  შპს  „კულტურისა და დასვენების პარკი“  , რომელიც 
ახორციელებს ბოლნისის ცენტრალური პარკის და დაბა კაზრეთის პარკის მოვლა-პატრონობას, ცენტრალური პარკის განათებას, ფასადის რეაბილიტაციას, მოსახლეობის სოციალური, კულტურული, საყოფაცხოვრებო და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მომსახურეობის მიზნით სხვადასხვა შემეცნებით და გასართობ ლოკაციის მოწყობას, სკვერის  დასუფთავებას,გამწვანების აქციებს, რაც გამოიხატება პარკების  და სკვერის მწვანე ნარგავების ( ხეები, ბუჩქები, გაზონები) განაშენიანებით, მოვლით, კეთილმოწყობითა და დაცვით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ეკოლოგიურად სუფთა,  კომფორტული, მშვიდი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემოს შექმნა ვიზიტორთათვის.

2.6.  საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 06)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

2.6.  საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური;  მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება 2019 წლის N128/01/19 ხელშეკრულების საფუძველზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების  სამშენებლო სამუშოებზე.

პროგრამის მიზანი

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

2.8. ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი ეკონომიკური  განვითარებისთვის (პროგრამული კოდი 02 08)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი ეკონომიკური  განვითარებისთვის (პროგრამული კოდი 02 08)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მერიის ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროექტის კონკრეტული ამოცანები:  ბოლნისის რეგიონალური აგრო-ბიზნესის კვანძად ჩამოყალიბების მიზნით უკვე შექმნილი აგროცენტრისთვის -  აგროპროდუქტების, კულტურების, რძის პროდუქტებისა და ღვინის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის შექმნას,რაცუზრუნველყოფს აგროცენტრის ფუნქციონირების მდგრადობას და გააძლიერებს მის როლს წარმოების ღირებულების ჯაჭვში. აგროცენტრის ბაზაზე ბოლნისის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის შეიქმნება ვებგვერდი და ელექტრონული აპლიკაცია. ვებ-გვერდი და აპლიკაცია შექმნის ელექტრონულ ბაზარს ადგილობრივი პროდუქტებისთვის. ინფორმაცია ადგილობრივი წარმოების ღვინოების, ყველის და ნებისმიერი სხვა წარმოების შესახებ განთავსდება ელექტრონულ ბაზარზე. ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედების შერბილების, წყლის უსაფრთხოებისა და ნარჩენების მართვის საკითხებზე კვლევის ჩატარება და „მდგრადი და მწვანე ქალაქის“ სტრატეგიის შექმნა. რის შემდეგაც მოეაწყობა მწვანე ქალაქის საპილოტე სადემონსტრაციო  ადგილი, რომელიც  შეირჩევა ქალაქ ბოლნისის რეაბილიტირებულ  „კატარინენფელდის“ ისტორიულ უბანში.   ადგილი გახდება „მწვანე ქალაქის“ საპილოტე სადემონსტრაციო ნიმუში.

ქვეპროგრამის მიზანი

აგროპროდუქტების ლაბორატორიის შექმნით ადგილობრივი ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობების გაძლიერება ბიზნესის სტიმულირების ინოვაციური ღონისძიებების შემუშავებასა და განხორციელებაში, კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელების დანერგვასა და მონიტორინგში; „კატერინენფელდის“  ტერიტორიაზე გამწვანების ღონისძიებების განხორციელების გზით ბოლნისის მიმზიდველ ტურისტულ და საცხოვრებელ ადგილად გადაქცევის ხელშეწყობა.

 

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2020წლის ფაქტი

2021 წლის დაზუსტებული გეგმა

2022წლის პროექტი

2023წლის პროგნოზი

2024წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2209,7

2916,4

3019.76

2830,0

2830,0

2830,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1566,3

2156,5

2252.76

2100,0

2100,0

2100,0

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

643,4

759,9

767.0

730,0

730,0

730,0

3.1.   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა.(პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის ეკონომიკის სამსახური; შ.პ.ს. კომუნალური მეურნეობა.
   

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.  ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.  ზამთრის პერიოდში    დიდთოვლიანობის დროს განხორციელდება ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და უსაფრთხო ეპიდგარემოს უზრუნველყოფა.

3.2  ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 02)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის ეკონომიკის სამსახური; ა(ა)იპ ბილნისის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ბოლნისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა; სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; მოსახლობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. პროგრამის ფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება.ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და  რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა.    

პროგრამის მიზანი

 საზოგადოებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

4.  განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ  უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს   წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2020წლის ფაქტი

2021 წლის დაზუსტებული გეგმა

2022წლის პროექტი

2023წლის პროგნოზი

2024წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

4230,6

3964,1

4407.78

3405,5

3405,5

3405,5

04 01

სკოლამდელი განათლება

3109,1

3435,7

3738,0

2900,0

2900,0

2900,0

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

2618,2

3005,0

3238,0

2700,0

2700,0

2700,0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

490,9

430,7

500,0

200,0

200,0

200,0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

160,7

203,7

219,7

210,0

210,0

210,0

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწობა

960,7

324,7

450,1

295,5

295,5

295,5

4.1.სკოლამდელი განათლება.(პროგრამული კოდი 04 01)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

  4.  განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

4.1.სკოლამდელი განათლება.(პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

4.1.1. ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება" (პროგრამული კოდი 04 01 01)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00); 

სკოლამდელი განათლება.(პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება" (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდება: მრავალწლიანი

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ააიპ ბილნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდოდური კოორდინაციის დაწესებულება.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ობიექტია ა(ა)იპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“-ში შემავალი საბავშვო ბაღები და ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის (სასკოლო მზაობის პროგრამის) დღის ცენტრები, მათი  საქმიანობის ორგანიზება და კოორდინაცია, აღსაზრდელების სკოლისათვის მზაობა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღები.   ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის თითოეული ბავშვისთვის არ არის ხელმისაწვდომი  სკოლამდელი განათლება.  12 საბავშვო ბაღსა და 4 ალტერნატიულ სკოლამდელი განათლების დღის ცენტრს  5 სააღმზრდელო ჯგუფით, რომელიც დღეისათვის  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს,  მხოლოდ 1300 ბავშვის მომსახურება შეუძლია. იმისათვის, რომ თითოეულმა  სკოლამდელი ასაკის ბავშვმა ისარგებლოს მისთვის კანონით მინიჭებული უფლებით-მიიღოს ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი ხარისხიანი სკოლამდელი განათლება– საჭიროა ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და  არსებული ბაღების სრული კაპიტალური რეაბილიტაცია ადაპტირებული გარემოს მისადაგებით; ახალი ალტერნატიული სკოლამდელი განათლების  დღის ცენტრების გახსნა იმ სოფლებში, სადაც არ არის საბავშვო ბაღები.   სხვადასხვა კვლევებით დასტურდება, რომ, როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას. ამიტომ ბავშვის მრავალმხრივი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ადრეულ ასაკშივე  საჭირო გარემოსა და პირობების შექმნა.  საბავშვო ბაღის დამთავრებისას, ბავშვს  აუცილებელია ჰქონდეს სათანადო სასკოლო მზაობა. ამისთვის კი ხარისხიანი მუნიციპალური სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნაა საჭირო, რომელიც ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით მიიღწევა  ჯგუფებში აღმზრდელთა და აღსაზრდელთა თანაფარდობით-1:13, 1:15, აღმზრდელთა და სხვა პერსონალის  კვალიფიკაციის ამაღლებით; დაწესებულების შიდა და გარე სივრცეების უნივერსალური დიზაინის პრინციპით მოწყობითა  და ხელმისაწვდომი, მათ შორის, ღია, მასალებით აღჭურვით;  მრავალფეროვანი  და ხარისხიანი საგანმანათლებლო რესურსების (ილუსტრირებული წიგნები, ფერადი თვალსაჩინოებები, სათამაშოები, საკანცელარიო ნივთები, სხვადასსხვა სახარჯი მასალები და .შ.) გამოყენებით, რომელთა ერთობლიობა  ხელს უწყობს თითოეული ბავშვის მრავალმხრივ და ჰოლისტურ განვითარებას; უსაფრთხო ფიზიკური და ფსიქოლოგიური გარემოს შექმნით; ამ სფეროში არსებული ყველა სტანდარტისა და ტექნიკური რეგლამენტის დაცვითა და დანერგვით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

4.1.2. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პრიორიტეტის და პროგრამის  დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

  4.  განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)   4.1.სკოლამდელი განათლება.(პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

    4.1.2. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვის უფლებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა.

4.2. უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 04 02)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ააიპ ბილნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლო სარეაბილიტაციო ცენტრი განთიადი.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ა.ა.ი.პ. ,, განთიადის" დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს ბოლნისის რაიონში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებასა და მათ ჩართულობას კულტურულ და გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში, ბავშვთა მომზადებას ინკლუზიური განათლებისათვის. პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განვითარების ხელშეწყობა და მათი განათლება უნარების მიხედვით.

