მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 01 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 01 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/02/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016489
01
15/02/2022
ვებგვერდი, 16/02/2022
190020020.35.159.016489
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 01 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2022 წლის 15 თებერვალი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 01 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 01 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №41  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 03/12/2021, №190020020.35.159.016481) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

44687,6

38459,3

6228,3

გადასახადები

18914,4

24188,7

24188,7

0,0 

26969,8

26969,8

0,0

გრანტები

9340,4

8293,8

550,0

7743,8

6228,3

0,0

6228,3

სხვა შემოსავლები

5020,1

9134,3

9134,3

0,0 

11489,5

11489,5

0,0

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

27764,8

26843,1

921,7

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

5616,5

4988,8

627,7

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0 

24,3

24,3

0,0

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

12845,9

12745,4

100,5

გრანტები

48,9

45,0

45,0

 0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2246,6

2241,6

5,0

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0 

1133,2

1133,2

0,0

საოპერაციო სალდო

14033,2

18294,7

11476,7

6818,0

16922,8

11616,2

5306,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14366,5

14651,3

8382,0

6269,3

25375,2

19425,5

5949,7

ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

25943,8

19994,1

5949,7

კლება

807,1

879,2

879,2

0,0 

568,5

568,5

0,0

მთლიანი სალდო

-333,4

3643,5

3094,7

548,7

-8452,4

-7809,3

-643,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483,5

3580,8

3032,0

548,7

-8515,1

-7872,0

-643,1

ზრდა

159,6

3580,8

3032,0

548,7

0,0

0,0

0,0

კლება

643,0

0,0

0,0

0,0

8515,1

7872,0

643,1

ვალდებულებების ცვლილება

-150,1

-62,7

-62,7

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

34082,1

42496,0

34752,2

7743,8

45256,1

39027,8

6228,3

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

44687,6

38459,3

6228,3

არაფინანსური აქტივების კლება

807,1

879,2

879,2

0,0

568,5

568,5

0,0

გადასახდელები

34565,6

38915,3

31720,2

7195,1

53771,2

46899,8

6871,4

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

27764,8

26843,1

921,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

25943,8

19994,1

5949,7

ვალდებულებების კლება

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-483,5

3580,8

3032,0

548,7

-8515,1

-7872,0

-643,1

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 44687,6 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

33274,9

41616,9

33873,0

7743,8

44687,6

38459,3

6228,3

გადასახადები

18914,4

24188,7

24188,7

0,0

26969,8

26969,8

0,0

გრანტები

9340,4

8293,8

550,0

7743,8

6228,3

0,0

6228,3

სხვა შემოსავლები

5020,1

9134,3

9134,3

0,0

11489,5

11489,5

0,0

 

4. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 26969,8 ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

18914,4

6781,4

26969,8

გადასახადები ქონებაზე

5965,1

6781,4

5800,0

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

5965,1

6781,4

5800,0

ქონების გადასახადი

5965,1

3027,2

5800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2604,4

48,7

2605,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

37,0

64,3

44,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

68,9

2251,1

28,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1976,4

1390,2

1852,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1278,3

17407,3

1271,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

12949,3

17407,3

21169,8

დამატებული ღირებულების გადასახადი

12949,3

6781,4

21169,8

 

5. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6228,3 ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

9340,4

8293,8

6228,3

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

9340,4

8293,8

6228,3

მიმდინარე

1774,0

690,8

907,7

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1774,0

690,8

907,7

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1774,0

690,8

907,7

მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

237,4

250,0

280,0

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)

384,9

440,8

627,7

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)

151,7

0,0

0,0

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი

1000,0

0,0

0,0

კაპიტალური

7566,4

7603,0

5320,6

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

7566,4

7603,0

5320,6

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7566,4

7603,0

5320,6

 სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა

1232,0

1232,0

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5984,4

5821,0

5320,6

„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა

350,0

550,0

0,0

 

6. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11489,5 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

5020,1

9134,3

11489,5

შემოსავალი საკუთრებიდან

1397,9

1746,1

2356,8

პროცენტი

431,3

761,5

1131,8

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

431,3

761,5

1131,8

რენტა

966,6

984,6

1225,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

854,9

861,7

1050,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

109,1

120,4

175,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2149,3

4761,0

4730,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2140,4

4763,1

4724,0

სანებართვო მოსაკრებლები

184,9

606,1

450,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

6,6

10,8

8,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1775,0

3930,0

4042,0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

173,9

216,1

224,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

9,0

-2,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

9,0

-2,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,0

-2,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

1357,2

2391,4

4027,3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

115,70

235,8

375,4

 

7. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27764,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

27764,8

26843,1

921,7

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

5616,5

4988,8

627,7

პროცენტი   

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

12845,9

12745,4

100,5

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2246,6

2241,6

5,0

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0

1133,2

1133,2

0,0

 

8. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25375.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25943,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

 

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

89,4

360,9

721,4

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

89,4

360,9

721,4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13441,2

11762,3

22237,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5928,9

5016,4

13478,7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

4471,1

3830,9

6272,6

02 03

გარე განათება

287,4

188,4

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1198,8

299,7

02 07

კეთილმოწყობა

204,4

254,7

1137,6

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7,8

64,0

1023,9

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1230,5

1209,0

24,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

345,3

194,7

398,0

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

6,0

2,7

0,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

339,3

192,0

398,0

04 00

განათლება

630,3

1470,6

718,6

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,5

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

145,6

1468,6

718,6

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

480,1

2,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

455,8

1739,6

1840,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

443,0

1707,1

1784,2

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

12,8

32,5

56,1

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

211,7

2,3

28,3

სულ ჯამი

15,173,7

15530,4

25943,8

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 568,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

