შპს „All Seasons-ის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

შპს „All Seasons-ის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 299
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/03/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.025949
299
05/03/2021
ვებგვერდი, 28/02/2022
000000000.00.003.025949
შპს „All Seasons-ის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება 299

2021 წლის  5 მარტი

ქ. თბილისი

შპს „All Seasons-ის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა  განხორციელების თაობაზე

„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 491 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, შპს „All Seasons“ (ს/ნ: 404903510) გათავისუფლდეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ − სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა (საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უფლებამონაცვლე) და შპს „All Seasons-ს“ შორის 2012 წლის 23 აგვისტოს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ვადაგადაცილებით შესრულებისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                               ირაკლი ღარიბაშვილი