პროგრამის მიზანი

შშმ პირთა  სახელმწიფოებრივი აზროვნების,

ცნობიერების ამაღლება და  საზოგადოებაში ინკლუზია;

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებს, როგორც ქვეყნის მრავალმხრივი განვითარების ერთ - ერთ  უმნიშვნელოვანეს სეგმენტს, ბევრ სხვა სიკეთეებთან ერთად მისი წილი ეკონომიკის ადგილობრივ დონეზე გაჯანსაღებაში არანაკლებ პატარა მოცულობისა შეიძლება გავხადოთ თუ მისადმი  დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება მოხერხდება თანამედროვე მიდგომებით, მაგ: შემოქმედებითი და სპორტული ინდუსტრიების შექმნა, როგორც დასაქმებისა და ტურიზმის განვითარებისათვის ეფექტური ხელშემწყობი ფაქტორი; 

 • კულტურაზე ეფექტური ხელმისაწვდომობა, კულტურის კერების შექმნა და აღდგენა, სახელოვნებო განათლების და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა.
 • ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა: ეკლესიების, მონასტრებისა და ციხე - სიმაგრეების რესტავრაცია -  აღდგენის, მოვლა - პატრონობისა და სულიერების აღორძინებისათვის.
 • სპორტის, როგორც ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის ეფექტური შესაძლებლობის დამკვიდრება და ხელშეწყობა, აგრეთვე მასობრივ სპორტზე მოსახლეობის მხრიდან  ხელმისაწვდომობა, სპორტული კერების შექმნა და აღდგენა, სპორტული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა.
 • არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და განვითარება, ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრული პოლიტიკის განსაზღვრისა და  სახვადასხვა თემატური აქტივობების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა.

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროები ადგილობრივ დონეზე დაეფუძნება საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებულ სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს

 

 • კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია;
 • მრავალფეროვანი კულტურილი ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით;
 • ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა;
 • სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა;
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობა;
 • სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა;
 • მწვრთნელ - მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;
 •  სპორტული მოედნების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია;
 • ახალგაზრდული ცენტრების შექმნა და მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა.
 • ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის დაზუსტებული გეგმა

2022წლის პროექტი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი

5882.8

7207.5

7620,85

6759.0

6769.0

6779.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2937.4

3515.4

3821,1

3400.0

3400.0

3400.0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2361.4

2695.5

2778.1

2668.0

2668.0

2668.0

05 01 01 01

ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

1042.2

1208.5

1274.0

1200.0

1200.0

1200.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

140.2

153.0

155.0

148.0

148.0

148.0

05 01 01 03

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი

877.7

1000.1

1010.1

1000.0

1000.0

1.000.0

05 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

301.2

333.9

339.0

320.0

320.0

320.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

576.0

819.9

1043.0

732.0

732.0

732.0

05 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

8.9

180.0

396,0

100.0

100.0

100.0

05 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

567.1

639.9

647.0

632.0

632.0

632.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2322.2

2864.6

2947.75

2749.0

2749.0

2749.0

05 02 01

კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა

2322.2

2702.1

2947.75

2649.0

2649.0

2649.0

05 02 01 01

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი

349.0

380.0

568.75

371.0

371.0

371.0

05 02 01 02

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

266.8

277.6

278.0

278.0

278.0

278.0

05 02 01 03

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი

1706.4

2044.5

2101.0

2000.0

2000.0

2000.0

05 02 02

კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები

0.0

162.5

0.0

100.0

100.0

100.0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24.5

20.0

20.0

30.0

40.0

50.0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

300.0

360.0

360.0

360.0

360.0

360.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

128.4

147.5

166.0

150.0

150.0

150.0

05 06

განცხადებები, რეკლამა და საეთერო დრო

4.9

90.0

96.0

50.0

50.0

50.0

05 07

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

165.5

170.0

170.0

0.0

0.0

0.0

05 08

ინიციატივების თანადაფინანსება

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

05 07

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

  5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური და მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია,  ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება.
    პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

 

5.1.1. სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 

5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.1.1. სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს,  ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის ძიუდოს სკოლის“, ააიპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისის“, ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა ,,ნონას“, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას.

5.1.1.1.  ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი(პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

პრიორიტეტი - კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამა - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)  ქვეპროგრამა - სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურეობის მიწოდების: მრავალწლიანი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის , განათლების, კულტურისა და სპორტის; სამსახური; ა.ა.ი.პ. სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება  ბოლნისის სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი.

ღონისძიების აღწერა

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის საქმიანობა ემყარება საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და შეთანხმებებს, საქართველოს კანონებს ,,ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ’“, რომელიც ემყარება ზოგადსაკაცობრიო ჰუმანიტარულ და კულტურულ ღონისძიებებს, ისტორიულ გამოცდილებას, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებს.
     აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ ხელს უწყობს ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის სპორტსმენების სასწავლო წვრთნების და შეკრებების ჩატარებას, მათი ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე მონაწილეობას, საქართველოს ნაკრებ გუნდებისათვის სპორტული რეზერვების მომზადებას, მეტი რაოდენობის მოზარდების ჩაბმას სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში , მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისა და გოგონათა ჩაბმა აქტიურ სპორტში. ახალგაზრდების ფიზიკურ, გონებრივ, ინტელექტიალურ  და კულტურულ განვითარებას.
 ღონისძიება თავის მხრივ ითვალისწინებს  თანამედროვე მოთხოვნილებათა დონეზე მომზადებას  და ლიცენზირებას, სპორტულ შეჯიბრებებზე მონაწილეთა უსაფრთოების დაცვას , სპორტსმენთა ეკიპირებას , მგზავრობის, კვების და სხვა საჭირო ხარჯების გაწევას.
ბოლნისის სპორტულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა, რომელშიც გაერთიანებულია 679 სპორტსმენი და ემსახურება 59 მწვრთნელი.

 ღონისძიების მიზანი

ღონისძიების მიზანია დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის ფართო ფენებში სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და განმტკიცება, თავისუფალი დროის ფიზიკური აღზრდითა და სპორტული აქტივობების შევსების გზით, მომავალი თაობის ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური, მორალური და კულტურული განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

5.1.1.2.  ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

.  ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“.

ღონისძიების აღწერა

ისეთი მდიდარი საჭადრაკო  ტრადიციების  მქონე ქვეყანა, როგორიც საქართველოა, ნიშანდობლივია, რომ  ბოლნისის მუნიციპალიტეტშიც წლიდან წლამდე  მზარდი პოპულარობის ფაქტორი ხდება და  დღეისათვის, განსაკუთრებით მომავალი თაობაში  ერთ - ერთ მიმზიდველ სპორტულ სახეობადაა წარმოდგენილი.
  ინტელექტუალური თამაში, რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების, მეცნიერებისა და სპორტის ელემენტები, ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის, ყურადღების კონცენტრაციისა და თვითშეფასების უნარების ჩამოყალიბებასა და გამარჯვებისაკენ სწრაფვას და სხვა.
   საჭადრაკო სკოლა ნონა ემსახურება ჭადრაკის პოპულარიზაციას და მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმას წადრაკის სექციებში.საქარტველოს ნაკრები გუნდებისთვის მარალი კვალიფიციური სპორტული რეზერვების მომზადებას, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებას  და წარმატებულ გამოსვლას სასკოლო შეჯიბრებებზე.

 ღონისძიების მიზანი

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა და  ბავშვთა და მოზარდთა გონებრივი და  ინტელექტუალური განვითარება.

5.1.1.3.  ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისი" (05010103)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდება და მრავალწლიანი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;  ა(ა)იპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისი".

ღონისძიების აღწერა

 ქართული რაგბის განვითარება კვლავ ინარჩუნებს თავის ძირითად მიზანს, რაც გულისხმობს ქვეყანაში რაგბის შემდგომ განვითარებას და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული რაგბის ღირსეულად წარმოჩენას.
  ბავშვთა რაგბის განვითარების ეგიდით მომავალი ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ქართველებთან ერთად მცხოვრები სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ბავშვთა და მოზარდთა ინტეგრაციას. სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების ჩამოყალიბებას და მათ მონაწილეობა სრკ ეგიდით ჩატარებულ შეჯიბრებებში.

 ღონისძიების მიზანი

რაგბის კლუბი ბოლნისის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ჯანსაღი თაობის აღზრდა.

5.1.1.4.  ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 05)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 05)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა.

ღონისძიების აღწერა

ძიუდოს სკოლა გემავს და ანხორციელებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობის სპორტული სახეობებით -  ძიუდო, სამბო და  ქართული ჭიდაობით დაინტერესებას.  ბავშვების, მოზარდებისა და ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის გამართული გარემო პირობების შეთავაზებას, მათვის განსაზღვრავს და ორგანიზებას უკეთებს ეფექტური სასწავლო წვრთნებისა  და შეკრებების ჩატარებასა და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებს გამართვას. აგრეთვე ეროვნულ  და საერთაშორისო მაშტაბის შეჯიბრებებსა და ტურნირებზე მონაწილეობას, საქართველოს ნაკრები გუნდებისთვის კონკურენტუნარიანი რეზერვის მომზადებას. ზრუნავს ქალთა და ვაჟთა სპორტის თანაბრად განითარებისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე.
ძიუდოს სკოლაში არსებული მწვრთნელთა და ბენეფიციართა რაოდენობა, სპორტული სახეობების მიხედვით:
მწვრთნელთა რაოდენობა ჯამში: 15
 ბენეფიციართა (ბავშვი და მოზარდი) რაოდენობა ჯამში: 179
-ძიუდო - 120 ბავშვი და მოზარდი, 11 - მწვრთნელი (ქ. ბოლნისი. სოფ. ტანძია და დ. თამარისი);
-სამბო - 36 ბავშვი და მოზარდი, 3 - მწვრთნელი, (ქ. ბოლნისი. სოფ. ტანძია და დ. თამარისი);
-ქართული ჭიდაობა - 23 ბავშვი და მოზარდი, 1 - მწვრთნელი (ქ. ბოლნისი).