807,1

879,2

568,5

ძირითადი აქტივები

569,3

215,6

155,0

არაწარმოებული აქტივები

237,8

663,6

413,5

მიწა

237,8

663,6

413,5

 

9. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5604,8

6326,0

9199,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5409,7

6230,9

9110,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

5409,7

6230,9

8960,0

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1343,7

1529,3

2149,3

 

აღმასრულებელი ორგანო 

4066,0

4701,6

6810,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                         

0,0

0,0

150,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

195,08

95,08

89,98

702

II. თავდაცვა

193,9

193,0

272,9

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

193,9

193,0

272,9

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

9623,3

8973,8

17565,9

70421

სოფლის მეურნეობა

38,5

13,0

2396,1

7045

ტრანსპორტი

8292,9

7628,0

15145,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8292,9

7628,0

15145,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1291,8

1332,9

24,7

705

V. გარემოს დაცვა

2218,8

2813,8

2898,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1976,2

2086,5

2775,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

242,7

727,3

123,0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7554,7

8000,3

10637,7

7061

ბინათმშენებლობა

1,1

61,4

742,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

238,2

282,4

1212,6

7063

წყალმომარაგება

5758,4

5553,1

5688,6

7064

გარე განათება

1543,4

1860,2

1890,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

13,6

243,2

1103,9

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

408,9

197,9

331,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

408,9

197,9

331,3

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3095,3

4741,4

5567,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1545,3

3018,6

3306,2

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

989,8

1089,4

1596,0

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

116,5

103,3

145,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406,0

507,0

410,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

37,7

23,1

110,0

709

IX. განათლება

3496,9

4856,1

5218,3

7091

სკოლამდელი განათლება

2626,8

4251,9

4518,6

7092

ზოგადი განათლება

870,1

604,2

699,7

710

X. სოციალური დაცვა

2368,9

2812,9

2080,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1510,3

2192,8

1600,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

855,4

617,6

475,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,1

2,5

5,0

 

სულ

34565,6

38915,3

53771,2

 

10. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (ფაქტი)

2022 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

14033,2

18294,7

 

 16922,8

მთლიანი სალდო

            -333,4

3643,5

 

 -8452,4

 

11. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება“

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483,5

3580,8

3032,0

548,7

-8515,1

-7872,0

-643,1

ზრდა

159,6

3580,8

3032,0

548,7

0,0

0,0

0,0

კლება

643,0

0,0

0,0

0,0

8515,1

7872,0

643,1

 

ა) ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 5210,377.40 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი -4489,963.45 ლარი,  350,000.0 ლარი -„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ 30 დეკემბერის №2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი. 

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 370,413.95 ლარს. მათ შორის:

 • 17 165,04 ლარი -მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
 • 5 984,00 ლარი - საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი.
 • 25 357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის  №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ-მუღანლოს სასმელი წყალი)  ნაშთი.
 • 27884,73 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი.
 • 0,04 ლარი  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.
 • 151 956,72 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის  №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა ) ნაშთი.
 • 34 092,67 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხის (ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება) ნაშთი.
 • 107 973,13 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი.

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -60778,1 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ -686,2 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს -154555,85 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -1254,2 ლარი,  ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -16 701,48 ლარი.ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)-597,57 ლარი; ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"-2901,58 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა-0,36 ლარი.

ბ) ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 8791,157.22 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი -7238,720.04 ლარი,  83,293.0 ლარი -„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ 30 დეკემბერის №2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი.  550,000.0 ლარი- „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2021 წ 27 დეკემბერის №2374 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი.

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 919,144.18 ლარს. მათ შორის:

 • 13,936.84 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ლიბერთი ბანკში არსებულ სადეპოზიტო ანგარიშზე (2021 წლის დელეგირებული ტრანსფერი);
 • 84,166.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია);
 • 212,441.31 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია);
 • 246,608.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის არსებული შენობის რეაბილიტაციის, სააქტო დარბაზისა და ორი ჯგუფისთვის განკუთვნილი შენობის მიშენება);
 • 6,748.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება);
 • 23,030.0 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება  (სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია);
 • 5,984.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 31.12.2018 წ, №2577 განკარგულება, ქ. მარნეულში მონუმენტური ძეგლის ,,კიდევაც დაიზრდებიან"–ის მიმდინარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია);
 • 2.80 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულება (მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით);
 • 2,243.18 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2019 წლის  31 დეკემბრის  №2752 განკარგულება,  სოფ. პროექტი 2020 წლის);
 • 152,018.43 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2021 წლის  5 თებერვლის  №168 განკარგულება,  სოფ. პროექტი 2021 წლის);
 • 7,941.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფელ დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
 • 2,142.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია);
 • 12,660.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. იმირჭალის გზების რეაბილიტაცია);
 • 105,865.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2021 წ 29 ივლისი №1307 განკარგულება (სოფ. წერეთლის სარწყავი არხის რებილიტაცია);
 • 25,357.62 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 18.01.2018 წ, №136 განკარგულება, (სოფ. კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა);

მიმდინარე ეტაპზე ბიუჯეტში ტრანსფერის ნაშთი ასახულია 643,085.40 ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -23,542.93 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ -1235.85 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს -42,060.11 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -2719,61 ლარი,  ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -16 33679,38 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)-597,57 ლარი, ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"-2901,58 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა-0,36 ლარი.

12. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2020 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

სულ

ადგილობრივი

ტრანსფერი

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

14095,4

8992,8

5102,6

9115,0

10383,1

13654,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

616,7

616,7

0,0

490,6

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

 

13478,7

8376,1

5102,6

8624,5

9933,1

13204,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

8207,6

7858,4

349,2

1380,0

2330,0

2280,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1960,0

1960,0

0,0

1355,0

1305,0

1255,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

3728,6

3485,2

243,3

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

123,0

123,0

0,0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

2396,1

2290,2

105,9

0,0

1000,0

1000,0

0203

გარე განათება

7

1890,0

1890,0

0,0

2010,0

2010,0

2010,0

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

7

390,0

390,0

0,0

410,0

410,0

410,0

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1500,0

1500,0

0,0

1600,0

1600,0

1600,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

1049,7

1049,7

0,0

2560,0

3560,0

4396,9

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

750,0

750,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

299,7

299,7

0,0

2000,0

3000,0

3836,9

0207

კეთილმოწყობა

 

2035,2

2035,2

0,0

1151,9

5095,7

5095,7

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

1212,6

1212,6

0,0

1101,9

4072,0

4072,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

742,6

742,6

0,0

0,0

973,7

973,7

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

 

80,0

80,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალო ღონისძიებები

 

1023,9

1023,9

0,0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1017,9

1017,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

24,7

3,8

20,9

0,0

0,0

0,0

 

სულ

 

28326,5

22853,9

5472,7

16216,9

23378,8

27436,6

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

14095,4, მ.შ. ადგილობრივი 8992,8, ტრანსფერი5102,6

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

„ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების  მოვლა შენახვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020101

616,7

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების  მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,

„ა.ბ.) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

13478,7, მ.შ. ადგილობრივი 8376,1, ტრანსფერი 5102,6

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2022წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 268,559  ლარი, მათ შორის:

 •     სოფელ კაჩაგანის  შიდა გზების მოასფალტება-34.445 ლარი;
 •  სოფ. ქეშალოს და ალგეთის მევენახეობის  შიდა  გზების მოასფალტება-29,990 ლარი;
 • სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება-35,249 ლარი;
 • სოფელ შაუმიანის შიდა  გზების მოასფალტება-19,000 ლარი;
 • სოფელ  ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება-28,100 ლარი;
 • სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება-18,750 ლარი;
 • სოფელ ახლომახმუდლოს  შიდა გზების მოასფალტება-24,945 ლარი;
 • სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება-18,890 ლარი;
 • სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება-17,841 ლარი;
 • სოფელ ოფრეთის შიდა  გზების მოასფალტება-14,323 ლარი;
 • სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-27,026 ლარი.

  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 5102,589 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფელ კაჩაგანის  შიდა გზების მოასფალტება-654,464 ლარი;
 • კაპანახჩის ადმ.ერთეულის სოფლების(ალგეთის მეურნეობა და ქეშალო) შიდა გზის მოასფალტება -569,809;
 • სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება-669,737 ლარი;
 • სოფელ შაუმიანის შიდა  გზების მოასფალტება-361,000 ლარი;
 • სოფელ  ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება-533,891 ლარი;
 • სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება -356,250 ლარი;
 • სოფელ ახლომახმუდლოს  შიდა გზების მოასფალტება -473,947 ლარი;
 • სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება-358,910 ლარი;
 • სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება -338,984 ლარი;
 • სოფელ ოფრეთის შიდა  გზების მოასფალტება -272,106 ლარი;
 • სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია -513,491 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

„ბ) წყლის სისტემების განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

8207,6, მ.შ. ადგილობრივი 7858,4, ტრანსფერი 349,2

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

„ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020201

1960,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად

„ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020202

3728,6, მ.შ. ადგილობრივი 3485,2, ტრანსფერი 243,2

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2022 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად :

 • სოფელ გიულბახში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-458,035 ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 5102,589 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფელ გიულბახში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-217,965 ლარი;

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

123,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.

ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020204

            2396,1, მ.შ. ადგილობრივი 2290,2, ტრანსფერი 105,9

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება ,  ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე

გ) გარე განათება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0203

                                       1890.0  

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 15734 ბოძს, ამდენივე სანათს.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020301

390.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020302

                                          1500.0  

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე  ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.

დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0204

1049,7

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

დ.ა) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020401

                                           750,0

ქვეპროგრამის აღწერა

არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.  17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020402

 299,7

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2022 წელს დაემატება 4 სატრანსპორტო საშუალება , რომელიც  როგორც შეცვლის ამორტიზებულ ტრანსპორტს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი

ე) კეთილმოწყობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

2035,2

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობარეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020701

1212,6

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2022-2025 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად  შექმნილია დასვენების და გართობის  ახალი კერები

ე.ბ)შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020702

742,6

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

ვ) სარიტუალო ღონისძიებები

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0208

1023,9

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამრთი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა.