 ღონისძიების მიზანი

მომავალი თაობის თავისუფალი დროის ფიზიკური აღზრდითა და სპორტული აქტივობებით შევსება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და განმტკიცება.

  5.1.2  სპორტული  ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01  02).

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 

5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.1.2  სპორტული  ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01  02).

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, არენები, სტადიონები, სარბენი ბილიკები) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას; ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის, რომლის მთავარი ფუნქციაც სპორტული შენობა-ნაგებობების მოვლა-შენახვაა.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

5.1.2.2. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01  02 02).

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01  02 02).

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

 მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;  ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური.

ღონისძიების აღწერა

ღონისძიების ფარგლებში ფინანსდება ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური, რომლის მთავარი ფუნქციაც სპორტული შენობა-ნაგებობების მოვლა-შენახვაა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საფეხბურთო სტადიონებზე და სპორტულ მოედნებზე სხვადასხვა სახის ტურნირების და საერტაშორისო თამაშების ჩატარების ხელშეწყობა, ცენტრალური სტადიონის მინდვრის საფარის გადატესვა და ტრიბუნებზე სავალი ბილიკების შეკეთება, საშხაპეებისა და საპირფარეშოების შეკეთება.

 ღონისძიების მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ახალგაზრდებისთვის მოწესრიგებული  სტადიონებისა და სპორტული მოედნებით სარგებლობა.

 

 5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                            

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი, ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

პანდემიით გამოწვეულმა  ვითარებამ, ხელოვნების დარგების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე  სრულიად განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დააყენა მთლიანად სფეროს წარმომადგენლები, რომლებსაც უხდებათ ფიქრი დროისა და ვითარების გათვალისწინებით  სამუშაო  რეჟიმის ახალი დღის წესრიგის შედგენასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ არც ბოლნისის მუნიციპალიტეტია  გამონაკლისი.
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი  კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად  განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

პროგრამის მიზანი

ბოლნისში მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;

 

5.2.1 კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)  

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02) 

 5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შემდეგი ორგანიზაციების: ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“- ს,  ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“- ს, ააიპ „ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის“ მხარდაჭერას, მათ მიერ წარმოებული სახელოვნებო განათლებისა და პროფესიული სახელოვნებო სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის ხელშეწყობას. აღნიშნული ორგანიზაციების  განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ქმედითი ღონისძიებების გატარებას. 

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. კულტურულ-შემოქმედებით სფეროში მოღვაწეობის მოტივაცია;

5.2.1 .1. ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი.

ღონისძიების აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი  მოღვაწეობის ნახევარსაუკუნეზე მეტ მდიდარ ისტორიას მოიცავს, დღიდან დაარსებისა, ისევე, როგორც დასის აწგარდაცვლილი ლეგენდარული და დამსახურებული წევრების, აგრეთვე ამჟამინდელი ვეტერანი და ახალი თაობის მიერ თავდადებით შექმნილი შარავანდედით მოსილი შემოქმედებითი ცხოვრების გამოცდილებაა, რომელიც  მიუხედავად გავრცელებული კოვიდ პანდემიით გამოწვეული უმძიმესი მდგომარეობისა,  იძლევა  იმედს, ბოლნისში თეატრალური ცხოვრების მაქსიმალური მცდელობით ჩვეულ კალაპოტში დაბრუნებისა და მომდევნო სამი წლის (2022 – 2023 – 2024)  უწყვეტი სამუშაო რეჟიმის - თეატრალური სეზონის უმტკივნეულოდ,  დროისა და  ვითარების შესაბამისად ეფექტურად წარმართვისათვის.
  პანდემიით გამოწვეულმა  ვითარებამ, ხელოვნების დარგების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე  სრულიად განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დააყენა მთლიანად სფეროს წარმომადგენლები, რომლებსაც უხდებათ ფიქრი დროისა და ვითარების გათვალისწინებით  სამუშაო  რეჟიმის ახალი დღის წესრიგის შედგენასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ არც ბოლნისის მუნიციპალური თეატრია გამონაკლისი.
     ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფს მარავალფეროვან და დატვირთულ თეატრალურ ცხოვრებას. თეატრში ადგილობრივი ნიჭერი ადამიანები არიან დასაქმებულები და პროფესიულ დონეზე ქმნიან კონკურენტუნარიან მაღალი ხარისხის შემოქმედებით პროდუქტებს. თეატრში, ქართველ და უცხოელ ავტორთა პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლების პრემიერები დღესასწაულის სახეს ატარებს, კულტურული ცხოვრების ამ მეტად მნიშვნელოვანი ტრადიციის მიმართ დიდი მოლოდინი აქვს  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, რომელსაც ბევრი მაყურებელი სხვადასხვა რეგიონებიდანაც სტუმრობს.  2022 წლის შემოქმედებითი გეგმაა:წარმოებაში ერთდროულად ჩაეშვას სამი სპექტაკლი, რომელსაც სამი სახვასადხვა რეჟისორი წარმოადგენს თეატრის სამხატვროხელმძღვანელის მიხედვით. ორი ურთიერთგანსხვავებული ჟანრის სპექტაკლი და ერთი საბავშვო - საშობაო ზღაპარი.ამასთანავე, ორი სპექტაკლის აღდგენა, სამის გაცვლითი საგასტროლო ჩვენება(ქვეყნის შიდა მასშტაბი) სპექტაკლებში განაწილებული  იქნება დასის ყველა წევრი  და მოწვეული იქნება დამატებითი არტისტები რეჟისორების მოთხოვნების მიხედვით.

 ღონისძიების მიზანი

საზოგადოების ზნეობრივი და სულიერი გამდიდრების თვალსაზრისით ბოლნისის მუნიციპალიტეტში თეატრალური ხელოვნებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

5.2.1 .2. ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა.

ღონისძიების აღწერა

     ღონისძიება ითვალისწინებს სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობას, კერძოდ ბავშვებსა და მოზარდებში  მუსიკის როლის გაზრდას -  საფორტეპიანო (შვიდწლედი) და კლასიკური გიტარის სწავლებას.
    სამუსიკო სკოლა, გარდა ქ. ბოლნისისა, ფილიალის სახით ფუნქციონირებს დაბა კაზრეთშიც.
    სკოლაში ასწავლიან მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, რომლებიც საზოგადოებას თავის მიღწევებს აჩვენებენ შემაჯამებელი და საანგარიშო გაკვეთილებითა და კონცერტებით, აგრეთვე მათი აღსაზრდელების რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში ინტენსიური და წარმატებული მონაწილეობით, სკოლის კურსდამთავრებულების   უმაღლეს საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობებითა და უნარებით.
  განსაზღვრავს და სწავლობს საზოგადოების დამოკიდებულებებსა და მოთხოვნებს სახელოვნებო განათლების, კერძოდ სამუსიკო  სკოლაში არსებული  კლასების გარდა, სხვა მუსიკალური დისციპლინების - ინსტრუმენტების სასწავლო კლასების აღდგენა - დაფუძნების შესახებ საჭიროებებს.
     სამუსიკო სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან ხდება წლის საღონისძიებო გეგმის შემუშავება, სადაც გაწერილია წლის აქტივობები: მუსიკალური საღამოები, შეხვედრები, სიმპოზიუმები, ფესტივალები, კონკურსები, საჩვენებელი გაკვეთილები, მინი და დიდი კონცერტები, გასტროლები და სხვ. როგორც სკოლის შიდა, აგრეთვე რეგიონალური, ქვეყნისა და საერთაშორისო დონეზე, სკოლის მოსწავლეთა ინდივიდუალური და საგუნდო შემსრულებლების მონაწილეობის თვალსაზრისით.
    სამუსიკო სკოლა, განვითარების ახალი კონცეფციალური ხედვების დოკუმენტის შექმნისთვის პერიოდულად ეწევა, მშობლების, პედაგოგების, სამოქალაქო საზოგადოების, მუსიკის მოყვარული წევრებისა და სპეციალისტების შეკრებას და აკომპლექტებს სამუშაო ჯგუფს, რომელიც სწავლობს საზოგადოების აზრსა და შეხედულებებს, შეაბამისად შეიმუშავებს კონკრეტული სამომავლო - სამოქმედო გეგმებს, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ის საჭიროებები, რომელიც მნიშვნელოვანია სამოსიკო სკოლის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოდერნიზაციისთვის, შემდგომში სკოლის მიმართ ინტერესის კიდევ უფრო გაზრდისა და ცნობადობის აწევის მიზნით, სკოლის მიმზიდველობის დახვეწისა და შემდგომი სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის ეფექტურად წარმართვისა და წარმატებული მოღვაწეობისათვის.
     პერმანენტულად ხდება სამუსიკო სკოლაში არსებული საწავლო მეთოდოლოგიის გადახალისება - დახვეწა,  საფორტეპიანო და საგუნდო მიმართულებების განვითარებისთვის თვისობრივად ახალი ტენდენციების დანერგვა და სხვა სამუსიკო კლასების - სიმებიანი და ჩასაბერი ინსტრუმენტების სასწავლო კლასებზე ხელმისაწვდომობის დანერგვისათვის საჭიროებების განსაზრვრა, საკითხის უზრუნველყოფისთვის კი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და კონკრეტული გეგმის შემუშავება.
  სკოლაში ახალი ინვენტარისა და მუსიკალური ინსტრუმენტების საჭიროებების განსაზღვრისა და შეძენისათვის, აგრეთვე სკოლის სამუშაო  სივრცეების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოების დაგეგმვისა და  განხორციელებისათვის,  თანამედროვე მოთხოვნებთან შესატყვისი ხარისხიანი და შედეგზე ორიენტირებული ეფექტური შემოქმედებითი სამუშაო პროცესის უზრუნველყოფისა და წარმართვისათვის, პერიოდულად ანხორციელებს შესაბამის ქმედებებს. 