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0209

24,7, მ.შ. ადგილობრივი -3,8, ტრანსფერი-20,9

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით,  მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.

არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: 20876,63 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის  №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის  ნაშთი.

 

13. მე-13 მუხლის მეორე პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.გარემოს დაცვა“

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება  ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს სუბსიდირება.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

1947,0

1510,0

1505,0

1500,0

030101

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1710,0

1360,0

1360,0

1360,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

187,0

125,0

120,0

115,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

50,0

25,0

25,0

25,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

430,0

430,0

500,0

500,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

398,0

1600,0

2100,0

2100,0

 

სულ პრიორიტეტი

2775,0

3540,0

4105,0

4100,0

„ა) დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0301

1947,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713  კვმ ფართობი,  დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა  ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ა.ა)მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030101

1710,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით)  მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

„ა.ბ) ნარჩენების გადამუშავება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ნარჩენების გადამუშავება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030102

187,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება

ა.გ) გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030103

50.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა  ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი  ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში  გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა  მობინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან 

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0302

                                           430.0  

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0303

398,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა

 

14. მე-13 მუხლის მესამე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.განათლება (კოდი 0400)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3800,0

3000,0

3500,0

3500,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

718,6

1462,2

3762,8

8027,2

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

699,7

72,0

72,0

72,0

040301

პედაგოგთა დახმარება

72,0

72,0

72,0

72,0

040302

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

627,7

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

5218,3

4534,2

7334,8

11599,2

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

3800.0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

      

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

718,6 მ.შ. ადგილობრივი- 241,6, ტრანსფერი -477,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 477,049.31 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების დასრულებას:

 • ქ.მარნეულის #1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია-212,441.31 ლარი;
 • სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია-264,608 ლარი.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

   699,7,   მ.შ. ადგილობრივი- 72,0, ტრანსფერი -627,7

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2022 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

გ.ა)პედაგოგთა დახმარება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

                                   72.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში სხვა რაიონებიდან ჩამომსვლელი პედაგოგების წახალისება

გ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 02

ტრანსფერი -627,7  

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ 2022 წლის 14 იანვრის №51 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის  ფარგლებში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.

 

15. მე-13 მუხლის მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023წელი

2024წელი

2025 წელი

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3306,2

4920,7

2625,0

2625,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1629,7

1600,0

1600,0

1600,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

25,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1651,5

3295,7

1000,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

2006,0

3083,5

1495,0

1495,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1446,8

1150,0

1150,0

1150,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

149,3

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

1588,5

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

410,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

110,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

145,0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

5567,2

8200,2

4316,0

4316,0

„ა) სპორტის სფეროს განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

                            3306,2

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2022 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

ა.ა) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

          

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

                                      1629,7

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ "სპორტული სკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 21სპორტის სახეობის მიმართულებით 30 სპორტულ ობიექტზე 65 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე)2000-ზე მეტ  ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა , ჭადრაკი, ფეხბურთი, მხატვრული  ტანვარჯიში,  ძიუდო, კალათბურთი. თავისუფალი ჭიდაობა , ტაიკვანდო,კიკ-ბოქსინგი, კრივი, აკრობატიკა,ძალისმიერი სამჭიდი,ბატუტზე ხტომა,ათლეტიზმი, მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა,ფრენბურთი, ჯიუ-ჯიცუ, რაგბი, კარატე.                                                                          სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;                                                                                                                             სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის  დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის,ეროვნული ნაკრები გუნდების  კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზის მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სიგელების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები.

სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა,  რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

                                              25.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

1651,5

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში  4 ახალი კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა ორი სპორტული დარბაზის მშენებლობა  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

                                      2006,0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

                           1446,8

ქვეპროგრამის აღწერა

 განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.                                                                                

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

149,3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

ბ.გ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

410.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად, კვარტალში 100,0 ათ.ლარის ოდენობით,  ხოლო 10,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1)  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (კოდი 0503)

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

110.0

პროგრამის აღწერა

გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს:
ახალგაზრდების  სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობების მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.
ღონისძიებები განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად  გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი,  ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი  პროექტების დასაფინანსებლად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად,
 სტუდენტებს წახალისების მიზნით,  გადაეცემათ მერის ჯილდო და  თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.                                                   

დ) ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

                                            145,0   

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

16. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600)“

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

პროგრა მული

კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

სულ

ადგილო

ბრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

331,3

230,7

100,5

260,0

260,0

260,0

060101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

302,9

202,4

100,5

260,0

260,0

260,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

28,3

28,3

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

2080,0

2075,0

5,0

2080,0

2080,0

2080,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1600,0

1600,0

0,0

1600,0

1600,0

1600,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

475,0

475,0

0,0

475,0

475,0

475,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

სულ პრიორიტეტი

2411,3

2305,7

105,5

2340,0

2340,0

2340,0

ა) ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 0601)

პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

                302,9

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

„ა.ბ) კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

28,3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ჯანდაცვის ობიექტები , პაციენტებისათვის შექმნილი კეთილსაიმედო გარემო

ბ) სოციალური დაცვა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

                                      2080,0 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები, საკრებულოს მიერ მიღებული მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

                                         1600,0   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მედიკამენტებით  თანადაფინანსება  გაეწევა  სოციალურად  დაუცველ  ოჯახებს, რომელთა  სარეიტინგო ქულა  შეადგენს   0- 120 000 მდე და დევნილებს.  თანხა   შეადგენს  ანგარიშ-ფაქტურაში  მითითებული  თანხის  80%  არაუმეტეს  400  ლარისა.  გარდა  ამისა,  ამავე  სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ბენეფიციარს  დაუფინანსდება  მკურნალობა  და  ამასთანავე  გამოკვლევა  ერთჯერადად  200 ლარის  ფარგლებში. თანადაფინანსება ხდება  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად.
-მარნეულის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  ომისა  და  სამხედრო  ძალების  ვეტერანს,  სარეიტინგო  ქულით 0 დან - 120 000-მდე მედიკამენტებით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობის.
-მკვეთრად, მნიშვნელოვნად  და  ზომიერად შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებს, ოპერაციით, რეაბილიტაციით, მედიკამენტებით, გამოკვლევით და მკურნალობის  გაწევის  მიზნით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80%-ით კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად არაუმეტეს 800  ლარისა.
-ონკოლოგიურ  ან/და ლეიკემიით დაავადებულ  მოქალაქეებს,  დაავადების  საჭიროებიდან  გამომდინარე, მკურნალობის,  გამოკვლევის, ოპერაციის  ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით,  დახმარება  გაეწევათ  კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად, წარმოდგენილი თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით  არაუმეტეს 1000  ლარის.
- გულის  ოპერაციული  მკურნალობის  დაფინანსების  მიზნით  მოქალაქეებს  კალენდარული  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად გაეწევათ  დახმარება   წარმოდგენილი  თანხობრივი ღირებულების  80%-ით, არაუმეტეს 800  ლარისა.
-0-დან - 120 000-მდე სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ოჯახების  ყველა  წევრს ოპერაციის  დაფინანსების  მიზნით,  აუნაზღაურდებათ  ოპერაციის  ღირებულების თანხა   საყოველთაო  სადაზღვეო დაფინანსების  შემდეგ  დარჩენილი  თანხის ( რომელიც უნდა შეადგენდეს 200 ლარს და მეტს)  50%, არაუმეტეს 2000  ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

475.0

ქვეპროგრამის აღწერა

გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
ერთჯერადად  გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიებზე:
ხანდაზმულ მოქალაქეებს - 200 ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანს - 200 ლარი; სოციალურად დაუცველ ვეტერანს(0-120 000) -200 ლარი;   დევნილ ოჯახებს ახალშობილთან დაკავშირებით  1-2 ბავშვზე - 200 ლარი, ყოველ შემდეგზე- იზრდება 100 ლარით; სოციალურად  დაუცველ  მარტოხელა  დედას -200 ლარი; სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს( 4 და მეტი შვილი) - 200 ლარი; ახალი წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება დევნილებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანს, ომში დაღუპულ მეომრების ოჯახებს;   ახალი  წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება თითოეულ უსინათლოს  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეს;  არასრულწლოვან შშმ-ს და ონკოლოგ მოქალაქეს  -  100 ლარით;
0-დან - 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს - 200 ლარით; 
ყოველთვიურად გაწეული  დახმარება  გათვალისწინებულია  შემდეგ  კატეგორიებზე:
  უსინათლო  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეებს - 50  ლარით;  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიცხებათ  ტრანსპორტირების  ხარჯების  ანაზღაურების  თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით;  საქართველოს  თავისუფლებისა და  ტერიტორიული მთლიანობითვის დაღუპულ მეომართა  ოჯახებს  - 100 ლარით  ყოველთვიურად  და 8  აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე  მსოფლიო ომის ვეტერანებს  მაისის თვეში ( 9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით;
მკვეთრად  გამოხატული შშმ  პირის  დახმარების  მიზნით  ეტლის  შეძენა;  
სტუდენტების  სწავლის  საფასურის  დაფინანსება ვრცელდება  შემდეგი  კატეგორიის  სტუდენტებზე:   სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  სტუდენტები ორი და მეტი სტუდენტის შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტები, დედით  და  მამით  ობოლი  სტუდენტები,  დევნილი  სტუდენტები,  ვეტერანების  შვილები. სტუნენტებს  უფინანსდებათ სწავლა  მხოლოდ  აკრედიტირებულ  სასწავლებლების  ბაკალავრიატში.
ბიოლოგიურ  ოჯახში ან კანონიერ  წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ  არასრულწლოვან ბენეფიციართა დახმარება.    ქვეპროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება  ორი  პროექტი:  "ერთი  ნათელი  ოთახი"  და  შინმოვლის  პროექტი,  რომელიც  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები შშმ  პირების  საცხოვრებელი  პირობებისა  გაუმჯობესებას  და   მათი  მომვლელის  ანაზღაურებას.                                                                                                          

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

 

ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება (კოდი 060203)

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

                                                 5.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო  მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო  მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება

 

17. მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

269

9232,9

9044,5

188,4

8011,5

8014,5

8014,5

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

39

2149,3

2149,3

0,0

1914,4

1914,4

1914,4

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

218

6810,6

6810,6

0,0

5826,9

5829,9

5829,9

010103

სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება

12

272,9

84,5

188,4

270,2

270,2

270,2

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

240,0

240,0

0,0

234,3

228,6

222,8

010201

სარეზერვო ფონდი

 

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

150,0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

3,0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

87,0

87,0

0,0

81,3

75,6

69,8

 

სულ პრიორიტეტი

269

9472,9

9284,5

188,4

8245,7

8243,1

8237,3

 

18. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

34565,6

38915,3

31720,2

7195,1

53771,2

46899,8

6871,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

19241,8

23322,1

22396,3

925,8

27764,8

26843,1

921,7

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

3638,4

4893,4

4220,8

672,6

5616,5

4988,8

627,7

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

სუბსიდიები

9151,0

11286,9

11123,1

163,8

12845,9

12745,4

100,5

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2162,4

2911,3

2908,8

2,5

2246,6

2241,6

5,0

 

სხვა ხარჯები

549,9

246,5

246,5

0,0

1133,2

1133,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15173,7

15530,4

9261,2

6269,3

25943,8

19994,1

5949,7

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5798,7

6519,0

6432,1

86,9

9472,9

9284,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5559,1

6095,5

6008,6

86,9

8688,8

8500,4

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

1576,5

1862,4

1862,4

0,0

2327,8

2327,8

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

33,3

33,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,6

93,0

93,0

0,0

89,6

89,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

189,1

136,1

136,1

0,0

315,6

315,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,4

360,9

360,9

0,0

721,4

721,4

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5603,6

6423,9

6337,0

86,9

9232,9

9044,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

278,0

269,0

269,0

0,0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5514,1

6063,1

5976,2

86,9

8511,5

8323,1

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

3646,1

3906,6

3819,7

86,9

5853,3

5664,9

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

1576,5

1862,4

1862,4

0,0

2327,8

2327,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

33,3

33,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,6

93,0

93,0

0,0

89,6

89,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

189,1

136,1

136,1

0,0

162,6

162,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,4

360,9

360,9

0,0

721,4

721,4

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1343,7

1529,3

1529,3

0,0

2149,3

2149,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

34,0

39,0

39,0

0,0

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

1341,7

1527,2

1527,2

0,0

2139,3

2139,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

801,8

776,6

776,6

0,0

1184,0

1184,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

392,7

565,5

565,5

0,0

807,2

807,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

56,1

56,1

0,0

10,6

10,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

143,4

129,0

129,0

0,0

137,6

137,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

2,2

2,2

0,0

10,0

10,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4066,0

4701,6

4701,6

0,0

6810,6

6810,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

232,0

218,0

218,0

0,0

218,0

218,0

0,0

 

ხარჯები

3978,5

4342,9

4342,9

0,0

6101,2

6101,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2686,0

2971,5

2971,5

0,0

4452,9

4452,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1155,5

1265,1

1265,1

0,0

1470,1

1470,1

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

0,0

33,3

33,3

0,0

 

გრანტები

48,9

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,4

34,2

34,2

0,0

75,0

75,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

45,7

7,1

7,1

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,5

358,7

358,7

0,0

709,4

709,4

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

193,9

193,0

106,1

86,9

272,9

84,5

188,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12,0

12,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

193,9

193,0

106,1

86,9

270,9

82,5

188,4

 

შრომის ანაზღაურება

158,3

158,6

71,7

86,9

216,4

28,0

188,4

 

საქონელი და მომსახურება

28,3

31,8

31,8

0,0

50,5

50,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,3

2,7

2,7

0,0

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

195,1

95,1

95,1

0,0

240,0

240,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

32,4

32,4

0,0

177,3

177,3

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

153,0

153,0

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

195,1

95,1

95,1

0,0

87,0

87,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

პროცენტი

45,0

32,4

32,4

0,0

24,3

24,3

0,0

 

ვალდებულებები

150,1

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17420,7

17701,4

12658,1

5043,3

28326,5

22853,9

5472,7

 

ხარჯები

3979,5

5939,1

5815,3

123,9

6089,3

6089,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1488,2

2295,6

2171,7

123,9

2321,7

2321,7

0,0

 

სუბსიდიები

2491,3

3626,4

3626,4

0,0

3025,0

3025,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

17,1

17,1

0,0

742,6

742,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13441,2

11762,3

6842,8

4919,5

22237,2

16764,5

5472,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6295,6

5519,2

2704,5

2814,7

14095,4

8992,8

5102,6

 

ხარჯები

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

13478,7

8376,1

5102,6

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

ხარჯები

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

366,6

502,8

502,8

0,0

616,7

616,7

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

13478,7

8376,1

5102,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5928,9

5016,4

2201,8

2814,7

13478,7

8376,1

5102,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

6039,7

6293,4

5217,8

1075,5

8207,6

7858,4

349,2

 

ხარჯები

1568,5

2462,5

2462,5

0,0

1935,0

1935,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,8

89,9

89,9

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1521,7

2372,6

2372,6

0,0

1885,0

1885,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4471,1

3830,9

2755,4

1075,5

6272,6

5923,4

349,2

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1523,5

2383,5

2383,5

0,0

1960,0

1960,0

0,0

 