 ღონისძიების მიზანი

საზოგადოებაში მაღალი მუსიკალური კულტურის დანერგვა, აღორძინება და განვითარების სტაბილური ტენდენციების განსაზღვრა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და მასშტაბურობა.  მომავალი თაობის სულიერი და ესთეტიკური აღზრდა.

5.2.1 .3. ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი

ღონისძიების აღწერა

კულტურის ცენტრი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ზოგადი  განვითარებისა და მისი საუკეთესოდ წარმოჩენის საქმეში ერთ - ერთ უმთავრეს როლს  თამაშობს და ხშირ შემთხვევაში სავიზიტო ბარათის როლსაც ითავსებს.
     კულტურის ცენტრის განვითარების საკითხები მუდმივი განსჯის საგანს წარმოადგენს ადგილობრივი მმართველი ორგანოსათვის და ერთ - ერთი უმთავრესი პრიორიტეტული ზრუნვის მიმართულებაა, რომელიც მჟღავდება შესაძლებლობის ფარგლებში სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის  განხორციელებული ან მიმდინარე დაგეგმილი და დასაგეგმი  მხარდამჭერი ღონისძიებებით.
     ღონისძიება ითვალისწინებს კულტურის ცენტრის დაქვემდებარებაში მყოფი  კულტურისა და ხელოვნების ობიექტებისა და დაწესებულებების (8 - სასოფლო და 3 - ქალაქის ბიბლიოთეკა, 2 - მუზეუმი, 3 - კულტურის სახლი, 2 - სასოფლო კლუბი)  მოვლა პატრონობას.  კულტურის  ცენტრი   აღწერს   ობიექტების  მატერიალურ -  ტექნიკური ბაზის (შენობა - ნაგებობები, აღჭურვილობა, ინვენტარი, რეკვიზიტი) მდგომარეობას  და განსაზღვრავს  გადახალისება - გაახლებისა და შეძენის, რეკონსტრუქცია - რემონტის, აღდგენითი და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების  შესახებ საჭიროებებს, რომელსაც წარუდგენს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიას განხილვისათვის, გარდა ამისა ცდილობს მოიზიდოს ფინანსური რესურსი სხვადასხვა კერძო ფინანურ ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გზით.
      კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების მთავარ სტრატეგიულ ხაზს წარმოადგენს - კულტურული მემკვიდრეობის, სახელოვნებო განათლებისა და პროფესიული ხელოვნების,  სამუზეუმო, საბიბლიოთეკო და საღონისძიებო მიმართულებები:
ა) კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და დაცვის სეგმენტში ქვეყნის მთავარ შესაბამის უწყებებთან- კულტურის სამინისტროსთან, სააგენტოსთან, ეროვნულ მუზეუმთან, აგრეთვე ადგილობრივ დონეზე მერიის შესაბამის სამსახურთან და ბოლნისის ეპარქიის წინამძღოლთან კულტურის ცენტრი ცდილობს შექმნას ეფექტური თანამშრომლობისა და ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების  სტაბილური ტენდენციები. ისტორიულ ძეგლებზე  ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით,  მისასვლელებისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მომსახურეობის სერვისის თანამედროვე  ხედვების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება და გაუმჯობესებისათვის წარდგენა დაინტერესებული სტრუქტურებისადმი შემდგომი განხილვებისა და რეაგირებისათვის.
ბ) სახელოვნებო მიმართულების ნაწილში კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს პროფესიული - სახელოვნებო და ბავშვთა და მოზარდთა სახელოვნებო სწავლების სექციები. პროფესიული დასები კომპლექტდება ბავშვთა და მოზარდთა სახელოვნებო წრეებში მიღებული ცოდნისა და გმოცდილების შემდეგ, სადაც პროფესიონალურ დონეზე აგრძელებენ მსახურებას, რის შედეგადაც მოკრძალებული წვლილი შეაქვთ მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების მნიშვნელოვან საქმეში და ქმნიან კულტურული ცხოვრების საინტერესო პალიტრას. პროფესიული ნაწილის წარმომადგენლები იღებენ შრომის ანაზრაურებას ხელფასის სახით, ხოლო ბავშვთა და მოზარდთა სეგმენტში სწავლება და ცოდნის შეძენა ფასიანია, საიდანაც კულტურის ცენტრის ანგარიშზე საკუთარი შემოსავლების პროფილით ირიცხება და ხმარდება კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარების საქმეს.
გ) საგანმანათლებლო სეგმენტში მნიშვნელოვანი როლი ენეჭება მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების, აგრეთვე კულტურის სახლების სხვადასხვა შინაარსისა და დატვირთვის მქონე სფეროების გამართულ მუშაობას, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, აგრეთვე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შემოსულ ვიზიტორთა მიმართ მაღალ დონეზე მომსახურების თვალსაზრისს, საამისოდ კი კულტურის ცენტრი სხვადასხვა სახის  თანამედროვე სტანდარტების ეფექტური მექანიზმებისა და სერვისების შექმნასა და ჩამოყალიბებაზე ფიქრობს და  შესაბამის ხედვებსა და წინადადებებს შეიმუშავებს.
დ) დაწესებულების შიდა და  მუნიციპალურ ღონისძიებებს, დაკისრებული პასუხისმგებლობის, კომპეტენციისა და შესაბამისი რესურსის გამოყენების  ფარგლებში  უზრუნველყოფს კულტურის ცენტრი. 
  მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სხვადასხვა სახისა და შინაარსის კულტურული, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და გასართობი  არაერთი ღონისძიება, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ღონისძიებების გაფართოების, გამრავალფეროვნებისა და დახვეწის ფორმები და ზოგადად კულტურული ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მუდმივად საჭიროებს დამატებით ხელშეწყობას, რადგან ყველასთვის კარგად ცნობილია  კულტურული აქტივობების მნიშვნელობა და მრავალმხრივი შინაარსობლივი დატვირთვა, თუ რა როლს თამაშობს საზოგადოების  ყველა ასაკობრივი ჯგუფის სულიერი და ესთეტიკური განვითარებისა და მათში ცნობიერების ამაღლებისათვის, რაც, თავის მხრივ განაპირობებს ძლიერი და პროგრესული საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
  ორგანიზაცია - კულტურის ცენტრი პროფესიონალურ/კვალიფიციურ დონეზე,  კვლევებზე დაყრდნობითა  და საზოგადოებრივი განწყობების შესწავლის ხარჯზე, განსაზღვრავს მოქნილი და თანამედროვე ტენდენციებზე მორგებულ  იმ დარგებისა და სფეროების  საჭიროებებს, რაც მრავალმხრივ ხელშემწყობი ფაქტორი გახდება განვითარების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით კი საყურადრებოა შემოქმედებითი ინდუსტრიების შექმნა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის გაჯანსაღებაში კულტურისა და ხელოვნების წილის განსაზღვრაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. 
  კოვიდ  პანდემიით  გამოწვეულმა  ვითარებამ, ხელოვნების დარგების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე სრულიად განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დააყენა მთლიანად სფეროს წარმომადგენლები, რომლებსაც უხდებათ ფიქრი დროისა და ვითარების გათვალისწინებით  სამუშაო  რეჟიმის ახალი დღის წესრიგის შექმნასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ არც ბოლნისის კულტურის ცენტრია გამონაკლისი. დღეისათვის კულტურის ცენტრში  შეიმუშავებულია  ვითარებასთან ადაბტირებული,  მაქსიმალურად ეფექტური მიდგომები, რაც ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების განვითარების უწყვეტობის პროცესს

 ღონისძიების მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვა და პოპულარიზაცია.  კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და მასშტაბურობა.  მომავალი თაობის სულიერი და ესთეტიკური აღზრდა.

5.3. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურული ღონისძიების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 )

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდება, მრავალწლიანი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, ხელოვნების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულებების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო და ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვნების ჩართულობა და სხვა.

პროგრამის მიზანი

კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების ჩართვა; მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება;

5.4.   ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                            

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 5.4.  ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა - ახალი ტაძრების მშენებლობაში, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ შემდგომ აღორძინებაში.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების, ციხე - სიმაგრეების შენარჩუნება, როგორც ჩვენი ქვეყნის ისტორიისა და ადგილობრივი მდიდარი წარსულის საუკეთესო მტკიცებულების უტყუარი ნიმუშის გამოხატულება, მისი შეთავაზების მხარდაჭერა ფართო საზოგადოებისთვის, ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორებისათვის, როგორც  სულიერების, აგრეთვე კულტურული, რელიგიური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ტურისტული კერებისა.

5.5.   საგამომცემლო საქმიანობა.(პროგრამული კოდი 05 05)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგამომცემლო საქმიანობა.(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; შ.პ.ს. გაზეთი ბოლნისი.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის, რომელიც ახორციელებს,  ახალი ამბების და ბოლნისის მუნიციპალიტეტში პრობლემური და სხვა მიმდინარე მოვლენების საკითხების კვლევას, შესწავლასა და ანალიზს, საზოგადოებისათვის პრიორიტეტული საჭიროებების გამოკვეთას, ადგილიდან რეპორტაჟების, რუბრიკებისა და სხვადასვა საინფორმაციო პროდუქტების საშუალებით გაშუქებას, წვლილი შეაქვს  ადგილობრივ მოსახელობასა და მმართველ ორგანოსთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობის ხელშეწყობაში გაზეთის როლის გაზრდაში, პრობლემებისა და სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხების ეფექტურად დაძლევის კუთხით. 

პროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ჟურნალისტური საქმიანობისა და მედია საშუალების განვითარების ხელშეწყობა.  ინფორმაცის მოპოვებისა და მიწოდების ეფექტურობა, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და უზრუნველყოფა. მიმდინარე მოვლენებზე მოსახლეობის სწრაფი და სრულყოფილი ინფორმირება.

 

5.6.  განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო (პროგრამული კოდი 05 06)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.6.  განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო  უზრუნველყოფის ხარჯები.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა.

  

5.7.  წარჩინებული სპორტსმენების,სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 07)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირების, მრავალწლიანი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა) დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე). წარჩინებული სტუდენტები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((B) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა) დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე).
 ასევე, სპორტსმენებს, რომლებიც გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან:
ა) სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (დიდებში და ახალგაზრდებში) საქართველოს ჩემპიონები, პრიზიორები და
საქართველოს ნაკრების წევრები – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩემპიონები და საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები – 100 (ასი) ლარისოდენობით;
გ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს პრიზიორები და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები –50
(ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა სპორტსმენებზე, რომლებიც:
ა) გახდებიან ოლიმპიური ჩემპიონები – 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარის ოდენობით;
ბ) გახდებიან ოლიმპიური პრიზიორები (II ადგილი) – 8 000 (რვა ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 6 000 (ექვსი ათასი)
ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;
გ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩემპიონები – 4 500 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე - 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;
დ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) 
2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;
ე) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები – 6 000 (ექვსი ათასი) ლარის
ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ვ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 4
000 (ოთხი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000
(ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ზ)გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
თ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა
ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 2 000 (ორი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ
უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი
სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ი) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები – 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის
ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე - 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
კ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) - 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათუშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონისპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდანუკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ლ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
მ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ნ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან - პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო ღია მასტერსის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთ ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ო) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან-პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო მასტერსის
პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – (II – ადგილი) – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III –
ადგილი) – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ
დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
პ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები – 1000 (ერთიათასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ჟ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები –(II ადგილი) 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
რ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები სხვადასხვა
ასაკობრივ ჯგუფში – 8 00 (რვაასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ
დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ს) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ტ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადის ჩემპიონები
სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, პრიზიორებზე - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო).
          ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის მიმდინარე წლის „ეტალონის“ ბოლნისის ეტალონ მოსწავლეს მიეცემა
სტიპენდია ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით მიმდინარე წლის განმავლობაში.

პროგრამის მიზანი

ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენა და მოტივირება, მხარდაჭერა და წახალისება; ბოლნისის მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება.

5.8.  ინიციატივების თანადაფინასება(პროგრამული კოდი 05 08)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ინიციატივების თანადაფინასება(პროგრამული კოდი 05 08)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

 ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

ახალგაზრდობა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში, რაც, თავის მხრივ, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების საფუძველია. ახალგაზრდები ხშირად არიან ცვლილების, განვითარებისა და ინოვაციების ინიციატორები. მათი პოტენციალის სრულად რეალიზებისთვის აუცილებელია  შექმნას სათანადო პირობები, რათა მყისიერად უპასუხოს ახალგაზრდების წინაშე არსებულ გამოწვევებს, განახორციელოს თანმიმდევრული, საჯარო და ინტეგრირებული ახალგაზრდული პოლიტიკა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებთან ერთად.

პროგრამის მიზანი

 "თანადაფინანსების პროექტის” ქვეპროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სრულწლოვანი მოქალაქეების, საინიციატივო ჯგუფების ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება, მათი ინიციატივების მხარდაჭერა და მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების თანადაფინანსება.

5.9.  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 09)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 09)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

 მომსახურების მიწოდების/სუბსიდირების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად იყონ ჩართულნი და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ მუნიციპალიტეტის განვითარებაში,ამისთვის საჭიროა საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელება. ახალგაზრდული მხარდაჭერის ქვეპროგრამის .

პროგრამის მიზანი

პროგრამა  მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას და მათ შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ქვეყნის რეკრეაციული ლოკაციების გაცნობა/პოპულარიზაციას, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, ახალგაზრდებისთვის თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობას, გართობისა და დასვენებისთვის არაფორმალური გარემოს შექმნას, აქტიური ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2020წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5338,3

6890,0

4482,52

3368,0

3418,0

3418,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

420,3

526,2

564,6

490,0

490,0

490,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

420,3

526,2

564,6

490,0

490,0

490,0

06 01 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

235,3

317,1

356,6

285,0

285,0

285,0

06 01 01 02

სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

184,9

209,1

208,0

205,0

205,0

205,0

06 02

სოციალური პროგრამები

4918,1

5401,4

3917,92

2878,0

2928,0

2928,0

06 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

96,5

145,0

200,0

200,0

200,0

200,0

06 02 02

შშმ პირების დახმარებები

352,5

307,0

445,0

385,0

385,0

385,0

06 02 03

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

474,0

556,2

657,2

640,0

640,0

640,0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

15,8

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

06 02 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების  ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

1

30

15

15

15

15

06 02 06

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების    მატერიალური დახმარება

6,4

12

12

12

12

12

06 02 07

გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი

დახმარება

116,0

120

140,0

0,0

0,0

0,0

06 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

1442,8

1050,0

490,0

400,0

400,0

400,0

06 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების  დახმარება)

18,8

25

25

20

20

20

06 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისთვის

კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

30,3

45

45

40

40

40

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

46,4

100,

100

80

80

80

06 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

491,9

630,0

748,0

713,0

713,0

713,0

06 02 13

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,3

40

40

40

40

40

06 02 14

ერთჯერადი დახმარებები

947,7

600

360

200

200

200

06 02 15

სარიტუალო მომსახურება

3,3

5

5

3

3

3

06 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

792,3

1592,0

518,72

50,0

100,0

100,0

06 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

70,2

104,2

77,0

40,0

40,0

40,0

6.1. ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

   6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

6.1.  ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარებას, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას.

პროგრამისმიზანი

პროგრამის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.

 

6.1.2 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00) 

 6.1.  ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

6.1.2 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"-ს და შპს დეზ-ეფექტი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

ქვეპროგრამისმიზანი

პროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა.  ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. მუნიციპალიტეტში  გადამდები  და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი, გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის მუშაობის გზით.დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

6.1.2 .1. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.  ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

ღონისძიების აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება. Covid 19 -ის დაავადების დროული გამოვლენა გამოვლენის ხელშეწყობა,  დაავადებათა ენდემური გავრცელების  შენარჩუნება, მისი კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და  მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება , დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა  , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;  კოვიდ საწინააღმდეგო და გეგმიური ვაქცინაციის მოცვის გაუმჯობესება

 ღონისძიებისმიზანი

მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური საიმედო გარემოსა შექმნა და შენარჩუნება.

6.1.2 .2. სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები(პროგრამული კოდი 06 01 01 02)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები(პროგრამული  კოდი 06 01 01 02)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური; შპს "დეზ-ეფექტი"

ღონისძიების აღწერა

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო (მავნე მღრნელების წინააღმდეგ) , სადეზინსექციო (მავნე მწერების წინააღმდეგ) და სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელების ფარგლებში შესრულდეს სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შემავალ საბავშვო ბაღებში, ორგანიზაცია დაწესებულებებში ,ადმინისტრაციულ შენობებში, ქ.ბოლნისის ნაგვისშემკრებ ბუნკერებზე,დაბა კაზრეთის ნაგვის შემკრებ  ბუნკერებზე, ქ.ბოლნისისა და დაბა კაზრეთის დასასვენებელ სკვერებში, მუნიციპალური ტრანსპორტი.

 ღონისძიებისმიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 

6.2 .სოციალურიპროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

პრიორიტეტისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაპროგრამა:

6. ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა.(პროგრამულიკოდი 06 00)                                                   

პროგრამისდასახელება (პროგრამულიკოდი)

6.2 .სოციალურიპროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

პროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

სუბსიდირება/მომსახურებისმიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამისგანმახორცილებელი

მერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური.

პროგრამისაღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული  შეღავათებითა  და  სოციალური  დახმარებებით უზრუნველყოფას.

სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  მიზნობრივი  ტრანსფერის ფარგლებში    კანონმდებლობით გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  ხარჯების  ანაზღაურებას, მოხუცებულთა,   მიუსაფართა  და  სოციალურად  დაუცველთა  კვებით  და  საცხოვრებელი  ფართით უზრუნველყოფას,სტუდენტთა  და სპორცმენთა  სოციალურ  დახმარებას,   იძულებულ  გადაადგილებულ  პირთა   სოციალურ  დახმარებას და  სხვა  სოციალურ  ღონისძიებებს, რომლებიც   მთლიანობაში   უზრუნველყოფენ   მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის  სოციალური მდგომარეობის  გაუმჯობესებას.