ხარჯები

1523,5

2383,5

2383,5

0,0

1890,0

1890,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,8

10,9

10,9

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სუბსიდიები

1521,7

2372,6

2372,6

0,0

1885,0

1885,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

4234,9

3169,6

2094,1

1075,5

3728,6

3485,2

243,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4234,9

3169,6

2094,1

1075,5

3728,6

3485,2

243,3

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

242,7

727,3

727,3

0,0

123,0

123,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

79,0

79,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,7

648,3

648,3

0,0

78,0

78,0

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

38,5

13,0

13,0

0,0

2396,1

2290,2

105,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,5

13,0

13,0

0,0

2396,1

2290,2

105,9

02 03

გარე განათება

1543,4

1860,2

1860,2

0,0

1890,0

1890,0

0,0

 

ხარჯები

1255,9

1671,8

1671,8

0,0

1890,0

1890,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

სუბსიდიები

283,3

343,8

343,8

0,0

390,0

390,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,4

188,4

188,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

283,3

348,1

348,1

0,0

390,0

390,0

0,0

 

ხარჯები

283,3

343,8

343,8

0,0

390,0

390,0

0,0

 

სუბსიდიები

283,3

343,8

343,8

0,0

390,0

390,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

ხარჯები

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

972,7

1327,9

1327,9

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

287,4

184,2

184,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,4

184,2

184,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1997,3

2108,8

2108,8

0,0

1049,7

1049,7

0,0

 

ხარჯები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

სუბსიდიები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

ხარჯები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

 

სუბსიდიები

686,3

910,0

910,0

0,0

750,0

750,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1311,0

1198,8

1198,8

0,0

299,7

299,7

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17,1

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

245,2

505,8

505,8

0,0

2035,2

2035,2

0,0

 

ხარჯები

40,8

251,1

251,1

0,0

897,6

897,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,4

254,7

254,7

0,0

1137,6

1137,6

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

238,2

282,4

282,4

0,0

1212,6

1212,6

0,0

 

ხარჯები

34,9

72,0

72,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

72,0

72,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203,3

210,4

210,4

0,0

1137,6

1137,6

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

1,1

44,3

44,3

0,0

742,6

742,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

742,6

742,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

742,6

742,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

44,3

44,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,9

179,1

179,1

0,0

80,0

80,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7,8

64,0

64,0

0,0

1023,9

1023,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

64,0

64,0

0,0

1023,9

1023,9

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

7,2

64,0

64,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

64,0

64,0

0,0

6,0

6,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,6

0,0

0,0

0,0

1017,9

1017,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,0

0,0

1017,9

1017,9

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1291,8

1332,9

179,7

1153,1

24,7

3,8

20,9

 

ხარჯები

61,3

123,9

0,0

123,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

123,9

0,0

123,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1230,5

1209,0

179,7

1029,3

24,7

3,8

20,9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1976,2

2086,5

2086,5

0,0

2775,0

2775,0

0,0

 

ხარჯები

1630,9

1891,8

1891,8

0,0

2377,0

2377,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1609,8

1841,8

1841,8

0,0

2327,0

2327,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345,3

194,7

194,7

0,0

398,0

398,0

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

1405,1

1735,1

1735,1

0,0

1947,0

1947,0

0,0

 

ხარჯები

1399,1

1732,4

1732,4

0,0

1947,0

1947,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1378,0

1682,4

1682,4

0,0

1897,0

1897,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1239,0

1489,8

1489,8

0,0

1710,0

1710,0

0,0

 

ხარჯები

1233,0

1487,0

1487,0

0,0

1710,0

1710,0

0,0

 

სუბსიდიები

1233,0

1487,0

1487,0

0,0

1710,0

1710,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

145,0

195,3

195,3

0,0

187,0

187,0

0,0

 

სუბსიდიები

145,0

195,3

195,3

0,0

187,0

187,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

231,8

159,4

159,4

0,0

430,0

430,0

0,0

 

ხარჯები

231,8

159,4

159,4

0,0

430,0

430,0

0,0

 

სუბსიდიები

231,8

159,4

159,4

0,0

430,0

430,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

339,3

192,0

192,0

0,0

398,0

398,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,3

192,0

192,0

0,0

398,0

398,0

0,0

04 00

განათლება

3496,9

4856,1

2990,2

1865,9

5218,3

4113,6

1104,8

 

ხარჯები

2866,7

3385,5

2836,7

548,8

4499,7

3872,0

627,7

 

საქონელი და მომსახურება

351,0

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

სუბსიდიები

2474,7

2783,3

2783,3

0,0

3800,0

3800,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

630,3

1470,6

153,5

1317,1

718,6

241,6

477,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2479,3

2738,3

2738,3

0,0

3800,0

3800,0

0,0

 

ხარჯები

2474,7

2738,3

2738,3

0,0

3800,0

3800,0

0,0

 

სუბსიდიები

2474,7

2738,3

2738,3

0,0

3800,0

3800,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

147,5

1513,6

196,5

1317,1

718,6

241,6

477,0

 

ხარჯები

1,9

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

45,0

45,0

0,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,6

1468,6

151,5

1317,1

718,6

241,6

477,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

870,1

604,2

55,4

548,8

699,7

72,0

627,7

 

ხარჯები

390,0

602,2

53,4

548,8

699,7

72,0

627,7

 

საქონელი და მომსახურება

349,1

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

53,4

53,4

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

349,1

550,8

2,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

ხარჯები

349,1

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

 

საქონელი და მომსახურება

349,1

548,8

0,0

548,8

627,7

0,0

627,7

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

480,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

3095,3

4741,4

4708,7

32,7

5567,2

5567,2

0,0

 

ხარჯები

2639,5

3001,8

3001,8

0,0

3727,0

3727,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

201,6

136,7

136,7

0,0

289,3

289,3

0,0

 

სუბსიდიები

2378,0

2819,8

2819,8

0,0

3357,7

3357,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

50,5

23,3

23,3

0,0

30,0

30,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,8

1739,6

1706,9

32,7

1840,3

1840,3

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1545,3

3018,6

2985,9

32,7

3306,2

3306,2

0,0

 

ხარჯები

1102,3

1311,5

1311,5

0,0

1522,0

1522,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,9

0,9

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1497,0

1497,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,1

13,8

13,8

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443,0

1707,1

1674,4

32,7

1784,2

1784,2

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1092,8

1369,7

1369,7

0,0

1629,7

1629,7

0,0

 

ხარჯები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1497,0

1497,0

0,0

 

სუბსიდიები

1087,8

1296,8

1296,8

0,0

1497,0

1497,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

72,9

72,9

0,0

132,7

132,7

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

14,5

14,7

14,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

14,5

14,7

14,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,9

0,9

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,1

13,8

13,8

0,0

15,0

15,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

438,0

1634,2

1601,5

32,7

1651,5

1651,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

438,0

1634,2

1601,5

32,7

1651,5

1651,5

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1395,8

1596,4

1596,4

0,0

2006,0

2006,0

0,0

 

ხარჯები

1382,9

1563,9

1563,9

0,0

1950,0

1950,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

80,7

32,5

32,5

0,0

134,3

134,3

0,0

 

სუბსიდიები

1290,1

1523,0

1523,0

0,0

1800,7

1800,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,1

8,5

8,5

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,8

32,5

32,5

0,0

56,1

56,1

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

895,1

1030,7

1030,7

0,0

1446,8

1446,8

0,0

 

ხარჯები

884,1

1002,0

1002,0

0,0

1390,7

1390,7

0,0

 

სუბსიდიები

884,1

1002,0

1002,0

0,0

1390,7

1390,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

28,7

28,7

0,0

56,1

56,1

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

92,8

54,9

54,9

0,0

149,3

149,3

0,0

 

ხარჯები

92,8

54,9

54,9

0,0

149,3

149,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

80,7

32,5

32,5

0,0

134,3

134,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

13,9

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

12,1

8,5

8,5

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,9

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406,0

507,0

507,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

ხარჯები

406,0

507,0

507,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სუბსიდიები

406,0

507,0

507,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

37,7

23,1

23,1

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

37,7

23,1

23,1

0,0

110,0

110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,4

22,1

22,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

28,3

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

 

ხარჯები

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

116,5

103,3

103,3

0,0

145,0

145,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2777,8

3010,8

2844,5

166,3

2411,3

2305,7

105,5

 

ხარჯები

2566,1

3008,5

2842,2

166,3

2382,9

2277,4

105,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

302,9

202,4

100,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2058,5

2742,9

2740,4

2,5

2035,0

2030,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,7

2,3

2,3

0,0

28,3

28,3

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

408,9

197,9

34,1

163,8

331,3

230,7

100,5

 

ხარჯები

197,2

195,6

31,8

163,8

302,9

202,4

100,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

302,9

202,4

100,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,7

2,3

2,3

0,0

28,3

28,3

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

199,7

197,9

34,1

163,8

302,9

202,4

100,5

 

ხარჯები

197,2

195,6

31,8

163,8

302,9

202,4

100,5

 

სუბსიდიები

197,2

195,6

31,8

163,8

302,9

202,4

100,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

209,2

0,0

0,0

0,0

28,3

28,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209,2

0,0

0,0

0,0

28,3

28,3

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2368,9

2812,9

2810,4

2,5

2080,0

2075,0

5,0

 

ხარჯები

2368,9

2812,9

2810,4

2,5

2080,0

2075,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2058,5

2742,9

2740,4

2,5

2035,0

2030,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

ხარჯები

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1510,3

2192,8

2192,8

0,0

1600,0

1600,0

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

855,4

617,6

617,6

0,0

475,0

475,0

0,0

 

ხარჯები

855,4

617,6

617,6

0,0

475,0

475,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

545,0

547,6

547,6

0,0

430,0

430,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

310,4

70,0

70,0

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

2,5

0,0

2,5

5,0

0,0

5,0

 

19. დაემატოს 26-ე მუხლი.

„მუხლი 26. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებები.  განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებები  95196,3 ლარის ოდენობით, მათ შორის ორგანიზაციული კოდების და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით:

ა)  კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“

 • „სოციალური უზრუნველყოფა“ – 565,22 ლარი;

ბ) კოდი 020101 „გზების  მოვლა შენახვა“

 • „საქონელი და მომსახურება“ – 826,00 ლარი;

გ) კოდი 020202 „სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“

 • „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 93688,58 ლარი, მ.შ. 68 330,76 ადგილობრივი, 25357,62 ტრანსფერი;

დ) 020302 „გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი“

 • „საქონელი და მომსახურება“ – 116,50 ლარი;
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.