პროგრამისმიზანი

პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას

ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

6.2.1.  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით (2000 ლარი) უზრუნველყოფა.  დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტიგენტია:
ა) ეპილეფსიით დაავადებული მოქალაქეები;
ბ) ბრონქიალური ასთმით დაავადებული მოქალაქეები;
გ) ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეები;
დ) პარკინსონით დაავადებული მოქალაქეები;
ე) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქცით დაავადებული მოქალაქეები;

ქვეპროგრამისმიზანი

ზემოაღნიშნული შესაძლო გართულებების პრევენცია და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

6.2.2.   შშმპ დახმარებები (პროგრამულიკოდი 0602 02)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი) 

შშმ პდახმარებები (პროგრამული კოდი 0602 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, უსინათლო შშმ პირების დადიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებითუ ზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების სახცოვრებელი პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ყოველთვიური მატერიალური დახმარება კალენდარული წლის განმავლობაში გაეწევათ შემდეგბ ენეფიციარებს:
ა. მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წელზე მეტი ასაკის ბენეფიციარებს - 130 (ასოც დაათი) ლარის ოდენობით;
ბ. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში იღებენ სამედიცინო მომსახურეობას დახმარებას მიიღებენ - 130 (ას ოცდაათი) ლარისოდენობით, ხოლო იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებში იღებენ სამედიცინო მომსახურებას - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;
გ. ყრუმუნჯებს - 50 (ორმოცდაათი) ლარისოდენობით;
დ. 18-დან 26 წლამდეშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე:

 დ. ა) ბენეფიციარებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და საჭიროებენ მუდმივ მომვლელს  - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
დ. ბ) კლასიკური ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბენეფიციარებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
დ. გ) აუტიზმით დაავადებულ ბენეფიციარებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ე. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს (18 წლამდე), რომლებიც საჭიროებენ მომვლელს  - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ვ. „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ რეინტეგრირებულ შშმ პირებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარისოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. შშმ პირთა საზოგადოებაში ინკლუზია;

6.2.3 ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ (პროგრამულიკოდი 06 02 03)

 

პრიორიტეტისდაპროგრამისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივიჯანმრთელობისდაცვა.(პროგრამულიკოდი 06 01 01)
სოციალურიპროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება (პროგრამულიკოდი)

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისისმუნიციპალიტეტისსათნოებისსახლი“ (პროგრამულიკოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

მომსახურებისმიწოდება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური;  

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამისაღწერა

ქვეპროგრამისფარგლებშიგანხორუპოვარდაუმწეომოხუცთათავშესაფრით, კვებითდასამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფა; ერთჯერადიკვებითუზრუნველყოფა; განსაკუთრებული მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციურიშინ-მოვლის მომსახურებით; ძალადობის მსხვერპლის ოჯახის წევრთა უფლებრივი თანასწორობის აღიარება,ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ხელშეუხებლობა, მსხვერპლთა დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის საფუძვლების შექმნა. ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამისმიზანი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

6.2.4.   სოციალურად დაუცველი ერთწლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 04)

 

პრიორიტეტისდაპროგრამისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება(პროგრამულიკოდი)

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვისსამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა და სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 130 000-ს. ერთ წლამდე ბავშვებისკვებით უზრუნველსაყოფად, დახმარება გაეწევათ თვეში - 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამისმიზანი

სოციალურადდაუცველოჯახებშიერთწლამდებავშვებისცხოვრებისხარისხისგაუმჯობესება.

 

6.2.5.  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 05)

 

პრიორიტეტისდაპროგრამისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება (პროგრამულიკოდი)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შშმ ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა, აღნიშნული  ბენეფიციარებისათვის მეტყველების შესწავლა და გაუმჯობესება.

ლოგოპედის მომსახურეობის საფასური 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით აუნაზღაურდებათ
 

ქვეპროგრამისმიზანი

პროგრამის მიზანია შშმ ბავშვების ადრეული განვითარების დარღვევების იდენტიფიცირება ბავშვის სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი, კომუნიკაციური და თვითმოვლითი უნარების განვითარება.

6.2.6.    „სოციალურიდახმარებისშესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება  (პროგრამულიკოდი 06 02 06)

 

პრიორიტეტისდაპროგრამისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვადა სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება (პროგრამულიკოდი)

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზერეგისტრირებული „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა, აღნიშნული ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიურიმდგომარეობის გაუმჯობესება.
კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მატერიალური დახმარება გაეწევათ  „სოციალური დახმარების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით განსაზღვრულ რეიტენგრირებულ   18 წლამდე არასრულწლოვნებს  – 100 (ასი) ლარი სოდენობით;

ქვეპროგრამისმიზანი

მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

6.2.8. სამედიცინოუზრუნველყოფისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 08)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელებ

(პროგრამულ იკოდი) 

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები:
1. ონკოლოგიური დაავადებების მქონებე ნეფიციარებს კალენდარული წლის განმავლობაში სამედიცინო დამხარება გაეწევათ:
ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის - 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;
ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
გ. მედიკამენტური მკურნალობისთვის  (მხოლოდ ავთვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევაში) - 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;
2.  სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 
150 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში, დახმარება გაეწევათ:

ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის - 5000 (ხუთიათასი) ლარის ოდენობით;

ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
გ. მედიკამენტური მკურნალობისთვის - 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;
 3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ:
ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის - 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;
ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
გ. მედიკამენტებით მკურნალობისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს – 1000 (ერთიათასი) ლარის ოდენობით;
4. სტაციონალური, ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური მკურნალობისათვის5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარება გაეწევათ:
ა. ლეიშმანიოზით დაავადებულ ბენეფიციარებს;
ბ. დედ-მამითობოლ 18 წლამდე არასრულწლოვნებს;
გ. ვირუსული ჰეპატიტებით დაავადებულ ბენეფიციარებს.
7. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებით დაავადებულ ბენეფიციარებს სტაციონალური მკურნალობისთვის დახმარება გაეწევათ - 2000 (ორიათასი) 
ლარისო დენობით.

8. ომისა და სამხედრო ძალის ვეტერანებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:
ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის - 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;
ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ. მედიედიკამენტური მკურნალობისთვის - 1000 (ერთი ათასი) ლარი.
9. იძულებით გადაადგილებულ პირებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:
ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის - 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;
ბ. დიაგნოსტიკურიმკურნალობისთვის - 500 (ხუთასი) ლარისოდენობით;

91. აუტიზმის მქონე ბავშვებს რეაბილიტაცია/აბილიტაციისათვის წლის განმავლობაში დახმარება

გაეწევათ - 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;

92. 1-9 პუნქტით გათვალისწინებული ბენეფიციარები ორი ან მეტი დაავადების კატეგორიის არსებობის შემთხვევაში დახმარებას მიიღებენ მხოლოდ ერთი კატეგორიიდან.

10. ფსორიაზით დაავადების მედიკამენტური მკურნალობისათვის დახმარება1000 (ერთიათასი) ლარის ოდენობით გაეწევათ:
 ა. სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება
100 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში;

ბ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს.
11. ფენილკეტონურიით და ჰიპერფენილალანემიით დაავადებულ ბავშვებს (სპეციალური საკვების შესაძენად) 
დახმარება გაეწევათ წელიწადში - 3 500 (სამი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;

12. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობების დაცვით რეგისტრირებული იმ გაჭირვებული მოქალაქეების (ოჯახების), რომლებიც განცხადებით მომართვის პერიოდში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/დარეგისტრირებულია ვის ვრცელდება წესით და წესებული შეზღუდვები (მაგ: ათვისებული აქვს პროგრამით გათვალისწინებული გასაცემი დახმარებები), განცხადებას განიხილავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი. შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, შესაძლებელია გამონაკლისის სახით დახმარება გაეწიოს ამ პუნქტით განსაზღვრულ პირს, კალენდარული წლისგამავლობაში სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისთვის არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის დამედიკამენტური მკურნალობისთვი 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობის თანხით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმის აწვდომობის გაზრდის გზით. 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

6.2.9. ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 02 09)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა.(პროგრამულიკოდი 06 00)
სოციალურიპროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალი ტეტშირეგისტრირებული სოციალურ ზღვარს ქვევითმყოფი უსახლ კარო ოჯახების ბინის ქირითუზ რუნველყოფა.

ბინის ქირაარაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად აუნაზღაურდებათ: 
ა. სოციალურად დაუცველუ სახლკარო - მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არაღემატება 100 000-ს და აღნიშნული ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში;
ბ. „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ მსხვერპლს.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 

6.2.10.  სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 10)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადები თუზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამული

ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის

განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანან აზღაურდება ქ. ბოლნისში, დ. აღმაშენებლის ქ. უ/ნ-შიდა დაბა კაზრეთში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგია 250კვ/სთ - ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი - გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო - ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით;
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ქ. ბოლნისში, სიონის ჩიხი N1-ში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგიას რულად - საერთო მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი - გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო - ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.  ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

6.2.11. სტუდენტთადახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 11)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვადა სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური დაჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამი საღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტების წახალისებას და ფულადი ფორმით დახმარებას. ყოველთვიური  მატერიალური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ (1 ოქტომბრიდან 1 მარტამდე და 1 მარტიდან 1 აგვისტომდე) შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში:
ა. ობოლ დამარჩენალ დაკარგული ოჯახებიდან სტუდენტებს - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
ბ. სტუდენტებს იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
გ. სტუდენტებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან (0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა და ქულა მიენიჭათ გასული ან მიმდინარე წლების პერიოდში)  - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
დ. სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი) - 50 (ორმოც დაათი) ლარი;
ე. სტუდენტებს ოჯახებიდან, რომელთაც ჰყავთ ორი ან მეტი სტუდენტი - თითოეულს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ვ. შშმს ტუდენტებს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
ზ. „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც გახდა სტუდენტი - 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
ზემოთა ღნიშნული სამი ან მეტი კატეგორიის მქონე სტუდენტები და ფინანსდებიან ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი

სტუდენტების მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება

ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

6.2.12. მუნიციპალურიტრანსპორტითმგზავრობისშეღავათი (პროგრამულიკოდი 06 02 12)

 

პრიორიტეტისდაპროგრამისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება(პროგრამულიკოდი)

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური. შპს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორის სამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური“-ს  დაფინანსებაში და მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობას.

ქვეპროგრამისმიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

6.2.13. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 013)

 

პრიორიტეტისდაპროგრამისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა.(პროგრამულიკოდი 06 00)
სოციალურიპროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება (პროგრამულიკოდი)

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროსდაღუპულთადადაკარგულთაოჯახების

ერთჯერადიმატერიალურიდახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 013)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

 1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ:
ა. მიმდინარე წლის 9 მაისისთვის - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები  – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
ბ. მიმდინარე წლის 8 აგვისტოსთვის (ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი) - 2008 წლის აგვისტო სსაომარი მოქმედებების დროს გარდაცვლილთა ოჯახები - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
გ. მიმდინარე წლის 27 სექტებრისათვის (ოჯახისმხოლოდერთიწევრი) - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულთა და უგზო უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახები– 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამისმიზანი

ომის ვეტერანთა მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

6.2.14. ერთჯერადიდახმარებები (პროგრამულიკოდი 06 02 14)

 

პრიორიტეტისდაპროგრამისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა.(პროგრამულიკოდი 06 00)
სოციალურიპროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება (პროგრამულიკოდი)

ერთჯერადიდახმარებები (პროგრამულიკოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფილნი იქნებიან:
ა. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
ბ. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 150 000-მდე და ქულა მიენიჭათ გასული და 
მიმდინარე წლების პერიოდში - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

გ. ასი და მეტი წლის ხანდაზმული - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
დ. „ქალთა მიმართ ძალადობისან/დაოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოსკანონის შესაბამისად განსაზღვრული მსხვერპლი– 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
ე. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობის დაცვით რეგისტრირებულიმ ღატაკი ოჯახების წევრებს, რომლებიც განცხადებით მომართვის მომენტში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის 
სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/დარეგისტრირებულია და არა ქვს მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და მომართვის პერიოდში მძიმეა მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და არმიეკუთვნება გაცემის წესის მიხედვით განსაზღვრულ არც ერთ კატეგორიას, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება არა უმეტეს 300 (სმასი) ლარის ოდენობით, გაეწევათ მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი „ერთჯერადი დახმარების მიღების მსურველპირთა განცხადებების განმხილველი სამუშაო ჯგუფის“ დასკვნის საფუძველზე, შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის მიერ შედგენილი აქტის საფუძველზე (აქტში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია ოჯახის სოციალური მდგომარეობისა და ოჯახის წევრთა შესახებ).

ვ) ამ მუხლის პირველი ქუნქტის „ა“, „ბ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული დახმარებების მიღება გათვალისწინებულია ოჯახის მხოლოდ ერთ წევრზე.

ქვეპროგრამისმიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

6.2.15. სარიტუალომომსახურება (პროგრამულიკოდი 06 02 15)

 

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში, ასევე უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალომო მსახურების დაფინანსების მიზნით ყოველი გარდაცვლილის ოჯახზე

გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება  250 (ორასორმოცდაათი) ლარისოდენობით.

ქვეპროგრამისმიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

6.2.16. სტიქიისშედეგადმიყენებულიზიანისანაზღაურება(პროგრამულიკოდი 06 02 16)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის

დასახელება

(პროგრამული კოდი)

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამული

ბიუჯეტირების

იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის

განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გასულ და მიმდინარე წლებში სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასიათის ბუნებისმოვლენის – მიწისძვრა, სეტყვა, წყალდიდობა, დიდთოვლიანობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი), ხანძრის,  სხვა უბედურიდა ფორსმაჟორული შემთხვევევის შედეგად საცხოვრებელ სახლებზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულის გარდა სხვა შემთხვევაში, დაზიანებული (ანდაუსრულებელი) საცხოვრებელი სახლების აღდგენა (მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა/დასრულება) მოხდება შემდეგი კატეგორიის ოჯახებისათვის:

ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა ოჯახებისათვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ს);

ბ) სტიქიის შედეგად მაღალმთიანი რაიონებიდან ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზეგადმოსახლებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის (სარეიტინგოქულაარაღემატება100 000-ს),  რომელთა სახლებიც არ არის საცხოვრებლად ვარგისი;

გ) სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანიო ჯახებისათვის(რომელთასარეიტინგოქულაარაღემატება 100 000-სდარომლებსაც 65 000-დან 100 000-მდექულამინიჭებულიაქვთ 2018-2019 წლებში), რომელთაც ჰყავთ სამი ან მეტი შვილი და საცხოვრებელი სახლები არ არის საცხოვრისად ვარგისი;

დ) სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერებისათვის (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს), რომელთა საცხოვრებელი სახლებიც არ არის საცხოვრებლად ვარგისი;

ე) ოჯახებისათვის,  რომლებიც იმყოფებიან უკიდურეს ეკონომიკურ გასაჭირში და დახმარების გაცემის მომენტში ვერ ხვდებიან ამ მუხლით გათვალისწინებულ კატეგორიებში.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული კატეგორიების ოჯახების საცხოვრებელი სახლების შეკეთება მოხდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი შესაბამისისა კითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე. სარემონტო სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა მოხდება მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურების მიერ მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩატარებული სამუშაოების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს 500 (ხუთასი) ლარამდე ზარალი აუნაზღაურდებათ სრულად, ხოლო 500 (ხუთასი) ლარისზემოთ – მიყენებული ზიანის 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 20 000 (ოციათასი) ლარისა. ხოლო სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასიათის ბუნების მოვლენის – მიწისძვრა, სეტყვა,წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი) შედეგადდაზარალებულოჯახებსზარალიაუნაზღაურდებათსრულად, წარმოდგენილიაუდიტისდასკვნისშესაბამისად. 

5. სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად მსხვილფეხა დაწვრილფეხა საქონელზე, საქონლის სადგომზე, საქონლისსაკვებსა (თივა) დასაკვების შესანახ თავლაზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად და ზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. 

6. მსხვილფეხა და მწვრილფეხა საქონელზე, აგრეთვე საქონლის სადგომზე მიყენებულიზარალის შემთხვევაში, დაზარალებულ ოჯახებსზარალი აუნაზღაურდებათ მიყენებული ზიანის 70%-ის შემთხვევაში, მაგრამ არაუმეტეს 3 000 (სამიათასი) ლარისა, ხოლო საქონლის საკვებზე (თივა), აგრეთვესაკვების (თივა) შესანახ თავლაზე მიყენებული ზარალის შემთხვევაში – არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

7. ამ მუხლის პირველი, მე-3 დამე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ მაბენეფიციარებმა, მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირმა დახმარების მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: 

ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) შვილების დაბადების მოწმობის ასლები (ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტებით სარგებლობის შემთხვევაში);

დ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით სარგებლობის შემთხვევაში);

ე) იძულებით გადაადგილებული პირის დამადასტურებელი მოწმობის ქსერო ასლი (ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით სარგებლობის შემთხვევაში);

ვ) ცნობა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთასა მინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოდან (ამ მუხლის პირველი და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში);

ზ) აუდიტის დასკვნა ზარალის ოდენობის შესახებ;

თ) სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება –ანკეტის (ფორმა №1) ასლი, თუ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში რეგისტრაციის ადგილის აღმნიშვნელი ჩანაწერი დაფიქსირებული არ არის.შენიშვნა - ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულმა ბენეფიციარმა, მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირმა დახმარების მიღების მიზნით განცხადება და თანდართული დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს მიმდინარე წლის 31 მარტამდე.“  

8. ბენეფიციარი ვალდებულია წარმოადგინოს აუდიტის დასკვნა ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ მიყენებული ზარალის ოდენობა აღემატება 500 (ხუთას) ლარს. 

9.იმ შემთხვევაში, თუ სტიქიით მიყენებული ზარალის ოდენობა არ აღემატება 500 (ხუთასი) ლარს, ზარალის ანაზღაურება, ამავე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, შესაძლებელია მოხდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტის საფუძველზე.

10. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე ფულადი დახმარების გაცემის შემთხვევაში ბენეფიციარი იღებს ვალდებულებას მიზნობრივად გახარჯოს მუნიციპალიტეტისგან მიღებული ფულადი დახმარება, რის შესახებაც ბენეფიციარს, მისი ოჯახის სრულწლოვან წევრს ან შესაბამისი უფლებამისილების მქონე პირს შორის ფორმდება წერილობითი ხელშეკრულება.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

               

6.2.17. ხანდაზმულთადღისსოციალურიცენტრი (პროგრამულიკოდი 06 02 17)

 

პრიორიტეტის დაპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

მომსახურების მიწოდება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის

განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური. ააიპ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველო რადიკალური დასწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშედგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავმიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარება ზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვა და სხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არა ერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას.

თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება,ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არა ერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება,როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისშ ესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომდღეისათვის საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთად ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოებისეროვნულიგეგმის (საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს:

მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს;

არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში დასაველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს წარმოადგენს:

Ø კატასტროფების მართვა (რისკის შემცირება, მზადება და რეაგირება), რაც გულისხმობს თემის მოწყვლადობისა და შესაძლებლობები 
სშეფასებას, ცოდნის ამაღლებას კატასტროფების შესახებ თემში მათი შესაძლებლობების გაზრდისა და თემის ეფექტური რეაგირებისათვის საგანგებო/კრიზისული სიტუაციის დროს; რეაგირების გუნდების შექმნას (მათ შორის პირველი დახმარების და ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდები), წვრთნას/სწავლებას, სიმულაციური ვარჯიშების მოწყობას და რეაგირების მექანიზმში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობის გაუმჯობესებას; მუნიციპალიტეტების რეაგირებისა და ევაკუაციის გეგმების (მათშ ორის საოჯახო გეგმის) შემუშავებაში/განახლებაში აქტიურ მონაწილეობას.

Ø ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ითვალისწინებს მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით უფასო სამედიცინო-დიაგნოსტიკურ კვლევებსა (მუცლის ღრუსა და სხვა შინაგანი ორგანოების ექოსკოპირება უახლესი აპარატურით, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა, სისხლში შაქრის შემცველობის დონის განსაზღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის რადიოლოგი ურიკვლევა) დაექიმი-თერაპევტის, გინეკოლოგისა თუ ოფთალმოლოგისკონსულტაციას მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე დასახლებებსა და თემებში. ასევე სისხლის უანგარო, ნებაყოფლობითი დონაციის პროპაგანდის მეშვეობით სისხლის დონორების მობილიზებას და ქვეყანაში არსებული სისხლის მარაგის შევსებას, იმუნიზაციის გზით ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტურ დაცვას მართვადი დაავადებებისაგან, საგანგებოსი ტუაციებისთვის,მათ შორის პანდემიებისთვის მზადყოფნას, ეპიდემიური კონტროლის, წყლის ჰიგიენისა და სანიტარიის, მასობრივი საგანგებო სიტუაციებიის მართვის, პირველი დახმარებისა და ფსიქოლოგიური პირველი დახმარების შესახებ ცოდნის ამაღლების და პრაქტიკული უნარების განვითარების გზით, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს თემის დონეზე საგანგებო მდგომარეობებზე რეაგირების გაუმჯობესებას;

Ø სოციალური მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებში  ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრის“  ბაზაზე არის შექმნილი სხვა და სხვა საქმიანობათა ჯგუფები და ხორციელდება ბენეფიციართა უნარ-ჩვევების განვითარება (თემატური ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო სესიები და ა.შ.), სერვისების მიწოდება (ბინაზევიზიტები, შინმოვლა, საოჯახო საქმეებში დახმარება, რეცხვა და ა.შ.) და ადვოკატირება (სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ პირთა მონაწილეობით, კონსულტაცია დაინფორმირება). ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ეძლევათ ღირსეულ გარემოში დაგეგმონ და აქტიური მონაწილეობა მიიღონზემოაღნიშნულიცენტრისყოველდღიურსაქმიანობაში, სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, რაც ხელს უწყობს მათი ყოფის შემსუბუქებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და თაობათა შორის იურთიერთობების გაუმჯობესებას.

Ø ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება, რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვა და სხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში, რაც თავის მხრივ ხელსუწყობს თითოეული ინდივიდის პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო სესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების და ა.შ. საშუალებით) სხვადასხვა მიმართულებით, მათში ჰუმანიტარული ღირებულებების ჩამოყალიბებას, სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებას, მათ მობილიზებას და აქტიურ მონაწილეობას მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებაში, როგორც სასოფლო, ასევე საქალაქო თემებში. ახალგაზრდებს ეძლევათ არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა ცხოვრების ულიუნარ-ჩვევების განვითარების საშუალება, რაც ხელს უწყობს მათ თვითრეალიზებას და უშუალო მონაწილეობას თემის, მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის გავნვითარებაში.

ახალგაზრდებისთვის ასევე ხელმისაწვდომი ხდება ჩაერთონ თანასწორთა განათლების პროცესში და დაეხმარონ თანატოლებს გახდენენ უფრო მოტივირებულები, აქტიურები და გაიუმჯობესონ მათთვის საჭირო შესაბამისი უნარ-ჩვევები. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას აქვს როგორც თემებში მოწყვლადი ჯგუფების ((სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მოზარდები, ხანდაზმულები, ასევე იძულებით გადაადგილებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები) წინაშე არსებულ გამოწვევებ ზემყისიერი რეაგირების, ასევე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისა და რისკების შემცირების მრავალწლიანი გამოცდილება, ცოდნა და პოტენციალი. იგი ხელს უწყობს უსაფრთხო ადგილობრივი თემების განვითარებას საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დონეზე პარტნიორთა მობილიზებით და თთგ (თემის თანამონაწილეობით განვითარება) მიდგომის გამოყენებით, რომლის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყველა დაინტერესებულ მხარეს თემის საჭიროებებზე რეაგირების პროცესში აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და თვით თემის წევრებს, რაც შემდგომში არის ამ პროცესის მდგრადობის წინაპირობა. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და მისი ფილიალი ბოლნისში თავისი პრიორიტეტებიდან და განსაზღვრული მანდატიდან გამომდინარე ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურსსა და  გამოცდილებას იყენებს მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ბოლნისის ფილიალი „ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების, სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვა და სხვასხის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.  თვალსაჩინო და ხელშესახებია სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. სასწავლო ტრენინგ მოდულებისა და კვალიფიციური ტრენერების არსებობა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საშუალებას აძლევს განახორციელოს როგორც თემის წევრების სწავლება, ასევე მოახდინოს სათანადო რეაგირება საჭიროებებისა და გამოწვევების საპასუხოდ.   პროექტი საშუალებას მისცემს თემს შეისწავლოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც წითელი ჯვრის საზოგადოება გადასცემს თემის წევრებს თავის პარტნიორებთან ერთად.   თემის წევრები მიღებულ ცოდნასად აგამომუშავებულ უნარ-ვევებზე დაყრდნობით შეძლებენ უფრო მეტად უსაფრთხო და სტაბილური თემების ჩამოყალიბებას, რომელსაც შესწევს უნარი ადგილობრივ ხელისუფლებასთ ან და ბოლნისის წითელი ჯვრის გუნდთან კოორდინირებაში მოახდინონ კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის რისკის შემცირება და გაუმკლავდნენა დგილზე წარმოქმნილ სხვა და სხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის covid-19-ით მიღებულზიანს. შეთავაზებული პროექტის განხორციელებით, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას და ბოლნისის ფილიალს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტროფებისადმი მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და მთლიანად თემის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაში, მათ გაძლიერებასა და მათივე პრობლემების ადვოკატირებაში. მობილიზებული პარტნიორები, თემის წევრები და სერვისების მიწოდებასა და განხორციელებაში გაწრთვნილი მოხალისეები კი არის შეთავაზებული პროექტის წარმატებით განხორციელებისა და მდგრადობის გარანტი.

ქვეპროგრამის მიზანი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითყარების ხელშეწყობა კატასტროფისთვის მზადება, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობი სგაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით

ბიუჯეტის ასიგნებების მოცულობები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით (ათ.ლარი)

 

კო

დი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

36,070.8

7,635.7

28,435.1

39,099.9

6,535.3

32,564.7

42,242.00

6,518.2

35,723.8

 

ხარჯები

25,013.2

696.0

24,317.2

28,668.6

721.9

27,946.7

30,387.4

795.1

29,592.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,919.5

6,939.7

3,979.8

10,373.8

5,813.3

4,560.5

11,792.2

5,723.1

6,069.0

 

ვალდებულებების კლება

138.1

0.0

138.1

57.5

0.0

57.5

62.5

0.0

62.5

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,776.0

130.4

5,645.6

5,774.0

132.0

5,642.0

8,232.4

172.0

8,060.4

 

ხარჯები

4,939.3

130.4

5,444.8

5,455.7

132.0

5,323.7

7,578.4

172.0

7,406.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

0.0

62.8

260.8

0.0

260.8

591.5

0.0

591.5

 

ვალდებულებების კლება

138.1

0.0

138.1

57.5

0.0

57.5

62.5

0.0

62.5

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

888.9

0.0

888.9

1,026.6

0.0

1,026.6

1,429.3

0.0

1,429.3

 

ხარჯები

888.9

0.0

888.9

970.9

0.0

970.9

1,429.3

0.0

1,429.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

55.7

0.0

55.7

0.0

0.0

0.0

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

3,817.9

0.0

3,817.9

4,380.1

0.0

4,380.1

6,161.6

0.0

6,161.6

 

ხარჯები

3,755.1

0.0

3,755.1

4,175.0

0.0

4,175.0

5,570.1

0.0

5,570.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

0.0

62.8

205.1

0.0

205.1

591.5

0.0

591.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა  დაფარვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

179.0

0.0

179.0

87.2

0.0

87.2

89.5

0.0

89.5

 

ხარჯები

40.9

0.0

40.9

29.7

0.0

29.7

32.0

0.0

32.0

 

ვალდებულებების კლება

138.1

0.0

138.1

57.5

0.0

57.5

57.5

0.0

57.5

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

238.5

130.4

108.2

258.5

132.0

126.5

314.0

172.0

142.0

 

ხარჯები

238.5

130.4

108.2

258.5

132.0

126.5

314.0

172.0

142.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება

15.9

0.0

15.9

21.7

0.0

21.7

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

15.9

0.0

15.9

21.7

0.0

21.7

33.0

0.0

33.0

01 07

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

635.8

0.0

635.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

635.8

0.0

635.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,633.4

6,374.8

6,258.6

13,240.4

5,859.6

7,380.8

14,956.7

5,438.1

9,518.5